Dehinel Plus XL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Dehinel Plus XL Tableta
 • Dávkování:
 • XL
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Dehinel Plus XL Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900262 - 1 x 2 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/013/11-C
 • Datum autorizace:
 • 29-03-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Dehinel Plus XL tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĔ ODPOVĔDNÉHO ZA UVOLNĔNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francie

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

KRKA-Farma d.o.o., V. Holjevca, 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dehinel Plus XL tablety pro psy

Praziquantelum, pyranteli embonas, febantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Praziquantelum

175 mg

Pyranteli embonas

504 mg

Febantelum

525 mg

Slabě zelenožluté oválné bikonvexní tablety se zkosenými hranami a rýhou na obou stranách.

Tablety lze dělit na stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Léčba smíšených infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů:

krkavky:

Toxocara canis, Toxascaris leonina

(dospělci a stádia těsně před dosažením

dospělosti)

měchovci:

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)

tasemnice:

Taenia spp., Dipylidium caninum

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat současně s přípravky obsahujícími piperazin.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepřekračujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech se může vyskytnout zvracení, s průjmem nebo bez něj.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (velká a zvláště velká velikost)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je: 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu a 5 mg prazikvantelu na 1 kg živé

hmotnosti, tj. 1 tableta na 35 kg živé hmotnosti.

Tablety se mohou k dosažení přesné dávky půlit.

Omezení příjmu potravy nejsou nutná ani před podáním ani po podání přípravku.

Tablety se mohou psovi podávat přímo nebo zamaskované v potravě.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

K potlačení škrkavek Toxocara musí být fena přeléčena 2 týdny po vrhu štěňat a dále každé 2 týdny až

do odstavení štěňat.

V případě silné infestace oblými červy by se měla podat opakovaná dávka po 14 dnech.

K rutinní kontrole se doporučuje jednotlivá dávka v 3měsíčních intervalech.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĔNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Blechy jsou mezihostitelem pro běžný druh tasemnic rodu Dipylidium caninum. Infestace tasemnicemi

se bude opakovat, pokud nebudou mezihostitelé, jako jsou blechy, myši atd., pod kontrolou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Tento přípravek není určen pro použití u psů s živou hmotností menší než 17,5 kg.

Části nepoužitých tablet musí být zlikvidovány.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V zájmu správné hygieny si po podání tablety psovi nebo po přidání tablety do potravy pro psa umyjte

ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému

lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Poraďte se s veterinárním lékařem, pokud chcete použít přípravek k odčervení oblých červů u březích

fen.

Přípravek se může podávat v průběhu laktace.

Nepodávejte fenám během prvních dvou třetin březosti.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávejte současně s piperazinem, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu (používá

se u mnoha přípravků k odčervení psů) může být antagonizován.

Současné použití s jinými cholinergními látkami může vést k toxicitě.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Přípravek je u psů velmi dobře tolerován. Ve studiích bezpečnosti vyvolaly dávky překračující

pětinásobek doporučené dávky příležitostné zvracení.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 2 tablety (1 blistr se 2 tabletami) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 4 tablety (2 blistry po 2 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 10 tablet (1 blistr s 10 tabletami) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 12 tablet (2 blistry po 6 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 24 tablet (4 blistry po 6 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 30 tablet (3 blistry po 10 tabletách nebo 5 blistrů po

6 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 50 tablet (5 blistrů po 10 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 60 tablet (10 blistrů po 6 tabletách nebo 6 blistrů po

10 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 100 tablet (10 blistrů po 10 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 102 tablet (17 blistrů po 6 tabletách) v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

* Jen pro balení se 60 tabletami:

1 tableta na 35 kg živé hmotnosti

RAZÍTKO LÉKAŘE

Jméno majitele:

.

Jméno zvířete:

Dávkování: