Daurismo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Glasdegib maleate
Dostupné s:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC kód:
L01XX63
INN (Mezinárodní Name):
glasdegib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Leukemie, myeloidní, akutní
Terapeutické indikace:
Daurismo is indicated, in combination with low-dose cytarabine, for the treatment of newly diagnosed de novo or secondary acute myeloid leukaemia (AML) in adult patients who are not candidates for standard induction chemotherapy.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004878
Datum autorizace:
2020-06-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/004878

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

07-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

07-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

07-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

07-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Daurismo 25 mg potahované tablety

Daurismo 100 mg potahované tablety

glasdegibum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Daurismo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daurismo užívat

Jak se přípravek Daurismo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Daurismo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Daurismo a k čemu se používá

Přípravek Daurismo je lék určený k léčbě nádorového onemocnění, který obsahuje léčivou látku

glasdegib.

Přípravek Daurismo se používá spolu s dalším lékem k léčbě nádorového onemocnění, cytarabinem,

u dospělých osob s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním krve zvaným akutní myeloidní

leukemie (AML).

Jak přípravek Daurismo účinkuje

U pacientů s AML nádorové buňky zvané kmenové buňky neustále vytvářejí nové leukemické

nádorové buňky. Přípravek Daurismo účinkuje tak, že blokuje klíčový proces v těchto kmenových

buňkách, který se nazývá dráha Hedgehog (Hh). To snižuje jejich schopnost vytvářet nové nádorové

buňky. Blokováním dráhy Hh může přípravek Daurismo rovněž zvýšit citlivost nádorových buněk na

protinádorový lék, cytarabin, používaný k léčbě AML. Kombinace přípravku Daurismo s cytarabinem

může prodloužit dobu, po kterou budou pacienti pravděpodobně žít, a to snížením růstu nádoru

a pravděpodobně také zvýšením odumírání nádorových buněk.

Máte-li jakékoli otázky, jak přípravek Daurismo účinkuje nebo proč Vám byl tento lék předepsán,

zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daurismo užívat

Neužívejte přípravek Daurismo

jestliže jste alergický(á) na glasdegib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Daurismo se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

jestliže můžete Vy nebo Vaše partnerka otěhotnět (viz bod Těhotenství, kojení a plodnost),

jestliže jste někdy měl(a) prodloužení QT intervalu (změna elektrické aktivity srdce, která může

způsobit závažné nepravidelné srdeční rytmy) nebo pokud víte, že u Vás tento stav hrozí,

jestliže užíváte jiné léky, o kterých Vám bylo řečeno, že mohou prodloužit QT interval,

jestliže krevní testy ukazují, že máte abnormální hladiny elektrolytů (např. vápníku, hořčíku,

draslíku),

jestliže máte problémy s ledvinami,

jestliže jste někdy měl(a) svalové křeče nebo svalovou slabost.

Užíváte-li tento lék, ihned oznamte svému lékaři:

jestliže Vás během léčby přípravkem Daurismo bolí svaly nebo máte nevysvětlitelné svalové

křeče nebo svalovou slabost. Váš lékař možná bude muset změnit dávkování nebo dočasně či

trvale přerušit Vaši léčbu.

Děti a dospívající

Přípravek Daurismo není určen k použití u pacientů mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Daurismo

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu, a bylinných přípravků. Důvodem je to, že přípravek Daurismo může ovlivnit

působení některých jiných léků. Některé jiné léky mohou též ovlivnit působení přípravku Daurismo.

Riziko nežádoucích účinků přípravku Daurismo mohou zvýšit zejména následující léky:

boceprevir – lék používaný k léčbě žloutenky typu C,

kobicistat, ritonavir, telaprevir – léky používané k léčbě infekce HIV,

itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol – léky používané k léčbě plísňových

infekcí,

troleandomycin – lék používaný k léčbě bakteriálních infekcí,

konivaptan – lék používaný k regulaci nerovnováhy vody a soli v těle,

amiodaron, disopyramid, dofetilid, ibutilid, sotalol, quinidin – léky používané k léčbě srdečních

potíží,

droperidol, haloperidol, pimozid – léky používané k léčbě psychotických onemocnění,

moxifloxacin – lék používaný k léčbě určitých bakteriálních infekcí,

methadon – lék používaný k léčbě bolesti a léčbě závislosti na opioidech.

Následující léky mohou snížit účinek přípravku Daurismo:

karbamazepin, fenytoin, antiepileptika – léky používané k léčbě epileptických záchvatů,

rifampicin – lék používaný k léčbě tuberkulózy (TB),

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – bylinný přípravek používaný k léčbě mírné

deprese a úzkosti,

enzalutamid – lék používaný k léčbě nádorového onemocnění prostaty,

mitotan – lék používaný k léčbě nádorového onemocnění nadledvin,

bosentan – lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku,

efavirenz, etravirin – léky používané k léčbě infekce HIV,

modafinil – lék používaný k léčbě poruch spánku,

nafcilin – lék používaný k léčbě určitých typů bakteriálních infekcí.

Přípravek Daurismo s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Daurismo nepijte grapefruitovou šťávu ani nejezte grapefruity, protože to

může změnit množství přípravku Daurismo v těle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Během užívání přípravku Daurismo nesmíte otěhotnět a nesmíte ho užívat, jste-li těhotná. Přípravek

Daurismo může způsobit závažné vrozené vady u dětí nebo vést k úmrtí nenarozeného dítěte.

Od svého lékaře obdržíte více informací o účincích přípravku Daurismo na nenarozené dítě a před

zahájením léčby Vám lékař provede těhotenský test.

Otěhotníte-li Vy nebo Vaše partnerka nebo máte-li podezření na těhotenství během léčby a po dobu 30

dnů po poslední dávce přípravku Daurismo, musíte ihned informovat svého lékaře. Pokud jste těhotná,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Antikoncepce u žen a mužů

Ženy

Během užívání přípravku Daurismo a po dobu nejméně 30 dnů po jeho poslední dávce musíte vždy

používat účinnou ochranu proti početí (antikoncepci). Poraďte se se svým lékařem o metodách

antikoncepce, které jsou pro Vás a Vašeho partnera vhodné.

Muži

Muži musí během užívání přípravku Daurismo a po dobu nejméně 30 dnů po jeho poslední dávce vždy

používat účinnou antikoncepci, včetně kondomů (se spermicidním přípravkem, je-li k dispozici), a to

i v případě, že mají provedenou vazektomii.

Nesmíte darovat sperma v době, kdy užíváte přípravek Daurismo, a po dobu nejméně 30 dnů po jeho

poslední dávce.

Kojení

V průběhu léčby přípravkem Daurismo ani v průběhu jednoho týdne po jeho poslední dávce nekojte.

Není známo, zda přípravek Daurismo přechází do mateřského mléka a zda může poškodit dítě.

Plodnost

Přípravek Daurismo může ovlivnit mužskou i ženskou plodnost. Poraďte se se svým lékařem ohledně

zachování plodnosti dříve, než začnete přípravek Daurismo užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud během léčby přípravkem Daurismo cítíte únavu, máte svalové křeče či bolesti nebo je Vám

nevolno (máte pocit na zvracení), dbejte při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů zvláštní

opatrnosti.

Přípravek Daurismo obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (méně než 23 mg) sodíku v jedné tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek Daurismo obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje laktózu (nachází se v mléce nebo mléčných výrobcích).

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Daurismo užívá

Užívejte přípravek Daurismo jednou denně přibližně ve stejnou dobu každý den. Vždy užívejte tento

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna 100mg tableta užívaná ústy jednou denně s jídlem nebo bez

jídla.

Pokud během užívání přípravku Daurismo zaznamenáte určité nežádoucí účinky (viz bod 4 „Možné

nežádoucí účinky“), lékař Vám může dočasně nebo trvale snížit dávku či ukončit léčbu.

Jestliže jste po užití přípravku Daurismo zvracel(a)

Pokud jste po užití dávky přípravku Daurismo zvracel(a), neužívejte náhradní dávku. Vezměte si svoji

následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Daurismo, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete více tablet, sdělte to ihned svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Daurismo

Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud neuplynulo více než

10 hodin od plánovaného času, kdy jste měl(a) dávku užít. Pokud již tato doba uplynula, tuto dávku

vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Daurismo

Nepřestávejte užívat přípravek Daurismo, pokud Vám to nedoporučí lékař.

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Daurismo každý den, jak Vám předepsal lékař. Pokud nemůžete

přípravek užívat tak, jak Vám předepsal lékař, nebo si myslíte, že jej již nepotřebujete, ihned se

obraťte na svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek Daurismo může způsobit závažné vrozené vady. To může vést až k úmrtí dítěte před jeho

narozením nebo krátce po jeho narození. V průběhu léčby tímto přípravkem nesmíte otěhotnět (viz

bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daurismo užívat“).

Další nežádoucí účinky spojené s přípravkem Daurismo v kombinaci s cytarabinem zahrnují:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 osobu z 10

nízká hladina hemoglobinu

krvácení

horečka (kvůli nízkému počtu bílých krvinek)

pocit na zvracení (nevolnost)

ztráta chuti k jídlu

bolest svalů

pocit únavy

snížení počtu krevních destiček

průjem

zápal plic

změny vnímání chuti

otoky rukou a nohou

zácpa

bolest břicha

vyrážka

dušnost

zvracení

váhový úbytek

snížení počtu bílých krvinek

snížení počtu jednoho typu bílých krvinek (neutrofilů)

bolest kloubů

vypadávání vlasů

Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10

změny v elektrické aktivitě srdce

srdeční palpitace

infekce krve

pálení během močení, častá a nutkavá potřeba močit (může být známkou infekce močových

cest)

zánět v ústech

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Daurismo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na fólii blistru

nebo na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud je jeho balení poškozené nebo vykazuje známky nesprávného

zacházení.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Daurismo obsahuje

Léčivou látkou je glasdegibum.

Daurismo 25 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje glasdegibi maleas

odpovídající glasdegibum 25 mg.

Daurismo 100 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje glasdegibi maleas

odpovídající glasdegibum 100 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan

vápenatý (bezvodý) a magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Daurismo obsahuje sodík“.

Potahová vrstva: monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol, triacetin, žlutý

oxid železitý a červený oxid železitý (pouze tablety o síle 100 mg). Viz bod 2 „Přípravek

Daurismo obsahuje laktózu“.

Jak přípravek Daurismo vypadá a co obsahuje toto balení

Daurismo 25 mg potahované tablety

Kulaté, žluté potahované tablety s vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně a „GLS 25“ na

druhé straně.

Přípravek je k dispozici v blistrech po 10 tabletách. Jedno balení obsahuje 60 tablet buď

v 6 blistrech, nebo v jedné plastové lahvičce.

Daurismo 100 mg potahované tablety

Kulaté, světle oranžové potahované tablety s vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně

a „GLS 100“ na druhé straně.

Přípravek je k dispozici v blistrech po 10 tabletách. Jedno balení obsahuje 30 tablet buď

v 3 blistrech, nebo v jedné plastové lahvičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel. +356 21344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp . z o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Daurismo 25 mg potahované tablety

Daurismo 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Daurismo 25 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje glasdegibi maleas odpovídající glasdegibum 25 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 1,3 mg monohydrátu laktózy.

Daurismo 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje glasdegibi maleas odpovídající glasdegibum 100 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5,0 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Daurismo 25 mg potahované tablety

Kulatá žlutá potahovaná tableta o průměru 7 mm s vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně

a „GLS 25“ na druhé straně.

Daurismo 100 mg potahované tablety

Kulatá světle oranžová potahovaná tableta o průměru 11 mm s vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné

straně a „GLS 100“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Daurismo je indikován v kombinaci s nízkodávkovaným cytarabinem k léčbě nově

diagnostikované de novo nebo sekundární akutní myeloidní leukemie (AML) u dospělých pacientů,

kteří nejsou vhodnými kandidáty pro standardní indukční chemoterapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Daurismo smí být předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou onkologickými

léčivými přípravky, nebo pod jeho odborným dohledem.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je 100 mg glasdegibu jednou denně v kombinaci s nízkodávkovaným

cytarabinem (viz bod 5.1). Léčba glasdegibem má probíhat tak dlouho, dokud je pozorován klinický

přínos pro pacienta.

Zpožděné či vynechané dávky glasdegibu

Pokud dojde k vyzvracení podané dávky, nemá se podávat náhradní dávka; pacienti mají vyčkat až na

další naplánovanou dávku. Pokud je dávka vynechána nebo není užita v obvyklou dobu, má se užít

ihned, jakmile si pacient vzpomene, pokud neuplynulo více než 10 hodin od plánované doby podání.

Pokud již tato doba uplynula, pacient již nemá vynechanou dávku užívat. Pacienti nesmí užít 2 dávky

najednou, aby nahradili vynechanou dávku.

Úpravy dávky

Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti mohou být nutné úpravy dávky. Pokud je

nezbytné dávku snížit, má být dávka glasdegibu snížena na 50 mg užívaných perorálně jednou denně.

V tabulkách 1, 2, 3 a 4 jsou uvedeny pokyny pro úpravu dávky a postup při specifických nežádoucích

účincích.

Počáteční dávku není třeba upravovat s ohledem na věk, rasu, pohlaví nebo tělesnou hmotnost

pacienta (viz bod 5.2).

Vyhodnocení a monitorování laboratorních abnormalit a abnormalit QT intervalu

Před zahájením léčby přípravkem Daurismo a nejméně jednou týdně po dobu prvního měsíce má být

vyhodnocen celkový krevní obraz, elektrolyty, renální funkce a funkce jater. Elektrolyty a renální

funkce mají být po dobu léčby monitorovány jednou měsíčně. Hladinu sérové kreatinkinázy (CK) je

třeba vyhodnotit před zahájením léčby přípravkem Daurismo a poté dle klinické indikace (např.

v případě výskytu známek a symptomů svalového poškození). Monitorování elektrokardiogramu

(EKG) má být provedeno před zahájením léčby přípravkem Daurismo, přibližně jeden týden po

zahájení léčby a poté jednou měsíčně po dobu následujících dvou měsíců, aby bylo možné posoudit

prodloužení QT intervalu korigovaného vzhledem k srdeční frekvenci (QTc). Pokud je výsledek

vyšetření EKG abnormální, pak se má měření zopakovat. U některých pacientů může být vyžadováno

častější a průběžné monitorování EKG (viz bod 4.4). Případné abnormality je třeba řešit okamžitě.

Tabulka 1. Úprava dávky a postup při nežádoucích účincích – prodloužení QT intervalu

(prodloužení QT intervalu korigovaného vzhledem k srdeční frekvenci (QTc) na alespoň

2 samostatných elektrokardiogramech (EKG))

Nežádoucí účinek:

prodloužení

QT intervalu

Doporučení pro úpravu dávky a postup

Korigovaný QT interval

větší než 480 ms až

500 ms

Stanovte hladinu elektrolytů a doplňte je podle klinické potřeby.

Zkontrolujte a upravte souběžně užívané léčivé přípravky se známými

účinky prodlužujícími korigovaný QT interval (viz bod 4.5).

Po úpravě prodloužení korigovaného QT intervalu na hodnotu menší než

nebo rovnu 480 ms opakujte vyřešení EKG alespoň jednou týdně po

dobu 2 týdnů.

Korigovaný QT interval

větší než 500 ms

Stanovte hladinu elektrolytů a doplňte je podle klinické potřeby.

Zkontrolujte a upravte souběžně užívané léčivé přípravky se známými

účinky prodlužujícími korigovaný QT interval (viz bod 4.5).

Přerušte léčbu přípravkem Daurismo.

Znovu zahajte léčbu přípravkem Daurismo se sníženou dávkou 50 mg

jednou denně, jakmile se korigovaný QT interval vrátí na hodnotu

v rozsahu 30 ms od výchozí hodnoty či na hodnotu menší než nebo

rovnu 480 ms.

Po úpravě prodloužení korigovaného QT intervalu provádějte vyšetření

EKG alespoň jednou týdně po dobu 2 týdnů.

Pokud lze identifikovat alternativní etiologii prodloužení korigovaného

QT intervalu, zvažte opětovné navýšení dávky přípravku Daurismo na

100 mg denně.

Prodloužení korigovaného

QT intervalu a život

ohrožující arytmie

Trvale ukončete léčbu přípravkem Daurismo.

Tabulka 2. Úprava dávky a postup při zvýšení hladiny CK a při nežádoucích příhodách

týkajících se svalů

Nežádoucí účinek:

závažnost zvýšení

hladiny CK

Doporučení pro úpravu dávky a postup

Stupeň 1

[zvýšení hladiny CK

> ULN – 2,5x ULN]

Pokračujte v léčbě přípravkem Daurismo se stejnou dávkou

a monitorujte hladiny CK každý týden až do dosažení výchozího stavu

a poté je monitorujte jednou měsíčně. Sledujte změny svalových

příznaků až do dosažení výchozího stavu.

Pravidelně kontrolujte renální funkce (sérový kreatinin) a zajistěte, aby

byl pacient adekvátně hydratován.

Stupeň 2 bez poruchy

funkce ledvin

(sérový kreatinin ≤ ULN)

[zvýšení hladiny CK

> 2,5x ULN – 5x ULN]

Přerušte léčbu přípravkem Daurismo a monitorujte hladiny CK jednou

týdně až do dosažení výchozího stavu.

Sledujte změny svalových příznaků až do dosažení výchozího stavu.

Po dosažení výchozího stavu pokračujte v léčbě přípravkem Daurismo

se stejnou dávkou a provádějte měření hladiny CK jednou měsíčně.

Pravidelně kontrolujte renální funkce (sérový kreatinin) a zajistěte, aby

byl pacient adekvátně hydratován.

Pokud se příznaky vyskytnou znovu, přerušte léčbu přípravkem

Daurismo až do dosažení výchozího stavu. Znovu zahajte léčbu

přípravkem Daurismo v dávce 50 mg denně a následujte stejná

doporučení pro monitorování. Pokud příznaky přetrvávají, zvažte

přerušení léčby přípravkem Daurismo.

Stupeň 3 nebo 4 bez

poruchy funkce ledvin

(sérový kreatinin ≤ ULN)

[stupeň 3 (zvýšení

hladiny CK > 5x ULN –

10x ULN)]

[stupeň 4 (zvýšení

hladiny CK > 10x ULN)]

Přerušte léčbu přípravkem Daurismo a monitorujte hladiny CK jednou

týdně až do dosažení výchozího stavu. Sledujte změny svalových

příznaků až do dosažení výchozího stavu.

Pravidelně kontrolujte renální funkci (sérový kreatinin) a zajistěte, aby

byl pacient adekvátně hydratován.

Pokud není renální funkce poškozena a CK dosáhne výchozí hladiny,

zvažte pokračování v léčbě přípravkem Daurismo v dávce 50 mg

denně. Po opětovném zahájení podávání přípravku Daurismo měřte

hladiny CK po dobu 2 měsíců každý týden a poté jednou měsíčně.

Stupeň 2, 3 nebo 4

s poruchou funkce ledvin

(sérový kreatinin > ULN

podle CTCAE 4.0)

Pokud je renální funkce poškozena, přerušte léčbu přípravkem

Daurismo a zajistěte, aby byl pacient adekvátně hydratován, a posuďte

jiné sekundární příčiny poruchy funkce ledvin.

Monitorujte hladiny CK a sérového kreatininu jednou týdně až do

dosažení výchozího stavu.

Sledujte změny svalových příznaků až do dosažení výchozího stavu.

Pokud se hladina CK a sérového kreatininu navrátí do výchozího

stavu, zvažte pokračování v léčbě přípravkem Daurismo v dávce

50 mg denně a provádějte měření hladiny CK po dobu 2 měsíců každý

týden a poté jednou měsíčně; jinak léčbu trvale ukončete.

Vysvětlivky: CK = kreatinkináza; ULN = horní limit normálu; CTCAE = běžná terminologická kritéria pro

nežádoucí účinky (Common Terminology Criteria for Adverse Events).

Tabulka 3. Úprava dávky a postup při nežádoucích účincích – hematologická toxicita

Nežádoucí účinek:

hematologická toxicita

Doporučení pro úpravu dávky a postup

Počet trombocytů nižší

než 10 x 10

/l po dobu

delší než 42 dnů za

nepřítomnosti onemocnění

Trvale ukončete léčbu přípravkem Daurismo a nízkodávkovaným

cytarabinem.

Počet neutrofilů nižší než

0,5 x 10

/l po dobu delší

než 42 dnů za

nepřítomnosti onemocnění

Trvale ukončete léčbu přípravkem Daurismo a nízkodávkovaným

cytarabinem.

Tabulka 4. Úprava dávky a postup při nežádoucích účincích – nehematologická toxicita

Nežádoucí účinek:

nehematologická toxicita

Doporučení pro úpravu dávky a postup

Pokud je nežádoucí účinek připisován nízkodávkovanému cytarabinu

a nikoli přípravku Daurismo, lze upravit dávku nízkodávkovaného

cytarabinu, zatímco přípravek Daurismo se má nadále podávat ve

stejném dávkování.

Stupeň 3

Přerušte léčbu přípravkem Daurismo a/nebo nízkodávkovaným

cytarabinem, dokud nedojde ke zlepšení příznaků na stupeň ≤ 1 nebo

k jejich navrácení do výchozího stavu.

Znovu zahajte léčbu přípravkem Daurismo ve stejné dávce nebo se

sníženou dávkou 50 mg.

Znovu zahajte léčbu nízkodávkovaným cytarabinem ve stejné dávce

nebo se sníženou dávkou 15 mg nebo 10 mg.

Pokud dojde k opětovnému projevu toxicity, přerušte léčbu přípravkem

Daurismo a/nebo nízkodávkovaným cytarabinem.

Stupeň 4

Vysaďte léčbu přípravkem Daurismo, dokud nedojde ke zlepšení

příznaků na stupeň ≤ 1 nebo k jejich navrácení do výchozího stavu.

Po zotavení buď znovu zahajte léčbu přípravkem Daurismo v dávce

50 mg, anebo léčbu přerušte dle úsudku předepisujícího lékaře.

Klasifikace dle kritérií CTCAE 4.0: Stupeň 1 je mírný, stupeň 2 je středně závažný, stupeň 3 je závažný,

stupeň 4 je život ohrožující.

Pokud se lékař rozhodne trvale ukončit léčbu nízkodávkovaným cytarabinem, má se rovněž přerušit léčba

přípravkem Daurismo; výjimkou jsou případy, kdy daný pacient vykazuje klinický prospěch a toleruje léčbu

přípravkem Daurismo.

Vysvětlivky: CTCAE = běžná terminologická kritéria pro nežádoucí účinky (Common Terminology Criteria for

Adverse Events).

Úprava dávky při souběžném použití se středně silnými induktory CYP3A4

Souběžnému použití přípravku Daurismo se středně silnými induktory CYP3A4 je třeba se vyhnout.

Pokud se souběžnému použití středně silných induktorů CYP3A4 není možné vyhnout, dávka

přípravku Daurismo má být zvýšena dle tolerance pacienta, jak je uvedeno v tabulce 5. Po přerušení

podávání středně silného induktoru CYP3A4 po dobu 7 dnů má být obnoveno podávání přípravku

Daurismo v takové dávce, jež byla užívána před zahájením podávání středně silného induktoru

CYP3A4 (viz bod 4.5).

Tabulka 5. Doporučení pro úpravu dávky přípravku Daurismo při souběžném použití se středně

silnými induktory CYP3A4

Stávající dávka

Upravená dávka

100 mg perorálně jednou denně

200 mg perorálně jednou denně

50 mg perorálně jednou denně

100 mg perorálně jednou denně

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nejsou doporučeny žádné

úpravy dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nejsou doporučeny žádné

úpravy dávky. U pacientů vyžadujících hemodialýzu nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 let)

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Daurismo u pediatrické populace (< 18 let) nebyla stanovena.

Přípravek Daurismo se nemá používat u pediatrické populace, neboť se neočekává významný

terapeutický přínos oproti stávající léčbě pediatrických pacientů (viz bod 5.1).

Způsob podání

Přípravek Daurismo je určen k perorálnímu podání. Lze jej užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pacienty je třeba vést k tomu, aby svoji dávku užívali každý den vždy přibližně ve stejnou dobu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Embryofetální toxicita

Na základě mechanismu účinku a zjištění ze studií embryofetální vývojové toxicity u zvířat lze

vyvodit, že přípravek Daurismo může způsobit embryofetální úmrtí či závažné vrozené vady, je-li

podáván těhotné ženě. Těhotné ženy je třeba poučit o potenciálním riziku pro plod (viz bod 4.6).

Přípravek Daurismo se nemá podávat v těhotenství ani u žen ve fertilním věku, které nepoužívají

antikoncepci. Před zahájením léčby přípravkem Daurismo je třeba u pacientek ve fertilním věku

vyloučit těhotenství. Ženy ve fertilním věku je třeba poučit o tom, aby během léčby přípravkem

Daurismo a po dobu nejméně 30 dnů po poslední dávce vždy používaly účinnou antikoncepci (viz

bod 4.6).

Muži

Glasdegib může být přítomen ve spermatu. Pacienty, kteří mají partnerku, je třeba poučit o možném

riziku expozice spermatem a o tom, aby po celou dobu léčby přípravkem Daurismo a po dobu nejméně

30 dnů po poslední dávce používali účinnou antikoncepci, včetně kondomu (se spermicidním

přípravkem, je-li to možné), a to i v případě, že mají provedenou vazektomii, aby bylo zabráněno

expozici těhotné partnerky nebo partnerky ve fertilním věku (viz bod 4.6).

Pokud pacientka nebo partnerka pacienta otěhotní či má podezření na těhotenství během léčby

přípravkem Daurismo nebo během 30 dnů po poslední dávce, musí o tom neprodleně informovat

svého lékaře (viz bod 4.6).

Na základě neklinických bezpečnostních zjištění lze vyvodit, že glasdegib má potenciál ovlivnit

reprodukční funkci u mužů. Muži mají před zahájením léčby přípravkem Daurismo vyhledat radu

o účinné ochraně fertility (viz bod 4.6).

Prodloužení QT intervalu

V randomizované studii (studii 1) pacientů s AML a vysoce rizikovým MDS (myelodysplastickým

syndromem) léčených buď přípravkem Daurismo s nízkodávkovaným cytarabinem, anebo samotným

nízkodávkovaným cytarabinem, bylo hlášeno prodloužení QT intervalu stupně 3/4 u 3,5% pacientů

léčených přípravkem Daurismo s nízkodávkovaným cytarabinem v porovnání s 2,4% pacienty

léčených samotným nízkodávkovaným cytarabinem.

Před zahájením léčby přípravkem Daurismo, nejméně jednou týdně po dobu prvního měsíce a dále

jednou měsíčně po dobu trvání terapie mají být vyhodnoceny hladiny elektrolytů. Elektrolytové

abnormality je třeba upravit.

Je třeba posoudit souběžně užívané léčivé přípravky. K léčivým přípravkům, které mají známé účinky

prodlužující QT interval a/nebo potenciál silného inhibitoru CYP3A4, je třeba zvážit alternativy.

Monitorování EKG má být provedeno před zahájením léčby přípravkem Daurismo, přibližně jeden

týden po zahájení léčby a poté jednou měsíčně po dobu následujících dvou měsíců, aby bylo možné

posoudit prodloužení QTc intervalu. U pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT, městnavým

srdečním selháním, elektrolytovými abnormalitami nebo u těch, kteří užívají léčivé přípravky, o nichž

je známo, že prodlužují QTc interval, se doporučuje častější monitorování EKG. Pokud je výsledek

vyšetření EKG abnormální, pak se má měření zopakovat. Abnormality je třeba okamžitě řešit a má se

zvážit úprava dávky (viz body 4.2 a 4.5).

Nežádoucí příhody týkající se svalů

Ve studii 1 byly pozorovány svalové spazmy u 22,6 % pacientů léčených přípravkem Daurismo

s nízkodávkovaným cytarabinem v porovnání s 4,8% pacientů léčených samotným nízkodávkovaným

cytarabinem.

Všichni pacienti, kteří zahajují terapii přípravkem Daurismo, musí být informováni o riziku

nežádoucích příhod týkajících se svalů. Pacienti musí být poučeni o tom, že mají ihned hlásit jakoukoli

nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost svalů, která se objeví během léčby přípravkem

Daurismo, nebo pokud příznaky přetrvávají i po jejím přerušení.

Hladinu sérové CK je třeba vyhodnotit před zahájením léčby přípravkem Daurismo a poté podle

klinické potřeby (např. v případě výskytu známek a symptomů postižení svalů). Při zvýšení hladiny

CK vysokého stupně se doporučuje postupovat dle současných standardů lékařské praxe a dodržovat

příslušné doporučené léčebné postupy. Je třeba řídit se doporučením pro úpravu dávky nebo léčby (viz

bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Pacienti s již existující poruchou funkce ledvin nebo rizikovými faktory pro renální dysfunkci mají být

pečlivě sledováni. Renální funkce má být vyhodnocena před zahájením léčby přípravkem Daurismo

a nejméně jednou týdně po dobu prvního měsíce terapie. Elektrolyty a renální funkce mají být po dobu

léčby monitorovány jednou měsíčně (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Intolerance laktózy

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku glasdegibu

V prostředí in vitro je CYP3A4 zodpovědný za většinu deplece glasdegibu a přispívá k tvorbě dalších

méně významných oxidačních metabolitů, přičemž CYP2C8 a UGT1A9 rovněž hrají v metabolismu

glasdegibu menší roli.

Látky, které mohou zvýšit plazmatickou koncentraci glasdegibu

Inhibitory CYP3A4

Ketokonazol, silný inhibitor CYP3A4, podávaný v dávce 400 mg jednou denně po dobu 7 dnů, zvýšil

průměrnou plochu pod křivkou (AUC

) 2,4násobně a maximální plazmatickou koncentraci (C

o 40 % po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg glasdegibu u zdravých subjektů. Při

souběžném podávání se silnými inhibitory CYP3A4 (např. boceprevirem, kobicistatem,

konivaptanem, itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, telaprevirem, troleandomycinem,

vorikonazolem, ritonavirem, grapefruitem či grapefruitovou šťávou) je třeba opatrnosti, protože může

dojít ke zvýšení plazmatické koncentrace glasdegibu. Je-li to možné, doporučuje se alternativní

souběžně užívaný léčivý přípravek s žádným nebo s minimálním potenciálem inhibice CYP3A4 (viz

bod 4.4).

Léčivé přípravky měnící žaludeční pH

Souběžné podání jednorázové dávky 100 mg glasdegibu na lačno s více dávkami inhibitoru protonové

pumpy (IPP), rabeprazolu, nevedlo ke změně plazmatické expozice glasdegibu (poměr AUC

100,6 %). Souběžné podávání glasdegibu s látkami snižujícími kyselost (včetně IPP, antagonistů H

receptorů a lokálně působících antacid) je povoleno.

Látky, které mohou snížit plazmatickou koncentraci glasdegibu

Induktory CYP3A4

Rifampicin, silný induktor CYP3A4, podávaný v dávce 600 mg jednou denně po dobu 11 dnů, snížil

průměrnou AUC

o 70 % a C

o 35 % po podání jednorázové dávky 100 mg glasdegibu u zdravých

subjektů. Souběžnému použití se silnými induktory CYP3A4 (např. rifampicinem, karbamazepinem,

enzalutamidem, mitotanem, fenytoinem a třezalkou tečkovanou) je třeba zamezit, protože by to

pravděpodobně vedlo ke snížení plazmatické koncentrace glasdegibu.

Simulace za použití fyziologicky založeného farmakokinetického modelování naznačují, že souběžné

podávání efavirenzu (středně silného induktoru CYP3A4) s glasdegibem snížilo AUC

glasdegibu

o 55 % a C

o 25 %. Souběžnému použití středně silných induktorů CYP3A4 (např. bosentanu,

efavirenzu, etravirinu, modafinilu, nafcilinu) je třeba zamezit, protože mohou rovněž snížit

plazmatické koncentrace glasdegibu (viz bod 4.4). Pokud nelze souběžnému použití středně silných

induktorů CYP3A4 zamezit, je třeba dávku přípravku Daurismo zvýšit (viz bod 4.2).

Vliv glasdegibu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Farmakodynamické interakce

Léčivé přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval

Glasdegib může prodloužit QT interval. Proto je třeba pečlivě zvážit souběžné použití glasdegibu

s jinými léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval nebo indukují torsades de

pointes (viz body 4.2 a 4.4).

Farmakokinetické interakce

Transportéry léčiv

Studie in vitro ukázaly, že glasdegib může mít potenciál inhibovat transport zprostředkovaný P-

glykoproteinem (P-gp, gastrointestinální [GI] trakt) a proteinem rezistence nádorového onemocnění

prsu (BCRP, systémově a v místě GI traktu) při klinicky relevantních koncentracích. Proto je třeba

substráty P-gp (např. digoxin) nebo BCRP s úzkým terapeutickým indexem používat v kombinaci

s glasdegibem s opatrností.

Studie in vitro inhibice transportérů

Studie in vitro ukázaly, že glasdegib může mít potenciál inhibovat (MATE)1 a MATE2K při klinicky

relevantních koncentracích.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen

Pokud je přípravek Daurismo používán u žen ve fertilním věku, pak mají být poučeny o nutnosti

zamezit otěhotnění. Před zahájením léčby je třeba u pacientek ve fertilním věku vyloučit těhotenství.

Pokud pacientka otěhotní během období, ve kterém užívá přípravek Daurismo, pak je třeba tuto

pacientku poučit o potenciálním riziku pro plod.

Na základě mechanismu účinku a zjištění ze studií embryofetálního vývoje u zvířat lze vyvodit, že

přípravek Daurismo může způsobit poškození plodu, je-li podáván těhotné ženě. Ženy ve fertilním

věku užívající tento léčivý přípravek mají vždy používat účinnou antikoncepci, a to během léčby

přípravkem Daurismo a po dobu nejméně 30 dnů po poslední dávce. Pokud pacientka otěhotní či má

podezření na těhotenství během léčby přípravkem Daurismo nebo během 30 dnů po poslední dávce,

musí to ihned oznámit svému lékaři (viz bod 4.4).

Muži

Glasdegib může být přítomen ve spermatu. Pacienti nesmí darovat sperma během léčby přípravkem

Daurismo a po dobu nejméně 30 dnů po poslední dávce. Pacienty, kteří mají partnerku, je třeba poučit

o možném riziku expozice spermatem a o tom, aby po celou dobu léčby přípravkem Daurismo a po

dobu nejméně 30 dnů po poslední dávce používali účinnou antikoncepci, včetně kondomu (se

spermicidním přípravkem, je-li to možné), a to i v případě, že mají provedenou vazektomii, aby bylo

zabráněno expozici těhotné partnerky nebo partnerky ve fertilním věku. Pacienti musí ihned

informovat svého lékaře, pokud jejich partnerka otěhotní během období, ve kterém užívají přípravek

Daurismo, nebo během 30 dnů po poslední dávce (viz bod 4.4).

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Daurismo těhotným ženám nejsou k dispozici. Na základě mechanismu

účinku a zjištění ze studií embryofetální vývojové toxicity u zvířat lze vyvodit, že glasdegib může

způsobit poškození plodu, je-li podáván těhotné ženě (viz bod 5.3). Přípravek Daurismo se nemá

podávat v těhotenství ani u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci (viz bod 4.4).

Kojení

U lidí nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv glasdegibu na tvorbu mateřského mléka, jeho

přítomnost v mateřském mléce nebo jeho účinky na kojené dítě. Není známo, zda se glasdegib nebo

jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Vzhledem k riziku závažných nežádoucích

účinků u kojených dětí v důsledku glasdegibu se kojení během léčby přípravkem Daurismo a nejméně

jeden týden po poslední dávce nedoporučuje (viz bod 5.3).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/261911/2020

EMEA/H/C/004878

Daurismo (glasdegibum)

Přehled pro přípravek Daurismo a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Daurismo a k čemu se používá?

Přípravek Daurismo je protinádorový léčivý přípravek k léčbě dospělých s nově diagnostikovanou

akutní myeloidní leukemií, což je druh nádorového onemocnění bílých krvinek.

Používá se v kombinaci s nízkou dávkou cytarabinu (jiného protinádorového léčiva), pokud pacient

nemůže být léčen standardní chemoterapií.

Léčivou látkou v přípravku Daurismo je glasdegib.

Akutní myeloidní leukemie je vzácné onemocnění a přípravek Daurismo byl označen dne 16. října 2017

jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění

naleznete zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3171923

Jak se přípravek Daurismo používá?

Výdej přípravku Daurismo je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl předepisovat a dohlížet na ni

lékař, který má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků.

Přípravek Daurismo je k dispozici ve formě tablet a doporučená počáteční dávka je 100 mg jednou

denně užívaná ústy. Přípravek se podává společně s nízkou dávkou cytarabinu, který se podává formou

injekce pod kůži. Léčba může pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná. Pokud se

vyskytnou určité nežádoucí účinky, lékař může snížit dávky přípravku Daurismo nebo léčbu dočasně

přerušit či úplně ukončit. Je třeba se vyvarovat léčbě přípravkem Daurismo společně s jinými léčivy,

které urychlují odbourávání přípravku Daurismo v těle a jsou označované jako „středně silné induktory

CYP3A4“. Pokud se tomu vyvarovat nelze, dávka přípravku Daurismo by měla být zvýšena.

Více informací o používání přípravku Daurismo naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Daurismo působí?

Léčivá látka v přípravku Daurismo, glasdegib, blokuje bílkovinu zvanou SMO. Jestliže bílkovina SMO

nefunguje normálně, může hrát určitou roli v růstu nádorových buněk a bránit protinádorovým léčivým

přípravkům v jejich působení. Blokování bílkoviny SMO snižuje schopnost nádorových buněk přežívat a

růst a pomáhá tak zvyšovat účinnost léčby nádoru.

Daurismo (glasdegibum)

EMA/261911/2020

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Daurismo byly prokázány v průběhu studií?

V hlavní studii zahrnující 116 pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií, kteří nebyli

schopni podstoupit standardní chemoterapii, prodloužil přípravek Daurismo s cytarabinem životy

pacientů ve srovnání s pacienty, kteří užívali samotný cytarabin. Pacienti, kterým byl podáván

přípravek Daurismo s nízkou dávkou cytarabinu, přežívali v průměru 8,3 měsíce, zatímco pacienti,

kterým byla podávána pouze nízká dávka cytarabinu, přežívali v průměru 4,3 měsíce.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Daurismo?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Daurismo (které mohou postihnout více než 2 osoby z 10)

jsou anémie (nízký počet červených krvinek), krvácení, febrilní neutropenie (nízký počet bílých krvinek

provázený horečkou), nauzea (pocit na zvracení), snížená chuť k jídlu, únava, svalové spasmy (křeče),

trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), horečka, průjem, pneumonie (infekce plic),

dysgeuzie (poruchy chuti), periferní edém (otok, zejména kotníků a chodidel), zácpa, bolest břicha,

vyrážka, dyspnoe (obtížné dýchání), zvracení a úbytek hmotnosti.

Přípravek Daurismo může poškodit nenarozené dítě, neboť může způsobit závažné a život ohrožující

vrozené vady nebo úmrtí v děloze nebo krátce po narození. Přípravek Daurismo proto nikdy nesmějí

užívat těhotné ženy. Je třeba, aby ženy, které mohou otěhotnět, vždy během léčby a alespoň 30 dní po

podání poslední dávky používaly účinnou antikoncepci.

Přípravek Daurismo může být přítomen ve spermatu. Je třeba, aby muži se svými partnerkami vždy

používali účinnou antikoncepci, včetně kondomů (se spermicidním přípravkem, je-li k dispozici), a to

vždy během léčby a alespoň 30 dní po podání poslední dávky.

Přípravek Daurismo by u mužů mohl ovlivnit plodnost. Muži by před zahájením léčby měli zvážit, zda

se obrátí na svého lékaře ohledně zachování plodnosti.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Daurismo je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Daurismo registrován v EU?

Bylo prokázáno, že přípravek Daurismo prodlužuje životy pacientů, pokud je přidán k nízké dávce

cytarabinu u pacientů s akutní myeloidní leukemií. Ti mají špatnou prognózu a málo alternativ, protože

v rámci první léčby nemohou být léčeni standardní chemoterapií. Nežádoucí účinky jsou považovány za

zvládnutelné. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Daurismo

převyšují jeho rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Daurismo?

Společnost, která přípravek Daurismo dodává na trh, poskytne kartu pacienta určenou pacientům

mužského pohlaví s informacemi o tom, že tento léčivý přípravek přechází do semene, o opatřeních,

která zabrání riziku poškození nenarozeného dítěte a potenciálním účinkům na plodnost.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Daurismo, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Daurismo průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Daurismo jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Daurismo (glasdegibum)

EMA/261911/2020

strana 3/3

Další informace o přípravku Daurismo

Další informace o přípravku Daurismo jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/daurismo.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace