DANIUM, POR TBL NOB 50X250MG(PE)

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KALCIUM-DOBESYLÁT (CALCII DOBESILAS)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C05BX01
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50, Obal na tablety
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
85/ 141/88-C
Datum autorizace:
0000-00-00

PŘÍBALOVÁINFORMACE

DANIUM

(Calciidobesilas)

tablety

DRŽITELREGISTRAČNÍHOROZHODNUTÍAVÝROBCE

Zentiva,k.s.,Praha,Českárepublika

SLOŽENÍ

Léčiválátka:Calciidobesilas250mgvltabletě

Pomocnélátky:Kukuřičnýškrob,povidon,sodnásůlkarboxymetylškrobu,magnesium-stearát.

INDIKAČNÍSKUPINA

Venofarmakum,vazoprotektivum

CHARAKTERISTIKA

Daniumsepoužívápřiléčběcévníchonemocnění.Daniumupravujeporušenoufunkcistěnvlásečnic,

tlumíjejichzvýšenoupropustnostazvyšujejejichodolnost.Bráníodbouráváníkolagenu,

snižujevazkostkrve,zvyšujeprokrvenítkání,usnadňujeodtokmízyasnižujetvorbuotoků.

INDIKACE

Daniumseužívánadoporučenílékařepředevšímpřipoškozenídrobnýchcévočnísítnicevdůsledku

dlouhotrvajícícukrovky,přichronickýchžilníchonemocněníchkezmírněníobtížíjakojsouotoky,

bolesti,svěděníakřečedolníchkončetin,kpodpořehojeníbércovýchvředůapřihemoroidech

udospělých.

KONTRAINDIKACE

Daniumseneužívápřipřecitlivělostinaněkterousložkupřípravku,dáleseobvykleneužívá

vtěhotenství,zejménaběhemprvníchtřechměsíců,apřikojení.Informujteprotosvéholékaře

ihnedopřípadnémtěhotenství,abymohlrozhodnoutojehoužívání.

DětemseDaniumnepodává.

NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Přípravekjevětšinoudobřesnášen.Jenojedinělebylypozoroványzažívacíobtížejakotlak

vnadbřišku,nevolnost,průjem,dálekožnívyrážkyasvědění.Přivýskytutěchtonežádoucíchúčinků

nebojinýchneobvyklýchreakcíseporaďteslékařem.

INTERAKCE

VzájemnéovlivněníúčinkupřípravkuDaniumajinýchsoučasněužívanýchlékůneníznámo.

PřestobezporadyslékařemneužívejtenatotoonemocněnísoučasněspřípravkemDaniumjinévolně

prodejnélékynaléčbužilníchonemocnění,protožebymohlodojítknežádoucímuprohloubeníjejich

účinků.JestližeVámlékařbudepředepisovatnějakýjinýlék,informujteho,žeužíváteDanium.

DÁVKOVÁNÍAZPŮSOBPOUŽITÍ

Obvykleseužívánazačátkuléčby1tableta3xdenně,po2-3týdnechléčbylzepřejítnaudržovací

dávku1-2tabletydenně.Léčbajeobvykledlouhodobá,trváněkoliktýdnůažměsíců.

Tabletyseužívajíběhemjídla,zapijísenealkoholickýmnápojem.

UPOZORNĚNÍ

OvhodnostiužívánípřípravkuDaniumpřiVašemonemocnění,jehodávkováníadélceléčby

seporaďteslékařem.UžívánípřípravkuDaniumpřižilníchonemocněníchjejensoučástíkomplexní

léčby.Dodržujteostatníléčebnépostupy,kterévámdoporučillékař(léčenícukrovky,užíváníjiných

léků,kompresníléčbaobinadlemnebopunčochoupřikřečovýchžilách,dodržovánídoporučených

hygienickýchpostupůpřiošetřováníbércovýchvředůahemoroidů,aj.).Přizhoršeníobtížíseihned

obraťtenalékaře.

Připředávkovánínebonáhodnémpožitítabletdítětemvyhledejtelékaře.

UCHOVÁVÁNÍ

Vsuchupřiteplotě10–25 o C,chránitpředsvětlem.

VAROVÁNÍ

Přípraveknesmíbýtpoužívánpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu.Přípravekmusíbýt

uchovávánmimodosahdětí.

BALENÍ

50tablet

DATUMPOSLEDNÍREVIZE

29.4.2009

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Danium

2. SLOŽENÍKVANTITATIVNÍIKVALITATIVNÍ

Calciidobesilas250mgv1tabletě

3. LÉKOVÁFORMA

Tablety

Popispřípravku:Bílénebotéměřbílétabletyspůlícírýhou

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Indikace

Mikroangiopatie,zvláštědiabetickáretinopatievpočátečnímstadiu,chronickážilníinsuficience

provázenábolestmi,křečemiaparestéziemi,dálepovrchovátromboflebitida,trombotickýsyndrom,

varikózníkomplexahemoroidy.

4.2 Dávkováníazpůsobpodání

Léčbaseobvyklezahajujedávkou250mgdobesilátukalcia(1tableta)3xdenně,po2–3týdnech

léčbylzepřejítnaudržovacídávku250–500mgdobesilátukalcia(1–2tablety)denněpodobu

několikaměsíců.

Přisníženéfunkcijateraledvinsedávkovánínemění.

Tabletyseužívajíběhemjídla,zapíjejísenealkoholickýmnápojem.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělostnaúčinnoulátkuneboněkteroupomocnoulátku.

4.4 Zvláštníupozornění

UžívánípřípravkuDaniumpřižilníchonemocněníchjejensoučástíkomplexníléčby.Jetřeba

dodržovatostatníléčebnépostupy(kompresníléčbaobinadlemnebopunčochoupřikřečovýchžilách,

dodržováníhygienickýchpostupůpřiošetřováníbércovýchvředůahemoroidů,aj.).

Vzhledemkindikačnímoblastemnejsouzkušenostispodávánímpřípravkudětem

4.5 Interakce

Nejsouznámy.

4.6 Těhotenstvíakojení

Bezpečnostpodánívtěhotenstvínebylaověřena.V1.trimestrusepřípraveknepodává,vdalších

měsícíchjetřebazvážitterapeutickýprospěchpromatkuapotenciálnírizikoproplod.Údaje

oprostupukalciumdobesilátudomateřskéhomlékanejsouznámy,protosenedoporučujeužívat

přípravekpřikojení.

4.7 Možnostsníženípozornostipřiřízenímotorovýchvozidelaobsluzestrojů

Není.

4.8 Nežádoucíúčinky

Přípravekjedobřesnášen,jenzřídkabylypozoroványgastrointestinálníobtíže,pyróza,nauzea,

tlakvepigastriu.Bylytéžpopsányalergickéreakce,eozinofilie,pruritus.

4.9 Předávkování

Kalciumdobesilátjemálotoxický,případnáotravasemůžeprojevitvystupňovánímnežádoucích

účinků(podrážděnígastrointestinálníhotraktu,nauzea,bolestivepigastriu,průjem,ezofagitida,

pruritus,raš,změnyvkrevnímobraze,alergickéreakce).

Terapie:vyvolánízvraceníčivýplachžaludku,dálesymptomatickáapodpůrnáterapie.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Venofarmakum,vazoprotektivum.

Kalciumdobesilátregulujeporušenoufunkcikapilárnístěny,snižujejejípropustnostazvyšujejejí

odolnost.Zmírňujeodbouráváníkolagenu,snižujeviskozitukrveazvyšujeprokrvenítkání,usnadňuje

odtoklymfyasnižujetvorbuotoků.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Kalciumdobesilátsepoperorálnímpodánídobřevstřebávázezažívacíhotraktuadosahujeúčinných

hladinvkrviod3.-10.hodinypopodání.Vážesez20–25%naplazmatickébílkoviny.Asiz50%

sevylučujeledvinami,asi90%jevnezměněnéformě,jen10%veforměmetabolitů,asiz50%

stolicí.Plazmatickýpoločasjecca5hodin.

5.3 Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Kalciumdobesilát:LD

umyši700mg/kg

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznamvšechpomocnýchlátek

Kukuřičnýškrob,povidon25,sodnásůlkarboxymetylškrobu,magnesium-stearát.

6.2 Inkompatibility

Nejsouznámy.

6.3 Dobapoužitelnosti

3roky

6.4 Skladování

Vsuchupřiteplotě10–25 o C,chránitpředsvětlem.

6.5 Druhobaluavelikostbalení

Druhobalu:Bílápolyetylenoválahvičkanebolahvičkazhnědéhoskla,uzávěrzplastickéhmoty,

krabička

Balení:50tablet

6.6 Návodkpoužití

Properorálníužití.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACÍCH

Zentiva,k.s.,Praha,Českárepublika

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

85/141/88-C

9. DATUMREGISTRACEADATUMPRODLOUŽENÍREGISTRACE

20.6.1988/25.2.2009

10. DATUMPOSLEDNÍREVIZETEXTU

29.4.2009

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace