Denagard 125 mg/ml Perorální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Tiamulin
Dostupné s:
Elanco GmbH
ATC kód:
QJ01XQ
INN (Mezinárodní Name):
Tiamulin (Tiamulini hydrogenofumaras)
Dávkování:
125mg/ml
Léková forma:
Perorální roztok
Terapeutické skupiny:
krůty, kur domácí, prasata
Terapeutické oblasti:
Pleuromutilin
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905029 - 1 x 1 l - kanystr; 9934641 - 1 x 1 l - kanystr
Registrační číslo:
96/202/97–C
Datum autorizace:
1997-03-04

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA 1, 5, 10 l

DENAGARD 125 mg/ml perorální roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Argenta Dundee Limited, Kinnoull Road, Dunsinane Industrial Estate, Dundee DD2 3XR, Spojené

království

Elanco France S.A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DENAGARD 125 mg/ml perorální roztok

Tiamulini hydrogenofumaras

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Denagard 125 mg/ml perorální roztok je čirý až lehce opalescentní, bezbarvý až lehce nažloutlý

perorální roztok, který obsahuje:

Léčivá látka

Tiamulini hydrogenofumaras

125 mg/ml

(odpovídá 101,4 mg Tiamulinum)

4.

INDIKACE

Prasata

i) Léčba dyzentérie prasat způsobené kmeny Brachyspira hyodysenteriae a komplikované kmeny

Fusobacterium spp. a Bacteroides spp.

ii) Léčba porcinního respiračního onemocnění (PRDC) způsobeného M. hyopneumoniae a viry jako

jsou viry PRRS a chřipky prasat komplikované bakteriemi P. multocida a A. pleuropneumoniae.

iii) Léčba pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

Kur domácí

Léčba a prevence chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků způsobených M.

gallisepticum a M. synoviae.

Krůty

Léčba a prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků způsobené M. gallisepticum, M.

synoviae a M. meleagridis.

5.

KONTRAINDIKACE

Prasata a ptáci by neměli dostávat přípravky obsahující monensin, narasin ani salinomycin během

léčby tiamulinem, sedm dní před a po této léčbě. Mohlo by dojít k vážnému pozastavení růstu nebo

k úhynu. Interakce s tiamulinem a inofory viz také bod 12 „Zvláštní upozornění“.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou či pomocné látky.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zřídka může po použití tiamulinu dojít u prasat k zarudnutí nebo mírnému otoku kůže.

Během podávání tiamulinu drůbeži se může snížit příjem vody. Projevuje se závislost na koncentraci,

kdy u koncentrace tiamulinu 0,025 % se sníží příjem vody až o 15 %. Pravděpodobně zde není žádný

nepříznivý účinek na celkovou kondici drůbeže ani na účinnost přípravku, nicméně příjem vody by

měl být často sledován, především v horkém počasí.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prase (všechny kategorie)

Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci)

Krůty (ve výkrmu a chovní jedinci)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata

Léčba dyzentérie prasat

Dávkování je 8,8 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž. hm. denně, podávané v pitné vodě prasatům 3–

5 dnů jdoucích po sobě. Dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,006 % tiamulin hydrogen

fumarátu v pitné vodě (60 mg/1 litr).

Léčba PRDC způsobené M. hyopneumoniae a různými viry a komplikované P. multocida a A.

pleuropneumoniae.

Dávkování je 15,0–20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž. hm. 5–10 dnů jdoucích po sobě; dávka

je normálně dosažena při koncentraci 0,012 %–0,018 % tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě

(120–180 mg/1 litr).

iii)

Léčba pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

Dávkování je 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž. hm. 5 dnů jdoucích po sobě; dávka je

normálně dosažena při koncentraci 0,018 % tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě (180 mg/1 litr).

Kur domácí

Léčba a prevence chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků

způsobených M. gallisepticum a M. synoviae u brojlerů, kuřic pro doplnění stavu, nosnic a chovných

slepic: dávkování 25–30 mg/kg ž. hm. po dobu 3–5 dnů. Dávky je dosaženo namícháním roztoku o

koncentracích odpovídajících 0,020–0,025 % tiamulin hydrogen fumarátu (200–250 mg/1 litr).

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025 % v pitné vodě poskytuje následující dávky podle

stáří zvířat:

Brojler starý 4 týdny:

30 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Kuřice stará 10 týdnů:

30 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Nosnice:

25 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Krůty

Prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků způsobené M. gallisepticum, M.

synoviae a M. meleagridis.

Mladé krůty (brojleři na maso): 0,025 % tiamulin hydrogen fumarátu (250 mg/1 litr) v pitné vodě po

dobu 3 dnů první týden života, a potom 1–3 dny každých 4–6 týdnů podle rizika.

Chovné krůty: 0,025 % tiamulin hydrogen fumarátu (250 mg/1 litr) v pitné vodě po dobu 3–5 dnů

každé 4 týdny podle rizika.

Léčba infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků způsobené M. gallisepticum, M. synoviae a

M. meleagridis.

Tiamulin hydrogen fumarát 0,025 % (250 mg/1 litr) v pitné vodě po dobu 3–5 dnů.

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025 % (0,050 %, tj. 500 mg/1 litr, pro samce mláďat ve

stáří 20 týdnů) v pitné vodě poskytuje následující dávky podle stáří krůt relevantní pro obě výše

uvedené indikace:

Mládě staré 1 týden:

70 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Mládě staré 4 týdny:

50 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Mládě staré 8 týdnů:

25–30 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Mládě staré 20 týdnů:

20 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Pro vybrané kategorie cílových druhů zvířat a indikace, dle specifikace dávky v mg/kg živé hmotnosti

lze uplatnit ředění:

Pokud přidáváte veterinární léčivý přípravek do velkého objemu vody, připravte nejprve

koncentrovaný roztok a potom jej zřeďte na požadovanou konečnou koncentraci.

Přidáním 1 ml přípravku:

Do 2,1 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,006 % tiamulin hydrogen fumarátu;

do 1,0 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,012 % tiamulin hydrogen fumarátu;

do 0,7 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,018 % tiamulin hydrogen fumarátu.

Přidáním 50 ml přípravku:

Do 31,3 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,020 % tiamulin hydrogen fumarátu;

do 25,0 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,025 % tiamulin hydrogen fumarátu;

do 12,5 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,050 % tiamulin hydrogen fumarátu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Primárně se vychází z dávky uvedené v mg/kg živé hmotnosti. Dávku je potřebné adjustovat dle

aktuálního příjmu vody zvířaty a stanovit co možná nejpřesněji živou hmotnost zvířat, aby se předešlo

poddávkování.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

Napájecí zařízení by mělo být před použitím přípravku zkontrolováno a vyčištěno.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata

Maso:

4 dny

Kur domácí

Maso:

2 dny

Vejce:

Bez ochranných lhůt.

Krůty

Maso:

5 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

“EXP”.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Aby nedošlo k interakci s inkompatibilními inofory monensinem, narasinem a salinomycinem u

prasat, musí být ověřeno, že tyto účinné látky nebyly obsaženy v krmivu a nemohlo ani dojít ke

kontaminaci krmiva těmito látkami.

Současné používání tiamulinu a ionoforového antikokcidika maduramicinu může vést k mírnému až

střednímu pozastavení růstu u kuřat. Taková situace je přechodná a k zotavení dojde za normálních

okolností do 3–5 dnů od ukončení léčby tiamulinem. K tomuto jevu pravděpodobně nedochází u

ionoforů lasalocidu nebo semduramicinu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Po vypití medikované pitné vody je nutno podat zvířatům čerstvou pitnou vodu.

Použití přípravku by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti a

zohlednit informace (region, farma) o aktuální epizootologické situaci.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit

prevalenci bakterií rezistentních na tiamulin.

Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu

přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.

Použití přípravku by se mělo kombinovat se správnou chovatelskou praxí, např. dobrou hygienou,

náležitou ventilací, zamezením ustájení nadměrného počtu kusů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných brýlí a

gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody a

odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí

vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na tiamulin by měli podávat veterinární léčivý přípravek obezřetně.

Březost, laktace a snáška:

Tiamulin je vhodný pro použití u prasat během březosti a laktace.

Tiamulin lze použít u nosnic i chovné drůbeže, nebyly prokázány žádné negativní účinky na tvorbu

vajec, plodnost a líhnivost u kurů a krůt.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

U kurů a krůt, aby nedošlo k interakci mezi nekompatibilními ionofory monensinem, narasinem a

salinomycinem a tiamulinem, je nutné upozornit míchárnu krmiva na použití tiamulinu, aby tyto

přípravky nebyly přidávány do krmiva ani krmivo nekontaminovaly.

Krmivo je nutné testovat na ionofory před použitím, pokud existuje jakékoliv podezření na

kontaminaci krmiva.

Pokud dojde k interakci, okamžitě zastavte tiamulinovou terapii a nahraďte tiamulin čistou vodou. Co

nejdříve odstraňte kontaminované krmivo a nahraďte je krmivem neobsahujícím ionofory

inkompatibilní s tiamulinem.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Jednorázové perorální podání 100 mg/kg ž. hm. vyvolalo u prasat prohloubené dýchání a abdominální

potíže. Při koncentraci 150 mg/kg nebyly pozorovány žádné účinky na centrální nervovou soustavu,

kromě zklidnění. K přechodnému slinění a mírnému gastrickému podráždění došlo při podávání dávek

55 mg/kg po 14 dnů. Předpokládá se, že tiamulin má u prasat adekvátní terapeutický index a

minimální letální dávka nebyla stanovena.

Tiamulin má relativně široký terapeutický index s nízkou pravděpodobnost předávkování, především

proto, že u abnormálně vysokých koncentrací dochází ke snížení příjmu vody a tím i tiamulinu. LD

pro kuřata je – 1290 mg/kg živé hmotnosti a pro krůty 840 mg/kg živé hmotnosti.

Klinické příznaky akutní toxicity u kuřat jsou – pípání, škubavé křeče a ležení na boku, pro krůty –

škubavé křeče, ležení na boku nebo na zádech, salivace a skleslost.

Pokud se objeví příznaky intoxikace, okamžitě odstraňte medikovanou vodu a nahraďte ji čerstvou

vodou.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 1 l, 5 l a 10 l

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele

rozhodnutí o registraci.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/202/97–C

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

DATUM EXSP: {měsíc/rok}

EXP: {měsíc/rok}

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

DENAGARD 125 mg/ml perorální roztok

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DENAGARD 125 mg/ml perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Léčivá látka:

Tiamulini hydrogenofumaras

125 mg

(odpovídá 101,4 mg Tiamulinum)

Pomocné látky:

Propylparaben (E 216) 0,10 mg

Methylparaben (E 218) 0,90 mg

Ethanol 96% 100,00 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

Čirý až lehce opalescentní, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Prase (všechny kategorie)

Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci)

Krůty (ve výkrmu a chovní jedinci)

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prasata

i) Léčba dyzentérie prasat způsobené kmeny Brachyspira hyodysenteriae a komplikované

kmeny Fusobacterium spp. a Bacteroides spp.

ii) Léčba porcinního respiračního onemocnění (PRDC) způsobeného M. hyopneumoniae a

viry jako jsou viry PRRS a chřipky prasat komplikované bakteriemi P. multocida a A.

pleuropneumoniae.

iii) Léčba pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

Kur domácí

Léčba a prevence chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků

způsobených M. gallisepticum a M. synoviae.

Krůty

Léčba a prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M. gallisepticum,

M. synoviae a M. meleagridis.

4.3 Kontraindikace

Prasata a ptáci by neměli dostávat přípravky obsahující monensin, narasin ani salinomycin

během léčby tiamulinem, sedm dní před a po této léčbě. Mohlo by dojít k vážnému

pozastavení růstu nebo k úhynu. Interakce s tiamulinem a inofory viz také bod 4.8.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou či pomocné látky.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Aby nedošlo k interakci s inkompatibilními inofory monensinem, narasinem a salinomycinem

u prasat, musí být ověřeno, že tyto účinné látky nebyly obsaženy v krmivu a nemohlo ani

dojít ke kontaminaci krmiva těmito látkami.

Současné používání tiamulinu a ionoforového antikokcidika maduramicinu může vést k

mírnému až střednímu pozastavení růstu u kuřat. Taková situace je přechodná a k zotavení

dojde za normálních okolností do 3-5 dnů od ukončení léčby tiamulinem. K tomuto jevu

pravděpodobně nedochází u ionoforů lasalocidu nebo semduramicinu.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po vypití medikované pitné vody je nutno podat zvířatům čerstvou pitnou vodu.

Použití přípravku by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti a

zohlednit informace (region, farma) o aktuální epizootologické situaci.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku

(SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na tiamulin.

Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je

nutno léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.

Použití přípravku by se mělo kombinovat se správnou chovatelskou praxí, např. dobrou

hygienou, náležitou ventilací, zamezením ustájení nadměrného počtu kusů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním

léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se

z ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým

množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu

s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné

vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na tiamulin by měli podávat přípravek obezřetně.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Zřídka může po použití tiamulinu dojít u prasat k zarudnutí nebo mírnému otoku kůže.

Během podávání tiamulinu drůbeži se může snížit příjem vody. Projevuje se závislost na

koncentraci, kdy u koncentrace tiamulinu 0,025% se sníží příjem vody až o 15%.

Pravděpodobně zde není žádný nepříznivý účinek na celkovou kondici drůbeže ani na

účinnost přípravku, nicméně příjem vody by měl být často sledován, především v horkém

počasí.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Tiamulin je vhodný pro použití u prasat během březosti a laktace.

Tiamulin lze použít u nosnic i chovné drůbeže, nebyly prokázány žádné negativní účinky na

tvorbu vajec, plodnost a líhnivost u kurů a krůt.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U kurů a krůt, aby nedošlo k interakci mezi nekompatibilními ionofory monensinem,

narasinem a salinomycinem a tiamulinem, je nutné upozornit míchárnu krmiva na použití

tiamulinu, aby tyto přípravky nebyly přidávány do krmiva ani krmivo nekontaminovaly.

Krmivo je nutné testovat na ionofory před použitím, pokud existuje jakékoliv podezření na

kontaminaci krmiva.

Pokud dojde k interakci, okamžitě zastavte tiamulinovou terapii a nahraďte tiamulin čistou

vodou. Co nejdříve odstraňte kontaminované krmivo a nahraďte je krmivem neobsahujícím

ionofory inkompatibilní s tiamulinem.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Prasata

Léčba dyzentérie prasat

Dávkování je 8,8 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. denně, podávané v pitné vodě

prasatům 3-5 dnů jdoucích po sobě. Dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,006%

tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě (60 mg/ 1 litr).

Léčba PRDC způsobené M. hyopneumoniae a různými viry a komplikované P.

multocida a A. pleuropneumoniae.

Dávkování je 15,0 – 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5-10 dnů jdoucích po

sobě; dávka je normálně dosažena při koncentraci 0,012% - 0,018% tiamulin hydrogen

fumarátu v pitné vodě (120 – 180 mg/ 1 litr).

iii)

Léčba pleuropneumonie způsobené A. pleuropneumoniae.

Dávkování je 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5 dnů jdoucích po sobě; dávka je

normálně dosažena při koncentraci 0,018% tiamulin hydrogen fumarátu v pitné vodě (180

mg/ 1 litr).

Kur domácí

Léčba a prevence chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných

vaků způsobených M. gallisepticum a M. synoviae u brojlerů, kuřic pro doplnění stavu,

nosnic a chovných slepic: dávkování 25 – 30 mg/ kg ž.hm po dobu 3-5 dnů. Dávky je

dosaženo namícháním roztoku o koncentracích odpovídajících 0,020 - 0,025% tiamulin

hydrogen fumarátu (200- 250 mg / 1 litr).

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025% v pitné vodě poskytuje následující dávky

podle stáří zvířat:

Brojler starý 4 týdny:

30 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Kuřice stará 10 týdnů:

30 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Nosnice:

25 mg tiamulin hydrogen fumarátu /kg živé hmotnosti

Krůty

Prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M. gallisepticum,

M. synoviae a M. meleagridis.

Mladé krůty (brojleři na maso): 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu (250 mg / 1 litr) v pitné

vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-3 dny každé 4-6 týdnů podle rizika.

Chovné krůty: 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu (250 mg / 1 litr) v pitné vodě po dobu 3-5

dnů každé 4 týdny podle rizika

Léčba infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků, způsobené M. gallisepticum, M.

synoviae a M. meleagridis.

Tiamulin hydrogen fumarát 0,025% (250 mg/ 1 litr) v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.

Tiamulin hydrogen fumarát v koncentraci 0,025% (0,050%, tj. 500 mg/1 litr, pro samce

mláďat ve stáří 20 týdnů) v pitné vodě poskytuje následující dávky podle stáří krůt relevantní

pro obě výše uvedené indikace:

Mládě staré 1 týden:

70 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Mládě staré 4 týdny:

50 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Mládě staré 8 týdnů:

25-30 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Mládě staré 20 týdnů: 20 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti

Pro vybrané kategorie cílových druhů zvířat a indikace, dle specifikace dávky v mg/kg

živé hmotnosti lze uplatnit ředění:

Pokud přidáváte veterinární léčivý přípravek do velkého objemu vody, připravte nejprve

koncentrovaný roztok a potom jej zřeďte na požadovanou konečnou koncentraci.

Přidáním 1ml přípravku:

Do 2,1 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,006% tiamulin hydrogen fumarátu;

do 1,0 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,012% tiamulin hydrogen fumarátu;

do 0,7 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,018% tiamulin hydrogen fumarátu.

Přidáním 50 ml přípravku:

Do 31,3 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,020% tiamulin hydrogen fumarátu;

do 25,0 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,025% tiamulin hydrogen fumarátu;

do 12,5 litru vody připravíte roztok koncentrace 0,050% tiamulin hydrogen fumarátu;

Primárně se vychází z dávky uvedené v mg/kg živé hmotnosti. Dávku je potřebné adjustovat

dle aktuálního příjmu vody zvířaty a stanovit co možná nejpřesněji živou hmotnost zvířat, aby

se předešlo poddávkování.

Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

Napájecí zařízení by mělo být před použitím přípravku zkontrolováno a vyčištěno.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Jednorázové perorální podání 100 mg/kg ž.hm. vyvolalo u prasat prohloubené dýchání a

abdominální potíže. Při koncentraci 150 mg/kg nebyly pozorovány žádné účinky na centrální

nervovou soustavu, kromě zklidnění. K přechodnému slinění a mírnému gastrickému

podráždění došlo při podávání dávek 55 mg/kg po 14 dnů. Předpokládá se, že tiamulin má

u prasat adekvátní terapeutický index a minimální letální dávka nebyla stanovena.

Tiamulin má relativně široký terapeutický index s nízkou pravděpodobností předávkování,

především proto, že u abnormálně vysokých koncentrací dochází ke snížení příjmu vody a

tím i tiamulinu. LD

pro kuřata je – 1290 mg/kg živé hmotnosti a pro krůty 840 mg/kg živé

hmotnosti.

Klinické příznaky akutní toxicity u kuřat jsou – pípání, škubavé křeče a ležení na boku, pro

krůty - škubavé křeče, ležení na boku nebo na zádech, salivace a skleslost.

Pokud se objeví příznaky intoxikace, okamžitě odstraňte medikovanou vodu a nahraďte ji

čerstvou vodou.

4.11 Ochranné lhůty

Prasata

Maso:

4 dny

Kur domácí

Maso:

2 dny

Vejce: Bez ochranných lhůt.

Krůty

Maso:

5 dnů

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, pleuromutiliny

ATCvet kód:

QJ01XQ01

Tiamulin je bakteriostatické semisyntetické antibiotikum patřící do pleuromutilinové skupiny

antibiotik a působí na ribosomální úrovni tak, že inhibuje syntézu proteinů bakterií

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Tiamulin prokázal vysokou úroveň aktivity in-vitro proti mykoplazmatům prasat a ptáků i proti

grampozitivním

aerobům

(streptokoky

stafylokoky)

anaerobům

(klostridia)

gramnegativním anaerobům (Brachyspira hyodysenteriae, Bacteroides spp. a Fusobacterium

spp.) a gramnegativním aerobům (Actinobacillus pleuropneumoniae). Tiamulin není účinný

vůči zástupcům čeledi Enterobacteriaceae, např. salmonely nebo Escherichia coli.

Antimikrobiální citlivost na Tiamulin:

Citlivost cílových mikroorganismů izolátů z prasat k tiamulinu:

Druh (počet izolátů)

MIC rozmezí (µg/

ml)

MIC

50

(µg/ml)

MIC

90

(µg/ml)

B. hyodysenteriae (92)

Bacteroides vulgatus

F. necrophorum

A. pleuropneumoniae (129)

P. multocida (332)

M. hyopneumoniae (43)

M. hyosynoviae (18)

<0,008-64

0,25-1,0

0,39

0,25 – 16,0

8 – 32

<0,004 – 0,062

0,0025 – 0,1

0,25

0,016

0,005

0,031

0,025

Data:

2008 (DE,ES,UK, IR);

2009 (BE,DK,FR,GE,NL,PL,ES,UK);

2007-2011(CZ);

2008 (ES,UK);

1997 (FR,DE, DK)

Citlivost cílových mikroorganismů izolovaných z kura domácího a krůt k tiamulinu:

Druh (počet izolátů)

MIC rozmezí (µg/ml)

MIC

50

(µg/ml)

MIC

90

(µg/ml)

M. gallisepticum (32)

M. synoviae (21)

M. meleagridis

<0,004 –>256

<0,004 – 0,5

0,0025 – 3,13

0,008

0,125

0,25

0,25

Data:

2008 (NL,ES,UK);

2008 (NL,UK);

2002

Bylo prokázáno, že tiamulin působí na úrovní ribozomu 70S a primární vazebné místo je na

podjednotce 50S a sekundární vazebné místo na místě spojení podjednotek 50S a 30S.

Inhibuje tvorbu mikrobiálních proteinů tvorbou biochemicky neaktivních iniciačních komplexů,

které brání prodloužení polypeptidového řetězce.

Je možné dosáhnout baktericidní koncentrace, která však představuje 50 – 100 násobek

bakteriostatické koncentrace.

Mechanismy odpovědné za rozvoj rezistence Brachyspira

spp. na antibiotickou třídu

pleuromutilinů jsou založeny na mutacích na ribozomálním cílovém místě.

Klinicky významná

rezistence na tiamulin vyžaduje kombinace mutací okolo místa vazby

tiamulinu.

Rezistence vůči tiamulinu může být spojena se sníženou citlivostí k jiným

pleuromutilinům.

5.2 Farmakokinetické údaje

Prasata

Tiamulin je dobře absorbován u prasat (přes 90%) po perorálním podání a široce

distribuován v celém těle. Po jednorázovém perorálním podání dávky 10 mg a 25 mg

tiamulinu/kg živé hmotnosti bylo Cmax 1,03 µg/ml a 1,82 µg/ml dle mikrobiologického testu a

Tmax bylo 2 hodiny pro obě dávky. Byla prokázána koncentrace v plicích, což je cílová tkáň,

a také v játrech, kde se metabolizuje a vylučuje (70-85%) do žluči, a zbytek se vylučuje přes

ledviny (15-30%). Tiamulin, který nebyl absorbován ani metabolizován, postupuje střevy do

kolonu a tam se koncentruje.

Koncentrace ve

vodě

Vypočítaná

denní dávka

tiamulinu

mg/kg živé

hmotnosti

Aktivita tiamulinu (

g/ml)

Plíce

Tonzily

Obsah střev

60 ppm

120 ppm

13,2

1,11

4,26

2,16

5,59

180 ppm

20,9

18,58

a = méně než limit citlivosti testu

Kur domácí

Tiamulin je dobře absorbován u brojlerů kura (70-95%) po perorálním podání a dosahuje

nejvyšší koncentrace po 2-4 hodinách (Tmax 2,85 hod.) Po jednorázovém podání 50 mg/kg

živé hmotnosti bylo Cmax 4,02 µg/ml v séru dle mikrobiologického testu a po dávce 25

mg/kg bylo 1,86 µg/kg. Koncentrace tiamulinu 0,025% v pitné vodě poskytla průměrnou

hladinu v séru 0,78µg/ml po dobu medikace 48 hodin (rozsah 1,4 – 0,45 µg/ml) a při

koncentraci 0,0125% průměrnou hladinu 0,38 µg/ml (rozsah 0,65 – 0,2 µg/ml) u 8 týdenních

brojlerů kura. Vazba na bílkoviny byla asi 50% (rozsah 45-52%).

Tiamulin je distribuován do celého těla a byly prokázány koncentrace v játrech a ledvinách

(místa vylučování) a v plicích (30-násobek hladiny v séru) a ve vejcích. Vylučování probíhá

hlavně prostřednictvím žluče (55-65%) a ledvin (15-30%) jako především mikrobiálně

neaktivní metabolity a je poměrně rychlé, 99% dávky do 48 hodin.

Krůty

V séru krůt jsou hladiny tiamulinu nižší při jednorázovém podání 50 mg/kg živé hmotnosti, a

nejvyšší koncentraci v séru 3,02 µg/ml, u dávky 25 mg/kg 1,46 µg/ml. Tyto hladiny byly

dosaženy asi 2-4 hodiny po podání. U chovných krůt při dávce 0,025% tiamulinu byla

průměrná hladina v séru 0,36 µg/ml (rozsah 0,22-0,5 µg/ml). Tiamulin se ve vejcích

koncentroval podobně jako u kura.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Propylparaben (E 216)

Methylparaben (E 218)

Monohydrát kyseliny citrónové

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Ethanol 96%

Čištěná voda

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

HDPE kanystr s HDPE šroubovacím uzávěrem pro 5l a 10l balení a HDPE lahev s LDPE

šroubovacím uzávěrem pro 1l balení. K balením 5 a 10 litrů je přiložena odměrka 1 litr z PP.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96 / 202 / 97 – C

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.3.1997, 10.6.2003, 9.9.2009 , 30. 6. 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2018

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace