DEACURA 2,5 MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BIOTIN (BIOTINUM)
ATC kód:
A11HA05
INN (Mezinárodní Name):
BIOTIN (BIOTINUM)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
BIOTIN
Stav Autorizace:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

Přečtěte si celý dokument

Příbalová informace, strana 1 z 5

Dermapharm AG

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Tento

dokument

je

odbornou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický

léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Deacura

®

2,5 mg

tablety

Biotin

Pozorně si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje důležité údaje.

Tento léčivý přípravek užívejte vždy v souladu s příbalovou informací a s pokyny svého lékaře či

lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky nebo potřebujete-li poradit, obraťte se na svého lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se necítíte lépe, nebo se dokonce cítíte hůře, obraťte se na svého lékaře.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Deacura 2,5 mg a k čemu se užívá?

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deacura 2,5 mg užívat?

Jak se přípravek Deacura 2,5 mg užívá?

Jaké jsou možné nežádoucí účinky?

Jak přípravek Deacura 2,5 mg uchovávat?

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Deacura 2,5 mg a k čemu se užívá?

Deacura 2,5 mg je vitaminový přípravek.

Deacura 2,5 mg se užívá pro prevenci a léčbu deficitu biotinu. (Pro prevenci postačí méně než

0,2 mg biotinu denně.)

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deacura 2,5 mg užívat?

Přípravek Deacura 2,5 mg neužívejte, jestliže

jste alergický/alergická na biotin nebo některou z pomocných látek tohoto léčivého přípravku

uvedených v bodě 6.

Upozornění a opatření

Před

zahájením

užívání

přípravku

Deacura

poraďte

svým

lékařem

nebo

lékárníkem.

Přípravek Deacura 2,5 mg obsahuje v jedné tabletě 2,5 mg biotinu. Podstupujete-li laboratorní

vyšetření, informujte svého lékaře nebo pracovníka laboratoře o tom, že užíváte nebo jste

nedávno užil(a) přípravek Deacura 2,5 mg, protože biotin může výsledky těchto vyšetření ovlivnit.

V závislosti na konkrétním vyšetření mohou být výsledky v souvislosti s biotinem buď falešně

vyšší, nebo falešně nižší. Lékař Vás může před laboratorními testy požádat, abyste přestal(a)

Příbalová informace, strana 2 z 5

přípravek Deacura 2,5 užívat. Rovněž je třeba zohlednit, že biotin mohou obsahovat i jiné

produkty, které případně užíváte, jako například multivitaminové přípravky nebo doplňky stravy

působící na vlasy, pokožku a nehty, a které mohou rovněž ovlivnit výsledky laboratorních

vyšetření. O užívání těchto přípravků informujte svého lékaře nebo pracovníka laboratoře.

Další léčivé přípravky a přípravek Deacura 2,5 mg:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech léčivých přípravcích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Existují důkazy, že léčiva užívaná k léčbě záchvatů (antikonvulziva) mohou snižovat hladinu

biotinu v krevní plazmě.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou žádné zkušenosti s ovlivněním schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Deacura 2,5 mg obsahuje laktózu

Bylo-li Vám řečeno, že nesnášíte některé cukry, informujte svého lékaře předtím, než začnete

Deacura 2,5 mg užívat.

3.

Jak se přípravek Deacura 2,5 mg užívá?

Tento léčivý přípravek užívejte vždy v souladu s příbalovou informací a s pokyny svého lékaře

či lékárníka. Pokud si nejste jistý/jistá, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Doporučená dávka:

Denně ½ – 1 tableta Deacura 2,5 mg (odpovídá 1,25–2,5 mg biotinu). Pro prevenci deficitu

biotinu postačí méně než 0,2 mg biotinu denně.

Způsob podání

Přípravek Deacura 2,5 mg polykejte nerozkousaný a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Délka léčby

Přípravek Deacura 2,5 mg se užívá, dokud nejsou hodnoty biotinu normální. Délka užívání

závisí na průběhu základního onemocnění. Zeptejte se svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte dojem, že je účinek

Deacura 2,5 mg příliš silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Deacura 2,5 mg, než jste měl(a):

Můžete pokračovat v léčbě s předepsaným dávkováním. Při krátkodobém předávkování se

nepředpokládá žádný nežádoucí účinek.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deacura 2,5 mg:

Pokud vynecháte dávku, následující dávku nezdvojnásobujte.

Jestliže přerušíte užívání přípravku Deacura 2,5 mg:

Můžete ohrozit úspěšnost léčby. Před přerušením léčby přípravkem Deacura 2,5 mg se

poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li další otázky ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, obraťte se na svého lékaře

nebo lékárníka.

Příbalová informace, strana 3 z 5

4.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky?

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky byly posuzovány na základě následujících kritérií

četnosti:

Velmi časté

více než 1 osoba z 10

Časté

1 až 10 osob ze 100

Méně časté

1 až 10 osob z 1 000

Vzácné

1 až 10 osob z 10 000

Velmi vzácné

méně než 1 osoba z 10 000

Není známo

Četnost nelze z dostupných údajů určit.

Možné nežádoucí účinky

Velmi vzácně byly zaznamenány kožní alergické reakce (kopřivka).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Deacura 2,5 mg uchovávat?

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku

lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Souhrn údajů o přípravku, strana 1 ze 4

Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem

specifického

léčebného

programu.

Odborná

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument

schválený

Státním

ústavem

pro kontrolu léčiv.

Souhrn údajů o přípravku

Dermapharm AG

1.

Název přípravku

Deacura 2,5 mg

Deacura 5 mg

Tablety

2.

Kvalitativní a kvantitativní složení

1 tableta obsahuje 2,5 mg nebo 5 mg biotinu.

Jiná pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

Léková forma

Bílá kulatá tableta s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit.

4.

Klinické údaje

4.1

Terapeutické indikace

Profylaxe a léčba deficitu biotinu. (K profylaxi postačí méně než 0,2 mg biotinu denně.)

Navíc pro Deacura 5 mg:

Léčba

deficitu

biotinu

při

velmi

vzácném

mnohočetném

deficitu

karboxylázy

podmíněným deficitem biotinu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Denně ½ – 1 tableta Deacura 2,5 mg nebo 5 mg

(odpovídá 1,25–2,5 mg nebo 2,5–5 mg biotinu).

K profylaxi postačí méně než 0,2 mg biotinu denně.

Navíc pro Deacura 5 mg:

Pro léčbu mnohočetného deficitu karboxylázy:

Denně 1–2 tablety Deacura 5 mg (odpovídá 5–10 mg biotinu).

Pro nižší dávkování jsou k dispozici přípravky s nižším obsahem biotinu.

Způsob podání

Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Délka léčby závisí na průběhu základního onemocnění.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na biotin nebo jednu z pomocných látek uvedených v bodě 6.1.

Deacura

®

Souhrn údajů o přípravku, strana 2 ze 4

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se vzácnými vrozenými poruchami intolerance galaktózy, deficitem laktázy

nebo malaabsorpcí glukózy a galaktózy by přípravek Deacura neměli užívat.

Působení na klinická laboratorní vyšetření

Biotin může působit na laboratorní vyšetření spočívající v interakci mezi biotinem

a streptavidinem, která mohou v závislosti na metodě vyšetření vykazovat buď falešně

snížené, nebo falešně zvýšené laboratorní výsledky. Riziko působení je zvýšené u dětí

a pacientů s insuficiencí ledvin a zvyšuje se s rostoucí dávkou. Při interpretaci výsledků

laboratorních vyšetření je třeba zohlednit možné působení biotinu, zejména jsou-li

v rozporu s klinickým obrazem (např. výsledky vyšetření štítné žlázy, které zdánlivě

svědčí o Basedowově nemoci, u asymptomatických pacientů užívajících biotin nebo

falešně

negativní

výsledky

testů

troponin

pacientů

infarktem

myokardu

užívajících biotin). Existuje-li podezření na ovlivnění biotinem, měla by být případně

použita

alternativní

dostupná

vyšetření,

která

nejsou

biotinem

ovlivnitelná.

Je-li

u pacientů užívajících biotin třeba provést laboratorní vyšetření, je nezbytné jej

konzultovat s pracovníkem laboratoře.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Existují důkazy, že antikonvulziva snižují plazmatickou koncentraci biotinu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

S použitím přípravku v období těhotenství a kojení nejsou žádné zkušenosti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou žádné zkušenosti s vlivem na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky byly posuzovány na základě následujících kritérií četnosti:

Velmi časté

1/10)

Časté

1/100

<

1/10)

Méně časté

≥1

/1 000

<

1/100)

Vzácné

1/10 000

<

1/1 000)

Velmi vzácné

Není známo

<

1/10 000)

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Velmi vzácně byly zaznamenány kožní alergické reakce (kopřivka).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Biotin má široký terapeutický rozsah. Případy otravy nebo předávkování nejsou známé.

Souhrn údajů o přípravku, strana 3 ze 4

5.

Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitaminy

ATC kód: A11HA05

Biotin

slouží

jako

prostetická

skupina

různé

enzymy

řady

karboxylačních

a dekarboxylačních reakcí. Biotin tak hraje klíčovou roli při glukoneogenezi, lipogenezi,

syntéze mastných kyselin, metabolismu propionátů a při odbourávání leucinu.

Výskyt a pokrytí potřeby

Biotin, který se hojně nachází v potravinách, se z velké části vyskytuje vázaný na protein

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace