DETREMAN

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RASAGILIN-TARTARÁT (RASAGILINI TARTRAS)
Dostupné s:
Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha
ATC kód:
N04BD02
INN (Mezinárodní Name):
RASAGILINE TARTRATE (RASAGILINI TARTRATE)
Dávkování:
1MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 100; 56; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RASAGILIN
Přehled produktů:
DETREMAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
27/ 562/16-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls20851/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Detreman 1 mg tablety

rasagilinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co

naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Detreman a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deteman užívat

Jak se přípravek Detreman užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Detreman uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Detreman

a k

čemu se používá

Detreman se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Může být užíván spolu s levodopou

(další přípravek používaný k léčbě Parkinsonovy nemoci) nebo samostatně.

U Parkinsonovy nemoci dochází v určitých oblastech mozku k úbytku buněk, které produkují

dopamin. Dopamin je látka v mozku, která se podílí na řízení pohybu. Detreman pomáhá zvýšit a

udržet hladiny dopaminu v mozku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípr

avek

Detreman

užívat

Neužívejte přípravek

Detreman

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělá(á)) na rasagilin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže máte závažné problémy s játry.

Neužívejte následující léčivé přípravky, pokud užíváte Detreman:

inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (např. k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci nebo

používané v jakékoli jiné indikaci), včetně léčivých a přírodních přípravků dostupných bez

lékařského předpisu, např. třezalka tečkovaná

pethidin (silný lék proti bolesti)

Než bude po vysazení přípravku Detreman zahájeno podávání inhibitorů MAO nebo pethidinu, musíte

vyčkat nejméně 14 dní.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Detreman se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte lehké až středně těžké problémy s játry

informujte svého lékaře o jakýchkoli podezřelých změnách kůže

Děti a dospívající

Podávání přípravku Detreman se nedoporučuje u osob mladších 18 let..

Další léčivé přípravky a přípravek

Detreman

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,

které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

nebo jestliže kouříte nebo hodláte přestat kouřit.

Poraďte se se svým lékařem, než začnete souběžně s přípravkem Detreman užívat následující léky:

některá antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) (selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, tricyklická

nebo tetracyklická antidepresiva)

antibiotikum ciprofloxacin používané k léčbě infekcí

přípravek k tlumení kašle dextromethorfan

sympatomimetika obsažená například v očních kapkách, v přípravcích odstraňujících zduření a

překrvení nosní a ústní sliznice a přípravky k léčbě nachlazení obsahující efedrin nebo

pseudoefedrin.

Je nutné vyhnout se užívání přípravku Detreman souběžně s antidepresivy obsahujícími fluoxetin

nebo fluvoxamin.

Pokud zahajujete léčbu přípravkme Detreman, musíte vyčkat nejméně pět týdnů po vysazení

fluoxetinu.

Pokud zahajujete léčbu fluoxetinem nebo fluvoxaminem, musíte vyčkat nejméně 14 dní po vysazení

přípravku Detreman.

Informujte svého lékaře, pokud Vy, Vaši rodinní příslušníci nebo ošetřovatelé zaznamenát, že se u Vás

objevuje neobvyklé chování, při němž nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé

činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními

poruchami.

U pacientů užívajících Detreman a/nebo jiné přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby bylo

zaznamenáno chování jako nutkavé jednání, nutkavé myšlenky, návykové hráčství, nadměrné

utrácení, impulzivní chování a abnormálně vysoká zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek nebo

pocity, že jste sledován. Váš lékař Vám možná bude muset upravit dávku nebo přípravek vysadit.

Přípravek

Detreman s

jídlem

a

pitím

Přípravku Detreman je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv tohoto přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Požádejte svého lékaře o radu dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje

3. Jak se přípravek

Detreman

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Detreman je jedna 1mg tableta užitá ústy jednou denně.

Detreman se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Detreman,

než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil/a příliš mnoho tablet přípravku Detreman, ihned kontaktujte svého

lékaře nebo lékárníka. Krabičku od přípravku Detreman vezměte s sebou a ukažte ji lékaři nebo

lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Detreman

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku si

vezměte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Detreman

Nepřestávejte užívat přípravek Detreman bez předchozí porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

abnormální pohyby (dyskineze)

bolest hlavy

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

bolest břicha

pády

alergie

horečka

chřipka

celkový pocit nemoci (malátnost)

bolest šíje

bolest na hrudi (angina pectoris)

nízký krevní tlak při vstávání do vzpřímené polohy s příznaky jako závrať/točení hlavy

(ortostatická hypotenze)

snížená chuť k jídlu

zácpa

sucho v ústech

pocit na zvracení a zvracení

plynatost

abnormální výsledky krevních testů (leukopenie)

bolest kloubů (artralgie)

bolest svalů a kostí

záněty kloubů (artritida)

poruchy citlivosti a svalová slabost v oblasti ruky (syndrom karpálního tunelu)

snížení tělesné hmotnosti

neobvyklé sny

potíže s koordinací svalů (porucha rovnováhy)

deprese

závratě (vertigo)

déletrvající svalové kontrakce/ stahy (dystonie)

rýma (rinitida)

podráždění kůže (dermatitida)

kožní vyrážka

zarudnutí očních spojivek (konjunktivitida)

nucení na močení

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

cévní mozková příhoda (mrtvice)

srdeční příhoda (infarkt myokardu)

tvorba puchýřků na kůži (vezikulobulózní vyrážka)

V placebem kontrolovaných klinických studiích byla přibližně u 1% pacientů hlášena rakovina kůže.

Nicméně vědecké výzkumy naznačují, že vyšší riziko rakoviny kůže (ne pouze melanomu) souvisí

s Parkinsonovou nemocí a nikoli s nějakými určitými léčivými přípravky. Podezřelé kožní změny

musíte konzultovat se svým lékařem.

Parkinsonova choroba je spojována s halucinacemi a zmateností. Tyto příznaky byly zaznamenány po

uvedení přípravku na trh také u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří byli léčeni

rasagilinem.

Byly zaznamenány případy pacientů, užívajících jeden nebo více přípravků k léčbě Parkinsonovy

choroby, kteří nebyli schopni odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla

poškodit je samotné nebo ostatní. Jde o impulzivní poruchy. U pacientů užívajících Detreman a/nebo

jiné přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby byly zaznamenány:

nutkavé myšlenky nebo nutkavé jednání

silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných osobních nebo rodinných následků.

změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí obavy,

např. zvýšený sexuální apetit.

neovladatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků;

lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

St

átní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Detreman

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Detreman

obsahuje

Léčivá látka je rasagilinum. Jedna tableta obsahuje rasagilinum 1 mg (ve formě rasagilini tartras).

Pomocné látky jsou: mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek

Detreman

vypadá a co obsahuje toto balení

Detreman 1 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a

vyraženým „1“ na jedné straně, o průměru 8 mm.

Tablety jsou baleny v blistrech po 28, 56, 60 nebo 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Genepharm SA, 18th km Marathonos Ave, 15351 Pallini Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Detreman

Maďarsko: Detreman 1 mg tabletta

Polsko: Detreman

Portugalsko: Detreman

Slovenská republika: Detreman 1 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

30. 1. 2019

Přečtěte si celý dokument

1/10

sp.zn. sukls344933/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Detreman 1 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje rasagilinum 1 mg (odpovídá rasagilini tartras 1,438 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „1“ na jedné straně,

o průměru 8 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutické indikace

Přípravek Detreman je indikován k léčbě idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) v monoterapii

(bez levodopy) nebo jako přídatná léčba (s levodopou) u pacientů s poklesem účinnosti na konci

dávkovacího intervalu (end-of-dose fluktuace).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Detreman se podává perorálně, v dávce 1 mg jednou denně s levodopou nebo bez ní.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Rasagilin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let vzhledem k nedostatečným

údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Pacienti s poruchou funkce jater

Podávání přípravku Detreman je kontraindikováno u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz

bod 4.3). U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je třeba se podávání přípravku

Detreman vyhnout. Při zahájení léčby přípravkem Detreman u pacientů s lehkou poruchou funkce

jater je třeba opatrnosti. Pokud dojde u pacientů k progresi z lehké poruchy funkce jater na

středně těžkou poruchu funkce jater, je třeba přípravek Detreman vysadit (viz bod 4.4.).

2/10

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba měnit dávkování.

Způsob podávání

Detreman se podává perorálně, může být užit s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžná léčba jinými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (včetně léčivých a přírodních

přípravků dostupných bez lékařského předpisu, např. třezalka tečkovaná) nebo pethidinem (viz

4.5).

Mezi

vysazením

přípravku

Detreman

zahájením

léčby

inhibitory

nebo

pethidinem musí uplynout nejméně 14 dní.

Přípravek Detreman je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Je třeba vyvarovat se současného podávání přípravku Detreman a fluoxetinu nebo fluvoxaminu

(viz bod 4.5). Mezi vysazením fluoxetinu a zahájením léčby přípravkem Detreman má uplynout

nejméně pět týdnů. Mezi vysazením přípravku Detreman a zahájením léčby fluoxetinem nebo

fluvoxaminem má uplynout nejméně 14 dní.

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergní terapií se mohou objevit impulzivní

poruchy (impulse control disorder, ICD). Podobná hlášení ICD byla zaznamenána po uvedení

rasagilinu na trh. Pacienti mají pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních

poruch. Pacienti a jejich ošetřovatelé mají být upozorněni, že u pacientů léčených rasaglinem se

mohou

rozvinout

behaviorální

symptomy

impulzivních

poruch,

včetně

případů

kompulzí,

obsesivních myšlenek, patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, impulzivního

chování a kompulzivního utrácení nebo nakupování.

Vzhledem k tomu, že rasagilin zesiluje účinky levodopy, mohou být zvýšeny nežádoucí účinky

levodopy a může dojít k exacerbaci preexistující dyskineze. Snížení dávky levodopy může tento

účinek zlepšit.

Při souběžném podávání rasagilinu s levodopou byly hlášeny hypotenzní účinky. Pacienti s

Parkinsonovou chorobou jsou mimořádně citliví k výskytu nežádoucího účinku hypotenze kvůli

již existujícím problémům s chůzí.

Nedoporučuje

současné

podávání

přípravku

Detreman

spolu

dextromethorfanem

nebo

sympatomimetiky, které jsou například obsaženy v přípravcích k dekongesci nosní a ústní

sliznice, nebo s léčivými přípravky k léčbě nachlazení obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin

(viz bod 4.5).

Výskyt případů melanomu během programu klinického vývoje vzbudil podezření o možné

spojitosti s rasagilinem. Shromážděné údaje naznačují, že vyšší riziko rakoviny kůže (ne pouze

melanomu) souvisí s Parkinsonovou nemocí a nikoli s nějakými určitými léčivými přípravky.

Podezřelé kožní léze mají být zhodnoceny specialistou.

Při zahájení léčby přípravkem Detreman u pacientů s lehkou poruchou funkce jater je třeba

opatrnosti. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nemá být přípravek Detreman

3/10

podáván. Pokud dojde u pacientů k progresi z lehké poruchy funkce jater na středně těžkou

poruchu funkce jater, je třeba přípravek Detreman vysadit (viz bod 5.2).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je známo mnoho interakcí mezi neselektivními inhibitory MAO a ostatními léčivými přípravky.

Přípravek Detreman nesmí být podáván v kombinaci s jinými inhibitory MAO (včetně léčivých a

přírodních přípravků dostupných bez lékařského předpisu, např. třezalka tečkovaná), protože zde

existuje riziko neselektivní inhibice MAO, která může vést k hypertenzní krizi (viz bod 4.3).

Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky při souběžném podávání pethidinu a inhibitorů MAO,

včetně

jiného

selektivního

MAO-B

inhibitoru.

Souběžné

podávání

přípravku

Detreman

pethidinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Existují

hlášení

interakcích

léčivých

přípravků

pozorovaných

při

současném

podávání

inhibitorů MAO a sympatomimetik. Proto se s ohledem na MAO inhibiční aktivitu rasagilinu

nedoporučuje

současné

podávání

přípravku

Detreman

sympatomimetik,

jako

například

přípravků k dekongesci nosní a ústní sliznice nebo léčivých přípravků k léčbě nachlazení

obsahující efedrin nebo pseudoefedrin (viz bod 4.4).

Existují hlášení o interakcích léčivých přípravků pozorovaných při současném podávání

dextromethorfanu a neselektivních inhibitorů MAO. Proto se s ohledem na MAO inhibiční

aktivitu rasagilinu nedoporučuje současné podávání přípravku Detreman a dextromethorfanu (viz

bod 4.4).

Je třeba se vyvarovat současného podávání přípravku Detreman a fluoxetinu nebo fluvoxaminu

(viz bod 4.4).

Současné

podávání

přípravku

Detreman

selektivních

inhibitorů

zpětného

vychytávání

serotoninu

(SSRI)/selektivních

inhibitorů

zpětného

vychytávání

serotoninu

noradrenalinu

(SNRI) v klinických studiích viz bod 4.8.

Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny při současném podávání SSRI, SNRI, tricyklických i

tetracyklických antidepresiv a inhibitorů MAO. Proto se s ohledem na MAO inhibiční aktivitu

rasagilinu mají antidepresiva podávat s opatrností.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí, kterým byla dlouhodobě podávána levodopa jako součást

přídatné

terapie,

nebyly

pozorovány

žádné

klinicky

významné

účinky

léčby

levodopou

clearanci rasagilinu.

Studie metabolismu

in vitro

ukázaly, že cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) je hlavním enzymem,

který

odpovídá

metabolismus

rasagilinu.

Současné podávání

rasagilinu

ciprofloxacinu

(inhibitor CYP1A2) zvýšilo plochu pod křivkou koncentrace (AUC) rasagilinu o 83%. Současné

podávání rasagilinu a theofylinu (substrát CYP1A2) nemělo vliv na farmakokinetiku žádné z

těchto látek. Silné inhibitory CYP1A2 mohou tedy měnit plazmatické hladiny rasagilinu a je třeba

je podávat opatrně.

Existuje riziko, že plazmatické hladiny rasagilinu u pacientů – kuřáků mohou být sníženy v

důsledku indukce metabolizujícího enzymu CYP1A2.

Studie

in vitro

ukázaly, že rasagilin v koncentraci 1 μg/ml (odpovídá hladině 160krát vyšší, než je

4/10

průměrná hladina C

~ 5,9-8,5 ng/ml u pacientů s Parkinsonovou nemocí po několikerém

opakovaném podání dávky 1 mg rasagilinu) nezpůsoboval inhibici izoenzymů cytochromu P450

CYP1A2,

CYP2A6,

CYP2C9,

CYP2C19,

CYP2D6,

CYP2E1,

CYP3A4

CYP4A.

Tyto

výsledky

naznačují,

nepravděpodobné,

terapeutické

koncentrace

rasagilinu

způsobovaly klinicky významné interference se substráty uvedených enzymů.

Souběžné podávání rasagilinu a entakaponu zvýšilo clearance rasagilinu po perorálním podání o

28%.

Interakce mezi tyraminem a rasagilinem

: Výsledky pěti expozičních studií s podáváním tyraminu

(u dobrovolníků a pacientů s Parkinsonovou nemocí) spolu s výsledky domácího monitorování

krevního tlaku po jídle (u 464 pacientů léčených dávkou 0,5 nebo 1 mg/den rasagilinu nebo

placeba jako přídatné terapie k podávání levodopy po dobu šesti měsíců bez omezení příjmu

tyraminu) a

skutečnost, že

nebyly hlášeny

žádné interakce mezi

tyraminem a

rasagilinem

v průběhu klinických studií prováděných bez omezení příjmu tyraminu, ukazují, že přípravek

Detreman lze bezpečně užívat bez omezení příjmu tyraminu ve stravě.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání rasagilinu během těhotenství. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální

vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Při předepisování těhotným ženám je nutno

postupovat s opatrností.

Kojení

Experimentální údaje naznačují, že rasagilin způsobuje inhibici sekrece prolaktinu a může tedy

laktaci inhibovat. Není známo, zda je rasagilin vylučován do lidského mateřského mléka. Při

podávání přípravku Detreman kojící matce je třeba opatrnosti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Pacienti mají být opatrní při obsluze nebezpečných strojů

včetně řízení motorových vozidel,

dokud si nejsou dostatečně jistí, že na ně přípravek Detreman nemá nepříznivý vliv.

4.8 Nežádoucí účinky

V rámci klinického programu s podáváním rasagilinu bylo léčeno rasagilinem celkem 1361

pacientů po dobu 3076,4 pacientoroků. V dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných

placebem bylo léčeno rasagilinem v dávce 1 mg/den 529 pacientů po dobu 212 pacientoroků a

539 pacientům bylo podáváno placebo po dobu 213 pacientoroků.

Monoterapie

Níže uvedený seznam obsahuje nežádoucí účinky, které byly hlášeny s vyšší incidencí ve studiích

kontrolovaných placebem u pacientů, kterým byl podáván rasagilin v dávce 1 mg/den (skupina

s podáváním rasagilinu n=149, skupina s podáváním placeba n=151).

Nežádoucí účinky s nejméně 2% rozdílem oproti placebu jsou označeny kurzívou. V závorce je

uvedena incidence nežádoucích účinků (% pacientů) při porovnání: rasagilin oproti placebu.

5/10

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle četnosti výskytu za použití následujících konvencí: velmi

časté (≥1/10) časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až

<1/1000), velmi vzácné (<1/10000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy

orgánových

systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

chřipka (4,7 % oproti 0,7 %)

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Časté

kožní karcinom (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Časté

leukopenie (1,3 % oproti 0 %)

Poruchy imunitního

systému

Časté

alergie (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy metabolismu

a výživy

Méně časté

snížená chuť k jídlu (0,7 % oproti 0 %)

Psychiatrické poruchy

Časté

deprese (5,4 % oproti 2 %),

halucinace (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy nervového

systému

Velmi časté

bolest hlavy (14,1 % oproti 11,9 %)

Méně časté

cerebrovaskulární příhoda (0,7 % oproti 0 %)

Poruchy oka

Časté

konjunktivitida (2,7 % oproti 0,7 %)

Poruchy ucha a

labyrintu

Časté

vertigo (2,7 % oproti 1,3 %)

Srdeční poruchy

Časté

angina pectoris (1,3 % oproti 0 %)

Méně časté

infarkt myokardu (0,7 % oproti 0 %)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Časté

rinitida (3,4 % oproti 0,7 %)

Gastrointestinální

poruchy

Časté

flatulence (1,3 % oproti 0 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Časté

dermatitida (2,0 % oproti 0 %)

Méně časté

vezikulobulózní vyrážka (0,7 % oproti 0 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

muskuloskeletální bolest (6,7 % oproti 2,6 %), bolest šíje (2,7

% oproti 0 %),

artritida (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy ledvin a

močových cest

Časté

urgentní nucení na močení (1,3 % vs. 0,7 %)

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Časté

horečka (2,7 % oproti 1,3 %),

malátnost (2 % oproti 0 %)

Přídatná terapie

Nežádoucí účinky zařazené do níže uvedeného seznamu byly hlášeny s vyšší incidencí ve studiích

kontrolovaných placebem u pacientů, kterým byl podáván rasagilin v dávce 1 mg/den (skupina

s podáváním rasagilinu n=380, skupina s podáváním placeba n=388). V závorkách je uvedena

incidence nežádoucích účinků (% pacientů) při porovnání: rasagilin oproti placebu.

Nežádoucí účinky s nejméně 2% rozdílem oproti placebu jsou označeny kurzívou.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle četnosti výskytu za použití následujících konvencí: velmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000),

velmi vzácné (<1/10000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

6/10

Třídy

orgánových

systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Méně časté

kožní melanom (0,5 % oproti 0,3 %)

Poruchy metabolismu

a výživy

Časté

snížená chuť k jídlu (2,4 % oproti 0,8 %)

Psychiatrické poruchy

Časté

halucinace (2,9 % oproti 2,1 %), abnormální sny (2,1 % oproti

0,8 %)

Méně časté

zmatenost (0,8 % oproti 0,5 %)

Poruchy nervového

systému

Velmi časté

dyskineze (10,5 % oproti 6,2 %)

Časté

dystonie (2,4 % oproti 0,8 %), syndrom karpálního tunelu (1,3

% oproti 0 %), porucha rovnováhy (1,6 % oproti 0,3 %)

Méně časté

cerebrovaskulární příhoda (0,5 % oproti 0,3 %)

Srdeční poruchy

Méně časté

angina pectoris (0,5 % oproti 0 %)

Cévní poruchy

Časté

ortostatická hypotenze (3,9 % oproti 0,8 %)

Gastrointestinální

poruchy

Časté

bolest břicha (4,2 % oproti 1,3 %), zácpa (4,2 % oproti 2,1 %),

nauzea a zvracení (8,4 % oproti 6,2 %),

sucho v ústech (3,4 %

oproti 1,8 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Časté

vyrážka (1,1 % oproti 0,3 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

artralgie (2,4 % oproti 2,1 %), bolest šíje (1,3 % oproti 0,5 %)

Vyšetření

Časté

snížení tělesné hmotnosti (4,5 % oproti 1,5 %)

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Časté

pád (4,7 % oproti 3,4 %)

Parkinsonova choroba je spojena s výskytem halucinací a zmatenosti. Tyto příznaky byly v rámci

postmarketingového sledování pozorovány také u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří byli

léčeni rasagilinem.

Je známo, že při současném podávání SSRI, SNRI, tricyklických i tetracyklických antidepresiv a

inhibitorů MAO dochází k výskytu závažných nežádoucích účinků. Po uvedení přípravku na trh

byly

pacientů

léčených

současně

antidepresivy/SNRI

rasagilinem

hlášeny

případy

serotoninového syndromu spojeného s agitovaností, zmateností, rigiditou, pyrexií a myoklonem.

klinických

studiích

bylo

vyloučeno

současné

podávání

fluoxetinu

nebo

fluvoxaminu

rasagilinem,

bylo

umožněno

podávání

rasagilinu

následujících

antidepresiv

těchto

dávkách: amitriptylin ≤ 50 mg/den, trazodon ≤ 100 mg/den, citalopram ≤ 20 mg/den, sertralin ≤

100 mg/den a paroxetin ≤ 30 mg/den. V klinických studiích s rasagilinem nebyl zaznamenán

žádný

případ

výskytu

serotoninového

syndromu

při

současném

podávání

rasagilinu

tricyklických antidepresiv 115 pacientům ani při současném podávání rasagilinu a SSRI/SNRI

141 pacientům.

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů užívajících rasagilin hlášeny případy zvýšeného

krevního tlaku, včetně vzácných případů hypertenzní krize související s požitím neznámého

množství potraviny bohaté na tyramin.

7/10

Byly

hlášeny

případy

lékových

interakcí

při

současném

podávání

inhibitorů

sympatomimetik.

Po uvedení přípravku na trh byl hlášen jeden případ zvýšení krevního tlaku u pacienta, který

používal oční vazokonstringens tetryzolin-hydrochlorid současně s rasagilinem.

Impulzivní poruchy

pacientů

léčených

agonisty

dopaminu

a/nebo

dopaminergní

terapií

může

vyskytnout

patologické

hráčství,

zvýšené

libido,

hypersexualita,

nutkavé

utrácení

nebo

nakupování,

záchvatovité a nutkavé přejídání. Podobný vzorec impulzivních poruch byl hlášen po uvedení

rasagilinu na trh, jež také zahrnoval kompulze, obsedantní myšlenky a impulzivní chování (viz

bod 4.4)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Předávkování: Symptomy zaznamenané po předávkování rasagilinem v dávkách v rozmezí 3 mg

až 100 mg zahrnovaly dysforii, hypománii, hypertenzní krizi a serotoninový syndrom.

Předávkování může být spojeno s významnou inhibicí MAO-A i MAO-B. Ve studii s podáním

jediné dávky byla zdravým dobrovolníkům podána dávka 20 mg/den a v desetidenní studii byla

zdravým dobrovolníkům podávána dávka 10 mg/den. Nežádoucí účinky byly lehké nebo středně

těžké

nesouvisely

léčbou

rasagilinem.

Při

studii

zvyšováním

dávek

pacientů

s dlouhodobým podáváním levodopy a podáváním rasagilinu v dávce 10 mg/den byly hlášeny

kardiovaskulární nežádoucí účinky (včetně hypertenze a posturální hypotenze), které zmizely po

vysazení léčby. Tyto symptomy mohou být podobné příznakům pozorovaným po podávání

neselektivních inhibitorů MAO.

Specifické antidotum neexistuje. V případě předávkování je třeba pacienty sledovat a zahájit

vhodnou symptomatickou a podpůrnou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, inhibitory monoaminooxidázy typu B, ATC

kód: N04BD02

Mechanismus účinku:

Prokázalo se, že rasagilin je silným ireverzibilním selektivním inhibitorem MAO-B, který může

způsobit zvýšení extracelulárních hladin dopaminu ve striatu. Zvýšená hladina dopaminu a

následné

zvýšení

dopaminergní

aktivity

pravděpodobně

zprostředkovávají

příznivé

účinky

rasagilinu, které byly pozorovány u modelů dopaminergní motorické dysfunkce.

1-aminoindan je aktivním hlavním metabolitem a není inhibitorem MAO-B.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie

8/10

Účinnost rasagilinu byla zjištěna ve třech studiích: ve studii I při monoterapii a ve studiích II a III

při přídatné léčbě s levodopou.

Monoterapie

Ve studii I bylo 404 pacientů náhodně zařazeno tak, aby dostávali placebo (138 pacientů),

rasagilin v dávce 1 mg/den (134 pacientů) nebo rasagilin v dávce 2 mg/den (132 pacientů) a

podávání trvalo 26 týdnů, bez aktivního komparátoru.

V této studii byla hlavním měřítkem účinnosti změna celkového skóre oproti původní hodnotě na

stupnici Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, části I-III). Rozdíl mezi průměrnou

změnou při porovnání základní hodnoty a hodnoty po 26 týdnech/při ukončení (LOCF, Last

Observation Carried Forward) byl statisticky významný (UPDRS, části I-III: pro dávku rasagilinu

1 mg při porovnání s placebem - 4,2, 95% interval spolehlivosti [-5,7, -2,7]; p<0,0001, pro dávku

rasagilinu 2 mg při porovnání s placebem - 3,6, 95% interval spolehlivosti [-5,0, -2,1]; p<0,0001),

UPDRS Motor, část II: pro dávku rasagilinu 1 mg při porovnání s placebem -2,7, 95% CI [-3,87, -

1,55], p<0,0001; pro dávku rasagilinu 2 mg při porovnání s placebem -1,68, 95% CI [-2,85, -

0,51], p=0,0050). Efekt byl zřejmý, i když nedosahoval výrazných hodnot u této populace

pacientů s lehkým onemocněním. Byl zřejmý signifikantní a přínosný efekt v kvalitě života (jak

bylo zhodnoceno stupnicí PD-QUALIF).

Přídatná terapie

Ve studii II byli pacienti náhodně zařazeni tak, aby dostávali placebo (229 pacientů) nebo

rasagilin v dávce 1 mg/den (231 pacientů) nebo inhibitor katechol-O-methyltransferázy (COMT),

entakapon,

dávce

spolu

naplánovanými

dávkami

levodopy

(LD)/inhibitoru

dekarboxylázy (227 pacientů), po dobu 18 týdnů. Ve studii III byli pacienti náhodně zařazeni tak,

aby dostávali placebo (159 pacientů), rasagilin v dávce 0,5 mg/den (164 pacientů) nebo rasagilin

v dávce 1 mg/den (149 pacientů). Byli léčeni 26 týdnů.

V obou studiích byla primárním měřítkem účinnosti změna ze základní hodnoty na nástup účinku

léčby, zjištěná porovnáním průměrného počtu hodin, strávených během dne ve stavu „OFF“

(zjištěná pomocí „čtyřiadvacetihodinového“ domácího deníku, vyplňovaného 3 dny před každou

hodnotící kontrolou).

Ve studii II byl průměrný rozdíl v počtu hodin, strávených během dne ve stavu „OFF“ při

porovnání s placebem -0,78 h, 95% interval spolehlivosti [-1,18, -0,39], p=0,0001. Průměrný

pokles celkové denní doby ve stavu OFF byl podobný ve skupině s entakaponem (-0,80 h, 95%

interval spolehlivosti [-1,20, -0,41], p<0,0001) a ve skupině s rasagilinem v dávce 1 mg. Ve studii

III byl průměrný rozdíl v porovnání s placebem -0,94 h, 95% interval spolehlivosti [-1,36, -0,51],

p<0,0001.

Bylo

rovněž

zjištěno

statisticky

významné

zlepšení

oproti

placebu

skupině

s rasagilinem v dávce 0,5 mg, toto zlepšení však bylo menší. Váha výsledků pro primární cílový

parametr

při

zjišťování

účinnosti

byla

potvrzena

dalších

statistických

modelech

byla

prokázána ve třech kohortách (ITT, per protocol a pacienti, kteří dokončili studii).

Mezi sekundární měřítka účinnosti patří celkové vyhodnocení zlepšení vyšetřujícím, skóre na

dílčí stupnici Activities of Daily Living (ADL) při stavu OFF a stupnici pro vyhodnocení

motorických funkcí UPDRS při stavu ON. Ve srovnání s placebem přinášel rasagilin statisticky

významné zlepšení.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Rasagilin je rychle absorbován a dosahuje maximální plazmatické koncentrace (C

přibližně za 0,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost po podání jedné dávky rasagilinu je

přibližně 36 %.

Potrava nemá vliv na T

rasagilinu, přestože v případě, že je lék užíván spolu s tučným jídlem,

je C

snížena přibližně o 60 % a expozice (AUC) snížena přibližně o 20 %. Protože AUC není

podstatně narušena, lze rasagilin podávat s jídlem i nalačno.

9/10

Distribuce

Střední distribuční objem po podání jediné intravenózní dávky rasagilinu je 243 l. Vazba

na plazmatické proteiny po jediné perorální dávce rasagilinu značeného

C je přibližně 60 až 70

Biotransformace

Rasagilin před exkrecí prochází téměř úplnou biotransformací v játrech. Metabolismus

rasagilinu

postupuje

dvěma

hlavními

cestami:

N-dealkylace

a/nebo

hydroxylace,

kterými

vznikají:

1-aminoindan,

3-hydroxy-N-propargyl-1

aminoindan

3-hydroxy-1-aminoindan.

Pokusy

in vitro

ukazují, že obě cesty metabolismu rasagilinu jsou závislé na systému cytochromu

P450, přičemž hlavním izoenzymem, který se účastní metabolismu rasagilinu, je CYP1A2. Bylo

rovněž zjištěno, že konjugace rasagilinu a jeho metabolitů je hlavní metabolickou eliminační

cestou, kterou vznikají glukuronidy.

Eliminace

Po perorálním podání rasagilinu značeného

C dochází k eliminaci především prostřednictvím

moči (62,6 %) a na druhém místě stolicí (21,8 %), přičemž celkově se získá 84,4 % dávky za

období 38 dní. Méně než 1% rasagilinu se vyloučí močí v nezměněné podobě.

Linearita/ nelinearita

Farmakokinetika rasagilinu je při dávce v rozmezí 0,5-2 mg lineární. Jeho terminální poločas je

0,6-2 hodiny.

Charakteristika při podávání pacientům

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater se hodnota AUC zvýšila o 80 % a hodnota C

zvýšila o 38 %. U pacientů s poruchou funkce jater středního stupně se hodnota AUC zvýšila o

568 % a hodnota C

o 83 % (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Farmakokinetické vlastnosti rasagilinu u pacientů s lehkou (CLcr 50-80 ml/min) poruchou funkce

ledvin a poruchou funkce ledvin středního stupně (CLcr 30-49 ml/min) byly podobné jako u

zdravých subjektů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity

po opakovaném podávání a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Rasagilin nemá genotoxický potenciál

in vivo

ani v některých

in vitro

systémech používajících

bakterie

nebo

hepatocyty.

Při

metabolické

aktivaci

rasagilin

způsoboval

zvýšení

chromozomálních aberací při koncentracích s nadměrnou cytotoxicitou, které při použití v

klinických podmínkách nejsou dosažitelné.

Rasagilin nebyl kancerogenní u potkanů při systémové expozici dosahující 84-339násobku

předpokládané plazmatické expozice u člověka při dávce 1 mg/den. U myší byl pozorován

zvýšený výskyt kombinovaných bronchiolárních/alveolárních adenomů a/nebo karcinomů při

systémových expozicích dosahujících 144-213násobků předpokládané plazmatické expozice u

člověka při dávce 1 mg/den.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

10/10

6.1

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulóza,

předbobtnalý kukuřičný škrob

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

PA/Al//PVC/Al blistr. Balení po 28, 56, 60 a 100 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

27/562/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26.04.2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31. 10. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace