DASATINIB VIVANTA GENERICS

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DASATINIB (DASATINIBUM)
Dostupné s:
Vivanta Generics s.r.o., Praha
ATC kód:
L01EA02
INN (Mezinárodní Name):
DASATINIB (DASATINIB)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 30
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DASATINIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 226/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls226805/2018, sukls226806/2018, sukls226807/2018, sukls226808/2018, sukls226809/2018 a

sukls226811/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 50 mg potah

ované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 70 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 80 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 100 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 140 mg potahované tablety

dasatinibum

Přečtěte si pozorně

celou příbalovou informaci

dříve

,

než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Dasatinib Vivanta Generics a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dasatinib Vivanta Generics užívat

Jak se Dasatinib Vivanta Generics užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Dasatinib Vivanta Generics uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Dasatinib Vivanta Generics

a k čemu se používá

Dasatinib

Vivanta

Generics

obsahuje

léčivou

látku

dasatinib.

Tento

přípravek

užívá

léčbě

Philadelphia

chromozom

pozitivní

(Ph+)

akutní

lymfoblastické

leukemie

(ALL)

dospělých,

dospívajících a dětí od nejméně 1 roku, u nichž nezabrala předchozí léčba. U osob s ALL se bílé krvinky

zvané lymfocyty množí příliš rychle a přežívají příliš dlouho. Dasatinib Vivanta Generics potlačuje růst

těchto leukemických buněk.

Máte-li jakékoli otázky, jak Dasatinib Vivanta Generics funguje nebo proč Vám byl tento lék předepsán,

zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Dasatinib Vivanta Generics

užívat

Neužívejte přípravek

Dasatinib Vivanta Generics

jestliže jste

alergický(á)

na dasatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Poraďte se se svým lékařem, pokud byste mohl

(a)

být alergický(á).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dasatinib Vivanta Generics se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže užíváte

přípravky na ředění krve

nebo k zabránění vzniku sraženin (viz „Další léčivé

přípravky a přípravek Dasatinib Vivanta Generics“)

jestliže máte potíže s játry nebo se srdcem nebo jestliže jste tyto potíže měl(a) v minulosti

jestliže při užívání přípravku Dasatinib Vivanta Generics začnete

mít potíže s dýcháním, bolest n

a

hrudi nebo kašel:

mohly by to být známky zadržování tekutin v plicích nebo hrudníku (mohou být

častější u pacientů ve věku 65 let a starších), nebo to může být důsledkem změn v krevních cévách

zásobujících plíce

pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v

současné době. Přípravek Dasatinib Vivanta Generics může hepatitidu B znovu aktivovat, což může

v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem

na možný výskyt známek této infekce.

jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dasatinib Vivanta Generics objeví modřiny, krvácení,

horečka, únava a zmatenost, kontaktujte svého lékaře. Může to být známka poškození krevních cév

známá jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

Lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav a kontrolovat, zda má Dasatinib Vivanta Generics

požadovaný

účinek.

dobu

užívání

přípravku

Dasatinib

Vivanta

Generics

Vám

bude

pravidelně

prováděno vyšetření krve.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem do 1 roku. V této věkové skupině jsou pouze omezené

zkušenosti s používáním dasatinibu. U dětí užívajících přípravek Dasatinib Vivanta Generics bude pečlivě

sledován růst a vývoj kostí.

Další léčivé přípravky a přípravek

Dasatinib Vivanta Generics

Informujte svého lékaře

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Dasatinib Vivanta Generics se odbourává převážně v játrech. Určité léky mohou ovlivňovat účinek

přípravku Dasatinib Vivanta Generics, pokud se podávají společně.

Současně s přípravkem

Dasatinib Vivanta Generics

neužívejte tyto léky:

ketokonazol, itrakonazol – jde o

protiplísňové přípravky

erytromycin, klaritromycin, telitromycin – jde o antibiotika

ritonavir – jde o

protivirový přípravek

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – jde o přípravky k léčbě epilepsie

rifampicin – jde o přípravek k léčbě

tuberkulózy

famotidin, omeprazol – jde o léky, které

blokují žaludeční kyseliny

třezalka tečkovaná – rostlinný přípravek, který je dostupný bez lékařského předpisu a používá se k

léčbě deprese a jiných stavů (také znám jako Hypericum perforatum)

Neužívejte

přípravky, které neutralizují žaludeční kyseliny (antacida, jako je např. hydroxid hlinitý nebo

hydroxid hořečnatý) 2

hodiny před nebo 2 hodiny po užití přípravku

Dasatinib Vivanta Generics.

nformujte svého lékaře

, pokud užíváte

léky na ředění krve

nebo k zabránění vzniku sraženin.

Přípravek

Dasatinib Vivanta Generics

s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Dasatinib Vivanta Generics s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

okamžitě to řekněte svému lékaři

.

Dasatinib Vivanta Generics se ne

smí

užívat v těhotenství

, není-li to nezbytně nutné. Lékař Vám

vysvětlí možná rizika užívání přípravku Dasatinib Vivanta Generics během těhotenství.

Mužům i ženám užívajícím Dasatinib Vivanta Generics se doporučuje používat po dobu léčby účinnou

antikoncepci.

Jestliže kojíte, informujte svého lékaře.

Při léčbě přípravkem Dasatinib Vivanta Generics máte kojení

ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Věnujte zvláštní opatrnost řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů, pokud se u Vás objevily

nežádoucí účinky, jako jsou závratě a rozmazané vidění.

Dasatinib Vivanta Generics obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

Dasatinib Vivanta Generics

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Dasatinib Vivanta Generics

užívá

Dasatinib Vivanta Generics Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou leukemie.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Dasatinib Vivanta Generics se předepisuje dospělým a dětem od jednoho

roku.

Počáteční dávka doporučená pro dospělé pacienty s Ph+ ALL je 140 mg jednou denně.

Dávkování u dětí

s

Ph+ ALL se stanoví dle tělesné hmotnosti.

Dasatinib Vivanta Generics se podává perorálně (ústy) jednou denně ve formě buď tablet přípravku

Dasatinib Vivanta Generics, nebo prášku pro perorální suspenzi. Dasatinib Vivanta Generics tablety se

nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg. Prášek pro perorální suspenzi jiného držitele

rozhodnutí o registraci se má používat u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg a u pacientů, kteří

nemohou polykat tablety. Změna v dávkování může nastat, jestliže se mění podávání lékových forem (tj.

tablety a prášek pro perorální suspenzi), proto nemáte přecházet z jedné formy na druhou.

Lékař rozhodne o vhodné lékové formě přípravku a dávce na základě Vaší tělesné hmotnosti, jakýchkoli

nežádoucích účinků a odpovědi na léčbu. Zahajovací dávka přípravku Dasatinib Vivanta Generics pro děti

se vypočte podle tělesné hmotnosti, jak je uvedeno níže:

Tělesná hmotnost (kg)

Denní dávka (mg)

10 až méně než 20 kg

40 mg

20 až méně než 30 kg

60 mg

30 až méně než 45 kg

70 mg

alespoň 45 kg

100 mg

Tablety se nedoporučují pro pacienty s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; těmto pacientům se má

podávat prášek pro perorální suspenzi.

U dětí do 1 roku neexistuje doporučení pro dávkování přípravku Dasatinib Vivanta Generics.

V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu Vám lékař může dávku zvýšit nebo snížit nebo dokonce na čas

léčbu přerušit. Aby se dosáhlo vyšší nebo nižší dávky, může být potřeba kombinovat tablety o různých

sílách.

Jak se přípravek

Dasatinib Vivanta Generics

užívá

Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu.

Tablety polykejte celé.

Nedrťte je, nekrájejte ani je

nežvýkejte.

Neužívejte tablety rozpuštěné. Pokud tablety rozdrtíte, rozkrájíte, rozžvýkáte nebo rozpustíte,

nemůžete si být jistý(á), že dostanete správnou dávku. Dasatinib Vivanta Generics tablety se mohou užívat

s jídlem nebo bez jídla.

Zvláštní pokyny pro zacházení s přípravkem

Dasatinib Vivanta Generics

Rozlomení tablet přípravku Dasatinib Vivanta Generics je nepravděpodobné. Pokud k tomu dojde, osoby

jiné než pacient musejí při zacházení s přípravkem Dasatinib Vivanta Generics použít rukavice.

Jak dlouho se Dasatinib Vivanta Generics

užívá

Užívejte Dasatinib Vivanta Generics denně, dokud Vám lékař neřekne, že jej máte přestat užívat. Určitě

užívejte Dasatinib Vivanta Generics tak dlouho, jak Vám byl předepsán.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Dasatinib Vivanta Generics

, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), o

kamžitě

se poraďte se svým lékařem. Je

možné, že budete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Dasatinib Vivanta Generics

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další plánovanou

dávku v předepsané době.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Následující projevy mohou být příznaky závažných nežádoucích účinků:

jestliže máte bolest na hrudi, ztížené dýchání, kašel a mdloby

jestliže se u Vás objeví

nečekané krvácení nebo modřiny

bez jakéhokoli zranění

jestliže zjistíte krev ve zvratcích, stolici nebo v moči nebo jestliže máte černou stolici

jestliže se u Vás objeví

známky infekce

, jako je horečka, silná zimnice

jestliže máte horečku, bolest v ústech nebo v krku, objeví se puchýře nebo olupování kůže a/nebo

sliznic

Okamžitě informujte svého lékaře

, pokud zjistíte kterýkoli z výše uvedených příznaků.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postih

nout

více než 1 pacienta z 10)

Infekce (zahrnující bakteriální, virové a plísňové)

Srdce a plíce

: dušnost

Zažívací problémy

: průjem, nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení

Kůže, vlasy, oči, všeobecně

: kožní vyrážka, horečka, otok obličeje, rukou a nohou, bolest hlavy,

pocit únavy nebo slabosti, krvácení

Bolest: bolest svalů (během nebo po přerušení léčby), bolest břicha

Testy mohou ukázat:

nízký počet krevních destiček, nízký počet bílých krvinek (neutropenie),

chudokrevnost (anemie), tekutina kolem plic

Časté nežádoucí účinky (mohou postih

nout

až 1 pacienta z 10)

Infekce: zápal plic, infekce způsobená herpetickými viry (včetně cytomegaloviru – CMV), infekce

horních cest dýchacích, závažné infekce krve nebo tkání (včetně méně častých případů s možným

úmrtím)

Srdce

a

plíce

bušení srdce

(palpitace), nepravidelný

srdeční tep,

městnavé

srdeční selhání,

zhoršená funkce srdečního svalu, vysoký krevní tlak, vzestup krevního tlaku v plicích, kašel.

Zažívací problémy

: nechutenství, poruchy chutě, nadýmání nebo nafouknuté břicho, zánět tlustého

střeva, zácpa, pálení žáhy, vředy v ústech, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti,

zánět žaludeční sliznice (gastritida)

Kůže, vlasy, oči, všeobecně

: píchání v kůži, svědění, suchá kůže, akné, zánět kůže, trvalý šum v

uších, vypadávání vlasů, nadměrné pocení, poruchy vidění (zahrnující neostré vidění a porušené

vidění),

suché

oči,

modřiny,

deprese,

nespavost,

návaly,

závratě,

pohmožděniny

(modřiny),

nechutenství, spavost, celkový otok

Bolest: bolest kloubů, svalová slabost, bolest na hrudi, bolest v oblasti rukou a nohou, zimnice,

ztuhlost svalů a kloubů, svalové křeče

Testy mohou ukázat:

tekutina okolo srdce, tekutina v plicích, porucha srdečního rytmu, horečka

doprovázející snížené množství bílých krvinek (febrilní neutropenie), krvácení do zažívacího traktu,

vysoké hladiny kyseliny močové v krvi

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postih

nout

až 1

pacienta ze 100)

Srdce a plíce:

srdeční příhoda (včetně možnosti úmrtí), zánět osrdečníku (vláknitý vak obklopující

srdce), nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi v důsledku nedostatečného prokrvení srdce (angina

pectoris), nízký krevní tlak, zúžení dýchacích cest, které může způsobit dýchací obtíže, astma,

vzestup krevního tlaku v tepnách (krevních cévách) plic

Zažívací problémy:

zánět slinivky břišní, vřed v žaludku nebo dvanáctníku, zánět jícnu, roztažení

břišní stěny, trhliny na kůži řitního otvoru, potíže při polykání, zánět žlučníku, ucpání žlučovodu,

gastroezofageální reflux (stav, kdy se kyselina a další obsah žaludku vrací zpět do jícnu)

Kůže,

vlasy,

oči,

všeobecně:

alergická

reakce

včetně

přecitlivělosti,

červené

bulky

kůži

(erythema nodosum), úzkost, zmatenost, výkyvy nálad, nižší sexuální touha, mdloby, třes, zánět

oka,

který

způsobuje

zarudnutí

nebo

bolest,

kožní

onemocnění

charakterizované

citlivými,

červenými, dobře ohraničenými skvrnami, s náhlou horečkou a zvýšeným počtem bílých krvinek

(neutrofilní dermatóza), ztráta sluchu, citlivost na světlo, zhoršení zraku, zvýšená tvorba slz, změna

barvy kůže, zánět podkožní tukové tkáně, kožní vřed, puchýře na kůži, poruchy nehtů, porucha

ochlupení, změny na kůži dlaní a chodidel (palmoplantární erytrodysestezie), selhání ledvin, časté

močení, zvětšení prsů u mužů, porucha menstruace, celková slabost a nepříjemný pocit, snížená

funkce

štítné

žlázy,

ztráta

rovnováhy

při

chůzi,

osteonekróza

(onemocnění,

důsledku

sníženého zásobování kostí krví může dojít k úbytku a odumření kosti), zánět kloubu, otok kůže

kdekoli na těle

Bolest: zánět žil, který může způsobit zarudnutí, přecitlivělost a otok, zánět šlachy

Mozek: ztráta paměti

Testy mohou ukázat:

abnormální výsledky krevních testů a případně zhoršení funkce ledvin

způsobené odpadními produkty rozpadajícího se nádoru (syndrom nádorového rozpadu), nízké

hladiny albuminu v krvi, nízké hladiny lymfocytů (druh bílých krvinek) v krvi, vysokou hladinu

cholesterolu v krvi, zduření mízních uzlin, krvácení do mozku, nepravidelnost elektrické aktivity

srdce,

zvětšené

srdce,

zánět

jater,

bílkovinu

moči,

zvýšenou

kreatinfosfokinázu

(enzym

nacházející se zejména v srdci, mozku a kosterním svalstvu), zvýšený troponin (enzym nacházející

se zejména v srdeční a kosterní svalovině), zvýšenou gamaglutamyltransferázu (enzym nacházející

se zejména v játrech)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postih

nout

až 1 pacienta z 1 000)

Srdce a plíce:

zvětšení pravé srdeční komory, zánět srdečního svalu, soubor příznaků vyplývajících

z ucpání přítoku krve do srdečního svalu (akutní koronární syndrom), srdeční zástava (přerušení

krevního oběhu), onemocnění věnčitých tepen na srdci, zánět tkáně, která obaluje srdce a plíce,

krevní sraženiny, krevní sraženiny v plicích

Zažívací

problém

y:

ztráta

životně

důležitých

látek

jako

bílkovina

zažívacího

traktu,

neprůchodnost střev, řitní píštěl (abnormální kanálek, kdy dojde k propojení konečníku s kůží v

okolí řitního otvoru), porucha funkce ledvin, diabetes (cukrovka)

Kůže, vlasy, oči, všeobecně:

křeče (záchvaty), zánět očního nervu, který může způsobit úplnou

nebo částečnou ztrátu zraku, modrofialové mramorování kůže, nadměrná funkce štítné žlázy, zánět

štítné žlázy, ataxie (stav spojený s nedostatkem svalové koordinace), potíže s chůzí, samovolný

potrat, zánět podkožních cév, kožní fibróza (zmnožení vaziva v kůži až ztuhnutí kůže)

Mozek: cévní mozková příhoda, přechodná příhoda neurologické poruchy způsobená sníženým

průtokem krve, obrna nervu v obličeji, demence

Imunitní systém

: těžká alergická reakce

Svalová a kosterní soustava a pojivové tkáně

: opožděný uzávěr zakulacených konců kostí, které

tvoří klouby (epifýzy); zpomalený nebo opožděný růst

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny s četností výskytu není známo (z dostupných údajů

nelze

určit)

Zápal plic

Krvácení do žaludku nebo do střev, které může způsobit úmrtí

Recidiva (nové vzplanutí) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce

jater)

Horečnaté stavy, puchýře na kůži a tvorba vředů na sliznicích.

Onemocnění ledvin s příznaky, které zahrnují otok a abnormální výsledky laboratorních testů, jako

je bílkovina v moči a nízká hladina bílkovin v krvi

Poškození krevních cév, známé jako trombotická mikroangiopatie (TMA), včetně snížení počtu

červených krvinek, snížení počtu krevních destiček a tvorby krevních sraženin

Lékař bude v průběhu léčby tyto nežádoucí účinky sledovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Dasatinib Vivanta Generics

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku na lahvičce, blistru nebo

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte

žádné léčivé přípravky

do odpadních vod nebo

domácího odpadu.

Zeptejte

svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Dasatinib Vivanta Generics obsahuje

Léčivou látkou je dasatinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg, 50 mg,

70 mg, 80 mg, 100 mg nebo 140 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou:

jádro

tablety:

mikrokrystalická

celulosa,

monohydrát

laktosy

(viz

2.‘‘Čemu

musíte

věnovat pozornost, než začnete Dasatinib Vivanta Generics užívat‘‘), hyprolosa, sodná sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát

potah

ová vrstva

tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), triethyl-citrát

Jak Dasatinib Vivanta Generics

vypadá

a co obsahuje toto balení

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, s

vyraženým DAS na jedné straně a 20 na straně druhé, s přibližným rozměrem 5,6 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 50 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá, oválná, bikonvexní, s

vyraženým DAS na jedné straně a 50 na straně druhé, s přibližným rozměrem 10,9 x 5,8 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 70 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, s

vyraženým DAS na jedné straně a 70 na straně druhé, s přibližným rozměrem 8,8 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 80 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá, trojúhelníková, bikonvexní, s

vyraženým DAS na jedné straně a 80 na straně druhé, s přibližným rozměrem 10,4 x 10,0 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 100 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá, oválná, bikonvexní, s

vyraženým DAS na jedné straně a 100 na straně druhé, s přibližným rozměrem 14,9 x 7,2 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 140 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, s

vyraženým DAS na jedné straně a 140 na straně druhé, s přibližným rozměrem 11,2 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg, 50 mg nebo 70 mg potahované tablety jsou dostupné v krabičkách

obsahujících 30, 56 a 60 potahovaných tablet v blistrech. Jsou také k dostání v lahvičkách s dětským

bezpečnostním uzávěrem, šroubovacím víčkem a vysoušedlem silikagel obsahujících 60 potahovaných

tablet. Krabička obsahuje jednu lahvičku.

Dasatinib Vivanta Generics 80 mg, 100 mg nebo 140 mg potahované tablety jsou dostupné v krabičkách

obsahujících 30 a 60 potahovaných tablet v blistrech. Jsou také k dostání v lahvičkách s dětským

bezpečnostním uzávěrem, šroubovacím víčkem a vysoušedlem silikagel obsahujících 30 potahovaných

tablet. Krabička obsahuje jednu lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Vivanta Generics s.r.o.

Třtinová 260/1, Čakovice

196 00, Praha 9

Česká republika

Výrobce

Pharmacare Premium Ltd.

HHF003 Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia BBG 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Дазатиниб Алвоген 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg

филмирани таблетки

Chorvatsko

Dasatinib Alvogen 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg filmom

obložene tablete

Česká republika

Dasatinib Vivanta Generics

Dánsko

Dasatinib Alvogen

Island

Dasatinib Alvogen 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg filmuhúðaðar

töflur

Německo

Dasatinib Alvogen

Nizozemsko

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg

filmomhulde tabletten

Maďarsko

Dasatinib Alvogen 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg filmtabletta

Polsko

Dasatinib Alvogen

Rumunsko

Dasatinib Alvogen 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg comprimate

filmate

Slovenská republika

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg / 50 mg / 70 mg / 80 mg / 100 mg / 140 mg

T

ato příbalová informace byla naposledy revidována

2. 4. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls226805/2018, sukls226806/2018, sukls226807/2018, sukls226808/2018, sukls226809/2018

a sukls226811/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 50 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 70 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 80 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 100 mg potahované tablety

Dasatinib Vivanta Generics 140 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum anhydricum odpovídající dasatinibum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Potahovaná tableta obsahuje 27 mg monohydrátu laktosy a přibližně 0,0161 mg sodíku.

Dasatinib Vivanta Generics 50 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum anhydricum odpovídající dasatinibum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Potahovaná tableta obsahuje 67,5 mg monohydrátu laktosy a přibližně 0,0403 mg sodíku.

Dasatinib Vivanta Generics 70 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum anhydricum odpovídající dasatinibum 70 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Potahovaná tableta obsahuje 94,5 mg monohydrátu laktosy a přibližně 0,0564 mg sodíku.

Dasatinib Vivanta Generics 80 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum anhydricum odpovídající dasatinibum 80 mg.

Pomocná látk

a

se známým účinkem

Potahovaná tableta obsahuje 108 mg monohydrátu laktosy a přibližně 0,0645 mg sodíku.

Dasatinib Vivanta Generics 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum anhydricum odpovídající dasatinibum 100 mg.

Pomocná látk

a

se známým účinkem

Potahovaná tableta obsahuje 135,0 mg monohydrátu laktosy a přibližně 0,0806 mg sodíku.

Dasatinib Vivanta Generics 140 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum anhydricum odpovídající dasatinibum 140 mg.

Pomocná látk

a

se známým účinkem

Potahovaná tableta obsahuje 189 mg monohydrátu laktosy a přibližně 0,1129 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Dasatinib Vivanta Generics 20 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým DAS na jedné straně a 20 na

druhé straně s přibližným rozměrem 5,6 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 50 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety s vyraženým DAS na jedné straně a 50 na

druhé straně s přibližným rozměrem 10,9 x 5,8 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 70 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým DAS na jedné straně a 70 na

druhé straně s přibližným rozměrem 8,8 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 80 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé trojúhelníkové bikonvexní potahované tablety s vyraženým DAS na jedné straně

a 80 na druhé straně s přibližným rozměrem 10,4 x 10,1 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 100 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety s vyraženým DAS na jedné straně a 100 na

druhé straně s přibližným rozměrem 14,9 x 7,2 mm.

Dasatinib Vivanta Generics 140 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým DAS na jedné straně a 140 na

druhé straně s přibližným rozměrem 11,2 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dasatinib je indikován k léčbě

dospělých

pacientů s:

Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) s rezistencí

či intolerancí k předchozí léčbě.

Dasatinib je indikován k léčbě

pediatrických

pacientů s:

nově diagnostikovanou Ph+ ALL v kombinaci s chemoterapií.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě pacientů s leukemií.

Dávkování

Dospělí pacienti

Doporučená zahajovací dávka k léčbě Ph+ ALL je 140 mg jednou denně (viz bod 4.4).

Pediatrická populace (Ph+ ALL)

Dávkování u dětí a dospívajících se stanoví dle tělesné hmotnosti (viz tabulka 1). Dasatinib se podává

perorálně jednou denně ve formě potahovaných tablet nebo prášku pro perorální suspenzi. Dávku je

třeba přepočítat každé 3 měsíce nebo i častěji, pokud je třeba, podle změn tělesné hmotnosti. Tablety

se nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; u těchto pacientů se má podávat

prášek pro perorální suspenzi. Zvýšení či snížení dávky je doporučeno na základě individuální

odpovědi pacienta na léčbu a její snášenlivosti. S léčbou dasatinibem u dětí do 1 roku nejsou

zkušenosti.

Dasatinib

formě

potahované

tablety

formě

prášek

perorální

suspenzi

nejsou

bioekvivalentní. Pacienti, kteří jsou schopni polykat tablety a kteří chtějí přejít z lékové formy

dasatinib prášek pro perorální suspenzi na tablety nebo pacienti, kteří nejsou schopni polykat tablety

a kteří chtějí přejít z tablet na perorální suspenzi, mohou tak učinit za předpokladu, že budou

dodržena doporučení pro správné dávkování.

Doporučená zahajovací denní dávka dasatinibu ve formě tablet u pediatrických pacientů je uvedena

v tabulce 1.

Tabulka 1:

Dávkování

dasatinib

u ve formě

tablet

u pediatrických pacientů s Ph+ ALL

Tělesná hmotnost (kg)

a

Denní dávka (mg)

10 až méně než 20 kg

40 mg

20 až méně než 30 kg

60 mg

30 až méně než 45 kg

70 mg

alespoň 45 kg

100 mg

Tablety se nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; těmto pacientům se má podávat

prášek pro perorální suspenzi.

Délka léčby

V klinických studiích léčba dasatinibem u dospělých pacientů s Ph+ ALL trvala do doby progrese

nemoci nebo do doby, kdy ji pacient přestal tolerovat. Vliv ukončení léčby na dlouhodobý výsledek

onemocnění po dosažení cytogenetické nebo molekulární odpovědi [včetně kompletní cytogenetické

odpovědi (CCyR), velké molekulární odpovědi (MMR) a MR4.5] nebyl zkoumán.

klinických

studiích

léčba

dasatinibem

podávala

pediatrických

pacientů

kontinuálně, přidávala se k po sobě jdoucím cyklům základní chemoterapie po dobu nejvýše dvou

let. U pacientů, kteří následně podstupují transplantaci kmenových buněk, lze dasatinib podávat ještě

rok po transplantaci.

Aby se dosáhlo doporučené dávky, je dasatinib dostupný jako potahované tablety o síle 20 mg, 50

mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg a 140 mg a jako prášek pro perorální suspenzi jiného držitele rozhodnutí

o registraci (10 mg/ml suspenze po rozpuštění). Zvýšení či snížení dávky je doporučeno na základě

odpovědi pacienta na léčbu a její snášenlivosti.

Zvyšování dávky

V klinických studiích u dospělých pacientů s Ph+ ALL bylo umožněno zvýšení dávky na 180 mg

jednou denně u těch pacientů, u nichž nebyla dosažena hematologická nebo cytogenetická odpověď

při podávání doporučené počáteční dávky.

Zvyšování dávek se u pediatrických pacientů s Ph+ ALL nedoporučuje, protože u těchto pacientů se

dasatinib podává v kombinaci s chemoterapií.

Úprava dávkování při nežádoucích účincích

Myelosuprese

V klinických studiích byla myelosuprese léčena přerušením medikace, snížením dávky nebo

vysazením zkoušené léčby. Podle potřeby byla použita transfuze trombocytů a erytrocytů. U pacientů

s rezistentní myelosupresí byl použit hematopoetický růstový faktor.

Pokyny pro úpravu dávkování u dospělých pacientů jsou uvedeny v tabulce 2. Pokyny pro pediatrické

pacienty s Ph+ ALL léčené v kombinaci s chemoterapií jsou v samostatném odstavci níže pod

tabulkami.

Tabulka 2:

Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii u dospělých

Dospělí s

Ph+ ALL

(zahajovací dávka 140 mg

jednou denně)

<

a/nebo

trombocyty

< 10

Zkontrolujte, zda cytopenie souvisí s

leukemií (aspirace nebo biopsie kostní

dřeně).

Jestliže cytopenie nesouvisí s leukemií,

přerušte léčbu, dokud nebude ANC ≥

1,0 x 10

/l a trombocyty ≥ 20 x 10

/l, a

poté obnovte léčbu původní zahajovací

dávkou.

Jestliže

opět

objeví

cytopenie,

zopakujte

krok

obnovte

léčbu

sníženou dávkou 100 mg jednou denně

(druhá

epizoda)

nebo

80 mg

jednou

denně (třetí epizoda).

Pokud

cytopenie

souvisí

leukemií,

zvažte zvýšení dávky na 180 mg jednou

denně.

ANC: absolutní počet neutrofilů

U pediatrických pacientů s Ph+ ALL se v případě výskytu hematologických toxicit stupně 1 až 4

nedoporučuje změna dávkování. Pokud by neutropenie a/nebo trombocytopenie vedly ke zpoždění

následujícího cyklu léčby o více než 14 dní, má se léčba dasatinibem přerušit, a jakmile začíná další

cyklus léčby, pokračuje se ve stejném dávkování. Pokud neutropenie a/nebo trombocytopenie

přetrvává a následující léčbný cyklus je opožděn o dalších 7 dní, má se provést vyšetření kostní dřeně,

aby se vyhodnotila celularita a procento blastů. Pokud je celularita kostní dřeně <10 %, léčba

dasatinibem se má přerušit, dokud není ANC >500/μl (0,5 x 10

/l), poté může být léčba obnovena v

plné dávce. Pokud je celularita kostní dřeně >10 %, lze zvážit pokračování léčby dasatinibem.

Nehematologické nežádoucí účinky

Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou středně těžké nehematologické nežádoucí účinky stupně

2, má se do jejich zvládnutí nebo k návratu do výchozího stavu léčba přerušit. Pokud jde o první

výskyt, má se pokračovat ve stejné dávce, pokud jde o opakující se nežádoucí účinky, má se dávka

snížit. Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou těžké nehematologické nežádoucí účinky stupně 3

nebo 4, musí být do jejich zvládnutí léčba přerušena. Poté může být podle potřeby obnovena sníženou

dávkou v závislosti na závažnosti původního nežádoucího účinku. U pacientů s Ph+ ALL, kteří

dostávali dávku 140 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na 100 mg jednou denně, dále

pokud je to nutné, snížení ze 100 mg na 50 mg jednou denně. U pediatrických pacientů Ph+ ALL s

nehematologickými nežádoucími účinky má být, pokud je třeba, dodržena jedna úroveň snížení

dávky podle doporučení pro snížení výskytu hematologických nežádoucích účinků popsaných výše.

Pleurální výpotek

Jestliže je diagnostikován pleurální výpotek, má se léčba dasatinibem přerušit, dokud není pacient

vyšetřen, nedojde k vymizení příznaků nebo se stav pacienta nevrátí do výchozího stavu. Jestliže se

epizoda

nezlepší

přibližně

během

jednoho

týdne,

zvážit

možnost

nasazení

diuretik,

kortikosteroidů nebo obou skupin současně (viz body 4.4 a 4.8). Po vyřešení první příhody se má

pokračovat v podávání stejné dávky dasatinibu. Po vyřešení opakované příhody se má pokračovat v

podávání dávky snížené o jeden stupeň. Po vyřešení závažné příhody (stupeň 3 nebo 4) může být

léčba obnovena ve snížené dávce odpovídající závažnosti nežádoucího účinku.

Snížení dávky při souběžném užívání silného inhibitoru CYP3A4

Je třeba se vyvarovat souběžného užívání silného inhibitoru CYP3A4 a grapefruitového džusu s

dasatinibem (viz bod 4.5). Pokud je to možné, má se zvolit alternativní souběžná medikace bez nebo

minimálním inhibičním

potenciálem enzymu. Pokud

dasatinib

musí

podávat se

silným

inhibitorem CYP3A4, je třeba zvážit snížení dávky na:

40 mg denně u pacientů, kteří užívají dasatinib tablety 140 mg denně.

20 mg denně u pacientů, kteří užívají dasatinib tablety 100 mg denně.

20 mg denně u pacientů, kteří užívají dasatinib tablety 70 mg denně.

U pacientů, kteří užívají dasatinib 60 mg nebo 40 mg denně, je třeba zvážit přerušení dávky

dasatinibu, dokud není inhibice CYP3A4 ukončena, nebo pokud nebyl pacient převeden na nižší

dávku při podávání lékové formy prášek pro perorální suspenzi. Před opětovným zahájením léčby

dasatinibem je nutná washout perioda (vymývací období bez léčby) v délce přibližně 1 týdne poté,

co bylo podávání inhibitoru ukončeno.

U těchto snížených dávek dasatinibu se předpokládá, že plocha pod křivkou (AUC) se upraví na

rozmezí pozorované bez inhibitoru CYP3A4; avšak klinické údaje u těchto úprav dávek u pacientů,

kteří dostávali silné inhibitory CYP3A4, nejsou dostupné. Není-li dasatinib po snížení dávky

tolerován, je třeba ukončit podávání silného inhibitoru CYP3A4, nebo přerušit podávání dasatinibu,

dokud není inhibitor vysazen. Před zvýšením dávky dasatinibu je nutná washout perioda v délce

přibližně 1 týdne poté, co bylo podávání inhibitoru ukončeno.

Zvláštní populace

Starší pacienti

U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní farmakokinetické rozdíly v závislosti

na věku. U starších pacientů není třeba doporučovat zvláštní snížení dávky.

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater mohou dostávat doporučenou

zahajovací dávku. Nicméně, u pacientů s poruchou funkce jater je třeba dasatinib používat s

opatrností (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Nebyly prováděny žádné klinické studie s dasatinibem u pacientů se sníženou funkcí ledvin. Jelikož

renální clearance dasatinibu a jeho metabolitů je < 4 %, neočekává se u pacientů s renální insuficiencí

pokles celkové tělesné clearance.

Způsob podání

Dasatinib se musí podávat perorálně.

Potahované tablety se nesmí drtit, krájet nebo žvýkat, aby se zachovala konzistence dávkování a

minimalizovalo riziko dermální expozice; tablety se musí polykat celé. Potahované tablety se nemají

dispergovat, protože expozice u pacientů užívajících dispergované tablety je nižší než u těch, kteří

polykají celou tabletu. Pro pediatrické pacienty a pro dospělé pacienty, kteří nemohou polykat

tablety, je také k dispozici dasatinib ve formě prášku pro perorální suspenzi.

Dasatinib se může užívat s jídlem nebo bez jídla a má se užívat pravidelně buď ráno, nebo večer

(viz bod 5.2). Dasatinib se nemá užívat s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Klinicky relevantní interakce

Dasatinib je substrát a inhibitor cytochromu P450 (CYP) 3A4. Proto existuje možnost interakce s

jinými současně podávanými léčivými přípravky, které se metabolizují primárně enzymem CYP3A4

nebo jeho účinek modulují (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků nebo látek, které silně inhibují enzym CYP3A4

(např.

ketokonazol,

itrakonazol,

erythromycin,

klarithromycin,

ritonavir,

telithromycin,

grapefruitový džus), může zvýšit expozici dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem

nedoporučuje souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (viz bod 4.5).

Souběžné

užívání

dasatinibu

léčivých

přípravků,

které

indukují

enzym

CYP3A4

(např.

dexamethason, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital nebo rostlinné přípravky obsahující

Hypericum perforatum neboli třezalku tečkovanou), může výrazně snížit expozici dasatinibu a

potenciálně zvýšit riziko selhání léčby. Proto je třeba u pacientů léčených dasatinibem volit při

současném podávání alternativní léčivé přípravky s nižším potenciálem indukce CYP3A4 (viz bod

4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvýšit expozici substrátu CYP3A4. Proto je

nutná opatrnost, pokud se dasatinib podává současně se substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým

indexem, jako je astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo námelové alkaloidy

(ergotamin, dihydroergotamin) (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a antagonisty histaminu-2 (H

) (např. famotidin), inhibitoru protonové

pumpy (např. omeprazol) nebo hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého může snížit expozici

dasatinibu. Proto se nedoporučuje podávat antagonisty H

a inhibitory protonové pumpy a přípravky

obsahující hydroxid hlinitý/hydroxid hořečnatý se musí podat do 2 hodin před nebo 2 hodiny po

podání dasatinibu (viz bod 4.5).

Zvláštní populace

Dle zjištění farmakokinetické studie jednorázového podávání mohou pacienti s lehkou, středně

těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater dostávat doporučenou zahajovací dávku (viz bod 5.2).

Kvůli omezením této klinické studie se při podávání dasatinibu pacientům s poruchou funkce jater

doporučuje opatrnost.

Důležité nežádoucí reakce

Myelosuprese

Léčba dasatinibem je spojena s anemií, neutropenií a trombocytopenií. Po dobu prvních dvou měsíců

je třeba provádět každý týden kompletní krevní obraz (KO) u dospělých pacientů s Ph+ ALL

léčených

dasatinibem

monoterapií,

poté

jednou

měsíčně

nebo

podle

klinické

indikace.

Myelosuprese je v zásadě reverzibilní a obvykle odezní po dočasném vysazení dasatinibu nebo po

snížení

dávky.

pediatrických

pacientů

léčených

dasatinibem

kombinaci

chemoterapií se má KO provést před zahájením každého cyklu chemoterapie a podle klinické

indikace. Během konsolidačních cyklů chemoterapie se má KO provést každé 2 dny až do

normalizace stavu (viz body 4.2 a 4.8).

Krvácení

In vitro a in vivo testy trombocytů naznačují, že léčba dasatinibem reverzibilně ovlivňuje jejich

aktivaci.

Je nutná opatrnost, pokud pacienti musí užívat léčivé přípravky inhibující funkci trombocytů nebo

antikoagulancia.

Retence tekutin

Podávání dasatinibu je spojeno s retencí tekutin. V klinických studiích u pacientů s Ph+ ALL

léčených dasatinibem v doporučené dávce byla hlášena retence tekutin stupně 3 nebo 4. U těchto

pacientů byly hlášeny plicní edém a plicní hypertenze stupně 3 nebo 4.

Pacientům, u nichž se vyvinou symptomy naznačující možnost pleurálního výpotku, jako je dušnost

nebo suchý kašel, je třeba provést rentgen hrudníku. Závažný pleurální výpotek stupně 3 nebo 4 může

vyžadovat torakocentézu a kyslíkovou terapii. Retence tekutin byla zvládnuta typicky podpůrnými

léčebnými opatřeními, jako jsou podávání diuretik a krátkodobé podávání steroidů (viz body 4.2 a

4.8). U pacientů ve věku 65 let a starších je pravděpodobnější výskyt pleurálního výpotku, dyspnoe,

kašle, perikardiálního výpotku a městnavého srdečního selhání než u mladších jedinců, a proto mají

být pečlivě sledováni.

Plicní arteriální hypertenze (PAH)

PAH (prekapilární plicní arteriální hypertenze potvrzená pravostrannou srdeční katetrizací) byla

hlášena v souvislosti s léčbou dasatinibem (viz bod 4.8). V těchto případech byla PAH hlášena po

zahájení léčby dasatinibem i během léčby trvající déle než 1 rok.

Před zahájením léčby dasatinibem se u pacientů musejí vyšetřit známky a příznaky přidruženého

kardiopulmonálního onemocnění. U každého pacienta s přítomnými symptomy srdeční choroby má

být provedena echokardiografie při zahájení léčby, a její provedení má být zváženo u pacientů s

rizikovými faktory pro srdeční nebo plicní onemocnění. U pacientů, u nichž se objeví dyspnoe a

únava po zahájení léčby, se mají vyšetřit časté etiologie zahrnující pleurální výpotek, plicní edém,

anemii nebo plicní infiltraci. V souladu s doporučeními pro řešení nehematologických nežádoucích

účinků (viz bod 4.2) může být dávka dasatinibu snížena nebo může být léčba v průběhu tohoto

hodnocení přerušena. Pokud se nedospěje k objasnění, nebo pokud se stav nezlepší po snížení dávky

nebo přerušení léčby, má se zvážit diagnóza PAH. Diagnostický přístup musí být v souladu s

doporučenými postupy. Pokud se PAH potvrdí, musí být léčba dasatinibem trvale ukončena.

Sledování se musí provádět v souladu s doporučenými postupy. Po ukončení terapie dasatinibem

bylo u pacientů s PAH pozorováno zlepšení hemodynamických a klinických parametrů.

Prodloužení QT

Údaje in vitro naznačují, že dasatinib může prodlužovat srdeční ventrikulární repolarizaci (interval

QT) (viz bod 5.3). V klinických studiích fáze II u 865 pacientů s leukemií léčených dasatinibem byl

medián změny intervalu QTc oproti výchozí hodnotě podle Fridericiovy metody (QTcF) 4 - 6 msc;

horní hranice 95% intervalu spolehlivosti pro všechny průměrné změny oproti výchozí hodnotě byla

< 7 msc (viz bod 4.8).

Z 2 182 pacientů s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem léčených dasatinibem v

klinických studiích bylo u 15 (1 %) pacientů hlášeno prodloužení QTc jako nežádoucí reakce. U 21

těchto pacientů (1 %) bylo QTcF > 500 msec.

Dasatinib je třeba podávat s opatrností pacientům, kteří mají nebo mohou mít prodloužení QTc. Jsou

to zejména pacienti s hypokalemií nebo hypomagnezemií, pacienti s kongenitálním syndromem

dlouhého QT, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné léčivé přípravky, jež vedou k prodloužení QT

a pacienti s vysokou kumulativní dávkou antracyklinu. Hypokalemii nebo hypomagnezemii je třeba

před zahájením podávání dasatinibu upravit.

Kardiální nežádoucí účinky

U pacientů užívajících dasatinib byly hlášeny srdeční nežádoucí účinky jako městnavé srdeční

selhání/srdeční dysfunkce, perikardiální výpotek, arytmie, palpitace, prodloužení QT intervalu a

infarkt myokardu (včetně fatálního). Kardiální nežádoucí účinky byly častěji hlášeny u pacientů s

rizikovými faktory nebo se srdečním onemocněním v anamnéze. Pacienti s rizikovými faktory (např.

hypertenze, hyperlipidemie, diabetes) nebo se srdečním onemocněním v anamnéze (např. po

perkutánní

koronární

intervenci,

prokázanou

koronární

arteriární

chorobou)

mají

být

pečlivě

sledováni kvůli klinickým známkám a symptomům souvisejícím s poruchou srdeční funkce, jako je

bolest na hrudi, dechová nedostatečnost a diaforéza.

Při výskytu těchto klinických známek nebo symptomů se lékařům doporučuje přerušit podávání

dasatinibu a zvážit nutnost alternativní léčby. Po zvládnutí těchto potíží má před znovuzahájením

léčby dasatinibem následovat funkční zhodnocení. Dasatinib může být podán v původní dávce po

lehkých/středně těžkých nežádoucích účincích (≤ stupně 2) nebo ve snížené dávce po těžkých

nežádoucích účincích (≥ stupně 3) (viz bod 4.2). Pacienti, kteří pokračují v léčbě, mají být pravidelně

monitorováni.

Pacienti

nekompenzovaným

nebo

významným

kardiovaskulárním

onemocněním

nebyli

klinických studií zařazeni.

Trombotická mikroangiopatie (TMA)

Inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL, včetně případů souvisejících s užíváním dasatinibu, jsou

spojovány s výskytem trombotické mikroangiopatíe (viz bod 4.8). Pokud se u pacienta, který užívá

dasatinib, vyskytnou laboratorní nebo klinické nálezy spojené s TMA, má se léčba dasatinibem

přerušit a mají se důkladně vyhodnotit příznaky TMA včetně aktivity ADAMTS13 a stanovení anti-

ADAMTS13 protilátek. Pokud je protilátka proti ADAMTS13 zvýšená ve spojení s nízkou aktivitou

ADAMTS13, léčba dasatinibem nemá být obnovena.

Reaktivace hepatitidy B

U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči viru hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby

inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo ve

fulminantní hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta.

Před zahájením léčby dasatinibem mají být pacienti vyšetřeni na přítomnost infekce HBV. Před

zahájením léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním)

a u pacientů, u kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na

odborníky na onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu dasatinibem,

mají být po celou dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni s ohledem na

možný výskyt známek a příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8).

Účinky na růst a vývoj u pediatrických pacientů

V pediatrických studiích s dasatinibem v kombinaci s chemoterapií byly u nově diagnostikovaných

pediatrických pacientů s Ph+ ALL po maximálně 2 letech léčby hlášeny s léčbou související

nežádoucí účinky spojené s růstem a vývojem kostí u 1 pacienta (0,6 %). V tomto případě šlo o

osteopenii 1. stupně.

Pomocné látky

Lakt

óz

a

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje sodík (ve formě kroskarmelosy):

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé látky, které mohou zvyšovat koncentraci dasatinibu v plazmě

Studie in vitro ukazují, že dasatinib je substrátem CYP3A4. Souběžné užití dasatinibu a léčivých

přípravků nebo látek, které jsou silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol,

erythromycin, klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový džus), může zvýšit koncentraci

dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje souběžné podávání silných

inhibitorů CYP3A4 (viz bod 4.2).

Na základě experimentů in vitro je v klinicky relevantních koncentracích vazba dasatinibu na

bílkoviny v plazmě zhruba 96 %. Nebyly provedeny žádné klinické studie hodnotící interakce

dasatinibu s jinými léčivými přípravky vážícími se na bílkoviny. Potenciál pro vytěsnění a jeho

klinický význam není znám.

Léčivé látky, které mohou snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě

Když byl dasatinib podán po 8 denních dávkách 600 mg rifampicinu, silného induktoru CYP3A4

podávaného vždy večer, AUC dasatinibu se snížila o 82 %. Jiné léčivé přípravky, které indukují

aktivitu enzymu CYP3A4 (např. dexamethason, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo rostlinné

přípravky obsahující Hypericum perforatum neboli třezalku tečkovanou), mohou také zvyšovat

metabolizmus a snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě. Proto se souběžné užívání silných

induktorů CYP3A4 a dasatinibu nedoporučuje. U pacientů, u nichž je indikován rifampicin nebo jiné

induktory CYP3A4, je třeba použít alternativní léčivé přípravky s menším indukčním potenciálem

tohoto enzymu. Souběžné užívání dexamethasonu, slabého induktoru CYP3A4, s dasatinibem je

možné; předpokládá se, že se AUC dasatinibu snižuje přibližně o 25 % při souběžném užívání

dexamethasonu, což pravděpodobně není klinicky významné.

Antagonisté histaminu

-

2 a inhibitory protonové pumpy

Dlouhodobé

potlačování

sekrece

žaludeční

kyseliny

pomocí

antagonistů

nebo

inhibitorů

protonové pumpy (např. famotidin a omeprazol) pravděpodobně snižuje koncentraci dasatinibu. Ve

studii jednorázové dávky u zdravých subjektů snížilo podání famotidinu 10 hodin před jednorázovou

dávkou dasatinibu koncentraci dasatinibu o 61 %. Ve studii se 14 zdravými jedinci došlo po podání

jednorázové dávky 100 mg dasatinibu, kterému 22 hodin předtím předcházelo 4denní podávání 40

mg omeprazolu v rovnovážném stavu, k poklesu hodnoty AUC dasatinibu o 43 % a C

dasatinibu

o 42 %. U pacientů léčených dasatinibem je třeba zvážit použití antacid místo antagonistů H

nebo

inhibitorů protonové pumpy (viz bod 4.4).

Antacida

Neklinické údaje prokazují, že rozpustnost dasatinibu závisí na hodnotě pH. U zdravých subjektů

souběžné užití antacid hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého s dasatinibem snížilo AUC u

jednorázové dávky dasatinibu o 55 % a C

o 58 %. Když však byla antacida podána 2 hodiny před

jednorázovou dávkou dasatinibu, v koncentraci nebo expozici dasatinibu nebyly pozorovány žádné

relevantní změny. Antacida tedy mohou být podávána do 2 hodin před nebo 2 hodiny po podání

dasatinibu (viz bod 4.4).

Léčivé látky, jejichž plazmatickou koncentraci může dasatinib měnit

Souběžné použití dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvyšovat působení substrátu CYP3A4. Ve

studii se zdravými subjekty jednorázová dávka 100 mg dasatinibu zvýšila AUC a C

simvastatinu,

což je známý substrát CYP3A4, o 20, respektive 37 %. Nelze vyloučit, že po mnohočetných dávkách

dasatinibu je tento efekt větší. Substráty CYP3A4, o nichž je známo, že mají úzký terapeutický index

(např.

astemizol,

terfenadin,

cisaprid,

pimozid,

chinidin,

bepridil

nebo

námelové

alkaloidy

[ergotamin, dihydroergotamin]), je tedy třeba podávat pacientům užívajícím dasatinib s opatrností

(viz bod 4.4). Údaje in vitro naznačují možné riziko interakcí se substráty CYP2C8, jako jsou

glitazony.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Pohlavně aktivní muži a ženy ve fertilním věku mají používat během léčby účinné metody

antikoncepce.

Těhotenství

Na základě zkušeností u lidí existuje podezření, že dasatinib podávaný během těhotenství způsobuje

kongenitální malformace včetně defektů neurální trubice a má škodlivé farmakologické účinky na

plod. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Dasatinib se nesmí během těhotenství podávát, pokud klinický stav ženy

léčbu dasatinibem

nevyžaduje. Jestliže je dasatinib používán v průběhu těhotenství, musí být pacientka informována o

potenciálním riziku pro plod.

Kojení

Informace

vylučování

dasatinibu

lidského

zvířecího

mateřského

mléka

jsou

nedostatečné/omezené. Fyzikálně-chemické a dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje o

dasatinibu ukazují, že se dasatinib vylučuje do mateřského mléka a že nelze vyloučit riziko pro

kojené dítě.

V průběhu léčby dasatinibem se má kojení ukončit.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyla fertilita samců a samic potkanů ovlivněna léčbou dasatinibem (viz

bod 5.3). Lékaři a další poskytovatelé zdravotní péče mají poradit pacientům-mužům vhodného věku

o možných účincích dasatinibu na fertilitu, a toto poradenství může zahrnovat zvážení možnosti

uchování spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dasatinib má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je třeba upozornit, že se

u nich v průběhu léčby dasatinibem mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou například závratě

nebo rozmazané vidění. Proto se při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů doporučuje

opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Níže uvedené údaje odrážejí expozici dasatinibu v monoterapii ve všech dávkách hodnocených v

klinických studiích (n=2 900), včetně 188 pediatrických pacientů.

U 2 712 dospělých pacientů byl medián léčby 19,2 měsíců (rozsah 0 až 93,2 měsíců). U 188 pacientů

v pediatrických studiích byl medián léčby 26,3 měsíců (rozsah 0 až 99,6 měsíců).

U většiny pacientů léčených dasatinibem se po určité době objevily nežádoucí účinky. V celkové

populaci 2 712 dospělých pacientů léčených dasatinibem byla léčba kvůli nežádoucím účinkům

ukončena u 520 pacientů (19 %).

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace