DICLOFENAC GALMED EMULGEL, DRM GEL 1X100GM

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SODNÁ SŮL DIKLOFENAKU (DICLOFENACUM NATRICUM)
Dostupné s:
GALMED a.s., Ostrava - Radvanice
ATC kód:
M02AA15
Dávkování:
10MG/GM
Léková forma:
Gel
Podání:
Kožní podání
Jednotky v balení:
100GM, Tuba
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 149/08-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přílohač.1 krozhodnutío změněregistracesp.zn.sukls28549/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

DICLOFENACGALMEDEMULGEL

Diclofenacumnatricum

Přečtětesipozornětuto příbalovou informaci, protožeobsahujepro vásdůležitéúdaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakDiclofenacGalmed

emulgelmusítepoužívatpečlivěpodlenávodu,abyVámco nejvíceprospěl.

- Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejtesvého lékárníka, pokud potřebujetedalšíinformacenebo radu.

- Pokudsevašepříznakyzhoršínebo senezlepšído7dnů, musíteseporaditslékařem.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Co jeDiclofenacGalmedemulgelakčemu sepoužívá.

2. Čemu musítevěnovatpozornost, nežzačneteDiclofenacGalmedemulgelužívat.

3. JakseDiclofenacGalmedemulgelužívá.

4. Možnénežádoucíúčinky.

5 JakDiclofenacGalmedemulgeluchovávat.

6. Dalšíinformace.

1. COJEDICLOFENACGALMEDEMULGELAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

DiclofenacGalmedemulgeljespeciálněvytvořenkvtíránídopokožky.Léčiválátka,

diklofenak,patřídoskupinyléčivýchpřípravkůzvanýchnesteroidníprotizánětlivéléčivé

přípravky(NSAIDs).

DiclofenacGalmedemulgeltlumíbolestazánět,snižujeotok.

DiclofenacGalmedemulgeljevhodnýproléčenímístníchprojevůnerevmatických

irevmatickýchbolestivých stavů pohybového ústrojí.

DiclofenacGalmedemulgelsepoužívá:

Mladistvíod 14 let

Krátkodobálokálnísymptomatickáléčbaakutníchporaněníjakojepodvrtnutí,pohmoždění,

tupáporanění(poraněníutrpěnápřisportu).

Dospělí(od 18 let)

Léčbapoúrazovýchstavůanásledkůsportovníchúrazůjakojsouotoky,zhmoždění,

podvrtnutíkloubů,poraněníměkkýchčástíkloubůabolestizad.Poporaděslékařemlze

používatDiclofenacGalmedemulgelkmístníléčběrevmatickýchonemocněníměkkých

tkánínapř.kloubníchpouzder,zánětůšlachasvalovýchúponůakmístníléčběpři

bolestivýchstavech doprovázejících degenerativníonemocněníkloubů.

Přípravek mohou užívatdospělíamladistvíod 14let.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEDICLOFENAC

GALMEDEMULGELUŽÍVAT

NepoužívejteDiclofenacGalmedemulgel

Jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nadiklofenaknebojinéléčivépřípravky

používanékléčběbolesti,horečkynebozánětujakojeibuprofen,kyselina

acetylsalicylová(látka, kterásetaképoužívákprevencisráženíkrve).

Příznakyalergickéreakcenatytoléčivépřípravkymohouzahrnovat:astma,sípánínebo

dušnost, kožnívyrážku nebo kopřivku, otok obličejenebo jazyka, výtok znosu.

Jestližejstealergický/ánakteroukolidalšísložkupřípravku(vizseznamnakonci

příbalovéinformace).

Jestližejstevetřetímtrimestrutěhotenství.

Jestližejstemladší14let.

Pokud víteo uvedenýchokolnostech,nepoužívejtepřípravekDiclofenacGalmedemulgel.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuDiclofenacGalmedemulgeljezapotřebí

Vpřípadě,žejeDiclofenacGalmedemulgelaplikovánnavelképlochykůžeapoužíván

dlouhodobě,nebojepoužívánvkombinacisústněčiinjekčněpodávanýminesteroidními

protizánětlivýmipřípravky(NSAID),nelzevyloučitmožnývýskytsystémových

nežádoucíchreakcí(zasahujícelýorganismus,nikolipouzemísto,kdebylpřípravek

použit).

NeaplikujtepřípravekDiclofenacGalmedemulgelnakůži,pokudjsteseřízlinebomáte

otevřenou ránu. Neaplikujtenakůžisvyrážkou neboekzémem.

Buďteopatrní,abyseVámpřípraveknedostaldoočí.Pokudsetakstane,vypláchněteoči

čistou vodou. Připřetrvávajících obtížích navštivtelékařenebo lékárníka.

DiclofenacGalmedemulgeljeurčenpouzekzevnímupoužití.Nepoužívejtevdutině

ústní. Nepolykejte.

Počasléčeníaalespoň2týdnypojehoskončeníbystesemělivyhýbatpřímému

slunečnímuzářeníapobytuvsoláriuzaúčelemsníženívelmivzácnéhorizika

fotosenzitivníreakce. Jevhodnépostiženámístachránitoděvem.

Můžetepoužítortézuneboobvazběžněpoužívanýuzranění,jakojsouvýrony,ale

nepoužívejteneprodyšnévzduchotěsné(plastové)bandáže.

Dětiamladistvído 14 let

PřípravekDiclofenacGalmedemulgelneníurčenprodětiamladistvédo14let,protože

unichnejsoukdispozicidostatečnéinformaceoúčinnostiabezpečnostiléčby(vizbod

NepoužívejteDiclofenacGalmedemulgel).

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval(a)vnedávnédobě, včetněléků, kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Těhotenstvía kojení

NepoužívejteDiclofenacGalmedemulgel,pokudjstetěhotnánebokojíte.Předtím,než

budetepoužívatjakýkoliv léčivýpřípravek, poraďteseslékařemnebo lékárníkem.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluhastrojů

Neníznámžádnývliv naschopnostříditaobsluhovatstroje.

DůležitéinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuDiclofenacGalmedemulgel

Tentoléčivýpřípravekobsahujepropylenglykol,kterýmůžeuurčitýchpacientůzpůsobit

mírnémístníkožnípodráždění.Obsahujeparabeny,kterémohouvyvolatalergickéreakce

(pravděpodobnězpožděné).

3. JAKSEDICLOFENACGALMEDEMULGELUŽÍVÁ

VždypoužívejteDiclofenacGalmedemulgelpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsi

nejstejistý(á), poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Přípravek jeurčen pro dospělépacientyamladistvéstarší14let.

Nanášejtegelvtenkévrstvě3-4krátdenněnapostiženémístoalehcejejvetřete.Dlerozsahu

postiženíaplikujtemnožstvíodpovídajícívelikostitřešněažvlašskéhoořechu(2-4g).Totoje

dostatečnémnožstvíkléčeníoblasti400-800cm 2 .Odstupmezijednotlivýmidávkamije3

až4 hodiny.Po aplikacijenutnésiumýtruce, pokud nejsou místemk léčení.

Dospělíamladistvíod 14 let

Bezporadyslékařemnepoužívejtepřípravek délenež2 týdny.

Pokudjenutnéumladistvýchod14letpoužívatgeldélenež7dníkúlevěodbolesti,

doporučujesevyhledatlékaře.

Přizánětlivýchadegenerativníchrevmatickýchonemocněníchudospělýchseodélceléčby

přípravkemDiclofenacGalmedemulgelvždy poraďteslékařem.

Připoužívánípřípravkubezdoporučenílékařevyhledejtelékařeběhem7dnůvpřípadě,žese

stav nezlepšuje, nebo senaopak zhoršuje.

Staršípacienti(nad 65 let)

Dávkovánísenelišíod dávkováníu ostatních dospělých.

Dětiamladistvído 14 let

Přípravekneníurčenprodětiamladistvédo14let,protožeunichnejsoukdispozici

dostatečnéinformaceoúčinnostiabezpečnostiléčby(vizbodNepoužívejteDiclofenac

Galmedemulgel).

Jestližejstezapomněl(a)použítpřípravekDiclofenacGalmedemulgel

PokudjstezapomněliaplikovatpřípravekDiclofenacGalmedemulgelvesprávnýčas,

aplikujteho,jakmilesivzpomeneteapakpokračujtejakoobvykle.Neaplikujtedvojnásobné

množství, abybyladoplněnachybějícídávka.

Jestližejstepoužil(a)vícepřípravkuDiclofenacGalmedemulgel,nežjsteměl(a)

Jestližejsteomylempožilipřípravek,nebovpřípadě,žejsteomylempoužilimnohemvíce

přípravku nežjedoporučenémnožství,neprodleněkontaktujtelékaře.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiDiclofenacGalmedemulgelnežádoucíúčinky,které

sealenemusívyskytnoutu každého.

Některénežádoucíúčinky,kterésevyskytujívzácněavelmivzácněmohoubýtvážné.

Časté(u1až10pacientůze100):kožnívyrážka,svědění,zčervenáníkůženebobolest

(píchání)kůže

Vzácné(u1až10pacientůz10000):kožnívyrážkaspuchýři, necitlivost,brnění,píchání,

pálení kůže ( parestézie ) avpřípadědlouhodobéhopoužívánípřípravkuaplikovanéhona

rozsáhléplochykůženevolnost, bolestibřicha, zvracení, průjem

Velmivzácné(uméněnež1pacientaz10000):projevypřecitlivělosti,kopřivka,otokkůže

asliznic,otokobličeje,rtů,jazykanebohrdla,sípání,dušnostnebopocitnapětínahrudníku

(astma),zvýšenácitlivostkůženaslunečnízáření(možnépříznakyjsouspáleníodsluncese

svěděním, otokemapuchýři)

Pokudzaznamenátejakékolivnásledujícípříznakyalergie,PŘESTAŇTEpoužívat

přípravekDiclofenacGalmedemulgela okamžitěkontaktujtelékařenebo lékárníka:

Kožnívyrážkaspuchýři,kopřivka.

Sípání, dušnostnebo pocitnapětínahrudníku (astma).

Otok obličeje, rtů, jazykanebo hrdla.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělteto svémulékařinebo lékárníkovi.

5. JAKDICLOFENACGALMEDEMULGELUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Dobapoužitelnostise

vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Uchovávejtepřiteplotědo25ºCvdobřeuzavřenémobalu,abybylpřípravekchráněn

před vlhkostí.

Léčivépřípravkysenesmívhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kterénepotřebujete.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍINFORMACE

CoDiclofenacGalmedemulgelobsahuje

Léčivou látkou jeDiclofenacumnatricum1gve100 ggelu.

Pomocnélátkyjsouhydroxidsodný,hyetelosa,karbomer,propylenglykol(E1520),střední

nasycenétriacylglyceroly,propylparaben(E216),methylparaben(E218),čištěnávoda.

JakDiclofenacGalmedemulgelvypadá a co obsahujetoto balení

DiclofenacGalmedemulgeljebílýhladkýgelslabého charakteristickéhozápachu.

Druhobalu:

Hliníkovátubauzavřenámembránou, šroubovacíuzávěrspropichovacímtrnem,krabička.

Velikostbalení:

Tuba:30g, 50g, 60g, 100ga120gemulgelu

DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Galmeda.s.

Ostrava

Českárepublika

VÝROBCE

HerbacosRecordatis.r.o.

Pardubice

Českárepublika

Tato příbalováinformacebylanaposledyschválena

28.11.2012

Document Outline

Přílohač.2 krozhodnutío změněregistracesp.zn.sukls28549/2012

SOUHRN ÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

DICLOFENACGALMEDemulgel

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Diclofenacumnatricum1,0 gve100ggelu(1%)

Úplnýseznampomocných látek vizbod 6.1

3. LÉKOVÁFORMA

gel

Popispřípravku:bílý, hladkýgel, slabého charakteristického zápachu

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutickéindikace

Mladistvíod 14 let

Krátkodobálokálnísymptomatickáléčbaakutníchporaněníjakojepodvrtnutí,pohmoždění,

tupáporanění(poraněníutrpěnápřisportu).

Dospělí(od 18 let)

Symptomatickálokálníléčbarevmatizmuměkkýchtkání,např.tendovaginitidy,burzitidy,

periartropatie.Bolestivéstavypřilokalizovanéosteoartróze, např. artrózaperiferních kloubů a

kolen.Posttraumatickýzánětšlach,vazů,svalů,kloubníchpouzder,např.distorse,kontuse,

luxace.Bolestizad (poraněníutrpěnápřisportu).

4.2Dávkovánía způsobpodání

Dospělíamladistvíod 14let

NapostiženémístoseDiclofenacGALMEDemulgelaplikuje3-4krátdenněvtenkévrstvěa

lehcesevetředokůže.Dlerozsahupostiženíaplikujememnožstvíodpovídajícívelikosti

třešněažvlašskéhoořechu(2-4g).Totojedostatečnémnožstvíkléčeníoblasti400-800cm 2 .

Odstupmezijednotlivýmidávkamije3-4hodiny.Poaplikacijenutnésiumýtruce,pokud

nejsou místemk léčení.

Délkaléčbyzávisínaindikaciadosaženéodpovědipacientanaléčbu.

Bezdoporučenílékařesegelnemápoužívatdélenež14 dní.

Pokudjenutnéumladistvýchod14letpoužívatgeldélenež7dníkúlevěodbolesti,

doporučujesevyhledatlékaře.

Uartritickébolestiu dospělýcho délceléčbyrozhodnelékař.

Připoužívánípřípravkubezdoporučenílékařemápacientvyhledatlékařeběhem7dnů

vpřípadě, žesestav nezlepšujenebo senaopak zhoršuje.

Přípravek lzepoužítijako doplňkovou léčbu celkového podánínesteroidních antiflogistik.

Staršípacienti(nad 65 let)

Dávkovánísenelišíod dávkováníu ostatních dospělých.

Dětiamladistvído 14 let

Přípravekneníurčenprodětiamladistvédo14let,protožeunichnejsoukdispozici

dostatečnéinformaceo účinnostiabezpečnostiléčby(vizbod 4.3).

4.3Kontraindikace

Přecitlivělostnaléčivoulátkunebonakteroukolipomocnoulátkutohotopřípravku,na

kyselinuacetylsalicylovouaostatnínesteroidníantiflogistika,projevujícísejakoastma,

urtikariaajinéalergickéreakce.

Poslednítrimestrtěhotenství.

Použitíu dětíamladistvých do 14 let.

4.4Zvláštníupozorněníaopatřenípro použití

Pravděpodobnostvznikusystémovýchnežádoucíchúčinkůpřitopickéléčbědiklofenakemje

malávesrovnánísfrekvencínežádoucíchúčinkůpřiužitíperorálníhodiklofenaku.Jestliže

všakjeDiclofenacGALMEDemulgelaplikovánnarelativněvelképlochykůženebo

používándlouhodobě,nelzevyloučitmožnostvznikusystémovýchnežádoucíchúčinků.

Použije-lisepřípravekjakodoplňkováléčbacelkovéhopodánínesteroidníchantiflogistik,je

třebazvýšenéopatrnosti,neboťnelzevyloučitvyššírizikonežádoucíchsystémovýchúčinků

inhibitorů prostaglandinů.

Přípravekseaplikujepouzenaintaktníkůži(bezotevřenýchranaporanění).Nesmísedostat

do kontaktu sočníspojivkou nebo sesliznicemi. Nesmísepoužívatperorálně.

Pacientbysemělpočasléčeníaalespoň2týdnypojehoskončenívyhýbatpřímému

slunečnímuzářeníapobytuvsoláriuzaúčelemsníženívelmivzácnéhorizikafotosenzitivní

reakce.Jevhodnépostiženámístachránitoděvem.

DiclofenacGalmedemulgelmůžebýtpoužívánsneokluzivníbandáží,alenemělbybýt

používán sneprodyšnýmokluzivnímobvazem.

DiclofenacGALMEDemulgelobsahujepropylenglykol,kterýmůžezpůsobitpodráždění

kůže.

Obsahujeparabeny, kterémohou vyvolatalergickéreakce(pravděpodobnězpožděné).

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky a jinéformy interakce

Nejsou známy.

4.6Těhotenstvía kojení

Těhotenství

Vzhledemktomu,žepřilokálníaplikacimůžedojítkevstřebánídiklofenakuaprotoženení

dostatekzkušenostíspodánímtopickéhodiklofenakuutěhotnýchžen,jehopoužívání

vtěhotenstvísenedoporučuje.Toplatízejménavobdobítřetíhotrimestrutěhotenství,kdy

nelzejednoznačněvyloučitmožnostnežádoucíchúčinkůnaplod,kteréjsoupopsánypo

systémovémpodáníinhibitorůsyntézyprostaglandinů(předčasnýuzávěrduktusarteriosusa

pulmonálníhypertense, renálnídysfunkce, inhibiceděložních kontrakcí).

Kojení

Neníznámo, zdasediklofenakpřilokálnímpoužitívylučujedomateřskéhomléka.Ukojících

ženbymělbýtpoužitpouzepopečlivémzváženípřínosuarizika.Pokudkojícímatka

DiclofenacGALMEDemulgelpoužívá,nesmíhonanášetnaoblastprsouneborozsáhlé

oblastikůžeapoužitímusíbýtpouzekrátkodobé.

4.7.Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Pozornostnenípoužitímpřípravku ovlivněna.

4.8.Nežádoucíúčinky

Nežádoucíúčinkyzahrnujímírnéapřechodnékožníreakcevmístěaplikace.Velmizřídkase

můžeobjevitalergickáreakce.

Nežádoucíúčinky(Tabulka1)sevyskytujívnížeuvedenéčetnosti:

Časté:≥1/100, <1/10

Méněčasté:≥1/1000, <1/100

Vzácné:≥1/10 000, <1/1000

Velmivzácné:<1/10 000, včetnějednotlivých hlášených případů

Tabulka1

Infekčnía parazitárníonemocnění

Velmivzácné:pustulóznívyrážka

Poruchyimunitního systému

Velmivzácné:hypersenzitivita(včetněkopřivky),angioneurotickýedém

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy

Velmivzácné:astma

Gastrointestinálníporuchyvpřípaděaplikacepřípravkunarozsáhléplochynebopři

dlouhodobémpoužívání

Vzácné:nevolnost, zvracení,průjmy, bolestiv nadbřišku

Poruchykůžea podkoží

Časté:vyrážka, ekzém, erytém,svědění,dermatitis(včetněkontaktnídermatitidy)

Vzácné:bulóznídermatitida,parestézievmístěaplikace

Velmivzácné:fotosenzitivníreakce

4.9Předávkování

Vzhledemktomu,žetopickypodávanýdiklofenakminimálněabsorbujedosystémového

krevního oběhu jevelminepravděpodobné, žebydošlo kpředávkování.

NicméněpokudomylemdojdekpozřenípřípravkuDiclofenacGALMEDemulgel,dajíse

očekávatnežádoucíúčinkypodobnétěm,kterésevyskytujípopředávkovánídiklofenakemve

formětablet.

Vpřípaděnáhodnéhopožitípřípravku,kterévedekvýznamnýmsystémovýmnežádoucím

účinkům,bymělabýtpoužitaobecnáterapeutickáopatřeníběžněužívanákléčbě

předávkovánínesteroidnímiprotizánětlivýmilátkami.

Jetřebazvážitvýplachžaludku apoužitíaktivního uhlí, zejménavkrátkémobdobípo požití.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:nesteroidníprotizánětliváléčivaklokálníaplikaci .

ATCkód:MO2AA15

Diklofenakjederivátemkyselinyfenyloctové.Inhibicícyklooxygenázytlumísyntézu

prostaglandinůadalšíchmediátorůzánětu.Diklofenakpůsobíantiflogistickyaanalgetickypři

léčenímístníchprojevůrevmatickýchanerevmatickýchbolestivýchstavůpohybového

ústrojí.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Poaplikacinakůžisediklofenakdobřevstřebávádopodkožníchtkání.Maximálníhladiny

diclofenakupotopickédávce7,5gv1%koncentracisepohybovalyuzdravýchdobrovolníků

kolemprůměrnéhodnoty3,9ng/ml.Poněkolikadenníterapiidosahovalykoncentrace

vměkkýchtkáníchupacientůsartrózouhodnot30–40krátvyššíchnežvplazmě.Absorpce

diklofenaku v 1%koncentraciaplikovanénaintaktníkůžičinilauzdravých probandů 6-7 %.

5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti

Preklinickéstudiesdiklofenakemneprokázalyžádnéklinickyvýznamnétoxikologické

účinky.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznampomocnýchlátek

Hydroxidsodný,hyetelosa,karbomer,propylenglykolE(1520),střednínasycené

triacylglyceroly, propylparaben(E216), methylparaben(E218), čištěnávoda

6.2Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

6.4Zvláštníopatřenípro uchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°Cvdobřeuzavřenémobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

vlhkostí.

6.5Druhobalua velikostbalení

Altubauzavřenámembránou, šroubovacíPPuzávěrspropichovacímtrnem,krabička.

Velikostbalení:30 g, 50g, 60g,100ga120gemulgelu

6.6Zvláštníopatřenípro likvidacipřípravkua pro zacházenísním

Jen k zevnímu použití, pro aplikacinakůži.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Galmeda.s., Ostrava,Českárepublika.

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

29/149/08-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

9.4.2008

10.DATUMREVIZETEXTU

28.11.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace