DASATINIB MYLAN Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DASATINIB (DASATINIBUM)
Dostupné s:
Mylan Ireland Limited, Dublin
ATC kód:
L01EA02
INN (Mezinárodní Name):
DASATINIB (DASATINIB)
Dávkování:
50MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56X1; 56; 60X1; 60
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DASATINIB
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
44/ 452/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls114584/2022

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dasatinib Mylan 20 mg potahované tablety

Dasatinib Mylan 50 mg potahované tablety

Dasatinib Mylan 70 mg potahované tablety

dasatinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Dasatinib Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dasatinib Mylan užívat

Jak se přípravek Dasatinib Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dasatinib Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Dasatinib Mylan a k čemu se používá

Přípravek Dasatinib Mylan obsahuje léčivou látku dasatinib.

Tento přípravek se používá k léčbě chronické myeloidní leukemie (CML) u dospělých, dospívajících a

dětí od nejméně 1 roku. Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky obvykle

pomáhají organizmu při boji s infekcí. U osob s CML dochází k nekontrolovanému růstu bílých

krvinek, tzv. granulocytů. Přípravek Dasatinib Mylan potlačuje růst těchto leukemických buněk.

Dasatinib Mylan se používá také k léčbě Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) akutní

lymfoblastické leukemie (ALL) u dospělých, dospívajících a dětí od nejméně 1 roku a lymfoidní

blastické CML u dospělých, u nichž nebyla účinná předchozí léčba. U osob s ALL se bílé krvinky

zvané lymfocyty množí příliš rychle a přežívají příliš dlouho. Přípravek Dasatinib Mylan potlačuje růst

těchto leukemických buněk.

Máte-li jakékoli otázky týkající se toho, jak přípravek Dasatinib Mylan funguje nebo proč Vám byl

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dasatinib Mylan užívat

Neužívejte přípravek Dasatinib Mylan

jestliže jste alergický(á) na dasatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte svého lékaře o radu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dasatinib Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže užíváte léky na ředění krve nebo k zabránění vzniku sraženin (viz „Další léčivé

přípravky a přípravek Dasatinib Mylan“)

jestliže máte potíže s játry nebo se srdcem nebo jestliže jste tyto potíže měl(a) v minulosti

jestliže při užívání přípravku Dasatinib Mylan začnete mít potíže s dýcháním, bolest na hrudi

nebo kašel: mohly by to být známky zadržování tekutiny v plicích nebo hrudníku (mohou být

častější u pacientů ve věku 65 let a starších), nebo to může být důsledkem změn v krevních

cévách zásobujících plíce

jestliže jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte

v současné době. Přípravek Dasatinib Mylan může hepatitidu B znovu aktivovat, což může

v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby budou pacienti pečlivě vyšetřeni svým

lékařem s ohledem na možný výskyt známek této infekce

jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dasatinib Mylan objeví modřiny, krvácení, horečka,

únava a zmatenost, kontaktujte svého lékaře. Může to být známka poškození krevních cév

známá jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

Lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav a kontrolovat, zda má přípravek Dasatinib Mylan

požadovaný účinek. Po dobu užívání přípravku Dasatinib Mylan Vám budou pravidelně prováděny

krevní testy.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem do 1 roku. S použitím přípravku Dasatinib Mylan v této věkové

skupině jsou pouze omezené zkušenosti. U dětí užívajících přípravek Dasatinib Mylan bude pečlivě

sledován růst a vývoj kostí.

Další léčivé přípravky a přípravek Dasatinib Mylan

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Přípravek Dasatinib Mylan se odbourává převážně v játrech. Určité léky mohou ovlivňovat účinek

přípravku Dasatinib Mylan, pokud se podávají společně.

Současně s přípravkem Dasatinib Mylan neužívejte tyto léky:

ketokonazol, itrakonazol – jedná se o léky určené k léčbě plísní

erythromycin, klarithromycin, telithromycin – jedná se o antibiotika

ritonavir – jedná se o protivirový lék

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – jedná se o léky určené k léčbě epilepsie

rifampicin – jedná se o lék určený k léčbě tuberkulózy

famotidin, omeprazol – jedná se o léky, které blokují tvorbu žaludeční kyseliny

třezalka tečkovaná – rostlinný přípravek, který je dostupný bez lékařského předpisu a používá se

k léčbě deprese a jiných stavů (také znám jako

Hypericum perforatum

Neužívejte léky, které neutralizují žaludeční kyseliny (antacida, jako je např. hydroxid hlinitý nebo

hydroxid hořečnatý), 2 hodiny před nebo 2 hodiny po užití přípravku Dasatinib Mylan.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky na ředění krve nebo k zabránění vzniku sraženin.

Přípravek Dasatinib Mylan s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Dasatinib Mylan s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, okamžitě to řekněte svému lékaři.

Přípravek Dasatinib Mylan se nemá užívat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Lékař

Vám vysvětlí možná rizika užívání přípravku Dasatinib Mylan během těhotenství.

Muži i ženy užívající přípravek Dasatinib Mylan budou upozorněni na to, aby během léčby používali

účinnou antikoncepci.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Po dobu léčby přípravkem Dasatinib Mylan máte kojení

ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Věnujte zvláštní opatrnost při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů, pokud se u Vás

objevily nežádoucí účinky, jako jsou závratě a rozmazané vidění.

Přípravek Dasatinib Mylan obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Dasatinib Mylan užívá

Přípravek Dasatinib Mylan Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou

leukemie. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Dasatinib Mylan se předepisuje dospělým

a dětem ve věku nejméně 1 rok.

Úvodní dávka doporučená pro dospělé pacienty v chronické fázi CML je 100 mg jednou denně.

Úvodní dávka doporučená pro dospělé pacienty v akcelerované fázi nebo blastické krizi CML nebo

s Ph+ ALL je 140 mg jednou denně.

Dávkování u dětí v chronické fázi CML nebo Ph+ ALL se stanoví dle tělesné hmotnosti. Dasatinib se

podává perorálně (ústy) jednou denně buď ve formě tablet, nebo ve formě prášku pro perorální

suspenzi. Dasatinib v tabletách se nedoporučuje u pacientů s hmotností nižší než 10 kg. Prášek pro

perorální suspenzi se má používat u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg a u pacientů, kteří

nemohou polykat tablety. Jestliže dojde k převedení pacienta z jedné lékové formy na druhou (tj.

tablety a prášek pro perorální suspenzi), může být nutná změna v dávkování. Proto je nutné, abyste

sám (sama) nepřecházel(a) z jedné lékové formy na druhou. Lékař zvolí pro Vás vhodnou lékovou

formu a dávku léku na základě Vaší tělesné hmotnosti, nežádoucích účinků a odpovědi na léčbu.

Úvodní dávka přípravku Dasatinib Mylan se pro děti vypočítá podle tělesné hmotnosti, jak je

znázorněno níže:

Tělesná hmotnost (kg)

a

Denní dávka (mg)

10 až méně než 20 kg

40 mg

20 až méně než 30 kg

60 mg

30 až méně než 45 kg

70 mg

alespoň 45 kg

100 mg

Tablety se nedoporučují pro pacienty s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; u těchto pacientů se má

podávat prášek pro perorální suspenzi.

U dětí do 1 roku věku neexistuje doporučení pro dávkování přípravku Dasatinib Mylan.

V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu Vám lékař může dávku zvýšit nebo snížit či dokonce na určitou

dobu léčbu přerušit. K dosažení vyšší nebo nižší dávky může být potřeba užívat kombinaci tablet

o různých sílách.

Jak se přípravek Dasatinib Mylan užívá

Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu. Tablety polykejte celé. Nedrťte je, nelámejte ani je

nežvýkejte. Neužívejte tablety rozpuštěné. Nemůžete si být jist(á), že dostanete správnou dávku,

pokud tablety rozdrtíte, rozlomíte, rozkoušete nebo rozpustíte. Tablety přípravku Dasatinib Mylan se

mohou užívat s jídlem nebo bez jídla.

Zvláštní pokyny pro zacházení s přípravkem Dasatinib Mylan

Je nepravděpodobné, že by došlo k rozlomení tablet přípravku Dasatinib Mylan. Pokud k tomu dojde,

osoby jiné než pacient musí při zacházení s přípravkem Dasatinib Mylan použít rukavice.

Jak dlouho se přípravek Dasatinib Mylan užívá

Užívejte přípravek Dasatinib Mylan denně, dokud Vám lékař neřekne, že jej máte přestat užívat.

Určitě užívejte přípravek Dasatinib Mylan tak dlouho, jak Vám byl předepsán.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dasatinib Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), ihned o tom informujte svého lékaře. Je

možné, že budete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dasatinib Mylan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Další dávku si vezměte

v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující projevy mohou být známkou závažných nežádoucích účinků:

jestliže máte bolest na hrudi, potíže s dýcháním, kašel a mdloby

jestliže se u Vás objeví nečekané krvácení nebo modřiny bez jakéhokoli zranění

jestliže zjistíte krev ve zvratcích, stolici nebo moči nebo jestliže máte černou stolici

jestliže se u Vás objeví známky infekce, jako je horečka a silná zimnice

jestliže máte horečku, bolest v ústech nebo v krku, objeví se puchýře nebo se Vám olupuje kůže

a/nebo sliznice

Ihned se obraťte na svého lékaře

, pokud zaznamenáte kterýkoli z výše uvedených příznaků.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Infekce (zahrnující bakteriální, virové a plísňové)

Srdce a plíce: dušnost

Zažívací potíže: průjem, pocit na zvracení či zvracení

Kůže, vlasy, oči, celkové: kožní vyrážka, horečka, otok obličeje, rukou a nohou, bolest hlavy,

pocit únavy nebo slabosti, krvácení

Bolest: bolest svalů (během léčby nebo po přerušení léčby), bolest břicha

Testy mohou ukázat: nízký počet krevních destiček, nízký počet bílých krvinek (neutropenie),

chudokrevnost, hromadění tekutiny kolem plic

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Infekce: zápal plic, infekce způsobená herpetickými viry (včetně cytomegaloviru – CMV),

infekce horních cest dýchacích, těžké infekce krve nebo tkání (včetně méně častých případů

vedoucích k úmrtí)

Srdce a plíce: bušení srdce, nepravidelný srdeční tep, městnavé srdeční selhání, zhoršená funkce

srdečního svalu, vysoký krevní tlak, vzestup krevního tlaku v plicích, kašel

Zažívací potíže: nechutenství, poruchy chuti, nadýmání nebo nafouknuté břicho, zánět tlustého

střeva, zácpa, pálení žáhy, vředy v ústech, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti,

zánět žaludeční sliznice

Kůže, vlasy, oči, celkové: mravenčení, svědění, suchá kůže, akné, zánět kůže, přetrvávající ušní

šelest, vypadávání vlasů, nadměrné pocení, poruchy vidění (zahrnující rozmazané vidění

a narušené vidění), suché oči, modřiny, deprese, nespavost, návaly, závratě, pohmožděniny

(tvorba modřin), nechutenství, spavost, celkový otok

Bolest: bolest kloubů, svalová slabost, bolest na hrudi, bolest rukou a nohou, zimnice, ztuhlost

svalů a kloubů, svalové křeče

Testy mohou ukázat: hromadění tekutiny kolem srdce, hromadění tekutiny v plicích, poruchy

srdečního rytmu, nízký počet bílých krvinek s horečkou, krvácení do zažívacího traktu, vysoké

hladiny kyseliny močové v krvi

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Srdce a plíce: srdeční příhoda (včetně případů vedoucích k úmrtí), zánět osrdečníku (vláknitý

vak obklopující srdce), nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi v důsledku nedostatečného

prokrvení srdce (angina pectoris), nízký krevní tlak, zúžení dýchacích cest, které může způsobit

dýchací obtíže, astma, zvýšený krevní tlak v tepnách (krevních cévách) plic

Zažívací potíže: zánět slinivky břišní, vřed v žaludku nebo dvanáctníku, zánět jícnu, otok břicha,

trhliny na kůži konečníku, potíže při polykání, zánět žlučníku, ucpání žlučovodu, jícnový reflux

(stav, kdy se kyselina a další obsah žaludku vrací zpět do jícnu)

Kůže, vlasy, oči, celkové: alergická reakce zahrnující citlivé červené bulky na kůži (erythema

nodosum), úzkost, zmatenost, výkyvy nálad, snížená sexuální touha, mdloby, třes, zánět oka,

který způsobuje zarudnutí nebo bolest, kožní onemocnění charakterizované citlivými červenými

dobře ohraničenými skvrnami s náhlou horečkou a zvýšeným počtem bílých krvinek (neutrofilní

dermatóza), ztráta sluchu, citlivost na světlo, zhoršení zraku, zvýšená tvorba slz, změna zbarvení

kůže, zánět podkožní tukové tkáně, vřed na kůži, tvorba puchýřů na kůži, porucha nehtů,

porucha ochlupení, změny na kůži dlaní a chodidel, selhání ledvin, časté močení, zvětšení prsů

u mužů, porucha menstruace, celková slabost a pocit nepohody, snížená funkce štítné žlázy,

ztráta rovnováhy při chůzi, osteonekróza (onemocnění, kdy v důsledku sníženého zásobování

kostí krví může dojít k úbytku a odumření kosti), zánět kloubu, otok kůže kdekoli na těle

Bolest: zánět žil, který může způsobit zarudnutí, citlivost a otok, zánět šlachy

Mozek: ztráta paměti

Testy mohou ukázat: abnormální výsledky krevních testů a případně zhoršená funkce ledvin

způsobená odpadními produkty rozpadajícího se nádoru (syndrom nádorového rozpadu), nízké

hladiny albuminu v krvi, nízké hladiny lymfocytů (typ bílých krvinek) v krvi, vysoká hladina

cholesterolu v krvi, zduření mízních uzlin, krvácení do mozku, nepravidelnost elektrické

aktivity srdce, zvětšené srdce, zánět jater, přítomnost bílkoviny v moči, zvýšená

kreatinfosfokináza (enzym nacházející se zejména v srdci, mozku a kosterním svalstvu),

zvýšený troponin (enzym nacházející se zejména v srdci a kosterním svalstvu), zvýšená

gamaglutamyltransferáza (enzym nacházející se zejména v játrech), tekutinu mléčného vzhledu

kolem plic (chylotorax)

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Srdce a plíce: zvětšení pravé srdeční komory, zánět srdečního svalu, soubor příznaků

vyplývajících z ucpání přítoku krve do srdečního svalu (akutní koronární syndrom), srdeční

zástava (přerušení průtoku krve ze srdce), onemocnění věnčitých (srdečních) tepen, zánět tkáně

obalující srdce a plíce, krevní sraženiny, krevní sraženiny v plicích

Zažívací potíže: ztráta životně důležitých látek jako bílkovina ze zažívacího traktu,

neprůchodnost střev, řitní píštěl (abnormální kanálek spojující konečník s kůží v okolí řitního

otvoru), porucha funkce ledvin, diabetes (cukrovka)

Kůže, vlasy, oči, celkové: křeče (epileptický záchvat), zánět očního nervu, který může způsobit

úplnou nebo částečnou ztrátu vidění, modrofialové mramorování kůže, nadměrná funkce štítné

žlázy, zánět štítné žlázy, ataxie (stav spojený s nedostatkem svalové koordinace), potíže s chůzí,

samovolný potrat, zánět krevních cév v kůži, kožní fibróza (zmnožení vaziva)

Mozek: cévní mozková příhoda, přechodná příhoda neurologické poruchy způsobená sníženým

průtokem krve, obrna lícního nervu, demence

Imunitní systém: těžká alergická reakce

Svalová a kosterní soustava a pojivová tkáň: opožděné spojení zakulacených konců kostí, které

tvoří klouby (epifýzy); zpomalený nebo opožděný růst

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny s četností

není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Zánětlivé onemocnění plic

Krvácení do žaludku nebo do střev, které může způsobit úmrtí

Návrat (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce jater)

Horečnaté stavy, puchýře na kůži a tvorba vředů na sliznicích

Onemocnění ledvin s příznaky, které zahrnují otok a abnormální výsledky laboratorních testů,

jako je přítomnost bílkoviny v moči a nízká hladina bílkovin v krvi

Poškození krevních cév známé jako trombotická mikroangiopatie (TMA) zahrnující snížený

počet červených krvinek, snížený počet krevních destiček a tvorbu krevních sraženin

Lékař bude v průběhu Vaší léčby tyto nežádoucí účinky sledovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto léčivého

přípravku.

5.

Jak přípravek Dasatinib Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky, blistru nebo

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Dasatinib Mylan obsahuje

Léčivou látkou je dasatinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg, 50 mg

nebo 70 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

monohydrát laktózy; mikrokrystalická celulóza; sodná sůl kroskarmelózy;

hyprolóza; magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:

monohydrát laktózy; hypromelóza ; oxid titaničitý; triacetin (viz bod 2.

„Přípravek Dasatinib Mylan obsahuje laktózu a sodík“).

Jak přípravek Dasatinib Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Dasatinib Mylan 20 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá bikonvexní kulatá tableta

o průměru přibližně 5,6 mm s „D7SB“ vyraženým na jedné straně a „20“ na druhé straně.

Přípravek Dasatinib Mylan 50 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá bikonvexní oválná tableta

o délce přibližně 11,0 mm a šířce přibližně 6,0 mm s „D7SB“ vyraženým na jedné straně a „50“ na

druhé straně.

Přípravek Dasatinib Mylan 70 mg: potahovaná tableta je bílá až téměř bílá bikonvexní kulatá tableta

o průměru přibližně 9,1 mm s „D7SB“ vyraženým na jedné straně a „70“ na druhé straně.

Přípravek Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg a 70 mg potahované tablety se dodává v krabičkách

obsahujících 56 nebo 60 potahovaných tablet v blistrech nebo 56 x 1 nebo 60 x 1 potahovanou tabletu

v jednodávkových blistrech. Jsou rovněž dostupné v obalech (lahvičkách) obsahujících

60 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Viatris Limited

Damastown Industrial Park

Mulhuddart, Dublin 15

Dublin, Irsko

Výrobce:

Synthon Hispania, S.L., Calle Castello 1, Poligono Las Salinas, Sant Boi De Llobregat, Barcelona,

08830, Španělsko

Synthon B.V., Microweg 22, Nijmegen, Gelderland, 6545 CM, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve

Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Belgie

Dasatinib Mylan 20/ 50/ 70 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko

Dasatinib Mylan

Česká republika

Dasatinib Mylan

Dánsko

Dasatinib Mylan

Estonsko

Dasatinib Mylan

Finsko

Dasatinib Mylan

Francie

Dasatinib Mylan 20/ 50/ 70 mg, comprimé pelliculé

Chorvatsko

Dasatinib Mylan

Island

Dasatinib Mylan

Itálie

Dasatinib Mylan

Litva

Dasatinib Mylan 50 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Dasatinib Mylan 50 mg apvalkotās tablets

Lucembursko

Dasatinib Mylan 20/ 50/ 70/mg comprimé pelliculé

Maďarsko

Dasatinib Mylan 50/ 70 mg filmtabletta

Nizozemsko

Dasatinib Mylan 20/ 50/ 70 mg, filmomhulde tabletten

Norsko

Dasatinib Mylan

Polsko

Dasatinib Mylan

Portugalsko

Dasatinib Mylan

Rakousko

Dasatinib Mylan 20/ 50/ 70 mg Filmtabletten

Rumunsko

Dasatinib Viatris 20/ 50/ 70 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Dasatinib Mylan

Španělsko

Dasatinib Mylan 20/ 50/ 70 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko

Dasatinib Mylan

Spojené království

Dasatinib Mylan 20/ 50 mg film-coated tablets

(Severní Irsko)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2022

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls114584/2022

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dasatinib Mylan 20 mg potahované tablety

Dasatinib Mylan 50 mg potahované tablety

Dasatinib Mylan 70 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dasatinib Mylan 20 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 28 mg laktózy (ve formě monohydrátu).

Dasatinib Mylan 50 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 69 mg laktózy (ve formě monohydrátu).

Dasatinib Mylan 70 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje dasatinibum 70 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 97 mg laktózy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Dasatinib Mylan 20 mg potahované tablety

Bílá až téměř bílá bikonvexní kulatá potahovaná tableta o průměru přibližně 5,6 mm s

„D7SB“ vyraženým na jedné straně a „20“ na druhé straně.

Dasatinib Mylan 50 mg potahované tablety

Bílá až téměř bílá bikonvexní oválná potahovaná tableta o délce přibližně 11,0 mm a šířce přibližně

6,0 mm s „D7SB“ vyraženým na jedné straně a „50“ na druhé straně.

Dasatinib Mylan 70 mg potahované tablety

Bílá až téměř bílá bikonvexní kulatá potahovaná tableta o průměru přibližně 9,1 mm

s „D7SB“ vyraženým na jedné straně a „70“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dasatinib Mylan je indikován k léčbě dospělých pacientů s:

nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) chronickou myelogenní

leukemií (CML) v chronické fázi,

chronickou, akcelerovanou nebo blastickou fází CML s rezistencí či intolerancí k předchozí

léčbě včetně imatinibu,

Philadelphia chromozom pozitivní (Ph+) akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a s lymfoidní

blastickou CML s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě.

Přípravek Dasatinib Mylan je indikován k léčbě pediatrických pacientů s:

nově diagnostikovanou Ph+ CML v chronické fázi (Ph+ CML-CP) nebo Ph+ CML-CP s

rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě včetně imatinibu,

nově diagnostikovanou Ph+ ALL v kombinaci s chemoterapií.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě pacientů s leukemií.

Dávkování

Dospělí pacienti

Doporučená úvodní dávka k léčbě chronické fáze CML je 100 mg dasatinibu jednou denně.

Doporučená úvodní dávka k léčbě akcelerované, myeloidní nebo lymfoidní blastické fáze (pokročilé

stadium) CML nebo Ph+ ALL je 140 mg jednou denně (viz bod 4.4).

Pediatrická populace (Ph+ CML-CP a Ph+ ALL)

Dávkování u dětí a dospívajících se stanoví dle tělesné hmotnosti (viz tabulka 1). Dasatinib se podává

perorálně jednou denně ve formě potahovaných tablet dasatinibu nebo ve formě prášku pro perorální

suspenzi. Dávku je třeba přepočítat každé 3 měsíce nebo i častěji, pokud je třeba, podle změn tělesné

hmotnosti. Tablety se nedoporučují u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; u těchto pacientů

se má podávat prášek pro perorální suspenzi. Zvýšení či snížení dávky se doporučuje na základě

individuální odpovědi pacienta na léčbu a její snášenlivosti. S léčbou přípravkem Dasatinib Mylan u dětí

do 1 roku věku nejsou zkušenosti.

Dasatinib ve formě potahovaných tablet a dasatinib ve formě prášku pro perorální suspenzi nejsou

bioekvivalentní. Pacienti, kteří jsou schopni polykat tablety a kteří chtějí přejít z lékové formy prášek

pro perorální suspenzi na tablety, nebo pacienti, kteří nejsou schopni polykat tablety a kteří chtějí přejít

z tablet na perorální suspenzi, tak mohou učinit za předpokladu, že budou dodržena doporučení pro

správné dávkování příslušné lékové formy.

Doporučená úvodní denní dávka přípravku Dasatinib Mylan ve formě tablet u pediatrických pacientů je

uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1: Dávkování přípravku Dasatinib Mylan ve formě tablet u pediatrických pacientů

s Ph+ CML-CP nebo Ph+ ALL

Tělesná hmotnost (kg)

Denní dávka (mg)

10 až méně než 20 kg

40 mg

20 až méně než 30 kg

60 mg

30 až méně než 45 kg

70 mg

alespoň 45 kg

100 mg

Tablety se nedoporučují pro pacienty s tělesnou hmotností nižší než 10 kg; těmto pacientům se má podávat

prášek pro perorální suspenzi.

Délka léčby

V klinických

studiích

léčba

dasatinibem

u dospělých

pacientů

s Ph+

CML-CP,

v akcelerované,

myeloidní nebo lymfoidní blastické fázi (pokročilá fáze) CML, nebo s Ph+ ALL a u pediatrických

pacientů s Ph+ CML-CP trvala do doby progrese onemocnění nebo do doby, kdy ji pacient přestal

tolerovat. Vliv ukončení léčby na dlouhodobý výsledek onemocnění po dosažení cytogenetické nebo

molekulární odpovědi [včetně kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR), velké molekulární odpovědi

(MMR) a MR4,5] nebyl zkoumán.

V klinických studiích se léčba dasatinibem u pediatrických pacientů s Ph+ ALL podávala kontinuálně,

přidávala se k po sobě jdoucím cyklům základní chemoterapie po dobu nejvýše dvou let. U pacientů,

kteří

následně

podstupují

transplantaci

kmenových

buněk,

dasatinib

podávat

ještě

transplantaci.

Aby se dosáhlo doporučené dávky, je přípravek Dasatinib Mylan dostupný jako potahované tablety

o síle 20 mg, 50 mg a 70 mg. Zvýšení či snížení dávky se doporučuje na základě odpovědi pacienta na

léčbu a její snášenlivosti.

Zvyšování dávky

V klinických studiích u dospělých pacientů s CML a Ph+ ALL bylo umožněno zvýšení dávky na 140 mg

jednou denně (v případě chronické fáze CML) nebo 180 mg jednou denně (v případě pokročilé fáze

CML nebo Ph+ ALL) u těch pacientů, u nichž nebyla dosažena hematologická nebo cytogenetická

odpověď při podávání doporučené úvodní dávky.

Následující zvyšování dávek uvedené v tabulce 2 se doporučuje u pediatrických pacientů s Ph+ CML-

CP, kteří podle současných pokynů pro léčbu nedosahují hematologické, cytogenetické a molekulární

odpovědi v doporučených časových intervalech, a kteří tolerují léčbu.

Tabulka 2: Zvyšování dávky pro pediatrické pacienty s Ph+ CML-CP

Dávka (maximální denní dávka)

Úvodní dávka

Zvyšování

Tablety

40 mg

50 mg

60 mg

70 mg

70 mg

90 mg

100 mg

120 mg

Zvyšování dávek se u pediatrických pacientů s Ph+ ALL nedoporučuje, protože u těchto pacientů se

dasatinib podává v kombinaci s chemoterapií.

Úprava dávkování při nežádoucích účincích

Myelosuprese

V klinických studiích byla myelosuprese léčena přerušením medikace, snížením dávky nebo vysazením

zkoušené léčby. Podle potřeby byla použita transfuze trombocytů a erytrocytů. U pacientů s rezistentní

myelosupresí byl použit hematopoetický růstový faktor.

Pokyny pro úpravu dávkování u dospělých pacientů jsou uvedeny v tabulce 3 a u pediatrických pacientů

s Ph+

CML-CP

v tabulce 4.

Pokyny

pediatrické

pacienty

s Ph+

léčené

v kombinaci

s chemoterapií jsou v samostatném odstavci pod těmito tabulkami.

Tabulka 3: Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii u dospělých

Dospělí s chronickou fází

CML (úvodní dávka 100 mg

jednou denně)

ANC < 0,5 × 10

a/nebo počet

trombocytů

< 50 × 10

Přerušte léčbu, dokud nebude ANC

≥ 1,0 × 10

/l a počet trombocytů

≥ 50 × 10

Opětovně zahajte léčbu původní úvodní

dávkou.

Jestliže je počet trombocytů < 25 × 10

a/nebo se opět objeví ANC < 0,5 × 10

/l po

dobu > 7 dnů, opakujte krok 1 a opětovně

zahajte léčbu sníženou dávkou 80 mg

jednou denně (druhá příhoda). V případě

třetí příhody dále snižte dávku na 50 mg

jednou denně (u nově diagnostikovaných

pacientů) nebo léčbu přerušte (u pacientů

s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě

včetně imatinibu).

Dospělí s akcelerovanou

a blastickou fází CML a Ph+

ALL (úvodní dávka 140 mg

jednou denně)

ANC < 0,5 × 10

a/nebo počet

trombocytů

< 10 × 10

Zkontrolujte, zda cytopenie souvisí

s leukemií (aspirace či biopsie kostní

dřeně).

Jestliže cytopenie nesouvisí s leukemií,

přerušte léčbu, dokud nebude ANC

≥ 1,0 × 10

/l a počet trombocytů

≥ 20 × 10

/l, a poté opět zahajte léčbu

původní úvodní dávkou.

Jestliže se opět objeví cytopenie, opakujte

krok 1 a opětovně zahajte léčbu sníženou

dávkou 100 mg jednou denně (druhá

příhoda) nebo 80 mg jednou denně (třetí

příhoda).

Pokud cytopenie souvisí s leukemií, zvažte

zvýšení dávky na 180 mg jednou denně.

ANC: absolutní počet neutrofilů

Tabulka 4: Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii u pediatrických pacientů

s Ph+ CML-CP

Jestliže cytopenie přetrvává déle

než 3 týdny, zkontrolujte, zda

cytopenie souvisí s leukemií

(aspirace či biopsie kostní dřeně).

Jestliže cytopenie nesouvisí

s leukemií, přerušte léčbu, dokud

nebude ANC ≥ 1,0 × 10

/l a počet

trombocytů ≥ 75 × 10

/l a poté

opětovně zahajte léčbu původní

úvodní dávkou.

Jestliže se opět objeví cytopenie,

znovu proveďte aspiraci/biopsii

kostní dřeně a opětovně zahajte

léčbu sníženou dávkou.

Dávka (maximální denní dávka)

Původní

úvodní

dávka

Snížení

dávky

o jednu

úroveň

Snížení

dávky o dvě

úrovně

Tablety

40 mg

20 mg

60 mg

40 mg

20 mg

70 mg

60 mg

50 mg

100 mg

80 mg

70 mg

ANC: absolutní počet neutrofilů

nižší dávka tablet není dostupná

Pokud se u pediatrických pacientů s Ph+ CML-CP během kompletní hematologické odpovědi (CHR)

znovu objeví neutropenie nebo trombocytopenie stupně ≥ 3, léčba přípravkem Dasatinib Mylan se má

přerušit a poté může být opětovně zahájena ve snížené dávce. Dočasné snížení dávky z důvodu

cytopenie středního stupně závažnosti a odpovědi na léčbu se má provést podle potřeby.

U pediatrických pacientů s Ph+ ALL se v případě výskytu hematologických toxicit stupně 1 až 4

nedoporučuje úprava dávkování. Pokud by neutropenie a/nebo trombocytopenie vedly ke zpoždění

následujícího cyklu léčby o více než 14 dnů, má se léčba přípravkem Dasatinib Mylan přerušit, a jakmile

začíná

další

léčebný

cyklus,

pokračuje

stejném

dávkování.

Pokud

neutropenie

a/nebo

trombocytopenie přetrvávají a následující léčebný cyklus je opožděn o dalších 7 dnů, má se provést

vyšetření kostní dřeně, aby se vyhodnotila celularita a procento blastů. Pokud je celularita kostní dřeně

< 10 %, léčba přípravkem Dasatinib Mylan se má přerušit, dokud nebude ANC > 500/µl (0,5 × 10

/l),

kdy může být léčba opětovně zahájena v plné dávce. Pokud je celularita kostní dřeně > 10 %, lze zvážit

pokračování v léčbě přípravkem Dasatinib Mylan.

Nehematologické nežádoucí účinky

Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou středně těžké nehematologické nežádoucí účinky stupně 2,

má se do jejich zvládnutí či návratu do výchozího stavu léčba přerušit. Pokud se jedná o první výskyt,

má se pokračovat ve stejné dávce. Pokud se jedná o recidivující nežádoucí účinek, má se dávka snížit.

Jestliže se při podávání dasatinibu vyvinou závažné nehematologické nežádoucí účinky stupně 3 nebo 4,

musí být do jejich zvládnutí léčba přerušena. Poté může být léčba podle potřeby opětovně zahájena

sníženou dávkou v závislosti na původní závažnosti nežádoucího účinku. U pacientů s chronickou fází

CML, kteří užívali dávku 100 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na 80 mg jednou denně,

a to s dalším snížením dávky, je-li to potřeba, z 80 mg na 50 mg jednou denně. U pacientů s pokročilou

fází CML nebo Ph+ ALL, kteří užívali dávku 140 mg jednou denně, se doporučuje snížení dávky na

100 mg jednou denně, a to s dalším snížením dávky, je-li to potřeba, ze 100 mg na 50 mg jednou denně.

U pediatrických pacientů s CML-CP s nehematologickými nežádoucími účinky je třeba následovat

doporučení pro snížení dávky pro výše popsané hematologické nežádoucí účinky. U pediatrických

pacientů s Ph+ ALL s nehematologickými nežádoucími má být, je-li to potřeba, následováno snížení

dávky o jednu úroveň, a to v souladu s doporučením pro snížení dávky pro výše popsané hematologické

nežádoucí účinky.

Pleurální výpotek

Jestliže je diagnostikován pleurální výpotek, má se léčba dasatinibem přerušit, dokud není pacient

vyšetřen, nedojde k vymizení příznaků nebo se stav pacienta nevrátí do výchozího stavu. Jestliže se

příhoda nezlepší přibližně do jednoho týdne, má se zvážit nasazení diuretik, kortikosteroidů nebo léčiv

z obou těchto skupin současně (viz body 4.4 a 4.8). Po zvládnutí první příhody se má zvážit pokračování

v podávání stejné dávky dasatinibu. Po zvládnutí následné opakované příhody se má pokračovat

v podávání dávky snížené o jeden stupeň. Po zvládnutí závažné příhody (stupně 3 nebo 4) může být

léčba opětovně zahájena příslušnou sníženou dávkou v závislosti na původní závažnosti nežádoucího

účinku.

Snížení dávky při souběžném užívání silných inhibitorů CYP3A4

třeba

vyvarovat

souběžného

užívání

silného

inhibitoru

CYP3A4

a grapefruitového

džusu

s přípravkem Dasatinib Mylan (viz bod 4.5). Pokud je to možné, má se zvolit alternativní souběžná

medikace bez inhibičního potenciálu enzymu nebo s minimálním inhibičním potenciálem enzymu.

Pokud se přípravek Dasatinib Mylan musí podávat se silným inhibitorem CYP3A4, je třeba zvážit

snížení dávky na:

40 mg denně u pacientů, kteří užívají tablety přípravku Dasatinib Mylan v dávce 140 mg denně,

20 mg denně u pacientů, kteří užívají tablety přípravku Dasatinib Mylan v dávce 100 mg denně,

20 mg denně u pacientů, kteří užívají tablety přípravku Dasatinib Mylan v dávce 70 mg denně.

U pacientů, kteří užívají přípravek Dasatinib Mylan v dávce 60 mg nebo 40 mg denně, je třeba zvážit

přerušení medikace přípravkem Dasatinib Mylan, dokud není inhibitor CYP3A4 vysazen, nebo

převedení pacienta na nižší dávku a lékovou formu prášku pro perorální suspenzi. Před opětovným

zahájením léčby přípravkem Dasatinib Mylan je nutná tzv. washout perioda (období bez léčby) v délce

přibližně 1 týdne od doby, kdy bylo podávání inhibitoru ukončeno.

U těchto snížených dávek dasatinibu se předpokládá, že plocha pod křivkou (AUC) se upraví na rozmezí

pozorované bez inhibitorů CYP3A4. Klinické údaje pro tyto úpravy dávkování u pacientů, kteří

dostávali silné inhibitory CYP3A4, však nejsou k dispozici. Není-li dasatinib po snížení dávky snášen,

je třeba ukončit podávání silného inhibitoru CYP3A4, nebo přerušit podávání dasatinibu, dokud není

inhibitor vysazen. Před zvýšením dávky dasatinibu je nutná tzv. washout perioda (období bez léčby)

v délce přibližně 1 týdne od doby, kdy bylo podávání inhibitoru ukončeno.

Zvláštní populace

Starší osoby

U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní farmakokinetické rozdíly v závislosti na

věku. U starších osob nejsou žádná zvláštní doporučení pro úpravu dávky nutná.

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou jater mohou dostávat doporučenou úvodní

dávku. U pacientů s poruchou jater je však třeba přípravek Dasatinib Mylan používat s opatrností (viz

bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Nebyly prováděny žádné klinické studie s dasatinibem u pacientů se sníženou funkcí ledvin (ze studie

u pacientů

s nově

diagnostikovanou

chronickou

fází

byli

vyloučeni

pacienti

sérovou

koncentrací kreatininu > 3krát vyšší, než je horní hranice normy, a ze studií u pacientů s chronickou fází

CML s rezistencí či intolerancí k předchozí léčbě imatinibem byli vyloučeni pacienti se sérovou

koncentrací kreatininu > 1,5krát vyšší, než je horní hranice normy). Jelikož renální clearance dasatinibu

a jeho metabolitů je < 4 %, neočekává se u pacientů s renální insuficiencí pokles celkové clearance.

Způsob podání

Přípravek Dasatinib Mylan se musí podávat perorálně.

Potahované

tablety

nesmí

drtit,

lámat

žvýkat,

zachovala

konzistence

dávkování

a minimalizovalo se riziko dermální expozice. Tablety se musí polykat celé. Potahované tablety se

nemají dispergovat, protože expozice u pacientů užívajících dispergované tablety je nižší než u těch,

kteří polykají celou tabletu. Pro pediatrické pacienty s Ph+ CML-CP a Ph+ ALL a pro dospělé pacienty

s CML-CP, kteří nejsou schopni polykat tablety, je také k dispozici dasatinib ve formě prášku pro

perorální suspenzi.

Přípravek Dasatinib Mylan se může užívat s jídlem nebo bez jídla a má se užívat pravidelně buď ráno,

nebo večer. Přípravek Dasatinib Mylan se nemá užívat s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem (viz

bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Klinicky významné interakce

Dasatinib je substrát a inhibitor cytochromu P450 (CYP) 3A4. Proto existuje potenciál pro interakci

s jinými současně podávanými léčivými přípravky, které se metabolizují primárně enzymem CYP3A4

nebo jeho účinek modulují (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků nebo látek, které silně inhibují enzym CYP3A4

(např. ketokonazol, itrakonazol, erythromycin, klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový

džus), může zvýšit expozici dasatinibu. Proto se u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje

souběžné podávání silného inhibitoru CYP3A4 (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a léčivých přípravků, které indukují enzym CYP3A4 (např. dexamethason,

fenytoin,

karbamazepin, rifampicin,

fenobarbital

nebo

rostlinné

přípravky

obsahující

Hypericum

perforatum

neboli třezalku tečkovanou), může výrazně snížit expozici dasatinibu a potenciálně zvýšit

riziko selhání léčby. Proto je třeba u pacientů léčených dasatinibem zvolit při současném podávání

alternativní léčivé přípravky s nižším potenciálem indukce enzymu CYP3A4 (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvýšit expozici substrátu CYP3A4. Proto je

nutná opatrnost, pokud se dasatinib podává současně se substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým

indexem, jako je astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo námelové alkaloidy

(ergotamin, dihydroergotamin) (viz bod 4.5).

Souběžné užívání dasatinibu a antagonisty histaminu-2 (H

) (např. famotidin), inhibitoru protonové

pumpy (např. omeprazol) nebo hydroxidu hlinitého / hydroxidu hořečnatého může snížit expozici

dasatinibu. Proto se nedoporučuje podávat antagonisty H

a inhibitory protonové pumpy a přípravky

obsahující hydroxid hlinitý / hydroxid hořečnatý se musí podat do 2 hodin před podáním dasatinibu nebo

2 hodiny po podání dasatinibu (viz bod 4.5).

Zvláštní populace

Na základě zjištění z farmakokinetické studie jednorázového podávání mohou pacienti s lehkou, středně

těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater dostávat doporučenou úvodní dávku (viz bod 5.2). Kvůli

omezením této klinické studie se při podávání dasatinibu pacientům s poruchou jater doporučuje

opatrnost.

Důležité nežádoucí účinky

Myelosuprese

Léčba dasatinibem je spojena s anémií, neutropenií a trombocytopenií. Jejich výskyt nastává dříve a je

častější u pacientů v pokročilé fázi CML nebo pacientů s Ph+ ALL než u pacientů v chronické fázi CML.

U dospělých pacientů s pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL léčených dasatinibem v monoterapii je

třeba provádět kompletní krevní obraz (KO) každý týden po dobu prvních 2 měsíců a poté jednou

měsíčně, nebo dle toho, jak je klinicky indikováno. U dospělých a pediatrických pacientů s chronickou

fází CML je třeba provádět kompletní krevní obraz každé 2 týdny po dobu 12 týdnů a poté každé

3 měsíce, nebo dle toho, jak je klinicky indikováno. Myelosuprese je v zásadě reverzibilní a obvykle

odezní po dočasném vysazení dasatinibu nebo po snížení dávky. U pediatrických pacientů s Ph+ ALL

léčených dasatinibem v kombinaci s chemoterapií se má KO provést před zahájením každého cyklu

chemoterapie a dle toho, jak je klinicky indikováno. Během cyklů konsolidační chemoterapie se má KO

provést každé 2 dny až do normalizace stavu (viz body 4.2 a 4.8).

Krvácení

U pacientů s chronickou fází CML (n = 548) se vyskytlo krvácení stupně 3 nebo 4 u 5 pacientů (1 %)

léčených dasatinibem. V klinických studiích u pacientů s pokročilou fází CML, kteří byli léčeni

doporučenou dávkou dasatinibu (n = 304), se závažné krvácení do CNS vyskytlo u 1 % pacientů. Jeden

případ měl fatální následky a byl dán do souvislosti s trombocytopenií stupně 4 dle kritérií CTC

(Common Toxicity Criteria). Gastrointestinální krvácení stupně 3 nebo 4 se vyskytlo u 6 % pacientů

s pokročilou fází CML a zpravidla vyžadovalo přerušení léčby a podání transfuze. Jiné typy krvácení

stupně 3 nebo 4 se vyskytly u 2 % pacientů s pokročilou fází CML. Většina nežádoucích účinků

spojených s krvácením byla u těchto pacientů typicky dána do souvislosti s trombocytopenií stupně 3

nebo 4 (viz bod 4.8). Navíc testování trombocytů

in vitro

in vivo

naznačují, že léčba dasatinibem

reverzibilně ovlivňuje aktivaci trombocytů.

Je nutná opatrnost, pokud pacienti musí užívat léčivé přípravky inhibující funkci trombocytů nebo

antikoagulancia.

Retence tekutin

Podávání

dasatinibu

spojeno

s retencí

tekutin.

V klinické

studii

fáze III

u pacientů

s nově

diagnostikovanou chronickou fází CML byla po minimální době 60 měsíců následného sledování

u 13 pacientů

(5 %)

v léčebné

skupině

s dasatinibem

a u 2 pacientů

(1 %)

v léčebné

skupině

s imatinibem

zaznamenána

retence

tekutin

stupně 3

nebo

(viz

bod 4.8).

Ze všech

pacientů

s chronickou fází CML léčených dasatinibem se závažná retence tekutin vyskytla u 32 pacientů (6 %),

kteří

byli

léčeni

dasatinibem

v doporučené

dávce

(n = 548).

V klinických

studiích

u pacientů

s pokročilou fází CML nebo Ph+ ALL léčených dasatinibem v doporučené dávce (n = 304) byla retence

tekutin stupně 3 nebo 4 hlášena u 8 % pacientů, včetně pleurálního výpotku stupně 3 nebo 4 hlášeného

u 7 % pacientů a perikardiálního výpotku stupně 3 nebo 4 hlášeného u 1 % pacientů. Z těchto pacientů

byly plicní edém a plicní hypertenze stupně 3 nebo 4 hlášeny u 1 % pacientů.

Pacientům, u nichž se vyvinou symptomy naznačující možnost pleurálního výpotku, jako je dušnost

nebo suchý kašel, je třeba provést rentgen hrudníku. Pleurální výpotek stupně 3 nebo 4 může vyžadovat

torakocentézu

a kyslíkovou

terapii.

Nežádoucí

účinky

retence

tekutin

byly

typicky

zvládnuty

podpůrnými léčebnými opatřeními, jako je podávání diuretik a krátkodobé podávání steroidů (viz

body 4.2 a 4.8). U pacientů ve věku 65 let a starších je pravděpodobnější výskyt pleurálního výpotku,

dyspnoe, kašle, perikardiálního výpotku a kongestivního srdečního selhání než u mladších pacientů,

a proto mají být důkladně sledováni. U pacientů s pleurálním výpotkem byly také hlášeny případy

chylotoraxu (viz bod 4.8).

Plicní arteriální hypertenze (PAH)

V souvislosti s léčbou dasatinibem byla hlášena PAH (prekapilární pulmonální arteriální hypertenze

potvrzená pravostrannou srdeční katetrizací) (viz bod 4.8). V těchto případech byla PAH hlášena po

zahájení léčby dasatinibem, a to včetně případů, kdy se PAH vyskytla po déle než 1 rok trvající léčbě.

Před zahájením léčby dasatinibem mají být pacienti vyšetřeni z hlediska případných známek a příznaků

přítomnosti kardiopulmonálního onemocnění. U každého pacienta s přítomnými symptomy onemocnění

srdce má být při zahájení léčby provedena echokardiografie. Její provedení má být také zváženo

u pacientů s rizikovými faktory pro onemocnění srdce nebo plicní onemocnění. U pacientů, u nichž se

po zahájení léčby objeví dyspnoe a únava, se mají vyšetřit časté etiologie zahrnující pleurální výpotek,

plicní edém, anémii nebo plicní infiltraci. V souladu s doporučeními pro řešení nehematologických

nežádoucích účinků (viz bod 4.2) má být dávka dasatinibu snížena nebo má být léčba v průběhu tohoto

vyhodnocování přerušena. Pokud se nedospěje k objasnění, nebo pokud se stav nezlepší po snížení

dávky či přerušení léčby, má být zvážena diagnóza PAH. Přístup k diagnóze má být v souladu se

standardními doporučenými postupy. Pokud se PAH potvrdí, je třeba léčbu dasatinibem trvale ukončit.

Následné sledování má být prováděno v souladu se standardními doporučenými postupy. Po ukončení

léčby

dasatinibem

bylo

u pacientů

s PAH

pozorováno

zlepšení

hemodynamických

a klinických

parametrů.

Prodloužení intervalu QT

Údaje

in vitro

naznačují, že dasatinib může prodlužovat srdeční ventrikulární repolarizaci (interval QT)

(viz bod 5.3). V klinické studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML měl

minimální

době

60 měsíců

následného

sledování

z 258 pacientů

léčených

dasatinibem

a z 258 pacientů léčených imatinibem v každé skupině 1 pacient (< 1 %) prodloužený interval QTc

hlášený

jako

nežádoucí

účinek.

skupině

pacientů

léčených

dasatinibem

medián

změny

intervalu QTcF oproti výchozí hodnotě 3,0 ms ve srovnání se skupinou pacientů léčených imatinibem,

ve které byla změna 8,2 ms. V každé skupině měl jeden pacient (< 1 %) hodnotu QTcF > 500 ms.

V klinických studiích fáze II u 865 pacientů s leukemií léčených dasatinibem byla průměrná změna

intervalu QTc oproti výchozí hodnotě za použití Fridericiovy metody (QTcF) 4–6 ms; horní hranice 95%

intervalu spolehlivosti pro všechny průměrné změny oproti výchozí hodnotě byla < 7 ms (viz bod 4.8).

Z 2 182 pacientů

s rezistencí

intolerancí

k předchozí

léčbě

imatinibem

léčených

dasatinibem

v klinických studiích bylo u 15 pacientů (1 %) hlášeno prodloužení intervalu QTc jako nežádoucí účinek.

U 21 z těchto pacientů (1 %) byl zaznamenán interval QTcF > 500 ms.

Pacientům, kteří mají nebo u nich může dojít k prodloužení intervalu QTc, je třeba dasatinib podávat

s opatrností.

Jedná

zejména

o pacienty

s hypokalemií

nebo

hypomagnezemií,

pacienty

s kongenitálním syndromem dlouhého intervalu QT, pacienty užívající antiarytmika nebo jiné léčivé

přípravky, jež vedou k prodloužení intervalu QT, a pacienty s vysokou kumulativní dávkou antracyklinu.

Hypokalemii nebo hypomagnezemii je třeba před zahájením podávání dasatinibu upravit.

Kardiální nežádoucí účinky

Dasatinib byl hodnocen v randomizované studii zahrnující 519 pacientů s nově diagnostikovanou CML

v chronické fázi, která zahrnovala pacienty s předchozím onemocněním srdce. U pacientů užívajících

dasatinib

byly

hlášeny

nežádoucí

účinky

související

srdcem

jako

kongestivní

srdeční

selhání / kardiální

dysfunkce,

perikardiální výpotek,

arytmie,

palpitace,

prodloužení

intervalu QT

a infarkt myokardu (včetně fatálních případů). Nežádoucí účinky související se srdcem byly častěji

hlášeny u pacientů s rizikovými faktory nebo s onemocněním srdce v anamnéze. Pacienti s rizikovými

faktory

(např. hypertenze,

hyperlipidemie,

diabetes)

nebo

s onemocněním

srdce

v anamnéze

(např. dřívější perkutánní koronární intervence, prokázaná koronární arteriální choroba) mají být

důkladně sledováni kvůli klinickým známkám či příznakům souvisejícím s kardiální dysfunkcí, jako je

bolest na hrudi, dechová nedostatečnost a diaforéza.

Při výskytu těchto klinických známek či příznaků se lékařům doporučuje přerušit podávání dasatinibu

a zvážit nutnost alternativní léčby specifické pro CML. Po zvládnutí těchto potíží by mělo před

opětovným

zahájením

léčby

dasatinibem

následovat

funkční

zhodnocení.

Dasatinib

při

lehkých/středně těžkých nežádoucích účincích (≤ stupně 2) podávat v původní dávce a při těžkých

nežádoucích účincích (≥ stupně 3) ve snížené dávce (viz bod 4.2). Pacienti, kteří pokračují v léčbě, mají

být pravidelně sledováni.

Pacienti s nekompenzovaným nebo významným kardiovaskulárním onemocněním nebyli do klinických

studií zařazeni.

Trombotická mikroangiopatie (TMA)

Inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL byly dány do souvislosti s výskytem trombotické mikroangiopatie

(TMA), včetně hlášených případů souvisejících s užíváním dasatinibu (viz bod 4.8). Pokud se u pacienta,

který užívá dasatinib, vyskytnou laboratorní nebo klinické nálezy související s TMA, má se léčba

dasatinibem přerušit a příznaky TMA mají být důkladně vyhodnoceny, včetně aktivity ADAMTS13

a stanovení protilátek proti ADAMTS13. Pokud jsou protilátky proti ADAMTS13 zvýšené ve spojení

s nízkou aktivitou ADAMTS13, léčba dasatinibem nemá být opětovně zahájena.

Reaktivace hepatitidy B

U pacientů, kteří jsou chronickými nositeli viru hepatitidy B, dochází po zahájení léčby inhibitory

tyrosinkinázy BCR-ABL k reaktivaci hepatitidy B. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo

ve fulminantní hepatitidu vedoucí k transplantaci jater či k úmrtí pacienta.

Před

zahájením

léčby

přípravkem

Dasatinib

Mylan

mají

být

pacienti

vyšetřeni

přítomnost

infekce HBV. Před zahájením léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním

onemocněním) a u pacientů, u kterých je v průběhu léčby zaznamenán pozitivní test na přítomnost

infekce HBV, je třeba se obrátit na odborníky na onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nositelé HBV,

kteří vyžadují léčbu přípravkem Dasatinib Mylan, mají být po celou dobu léčby a několik dalších měsíců

po jejím ukončení důkladně sledováni z hlediska možného výskytu známek či příznaků aktivní

infekce HBV (viz bod 4.8).

Účinky na růst a vývoj u pediatrických pacientů

V pediatrických studiích s dasatinibem byly u pediatrických pacientů s Ph+ CML v chronické fázi (Ph+

CML-CP) rezistentních/intolerantních na imatinib a u dosud neléčených pediatrických pacientů s Ph+

CML-CP hlášeny nežádoucí účinky související s léčbou týkající se růstu a vývoje kostí u 6 (4,6 %)

pacientů po nejméně 2 letech léčby, kdy jeden z nich byl závažné intenzity (růstová retardace stupně 3).

Těchto

6 případů

zahrnovalo

případy

opožděného

uzávěru

epifýz,

osteopenie,

růstové

retardace

a gynekomastie (viz bod 5.1). Tyto výsledky je obtížné interpretovat na pozadí chronických onemocnění,

jako je CML, a vyžadují dlouhodobé následné sledování.

V pediatrických

studiích s dasatinibem v kombinaci

s chemoterapií

byly

u pediatrických pacientů

s nově diagnostikovanou Ph+ ALL hlášeny nežádoucí účinky související s léčbou týkající se růstu

a vývoje

kostí

u 1 pacienta

(0,6 %)

maximálně

2 letech

léčby.

V tomto

případě

jednalo

o osteopenii stupně 1.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento

přípravek užívat.

Jedna potahovaná tableta obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé látky, které mohou zvyšovat plazmatické koncentrace dasatinibu

Studie

in vitro

naznačují, že dasatinib je substrátem CYP3A4. Souběžné užívání dasatinibu a léčivých

přípravků nebo látek, které silně inhibují enzym CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, erythromycin,

klarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefruitový džus), může zvýšit expozici dasatinibu. Proto se

u pacientů léčených dasatinibem nedoporučuje souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (viz

bod 4.2).

Na základě experimentů

in vitro

je vazba dasatinibu na plazmatické bílkoviny při jeho klinicky

relevantních koncentracích přibližně 96 %. Nebyly provedeny žádné klinické studie vyhodnocující

interakce dasatinibu s jinými léčivými přípravky vážícími se na bílkoviny. Potenciál pro vytěsnění a jeho

klinický význam nejsou známy.

Léčivé látky, které mohou snižovat plazmatické koncentrace dasatinibu

Když byl dasatinib podán po podání 8 denních dávek 600 mg rifampicinu, silného induktoru CYP3A4,

hodnota AUC dasatinibu klesla o 82 %. Jiné léčivé přípravky, které indukují aktivitu enzymu CYP3A4

(např. dexamethason,

fenytoin,

karbamazepin,

fenobarbital

nebo

rostlinné

přípravky

obsahující

Hypericum perforatum

neboli třezalku tečkovanou), mohou také zvyšovat metabolismus a snižovat

plazmatické koncentrace dasatinibu. Proto se souběžné užívání silných induktorů CYP3A4 spolu

s dasatinibem nedoporučuje. U pacientů, u nichž je indikován rifampicin nebo jiné induktory CYP3A4,

je třeba použít alternativní léčivé přípravky s menším indukčním potenciálem tohoto enzymu. Souběžné

užívání dexamethasonu, slabého induktoru CYP3A4, s dasatinibem je možné. Předpokládá se, že

hodnota

dasatinibu

klesne

přibližně

o 25 %

při

souběžném

užívání

dexamethasonu,

což

pravděpodobně není klinicky významné.

Antagonisté histaminu-2 a inhibitory protonové pumpy

Dlouhodobé potlačování sekrece žaludeční kyseliny pomocí antagonistů H

nebo inhibitorů protonové

pumpy (např. famotidin a omeprazol) pravděpodobně snižuje expozici dasatinibu. Ve studii jednorázové

dávky u zdravých subjektů snížilo podání famotidinu 10 hodin před jednorázovou dávkou dasatinibu

expozici dasatinibu o 61 %. Ve studii se 14 zdravými jedinci došlo po podání jednorázové dávky 100 mg

dasatinibu, kterému 22 hodin předtím předcházelo 4denní podávání 40 mg omeprazolu v rovnovážném

stavu, k poklesu hodnoty AUC dasatinibu o 43 % a hodnoty C

dasatinibu o 42 %. U pacientů

léčených dasatinibem je třeba zvážit použití antacid namísto antagonistů H

nebo inhibitorů protonové

pumpy (viz bod 4.4).

Antacida

Neklinické údaje prokazují, že rozpustnost dasatinibu závisí na hodnotě pH. U zdravých subjektů

souběžné užití antacid hydroxidu hlinitého / hydroxidu hořečnatého s dasatinibem snížilo hodnotu AUC

v případě jednorázové dávky dasatinibu o 55 % a hodnotu C

o 58 %. Při podání antacid 2 hodiny před

jednorázovou dávkou dasatinibu však v koncentraci dasatinibu nebyly pozorovány žádné relevantní

změny. Antacida tedy mohou být podávána do 2 hodin před nebo 2 hodiny po podání dasatinibu (viz

bod 4.4).

Léčivé látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být ovlivněny dasatinibem

Souběžné užívání dasatinibu a substrátu CYP3A4 může zvyšovat působení substrátu CYP3A4. Ve studii

se zdravými subjekty jednorázová dávka 100 mg dasatinibu zvýšila hodnotu AUC a C

simvastatinu,

známého substrátu CYP3A4, o 20 %, respektive 37 %. Nelze vyloučit, že po mnohočetných dávkách

dasatinibu nebude toto působení větší. Substráty CYP3A4, o nichž je známo, že mají úzký terapeutický

index (např. astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo námelové alkaloidy

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace