Dehinel Plus Flavour

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Dehinel Plus Flavour Tableta
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Dehinel Plus Flavour Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900274 - 1 x 2 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/012/11-C
 • Datum autorizace:
 • 29-03-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Dehinel Plus Flavour tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĔ ODPOVĔDNÉHO ZA UVOLNĔNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francie

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dehinel Plus Flavour tablety pro psy

Praziquantelum, pyranteli embonas, febantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Praziquantelum

50 mg

Pyranteli embonas

144 mg

Febantelum

150 mg

Žluté kulaté tablety bez potahové vrstvy s viditelnými tmavšími skvrnami a zkosenými hranami,

s rýhou ve tvaru kříže na jedné straně a hladké na druhé straně.

Tablety lze dělit na stejné poloviny nebo na stejné čtvrtiny.

4.

INDIKACE

Léčba smíšených infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů a štěňat:

škrkavky:

Toxocara canis, Toxascaris leonina

(dospělci a stádia těsně před dosažením

dospělosti)

měchovci:

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)

tasemnice:

Taenia spp., Dipylidium caninum

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat současně s přípravky obsahujícími piperazin.

Nepřekračujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech se může u štěňat přechodně vyskytnout řídká stolice, průjem a/nebo zvracení.

U dospělých psů se ve velmi vzácných případech může vyskytnout zvracení, s průjmem nebo bez něj.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (malá a střední velikost)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Dávkování

Doporučená dávka je: 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu a 5 mg prazikvantelu na 1 kg živé

hmotnosti, tj. 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti.

Tablety se mohou k dosažení přesné dávky půlit/čtvrtit.

Tablety se mohou psovi podávat přímo nebo zamaskované v potravě. Omezení příjmu potravy nejsou

nutná ani před podáním ani po podání přípravku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

Štěňata mohou být tímto přípravkem odčervována od věku 2 týdnů každé 2 týdny do věku 12 týdnů.

Poté by měla být léčena v 3měsíčních intervalech. Je vhodné léčit fenu ve stejnou dobu jako štěňata.

K potlačení škrkavek Toxocara musí být fena pře léčena 2 týdny po vrhu štěňat a dále každé 2 týdny

až do odstavení štěňat.

K rutinní kontrole se doporučuje jednotlivá dávka v 3měsíčních intervalech.

V případě silné infestace oblými červy by se měla podat opakovaná dávka po 14 dnech.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĔNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Blechy jsou mezihostitelem pro běžný druh tasemnic rodu Dipylidium caninum. Infestace tasemnicemi

se bude opakovat, pokud nebudou mezihostitelé, jako jsou blechy, myši atd. pod kontrolou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Jakékoliv části nepoužitých tablet musí být zlikvidovány.

Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V zájmu správné hygieny si po podání tablety psovi nebo po přidání tablety do potravy pro psa umyjte

ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému

lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Poraďte se s veterinárním lékařem, pokud chcete použít přípravek k odčervení oblých červů u březích

fen.

Přípravek se může podávat v průběhu laktace.

Nepodávejte fenám během prvních dvou třetin březosti.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávejte současně s piperazinem, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu (používá

se u mnoha přípravků k odčervení psů) může být antagonizován.

Současné použití s jinými cholinergními látkami může vést k toxicitě.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Benzimidazoly se vyznačují širokou mírou bezpečnosti. Pyrantel není systematicky absorbován.

Prazikvantel se také vyznačuje širokou mírou bezpečnosti až do pětinásobku doporučené dávky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 2 tablety (1 blistr se 2 tabletami) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 4 tablety (2 blistry po 2 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 10 tablet (1 blistr s 10 tabletami) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 30 tablet (3 blistry po 10 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 50 tablet (5 blistrů po 10 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 100 tablet (10 blistrů po 10 tabletách) v krabičce.

Potištěný a perforovaný blistr hliník/hliník: 300 tablet (30 blistrů po 10 tabletách) v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

* Jen pro balení se 100 tabletami:

1 tableta na 10 kg živé hmotnosti

RAZÍTKO LÉKAŘE

Jméno majitele:

.

Jméno zvířete:

Dávkování: