DASATINIB SANDOZ 70MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DASATINIB (DASATINIBUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L01EA02
INN (Mezinárodní Name):
DASATINIB (DASATINIB)
Dávkování:
70MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
12X1; 12 KAL; 56(4X14) KAL; 60X1; 60
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DASATINIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 013/19-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls98467/2021

P

říbalová informace

: Informace pro pacienta

Dasatinib Sandoz 20 mg

potahované tablety

Dasatinib Sandoz 50 mg

potahované tablety

Dasatinib Sandoz 70 mg

potahované tablety

dasatinibum

P

řeč

t

ě

te si poz

orně

celou

pří

balovou informaci d

ří

v

e, než

z

ačne

te tento p

ří

pravek u

ží

vat,

proto

ž

e obsahuje p

ro Vás

d

ů

le

ž

it

é úda

je.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v t

é

to p

ří

bal

ové

informaci

Co je přípravek Dasatinib Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dasatinib Sandoz užívat

Jak se přípravek Dasatinib Sandoz užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dasatinib Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Dasatinib Sandoz a k čemu se používá

Přípravek Dasatinib Sandoz obsahuje léčivou látku dasatinib. Tento přípravek se používá k léčbě

chronické myeloidní leukemie (CML) u dospělých, dospívajících a dětí nejméně od 1 roku. Leukemie je

nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky obvykle pomáhají tělu při boji s infekcí. U osob s

CML dochází k nekontrolovanému růstu bílých krvinek, tzv. granulocytů. Přípravek Dasatinib Sandoz

potlačuje růst těchto leukemických buněk.

Přípravek Dasatinib Sandoz se také užívá k léčbě Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) akutní

lymfoblastické leukemie (ALL) u dospělých, dospívajících a dětí nejméně od 1 roku a lymfoidní

blastické CML u dospělých, u nichž nezabrala předchozí léčba. U osob s ALL se bílé krvinky zvané

lymfocyty množí příliš rychle a přežívají příliš dlouho. Přípravek Dasatinib Sandoz potlačuje růst těchto

leukemických buněk.

Máte-li jakékoli otázky, jak přípravek Dasatinib Sandoz funguje nebo proč Vám byl tento lék

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dasatinib Sandoz užívat

Neužívejte přípravek Dasatinib Sandoz

jestliže jste alergic

ký(á)

na dasatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Poraďte se se svým lékařem, pokud byste mohl(a) být alergický(á)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dasatinib Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže užíváte

léky na ředění krve

nebo k zabránění vzniku sraženin (viz “Další léčivé přípravky

a přípravek Dasatinib Sandoz")

jestliže máte potíže s játry nebo se srdcem nebo jestliže jste tyto potíže měl(a) v minulosti

jestliže při užívání dasatinibu začnete

mít potíže s dýcháním, bolest na hrudi nebo kašel

: mohly

by to být známky zadržování tekutiny v plicích nebo hrudníku (mohou být častější u pacientů ve

věku 65 let nebo starších), nebo to může být důsledkem změn v krevních cévách zásobujících

plíce

pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v

současné době. Přípravek Dasatinib Sandoz může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v

některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem

na možný výskyt známek této infekce.

jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dasatinib Sandoz objeví modřiny, krvácení, horečka,

únava a zmatenost, kontaktujte svého lékaře. Může to být známka poškození krevních cév známá

jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

Lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav a kontrolovat, zda má přípravek Dasatinib

Sandozpožadovaný účinek. Po dobu užívání přípravku Dasatinib Sandoz Vám bude pravidelně

prováděno vyšetření krve.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem do 1 roku. V této věkové skupině jsou pouze omezené

zkušenosti s používáním dasatinibu. U dětí užívajících dasatinib bude pečlivě sledován růst a vývoj kostí.

Další léčivé přípravky a přípravek Dasatinib Sandoz

Informujte svého lékaře

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Dasatinib se odbourává převážně v játrech. Určité léky mohou ovlivňovat účinek dasatinibu, pokud se

podávají společně.

Současně s přípravkem Dasatinib Sandoz neužívejte tyto léky:

ketokonazol, itrakonazol – jde o

ptotiplísňové léky

erythromycin, klarithromycin, telithromycin – jde o antibiotika

ritonavir – jde o

protivirový přípravek

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – jde o přípravky k léčbě epilepsie

rifampicin – jde o přípravek k léčbě tuber

kulózy

famotidin, omeprazol – jde o přípravky, které

blokují žaludeční kyseliny

třezalka tečkovaná – rostlinný přípravek, který je dostupný bez lékařského předpisu a používá se k

léčbě deprese a jiných stavů (také znám jako Hypericum perforatum).

Neužívejte

přípravky, které neutralizují žaludeční kyseliny (antacida, jako je např. hydroxid hlinitý

nebo hydroxid hořečnatý),

2 hodiny před

,

nebo 2 hodiny po užití dasatinibu.

Informujte svého lékaře

, pokud užíváte

léky na ředění krve

nebo zabránění vzniku sraženin.

Přípravek Dasatinib Sandoz s jídlem a pitím

Neužívejte dasatinib s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná

nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

okamžitě to řekněte svému lékaři

Dasatinib se nemá užívat v těhotenství

, není-li to nezbytně nutné. Lékař Vám vysvětlí možná rizika

užívání dasatinibu během těhotenství.

Mužům i ženám užívajícím dasatinib se doporučuje používat po dobu léčby účinnou antikoncepci.

Jestliže kojíte, informujte svého lékaře.

Při léčbě dasatinibem máte kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Věnujte zvláštní opatrnost řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů, pokud se u Vás objevily

nežádoucí účinky, jako jsou závratě a rozmazané vidění.

Přípravek Dasatinib

Sandoz obsahuje laktosu

a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se přípravek Dasatinib Sandoz užívá

Přípravek Dasatinib Sandoz Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou

leukemie. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Dasatinib Sandoz se předepisuje dospělým a

dětem nejméně od 1 roku věku.

Počáteční dávka doporučená pro dospělé pacienty v chronické fázi CML je 100 mg jednou denně.

Počáteční dávka doporučená pro dospělé pacienty v akcelerované fázi nebo blastické krizi CML

nebo s Ph+ ALL je 140 mg jednou

denně.

Dávkování u dětí v chronické fázi CML nebo Ph+ ALL se stanoví dle tělesné hmotnosti.

Dasatinib

Sandoz se podává perorálně (ústy) jednou denně.

Tablety přípravku Dasatinib Sandoz se nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg.

Prášek pro perorální suspenzi se má používat u pacientů, kteří mají tělesnou hmotnost nižší než 10 kg, a

u pacientů, kteří nemohou polykat tablety. Jestliže se mění podávání lékových forem (tj. tablety a prášek

pro perorální suspenzi), může dojít ke změně v dávkování, proto nemáte přecházet z jedné lékové formy

na druhou.

Lékař rozhodne o vhodné formě léčiva a dávce na základě Vaší tělesné hmotnosti, jakýchkoli

nežádoucích účinků a odpovědi na léčbu. Zahajovací dávka přípravku Dasatinib Sandoz pro děti se

vypočte podle tělesné hmotnosti, jak je uvedeno níže:

Tělesná

hmotnost (kg)

Denní dávka

(mg)

10 až méně než 20 kg

40 mg

20 až méně než 30 kg

60 mg

30 až méně než 45 kg

70 mg

alespoň 45 kg

100 mg

______________________________________________________________________________

Tablety se nedoporučují pro pacienty s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; těmto pacientům se má podávat prášek pro perorální

suspenzi.

U dětí do 1 roku neexistuje doporučení pro dávkování přípravku Dasatinib Sandoz.

V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu Vám lékař může dávku zvýšit nebo snížit nebo dokonce na čas

léčbu přerušit. Aby se dosáhlo vyšší nebo nižší dávky, může být potřeba kombinovat i tablety o různých

sílách jiných přípravků.

Tablety mohou být v baleních s kalendářními blistry.

To jsou blistry ukazující dny v týdnu. Šipky

ukazují další tabletu, která se má užít podle Vašeho léčebného režimu.

Jak užívat Dasatinib Sandoz

Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu.

Tablety polykejte celé.

Nedrťte

je, n

ekrájejte

ani je

nežvýkejte

.

Neužívejte tablety rozpuštěné. Pokud tablety rozdrtíte, rozkrájíte, rozžvýkáte nebo

rozpustíte, nemůžete si být jistý(á), že užijete správnou dávku.

Dasatinib Sandoz se může užívat s

jídlem nebo bez jídla.

Zvláštní pokyny pro zacházení s přípravkem Dasatinib Sandoz

Rozlomení tablet přípravku Dasatinib Sandoz je nepravděpodobné. Pokud k tomu dojde, osoby jiné než

pacient musejí při manipulaci s přípravkem Dasatinib Sandoz použít rukavice.

Jak dlouho se přípravek Dasatinib Sandoz užívá

Užívejte přípravek Dasatinib Sandoz denně, dokud Vám lékař neřekne, že jej máte přestat užívat. Určitě

užívejte přípravek Dasatinib Sandoz tak dlouho, jak Vám byl předepsán.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dasatinib Sandoz, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a),

okamžitě

se poraďte se svým lékařem. Je

možné, že budete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dasatinib Sandoz

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další plánovanou

dávku v předepsané době.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující projevy mohou být příznaky závažných nežádoucích účinků:

jestliže máte bolest na hrudi, ztížené dýchání, kašel a mdloby

jestliže se u Vás objeví

nečekané krvácení nebo modřiny

bez jakéhokoli zranění

jestliže zjistíte krev ve zvratcích, stolici nebo v moči nebo jestliže máte černou stolici

jestliže se u Vás objeví

známky infekce

, jako je horečka, silná zimnice

jestliže máte horečku, bolest v ústech nebo v krku, objeví se puchýře nebo olupování kůže

a/nebo sliznic.

Okamžitě informujte svého lékaře

, pokud zjistíte kterýkoli z výše uvedených příznaků.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 z 10 osob

)

Infekce (zahrnující bakteriální, virové a plísňové)

Srdce a plíce

: dušnost

Zažívací problémy:

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Kůže, vlasy, oči, celkové:

kožní vyrážka, horečka, otok obličeje, rukou a nohou, bolest hlavy,

pocit únavy nebo slabosti, krvácení

Bolest: bolest svalů (během nebo po přerušení léčby), bolest břicha

T

esty mohou ukázat:

nízký počet krevních destiček, nízký počet bílých krvinek (neutropenie),

chudokrevnost, tekutinu na plicích.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 osob

)

Infekce: zápal plic, herpetické virové infekce (včetně cytomegaloviru - CMV), infekce horních

cest dýchacích, těžké infekce krve nebo tkání (včetně méně častých případů vedoucích k úmrtí)

Srdce a plíce

: bušení srdce, nepravidelný srdeční tep, městnavé srdeční selhání, zhoršená

funkce srdečního svalu, vysoký krevní tlak, vzestup krevního tlaku v plicích, kašel.

Zažívací problémy:

nechutenství, poruchy chutě, nadýmání nebo nafouknuté břicho, zánět

tlustého střeva, zácpa, pálení žáhy, vředy v ústech, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné

hmotnosti, zánět žaludeční sliznice

Kůže, vlasy, oči, celkové:

mravenčení, svědění, suchá kůže, akné, zánět kůže, trvalý ušní

šelest, vypadávání vlasů, nadměrné pocení, poruchy vidění (zahrnující rozmazané vidění a

porušené vidění), suché oči, modřiny, deprese, nespavost, návaly, závratě, pohmožděniny

(modřiny), nechutenství, spavost, celkový otok

Bolest: bolest kloubů, svalová slabost, bolest na hrudi, bolest v oblasti rukou a nohou, zimnice,

ztuhlost svalů a kloubů, svalové křeče

Testy mohou ukázat:

tekutinu okolo srdce, tekutinu na plicích, nepravidelný srdeční rytmus,

horečku doprovázející snížené množství bílých krvinek (neutropenie), krvácení do zažívacího

traktu, vysoké hladiny kyseliny močové v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 osob

)

Srdce a plíce:

srdeční příhoda (včetně možného úmrtí), zánět výstelky (osrdečníku) obklopující

srdce, nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi v důsledku nedostatečného prokrvení srdce

(angina pectoris), nízký krevní tlak, zúžení dýchacích cest, které může způsobit dýchací obtíže,

astma, vzestup krevního tlaku v tepnách (krevních cévách) plic

Zažívací problémy:

zánět slinivky břišní, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zánět jícnu, otok

břicha, trhliny na kůži řitního otvoru, potíže při polykání, zánět žlučníku, ucpání žlučovodu,

gastroezofageální reflux (stav, kdy se kyselina a další obsah žaludku vrací zpět do jícnu)

Kůže, vlasy, oči, celkové:

alergická reakce včetně přecitlivělosti, červené bulky na kůži

(erythema nodosum), úzkost, zmatenost, výkyvy nálad, nižší sexuální touha, mdloby, třes, zánět

oka, který způsobuje zarudnutí nebo bolest, kožní onemocnění charakterizované citlivými,

červenými, dobře ohraničenými skvrnami s náhlou horečkou a zvýšeným počtem bílých krvinek

(neutrofilní dermatóza), ztráta sluchu, citlivost na světlo, zhoršení zraku, zvýšená tvorba slz,

změna barvy kůže, zánět podkožní tukové tkáně, kožní vřed, puchýře na kůži, porucha nehtů,

porucha ochlupení, změny na kůži dlaní a chodidel, selhání ledvin, časté močení, zvětšení prsů

u mužů, porucha menstruace, celková slabost a nepříjemné pocity, snížená funkce štítné žlázy,

ztráta rovnováhy při chůzi, osteonekróza (onemocnění, kdy v důsledku sníženého zásobování

kostí krví může dojít k úbytku a odumření kosti), zánět kloubu, otok kůže kdekoli na těle

Bolest: zánět žil, který může způsobit zarudnutí, citlivělost a otok, zánět šlachy

Mozek: ztráta paměti

Testy mohou ukázat:

abnormální výsledky krevních testů a případně zhoršení funkce ledvin

způsobené odpadními produkty rozpadajícího se nádoru (syndrom nádorového rozpadu), nízké

hladiny albuminu v krvi, nízké hladiny lymfocytů (druh bílých krvinek) v krvi, vysokou hladinu

cholesterolu v krvi, zduření lymfatických (mízních) uzlin, krvácení do mozku, nepravidelnost

elektrické aktivity srdce, zvětšené srdce, zánět jater, bílkovinu v moči, zvýšenou

kreatinfosfokinázu (enzym zejména nacházející se v srdci, mozku a kosterním svalstvu),

zvýšený troponin (enzym zejména nacházející se v srdeční a kosterní svalovině), zvýšenou

gamaglutamyltransferázu (enzym nacházející se zejména v játrech).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1 000 osob

)

Srdce a plíce:

zvětšení pravé srdeční komory, zánět srdečního svalu, soubor příznaků

vyplývajících z ucpání přítoku krve do srdečního svalu (akutní koronární syndrom), srdeční

zástava (přerušení krevního oběhu), onemocnění srdečních tepen, zánět tkáně, která obaluje

srdce a plíce, krevní sraženiny, krevní sraženiny v plicích

Zažívací problémy:

ztráta životně důležitých látek, jako je bílkovina ze zažívacího traktu,

neprůchodnost střev, řitní píštěl (abnormální kanálek, kdy dojde k propojení konečníku s kůží v

okolí řitního otvoru), porucha funkce ledvin, diabetes (cukrovka)

Kůže, vlasy, oči, celkové:

křeče (epileptický záchvat), zánět očního nervu, který může způsobit

úplnou nebo částečnou ztrátu vidění, modrofialové mramorování kůže, nadměrná funkce štítné

žlázy, zánět štítné žlázy, ataxie (stav spojený s nedostatkem svalové koordinace), potíže s chůzí,

samovolný potrat, zánět kožních cév, kožní fibróza (zmnožení vaziva v kůži)

Mozek: cévní mozková příhoda (mrtvice), přechodná příhoda neurologické poruchy způsobená

sníženým průtokem krve, obrna lícního nervu, demence.

Imunitní systém:

těžká alergická reakce

Svalová a kosterní soustava a pojivové tkáně:

opožděný uzávěr zakulacených konců kostí,

které tvoří klouby (epifýzy); zpomalený nebo opožděný růst

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny s

četností výskytu není známo (z dostupných údajů nelze

určit)

:

Zápal plic

Krvácení do žaludku nebo do střev, což může způsobit úmrtí

Návrat (reaktivaci) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce jater)

Horečnaté stavy, puchýře na kůži a tvorbu vředů na sliznicích.

Onemocnění ledvin s příznaky, které zahrnují otok a abnormální výsledky laboratorních testů,

jako je bílkovina v moči a nízká hladina bílkovin v krvi.

Poškození krevních cév, známé jako trombotická mikroangiopatie (TMA), včetně snížení

počtu červených krvinek, snížení počtu krevních destiček a tvorby krevních sraženin.

Lékař bude v průběhu léčby tyto nežádoucí účinky sledovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Dasatinib Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky, na blistru a na

krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Dasatinib Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je dasatinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 50 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 70 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Jádro

tablety: mikrokrystalická celulosa (E 460), monohydrát laktosy (viz bod 2 "Čemu musíte

věnovat pozornost, než začnete přípravek Dasatinib Sandoz užívat”); sodná sůl kroskarmelosy,

hyprolosa (E 463), magnesium-stearát (E 470b)

Potahová vrstva tablety

: polyvinylalkohol (E 1203), oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553b),

glycerol-monostearát (E 471), natrium-lauryl-sulfát.

Jak přípravek Dasatinib Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Dasatinib Sandoz 20 mg potahované tablety

:

Bílá až téměř bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta s číslem „20“ vyraženým na jedné straně a

hladká na druhé straně o průměru 6,1 mm.

Dasatinib Sandoz 50 mg

potahované tablety

:

Bílá až téměř bílá oválná bikonvexní potahovaná tableta s číslem „50“ vyraženým na jedné straně a

hladká na druhé straně o rozměrech

10.9 mm x 5.8 mm

Dasatinib Sandoz 70 mg

potahované tablety

:

Bílá až téměř bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta s číslem „70“ vyraženým na jedné straně a

hladká na druhé straně o průměru 8,9 mm.

Potahované tablety jsou baleny do Al-OPA/Al/PVC blistrů (kalendářní blistry nebo perforované

jednodávkové blistry) nebo do HDPE lahvičky s polypropylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem

a umělohmotnou (HDPE) nádobkou obsahující vysoušedlo (silikagel) a vloženy do krabičky.

Velikosti balení:

Krabička obsahující 12 potahovaných tablet v 1 kalendářním blistru.

Krabička obsahující 56 potahovaných tablet ve 4 kalendářních blistrech po 14 potahovaných tabletách.

Krabička obsahující 12 x 1 a 60 x 1 potahovanou tabletu v perforovaných jednodávkových blistrech.

Krabička obsahující jednu lahvičku s 60 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova ulica 57,

1526 Ljubljana, Slovinsko

Remedica Ltd.

Aharnon Street,

Limassol Industrial Estate,

3056 Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek

je v

členských státech EHP registrován pod těmito

názvy:

Nizozemsko

Dasatinib Sandoz 20 mg, filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 50 mg, filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 70 mg, filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 80 mg, filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 100 mg, filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 140 mg, filmomhulde tabletten

Belgie

Dasatinib Sandoz 20 mg filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 70 mg filmomhulde tabletten

Dasatinib Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko

Dasatinib PharOS 20 mg филмирани таблетки

Dasatinib PharOS 50 mg филмирани таблетки

Dasatinib PharOS 100 mg филмирани таблетки

Dasatinib PharOS 140 mg филмирани таблетки

Německo

Dasatinib - 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten

Dasatinib - 1 A Pharma 50 mg Filmtabletten

Dasatinib - 1 A Pharma 70 mg Filmtabletten

Dasatinib - 1 A Pharma 80 mg Filmtabletten

Dasatinib - 1 A Pharma 100 mg Filmtabletten

Dasatinib - 1 A Pharma 140 mg Filmtabletten

Finsko

DASATINIB SANDOZ 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

DASATINIB SANDOZ 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen

DASATINIB SANDOZ 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen

DASATINIB SANDOZ 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

DASATINIB SANDOZ 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francie

DASATINIB SANDOZ 20 mg comprimé pelliculé

DASATINIB SANDOZ 50 mg comprimé pelliculé

DASATINIB SANDOZ 70 mg comprimé pelliculé

DASATINIB SANDOZ 100 mg comprimé pelliculé

DASATINIB SANDOZ 140 mg comprimé pelliculé

Maďarsko

Dasatinib PharOS 20 mg filmtabletta

Dasatinib PharOS 50 mg filmtabletta

Dasatinib PharOS 70 mg filmtabletta

Dasatinib PharOS 100 mg filmtabletta

Dasatinib PharOS 140 mg filmtabletta

Itálie

Dasatinib Sandoz

Litva

Dasatinib Sandoz 20 mg plėvele dengtos tabetės

Dasatinib Sandoz 50 mg plėvele dengtos tabletės

Dasatinib Sandoz 70 mg plėvele dengtos tabletės

Dasatinib Sandoz 80 mg plėvele dengtos tabletės

Dasatinib Sandoz 100 mg plėvele dengtos tabletės

Dasatinib Sandoz 140 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Dasatinib PharOS 20 mg apvalkotās tabletes

Dasatinib PharOS 50 mg apvalkotās tabletes

Dasatinib PharOS 70 mg apvalkotās tabletes

Dasatinib PharOS 80 mg apvalkotās tabletes

Dasatinib PharOS 100 mg apvalkotās tabletes

Dasatinib PharOS 140 mg apvalkotās tabletes

Polsko

Dasatinib Sandoz

Portugalsko

Dasatinib Sandoz

Rumunsko

Dasatinib PharOS 20 mg comprimate filmate

Dasatinib PharOS 50 mg comprimate filmate

Dasatinib PharOS 70 mg comprimate filmate

Dasatinib PharOS 100 mg comprimate filmate

Švédsko

Dasatinib Sandoz, 20 mg filmdragerad tablett

Dasatinib Sandoz, 50 mg filmdragerad tablett

Dasatinib Sandoz, 70 mg filmdragerad tablett

Dasatinib Sandoz, 100 mg filmdragerad tablett

Dasatinib Sandoz, 140 mg filmdragerad tablett

Slovinsko

Dasatinib PharOS 20 mg filmsko obložene tablete

Dasatinib PharOS 50 mg filmsko obložene tablete

Dasatinib PharOS 70 mg filmsko obložene tablete

Dasatinib PharOS 80 mg filmsko obložene tablete

Dasatinib PharOS 100 mg filmsko obložene tablete

Dasatinib PharOS 140 mg filmsko obložene tablete

Slovensko

Dasatinib Sandoz 20 mg

Dasatinib Sandoz 50 mg

Dasatinib Sandoz 70 mg

Dasatinib Sandoz 100 mg

Velká Británie

Dasatinib PharOS 20 mg Film-coated Tablets

Dasatinib PharOS 50 mg Film-coated Tablets

Dasatinib PharOS 70 mg Film-coated Tablets

Dasatinib PharOS 80 mg Film-coated Tablets

Dasatinib PharOS 100 mg Film-coated Tablets

Dasatinib PharOS 140 mg Film-coated Tablets

Rakousko

Dasatinib Sandoz 20 mg – Filmtabletten

Dasatinib Sandoz 50 mg – Filmtabletten

Dasatinib Sandoz 70 mg – Filmtabletten

Česká republika

Dasatinib Sandoz

Dánsko

Dasatinib Sandoz

Estonsko

Dasatinib Sandoz

Španělsko

Dasatinib Sandoz 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Dasatinib Sandoz 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Dasatinib Sandoz 70 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Chorvatsko

Dasatinib Sandoz 20 mg filmom obložene tablete

Dasatinib Sandoz 50 mg filmom obložene tablete

Dasatinib Sandoz 70 mg filmom obložene tablete

Norsko

Dasatinib Sandoz

Švédsko

Dasatinib Sandoz

Tato p

ří

balo

informace byla naposledy revidov

á

na: 2. 6. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls98467/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dasatinib Sandoz 20 mg potahované tablety

Dasatinib Sandoz 50 mg potahované tablety

Dasatinib Sandoz 70 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dasatinib Sandoz 20 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 26,2 mg laktosy (jako monohydrát).

Dasatinib Sandoz 50 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 65,6 mg laktosy (jako monohydrát).

Dasatinib Sandoz 70 mg

potahované

tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 70 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 91,8 mg laktosy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Dasatinib Sandoz 20 mg

potahované

tablety:

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, kulatá potahovaná tableta s ,,20

vyraženým na jedné straně a hladká na

druhé straně, o průměru 6,1 mm.

Dasatinib Sandoz 50 mg potahované tablety

:

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná potahovaná tableta s ,,50

vyraženým na jedné straně a hladká na

druhé straně, o rozměrech 10,9 mm x 5,8 mm.

Dasatinib Sandoz 70 mg

potahované tablety

:

Bílá až téměř bílá, bikonvexní, kulatá potahovaná tableta s ,,70

vyraženým na jedné straně a hladká na

druhé straně, o průměru 8,9 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

T

erapeutické indikace

Dasatinib Sandoz je indikován k léčbě dospělých pacientů s:

nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myelogenní leukemií

(CML) v chronické fázi.

chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí k předchozí

léčbě včetně imatinibu.

Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a s lymfoidní blastickou CML s rezistencí či

intolerancí k předchozí léčbě.

Dasatinib Sandoz je indikován k léčbě pediatrických pacientů s:

nově diagnostikovanou Ph+ CML v chronické fázi (Ph+ CML-CP) nebo Ph+ CML-CP

s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě včetně imatinibu.

nově diagnostikovanou Ph+ ALL v kombinaci s chemoterapií.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit lékař, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě pacientů s leukemií.

Dávkování

Dospělí pacienti

Doporučená zahajovací dávka pro léčbu chronické fáze CML je 100 mg dasatinibu jednou denně.

Doporučená zahajovací dávka pro léčbu akcelerované, myeloidní nebo lymfoidní blastické fáze

(pokročilé stadium) CML nebo Ph+ ALL je 140 mg jednou denně (viz bod 4.4).

Pediatrická populace (Ph+ CML-CP a Ph+ ALL)

Dávkování u dětí a dospívajících se stanoví dle tělesné hmotnosti (viz tabulka 1). Dasatinib se podává

perorálně jednou denně. Dávku je třeba přepočítat každé 3 měsíce nebo i častěji, pokud je třeba, podle

změn tělesné hmotnosti. Tablety se nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; u

těchto pacientů se má podávat prášek pro perorální suspenzi. Zvýšení či snížení dávky je doporučeno na

základě individuální odpovědi pacienta na léčbu a její snášenlivosti. S léčbou přípravkem Dasatinib

Sandoz u dětí mladších než 1 rok nejsou žádné zkušenosti.

Dasatinib Sandoz

potahované tablety a dasatinib prášek pro perorální suspenzi nejsou bioekvivalentní.

Pacienti, kteří jsou schopni polykat tablety a kteří mohou přejít z formy dasatinib prášek pro perorální

suspenzi na

přípravek Dasatinib Sandoz tablety nebo pacienti, kteří nejsou schopni polykat tablety a

kteří chtějí přejít z tablet na perorální suspenzi, mohou tak učinit za předpokladu, že budou dodržena

doporučení pro správné dávkování.

Doporučená zahajovací denní dávka přípravku Dasatinib Sandoz tablety u pediatrických pacientů je

uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1: Dávkování přípravku

Dasatinib Sandoz

tablety u pediatrických pacientů s Ph+ CML

-CP a

Ph+ ALL

Tělesná

hmotnost (kg)

a

Denní dávka

(mg)

10 až méně než 20 kg

40 mg

20 až méně než 30 kg

60 mg

30 až méně než 45 kg

70 mg

alespoň 45 kg

100 mg

Tablety se nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg (

těmto pacientům se má podávat prášek pro perorální suspenzi)

Délka léčby

V klinických studiích léčba dasatinibem u dospělých pacientů s Ph+ CML-CP, v akcelerované,

myeloidní nebo lymfoidní blastické fázi (pokročilé fázi) CML, nebo s Ph+ ALL a u pediatrických

pacientů s Ph+ CML-CP trvala do doby progrese nemoci nebo do doby, kdy ji pacient přestal tolerovat.

Vliv ukončení léčby na dlouhodobý výsledek onemocnění po dosažení cytogenetické nebo molekulární

odpovědi [včetně kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR), velké molekulární odpovědi (MMR) a

MR4.5] nebyl zkoumán.

V klinických studiích se léčba dasatinibem podávala u pediatrických pacientů s Ph+ ALL

kontinuálně, přidávala se k po sobě jdoucím cyklům základní chemoterapie po dobu nejvýše dvou let.

U pacientů, kteří následně podstupují transplantaci kmenových buněk, lze dasatinib podávat ještě rok po

transplantaci.

Aby se dosáhlo doporučené dávky, je přípravek Dasatinib Sandoz dostupný jako potahované tablety o

síle 20 mg, 50 mg a 70 mg a potahované tablety o síle 80 mg, 100 mg a 140 mg jsou jiných držitelů.

Zvýšení či snížení dávky je doporučeno na základě odpovědi pacienta na léčbu a její snášenlivosti.

Zvyšování dávky

V klinických studiích u dospělých pacientů s CML a Ph+ ALL bylo umožněno zvýšení dávky na 140

mg jednou denně (u chronické fáze CML) nebo 180 mg jednou denně (v případě pokročilého stadia

CML nebo u Ph+ ALL) u těch pacientů, u nichž nebyla dosažena hematologická nebo cytogenetická

odpověď při podávání doporučené počáteční dávky.

Následující zvyšování dávek uvedené v tabulce 2 se doporučuje u pediatrických pacientů s Ph+ CML-

CP, kteří podle současných pokynů pro léčbu nedosahují hematologické, cytogenetické a molekulární

odpovědi v doporučených časových intervalech, a kteří tolerují léčbu.

Tabulka 2: Zvyšování dávky pro pediatrické pacienty s Ph+ CML

-CP

Dávka (maximální denní dávka)

Zahajovací

dávka

Zvyšování

Tablety

40 mg

50 mg

60 mg

70 mg

70 mg

90 mg

100 mg

120 mg

Zvyšování dávek se u pediatrických pacientů s Ph+ ALL nedoporučuje, protože u těchto pacientů se

dasatinib podává v kombinaci s chemoterapií.

Úprava dávkování při nežádoucích účincích

Myelosuprese

V klinických studiích byla myelosuprese léčena přerušením medikace, snížením dávky nebo vysazením

zkoušené léčby. Podle potřeby byla použita transfuze trombocytů a erytrocytů. U pacientů s rezistentní

myelosupresí byl použit hematopoetický růstový faktor.

Pokyny pro úpravu dávkování u dospělých jsou uvedeny v tabulce 3 a u pediatrických

pacientů s Ph+ CML-CP v tabulce 4. Pokyny pro pediatrické pacienty s Ph+ ALL léčené v kombinaci

s chemoterapií jsou v samostatném odstavci níže pod tabulkami.

Tabulka 3:

Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii

u dospělých

Dospělí s chronickou

fází CML

(zahajovací dávka 100

mg jednou denně)

ANC < 0,5 x 10

a/nebo

trombocyty

< 50 x 10

Přerušte léčbu, dokud ANC ≥ 1,0 x 10

/l a

trombocyty ≥ 50 x 10

Obnovte léčbu původní zahajovací

dávkou.

Jestliže je počet trombocytů < 25 x 10

/l a/nebo se

opět objeví ANC < 0,5 x 10

/l po dobu > 7 dnů,

zopakujte krok 1 a obnovte léčbu sníženou dávkou

80 mg jednou denně v druhé epizodě. Ve třetí

epizodě dále snižte dávku na 50 mg jednou denně

(u nově diagnostikovaných pacientů) nebo ji

přerušte (u pacientů s rezistencí či intolerancí k

předchozí léčbě, včetně imatinibu).

Dospělí s akcelerovanou

a blastickou fází CML a

Ph+ ALL

(zahajovací dávka 140

mg jednou denně)

ANC < 0,5 x 10

a/nebo

trombocyty

< 10 x 10

Zkontrolujte, zda cytopenie souvisí s leukemií

(aspirace nebo biopsie kostní dřeně).

Jestliže cytopenie nesouvisí s leukemií, přerušte

léčbu, dokud ANC ≥ 1,0 x 10

/l a trombocyty ≥ 20

x 10

/l, a poté obnovte léčbu původní zahajovací

dávkou.

Jestliže se opět objeví cytopenie, zopakujte krok 1

a obnovte léčbu sníženou dávkou 100 mg jednou

denně (druhá epizoda) nebo 80 mg jednou denně

(třetí epizoda).

Pokud cytopenie souvisí s leukemií, zvažte zvýšení

dávky na 180 mg jednou denně.

ANC: absolutní počet neutrofilů

Tabulka 4: Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii u pediatrických pacientů s

Ph+ CML-CP

Jestliže cytopenie

trvá více než 3

týdny, zkontrolujte,

zda cytopenie souvisí

s leukemií (aspirace

kostní dřeně nebo

biopsie).

Jestliže cytopenie

nesouvisí s leukemií,

přerušte léčbu, dokud

≥ 1,0 x 10

/l a

trombocyty

≥ 75 x 10

/l, a poté

obnovte

léčbu

původní zahajovací či

sníženou dávkou.

3. Jestliže se opět

objeví cytopenie,

zopakujte

aspiraci/biopsii a

obnovte léčbu sníženou

dávkou.

Dávka (maximální denní dávka)

Původní

zahajovací

dávka

Snížení dávky o jednu

úroveň

Snížení dávky o dvě

úrovně

40 mg

20 mg

60 mg

40 mg

20 mg

70 mg

60 mg

50 mg

100 mg

80 mg

70 mg

ANC: absolutní počet neutrofilů

*nižší dávka tablet není dostupná

Pokud se u pediatrických pacientů s Ph+ CML-CP objeví během kompletní hematologické odpovědi

(CHR) neutropenie nebo trombocytopenie stupně ≥ 3, léčba dasatinibem se má přerušit, a poté může být

obnovena ve snížené dávce. Dočasné snížení dávky kvůli cytopenii středního stupně a odpovědi na

léčbu se má provést podle potřeby.

U pediatrických pacientů s Ph+ ALL se v případě výskytu hematologických toxicit stupně 1 až 4

nedoporučuje změna dávkování. Pokud by neutropenie a/nebo trombocytopenie vedly ke zpoždění

následujícího cyklu léčby o více než 14 dní, má se léčba dasatinibem přerušit, a jakmile začíná další

cyklus léčby, pokračuje se ve stejném dávkování. Pokud neutropenie a/nebo trombocytopenie přetrvává

a následující léčbný cyklus je opožděn o dalších 7 dní, má se provést vyšetření kostní dřeně, aby se

vyhodnotila celularita a procento blastů. Pokud je celularita kostní dřeně

< 10 %, léčba dasatinibem se má přerušit, dokud není ANC > 500/μl (0,5 x 10

/l), poté může být léčba

obnovena v plné dávce. Pokud je celularita kostní dřeně > 10 %, lze zvážit pokračování léčby

dasatinibem.

Nehematologické nežádoucí účinky

Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou středně těžké nehematologické nežádoucí účinky stupně 2,

má se do jejich zvládnutí nebo k návratu do výchozího stavu léčba přerušit. Pokud jde o první výskyt,

má se pokračovat ve stejné dávce, pokud jde o opakující se nežádoucí účinky, má se dávka snížit.

Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou těžké nehematologické nežádoucí účinky stupně 3 nebo 4,

musí být do jejich zvládnutí léčba přerušena. Poté může být podle potřeby obnovena léčba sníženou

dávkou v závislosti na závažnosti původního nežádoucího účinku. U pacientů s chronickou fází CML,

kteří dostávali 100 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na 80 mg jednou denně, dále pokud

je to nutné, snížení z 80 mg na 50 mg jednou denně. U pacientů s pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL,

kteří dostávali dávku 140 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na 100 mg jednou denně, dále

pokud je to nutné, snížení ze 100 mg na 50 mg jednou denně. U pediatrických pacientů s CML-CP

s nehematologickými nežádoucími účinky je třeba dodržovat doporučení pro snížení dávky pro výše

popsané hematologické nežádoucí účinky. U pediatrických pacientů s Ph+ ALL s nehematologickými

nežádoucími účinky má být, pokud je třeba, dodržena jedna úroveň snížení dávky podle doporučení

pro snížení výskytu hematologických nežádoucích účinků popsaných výše.

Pleurální výpotek

Jestliže je diagnostikován pleurální výpotek, má se léčba dasatinibem přerušit, dokud nedojde k

vymizení příznaků nebo se stav pacienta nevrátí do výchozího stavu. Jestliže se epizoda nezlepší

přibližně během jednoho týdne, má se zvážit možnost nasazení diuretik, kortikosteroidů nebo obou

skupin současně (viz body 4.4 a 4.8). Po vyřešení první příhody se má pokračovat v podávání stejné

dávky dasatinibu. Po vyřešení opakované příhody se má pokračovat v podávání dávky snížené o jeden

stupeň. Po vyřešení závažné příhody (stupeň 3 nebo 4) může být léčba obnovena ve snížené dávce

odpovídající závažnosti nežádoucího účinku.

Snížení dávky při souběžném užívání silného inhib

itoru CYP3A4

Je třeba se vyvarovat souběžného užívání silného inhibitoru CYP3A4 a grapefruitového džusu s

přípravkem Dasatinib Sandoz (viz bod 4.5). Pokud je to možné, má se zvolit alternativní souběžná

medikace bez nebo s minimálním inhibičním potenciálem enzymu. Pokud se přípravek Dasatinib

Sandoz musí podávat se silným inhibitorem CYP3A4, je třeba zvážit snížení dávky na:

40 mg denně u pacientů, kteří užívají dasatinib 140 mg denně.

20 mg denně u pacientů, kteří užívají dasatinib 100 mg denně.

20 mg denně u pacientů, kteří užívají dasatinib 70 mg denně.

U pacientů, kteří užívají dasatinib 60 mg nebo 40 mg denně, je třeba zvážit přerušení dávky přípravku

Dasatinib Sandoz, dokud není inhibice CYP3A4 ukončena, nebo pokud nebyl pacient převeden na nižší

dávku. Před opětovným zahájením léčby dasatinibem je nutná washout perioda v délce přibližně 1 týdne

poté, co bylo podávání inhibitoru ukončeno.

U těchto snížených dávek dasatinibu se předpokládá, že plocha pod křivkou (AUC) se upraví na

rozmezí pozorované bez inhibitoru CYP3A4; avšak klinické údaje u těchto úprav dávek u pacientů,

kteří dostávali silné inhibitory CYP3A4, nejsou dostupné. Není-li dasatinib po snížení dávky tolerován,

je třeba ukončit podávání silného inhibitoru CYP3A4, nebo přerušit podávání dasatinibu, dokud není

inhibitor vysazen. Před zvýšením dávky přípravku Dasatinib Sandoz je nutná washout perioda v délce

přibližně 1 týdne poté, co bylo podávání inhibitoru ukončeno.

Zvláštní populace

Starší pacienti

U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní farmakokinetické rozdíly v závislosti na

věku. U starších pacientů není třeba doporučovat snížení dávky.

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater mohou dostávat doporučenou

zahajovací dávku. Nicméně u pacientů s poruchou funkce jater je třeba dasatinib používat s opatrností

(viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Nebyly prováděny žádné klinické studie s dasatinibem u pacientů se sníženou funkcí ledvin (ze studie u

pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML byli vyloučeni pacienti se sérovou koncentrací

kreatininu > 3krát vyšší, než je horní hranice normy a z klinických studií u pacientů s chronickou fází

CML s rezistencí či intolerancí na předchozí léčbu s imatinibem byli vyloučeni pacienti se sérovou

koncentrací kreatininu > 1,5krát vyšší, než je horní hranice normy). Jelikož renální clearance dasatinibu

a jeho metabolitů je < 4 %, neočekává se u pacientů s renální insuficiencí pokles celkové tělesné

clearance.

Způsob podání

Přípravek Dasatinib Sandoz se musí podávat perorálně. Potahované tablety se nesmí drtit, lámat nebo

kousat, aby se zachovala konzistence dávkování a minimalizovalo riziko dermální expozice, tablety se

musí polykat celé. Potahované tablety se nemají dispergovat, protože expozice u pacientů užívajících

dispergované tablety je nižší než u těch, kteří polykají celou tabletu. Pro pediatrické pacienty s Ph+

CML-CP a Ph+ ALL a pro dospělé pacienty s CML-CP, kteří nemohou polykat tablety, může být k

dispozici dasatinib prášek pro perorální suspenzi. Dasatinib Sandozse může užívat s jídlem nebo bez

jídla a má se užívat pravidelně buď ráno, nebo večer (viz bod 5.2).

Dasatinib Sandoz se nemá užívat s

grapefruitem nebo grapefruitovým džusem (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Klinicky relevantní interakce

Dasatinib je substrát a inhibitor cytochromu P450 (CYP) 3A4. Proto existuje možnost interakce s jinými

současně podávanými léčivými přípravky, které se metabolizují primárně enzymem CYP3A4 nebo jeho

účinek modulují (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků nebo látek, které silně inhibují enzym CYP3A4 (např.

ketokonazol, itrakonazol, erythromycin, klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový džus),

může zvýšit expozici dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje souběžné

podávání silných inhibitorů CYP3A4 (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků, které indukují enzym CYP3A4 (např. dexamethason,

fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital nebo rostlinné přípravky obsahující Hypericum

perforatum neboli třezalku tečkovanou), může výrazně snížit expozici dasatinibu a potenciálně zvýšit

riziko selhání léčby. Proto je třeba u pacientů léčených dasatinibem volit při současném podávání

alternativní léčivé přípravky s nižším potenciálem indukce CYP3A4 (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvýšit expozici substrátu CYP3A4. Proto je

nutná opatrnost, pokud se dasatinib podává současně se substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým

indexem, jako je astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo námelové alkaloidy

(ergotamin, dihydroergotamin) (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a antagonisty histaminu-2 (H2) (např. famotidin), inhibitoru protonové

pumpy (např. omeprazol) nebo hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého může snížit expozici

dasatinibu. Proto se nedoporučuje podávat antagonisty H2 a inhibitory protonové pumpy a přípravky

obsahující hydroxid hlinitý/hydroxid hořečnatý se musí podat do 2 hodin před nebo 2 hodiny po podání

dasatinibu (viz bod 4.5).

Zvláštní populace

Dle zjištění farmakokinetické studie jednorázového podávání mohou pacienti s lehkou, středně těžkou

nebo těžkou poruchou funkce jater dostávat doporučenou zahajovací dávku (viz bod 5.2). Kvůli

omezením této klinické studie se při podávání dasatinibu pacientům s poruchou funkce jater doporučuje

opatrnost.

Důležité nežádoucí účinky

Myelosuprese

Léčba dasatinibem je spojena s anemií, neutropenií a trombocytopenií. Jejich výskyt nastává dříve a je

častější u pacientů v pokročilé fázi CML nebo pacientů s Ph+ ALL než u pacientů v chronické fázi

CML. Po dobu prvních dvou měsíců je třeba provádět každý týden kompletní krevní obraz (CBC) u

dospělých pacientů s pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL léčených dasatinibem v monoterapií, a poté

jednou měsíčně nebo je-li to klinicky indikováno. U dospělých a pediatrických pacientů s chronickou

fází CML je třeba provádět kompletní krevní obraz každý druhý týden po dobu 12 týdnů, poté každé 3

měsíce nebo je-li to klinicky indikováno.

U pediatrických pacientů s Ph+ ALL léčených dasatinibem v

kombinaci s chemoterapií se má CBC provést před zahájením každého cyklu chemoterapie a podle

klinické indikace. Během konsolidačních cyklů chemoterapie se má CBC provést každé 2 dny až do

normalizace stavu (viz body 4.2 a 4.8). Myelosuprese je v zásadě reverzibilní a obvykle odezní po

dočasném vysazení dasatinibu nebo po snížení dávky.

Krvácení

U pacientů s chronickou fází CML (n=548) se vyskytlo krvácení stupně 3 nebo 4 u 5 pacientů (1 %)

léčených dasatinibem. V klinických studiích u pacientů s pokročilou fází CML, kteří byli léčeni

doporučenou dávkou dasatinibu (n=304), se těžké krvácení do centrální nervové soustavy

(CNS) vyskytlo u 1 % pacientů. Jeden případ skončil fatálně a byl spojen s trombocytopenií stupně 4

dle kriterií CTC (Common Toxicity Criteria). Gastrointestinální krvácení stupně 3 nebo 4 se vyskytlo u

6 % pacientů s pokročilou fází CML a obvykle vyžadovalo vysazení léčby a transfuze. Další typy

krvácení stupně 3 nebo 4 se vyskytly u 2 % pacientů s pokročilou fází CML. Většina krvácivých

nežádoucích účinků byla u těchto pacientů typicky spojena s trombocytopenií stupně 3 nebo 4 (viz bod

4.8). Navíc in vitro a in vivo testy trombocytů naznačují, že léčba dasatinibem reverzibilně ovlivňuje

jejich aktivaci.

Je nutná opatrnost, pokud pacienti musí užívat léčivé přípravky inhibující funkci trombocytů nebo

antikoagulancia.

Retence tekutin

Podávání dasatinibu je spojeno s retencí tekutin. Ve fázi III klinické studie u pacientů s nově

diagnostikovanou chronickou fází CML byla po minimálně 60 měsících dalšího sledování retence

tekutin stupně 3 nebo 4 hlášena u 13 pacientů (5 %) ve skupině léčené dasatinibem a u 2 pacientů

(1 %) ve skupině s imatinibem (viz bod 4.8). U všech pacientů s chronickou fází CML léčených

dasatinibem se závažná retence tekutin vyskytla u 32 pacientů (6 %), kteří byli léčeni doporučenou

dávkou dasatinibu (n=548). V klinických studiích u pacientů s pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL

léčených dasatinibem v doporučené dávce (n=304) byla retence tekutin stupně 3 nebo 4 hlášena u 8 %

pacientů, včetně pleurálního a perikardiálního výpotku stupně 3 nebo 4 hlášeného u 7 %, respektive 1 %

pacientů. U těchto pacientů byly hlášeny plicní edém stupně 3 nebo 4 a plicní hypertenze u 1 %

pacientů.

Pacientům, u nichž se vyvinou symptomy naznačující možnost pleurálního výpotku, jako je dušnost

nebo suchý kašel, je třeba provést rentgen hrudníku. Závažný pleurální výpotek stupně 3 nebo 4 může

vyžadovat thorakocentézu a kyslíkovou terapii. Retence tekutin byla zvládnuta typicky podpůrnými

léčebnými opatřeními, jako jsou podávání diuretik a krátkodobé podávání steroidů (viz body 4.2 a

4.8). U pacientů ve věku 65 let a starších je pravděpodobnější výskyt pleurálního výpotku, dyspnoe,

kašle, perikardiálního výpotku a městnavého srdečního selhání než u mladších jedinců, a proto mají být

pečlivě sledováni.

Plicní arteriální hypertenze (PAH)

PAH (prekapilární plicní arteriální hypertenze potvrzená pravostrannou srdeční katetrizací) byla hlášena

v souvislosti s léčbou dasatinibem (viz bod 4.8). V těchto případech byla PAH hlášena po zahájení

léčby dasatinibem i během léčby trvající déle než 1 rok.

Před zahájením léčby dasatinibem se u pacientů musejí vyšetřit známky a příznaky přidruženého

kardiopulmonálního onemocnění. U každého pacienta s přítomnými příznaky srdeční choroby má být

provedena echokardiografie při zahájení léčby, a její provedení má být zváženo u pacientů s rizikovými

faktory pro srdeční nebo plicní onemocnění. U pacientů, u nichž se objeví dyspnoe a únava po zahájení

léčby, se mají vyšetřit časté etiologie zahrnující pleurální výpotek, plicní edém, anemii nebo plicní

infiltraci. V souladu s doporučeními pro řešení nehematologických nežádoucích účinků (viz bod 4.2)

může být dávka dasatinibu snížena nebo může být léčba v průběhu tohoto hodnocení přerušena. Pokud

se nedospěje k objasnění, nebo pokud se stav nezlepší po snížení dávky nebo přerušení léčby, měla by

se zvážit diagnóza PAH. Diagnostický přístup musí být v souladu s doporučenými postupy. Pokud se

PAH potvrdí, musí být léčba dasatinibem trvale ukončena. Sledování se musí provádět v souladu s

doporučenými postupy. Po ukončení terapie dasatinibem bylo u pacientů s PAH pozorováno zlepšení

hemodynamických a klinických parametrů.

Prodloužení QT

Údaje in vitro naznačují, že dasatinib může prodlužovat srdeční ventrikulární repolarizaci (interval QT)

(viz bod 5.3). V klinické studii fáze III s minimálním 60měsíčním sledováním měl z 258 pacientů s

nově diagnostikovanou CML v chronické fázi léčených dastatinibem a 258 pacientů léčených

imatinibem v každé skupině 1 pacient (< 1 %) prodloužený QTc interval hlášený jako nežádoucí účinek.

Ve skupině pacientů léčených dasatinibem byl medián změny intervalu QTcF oproti výchozí hodnotě

3,0 msc ve srovnání se skupinou pacientů léčených imatinibem, ve které byla změna 8,2 msc. V každé

skupině měl jeden pacient (< 1 %) QTcF > 500 msc. V klinických studiích fáze II u 865 pacientů s

leukemií léčených dasatinibem byl medián změny intervalu QTc oproti výchozí hodnotě podle

Fridericiovy metody (QTcF) 4 - 6 msc; horní hranice 95% intervalu spolehlivosti pro všechny průměrné

změny oproti výchozí hodnotě byla < 7 msc (viz bod 4.8).

Z 2 182 pacientů s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem léčených dasatinibem v

klinických studiích bylo u 15 (1 %) pacientů hlášeno prodloužení QTc jako nežádoucí reakce. U 21

těchto pacientů (1 %) bylo QTcF > 500 msc.

Dasatinib je třeba podávat s opatrností pacientům, kteří mají nebo mohou mít prodloužení QTc. Jsou to

zejména pacienti s hypokalemií nebo hypomagnezemií, pacienti s kongenitálním syndromem dlouhého

QT, pacienti užívající antiarytmika nebo jiné léčivé přípravky, jež vedou k prodloužení QT a pacienti s

vysokou kumulativní dávkou antracyklinu. Hypokalemii nebo hypomagnezemii je třeba před zahájením

podávání dasatinibu upravit.

Kardiální nežádoucí účinky

Dasatinib byl hodnocen v randomizované studii u 519 pacientů s nově diagnostikovanou CML v

chronické fázi, která zahrnovala pacienty s předchozím srdečním onemocněním. U pacientů užívajících

dasatinib byly hlášeny srdeční nežádoucí účinky jako městnavé srdeční selhání/srdeční dysfunkce,

perikardiální výpotek, arytmie, palpitace, prodloužení QT intervalu a infarkt myokardu (včetně

fatálního). Kardiální nežádoucí účinky byly častěji hlášeny u pacientů s rizikovými faktory nebo se

srdečním onemocněním v anamnéze. Pacienti s rizikovými faktory (např. hypertenze, hyperlipidemie,

diabetes) nebo se srdečním onemocněním v anamnéze (např. po perkutánní koronární intervenci,

prokázanou koronární arteriární chorobou) mají být pečlivě sledováni kvůli klinickým známkám a

symptomům souvisejícím s poruchou srdeční funkce, jako je bolest na hrudi, dechová nedostatečnost a

diaforéza.

Při výskytu těchto klinických známek nebo symptomů se lékařům doporučuje přerušit podávání

dasatinibu

zvážit nutnost alternativní léčby specifické pro CML. Po zvládnutí těchto potíží má před

znovuzahájením léčby dasatinibem následovat funkční zhodnocení. Dasatinib může být podán v

původní dávce po lehkých/středně těžkých nežádoucích účincích (≤ stupně 2) nebo ve snížené dávce po

těžkých nežádoucích účincích (≥ stupně 3) (viz bod 4.2). Pacienti, kteří pokračují v léčbě, je třeba

pravidelně monitorovat.

Pacienti s nekompenzovaným nebo významným kardiovaskulárním onemocněním nebyli do klinických

studií zařazeni.

Trombotická mikroangiopatie (TMA)

Inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL, včetně případů souvisejících s užíváním dasatinibu,

jsou spojovány s výskytem trombotické mikroangiopatíe (TMA) (viz bod 4.8). Pokud se u pacienta,

který užívá dasatinib, vyskytnou laboratorní nebo klinické nálezy spojené s TMA, má se

léčba dasatinibem přerušit a mají se důkladně vyhodnotit příznaky TMA včetně aktivity

ADAMTS13 a stanovení anti-ADAMTS13 protilátek. Pokud je protilátka proti ADAMTS13 zvýšená

ve spojení s nízkou aktivitou ADAMTS13, léčba dasatinibem nemá být obnovena.

Reaktivace hepatitidy B

U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči viru hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby

inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní

hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta.

Před zahájením léčby dasatinibem mají být pacienti vyšetřeni kvůli infekci HBV. Před zahájením léčby

u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním) a u pacientů, u

kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na odborníky na

onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu dasatinibem, mají být po celou

dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni s ohledem na možný výskyt známek a

příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8).

Účinky na růst a vývoj u pediatrických pacientů

V pediatrických studiích s dasatinibem byly u pediatrických pacientů s Ph+ CML-CP

rezistentních/intolerantních na imatinib a u dosud neléčených pediatrických pacientů s Ph+ CML-CP

hlášeny po nejméně 2 letech léčby nežádoucí účinky související s léčbou spojené s růstem a vývojem

kostí u 6 (4,6 %) pacientů, jeden z nich byl těžké intenzity (retardace růstu stupně 3). Těchto 6 případů

zahrnovalo případy opožděného uzávěru epifýz, osteopenie, retardace růstu a gynekomastie (viz

bod 5.1). Tyto výsledky je obtížné interpretovat v souvislosti s chronickými onemocněními, jako je

CML, a vyžadují dlouhodobé sledování.

V pediatrických studiích s dasatinibem v kombinaci s chemoterapií byly u nově

diagnostikovaných pediatrických pacientů s Ph+ ALL po maximálně 2 letech léčby hlášeny s léčbou

související nežádoucí účinky spojené s růstem a vývojem kostí u 1 pacienta (0,6 %). V tomto případě

šlo o osteopenii 1. stupně.

Dasatinib Sandoz obsahuje laktosu a sodík

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě ,,bez sodíku”.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé látky, které mohou zvyšovat koncentraci dasatinibu v plazmě

Studie in vitro ukazují, že dasatinib je substrátem CYP3A4. Souběžné užití dasatinibu a léčivých

přípravků nebo látek, které jsou silnými inhibitory enzymu CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol,

erythromycin, klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový džus), může zvýšit koncentraci

dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje systémové podávání silných

inhibitorů CYP3A4 (viz bod 4.2).

Na základě experimentů in vitro je v klinicky relevantních koncentracích vazba dasatinibu na bílkoviny

v plazmě zhruba 96 %. Nebyly provedeny žádné klinické studie hodnotící interakce dasatinibu s jinými

léčivými přípravky vážícími se na bílkoviny. Potenciál pro vytěsnění a jeho klinický význam není znám.

Léčivé látky, které mohou snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě

Když byl dasatinib podán po 8 denních dávkách 600 mg rifampicinu, silného induktoru CYP3A4

podávaného vždy večer, AUC dasatinibu se snížila o 82 %. Jiné léčivé přípravky, které indukují aktivitu

enzymu CYP3A4 (např. dexamethason, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo rostlinné přípravky

obsahující Hypericum perforatum neboli třezalku tečkovanou), mohou také zvyšovat metabolizmus a

snižovat koncentraci dasatinibu v plazmě. Proto se souběžné užívání silných induktorů CYP3A4 a

dasatinibu nedoporučuje. U pacientů, u nichž je indikován rifampicin nebo jiné induktory CYP3A4, je

třeba použít alternativní léčivé přípravky s menším indukčním potenciálem tohoto enzymu.

Souběžné užívání dexamethasonu, slabého induktoru CYP3A4, s dasatinibem je

možné; předpokládá se, že se AUC dasatinibu snižuje přibližně o 25 % při souběžném užívání

dexamethasonu, což pravděpodobně není klinicky významné.

Antagonisté histaminu

-

2 a inhibitory protonové pumpy

Dlouhodobé potlačování sekrece žaludeční kyseliny pomocí antagonistů H2 nebo inhibitorů protonové

pumpy (např. famotidin a omeprazol) pravděpodobně snižuje koncentraci dasatinibu. Ve studii

jednorázové dávky u zdravých subjektů snížilo podání famotidinu 10 hodin před jednorázovou dávkou

dasatinibu koncentraci dasatinibu o 61 %. Ve studii na 14 zdravých jedincích došlo po podání

jednorázové dávky 100 mg dasatinibu, kterému 22 hodin předtím předcházelo 4denní podávání 40 mg

omeprazolu v rovnovážném stavu, k poklesu hodnoty AUC dasatinibu o 43 % a C

dasatinibu o 42 %.

U pacientů léčených dasatinibem je třeba zvážit použití antacid místo antagonistů H2 nebo inhibitorů

protonové pumpy (viz bod 4.4).

Antacida

Neklinické údaje prokazují, že rozpustnost dasatinibu závisí na hodnotě pH. U zdravých subjektů

souběžné užití antacid hydroxidu hlinitého/hydroxidu hořečnatého s dasatinibem snížilo AUC u

jednorázové dávky dasatinibum o 55 % a C

o 58 %. Když však byla antacida podána 2 hodiny před

jednorázovou dávkou dasatinibu, v koncentraci dasatinibu nebyly pozorovány žádné relevantní změny.

Antacida tedy mohou být podávána do 2 hodin před nebo 2 hodiny po podání dasatinibu (viz bod 4.4).

Léčivé látky, jejichž plazmatickou koncentraci může dasatinib měnit

Souběžné použití dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvyšovat působení substrátu CYP3A4. Ve studii

u zdravých subjektů jednorázová dávka 100 mg dasatinibu zvýšila AUC a C

simvastatinu, což je

známý substrát CYP3A4, o 20, respektive 37 %. Nelze vyloučit, že po mnohočetných dávkách

dasatinibu je tento efekt větší. Substráty CYP3A4, o nichž je známo, že mají úzký terapeutický index

(např. astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo ergotové alkaloidy [ergotamin,

dihydroergotamin]), je tedy třeba podávat pacientům užívajícím dasatinib s opatrností (viz bod 4.4).

Údaje in vitro naznačují možné riziko interakcí se substráty CYP2C8, jako jsou glitazony.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Pohlavně aktivní muži a ženy ve fertilním věku mají používat během léčby účinné metody

antikoncepce.

Těhotenství

Na základě zkušeností u lidí existuje podezření, že dasatinib podávaný během těhotenství způsobuje

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace