DESFERAL 500MG Prášek pro injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VODA PRO INJEKCI (AQUA PRO INIECTIONE) ; DEFEROXAMIN-MESILÁT (DEFEROXAMINI MESILAS) ; DUSÍK (NITROGENUM)
Dostupné s:
Novartis s.r.o., Praha
ATC kód:
V03AC01
INN (Mezinárodní Name):
WATER FOR INJECTION (AQUA PRO INIECTIONE) ; DEFEROXAMINE-MESILATE (DEFEROXAMINI MESILAS) ; NITROGEN (NITROGENUM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Prášek pro injekční roztok
Podání:
Subkutánní/intramuskulární/intravenózní podání
Jednotky v balení:
50; 10 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DEFEROXAMIN
Přehled produktů:
DESFERAL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
19/ 050/70-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594050584082

sp. zn. sukls11474/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DESFERAL

prášek pro injekční roztok

(deferoxamini mesilas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v

této příbalové informaci:

Co je přípravek Desferal a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Desferal používat

Jak se přípravek Desferal používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Desferal uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE

PŘÍPRAVEK

DESFERAL

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Desferal obsahuje léčivou látku deferoxamin, která je tzv. chelatační látkou. Používá se k

odstranění nadbytku železa nebo hliníku z organizmu.

K čemu se Desferal používá

Opakované krevní transfuze mohou být nutné u pacientů s určitými typy anemií, jako je talasemie.

Opakované transfúze vsak mohou vést k hromadění nadbytečného množství železa v organismu. Je to

způsobeno

tím,

krev

obsahuje

železo,

tělo

neumí

přebytečné

železo obsažené

v transfuzi

přirozenou cestou vyloučit. S postupem času může přebytečné železo způsobit poškození důležitých

orgánů, jako jsou játra či srdce. Desferal tento přebytek železa odstraňuje a může být proto používán

k léčbě chronického přetížení (nadměrné zátěže) železem. Desferal se používá k léčbě dospělých,

mladistvých i dětí.

Může být používán též k:

Léčbě akutní otravy železem.

Léčbě chronického přetížení (nadměrné zátěže) hliníkem u pacientů se závažným selháním ledvin

na udržovací dialýze. Za jistých podmínek může dialýza způsobovat nadměrné ukládání hliníku.

Diagnóze přetížení (nadměrné zátěže) organismu železem nebo hliníkem.

Jak Desferal působí

Desferal zachycuje a odstraňuje nadbytečné železo nebo hliník, které jsou potom vyloučeny močí nebo

stolicí.

Sledování během léčby Desferalem

Pokud trpíte přetížením železem, je vhodné sledování hladiny železa (feritinu) ve Vašem těle, aby se

zjistilo, jak dobře u Vás Desferal účinkuje. Taktéž bude sledován Váš zrak a sluch. U dětí je

doporučeno sledovat v pravidelných intervalech tělesnou hmotnost a výšku. Dle výsledku těchto testů

se bude Váš lékař řídit, až Vám bude předepisovat vhodné dávkování.

Pokud spolu s Desferalem užíváte vitamín C, bude Váš lékař též sledovat Vaši srdeční činnost.

Jestliže máte jakékoli otázky týkající se přípravku Desferal, nebo proč Vám byl předepsán, zeptejte se

svého lékaře.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

DESFERAL

UŽÍVAT

Postupujte výhradně dle rady Vašeho lékaře. Může se lišit obecných informací uvedených v Příbalové

informaci.

Neužívejte přípravek

Desferal

Jestliže jste alergický/á

(přecitlivělý/á) na deferoxamin (kromě případu, kdy došlo k úspěšné

desenzibilizaci, která umožňuje další léčbu Desferalem).

Měl/a byste informovat svého lékaře, zda jste v minulosti při používání přípravku Desferal měl/a

alergickou reakci (např. kožní vyrážku, nebo jste byl/a dušný/á).

Jestliže si myslíte, že můžete být alergický/á, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku

Desferal

je zapotřebí

Pokud trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Pokud v

průběhu léčby přípravkem Desferal zaznamenáte následující příznaky, informujte

okamžitě lékaře:

Vysoká horečka, bolest v krku, dušnost, bolest břicha, akutní průjem nebo

celková nevolnost (příznaky houbové nebo bakteriální infekce).

Významně snížené množství vylučované moči (příznak zhoršení funkce ledvin).

Poruchy zraku a sluchu.

Závratě, točení hlavy (příznaky nízkého tlaku), dušnost, která se může objevit, pokud je lék podán

příliš rychle do žíly. Viz též bod 3 JAK SE PŘÍPRAVEK DESFERAL POUŽÍVÁ.

Choroby srdce. Pokud Vám lékař předepíše vitamin C jako doplněk léčby, ujistěte se, že již

užíváte přípravek Desferal pravidelně nejméně po dobu 1 měsíce a vitamin C užívejte pouze

v dávkách, které Vám doporučil lékař. Neužívejte vyšší dávky vitaminu C než 200 mg.

I

nformujte okamžitě lékaře, pokud zjistíte, že

:

Vaše dítě léčené Desferalem vykazuje pomalejší růst, než je normální.

Během léčby přípravkem Desferal může dojít k červenohnědému zabarvení moči, které je způsobené

zvýšeným výskytem železa ve Vaší moči. Není to nic, čeho byste se měl/a obávat, ale pokud se

obáváte, měl/a byste pohovořit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To zahrnuje hlavně:

Léky obsahující prochlorperazinn, neuroleptický lék užívaný k léčbě neurologických poruch.

Vitamin C (v dávkách vyšších než 200 mg/den během léčby Desferalem). Neužívejte více než

200 mg vitaminu C denně (viz též bod

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Desferal)

Gallium 67, lék užívaný před obrazovým vyšetřením, které se používá k diagnostice různých

onemocnění.

Je možné, že budete muset změnit dávkování dalších léků nebo dokonce ostatní léky vysadit.

Starší pacienti

Starší pacienti mohou přípravek Desferal užívat ve stejných dávkách jako mladší dospělí.

Děti

Děti a mladiství mohou přípravek Desferal užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Lékař s Vámi probere možné riziko užívání Desferalu v těhotenství. Během těhotenství má být

Desferal používán pouze v případě, pokud očekávaný prospěch pro matku převýší možné riziko pro

plod.

Kojení není při léčbě Desferalem doporučeno. Pokud kojíte, informujte o tom svého lékaře, který

rozhodne, zda je potřeba přerušit kojení, nebo Vaši léčbu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Desferal může ovlivnit Váš zrak nebo sluch, může způsobit závratě nebo být příčinou

poruchy nervové činnosti. Jestliže zpozorujete takovéto účinky, neřiďte dopravní prostředek ani

neobsluhujte žádné stroje.

3.

JAK SE

PŘÍPRAVEK

DESFERAL PO

UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Desferal přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučenou

denní dávku. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám stanoví správnou dávku a sdělí Vám, jakou dávku Desferalu užívat. Podle toho, jak budete

na léčbu reagovat, Vám poté lékař může doporučit nižší nebo vyšší dávku.

Rozpusťte prášek ve „vodě na injekci“, kterou Vám poskytl Váš lékárník. Při doporučené koncentraci

95 mg/ml je připravený roztok bezbarvý nebo lehce nažloutlý. Roztok musí být čirý. Nepoužívejte

opalescentní nebo zakalené roztoky.

Léčba chronického přetížení (nadměrné zátěže) železem

Lékař stanoví dávku přípravku podle Vašeho zdravotního stavu. U většiny pacientů je dostačující

denní dávka 20-60 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Přípravek Desferal může být podáván pomalou

podkožní infuzí infuzním dávkovačem, infuzí do žíly nebo injekcí do svalu.

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám mohou roztok připravit nebo se od nich dozvíte, jak si ho

připravíte samostatně. Pro dlouhodobou léčbu nadměrné zátěže železem je vhodné podávat přípravek

Desferal pomalou podkožní infuzí s použitím dávkovače po dobu 8-12 hodin (např. přes noc). Desferal

je většinou užíván 5 až 7krát týdně. Dávkovač musí být pečlivě a přesně nastaven za hygienických

podmínek. Dodržujte níže uvedené instrukce pro přípravu infuzního roztoku a podkožní injekce:

Natáhněte vodu na injekci do stříkačky.

Alkoholem očistěte gumovou zátku na lahvičce s přípravkem Desferal a obsah stříkačky

vstříkněte do lahvičky.

Jemně, ale dobře zatřepte lahvičkou, aby se prášek rozpustil.

Takto připravený roztok natáhněte do stříkačky.

Připojte prodlužovací hadičku ke stříkačce, spojte prodlužovací hadičku s motýlkovým typem

jehly a potom naplňte prázdný prostor trubičky roztokem ze stříkačky.

Stříkačku umístěte do infuzního dávkovače.

Jehlu můžete vpíchnout pod kůži břicha, paže, předloktí nebo stehna.

Před vpichem jehly pečlivě očistěte kůži alkoholem. Jehlu uchopte za křidýlka a vpíchněte do

kožního záhybu vytvořeného Vaší volnou rukou. Po zavedení by špička jehly měla být při

pohybu jehlou volně pohyblivá. Pokud není volně pohyblivá, může být špička jehly zavedena

v kůži, nikoliv pod kůží. V tom případě zkuste jehlu po pečlivém očištění kůže alkoholem

zavést na jiné místo.

Potom jehlu upevněte a přelepte náplastí.

Pacient obvykle nosí dávkovač připevněný na těle páskem nebo v pouzdře zavěšený přes

rameno. Většina pacientů považuje za nejvýhodnější podávání přípravku přes noc.

Souběžné užívání vitamínu C

Váš lékař může nejdříve po jednom měsíci pravidelné léčby přípravkem Desferal rozhodnout o tom, že

byste měl/a také navíc užívat vitamin C. Nejvyšší denní dávka vitaminu C je pro dospělé 200 mg,

podávaná v rozdělených dávkách během dne. Pro děti do deseti let věku je obvykle dostačující denní

dávka 50 mg a pro starší děti 100 mg.

Léčba akutní otravy železem

Přípravek Desferal se užívá u případů otravy přípravky, které obsahují železo.

Chronická léčba nadměrné zátěže

hliníkem

Podle koncentrace hliníku v krvi je přípravek Desferal obvykle podáván jednou týdně pomalou

nitrožilní infuzí v průběhu posledních 60 minut dialýzy nebo 5 hodin před dialýzou v závislosti na

hladině hliníku ve Vaší krvi.

Jestliže se léčíte kontinuální nebo cyklickou peritoneální dialýzou, je vhodné, aby byl v daný den

přípravek Desferal podán před poslední výměnnou roztoku.

Dávka přípravku Desferal je 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Váš lékař zajistí vyšetření, která rozhodnou o délce léčby a dávkování přípravku Desferal.

Desferalový test

Pokud bude chtít Váš lékař zjistit, zda trpíte nadměrnou zátěží železem, bude Vám injekcí do svalu

podáno 500 mg přípravku Desferal. Poté budete po dobu 6 hodin sbírat moč, ve které bude stanoven

obsah železa.

nemocných

léčených

dialýzou

může

být

prováděno

vyšetření

přítomnosti

nadměrné

zátěže

hliníkem. V tom případě se podává přípravek Desferal pomalou nitrožilní infuzí v dávce 5 mg na

kilogram tělesné hmotnosti. Obsah hliníku v krvi bude stanoven ve vzorcích krve odebraných těsně

před touto dialýzou a opětně před dialýzou následující.

Jak dlouho užívat přípravek D

esferal

Užívejte tento přípravek pravidelně a přesně podle rady svého lékaře. To umožní nejlepší možnou

účinnost a sníží riziko vzniku nežádoucích účinků. Pokud jste na pochybách ohledně Vaší léčby,

kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste

po

užil/a více přípravku

Desferal

, než jste měl/a

Nepoužívejte vyšší dávky nebo koncentrace přípravku než ty, které Vám předepsal Váš lékař, neboť se

u Vás mohou vyskytnout nežádoucí účinky v místě vpichu nebo další nežádoucí účinky, jako závratě,

točení hlavy (příznak nízkého tlaku), rychlý nebo pomalý tlukot srdce, zažívací potíže (pocit na

zvracení), významně snížené vylučování moči (příznak poruchy funkce ledvin), poruchy nervového

systému (např. vzrušenost, neschopnost mluvit, bolest hlavy), dušnost (příznak poruchy funkce plic),

poruchy zraku a sluchu.

Jestliže jste použil/a větší dávku přípravku Desferal, než jste měl/a, kontaktujte neprodleně svého

lékaře nebo nemocnici. Je možné, že budete potřebovat lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek

Desferal

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku přípravku Desferal, oznamte to neprodleně svému lékaři.

Jestliže přestanete

po

užívat Desferal

Nepřestávejte používat Desferal bez porady s lékařem. Pokud léčbu přerušíte, přebytečné železo

nebude vylučováno z Vašeho těla (viz „

Jak dlouho užívat přípravek Desferal

“).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Důležité informace o přípravku Desferal

Příliš rychlá nitrožilní infuze přípravku Desferal může být příčinou nepříjemných nežádoucích účinků

a může vést až ke kolapsu.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Desferal nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Většina těchto nežádoucích účinků je mírná až střední a obecně vymizí po několika dnech až týdnech

léčby. Neznepokojujte se prosím tímto seznamem nežádoucí účinků. Nemusí se u Vás žádný z nich

vyskytnout.

Nežádoucí

účinky se mohou vyskytnout s různou frekvencí, která je definována dle následující

konvence:

Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1

pacienta z 10.

Časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout

u 1 a

ž

10

pacientů

ze 100.

Méně časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout

u 1 a

ž

10 pacient

ů

z 1000.

Vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout

u 1 a

ž

10

pacientů

z 10000.

Velmi vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než

1

z každých

10000 pacientů.

Užíváme označení “není známo”, pokud není možné spolehlivě určit frekvenci výskytu.

Některé nežádoucí účinky

mohou být závažné

Pokud

zaznamenáte

jakýkoli

z následujících

nežádoucích

účinků,

oznamte

tuto

skutečnost

neprodleně svému lékaři.

M

éně časté

Poruchy sluchu jako je zvonění nebo hučení v uších, ztráta sluchu.

V

zácné

Poruchy zraku jako je neostré vidění, abnormální barevné vidění, noční slepota, černé skvrny

v zorném poli, ztráta zraku, zakalení oční čočky, defekty v zorném poli nebo snížená ostrost

zraku.

Houbové nebo bakteriální infekce vedoucí k horečce, dušnosti, akutnímu průjmu, bolesti břicha,

celkovému nepříjemnému pocitu nebo bolesti v krku.

Závrať, točení hlavy (příznak nízkého tlaku krve, ke kterému může dojít, pokud je lék podáván

příliš rychle).

V

elmi vzácné

Dušnost způsobená plicním onemocněním

Neobvyklé krvácení/výskyt modřin (projev nízkého počtu krevních destiček)

Horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech vyvolané infekcí (příznak nízkého počtu bílých

krvinek)

Vyrážka, svědění, kopřivka, obtíže pří dýchání nebo polykání, pocit tísně na hrudi se sípáním

nebo kašlem, závrať, pocení především na obličeji a krku (příznaky závažné alergické reakce

nebo průduškového astmatu).

Poruchy nervového systému.

Není známo

Závažný pokles množství moči (příznak onemocnění ledvin)

Křeče (především u pacientů na dialýze).

Další nežádoucí účinky

Jestliže se u Vás následující nežádoucí účinky projeví v závažné míře,

řekněte to svému lékaři.

V

elmi časté

nežádoucí účinky

:

Reakce v místě injekce jako je bolest, otok, zarudnutí, svědění kůže, strupy, tvorba krust, malé

puchýřky, pálení

Bolest kloubů nebo svalů

Časté

nežádoucí účinky

:

Pocit na zvracení

Bolest hlavy

Svědivá vyrážka

Horečka

Zpomalení růstu, poruchy kostí

M

éně časté

nežádoucí účinky

:

Zvracení

Bolest břicha

V

elmi vzácné

nežádoucí účinky

:

Průjem

Kožní vyrážka

Pocit znecitlivění nebo brnění prstů rukou a nohou

Není známo

Křeče svalů

Abnormální výsledky funkčních testů jater nebo ledvin

Snížená hladina vápníku a zhoršení nadměrné funkce štítné žlázy u pacientů léčených kvůli

nadbytku hliníku.

Další účinky, které se mohou vyskytnout během Vaší léčby:

Vaše moč může mít červeno-hnědou barvu. Je to způsobeno zvýšeným obsahem železa ve Vaší moči.

Není to nic, čeho byste se měl/a obávat, ale pokud se obáváte, měl/a byste pohovořit se svým lékařem

nebo zdravotní sestrou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

JAK

PŘÍPRAVEK

DESFERAL

UCHOVÁVAT

Uchovávejte Desferal při teplotě do 25 °C.

Chemická

fyzikální

stabilita

rekonstituci

vodou

injekci

následném

naředění

infuzními roztoky (NaCl 0,9 %, glukosa 5 %, Ringerův roztok, Ringer-laktátový roztok) nebo

roztoky pro peritoneální dialýzu (Dianeal 137 glukóza 2,27 %, Dianeal PD4 glukóza 2,27 % a

CAPD/DPCA 2 glukóza 1,5 %) byla prokázána na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,

doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2

až 8 °C, pokud

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

obalu.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Desferal, pokud si všimnete poškození nebo známek manipulace s obalem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Desferal obsahuje

Léčivou látkou Desferalu je deferoxamini mesilas.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje balení

Přípravek Desferal je dodáván v bezbarvých injekčních lahvičkách, uzavřených gumovou zátkou,

pertlí a krytem, které obsahují deferoxamini mesilas ve formě prášku pro přípravu injekčního roztoku.

Jedna lahvička obsahuje 500 mg (miligramů) deferoxaminu.

Velikost balení: 10 nebo 50 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis s.r.o.

Na Pankráci 1724/129

140 00 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

:

30. 3. 2017

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

sp. zn. sukls11474/2017

SOUHRN ÚDAJŮ

O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DESFERAL

Prášek pro injekční roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

deferoxamini mesilas

Jedna lahvička obsahuje deferoxamini mesilas 500 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku.

Popis přípravku: bílý až téměř bílý lyofilizát (kompaktní, mikrokrystalický prášek) rozpustný na čirý,

bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. Mírná opalescence je přípustná.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Terapeutické:

1. Léčba chronického přetížení (nadměrné zátěže) organismu železem, např.:

transfuzní hemosideróza vyskytující se při talasemii major, sideroblastické anemii, autoimunní

hemolytické anemii a jiných chronických anemiích;

idiopatická (primární) hemochromatóza u pacientů, u kterých jejich souběžná onemocnění (např.

těžká anemie, srdeční onemocnění, hypoproteinemie) vylučují flebotomii;

přetížení (nadměrná zátěž) organismu železem spojené s porphyria cutanea tarda u pacientů

neschopných tolerovat flebotomii.

2. Léčba akutní otravy železem

3. Léčba chronického přetížení (nadměrná zátěž) aluminiem u pacientů s terminálním renálním

selháním (na udržovací dialýze) s:

onemocněním kostí při otravě aluminiem;

dialyzační encefalopatií;

aluminiem související anemií.

Diagnostické

k diagnóze přetížení (nadměrné koncentrace) organismu železem nebo aluminiem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba chronického přetížení (nadměrné zátěže) železem.

Hlavním cílem chelatační léčby při přetížení železem u pacientů dobře reagujících na léčbu je udržení

rovnovážných hodnot železa a zabránění hemosideróze, zatímco u pacientů s nadměrnou hladinou

železa je negativní bilance železa žádoucí, aby se snižovaly zvýšené zásoby železa a aby se zabránilo

toxickým účinkům železa.

Děti a dospělí

U dětí a dospělých by měla být terapie Desferalem zahájena po prvních 10 až 20 transfuzích krve,

nebo pokud se při klinickém sledování objeví důkaz chronického přetížení železem (např. hladina

feritinu v séru překročí 1000 ng/ml). Retardace růstu může být jak výsledkem nadměrné zátěže

železem, tak i vysokých dávek Desferalu. Pokud je chelatační léčba zahájena u pacientů mladších

3 let, je nutné pečlivě sledovat jejich růst a dávky by neměly být vyšší než 40 mg/kg (viz bod

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Dávkování a způsob aplikace by měl být stanoven individuálně a průběh terapie přizpůsoben zatížení

pacienta železem. Měla by být použita nejnižší účinná dávka. K posouzení odpovědi na chelatační

léčbu je nutné zpočátku denně sledovat vylučování železa močí za 24 hodin a zjistit odpověď na

stoupající dávky Desferalu. Po stanovení vhodného dávkování by měly být hodnoty vylučování železa

močí kontrolovány v několikatýdenních intervalech. Průměrná denní dávka může být také stanovena

podle hodnot feritinu tak, aby byl udržen terapeutický index nižší než 0,025 (tedy průměrná denní

dávka Desferalu v mg/kg dělená hladinou feritinu v séru (µg/l). Terapeutický index je důležitým

nástrojem

při

ochraně

pacientů

před

nadměrnou

chelatací,

nenahrazuje

však

pečlivé

klinické

sledování.

Průměrná denní dávka se obvykle pohybuje mezi 20 a 60 mg/kg. Pacientům s hladinou feritinu v séru

nižší než 2000 ng/ml se obvykle podává 25 mg/kg/den, pacientům, jejichž hladina feritinu v séru je

mezi 2000 až 3000 ng/ml, se podává 35 mg/kg/den. Pacienti s ještě vyšší hladinou feritinu v séru

mohou vyžadovat až 55 mg/kg/den. Nedoporučuje se pravidelně překračovat průměrnou denní dávku

50 mg/kg/den s výjimkou, kdy je nutná intenzivní chelatace a u pacienta byl již dokončen růst. Jakmile

klesnou

hladiny

feritinu

1000 ng/ml,

stoupá

riziko

toxicity

Desferalu.

velmi

důležité

monitorovat

pečlivě

především

tyto

pacienty

zvážit

možnost

snížení

celkové

týdenní

dávky.

Uváděné dávky jsou průměrnými denními dávkami. Většina pacientů užívá lék méně než 7 dní v

týdnu a skutečná dávka v infuzi se obvykle liší od průměrné denní dávky; tj. pokud je požadovaná

průměrná dávka 40 mg/kg/den a pacient dostává infuzi po dobu 5 nocí, měla by každá infuze

obsahovat dávku 56 mg/kg.

U pacientů s talasemií zlepšuje pravidelná léčba Desferalem kvalitu života pacientů.

Pomalá podkožní infuze

Pomalá podkožní infuze za použití stolní infuzní pumpy po dobu 8 až 12 hodin je považována za

účinnou a zvláště vhodnou pro ambulantní pacienty. Může být také podávána po dobu až 24 hodin.

Infuze Desferalu pumpou by měla být normálně podávána 5 až 7krát za týden. Desferal není vhodný

pro aplikaci formou bolusu subkutánně.

Sta

rší pacienti

Klinické studie s Desferalem nezahrnovaly dostatečný počet pacientů ve věku 65 let a starších, aby

bylo možné určit, zda budou na léčbu reagovat jinak ve srovnání s mladšími pacienty. Určení dávky

pro starší pacienty má být prováděno s opatrností, má obvykle začínat na nižším konci dávkového

rozpětí a má brát ohled na vyšší četnost výskytu zhoršené funkce jater, ledvin nebo srdce a další

souběžné onemocnění či jinou medikamentózní léčbu (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro

použití a bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

U pacientů se zhoršenou funkcí jater nebyly provedeny žádné klinické studie.

Intravenózní infuze během krevní transfuze

Dostupnost intravenózní kanyly při krevní transfuzi umožňuje intravenózní podání, především u

pacientů, kteří špatně snášejí subkutánní infuze. Roztok Desferalu nesmí být přidán přímo do vaku s

krví, ale může být přidáván do kanyly pomocí "Y" adaptéru umístěného co nejblíže místa vpichu do

žíly. Desferal může být aplikován infuzní pumpou jako obvykle. Množství léčiva, které je možné

podat intravenózně spolu s transfuzí, je omezené a limituje tudíž klinickou výhodnost takového

podávání. Pacienti i sestry musí být varováni před rychlou i.v. aplikací Desferalu, protože i.v. bolus

Desferalu může způsobit oběhový kolaps. (viz 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Kontinuální infuze

Při provádění intenzivní chelatace může být použito intravenózní kanyly. Kontinuální intravenózní

infuze je indikována u pacientů, u kterých není možná podkožní infuze, a u pacientů, kteří mají

druhotné

kardiální potíže

vyvolané zvýšeným

obsahem železa.

Při intenzivní

léčbě

Desferalem

(chelataci) je nezbytné pravidelně stanovovat množství vyloučeného železa močí za 24 hodin a podle

toho upravovat dávku Desferalu. Zvýšená pozornost musí být věnována proplachování infuzního setu,

aby se zabránilo náhlé infuzi zbytku Desferalu, který může být v mrtvém prostoru infuzního setu,

protože by to mohlo vést k oběhovému kolapsu. (viz oddíl 4.4 - Zvláštní upozornění a opatření pro

použití.)

Intramuskulární podání

Vzhledem k tomu, že podkožní infuze jsou účinnější, využívá se intramuskulární aplikace jen

v případech, kdy subkutánní podání není možné.

Ať je zvolena kterákoliv cesta podávání, bude výběr individuální udržovací dávky záviset na rychlosti

vylučování železa močí z organismu.

Současné podávání vitaminu C

U pacientů s nadbytkem železa obvykle vznikne nedostatek vitaminu C způsobený pravděpodobně

oxidací vitaminu C železem. Vitamin C může být podáván jako adjuvantní terapie chelatační léčby, a

to až v dávce 200 mg denně. Dávka vitaminu C musí být rozdělena do několika denních dávek a jeho

podávání by mělo být zahájeno po měsíci pravidelné léčby Desferalem. (viz 4.4. Zvláštní upozornění a

opatření pro použití). Vitamin C zvyšuje dostupnost železa pro chelataci. Pro děti do 10 let obvykle

stačí 50 mg, pro děti starší 10 let se podává 100 mg. Vyšší dávky vitaminu C již dále nezvyšují

vylučování komplexů železa.

Léčba akutní otravy železem

Desferal je používán jako doplňková terapie standardních opatření při léčbě akutní otravy železem.

Léčba Desferalem je indikována v následujících případech:

U všech pacientů s přechodnými příznaky, jako je více než jedna epizoda zvracení nebo průjmu.

U pacientů s letargií, výraznými bolestmi břicha, hypovolemií nebo acidózou.

U pacientů

s pozitivními

mnohočetnými

nálezy

(zastíněním)

břicha

(u většiny

těchto

pacientů se vyvinou příznaky akutní otravy železem).

U pacientů s hladinou železa v séru vyšší než 300 až 350 µg/dl (89,5 µmol/l) bez ohledu na

celkovou vazebnou schopnost železa.

U asymptomatických pacientů, stejně jako u pacientů s omezeným zvracením, ev. s průjmy bez

příměsi

krve

doporučuje

zvážit

konzervativní

přístup

terapie

Desferalem

nebo

s terapií

Desferalem vyčkat.

Při akutní otravě železem se preferuje kontinuální intravenózní infuze Desferalu. Doporučená rychlost

infuze je 15 mg/kg za hodinu a dávka by měla být snížena, jakmile to stav pacienta dovolí, obvykle to

je za 4 až 6 hodin, takže by celková i.v. dávka neměla za období 24 hodin přesáhnout dávku 80 mg/kg.

Pokud nejsou splněna následující kriteria, která jsou považována za dostačující (vhodná) pro ukončení

terapie Desferalem, měla by chelatační terapie pokračovat:

Pacient musí být zbaven všech příznaků nebo symptomů celkové otravy železem (např. acidóza,

zhoršení hepatotoxicity).

Hodnoty železa v séru jsou normální nebo nižší (méně než 100 µg/dl). Stanovení koncentrace

železa v séru nemůže být během léčby Desferalem přesné, léčbu je možné přerušit, pokud je

dosaženo všech kriterií a hodnoty železa v séru nejsou zvýšené.

Léčba Desferalem by neměla být přerušena dříve, než vymizí zastínění na rtg břicha.

Opakované rtg vyšetření břicha by mělo být provedeno u pacientů, u kterých byla na počátku

zjištěna mnohočetná rtg zastínění.

Normální zbarvení moče. Jestliže bylo u pacientů na počátku léčby Desferalem pozorováno "vin-

rosé" zbarvení moče, mělo by zbarvení vymizet před ukončením terapie Desferalem (samotná

absence zbarvení moče však není indikací k přerušení léčby Desferalem).

Účinnost léčby je závislá na přiměřeném množství vymočené moče, aby bylo jisté, že byl komplex

železa ferioxaminu vyloučen z organizmu. Pokud se vyvine oligurie nebo anurie je nutné přistoupit k

peritoneální dialýze, hemodialýze nebo hemofiltraci.

Léčba nadměrné zátěže

hliníkem u pacientů s terminálním selháním ledvin

Komplexy železa a hliníku s Desferalem jsou dialyzovatelné. U pacientů s ledvinným selháním může

být eliminace těchto komplexů dialýzou zvýšena.

Léčba Desferalem by měla být zahájena u pacientů se symptomy přetížení organizmu aluminiem nebo

s orgánovou dysfunkcí. Podávání Desferalu by mělo být zváženo i u asymptomatických pacientů,

jejichž hladiny aluminia v séru jsou vyšší než 60 ng/ml, byl u nich zjištěn pozitivní Desferalový test a

zvláště, jestliže se biopsií kostí prokáže aluminiem způsobené onemocnění kostí.

Desferal by měl být aplikován jednou týdně v dávce 5 mg/kg (viz bod 6.6 Zvláštní opatření pro

likvidaci přípravku a pro zacházení s ním). U pacientů s hladinami aluminia v séru do 300 ng/ml by

měl

být

Desferal

podáván

v pomalé

intravenózní

infuzi

během

posledních

minut

dialýzy.

U pacientů

s hladinami

aluminia

v séru

300 ng/ml

měl

být

Desferal

podáván

v pomalé

intravenózní infuzi 5 hodin před dialýzou. Po skončení první 3měsíční léčebné kúry Desferalem

následuje 4týdenní přerušení léčby ("wash-out perioda"), kdy se provede infuzní Desferalový test.

Pokud bylo dvěma po sobě provedenými testy s jednoměsíčním odstupem prokázáno, že hodnoty

aluminia v séru nepřevyšují normální hladinu o více než 50 ng/ml, nedoporučuje se další pokračování

léčby Desferalem.

Pacientům s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou nebo kontinuální cyklickou peritoneální

dialýzou by měl být Desferal podáván jednou týdně v dávce 5 mg/kg před skončením poslední denní

výměny.

Doporučuje se, aby u těchto pacientů byl použit intraperitoneální způsob podání, ale Desferal může

být aplikován též i.m., pomalou i. v. infuzí nebo subkutánně.

Desferalový test

Princip testu: u osob s normálními hodnotami železa a aluminia Desferal nezvyšuje jejich vylučování

nad určitou hodnotu.

1. Desferalový test u pacientů s nadměrnou zátěží železem a normálními ledvinnými funkcemi

500 mg Desferalu se injikuje do svalu. Po dobu 6 hodin se sbírá moč a stanoví se obsah železa.

Vyloučení

1,5 mg

železa

27 mikromol)

průběhu

tohoto

šestihodinového

období

naznačuje možnost přetížení železem, hodnoty vyšší než 1,5 mg (27 mikromol) jsou považovány za

patologické. Tento test dává spolehlivé výsledky jen v těch případech, kdy je ledvinná funkce

normální.

2. Infuzní desferalový test u pacientů s nadměrnou zátěží aluminiem a terminálním ledvinným

selháním

Test se doporučuje u pacientů, u nichž je sérová hladina aluminia vyšší než 60 ng/ml a hladiny feritinu

v séru jsou vyšší než 100 ng/ml. Těsně před zahájením hemodialýzy je pacientovi odebrána krev na

stanovení výchozí hladiny aluminia v séru. Během posledních 60 min.

hemodialýzy se pacientovi aplikuje dávka 5 mg/kg v pomalé i.v. infuzi (viz bod 6.6 Zvláštní opatření

pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním). Při zahájení následující hemodialýzy (tj. 44 hodin od

výše uvedené infuze Desferalu) je odebrán druhý vzorek krve na další stanovení aluminia v séru.

Desferalový test je považován za pozitivní, pokud se při druhém stanovení, ve srovnání s výchozí

hodnotou, zvýší hladina aluminia v séru o více než 150 ng/ml.

Negativní test však absolutně nevylučuje přetížení organismu aluminiem.

4.3

Kontraindikace

Známá hypersenzitivita na léčivou látku s výjimkou těch případů, kde je možná desenzibilizace.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Rychlá intravenózní infuze

Rychlá intravenózní infuze může vyvolat oběhový kolaps (zrudnutí, tachykardii, kopřivku a oběhové

selhání).

Poruchy zraku a sluchu

Vysoké dávky Desferalu mohou mít za následek poruchy zraku a sluchu (viz bod 4.8 Nežádoucí

účinky). U pacientů s renálním selháním, kteří jsou udržováni na dialýze a mají nízké hladiny feritinu,

se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky. Poruchy vidění byly popsány i po jednotlivých

dávkách Desferalu. Výskyt nežádoucích účinků je možné snížit použitím nižších dávek. Pokud se

vyskytnou poruchy sluchu nebo zraku, měla by být terapie Desferalem okamžitě přerušena. Změny

vyvolané Desferalem jsou při jejich časné identifikaci obvykle reverzibilní. Terapie Desferalem může

být později znovu obnovena, ale v nižších dávkách a za pečlivého monitorování audiovizuálních

funkcí.

Před zahájením léčby a dále pak v pravidelných intervalech každé 3 měsíce se doporučuje provést

vyšetření očí a uší specialistou, zvláště pokud jsou hladiny feritinu nízké.

Udržování poměru denní dávky Desferalu (mg/kg) dělené hodnotou feritinu v séru (µg/l) pod 0,025

snižuje riziko audiometrických poruch u pacientů s talasemií.

Porucha funkce ledvin

Přibližně polovina kovových komplexů je u pacientů s normálními renálními funkcemi vyloučena

močí, u pacientů s renálním selháváním je proto třeba zvýšené opatrnosti.

Deferoxaminové komplexy železa a hliníku jsou dialyzovatelné a u pacientů se selháním ledvin může

být jejich eliminace dialýzou zvýšena.

Byly hlášené ojedinělé případy akutního selhání ledvin (viz také bod 4.8 Nežádoucí účinky). Je tedy

vhodné sledovat funkci ledvin a její možné změny (např. zvýšení hladiny kreatininu).

Pediatrická populace: retardace růstu

Vysoké dávky Desferalu a současné nízké hladiny sérového feritinu nebo nízký věk pacientů (<3 roky

při zahájení terapie) bývají často spojovány s retardací růstu, avšak po snížení dávky se může u

některých pacientů rychlost růstu vrátit na úroveň před léčbou (viz bod 4.2 Dávkování a způsob

podání:

Léčba

chronického

přetížení

(nadměrné

zátěže)

železem).

Retardace

růstu

spojovaná

s vysokými dávkami Desferalu musí být odlišena od retardace růstu způsobené zvýšeným obsahem

železa. Retardace růstu vyvolaná Desferalem je vzácná, pokud jsou dávky nižší než 40 mg/kg. Pokud

retardace růstu souvisí s vysokými dávkami Desferalu, může po jejich snížení dojít ke zrychlení růstu,

ale předpokládané výšky dospělých nebývá dosaženo.

U pediatrických pacientů by měl být každé tři měsíce sledován přírůstek tělesné hmotnosti a výšky.

Akutní syndrom dechové tísně

U pacientů s akutní intoxikací železem a talasemií, léčených vysokými dávkami Desferalu i.v. byl

popsán syndrom dechové tísně. Doporučované denní dávky by proto neměly být překračovány.

Infekce

U pacientů s nadbytkem železa byla po Desferalu zjištěna zvýšená vnímavost k infekcím (včetně

septikemie), zvláště těch, které jsou způsobeny Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis.

Pokud

u pacienta

léčeného

Desferalem

objeví

horečka

doprovázená

akutní

enteritidou,

enterokolitidou, difuzní bolestí v břiše nebo faryngitidou, mělo by být léčení dočasně přerušeno,

provedeny odpovídající bakteriologické testy a ihned zahájena vhodná antibiotická léčba. Obnovit

léčbu Desferalem je možné po vyléčení infekce.

Objevily se ojedinělé zprávy, že se u některých pacientů v průběhu užívání Desferalu vyskytly případy

mukormykózy, některé s fatálním koncem. Pokud se vyskytnou jakékoliv podezřelé příznaky nebo

symptomy,

nutné

léčbu

přerušit,

provést

mykologické

vyšetření

zahájit

vhodnou

terapii.

Mukormykóza se může také vyskytnout i u pacientů, kteří nejsou léčeni Desferalem, což znamená, že

jiné

faktory,

jako

diabetes

mellitus,

poruchy

acidobazické

rovnováhy,

leukemie,

imunosupresivní látky nebo i snížená funkce imunitního systému, mohou podílet na vzniku infekce.

Zbarvení moči

Vylučování komplexu železa může způsobit červenohnědé zbarvení moči.

Upozornění

Desferal by neměl být podáván ve vyšších než doporučených dávkách. Neměl by být při subkutánním

podání používán ve vyšší koncentraci než 95 mg/ml, protože vyšší koncentrace zvyšuje riziko výskytu

lokálních reakcí při subkutánním podání. Při výjimečném intramuskulárním podání lze pro usnadnění

injekce použít i vyšší koncentrace (viz bod 6.2 Inkompatibility).

Při doporučované koncentraci 95 mg/ml by měl být připravený roztok čirý, bezbarvý až lehce

nažloutlý. Smí být použit pouze čirý roztok. Opalescentní, zakalený nebo zbarvený roztok nesmí být

použit a musí být zlikvidován. Přípravě roztoku musí být věnována zvláštní pozornost, stejně tak i

aplikaci - pro subkutánní infuzi nesmí být jehla umístěna příliš blízko kůže.

Porucha srdeční funkce a vysoké dávky vitamínu C

U pacientů s těžkým chronickým přetížením organismu železem bylo při souběžné terapii Desferalu s

vitaminem C (více než 500 mg denně) popsáno zhoršení srdeční funkce. Poruchy srdečních funkcí

byly reverzibilní a vymizely po vysazení vitaminu C.

Při souběžném podávání Desferalu a vitaminu C by měla být provedena následující opatření:

pacientům se srdečním selháním se nemá podávat vitamin C;

vitamin C se má začít podávat až za 1 měsíc po zahájení léčby Desferalem;

vitamin C by se měl podávat pouze pacientům, kteří dostávají Desferal pravidelně, ideálně brzy po

zavedení infuzní pumpy;

nikdy by neměla být překročena denní dávka vitaminu C, tj. 200 mg, která se podává rozdělena do

několika dílčích dávek;

během této kombinované terapie se doporučuje monitorování srdečních funkcí.

Léčba pacientů s nadměrnou zátěží aluminiem

U pacientů

s encefalopatií

související

s aluminiem

mohou

vysoké

dávky

Desferalu

zhoršit

neurologické dysfunkce (křeče), způsobené pravděpodobně prudkým vzestupem cirkulujícího hliníku

(viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Desferal může urychlit nástup dialyzační demence. Existují údaje, že

předchozí léčení klonazepamem je prevencí zhoršení neurologického stavu. Léčba přetížení organismu

aluminiem může vést k hypokalcemii a zhoršení hyperparatyreoidismu.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžná

léčba

Desferalu

prochlorperazinem,

deriváty

fenothiazinu,

může

vést

dočasnému

zhoršení vědomí. U pacientů trpících těžkou chronickou hemosiderózou může mít léčba Desferalem a

perorálním podáváním vitaminu C (více než 500 mg denně) za následek zhoršení srdeční funkce (viz

bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití), které je reverzibilní, pokud se podávání

vitaminu C včas přeruší.

Výsledky scintigrafie 67-Galliem mohou být při léčbě Desferalem zkreslené, protože Desferal váže

67-Gallium. Doporučuje se přerušit terapii Desferalem 48 hod. před tímto vyšetřením.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

V každém případě musí být zvážen prospěch pro matku proti riziku pro plod.

Těhotenství

Pro podávání deferoxaminu u těhotných je k dispozici pouze omezené množství informací. Studie u

zvířat (králíků) potvrdily toxicitu/teratogenicitu (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti). Riziko pro plod/matku není známo.

Během těhotenství má být Desferal používán pouze v případě, pokud očekávaný prospěch pro matku

převýší možné riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda deferoxamin prostupuje do mateřského mléka. Protože mnoho léčiv přechází do

mateřského mléka a vzhledem k možným nežádoucím účinkům u kojených novorozenců/kojenců, má

být na základě důležitosti léčby pro matku rozhodnuto, zda bude přerušeno kojení nebo užívání léčiva.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, kteří trpí závratěmi, poruchou centrálního nervového systému, sluchu nebo zhoršeným

viděním, nemají řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky z Tabulky 1 jsou uvedeny dle orgánových systémů. V každém orgánovém systému

jsou řazeny podle klesající závažnosti a dále dle frekvence výskytu od nejčastěji se vyskytujících

pomocí následující konvence: velmi časté (

1/10); časté (

1/100 až <1/10); méně časté (

1/1000 až

<1/100); vzácné (

1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000) včetně jednotlivých hlášení, „

není

známo“

(pokud není možno spolehlivě stanovit četnost nežádoucích účinků hlášených po registraci

přípravku, protože hlášení pochází od populace neznámé velikosti).

Některé

známky

příznaky

onemocnění

popisované

jako

nežádoucí

účinky

mohou

být

také

manifestací základního onemocnění (zátěže železem nebo hliníkem).

Tabulka 1

Infekce a infestace

Vzácné:

Mukormykóza. (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Velmi vzácné:

Gastroenteritida Yersinia (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření

pro použití).

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné:

Poruchy krve (vč. trombocytopenie, leukopenie).

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné:

Anafylaktický šok, anafylaktické reakce, angioneurotický edém.

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolest hlavy.

Velmi vzácné:

Neurologické poruchy včetně závratě, výskyt nebo exacerbace

neurologických dysfunkcí u encefalopatií vyvolaných aluminiem,

periferní neuropatie, parestezie. (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití).

Není známo

Křeče (viz níže Zvláštní pozorování).

Poruchy oka

Vzácné:

Ztráta zraku, skotomy, retinální degenerace, zánět očního nervu,

katarakta, snížení ostrosti vidění, neostré vidění, šeroslepost, defekty

zorného pole, chromatopsie (zhoršené vidění barev), opacita rohovky.

(viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, a viz níže

Zvláštní pozorování)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté:

Neurosensorická hluchota, tinitus. (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití, a viz níže Zvláštní pozorování)

Cévní poruchy

Vzácné:

Hypotenze, tachykardie a šok, pokud není dorženo doporučené

dávkování. (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání a bod 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

Astma.

Velmi vzácné:

Akutní dechová tíseň, plicní infiltrace. (viz bod 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití)

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Nauzea.

Méně časté:

Zvracení, bolest břicha.

Velmi vzácné:

Průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Urtikarie.

Velmi vzácné:

Generalizovaná vyrážka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Artralgie, myalgie.

Časté:

Retardace růstu a kostní poruchy (např. dysplazie metafýzy) při

vyšších dávkách a u malých dětí (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití, a viz níže Zvláštní pozorování).

Není známo

Svalové křeče.

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo:

Akutní selhání ledvin, porucha tubulů ledvin, zvýšená hladina

kreatininu v krvi, zvýšené jaterní enzymy (viz bod 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití a bod 4.9 Předávkování).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Reakce v místě injekce včetně bolestivosti, zduření, prosáknutí,

zarudnutí, svědění, tvorba krust (viz níže Zvláštní pozorování)

Časté:

Pyrexie

Méně časté:

Reakce v místě injekce včetně puchýřků, otoky, pálení. (viz níže

Zvláštní pozorování)

Zvláštní pozorování

Neurosenzorická hluchota a tinitus jsou méně časté nežádoucí účinky, pokud jsou dávky dodržovány

dle pokynů a jestliže jsou dávky redukovány, jakmile hladina feritinu klesne (podíl průměrné denní

dávky Desferalu dělené hladinou feritinu v séru by měl být pod 0,025).

Různé oční poruchy jsou vzácné, kromě případů po podávání vysokých dávek (viz bod 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití).

Retardace růstu a kostní poruchy (např. dysplazie metafýzy) jsou časté nežádoucí účinky u dávek

vyšších než 60 mg/kg, zejména u těch pacientů, kteří začínají chelatační léčbu v prvních třech letech

života. Toto riziko je podstatně sníženo u dávek 40 mg/kg nebo nižších.

Reakce v místě injekce včetně bolestivosti, zduření, prosáknutí, zarudnutí, svědění a tvorba krust jsou

velmi časté, zatímco puchýřky, místní otoky a pálení jsou méně časté nežádoucí účinky. Lokální

projevy mohou být provázeny systémovými reakcemi, jako jsou artralgie/myalgie (velmi časté),

bolesti hlavy (časté), urtikarie (časté), nauzea (časté), pyrexie (časté), zvracení (méně časté), bolesti

břicha (méně časté) nebo astma (méně časté).

Vylučování komplexu železa může způsobit červenohnědé zbarvení moči.

Křeče byly hlášené především u dialyzovaných pacientů předávkovaných aluminiem (viz bod 4.4

Zvláštní upozornění a opatření k použití).

Léčba pacientů s nadměrnou zátěží

hliníkem

Při

chelatační

léčbě

přetížení

organismu

aluminiem

může

dojít

hypokalcemii

zhoršení

hyperparatyreoidismu (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření k použití).

4.9

Předávkování

Příznaky a symptomy

Vzhledem k lékové formě Desferalu je akutní otrava nepravděpodobná. Nicméně u pacientů, kteří

dostali nadměrné dávky Desferalu, došlo v některých případech k tachykardii, hypotenzi a ke vzniku

gastrointestinálních symptomů. Neuvážené předávkování Desferalem při i.v. podání (bolus, rychlá

aplikace) může být doprovázeno akutní, ale přechodnou ztrátou vidění, afázií, agitovaností, bolestí

hlavy, nauzeou, bradykardií stejně jako akutním renálním selháním (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

U pacientů s akutní intoxikací železem a u pacientů s talasemií byl po intravenózním podání vysokých

dávek Desferalu popsán akutní syndrom dechové tísně (viz též bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření

k použití).

Léčba

Neexistuje žádné specifické antidotum. Podávání Desferalu by mělo být přerušeno a měla by být

zajištěna symptomatická terapie.

Desferal je dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidotum, látky tvořící cheláty se železem

ATC: V03AC01

Deferoxamin (DFO) je chelatační činidlo, které vytváří chelatační komplexy převážně s trojmocným

železem a trojmocným hliníkem: konstanty tvorby komplexů jsou 10

a 10

. Afinita DFO k

dvojmocným iontům jako je např. Fe

, Cu

, Zn

a Ca

je podstatně nižší (konstanty komplexů 10

a méně). K chelataci (tvorbě komplexů) dochází na molární bazi 1:1, takže 1 g DFO může teoreticky

vázat

85 mg

trojmocného

železa,

anebo

41 mg

Vzhledem

svým

chelatačním

(komplexotvorným) vlastnostem je DFO schopen vychytávat železo buď volné, nebo vázané ve

feritinu a hemosiderinu buněk, a tak vytvářet komplex feroxaminu (FO). Vyloučení železa FO močí

odráží

především

obrat

plazmatického

železa,

zatímco

železo

vyloučené

stolicí

odrazem

intrahepatální chelatace železa. Vychytávání železa z feritinu nebo hemosiderinu je nízké v klinické

koncentraci DFO. DFO však nevychytává železo z transferinu nebo z hemoglobinu a z ostatních

hemin obsahujících sloučenin.

Deferoxamin byl použit jako komparátor v randomizované jednoroční klinické studii zaměřené na

hodnocení

jiného

chelatačního

činidla

železo

(deferasiroxu)

pacientů

s beta-talasemií

transfúzní hemosiderózou. Celkem bylo podkožním podáním deferoxaminu léčeno 290 pacientů.

Počáteční dávky činily 20 až 60 mg/kg pětkrát týdně. Studie prokázala na dávce závislý účinek

deferoxaminu na hladiny feritinu v séru, koncentraci železa v játrech a rychlost vylučování železa.

Deferoxamin byl také užit jako komparátor ve druhé, otevřené, randomizovné jednoroční studii, která

hodnotila užití deferasiroxu u pacintů se srpkovitou anémií a transfúzní hemosiderózou. Celkem bylo

podkožním podáním deferoxaminu léčeno 63 pacientů. Počáteční dávky činily 20 až 60 mg/kg pětkrát

týdně. Na konci studie byla průměrná změna koncentrace železa v játrech (liver iron concentration -

LIC) – 0,7 mg Fe/g suché hmotnosti.

Farmakodynamické účinky

DFO může rovněž mobilizovat v tkáni vázané aluminium a vytvářet s ním komplex aluminoxamin

AIO. Protože oba komplexy - feroxamin FO a aluminioxamin AIO - jsou úplně vylučovány, podporuje

DFO vylučování železa a aluminia močí a stolicí, a tak snižuje patologická ložiska železa a aluminia v

orgánech.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

intramuskulární

anebo

subkutánní

aplikaci

deferoxamin

(DFO)

rychle

vstřebáván.

Z gastrointestinálního traktu, při neporušené mukóze je vstřebáván špatně. Po perorální aplikaci 1 g

DFO je jeho absolutní biologická dostupnost nižší než 2 %. Pokud je DFO podán v dialyzační

tekutině, je během peritoneální dialýzy absorbován.

Distribuce v organismu

zdravých

dobrovolníků

dosahovaly

hladiny

plazmatické

koncentrace

nejvyšších

hodnot

15,5 mikromol/l (8,7 µg/ml) za 30 minut po intramuskulární aplikaci 10 mg/kg DFO. Za hodinu po

aplikaci byla maximální koncentrace feroxaminu (FO) 3,7 mikromol/l (2,3 µg/ml). Po intravenózní

infuzi 2 g (29 mg/kg) DFO zdravým dobrovolníkům bylo za dvě hodiny dosaženo rovnovážného stavu

koncentrace DFO 30,5 µmol/l; distribuce DFO je velmi rychlá a průměrný distribuční poločas je

0,4 hodiny. Na proteiny séra se váže méně než 10 % DFO.

Biotransformace

organismu

metabolizován

transaminací

oxidací,

beta-oxidací,

dekarboxylací

hydroxylací. V moči pacientů se zvýšeným výskytem železa byly nalezeny čtyři metabolity DFO.

Eliminace z organismu

Jak DFO, tak FO se u zdravých dobrovolníků po i.m. injekci vylučují bifázicky, v první, rychlé fázi, je

poločas vylučování DFO 1 hodina a pro FO 2,4 hodiny. Ve druhé, pomalé fázi, je poločas vylučování

pro oba 6 hodin. Z injikované dávky se za 6 hodin objeví v moči 22 % jako DFO a 1 % jako FO.

Charakteristika pacientů

U pacientů s hemochromatózou

byly hodinu po intramuskulární injekci 10 mg/kg DFO naměřeny

nejvyšší plazmatické koncentrace 7,0 µmol/l (3,9 µg/ml) pro DFO a 15,7 µmol/l (9,6 µg/ml) pro FO.

U těchto pacientů nastalo vylučování DFO a FO s poločasy 5,6 a 4,6 hodin. Šest hodin po injekci bylo

17 % podané dávky vyloučeno v moči jako DFO a 12 % jako FO.

U pacientů s talasemií

vede kontinuální infuze 50 mg/kg/24 hod. DFO k vytvoření rovnovážného

stavu DFO v plazmě 7,4 µmol/l (4,1 µg/ml). Vylučování z plazmy bylo dvoufázové s průměrným

distribučním

poločasem

0,28 hodiny

konečným

poločasem

3,0 hodiny.

Celková

plazmatická

clearance byla 0,5 l/hod/kg a stanovený distribuční objem při rovnovážném stavu byl 1,35 l/kg.

Expozice

hlavnímu

metabolitu

navázaným

železem

byla

54 %

DFO.

Poločas

monoexponenciálního vylučování metabolitu bylo 1,3 hodiny.

Pacienti na dialýze pro ledvinné selhání

, kterým byla aplikována intravenózní infuzí v průběhu jedné

hodiny dávka 40 mg/kg DFO, dosáhla výše plazmatické koncentrace na konci infuze 152 µmol/l

(85,2 µg/ml), pokud byla infuze aplikována mezi jednotlivými dialýzami. Pokud byla infuze podána v

průběhu dialýzy, byla plazmatická koncentrace o 13 až 27 % nižší. Koncentrace FO byly ve všech

případech přibližně 7,0 µmol/l (4,3 µg/ml) a pro aluminoxamin (AIO) 2 až 3 µmol/l (1,2-1,8 µg/ml).

Po přerušení infuze koncentrace DFO v plazmě rychle poklesla, poločas byl 20 minut. Menší část

dávky byla vylučována s delším poločasem dosahujícím 14 hodin.

Plazmatická koncentrace AIO stoupala až do 48 hodin po infuzi a dosáhla hodnoty přibližně 7 µmol/l

(4 µg/ml). Po dialýze klesla plazmatická koncentrace AIO na 2,2 µmol/l (1,3 µg/ml).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Subkutánní aplikace vysokých dávek DFO po dobu několika týdnů potkanům, psům a kočkám

vyvolala opacitu oční čočky s kataraktou.

In vitro (Ames test) ani in vivo (micronucleus test u potkanů) nebyly prokázány genotoxické nebo

mutagenní účinky DFO. Dlouhodobé studie kancerogenity nebyly provedeny.

DFO nebyl teratogenní po aplikaci potkanům a myším. U králičích plodů způsobil DFO malformace

skeletu v toxických dávkách pro matky. Ačkoliv jsou výsledky studie považovány za předběžné,

teratogenní účinky DFO u králíků nemohou být za daných experimentálních podmínek vyloučeny (viz

bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Nejsou přítomny.

6.2

Inkompatibility

Injekční roztok heparinu.

Fyziologický roztok (0,9 %) by neměl být používán jako rozpouštědlo lyofilizátu, může však být

použit k dalšímu ředění ve vodě na injekci již rozpuštěného lyofilizátu.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Po rekonstituci a následném naředění: viz body 6.4 a 6.6.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Jedna lahvička je pouze pro jedno použití.

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci vodou na injekci a následném naředění infuzními

roztoky nebo roztoky pro peritoneální dialýzu (viz bod 6.6) byla prokázána na dobu 24 hodin při

pokojové teplotě.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bezbarvá skleněná lahvička uzavřená gumovou zátkou, pertlem a krytem, lahvičky zatavené v PE

fólii, krabička.

Velikost balení: 10 injekčních lahviček nebo

50 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zacházení s přípravkem

Pokud je Desferal podáván parenterálně, měl by být použit ve formě roztoku 95 mg/ml ve vodě na

injekci s výjimkou i.m. aplikace, kde je nutná vyšší koncentrace. Příprava prášku pro injekční roztok

je uvedená v tabulkách 2 a 3, postupně pro podkožní, intravenózní a intramuskulární podání.

přidání vhodného množství vody do lahvičky s desferalovým práškem se lahvička jemně protřepe. Smí

být použity pouze čiré bezbarvé až slabě nažloutlé roztoky (viz též bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití.

Tabulka 2

Příprava pro podání podkožní a intravenózní

SMÍCHÁNÍ DESFERALU SE STERILNÍ VODOU NA INJEKCI

Velikost

lahvičky

Množství sterilní vody na

injekci nutné ke smíchání

Celkové množství léčivé

látky po smíchání

Výsledná koncentrace roztoku po

smíchání

500 mg

5 ml

500 mg/5,3 ml

95 mg/ml

Tabulka 3

Příprava pro podání intramuskulární

SMÍCHÁNÍ DESFERALU SE STERILNÍ VODOU NA INJEKCI

Velikost lahvičky

Množství sterilní vody

na injekci nutné ke

smíchání

Celkové množství léčivé

látky po smíchání

Výsledná koncentrace roztoku po

smíchání

500 mg

2 ml

500 mg/2,35 ml

213 mg/ml

Roztok Desferalu 95 mg/ml může být po smíchání dále ředěn nebo přidáván k běžným infuzním

roztokům

(NaCl

0,9 %,

glukóza

5 %,

Ringerův

roztok,

Ringer-laktátový

roztok,

roztoky

peritoneální dialýzu -Dianeal 137 glukóza 2,27 %, Dianeal PD4 glukóza 2,27 a CAPD/DPCA 2

glukóza 1,5 %).

Pro použití k Desferalovému testu a léčbě chronické zátěže hliníkem stačí 5,3 ml roztoku Desferalu v

lahvičce (o velikosti 500 mg - adekvátní dávka 5 mg/kg) pro pacienta o hmotnosti 100 kg. Podle

skutečné hmotnosti pacienta musí být z lahvičky odebráno patřičné množství a přidáno k 150 ml 0,9 %

fyziologického roztoku (roztoku NaCl).

Rozpuštěný Desferal může být také přidáván k dialyzační tekutině a podáván intraperitoneálně

pacientům na CAPD anebo CCPD.

Aplikace Desferalu stolní infuzní pumpou pacientům s chronickou zátěží železa je popsáno níže:

Do stříkačky natáhněte vodu na injekci.

Alkoholem očistěte gumovou zátku na lahvičce s Desferalem a obsah stříkačky injikujte do

lahvičky.

Jemně, ale dobře zatřepejte lahvičkou, aby se přípravek dobře rozpustil.

Takto připravený roztok natáhněte do stříkačky.

Na stříkačku nasaďte hadičku, kterou připojte na jehlu s motýlkem a potom vyplňte prázdný

prostor hadičky roztokem ze stříkačky.

Stříkačku umístěte do infuzní pumpy.

Infuzní jehla motýlkového typu může být zapíchnuta do kůže břicha, paže, horní končetiny nebo

stehna tak, že křidélko jehly směřuje vzhůru. Místo vpichu musí být před aplikací pečlivě

očištěno alkoholem, teprve poté pevně vpíchněte jehlu až po křidélka do kožní řasy vytvořené

druhou rukou. Špička jehly musí být volně pohyblivá, pokud tomu tak není, je možné, že je jehla

vpíchnuta příliš mělko pod kůži a je nutné ji přepíchnout na jiné, alkoholem očištěné místo.

Potom jehlu zafixujte a přelepte náplastí.

Pacient obvykle nosí pumpu s sebou upevněnou na rameni pomocí pásky. Mnoho pacientů může

zvažovat užívání pumpy přes noc, protože to považují za pohodlnější.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

19/050/70-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9.4.1970

Datum posledního prodloužení registrace: 21.3. 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 3. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace