DEFERASIROX SYNTHON 180MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DEFERASIROX (DEFERASIROXUM)
Dostupné s:
Synthon BV, Nijmegen
ATC kód:
V03AC03
INN (Mezinárodní Name):
DEFERASIROX (DEFERASIROX)
Dávkování:
180MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30X1 II; 90 II; 90X1 II; 30 II
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DEFERASIROX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
19/ 392/18-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls206326/2021

a k sp.zn. sukls195599/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Deferasirox Synthon 90 mg potahované tablety

Deferasirox Synthon 180 mg potahované tablety

Deferasirox Synthon 360 mg potahované tablety

deferasiroxum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Deferasirox Synthon a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Deferasirox Synthon užívat

Jak se Deferasirox Synthon užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Deferasirox Synthon uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Deferasirox Synthon a k čemu se používá

Deferasirox Synthon obsahuje léčivou látku nazývanou deferasirox. Je to chelátor železa, což je

přípravek používaný k odstranění nadměrného množství železa z organismu (nazýváno také nadměrná

zátěž železem). Vychytává a odstraňuje nadbytek železa, který se vylučuje převážně stolicí.

K čemu se Deferasirox Synthon používáí

Opakované krevní transfuze mohou být nezbytné u pacientů s různými typy anemie (chudokrevnosti),

např. talasemií, srpkovitou anemií nebo myelodysplastickým syndromem (MDS). Opakované

transfuze mohou být příčinou nadměrného ukládání železa. Je to proto, že krev obsahuje železo a Vaše

tělo neumí přirozeným způsobem odstraňovat přebytek železa, který dostáváte při krevních

transfuzích. U pacientů se syndromy talasemie nezávislými na podávání krevních transfuzí může v

průběhu času také dojít k přetížení železem, a to především v důsledku zvýšeného vstřebávání železa z

potravy v reakci na nízký počet krevních buněk.

Časem může nadbytek železa poškodit důležité orgány, např. játra a srdce. Léčivé přípravky nazývané

chelátory železa jsou používány k odstranění nadbytku železa a ke snížení rizika, které je příčinou

poškození orgánů.

Deferasirox Synthon se používá k léčbě nadměrné zátěže železem způsobené častými krevními

transfuzemi u pacientů s beta-talasemií major ve věku 6 let a starších.

Deferasirox Synthon se také používá k léčbě nadměrné zátěže železem, je-li léčba deferoxaminem

kontraindikována nebo není vhodná, u pacientů s beta-talasemií major s nadměrnou zátěží železem

způsobenou občasnými krevními transfuzemi, u pacientů s jinými typy anemií a u dětí ve věku 2 až 5

let.

Deferasirox Synthon se také používá k léčbě pacientů ve věku od 10 let s přetížením železem

souvisejícím se syndromy talasemie, kteří však nejsou závislí na transfuzích a léčba deferoxaminem je

u nich kontraindikovaná nebo nevhodná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deferasirox Synthon užívat

Neužívejte přípravek Deferasirox Synthon

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku deferasirox nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než

začnete

Deferasirox Synthon

užívat. Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte

svého lékaře o radu.

jestliže trpíte středně těžkým až těžkým onemocněním ledvin.

jestliže užíváte jakýkoli jiný chelátor železa.

Přípravek Deferasirox Synthon

se nedoporučuje

pokud máte pokročilé stadium myelodysplastického syndromu (MDS: snížená tvorba krvinek v

kostní dřeni) nebo pokročilý stav zhoubného nádorového onemocnění.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Deferasirox Synthon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

jestliže máte srdeční potíže způsobené přetížením železem.

jestliže zpozorujete významné snížení množství moči (příznak problémů s ledvinami).

jestliže se u Vás objeví závažná vyrážka, nebo obtíže pří dýchání a závratě nebo otoky, hlavně

obličeje a krku (příznaky závažné alergické reakce, viz též bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

jestliže zpozorujete kombinaci příznaků: vyrážka, zarudnutí kůže, puchýřky v oblasti rtů, očí

nebo ústní dutiny, olupování kůže, vysoká horečka, příznaky podobné chřipce, zvětšené

lymfatické uzliny (příznaky závažné kožní reakce, viz též bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

jestliže zpozorujete kombinaci ospalosti, bolesti v horní pravé části břicha, zežloutnutí kůže,

očního bělma a tmavou moč (příznaky problémů s játry).

jestliže zpozorujete potíže s přemýšlením, pamatováním informací nebo řešením problémů, jste

méně ostražití nebo bdělí nebo se cítíte velmi ospalí a bez energie (může jít o příznaky vysoké

hladiny amoniaku ve Vaší krvi, které mohou být spojeny s problémy s játry nebo ledvinami, viz

též bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

jestliže zvracíte krev a/nebo máte tmavou stolici.

jestliže máte časté bolesti břicha, především po jídle nebo po užití přípravku Deferasirox

Synthon.

jestliže Vás často pálí žáha.

pokud máte ve Vašich krevních testech nízký počet krevních destiček nebo bílých krvinek.

jestliže máte rozmazané vidění.

jestliže máte průjem nebo zvracíte.

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to okamžitě svému lékaři.

Sledování léčby přípravkem Deferasirox Synthon

Během léčby Vám budou prováděny pravidelné testy krve a moči. Testy budou sledovat množství

železa ve Vašem těle (hladina

feritinu

v krvi) za účelem zjištění účinku léčby přípravkem Deferasirox

Synthon. Testy budou také monitorovat funkci Vašich ledvin (hladina kreatininu v krvi, přítomnost

bílkovin v moči) a jaterní funkce (hladina aminotransferáz v krvi). Váš lékař může požadovat, abyste

podstoupil(a) biopsii ledvin, jestliže má podezření na závažné poškození ledvin. Můžete podstoupit

také MRI (vyšetření pomocí magnetické rezonance) k určení množství železa v játrech. Váš lékař bude

brát v úvahu výsledky těchto testů při rozhodování o nejvhodnější dávce přípravku Deferasirox

Synthon a také při rozhodování o tom, kdy máte přípravek Deferasirox Synthon přestat užívat.

Jako preventivní opatření bude každoročně během léčby prováděno vyšetření zraku a sluchu.

Další léčivé přípravky a Deferasirox Synthon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Především to zahrnuje:

jiné chelátory železa, které se nesmí užívat spolu s přípravkem Deferasirox Synthon,

antacida (léky užívané k léčbě pálení žáhy) obsahující hliník, které se nesmějí užívat v tutéž dobu

jako Deferasirox Synthon,

cyklosporin [užívaný k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu tělem nebo jiných

onemocnění jako revmatoidní zánět kloubů nebo atopická dermatitida (zánět kůže)],

simvastatin (užívaný ke snížení hladiny cholesterolu),

léky proti bolesti nebo protizánětlivé léky (např. kyselinu acetylsalicylovou, ibuprofen,

kortikosteroidy),

bisfosfonáty (podávané ústy, užívané k léčbě osteoporózy),

antikoagulancia (užívané k prevenci nebo léčbě krevních sraženin),

hormonální antikoncepční přípravky (léky proti otěhotnění),

bepridil, ergotamin (používaný k léčbě srdečních problémů a migrény),

repaglinid (užívaný k léčbě cukrovky),

rifampicin (užívaný k léčbě tuberkulózy),

fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (používané k léčbě epilepsie),

ritonavir (užívaný k léčbě infekce virem HIV),

paklitaxel (lék k léčbě zhoubného nádorového onemocnění),

theofylin (užívaný k léčbě respiračních onemocnění jako je astma),

klozapin (užívaný k léčbě psychiatrických poruch jako je schizofrenie),

tizanidin (užívaný k uvolnění napětí kosterního svalstva),

kolestyramin (užívaný ke snížení hladiny cholesterolu v krvi),

busulfan (užívaný k přípravě před transplantací s cílem zničit kostní dřeň).

Za účelem sledování krevních hladin některých výše uvedených léků mohou být nutná doplňující

vyšetření.

Starší pacienti (ve věku 65 let a více)

Přípravek Deferasirox Synthon mohou užívat lidé ve věku 65 let a starší ve stejné dávce jako ostatní

dospělí. U starších pacientů se může projevit více nežádoucích účinků (zejména průjem) než u

pacientů mladších. U starších pacientů má lékař pozorně sledovat nežádoucí účinky, které mohou

vyžadovat úpravu dávkování

Děti a dospívající

Deferasirox Synthon mohou užívat děti a dospívající léčeni pravidelnými krevními transfuzemi ve

věku od 2 let a děti a dospívající, kteří nejsou léčeni pravidelnými krevními transfuzemi ve věku od 10

let. Protože děti rostou, lékař bude upravovat dávku.

Deferasirox Synthon není vhodný pro děti do 2 let.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Deferasirox Synthon

se nedoporučuje užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Pokud v současné době užíváte perorální antikoncepci či antikoncepční náplasti k zabránění

otěhotnění, je vhodné používat i další typ bariérové antikoncepce (např. kondom), protože přípravek

Deferasirox Synthon

může snižovat účinnost perorální antikoncepce nebo antikoncepčních náplastí.

Během léčby přípravkem Deferasirox Synthon

se nedoporučuje kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jestliže máte po užití přípravku Deferasirox Synthon

pocit závratí, neřiďte dopravní prostředek nebo

neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje do doby, než se cítíte opět normálně.

Deferasirox Synthon obsahuje laktosu

Laktosa je složkou tohoto léčivého přípravku. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Deferasirox Synthon obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Deferasirox Synthon užívá

Léčba přípravkem Deferasirox Synthon

bude sledována lékařem se zkušenostmi s léčbou nadměrné

zátěže železem způsobené krevními transfuzemi.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik tablet přípravku Deferasirox Synthon máte užívat

Dávka přípravku Deferasirox Synthon

je odvozená od tělesné hmotnosti každého pacienta. Váš lékař

Vám vypočítá dávku podle Vaší potřeby a řekne Vám, kolik tablet máte užívat každý den.

Obvyklá denní dávka přípravku Deferasirox Synthon

potahované tablety při zahájení léčby je 14

mg na kilogram tělesné hmotnosti u pacientů dostávajících pravidelné krevní transfuze. Lékař

Vám může doporučit, podle Vaší individuální potřeby, vyšší nebo nižší úvodní dávku.

Obvyklá denní dávka přípravku Deferasirox Synthon

potahované tablety při zahájení léčby u

pacientů nedostávajících pravidelné krevní transfuze je 7 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Podle Vaší léčebné odpovědi může lékař později upravit Vaši léčbu na vyšší nebo nižší dávku.

Maximální doporučovaná denní dávka přípravku Deferasirox Synthon,

potahované tablety je:

28 mg na kilogram tělesné hmotnosti u pacientů dostávajících pravidelné krevní transfuze,

14 mg na kilogram tělesné hmotnosti u dospělých pacientů nedostávajících pravidelné krevní

transfuze,

7 mg na kilogram tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících pacientů bez léčby pravidelnými

krevními transfuzemi.

Deferasirox je k dispozici také v lékové formě „dispergovatelné tablety“. Pokud přecházíte z

dispergovatelných tablet na potahované tablety, je nezbytná úprava dávkování.

Kdy máte přípravek Deferasirox Synthon užívat

Deferasirox Synthon

užívejte jednou denně, každý den přibližně ve stejnou denní dobu a zapijte

dostatečným množstvím vody.

Potahované tablety Deferasirox Synthon

užívejte buď nalačno nebo s lehkým jídlem.

Užívání přípravku Deferasirox Synthon

ve stejnou dobu každý den Vám také pomůže zapamatovat si,

kdy si máte vzít tabletu léku.

Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety přípravku Deferasirox Synthon

potahované

tablety, je možné tablety rozdrtit a podat dávku zamíchanou v potravě, např v jogurtu nebo v

jablečném pyré (čisté jablko). Dávka má být ihned a zcela spotřebována, dávku nelze ukládat pro

pozdější použití

Jak dlouho budete přípravek Deferasirox Synthon užívat

Deferasirox Synthon užívejte každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař.

Léčba je dlouhodobá,

trvá měsíce nebo roky. Váš lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav, aby kontroloval, zda

má léčba požadovaný účinek (viz také bod 2: „Sledování Vaší léčby přípravkem Deferasirox

Synthon“).

Jestliže máte dotaz, jak dlouho budete Deferasirox Synthon užívat, zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Deferasirox Synthon

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Deferasirox Synthon, nebo pokud někdo jiný náhodou užil

Vaše tablety, kontaktujte ihned svého lékaře nebo se dostavte do nemocnice pro radu. Ukažte lékaři

Vaše balení léku. V této situaci může být nezbytná okamžitá lékařská péče . Mohou se objevit

příznaky, jako jsou bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení a problémy s ledvinami nebo

játry, které mohou být závažné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Deferasirox Synthon

Jestliže jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji, jakmile si v příslušný den vzpomenete. Další dávku si

vezměte tak, jak lék pravidelně užíváte. Nezdvojnásobujte následující dávku příští den, abyste

nahradil(a) vynechanou tabletu/y.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Deferasirox Synthon

Přípravek Deferasirox Synthon

nepřestávejte užívat, dokud Vám to lékař neřekne. Pokud přípravek

přestanete užívat, nebude dále nadbytek železa odstraňován z Vašeho těla (viz také bod výše „Jak

dlouho budete přípravek Deferasirox Synthon

užívat“).

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků jsou mírné až středně závažné a obvykle vymizí

po několika dnech až týdnech léčby.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat okamžité lékařské ošetření.

Tyto nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nebo vzácné (mohou

postihnout až 1 z 1000 lidí).

Jestliže se u Vás objeví závažná vyrážka nebo obtíže s dýcháním a závratě nebo otoky, zejména

obličeje a hrdla (příznaky závažné alergické reakce),

jestliže zpozorujete kombinaci příznaků: vyrážka, zarudnutí kůže, puchýřky v oblasti rtů, očí nebo

úst, olupování kůže, vysoká horečka, příznaky podobné chřipce, zvětšené lymfatické uzliny

(příznaky závažné kožní reakce),

jestliže zaznamenáte významné snížení množství moči (známka problémů s ledvinami),

jestliže zpozorujete potíže s přemýšlením, pamatováním informací nebo řešením problémů, jste

méně ostražití nebo bdělí nebo se cítíte velmi ospalí a bez energie (může jít o příznaky vysoké

hladiny amoniaku ve Vaší krvi, které mohou být spojeny s problémy s játry nebo ledvinami a

vedou ke změně funkce mozku),

jestliže zpozorujete kombinaci ospalosti, bolesti v horní pravé části břicha, zežloutnutí kůže nebo

očního bělma a tmavou moč (příznaky problémů s játry),

jestliže zvracíte krev a/nebo máte tmavou stolici,

jestliže máte časté bolesti břicha, především po jídle nebo po užití přípravku Deferasirox Synthon,

jestliže Vás často pálí žáha,

jestliže zpozorujete částečnou ztrátu zraku,

jestliže trpíte silnou bolestí v horní části břicha (zánět slinivky břišní),

přestaňte užívat tento lék a řekněte to ihned svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky by se mohly stát závažnými.

Tyto nežádoucí účinky jsou

méně časté

Pokud se u Vás objeví rozmazané nebo rozmazané vidění,

Pokud u Vás dojde ke zhoršení sluchu,

řekněte to svému lékaři, co nejdříve to je možné.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Poruchy ve funkčních testech ledvin.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Poruchy zažívání, např. pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha, nadýmání, zácpa,

porucha trávení

Vyrážka

Bolest hlavy

Neobvyklé výsledky funkčních testů jater

Svědění

Neobvyklé výsledky testů moči (bílkovina v moči)

Pokud je kterýkoli z těchto projevů závažný, řekněte to svému lékaři.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Závratě

Horečka

Bolest v krku

Otoky rukou nebo nohou

Změny zabarvení kůže

Úzkost

Poruchy spánku

Únava

Pokud je kterýkoli z těchto projevů závažný, řekněte to svému lékaři.

Četnost není známá

(z dostupných údajů nelze určit).

Snížení počtu buněk zapojených do krevní srážlivosti , počtu červených krvinek (zhoršení anemie),

počtu bílých krvinek nebo počtu všech typů krevních buněk

Padání vlasů

Ledvinové kameny

Snížený výdej moči

Proděravění stěny žaludku nebo střeva, což může být bolestivé a způsobit pocit na zvracení

Silná bolest horní části břicha (zánět slinivky břišní)

Abnormální hladina kyseliny v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

Jak Deferasirox Synthon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte Deferasirox Synthon, pokud si všimnete poškození nebo známek manipulace s přípravkem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Deferasirox Synthon obsahuje

Léčivou látkou je deferasiroxum.

Jedna potahovaná tableta přípravku Deferasirox Synthon 90 mg obsahuje deferasiroxum 90 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Deferasirox Synthon 180 mg obsahuje deferasiroxum 180

Jedna potahovaná tableta přípravku Deferasirox Synthon 360 mg obsahuje deferasiroxum 360 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa (typy 101 a 102), povidon K-30, krospovidon (typ A

a B), poloxamer 188, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464), monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), triacetin,

hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Jak Deferasiron Synthon vypadá a co obsahuje toto balení

Deferasiron Synthon 90 mg potahované tablety jsou světle modré, oválné bikonvexní potahované

tablety přibližně 10 mm dlouhé a 6 mm široké a na jedné straně vyraženo “D7FX“ a “90“ na druhé

straně.

Deferasiron Synthon 180 mg potahované tablety jsou modré, oválná bikonvexní potahované tablety,

přibližně 13 mm dlouhé a 7 mm široké a na jedné straně vyraženo “D7FX“ a na druhé straně “180“.

Deferasiron Synthon 360 mg potahované tablety jsou tmavě modré, oválné bikonvexní potahované

tablety, přibližně 15 mm dlouhé a 9 mm široké a na jedné straně vyraženo “D7FX“ a na druhé straně

“360“.

Balení obsahuje 30 nebo 90 potahovaných tablet. Blistry mohou být perforované nebo neperforované.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Synthon B.V.

Microweg, 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Výrobce

Synthon Hispania, S.L.

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Španělsko

nebo

Synthon BV

Microweg, 22

6545 Nijmegen

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Deferasirox Synthon 90 mg, filmomhulde tabletten

Deferasirox Synthon 180 mg, filmomhulde tabletten

Deferasirox Synthon 360 mg, filmomhulde tabletten

Bulharsko:

деферазирокс Synthon 90 mg

деферазирокс Synthon 180 mg

деферазирокс Synthon 360 mg

Česká republika:

Deferasirox Synthon

Deferasirox Synthon

Deferasirox Synthon

Německo:

Deferasirox Holsten 90 mg Filmtabletten

Deferasirox Holsten 180 mg Filmtabletten

Deferasirox Holsten 360 mg Filmtabletten

Španělsko:

Deferasirox Tillomed 90 mg comprimidos recubiertos con película

Deferasirox Tillomed 180 mg comprimidos recubiertos con película

Deferasirox Tillomed 360 mg comprimidos recubiertos con película

Velká Británie:

Deferasirox 90 mg film-coated tablets

Deferasirox 180 mg film-coated tablets

Deferasirox 360 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 9. 2021

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

M1.3.1_01.DFX.tab.003.01.CZ.4517.02

Sp. zn. sukls190246/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Deferasirox Synthon 90 mg potahované tablety

Deferasirox Synthon 180 mg potahované tablety

Deferasirox Synthon 360 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje deferasiroxum 90 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 1,16 mg monohydrátu laktosy.

Jedna potahovaná tableta obsahuje deferasiroxum 180 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 1,54 mg monohydrátu laktosy.

Jedna potahovaná tableta obsahuje deferasiroxum 360 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 3,08 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Potahovaná tableta.

Světle modré, oválné bikonvexní potahované tablety přibližně 10 mm dlouhé a 6 mm široká a na jedné

straně vyraženo “D7FX“ a “90“ na druhé straně.

Modré, oválné bikonvexní potahované tablety, přibližně 13 mm dlouhé a 7 mm široké a na jedné

straně vyraženo “D7FX“ a na druhé straně “180“.

Tmavě modré, oválné bikonvexní potahované tablety, přibližně 15 mm dlouhá a 9 mm široká a na

jedné straně vyraženo “D7FX“ a na druhé straně “360“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Deferasirox Synthon je indikován k léčbě chronického přetížení (nadměrné zátěže) organismu

železem způsobeného transfuzemi krve (erytrocytární masy v dávce ≥ 7 ml/kg/měsíc) u pacientů s

beta-talasemií major ve věku 6 let a více.

Deferasirox Synthon

je také indikován k léčbě chronického přetížení organismu železem způsobeného

transfuzemi krve, kde je léčba deferoxaminem kontraindikována nebo nevhodná u následujících

skupin pacientů:

- u pediatrických pacientů s beta-talasemií major s chronickým přetížením železem způsobeným

častými transfuzemi krve (erytrocytární masy v dávce

7 ml/kg/měsíc

ve věku od 2 do 5 let,

- u dospělých a pediatrických pacientů s beta-talasemií major s chronickým přetížením železem

způsobeným málo častými transfuzemi krve (< 7 ml/kg/měsíc erytrocytární masy) ve věku od 2 let,

- u dospělých a pediatrických pacientů s jinými typy anemií ve věku od 2 let.

Deferasirox Synthon je také indikován k léčbě chronického přetížení organismu železem u pacientů s

talasemií nezávislou na podávání krevních transfuzí vyžadujících chelatační léčbu ve věku od 10 let v

případech, kdy je léčba deferoxaminem kontraindikovaná nebo nevhodná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Zahajovat léčbu a léčit přípravkem Deferasirox Synthon má lékař se zkušenostmi s léčbou

chronického přetížení železem.

Dávkování

Potransfuzní přetížení železem

Doporučuje se léčbu zahájit po transfuzi přibližně 20 jednotek (cca 100 ml/kg) erytrocytární masy

(PRBC, packed red blood cells), nebo jestliže bylo klinickým sledováním prokázáno chronické

přetížení železem (tj. hladina feritinu v séru > 1 000 mikorgramů/l). Dávky (v mg/kg) musí být

vypočteny a zaokrouhleny na nejbližší sílu celé tablety.

Cílem chelatační léčby je odstranění množství železa, které bylo podáno transfuzemi, a snížit existující

přetížení železem podle potřeby.

Během chelatační léčby je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se u všech pacientů snížilo riziko

nadměrné chelatace (viz bod 4.4).

Deferasirox ve formě potahovaných tablet vykazuje vyšší biologickou dostupnost v porovnání

s deferasiroxem ve formě dispergovatelných tablet (viz bod 5.2). V případě přechodu z lékové formy

dispergovatelné tablety na potahované tablety má být dávka ve formě potahovaných tablet o 30 %

nižší, než byla dávka užívaná ve formě dispergovatelných tablet, zaokrouhleno na nejbližší počet

celých tablet.

Odpovídající dávky pro odlišné lékové formy jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1 Doporučené dávkování pro potransfuzní přetížení železem

Potahované

tablety/granule

Dispergovatelné

tablety

Transfuze

Hladina

feritinu

Úvodní dávka

14 mg/kg/den

20 mg/kg/den

20 jednotek (cca

100 ml/kg) PRBC

nebo

>1000 μg/l

Alternativní

úvodní dávky

21 mg/kg/den

30 mg/kg/den

>14 ml/kg/

měsíc PRBC

(cca >4 jednotky/

měsíc u dospělého)

7 mg/kg/den

10 mg/kg/den

<7 ml/kg/

měsíc PRBC (cca

<2 jednotky/

měsíc u dospělého)

Pacienti, u

kterých byla

Třetina dávky

deferoxaminu

Polovina dávky

deferoxaminu

zátěž železem

úspěšně léčena

deferoxamine

Sledování

Měsíčně

Cílové rozmezí

500-1000

μg/

l

Úprava dávky

Zvýšení

>2500 μg/l

(každých 3-6

měsíců)

3,5 - 7 mg/kg/den

až 28 mg/kg/den

5-10 mg/kg/den

až 40 mg/kg/den

Snížení

3,5 - 7 mg/kg/den

5-10 mg/kg/den

<2500 μg/l

U pacientů

léčených

dávkami >21

mg/kg/den

U pacientů léčených

dávkami >30

mg/kg/den

Po dosažení požadované hodnoty

500-1000 μg/l

Maximální

dávka

28 mg/kg/den

40 mg/kg/den

Zvážit

přerušení

<500 μg/l

Úvodní dávka

Doporučovaná úvodní denní dávka přípravku Deferasirox Synthon potahované tablety je 14 mg/kg

tělesné hmotnosti.

O úvodní denní dávce 21 mg/kg je možné uvažovat u pacientů, u kterých je nutno snížit zvýšenou

hladinu železa v organismu a kteří dostávají erytrocytární masu v dávce více než 14 ml/kg/měsíc

(přibližně > 4 jednotky/měsíc pro dospělé)

O úvodní denní dávce 7 mg/kg je možné uvažovat u pacientů, u kterých není nutno snížit zvýšenou

hladinu železa v organismu a kteří dostávají erytrocytární masu v dávce méně než 7 ml/kg/měsíc

(přibližně < 2 jednotky/měsíc pro dospělé). Odpověď pacienta musí být monitorována a není-li

dosaženo dostatečného účinku, je nutné zvážit zvýšení dávky (viz bod 5.1).

U pacientů, u kterých byla zátěž železem již úspěšně léčena deferoxaminem, může být za úvodní

dávku deferasiroxu ve formě potahovaných tablet považována numerická jedna třetina dávky

deferoxaminu (např. pacient, kterému je podáváno 40 mg/kg/den deferoxaminu po dobu 5 dnů v týdnu

(nebo ekvivalent), má být převeden na úvodní denní dávku 14 mg/kg/den deferasiroxu ve formě

potahovaných tablet). Je-li výsledkem dávka menší než 14 mg/kg tělesné hmotnosti, je nutno

pacientovu odpověď sledovat a není-li dosaženo dostatečného účinku, je nutno zvážit zvýšení dávky

(viz bod 5.1).

Úprava dávky

Doporučuje se monitorovat hladinu feritinu v séru každý měsíc a dávku deferasiroxu upravit, pokud je

to nutné, každý 3. až 6. měsíc podle trendu změn hodnot hladin sérového feritinu. Úpravy dávky mají

být prováděny postupně o 3,5 až 7 mg/kg podle individuální odpovědi pacienta a léčebného cíle

(udržení nebo snížení zátěže železem). U pacientů, kteří nejsou dostatečně léčeni dávkami 21 mg/kg

(např. hladiny sérového feritinu přetrvávají nad hodnotou 2 500 μg/l a nevykazují klesající trend

během léčby), mohou být zvažovány dávky do 28 mg/kg. Dostupnost dlouhodobých údajů získaných z

klinických studií o účinnosti a bezpečnosti deferasiroxu ve formě dispergovatelných tablet použitého v

dávkách nad 30 mg/kg je v současné době omezená (264 pacientů bylo sledováno v průměru 1 rok po

zvýšení dávkování). Pokud je dosaženo pouze nevýznamných výsledků léčby hemosiderózy při

dávkách do 21 mg/kg, další zvyšování (až do maxima 28 mg/kg) nemusí přinést uspokojivý výsledek a

mají být zvažovány alternativní způsoby léčby. Pokud není dosaženo uspokojivé léčby při dávkách

nad 21 mg/kg, nemá léčba s tímto dávkováním pokračovat a mají být zvažovány alternativní způsoby

léčby, pokud je to možné. Dávky vyšší než 28 mg/kg se nedoporučují pro omezené zkušenosti s

takovým dávkováním (viz bod 5.1).

U pacientů léčených dávkami vyššími než 21 mg/kg má být zváženo postupné snižování dávky o 3,5

až 7 mg/kg v okamžiku dosažení kontroly (např. hladiny sérového feritinu stabilně pod 2 500 μg/l a

vykazující v průběhu času klesající trend). U pacientů, jejichž hladina sérového feritinu dosáhla

požadované hodnoty (obvykle mezi 500 a 1 000 μg/l), má být zvažováno postupné snižování dávky o

3,5 až 7 mg/kg tak, aby se hladiny sérového feritinu udržely v daném rozmezí a aby se snížilo riziko

nadměrné chelatace. Jestliže hladina sérového feritinu soustavně klesá pod 500 μg/l, je nutno uvažovat

o přerušení léčby (viz bod 4.4).

Syndromy talasemie nezávislé na podávání krevních transfuzí

Chelatační léčba má být zahájena při známkách přetížení organismu železem (koncentrace železa v

játrech LIC ≥ 5 mg Fe/g suché hmotnosti [dw] nebo stálá koncentrace sérového feritinu > 800 μg/l).

LIC je preferovaná metoda stanovení přetížení železem a má být použita, kdykoli je to možné. U

všech pacientů se má během chelatační léčby dbát zvýšené opatrnosti, aby se minimalizovalo riziko

nadměrné chelatace (viz bod 4.4).

Deferasirox ve formě potahovaných tablet vykazuje vyšší biologickou dostupnost v porovnání

s deferasiroxem ve formě dispergovatelných tablet (viz bod 5.2). V případě přechodu z lékové formy

dispergovatelné tablety na potahované tablety má být dávka ve formě potahovaných tablet o 30%

nižší, než byla dávka ve formě užívaných dispergovatelných tablet, zaokrouhleno na počet celých

tablet.

Odpovídající dávky pro odlišné lékové formy jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2 Doporučené dávkování pro syndromy talasemie nezávislé na podávání krevních transfuzí

Potahované

tablety/granule

Dispergovatelné

tablety

Koncentrace

železa v játrech

(LIC)*

Hladina

feritinu v

séru

Úvodní dávka

7 mg/kg/den

10 mg/kg/den

≥5 mg Fe/g dw

nebo

>800 μg/l

Sledování

Měsíčně

Úprava dávky

(každých 3-6

měsíců)

Zvýšení

≥7 mg Fe/g dw

nebo

>2000 μg/l

3,5 - 7 mg/kg/den

5-10 mg/kg/den

Snížení

<7 mg Fe/g dw

nebo

≤2000 μg/l

3,5 - 7 mg/kg/den

5-10 mg/kg/den

Maximální

dávka

14 mg/kg/den

20 mg/kg/den

7 mg/kg/den

10 mg/kg/den

Pro dospělé

Pro pediatrické pacienty

nehodnoceno

≤2000 μg/l

Přerušení

<3 mg Fe/g dw

nebo

<300

μg/l

Obnova léčby

Není doporučeno

*LIC je preferovaná metoda stanovení přetížení železem

Úvodní dávka

Doporučená úvodní denní dávka přípravku Deferasirox Synthon, potahované tablety je u pacientů se

syndromy talasemie nezávislých na podávání krevních transfuzí 7 mg/kg tělesné hmotnosti.

Úprava dávky

Doporučuje se monitorovat hladinu feritinu v séru každý měsíc, aby se zhodnotila odpověď pacienta

na léčbu a snížilo se riziko nadměrné chelatace (viz bod 4.4). V případě pacientů s LIC ≥ 7 mg Fe/g

dw nebo se stálou koncentrací sérového feritinu > 2000 μg/l bez klesajícího trendu v průběhu času a

pokud pacient dobře toleruje léčivý přípravek, má se každý 3. až 6. měsíc léčby zvážit navýšení dávky

o 3,5 až 7 mg/kg. Dávky vyšší než 14 mg/kg se nedoporučují vzhledem k omezeným zkušenostem s

takovým dávkováním u pacientů se syndromy talasemie nezávislými na podávání krevních transfuzí

U pacientů bez stanovené LIC a s hladinou sérového feritinu ≤ 2000 μg/l nemá dávka překročit 7

mg/kg.

U pacientů s navýšením dávky nad >7 mg/kg je doporučeno snížení dávky na 7 mg/kg nebo méně při

LIC < 7 mg Fe/g dw nebo sérovém feritinu ≤ 2000 μg/l.

Ukončení léčby

Jakmile byla dosažena přijatelná hladina železa v organismu (LIC < 3 mg Fe/g dw nebo hladina

sérového feritinu < 300 μg/l), má být léčba ukončena. O opětovném zahájení léčby u pacientů, u nichž

došlo k opětovné akumulaci železa po dosažení přijatelné hladiny železa, nejsou dostupná žádná data,

a proto se znovuzahájení léčby nedoporučuje.

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let věku)

Doporučené dávkování pro starší pacienty je stejné jako dávkování uvedené výše. V klinických

studiích byla u starších pacientů zaznamenána vyšší frekvence nežádoucích účinků než u pacientů

mladších (především průjmu), u těchto pacientů mají být pozorně sledovány nežádoucí účinky, které

mohou vyžadovat úpravu dávkování.

Pediatrická populace

Potransfuzní přetížení železem:

Doporučené dávkování pro pediatrické pacienty ve věku od 2 do 17 let s přetížením železem

způsobeným transfuzemi je stejné jako pro dospělé (viz bod 4.2). Doporučuje se sledovat hladinu

feritinu v séru každý měsíc, aby se zhodnotila odpověď pacienta na léčbu a snížilo se riziko nadměrné

chelatace (viz bod 4.4). Při výpočtu dávky je nutné vzít v úvahu změnu tělesné hmotnosti

pediatrických pacientů během růstu.

U dětí s přetížením železem způsobeným transfuzemi mezi 2 a 5 lety věku je expozice nižší než u

dospělých (viz bod 5.2). Tato věková skupina může tedy vyžadovat vyšší dávkování, než je nutné u

dospělých. Počáteční dávka však má být stejná jako u dospělých s následnou individuální titrací.

Talasemie nezávislá na podávání krevních transfuzí:

U pediatrických pacientů s talasemií nezávislou na podávání krevních transfuzí nemá dávka překročit 7

mg/kg. U těchto pacientů je nezbytné pečlivé monitorování LIC a sérové hladiny feritinu, aby se

zamezilo nadměrné chelataci

(viz bod 4.4).

Jako doplnění měsíčního vyhodnocení sérového feritinu

má být u těchto pacientů s hladinou sérového feritinu ≤800 mikrogramů/l hodnocena LIC každé tři

měsíce.

Děti od narození do 23 měsíců věku:

Bezpečnost a účinnost deferasiroxu u dětí od narození do 23 měsíců věku nebyly dosud stanoveny.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Porucha funkce ledvin

Deferasirox nebyl studován u pacientů s poruchou funkce ledvin, a je proto kontraindikován u

pacientů s odhadovanou clearance kreatininu < 60 ml/min (viz body 4.3 a 4.4).

Porucha funkce jater

Deferasirox se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C). U

pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída B) má být dávka výrazně snížena s

následným postupným zvyšováním do výše 50 % (viz body 4.4 a 5.2), přípravek Deferasirox Synthon

musí být u těchto pacientů používán opatrně. Jaterní funkce všech pacientů mají být monitorovány

před léčbou, každé 2 týdny během prvního měsíce léčby a potom každý měsíc (viz bod 4.4).

Způsob podání

Perorální podání.

Potahované tablety se polykají celé a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Pacientům, kteří nejsou

schopni polykat celé tablety, je možné potahované tablety rozdrtit a podat dávku zamíchanou v

potravě, např. v jogurtu nebo v jablečném pyré (čisté jablko). Dávka má být ihned a zcela

spotřebována, dávku nelze ukládat pro pozdější použití.

Potahované tablety musí být užívány jednou denně, nejlépe každý den ve stejnou dobu nalačno nebo s

lehkým jídlem (viz body 4.5 a 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kombinace s jinými terapeutickými chelátory železa, protože bezpečnost takových kombinací nebyla

stanovena (viz bod 4.5).

Pacienti s clearance kreatininu < 60 ml/min.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Deferasirox byl studován pouze u pacientů s výchozí hodnotou sérového kreatininu odpovídající

normálnímu rozmezí v daném věku.

V klinických studiích se zvýšení hladiny sérového kreatininu o > 33 % při

2 po sobě jdoucích

měřeních, někdy nad horní hranici normálního rozmezí, vyskytlo asi u 36 % pacientů. Toto zvýšení

bylo závislé na dávce. Asi u dvou třetin pacientů se zvýšenou hladinou sérového kreatininu se hladiny

vrátily pod úroveň 33 % bez úpravy dávkování. U zbývající třetiny pacientů zvýšení hladiny sérového

kreatininu neodpovídalo vždy na snížení dávky nebo na přerušení léčby. V některých případech byla

po snížení dávky pozorována pouze stabilizace hodnot sérového kreatininu. Po uvedení deferasiroxu

na trh byly hlášeny případy akutního selhání ledvin (viz bod 4.8). V některých případech po uvedení

přípravku na trh vedlo zhoršení funkce ledvin k jejich selhání, které vyžadovalo přechodnou nebo

permanentní dialýzu.

Důvody zvýšení hladin sérového kreatininu nebyly objasněny. Zvláštní pozornost je tedy nutno

věnovat monitorování hladiny sérového kreatininu u pacientů, kterým je souběžně podáván léčivý

přípravek snižující funkci ledvin, a u pacientů léčených vysokými dávkami deferasiroxu a/nebo u málo

častých transfuzí erytrocytární masy v dávce < 7 ml/kg/měsíc nebo < 2 jednotky/měsíc u dospělého). I

když v klinických studiích nebylo po zvýšení dávek deferasiroxu ve formě dispergovatelných tablet

nad 30 mg/kg pozorováno zvýšení počtu nežádoucích účinků týkajících se ledvin, zvýšené riziko

nežádoucích účinků týkajících se ledvin při dávkách deferasiroxu ve formě potahovaných tablet nad

21 mg/kg nelze vyloučit.

Stanovení hladiny sérového kreatininu se doporučuje provést před zahájením léčby dvakrát. Hladina

s

érového

kreatininu, clearance kreatininu (stanovená Cockcroft-Gaultovou nebo MDRD metodou u

dospělých a Schwartzovou metodou u dětí) a/nebo plazmatické hladiny cystatinu C je nutno

monitorovat před léčbou, každý týden v prvním měsíci po zahájení léčby nebo po změně dávky

přípravku

Deferasirox Synthon

(včetně změny lékové formy) a poté jednou měsíčně.

U pacientů

s již existující poruchou funkce ledvin a pacientů, kteří užívají léčivé přípravky snižující funkci ledvin,

může být vyšší riziko komplikací. U pacientů, u kterých se vyvine průjem nebo zvracení, je nezbytné

zajistit dostatečnou hydrataci.

V postmarketingovém období byly hlášeny případy metabolické acidózy, které se objevovaly během

léčby deferasiroxem. Většina těchto pacientů měla poruchu funkce ledvin, renální tubulopatii

(Fanconiho syndrom), průjem nebo stavy, kdy je známou

komplikací acidobazická nerovnováha.

Pokud je to klinicky indikováno, má být u těchto populací sledována acidobazická rovnováha. U

pacientů s metabolickou acidózou má být zvažováno přerušení léčby přípravkem Deferasirox Synthon.

Případy závažných forem renální tubulopatie (např. Fanconiho syndrom) a selhání ledvin spojené se

změnami vědomí v důsledku hyperamonemické encefalopatie byly hlášeny u pacientů léčených

deferasiroxem, zejména u dětí. Je třeba zvážit možnost hyperamonemické encefalopatie a změřit

hladinu amoniaku u pacientů, u nichž se vyvinou nevysvětlitelné změny duševního stavu během léčby

přípravkem Deferasirox Synthon.

Tabulka 3

Úprava dávky a přerušení léčby pro renální sledování

Sérový kreatinin

Clearance kreatininu

Před začátkem léčby

Dvakrát

(2x)

Jednou

(1x)

Kontraindikováno

<60 ml/min

Sledování

První měsíc po

zahájení léčby nebo po

úpravě dávky (včetně

změny lékové formy)

Potom

Týdně

Měsíčně

Týdně

Měsíčně

Snížení denní dávky o 7 mg/kg/den

(potahované tablety),

jsou-

li dodrženy následující renální parametry při

dvou

po sobě jdoucích návštěvách a

nelze

přičíst jiným příčinám

Dospělí pacienti

Pediatričtí pacienti

>33% nad průměrnou

hodnotou před léčbou

> věkově odpovídající

ULN**

a/nebo

Snížení <LLN* (<90 ml/min)

Snížení <LLN* (<90 ml/min)

Po úpravě dávky, přerušení léčby, jestliže

Dospělí a pediatričtí pacienti

zůstává >33% nad

průměrnou hodnotou před

léčbou

a/nebo

Snížení

<LLN* (<90 ml/min)

*LLN: spodní limit normálního rozmezí

**ULN: horní limit normálního rozmezí

Nová léčba může být zahájena v závislosti na individuálním klinickém obrazu.

Snížení dávky nebo ukončení léčby je možno zvážit při výskytu abnormálních hodnot indikátorů

ledvinných tubulárních funkcí a/nebo jeli to klinicky indikováno:

proteinurie (stanovení je nutno provádět před léčbou a pak vždy měsíčně)

glykosurie u nediabetiků a snížená hladina draslíku, fosfátů, hořčíku nebo urátů v séru,

nebo fosfaturie a aminoacidurie v moči (monitorovat podle potřeby).

Renální tubulopatie byla hlášena především u dětí a dospívajících s beta-talasemií léčených

deferasiroxem.

Pacienty je nutno předat do péče urologovi a případně zvážit další specializovaná vyšetření (např.

biopsii ledvin) pokud při snížení dávky nebo vysazení:

zůstává hladina sérového kreatininu významně zvýšena a

existují-li perzistující abnormality jiných markerů renálních funkcí (např. proteinurie,

Fanconiho syndrom).

Funkce jater

U pacientů léčených deferasiroxem bylo pozorováno zvýšení hodnot jaterních testů. U pacientů

léčených deferasiroxem byly po jeho uvedení na trh hlášeny případy selhání jater, z nichž některé byly

fatální. Závažné formy spojené se změnami vědomí v důsledku hyperamonemické encefalopatie

mohou nastat u pacientů léčených deferasiroxem, zejména u dětí. Je třeba zvážit možnost

hyperamonemické encefalopatie a změřit hladinu amoniaku u pacientů, u nichž se vyvinou

nevysvětlitelné změny duševního stavu během léčby přípravkem Deferasirox Synthon. U pacientů,

ohrožených dehydratací (např. v důsledku průjmu, zvracení), zejména u dětí s akutním onemocněním,

je třeba dbát na udržení přiměřené hydratace. Většina hlášení jaterního selhání zahrnovala pacienty se

závažnými chorobami, včetně již dříve existujících chronických onemocnění jater (zahrnujících

cirhózu jater a hepatitidu typu C) a multiorgánového selhání. Úloha deferasiroxu, jako přispívajícího

nebo zhoršujícího faktoru, nemůže být vyloučena (viz bod 4.8).

Kontrolní vyšetření hladin sérových aminotransferáz, bilirubinu a alkalické fosfatázy se doporučuje

provést před zahájením léčby, pak každé 2 týdny během prvního měsíce léčby a dále pak jednou za

měsíc. Jestliže zvýšená hladina aminotransferáz v séru přetrvává, dále se zvyšuje a nejsou známy

žádné jiné příčiny tohoto zvýšení, léčba přípravkem Deferasirox Synthon má být přerušena. Jakmile je

příčina abnormálních hodnot jaterních funkčních testů objasněna a hladiny se vrátí k normálním

hodnotám, je možné uvažovat o opatrném opětovném zahájení léčby nižší dávkou s následným

postupným zvyšováním dávky.

Nedoporučuje se podávat Deferasirox Synthon pacientům s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh

třída C) (viz bod 5.2).

Tabulka 4

Přehled doporučení pro sledování bezpečnosti

Test

Frekvence

Sérový kreatinin

Dvakrát před léčbou.

Jednou týdně během prvního měsíce léčby

nebo po úpravě dávky (včetně změny

lékové formy).

Poté jednou měsíčně.

Clearance kreatininu a/nebo cystatin C v

plazmě

Před léčbou.

Jednou týdně během prvního měsíce léčby

nebo po úpravě dávky (včetně změny

lékové formy).

Poté jednou měsíčně.

Proteinurie

Před léčbou.

Poté jednou měsíčně.

Další ukazatele funkce tubulů ledvin

(jako je glykosurie u nediabetických

pacientů a nízké hladiny draslíku,

fosfátů, hořčíku nebo urátů v krevním

séru, fosfaturie, aminoacidurie)

Podle potřeby.

Sérové aminotransferázy, bilirubin,

alkalická fosfatáza

Před léčbou.

Každé 2 měsíce během prvního měsíce

léčby.

Poté jednou měsíčně.

Vyšetření sluchu a zraku

Před léčbou.

Poté jednou ročně.

Tělesná hmotnost, výška a pohlavní

vývoj

Před léčbou.

Jednou ročně u pediatrických pacientů.

U pacientů s krátkou očekávanou délkou života (například s vysoce rizikovými myelodysplastickými

syndromy), zejména pokud souběžná onemocnění zvyšují riziko nežádoucích účinků, může být

prospěch z léčby přípravkem Deferasirox Synthon omezen a může být nižší než riziko. Z těchto

důvodů není léčba přípravkem Deferasirox Synthon u těchto pacientů doporučená.

U starších pacientů má být kvůli vyšší frekvence nežádoucích účinků (především průjmu) dbáno

opatrnosti.

Data o dětech s talasemií nezávislou na podávání krevních transfuzí jsou velmi omezená (viz bod 5.1).

Proto musí být léčba přípravkem Deferasirox Synthon pečlivě sledována, aby bylo možné zjistit

nežádoucí účinky a sledovat zátěž železem u pediatrické populace. Před zahájením léčby přípravkem

Deferasirox Synthon u silně železem přetížených dětí s talasemií nezávislou na podávání krevních

transfuzí si má být lékař vědom skutečnosti, že důsledky dlouhodobé expozice u těchto pacientů

nejsou v současné době známé.

Gastrointestinální onemocnění

U pacientů, kteří užívali deferasirox, včetně dětí a dospívajících, byly hlášeny ulcerace a krvácení z

horní části gastrointestinálního traktu. U některých pacientů byly pozorovány mnohočetné ulcerace

(viz bod 4.8). Byla zaznamenána hlášení tvorby ulcerací komplikovaných perforací

gastrointestinálního traktu (GIT). Také byla zaznamenána hlášení fatální gastrointestinální hemoragie,

především u starších pacientů s hematologickými malignitami a/nebo nízkými počty trombocytů.

Lékaři i pacienti mají během léčby přípravkem Deferasirox Synthon zůstat ostražití k výskytu známek

a příznaků gastrointestinálního vředu a krvácení z gastrointestinálního traktu. V případě podezření na

gastrointestinální vřed nebo krvácení z gastrointestinálního traktu má být přípravek Deferasirox

Synthon vysazen a musí být okamžitě zahájeny další vyšetření a léčba. Je třeba věnovat pozornost

pacientům, kteří užívají Deferasirox Synthon v kombinaci s látkami se známým ulcerogenním

potenciálem, jako jsou nesteroidní antirevmatika (NSA), kortikosteroidy nebo perorální bisfosfonáty,

pacientům užívajícím antikoagulancia a pacientům s počtem trombocytů pod 50000/mm

(50 x 10

(viz bod 4.5).

Kožní onemocnění

Během léčby přípravkem Deferasirox Synthon se může objevit kožní vyrážka. Vyrážka většinou

vymizí spontánně. Je-li nutné léčbu přerušit, může být nutné po vymizení vyrážky léčbu obnovit nižší

dávkou s následným postupným zvyšováním. V závažných případech může být obnovení léčby

prováděno s kombinací krátkodobého perorálního podávání kortikosteroidů. Byly hlášeny závažné,

život ohrožující nebo fatální, nežádoucí kožní reakce (SCARs) zahrnující Stevensův-Johnsonův

syndrom (SJS), toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) a lékovou reakci s eozinofilií a systémovými

příznaky (DRESS). Při podezření na těžkou nežádoucí kožní reakci musí být podávání přípravku

Deferasirox Synthon okamžitě ukončeno a nesmí být znovu zahájeno. Při předepisování tohoto léku

mají být pacienti upozorněni na možné známky a příznaky závažných kožních reakcí a mají být

důkladně sledováni.

Hypersenzitivní reakce

U pacientů léčených deferasiroxem byly hlášeny případy závažných hypersenzitivních reakcí (jako

anafylaxe a angioedém), u většiny případů se reakce vyskytla během prvního měsíce léčby (viz bod

4.8). Objeví-li se takové reakce, je nutné ukončit podávání přípravku Deferasirox Synthon a zavést

odpovídající léčbu. U pacientů, u nichž se objevila hypersenzitivní reakce, nesmí být léčba

deferasiroxem znovu zahájena vzhledem k riziku anafylaktického šoku (viz bod 4.3).

Zrak a sluch

Byly hlášeny poruchy sluchu (zhoršení sluchu) a zraku (zákal čočky) (viz bod 4.8). Před zahájením

léčby se doporučuje vyšetření sluchu a zraku (včetně fundoskopie) a potom v pravidelných intervalech

(každých 12 měsíců). Při zaznamenání poruch během léčby je nutné uvažovat o snížení dávky nebo

přerušení léčby.

Poruchy krve

V období po uvedení na trh byly hlášeny případy leukopenie, trombocytopenie nebo pancytopenie

(popřípadě zhoršení těchto cytopenií) a zhoršení stavu anemie u pacientů léčených deferasiroxem.

Většina z těchto pacientů měla již dříve hematologické poruchy, které jsou často spojené s

poškozením kostní dřeně. Nicméně přispívající nebo přitěžující vliv nelze vyloučit. Přerušení léčby má

být zváženo u pacientů, u nichž se vyvinula nevysvětlitelná cytopenie.

Další pokyny

Hladinu sérového feritinu se doporučuje vyšetřovat každý měsíc, aby se stanovila odpověď pacienta

na léčbu a zabránilo se nadměrné chelataci (viz bod 4.2). Během léčby vysokými dávkami nebo pokud

se hladiny sérového feritinu blíží cílovému rozmezí se doporučuje dávku snížit nebo podrobněji

sledovat funkce ledvin a jater a hladinu sérového feritinu. Pokud hladina sérového feritinu soustavně

klesá pod 500 μg/l (u potransfuzního přetížení železem) nebo pod 300 μg/l (u syndromů talasemie

nezávislých na podávání krevních transfuzí), je nutno uvažovat o přerušení léčby.

Výsledky testů sérového kreatininu, sérového feritinu a sérových aminotransferáz je nutno

zaznamenávat a pravidelně vyhodnocovat z hlediska vývoje.

Ve dvou klinických studiích u pediatrických pacientů léčených deferasiroxem déle než 5 let nebylo

zjištěno ovlivnění růstu a pohlavního vývoje (viz bod 4.8). Avšak, jako obecné preventivní opatření

při léčbě pediatrických pacientů s nadměrnou zátěží železem způsobenou transfuzemi, mají být u

pediatrických pacientů sledovány tělesná hmotnost, výška a sexuální vývoj, a to před léčbou a pak

v pravidelných intervalech (každých 12 měsíců).

Srdeční poruchy jsou známou komplikací těžkého přetížení železem. Při dlouhodobé léčbě přípravkem

Deferasirox Synthon je nutno u pacientů s těžkým přetížením železem monitorovat funkce srdce.

Pomocné látky

Deferasirox Synthon obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intoleranci

galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemaji tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost deferasiroxu v kombinaci s jinými chelátory železa nebyla stanovena. Z tohoto důvodu se

nesmí kombinovat s jinou léčbou chelátory železa (viz bod 4.3).

Interakce s jídlem

deferasiroxu potahované tablety byla zvýšena (o 29 %), pokud byl užíván spolu s jídlem bohatým

na tuky. Z tohoto důvodu musí být přípravek Deferasirox Synthon, potahované tablety užíván buď

nalačno nebo s lehkým jídlem a přednostně vždy ve stejnou denní dobu (viz body 4.2 a 5.2).

Látky snižující expozici přípravku Deferasirox Synthon

Metabolismus deferasiroxu je závislý na enzymech UGT. Ve studii se zdravými dobrovolníky

současné používání deferasiroxu (jednorázová dávka 30 mg/kg, dispergovatelné tablety) a silného

induktoru UGT, rifampicinu (opakovaná dávka 600 mg/den), mělo za následek pokles expozice

deferasiroxu o 44 % (90% CI: 37 %-51 %). Proto by současné podávání přípravku Deferasirox

Synthon se silnými induktory UGT (jako jsou rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital,

ritonavir) mohlo vést ke snížení účinnosti přípravku Deferasirox Synthon . Během kombinace a po

kombinaci je nutno monitorovat pacientovu hladinu sérového feritinu a případně upravit dávku

přípravku Deferasirox Synthon .

V mechanistické studii k určení stupně enterohepatální recyklace kolestyramin významně snižoval

expozici deferasiroxu (viz bod 5.2).

Interakce s midazolamem a jinými látkami metabolizovanými enzymem CYP3A4

Ve studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání deferasiroxu ve formě

dispergovatelných tablet a midazolamu (substrátu CYP3A4) ke snížení expozice midazolamu o 17 %

(90% CI: 8 %-26 %). V běžném klinickém prostředí může být tento účinek ještě výraznější. Vzhledem

k možnému snížení účinnosti musí být uplatněna zvýšená opatrnost při současném podávání

deferasiroxu v kombinaci s látkami metabolizovanými enzymem CYP3A4 (např. cyklosporin,

simvastatin, hormonální antikoncepční přípravky, bepridil, ergotamin).

Interakce s repaglinidem a jinými látkami metabolizovanými enzymem CYP2C8

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace