Depedin Veyx

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Depedin Veyx Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Depedin Veyx Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Glukokortikoidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9968763 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/950/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Depedin Veyx injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6

34639 Schwarzenborn

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Depedin Veyx injekční suspenze

Prednisoloni acetas

Dexamethasonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bílé injekční suspenze obsahuje:

Léčivé látky:

Prednisoloni acetas

7,5 mg

Dexamethasonum

2,5 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol

10,0 mg

4.

INDIKACE

Léčba acetonemie, poporodní parézy, tetanie, ulehnutí, indigesce, zánětů kloubů, šlach a šlachových

pochev, mastitid, schvácení kopyt, alergie, anafylaxe, urtikarie, dermatitid, ekzémů, pruritu, flegmón,

revmatických onemocnění, stresových stavů a popálenin u koní, psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Osteoporóza, diabetes mellitus, virové infekce.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Omezuje tvorbu ACTH, což může v době léčby ovlivnit funkci nadledvinek. Tuto skutečnost je třeba

brát v úvahu jen v případě dlouhodobější aplikace.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kůň

10,0 ml

0,5 ml

Kočka

0,3 ml

Uvedené dávky jsou i maximálními denními dávkami.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jednorázové intramuskulární podání.

Před použitím dobře protřepejte, minimálně po dobu 30 sekund a poté okamžitě aplikujte.

Gumovou zátku lze propíchnout maximálně 25krát (jehla 18 G) nebo maximálně 100krát (jehla 23 G).

V ostatních případech by měl být použit injekční automat nebo vhodná snímatelná jehla, aby bylo

zabráněno nadměrnému propichování zátky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem.

Lidé se známou přecitlivělostí na prednisolon nebo dexamethason anebo jakoukoliv pomocnou látku

by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Kortikosteroidy mohou poškodit lidský plod. Pro zamezení rizik plynoucích z náhodného samopodání

injekce by s tímto přípravkem neměly manipulovat těhotné ženy.

Přípravek může způsobit podráždění kůže a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

V případě potřísnění kůže nebo vniknutí do očí opláchněte zasažené místo proudem čisté vody.

V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Po použití si umyjte ruce.

Hlavní inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce: Nejsou známy.

Kortikosteroidy mohou vyvolat potraty v poslední třetině gravidity.

POUZE PRO ZVÍŘATA

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

Velikost balení:

Krabička s lahvičkou o obsahu 50 ml injekční suspenze.