DALTEX 50MG/850MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
METFORMIN-HYDROCHLORID (METFORMINI HYDROCHLORIDUM) ; VILDAGLIPTIN (VILDAGLIPTINUM)
Dostupné s:
Medochemie Ltd., Limassol
ATC kód:
A10BD08
INN (Mezinárodní Name):
METFORMIN HYDROCHLORIDE (METFORMIN HYDROCHLORIDE) ; VILDAGLIPTIN (VILDAGLIPTIN)
Dávkování:
50MG/850MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10; 30; 120; 180; 360 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
METFORMIN A VILDAGLIPTIN
Přehled produktů:
DALTEX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/ 715/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls71255/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

DALTEX 50 mg/850 mg potahované tablety

DALTEX 50 mg/1000 mg potahované tablety

vildagliptinum/metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je DALTEX a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DALTEX užívat

Jak se DALTEX užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak DALTEX uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je DALTEX

a k čemu se používá

Léčivé látky přípravku DALTEX, vildagliptin a metformin, patří do skupiny léků nazývaných „perorální

antidiabetika“.

DALTEX se užívá k léčbě dospělých pacientů s diabetem mellitem (cukrovkou) typu 2. Tento typ

diabetu je také znám jako diabetes mellitus nezávislý na inzulinu.

Diabetes mellitus typu 2 se projeví, pokud organismus neprodukuje dostatek inzulinu nebo pokud

inzulin, který organismus produkuje, neúčinkuje tak, jak by měl. Může se také objevit, pokud

organismus produkuje příliš mnoho glukagonu.

Obě látky, inzulin i glukagon, jsou produkovány slinivkou břišní. Inzulin pomáhá snižovat hladinu cukru

v krvi především po jídle. Glukagon spouští tvorbu cukru v játrech a tím způsobuje zvýšení hladiny

cukru v krvi.

Jak DALTEX

působí

Obě léčivé látky, vildagliptin a metformin, pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Léčivá látka

vildagliptin účinkuje tak, že slinivka břišní produkuje více inzulinu a méně glukagonu. Léčivá látka

metformin účinkuje tak, že pomáhá organismu inzulin lépe využívat. Ukázalo se, že tento lék snižuje

hladinu krevního cukru, což může pomoci předcházet komplikacím cukrovky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

DALTEX

užívat

Neužívejte

DALTEX

jestliže jste alergický(á) na vildagliptin, metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á) na kteroukoli

z těchto látek, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete DALTEX užívat.

pokud máte nebo jste měla nekontrolovanou cukrovku například se závažnou hyperglykemií

(vysoká hladina cukru v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem

tělesné

hmotnosti,

laktátovou

acidózou

(viz

Riziko

laktátové

acidózy

níže)

nebo

ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, při kterém se látky označované jako ketolátky hromadí

v krvi, což může vést k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest břicha, rychlé

a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý ovocný zápach dechu.

jestliže jste měl(a) v nedávné době srdeční infarkt nebo jestliže máte srdeční selhání nebo

závažné problémy s krevním oběhem nebo dýchací potíže, které mohou být příznakem

srdečních problémů

jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin

jestliže máte závažnou infekci nebo jste silně dehydratován(a) (máte velké ztráty tělesných

tekutin)

jestliže máte podstoupit rentgenové vyšetření s kontrastní látkou (zvláštní typ rentgenového

vyšetření zahrnující injekční podání barviva). Další informace viz bod Upozornění a opatření.

jestliže máte poruchu funkce jater

jestliže pijete nadměrně alkohol (ať už každý den nebo jen čas od času)

v období kojení (viz také bod Těhotenství a kojení)

Upozornění a opatření

Riziko laktátové acidózy

DALTEX může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová

acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové acidózy se také zvyšuje

při nekontrolované cukrovce, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění nebo požívání alkoholu,

dehydrataci (viz další informace níže), onemocnění jater a jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke

sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při náhlém závažném onemocnění srdce).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne

další informace.

Ukončete

na

krátko

u dobu

užívání přípravku

DALTEX

, pokud máte onemocnění, které může být

spojené

s

dehydratací

(významnou ztrátou tělesných tekutin), jako je silné zvracení, průjem, horečka,

vystavení teplu nebo pokud pijete méně než obvykle. Promluvte si se svým lékařem, který Vám

poskytne další informace.

Ukončete užívání přípravku

DALTEX

a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocni

ci , pokud se

u

Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy

, protože tento stav může vést ke kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

zvracení

bolest břicha

svalové křeče

celkový pocit slabosti se značnou únavou

problémy s dýcháním

snížení tělesné teploty a srdečního tepu

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčen(a) v nemocnici.

DALTEX není náhradou inzulinu. Proto nepoužívejte DALTEX k léčbě cukrovky typu 1.

Před užitím přípravku DALTEX se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud

máte nebo jste měl(a) onemocnění slinivky břišní.

Před užitím přípravku DALTEX se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud

užíváte lék na cukrovku známý jako derivát sulfonylmočoviny. Váš lékař může chtít snížit dávku

sulfonylmočoviny, pokud ji užíváte spolu s přípravkem DALTEX, aby se zabránilo nízké hladině cukru

v krvi (hypoglykemii).

Jestliže jste již dříve užíval(a) vildagliptin a musel(a) jste ukončit jeho užívání kvůli onemocnění jater,

nesmíte tento lék užívat.

Kožní poruchy jsou častou komplikací cukrovky. Dodržujte rady lékaře nebo zdravotní sestry týkající

se péče o kůži nebo nohy. Během užívání DALTEXU věnujte zvláštní pozornost nově vzniklým

puchýřům nebo vředům. Pokud se objeví, ihned kontaktujte svého lékaře.

Pokud budete podstupovat operaci, musíte ukončit užívání přípravku DALTEX během tohoto zákroku

a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem DALTEX ukončit a kdy ji

můžete znovu zahájit.

Jaterní testy Vám budou provedeny před zahájením léčby přípravkem DALTEX, dále ve tříměsíčních

intervalech během prvního roku a potom v pravidelných intervalech. Tyto testy budou prováděny, aby

případné zvýšení jaterních enzymů bylo zjištěno co nejdříve.

Během léčby přípravkem DALTEX bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou

ročně nebo častěji, pokud jste vyššího věku a/nebo pokud máte poruchu funkce ledvin.

Lékař Vám bude pravidelně vyšetřovat krev a moč na přítomnost cukru.

Děti a dospívající

Podávání přípravku DALTEX dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a

DALTEX

Pokud Vám má být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při vyšetření

pomocí rentgenu nebo skenu, musíte užívání DALTEXU ukončit před podáním nebo v době podání

injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem DALTEX ukončit a kdy ji můžete znovu

zahájit.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Může být nutné častější vyšetření cukru v krvi a funkce ledvin nebo Váš lékař

může upravit dávkování přípravku DALTEX. Je zvláště důležité zmínit následující:

glukokortikoidy, užívané obvykle k léčbě zánětů

beta-2 agonisty, užívané obvykle k léčbě poruch dýchání

jiné léky užívané k léčbě cukrovky

léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika)

léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory

COX-2, jako je ibuprofen a celekoxib)

určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory a blokátory receptoru pro

angiotenzin II)

některé léky ovlivňující štítnou žlázu

některé léky ovlivňující nervový systém

DALTEX s alkoholem

Během užívání přípravku DALTEX se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod Upozornění a opatření).

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař Vás bude informovat

o potenciálním riziku užívání přípravku DALTEX během těhotenství.

Neužívejte DALTEX, jestliže jste těhotná nebo v období kojení (viz také bod Neužívejte

DALTEX). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv

lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud při užívání přípravku DALTEX máte závratě, neřiďte, nepoužívejte nástroje ani neobsluhujte

stroje.

3.

Jak se DALTEX

užívá

Množství přípravku DALTEX, které mají pacienti užívat, je různé v závislosti na jejich zdravotním

stavu. Váš lékař určí přesnou dávku DALTEXU, kterou máte užívat.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna potahovaná tableta buď 50 mg/850 mg nebo 50 mg/1000 mg užívaná dvakrát

denně.

Pokud máte poruchu funkce ledvin nebo užíváte lék na cukrovku známý jako derivát sulfonylmočoviny,

lékař Vám může předepsat nižší dávku.

Váš lékař může předepsat tento lék samostatně nebo s určitými jinými léky, které snižují hladinu cukru

v krvi.

Kdy a jak DALTEX

užívat

Tablety polykejte celé a zapijte je sklenicí vody.

Užívejte jednu tabletu ráno a druhou večer s jídlem nebo těsně po jídle. Užívání tablet těsně po

jídle snižuje riziko podráždění žaludku.

Během užívání přípravku DALTEX nadále dodržujte všechna doporučení týkající se diety, které Vám

dal Váš lékař, především pokud se to týká diabetické diety pro úpravu tělesné hmotnosti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

DALTEX

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku DALTEX nebo někdo jiný užil Vaše tablety,

řekněte

to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi

. Může být nezbytné lékařské ošetření. Jestliže musíte navštívit

lékaře nebo jít do nemocnice, vezměte s sebou balení léku včetně této příbalové informace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

DALTEX

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji s následujícím jídlem, pokud to však není již v době,

kdy máte

užít

další

dávku.

Nezdvojnásobujte

následující

dávku

(dvě

tablety

najednou),

abyste

nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat

DALTEX

Pokračujte v užívání tohoto léku, dokud Vám ho Váš lékař předepisuje, aby byl Váš krevní cukr i nadále

pod kontrolou. Nepřestávejte užívat DALTEX, dokud Vám to neřekne Váš lékař. Pokud chcete vědět,

jak dlouho budete tento lék užívat, zeptejte se svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Musíte

přestat užívat

DALTEX

a navštívit neprodleně svého lékař

e, jestliže se u Vás vyskytnou

následující nežádoucí účinky:

Laktátová acidóza

(velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): Přípravek

DALTEX může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako

laktátová acidóza (viz bod Upozornění a opatření). Pokud k tomu dojde,

musíte okamžitě

ukončit užívání přípravku

DALTEX

a kontaktovat lékaře nebo nejbližší nemocniční

pohotovost, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu.

Angioedém

(vzácné:

mohou

postihnout

z 1 000

pacientů):

Příznaky,

které

mohou

naznačovat reakci zvanou angioedém zahrnují otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s

polykáním, potíže s dýcháním, náhlý výskyt vyrážky nebo kopřivky,.

Onemocnění jater (hepatitida, vzácné): Příznaky, které mohou naznačovat onemocnění jater

(hepatitidu) zahrnují zežloutnutí kůže a očí, pocit na zvracení, ztrátu chuti k jídlu nebo tmavě

zbarvenou moč,.

Zánět

slinivky

břišní

(pankreatitida,

četnost

není

známa):

Příznaky

zahrnují

silnou

a přetrvávající bolest v břiše (oblast žaludku), která může vystřelovat do zad, pocit na zvracení

a zvracení.

Další

nežádoucí účinky

některých

pacientů

užívajících

vildagliptin

metformin-hydrochlorid

vyskytly

následující

nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení, zvracení, průjem,

bolest žaludku a v jeho okolí (bolest břicha), ztráta chuti k jídlu

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): závratě, bolest hlavy, nekontrolovatelný třes,

kovová pachuť, nízká hladina cukru v krvi

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): bolest kloubů, únava, zácpa, otoky rukou,

kotníků nebo nohou

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): bolest v krku, rýma, horečka; známky

vysoké hladiny kyseliny mléčné v krvi (známé jako laktátová acidóza) jako je ospalost nebo

závratě, silný pocit na zvracení nebo zvracení, bolesti břicha, nepravidelná srdeční činnost nebo

hluboké, rychlé dýchání; zčervenání kůže, svědění; snížená hladina vitaminu B

(bledost,

únava, psychické příznaky jako zmatenost nebo poruchy paměti)

U některých pacientů užívajících vildagliptin a metformin-hydrochlorid a derivát sulfonylmočoviny se

vyskytly následující nežádoucí účinky:

Časté: závratě, třes, slabost, nízká hladina cukru v krvi, nadměrné pocení

U některých pacientů užívajících vildagliptin a metformin-hydrochlorid a inzulin se vyskytly následující

nežádoucí účinky:

Časté: bolest hlavy, třesavka, pocit na zvracení (nevolnost), nízká hladina cukru v krvi, pálení

žáhy

Méně časté: průjem, plynatost

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit): svědivá vyrážka, zánět slinivky

břišní, místní odlupování kůže nebo puchýře, bolest svalů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak DALTEX

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním

obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

Obsah balení a další informace

Co DALTEX obsahuje

Léčivými látkami jsou vildagliptinum a metformini hydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg

(odpovídá metforminum 660 mg).

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

vildagliptinum

metformini

hydrochloridum

1000 mg (odpovídá metforminum 780 mg).

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, kopovidon (K 25), krospovidon typ B,

hyprolosa, hypromelosa (E 464), magnesium-stearát, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý

(E 172), makrogol 8000 (E 1521) a mastek (E 553b).

Jak DALTEX

vypadá a co obsahuje toto balení

DALTEX 50 mg/850 mg potahované tablety: žluté, oválné, potahované tablety se zkosenými hranami,

hladkým povrchem na obou stranách, o rozměrech přibližně 20,7 x 8,8 mm.

DALTEX 50 mg/1000 mg potahované tablety: tmavě žluté, oválné, potahované tablety se zkosenými

hranami, hladkým povrchem na obou stranách, o rozměrech přibližně 21,3 x 10,1 mm.

DALTEX je dostupný v baleních obsahujících 10, 30, 60, 120, 180 nebo 360 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Výrobce

Medochemie Ltd. - Factory AZ, 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios

Athanassios, Limassol, 4101, Kypr

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko,

Slovenská republika: DALTEX

Řecko: Dalmevin Plus

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

22. 2. 2021

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls157131/2016, sukls157133/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DALTEX 50 mg/850 mg potahované tablety

DALTEX 50 mg/1000 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ

A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

vildagliptinum

50 mg

metformini

hydrochloridum

850 mg

(odpovídá metforminum 660 mg).

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg

(odpovídá metforminum 780 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Žlutá, oválná, potahovaná tableta se zkosenými hranami, hladký povrch na obou stranách, o rozměrech

přibližně 20,7 x 8,8 mm.

Tmavě žlutá, oválná, potahovaná tableta se zkosenými hranami, hladký povrch na obou stranách,

o rozměrech přibližně 21,3 x 10,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

DALTEX je indikován k léčbě diabetu mellitu 2. typu.

DALTEX je indikován k léčbě dospělých pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající

úpravy glykemie maximální tolerovanou dávkou perorálně podávaného samotného metforminu,

nebo kteří již byli léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu a metforminu.

DALTEX je indikován v kombinaci s deriváty sulfonylmočoviny (tj. k trojkombinační léčbě)

jako doplněk diety a cvičení u dospělých pacientů, jejichž diabetes není odpovídajícím

způsobem kontrolován metforminem a deriváty sulfonylmočoviny.

DALTEX je indikován v trojkombinační léčbě s inzulinem, jako doplněk diety a cvičení ke

zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající

úpravy glykemie stabilní dávkou inzulinu a samotným metforminem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥90 ml/min)

Dávkování antihyperglykemické léčby přípravkem DALTEX má být individualizováno na základě

pacientova stávajícího režimu, účinnosti a snášenlivosti, přičemž nesmí být překročena maximální

doporučená denní dávka 100 mg vildagliptinu. Léčba přípravkem DALTEX může být zahájena buď

tabletou o síle 50 mg/850 mg nebo 50 mg/1000 mg podávanou dvakrát denně, jedna tableta ráno a druhá

večer.

pacientů

nedostatečně

kontrolovaných

maximální

tolerovanou

dávkou

metforminu

v monoterapii: Zahajovací dávka přípravku DALTEX má obsahovat vildagliptin 50 mg dvakrát

denně (celková denní dávka 100 mg) společně s již užívanou dávkou metforminu.

pacientů

přecházejících

kombinované

léčby

vildagliptinu

metforminu

formě

samostatných tablet: Léčba přípravkem DALTEX má být zahájena již užívanou dávkou

vildagliptinu a metforminu.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií s metforminem a deriváty

sulfonylmočoviny: Dávka přípravku DALTEX má obsahovat vildagliptin 50 mg dvakrát denně

(celková denní dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané. Pokud se

DALTEX užívá v kombinaci s deriváty sulfonylmočoviny, má se zvážit nižší dávka derivátů

sulfonylmočoviny ke snížení rizika hypoglykemie.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií s inzulinem a maximální

tolerovanou dávkou metforminu: Dávka přípravku DALTEX má obsahovat vildagliptin 50 mg

dvakrát denně (celková denní dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané.

Bezpečnost a účinnost vildagliptinu a metforminu jako trojkombinační perorální léčby v kombinaci

s thiazolidindionem nebyla stanovena.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (≥65

let)

Protože je metformin vylučován ledvinami a u starších pacientů je sklon ke snížení funkce ledvin, má

se u starších pacientů užívajících DALTEX pravidelně sledovat funkce ledvin (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Rychlost

glomerulární

filtrace

vyhodnotit

před

zahájením

léčby

přípravky

obsahujícími

metformin a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy

funkce ledvin a u starších pacientů se má renální funkce vyhodnocovat častěji, např. každých 3–6

měsíců.

Maximální denní dávka metforminu se má rozdělit nejlépe do 2–3 denních dávek. Před zahájením léčby

metforminem u pacientů s GFR <60 ml/min se mají znovu vyhodnotit faktory, které mohou zvyšovat

riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4).

Pokud

není

dispozici

odpovídající

síla

přípravku

DALTEX,

třeba

použít

jednotlivé

monokomponenty namísto fixní kombinace.

GFR ml/min

Metformin

Vildagliptin

60–89

Maximální denní dávka je 3000 mg. V souvislosti se

snižující se funkcí ledvin lze zvážit snížení dávky.

Dávku není třeba upravovat.

45–59

Maximální denní dávka je 2000 mg. Úvodní dávkou

je nejvýše polovina maximální dávky.

Maximální denní dávka je

50 mg.

30–44

Maximální denní dávka je 1000 mg. Úvodní dávkou

je nejvýše polovina maximální dávky.

<30

Metformin je kontraindikován.

Porucha funkce jater

DALTEX nemá být podáván pacientům s poruchou funkce jater, včetně pacientů, kteří mají před

zahájením léčby zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (AST)

více než 3x nad horní hranicí normálních hodnot (ULN) (viz body 4.3. 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace

Podávání přípravku DALTEX dětem a dospívajícím (<18 let) se nedoporučuje. Bezpečnost a účinnost

přípravku DALTEX u dětí a dospívajících (<18 let) nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Užívání přípravku DALTEX s jídlem nebo těsně po jídle může snížit výskyt gastrointestinálních

příznaků souvisejících s metforminem (viz též bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza)

Diabetické prekóma

Těžké renální selhání (GFR <30 ml/min) (viz bod 4.4)

Akutní stavy s potenciálem pro narušení funkce ledvin, např.:

dehydratace

závažná infekce

šok

intravaskulární podání jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4)

Akutní nebo chronické onemocnění, které může být příčinou tkáňové hypoxie, např.:

srdeční nebo respirační selhání

nedávný infarkt myokardu

šok

Porucha funkce jater (viz body 4.2, 4.4 a 4.8)

Akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

DALTEX není náhradou za inzulin u pacientů, u kterých je nutné inzulin podávat, a nemá se používat

u pacientů s diabetem 1. typu.

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale závažná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje

při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. Ke kumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) se má

metformin dočasně vysadit a doporučuje se kontaktovat zdravotnického pracovníka.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva,

diuretika a NSAID), se má u pacientů léčených metforminem zahájit s opatrností. Další rizikové faktory

laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní insuficience, nedostatečně kontrolovaný

diabetes mellitus, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně jako

souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu (viz také body 4.3 a 4.5).

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy. Laktátová acidóza je

charakterizována

acidotickou

dušností,

bolestí

břicha,

svalovými

křečemi,

astenií

hypotermií

následovanou kómatem. V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání metforminu

a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve

(<7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (>5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr

laktát/pyruvát.

Podávání jódových kontrastních látek

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní látkou

s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Metformin se má vysadit

před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu zahájeno dříve

než 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena renální funkce

a zjištěno, že je stabilní (viz body 4.2 a 4.5).

Renální funkce

GFR má být vyhodnocena před zahájením léčby a následně v pravidelných intervalech (viz bod 4.2).

Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR <30 ml/min a má se dočasně vysadit při výskytu stavů,

které mění renální funkci (viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

Pacienti s poruchou funkce jater nemají být léčeni přípravkem DALTEX včetně pacientů, kteří mají

před zahájením léčby zvýšené hodnoty ALT nebo AST více než 3x nad ULN (viz body 4.2, 4.3 a 4.8).

Monitorování jaterních enzymů

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy). V těchto

případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a výsledky jaterních funkčních

testů se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. Jaterní funkční testy mají být provedeny před

zahájením léčby přípravkem DALTEX, aby byly známy jejich výchozí hodnoty. Jaterní funkční testy

musí být během prvního roku léčby přípravkem DALTEX monitorovány v tříměsíčních intervalech,

dále pak pravidelně v průběhu léčby. Pacientům, u kterých dojde ke zvýšení hladin aminotransferáz, má

být pro potvrzení nálezu provedeno další vyšetření funkce jater. U těchto pacientů má být i nadále

prováděno častější vyšetření jaterních funkcí, a to až do doby, než se hladina(y) vrátí k normálním

hodnotám. Pokud by 3násobné nebo vyšší zvýšení AST nebo ALT nad ULN přetrvávalo, doporučuje se

léčbu přípravkem DALTEX ukončit. U pacientů, u kterých se objeví ikterus nebo jiné příznaky

naznačující poruchu funkce jater, musí být léčba přípravkem DALTEX ukončena.

Po vysazení léčby přípravkem DALTEX a normalizaci výsledků jaterních funkčních testů nesmí být

léčba přípravkem DALTEX znovu zahájena.

Poruchy kůže

V preklinických studiích toxicity byly u opic zaznamenány kožní léze včetně puchýřů a ulcerací na

končetinách (viz bod 5.3). Ačkoli v klinických studiích nebyly pozorovány ve zvýšené incidenci kožní

léze, zkušenosti u pacientů s diabetickými kožními komplikacemi jsou omezené. Po uvedení přípravku

na trh byly navíc hlášeny bulózní nebo exfoliativní kožní léze. Z toho důvodu je u pacientů s diabetem

doporučena pravidelná kontrola a sledování kožních obtíží, jako je tvorba puchýřů nebo vředů.

Akutní pankreatitida

Užívání vildagliptinu bylo spojeno s rizikem rozvoje akutní pankreatitidy. Pacienti mají být informováni

o typickém příznaku akutní pankreatitidy.

Při podezření na pankreatitidu je vildagliptin třeba vysadit; pokud je potvrzena akutní pankreatitida,

léčba vildagliptinem nemá být znovu zahájena. U pacientů s akutní pankreatitidou v anamnéze je třeba

dbát opatrnosti.

Hypoglykemie

Deriváty sulfonylmočoviny jsou známé tím, že způsobují hypoglykemii. Pacienti užívající vildagliptin

v kombinaci s deriváty sulfonylmočoviny mohou být ohroženi hypoglykemií. Proto má být zvážena

nižší dávka derivátů sulfonylmočoviny, aby se snížilo riziko hypoglykemie.

Chirurgický výkon

Podávání metforminu musí být přerušeno po dobu operace v celkové, spinální nebo epidurální anestezii.

Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za

předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí pro vildagliptin/metformin. Následující tvrzení

vycházejí z informací dostupných pro jednotlivé léčivé látky.

Vildagliptin

Vildagliptin má nízký potenciál pro interakce se souběžně podávanými léčivými přípravky. Protože

vildagliptin není substrát pro enzymy cytochromu P (CYP) 450 a neinhibuje ani neindukuje enzymy

CYP 450, není pravděpodobné, že by ovlivňoval léčivé látky, které jsou substráty, inhibitory nebo

induktory těchto enzymů.

Výsledky klinických studií provedených s perorálními antidiabetiky pioglitazonem, metforminem

a glyburidem v kombinaci s vildagliptinem neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce

u cílové populace.

Studie lékových interakcí s digoxinem (P-glykoprotein substrát) a warfarinem (CYP2C9 substrát)

u zdravých jedinců neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce po podávání společně

s vildagliptinem.

Studie lékových interakcí byly provedeny u zdravých jedinců s amlodipinem, ramiprilem, valsartanem

a simvastatinem. V těchto studiích nebyly po souběžném podávání vildagliptinu pozorovány klinicky

významné farmakokinetické interakce. Toto však nebylo potvrzeno u cílové populace.

Kombinace s ACE-inhibitory

U pacientů užívajících současně ACE-inhibitory může být zvýšené riziko vzniku angioedému (viz bod

4.8).

Stejně jako u jiných perorálních antidiabetik může být hypoglykemický účinek vildagliptinu snížen

některými léčivými látkami, včetně thiazidů, kortikosteroidů, tyroidálních přípravků a sympatomimetik.

Metformin

Souběžné použití se nedoporučuje

Alkohol

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech hladovění,

při malnutrici nebo poruše funkce jater.

Jódové kontrastní látky

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní (viz body 4.2 a 4.4).

Kationaktivní léčivé látky

Kationaktivní léčivé látky, které jsou vylučovány renální tubulární sekrecí (např. cimetidin) mohou

vzájemně reagovat s metforminem tak, že soutěží o společný renální tubulární transportní systém, proto

zpožďují vylučování metforminu, který může zvyšovat riziko laktátové acidózy. Studie u zdravých

jedinců ukázaly, že cimetidin, podávaný v dávce 400 mg dvakrát denně, zvyšoval systémovou expozici

metforminu

(AUC)

50 %.

Proto

při

souběžném

podávání

kationaktivních

léčivých

látek

vylučovaných renální tubulární sekrecí má zvážit pečlivé monitorování glykemie, úprava dávky

s ohledem na doporučené dávkování a změna diabetické léčby (viz bod 4.4).

Kombina

ce vyžadující opatrnost při použití

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové

acidózy; jsou

např.

NSAID,

včetně

selektivních

inhibitorů

cyklooxygenázy

(COX)

inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, zvláště kličková. Při zahájení nebo

užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce.

Glukokortikoidy, beta-2-agonisté a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou aktivitu. Pacient o tom má

být informován a je třeba častěji provádět vyšetření hladiny glukózy v krvi, především na začátku léčby.

V průběhu podávání souběžné léčby a při jejím ukončení může být nutné upravit dávkování přípravku

DALTEX.

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) mohou snižovat hladiny glukózy v krvi. Pokud je

to nutné, má být během léčby jinými léčivými přípravky a při jejím ukončení upraveno dávkování

antihyperglykemických léčivých přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečné údaje o podávání přípravku DALTEX těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech

prokázaly

vildagliptin

podávaný

vysokých

dávkách

reprodukční

toxicitu.

metformin nebyla ve studiích na zvířatech reprodukční toxicita prokázána. Studie na zvířatech

provedené s vildagliptinem a metforminem neprokázaly teratogenitu, ale v dávkách toxických pro matku

byly prokázány fetotoxické účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. DALTEX

se během těhotenství nemá podávat.

Kojení

Studie na zvířatech ukázaly, že vildagliptin i metformin jsou vylučovány do mléka. Není známo, zda se

vildagliptin vylučuje do lidského mateřského mléka, ale metformin se v malém množství do mateřského

mléka

vylučuje.

Vzhledem

možnému

riziku

hypoglykemie

novorozence

v souvislosti

s metforminem a nedostatku dat u lidí pro vildagliptin se DALTEX v období kojení nemá podávat (viz

bod 4.3).

Fertilita

S přípravkem DALTEX nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na lidskou fertilitu (viz bod

5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti, u kterých

se jako nežádoucí účinek objeví závratě, nemají řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

S vildagliptinem/metforminem

nebyly

provedeny

žádné

terapeutické

klinické

studie.

Nicméně

bioekvivalence

vildagliptinu/metforminu

byla

prokázána

souběžným

podáváním

vildagliptinu

a metforminu (viz bod 5.2). Údaje zde demonstrované se vztahují k souběžnému podávání vildagliptinu

a metforminu, kde byl vildagliptin přidán k metforminu. Nejsou k dispozici studie, kde by byl metformin

přidán k vildagliptinu.

Souhrn bezpečnostního profilu

Většina nežádoucích účinků byla mírného a přechodného charakteru a nevyžadovala přerušení léčby.

Nebyla nalezena souvislost mezi nežádoucími účinky a věkem, etnikem, trváním léčby nebo denní

dávkou.

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy). V těchto

případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a hodnoty jaterních funkcí se

po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. V údajích z kontrolovaných studií monoterapie

a přídavné terapie, v délce trvání až 24 týdnů, byla incidence zvýšení ALT nebo AST ≥3x ULN

(klasifikováno jako přítomnost zvýšení nejméně ve 2 po sobě jdoucích vyšetřeních nebo při poslední

návštěvě) 0,2 % pro vildagliptin 50 mg jednou denně, 0,3 % pro vildagliptin 50 mg dvakrát denně

a 0,2 % pro

všechny

komparátory. Tato zvýšení

aminotransferáz

byla

obvykle

asymptomatická,

neprogresivního charakteru a nebyla doprovázena cholestázou nebo ikterem.

U vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy angioedému, výskyt byl srovnatelný s kontrolní skupinou.

Větší podíl případů byl hlášen, pokud byl vildagliptin podáván v kombinaci s ACE inhibitory. Většina

případů byla mírného charakteru a odezněla v průběhu léčby vildagliptinem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin ve dvojitě zaslepené studii jako

monoterapii a kteří dostávali přídavnou terapii, jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů

a absolutní frekvence. Nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 5 jsou založeny na informacích pro

metformin v souhrnu údajů o přípravku dostupném v EU. Frekvence jsou definovány jako velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 -

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 100 mg denně jako

přídavnou terapii k metforminu ve srovnání s placebem a metforminem ve dvojitě

zaslepen

é

studii (n=208)

Poruchy

metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového sy

s

tému

Časté

Třes

Časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Méně časté

Únava

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích s kombinací vildagliptin 100 mg denně + metformin nebylo

hlášeno ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků ani ve skupinách léčených kombinací vildagliptin

100 mg denně + metformin nebo placebo + metformin.

V klinických studiích byl výskyt hypoglykemie častý u pacientů užívajících vildagliptin v kombinaci

s metforminem (1%) a méně častý u pacientů, kteří dostávali placebo + metformin (0,4%). V rameni

s vildagliptinem nebyly hlášeny žádné závažné hypoglykemické příhody.

V klinických studiích nedošlo k ovlivnění tělesné hmotnosti, pokud byl vildagliptin 100 mg denně

podáván s metforminem (+0,2 pro vildagliptin a -1,0 kg pro placebo).

Klinické studie trvající více než 2 roky neukázaly žádné další bezpečnostní signály či neočekávaná rizika

při přidání vildagliptinu k metforminu.

Kombinace s

deriváty sulfonylmočoviny

Tabulka 2 -

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 50 mg dvakrát

denně v

kombinaci s metforminem a

deriváty sulfonylmočoviny

(n=157)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového sy

s

tému

Časté

Závrať, třes

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Hyperhidróza

Celkové poruchy a reakce v

místě

aplikace

Časté

Astenie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nebylo hlášeno žádné ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků hlášených v léčebné skupině

vildagliptin + metformin + glimepirid oproti 0,6 % ve skupině placebo + metformin + glimepirid.

Četnost výskytu hypoglykemie byla častá u obou léčebných skupin (5,1 % ve skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 1,9 % ve skupině placebo + metformin + glimepirid). Jedna závažná

hypoglykemická příhoda byla hlášena ve skupině s vildagliptinem.

konci

studie

účinek

průměrnou

tělesnou

hmotnost

neutrální

(+0,6

skupině

s vildagliptinem a -0,1 kg ve skupině s placebem).

Kombinace s inzulinem

Tabulka 3 -

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří užívali vildagliptin 100 mg denně

v kombinaci s

inzulinem (s nebo bez metforminu) ve dvojitě zaslepených studiích

(n=371)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Snížená glykemie

Poruchy nervového sy

s

tému

Časté

Bolesti hlavy, třesavka

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, gastroezofageální refluxní choroba

Méně časté

Průjem, flatulence

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích, kde byl užíván vildagliptin 50 mg dvakrát denně v kombinaci

s inzulinem, s nebo bez metforminu, byl celkový počet ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků

0,3 % ve skupině s vildagliptinem a žádné ukončení léčby ve skupině s placebem.

Četnost

výskytu

hypoglykemie

byla

podobná

obou

léčebných

skupin

(14,0

skupině

s vildagliptinem oproti 16,4 % ve skupině s placebem). Dva pacienti hlásili závažné hypoglykemické

příhody ve skupině s vildagliptinem a 6 pacientů ve skupině s placebem.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg oproti výchozí tělesné

hmotnosti ve skupině s vildagliptinem a žádná změna tělesné hmotnosti ve skupině s placebem).

Další informace o jednotlivých léčivých látkách ve fixní kombinaci

Vildagliptin

Tabulka 4 -

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří užívali

vildagliptin 100 mg denně jako

monoterapii ve

dvojitě

zaslep

ených

studiích (

n=1 855)

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Infekce horních cest dýchacích

Velmi vzácné

Nazofaryngitida

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Závrať

Méně časté

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Méně časté

Periferní otoky

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Zácpa

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie

Popis vybraných nežádoucích účinků

kontrolovaných

studiích

monoterapií

nebyla

celková

incidence

ukončení

léčby

důvodu

nežádoucích účinků vyšší u pacientů léčených vildagliptinem 100 mg denně (0,3%) ve srovnání s

placebem (0,6%) nebo komparátory (0,5%).

Ve srovnávacích kontrolovaných studiích s monoterapií byla hypoglykemie méně častá. Byla hlášena u

0,4 % (7 z 1855) pacientů léčených vildagliptinem 100 mg denně ve srovnání s 0,2 % (2 z 1082) pacientů

ve skupině léčené aktivním komparátorem nebo placebem. Žádné závažné nebo těžké příhody nebyly

hlášeny.

V klinických studiích nedošlo k ovlivnění tělesné hmotnosti, pokud byl vildagliptin 100 mg denně

podáván jako monoterapie (-0,3 pro vildagliptin a -1,3 kg pro placebo).

Klinické studie trvající více než 2 roky neukázaly žádné další bezpečnostní signály či nepředvídaná

rizika v monoterapii vildagliptinem.

Metformin

Tabulka 5 -

Nežádoucí účinky pro metforminovou komponentu

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Snížení absorpce vitaminu B

a laktátová acidóza*

Poruchy nervového sy

s

tému

Časté

Kovová chuť

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Odchylky jaterních funkčních testů nebo hepatitida**

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Kožní reakce jako erytém, pruritus a kopřivka

*Snížení absorpce vitaminu B

12

s poklesem hladin v séru bylo velmi vzácně pozorováno při

dlouhodobé léčbě pacientů metforminem.

U

pacientů s megaloblastickou anemií

se d

oporučuje

uvažovat o takové etiologii.

*

*Byly hlášeny ojedinělé případy odchylek v jaterních funkčních testech nebo hepatitidy, ustupující po

vysazení metforminu.

Gastrointestinální nežádoucí účinky se vyskytují častěji na začátku léčby a ve většině případů spontánně

mizí. Aby se jim předešlo, doporučuje se užívat metformin ve 2 dávkách denně během jídla nebo po

jídle. Gastrointestinální snášenlivost může také zlepšit pomalé zvyšování dávky.

Postmarketingové sledování

Tabulka 6 -

Postmarketingové nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy

Není známo

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Hepatitida (reverzibilní po vysazení léčivého přípravku)

Abnormální jaterní funkční testy (reverzibilní po vysazení

léčivého přípravku)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Není známo

Myalgie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo

Kopřivka

Exfoliativní

bulózní

kožní

léze

včetně

bulózního

pemfigoidu

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se předávkování vildagliptinem a metforminem v kombinaci.

Vildagliptin

Informace týkající se předávkování vildagliptinem jsou omezené.

Symptomy

Informace o možných symptomech předávkování byly převzaty ze studie snášenlivosti se vzrůstající

dávkou, kdy byl zdravým jedincům podáván vildagliptin po dobu 10 dnů. Po dávce 400 mg byly tři

případy bolesti svalů a jednotlivé případy mírné a transientní parestezie, horečky, otoků a přechodného

zvýšení hladin lipázy. Při dávce 600 mg se u jednoho subjektu objevily otoky dolních a horních končetin,

zvýšení kreatinfosfokinázy (CPK), AST, C-reaktivního proteinu (CRP) a hladiny myoglobinu. U tří

dalších jedinců byly zjištěny otoky dolních končetin a ve dvou případech parestezie. Všechny symptomy

a laboratorní abnormality vymizely bez léčby po vysazení studovaného léčivého přípravku.

Metformin

Rozsáhlé předávkování metforminem (nebo současně existující riziko laktátové acidózy) může mít za

následek laktátovou acidózu, která vyžaduje urgentní lékařskou pomoc a musí být léčena v nemocnici.

Léčba

Nejúčinnější metodou odstranění metforminu je hemodialýza. Vildagliptin však nemůže být odstraněn

hemodialýzou, hlavní hydrolyzovaný metabolit (LAY151) nicméně odstranit lze. Doporučuje se

podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k terapii diabetu, kombinace perorálních antidiabetik, ATC kód:

A10BD08

Mechanismus účinku

DALTEX obsahuje antihyperglykemické látky s doplňujícím se mechanismem účinku, aby došlo ke

zlepšení kontroly glykemie u pacientů s diabetem 2. typu: vildagliptin, který patří do skupiny stimulátorů

buněk ostrůvků, a metformin hydrochlorid, který patří do skupiny biguanidů.

Vildagliptin, člen skupiny látek zlepšujících činnost ostrůvků, je účinným a selektivním inhibitorem

enzymu dipeptidyl-peptidázy-4 (DPP-4). Metformin působí primárně snížením produkce endogenní

glukózy v játrech.

Farmakodynamické účinky

Vildagliptin

Vildagliptin

primárně

působí

inhibičně

enzym

DPP-4,

který

zodpovědný

degradaci

inkretinových hormonů GLP-1 (glukagon-like-peptid-1, peptid podobný glukagonu 1) a GIP (glukózo-

dependentní inzulinotropní polypeptid).

Podání

vildagliptinu vede k

rychlé

kompletní inhibici účinku

DPP-4 s

následným

zvýšením

endogenních hladin inkretinových hormonů GLP-1 a GIP, a to nalačno i po jídle.

Zvýšením endogenních hladin inkretinových hormonů zvyšuje vildagliptin senzitivitu beta buněk ke

glukóze

výsledným

zlepšením

sekrece

glukózo-dependentního

inzulinu.

Léčba

vildagliptinem

50–100 mg denně u pacientů s diabetem typu 2 signifikantně zlepšuje markery funkce beta buněk včetně

HOMA-β (Homeostasis Model Assessment-β), poměr proinzulinu a inzulinu a měření citlivosti funkce

beta buněk na opakované potravinové toleranční testy. U nediabetických jedinců (s normální glykemií)

vildagliptin nestimuluje sekreci inzulinu ani nesnižuje hladiny glukózy.

Zvýšením hladin endogenního GLP-1 vildagliptin také zvyšuje senzitivitu alfa buněk ke glukóze

s výslednou sekrecí glukagonu, která více odpovídá hladině glukózy.

Větší

zvýšení

poměru

inzulin/glukagon

během

hyperglykemie

způsobené

zvýšením

hladin

inkretinového hormonu snižuje na lačno a po jídle produkci glukózy v játrech s následným snížením

glykemie.

Známý

účinek

zvýšených

hladin

GLP-1

zpomalujících

vyprazdňování

žaludku

není

při

léčbě

vildagliptinem pozorován.

Metformin

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky, snižuje jak bazální, tak i postprandiální

glykemii. Nestimuluje sekreci inzulinu, a proto nevyvolává hypoglykemii ani nezvyšuje hmotnost.

Metformin může působit na snížení glykemie třemi mechanismy:

snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy

ve svalech, mírným zvýšením citlivosti na inzulin, zlepšením vychytávání a utilizace glukózy

v periferních tkáních

zpomalením absorpce glukózy ze střeva

Metformin, působením na glykogensyntetázu stimuluje intracelulární tvorbu glykogenu a zvyšuje

transportní kapacitu specifických membránových glukózových přenašečů (GLUT-1 a GLUT-4).

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus, a to nezávisle na jeho vliv na glykemii.

To bylo u terapeutických dávek prokázáno v kontrolovaných, střednědobých a dlouhodobých klinických

studiích: metformin snižuje sérové hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolů.

Prospektivní randomizovaná UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) prokázala dlouhodobý přínos

intenzivní kompenzace hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetem mellitem typu 2. Analýza výsledků

u pacientů s nadváhou léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:

signifikantní snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem mellitem ve

skupině pacientů s metforminem (29,8 příhod/1000 pacientů za rok) ve srovnání se samotnou

dietou (43,3 příhod/1000 pacientů za rok), p=0,0023 a proti kombinovaným skupinám léčeným

monoterapií derivátů sulfonylmočoviny nebo inzulinem (40,1 příhod/1000 pacientů a rok),

p=0,0034

signifikantní snížení absolutního rizika mortality související s diabetem mellitem: metformin

7,5 příhod/1000 pacientů a rok, dieta samotná 12,7 příhod/1000 pacientů a rok, p=0,017

signifikantní snížení absolutního rizika celkové mortality: metformin 13,5 příhod/1000 pacientů

a rok versus samotná dieta 20,6 příhod/1000 pacientů a rok (p=0,011) a oproti kombinovaným

skupinám léčeným monoterapií deriváty sulfonylmočoviny nebo inzulinu 18,9 příhod/1000

pacientů a rok (p=0,021)

signifikantní snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 příhod/1000 pacientů

a rok, samotná dieta 18 příhod/1000 pacientů a rok (p=0,01).

Klinická účinnost a bezpečnost

Přidání vildagliptinu pacientům, u kterých byla kontrola glykemie nedostatečná během monoterapie

metforminem, vedlo po 6měsíční léčbě k dodatečnému statisticky signifikantnímu snížení průměru

HbA1c ve srovnání s placebem (rozdíl mezi skupinami -0,7 % po dávce vildagliptinu 50 mg a 1,1 % po

dávce vildagliptinu 100 mg). Podíl pacientů, u kterých bylo dosaženo snížení HbA1c o ≥0,7 % oproti

výchozí hodnotě byl statisticky signifikantně vyšší v obou skupinách léčených vildagliptinem plus

metforminem (46 % a 60 %) ve srovnání se skupinou, která dostávala metformin plus placebo (20 %).

Ve 24týdenní studii byl vildagliptin (50 mg dvakrát denně) srovnáván s pioglitazonem (30 mg jednou

denně) u pacientů nedostatečně kompenzovaných metforminem (průměrná denní dávka: 2020 mg).

Průměrné snížení z výchozích hodnot HbA1c 8,4 % bylo -0,9 % při přidání vildagliptinu k metforminu

a -1,0 % při přidání pioglitazonu k metforminu. U pacientů užívajících pioglitazon přidaný k metforminu

byl pozorován průměrný přírůstek tělesné hmotnosti +1,9 kg ve srovnání s +0,3 kg u pacientů, kteří

užívali vildagliptin současně s metforminem.

V klinické studii trvající 2 roky byl vildagliptin (50 mg dvakrát denně) srovnáván s glimepiridem (až

6 mg/den - průměrná dávka po 2 letech: 4,6 mg) u pacientů léčených metforminem (průměrná denní

dávka: 1 894 mg). Po jednom roce bylo průměrné snížení HbA1c -0,4 % při kombinaci vildagliptinu

a metforminu a -0,5 % při kombinaci glimepiridu a metforminu, z průměrné výchozí hodnoty HbA1c

7,3 %. Změna tělesné hmotnosti u vildagliptinu byla -0,2 kg oproti +1,6 kg u glimepiridu. Incidence

hypoglykemie byla signifikantně nižší ve skupině s vildagliptinem (1,7 %) ve srovnání se skupinou

s glimepiridem (16,2 %). V době hodnocení při ukončení studie (po 2 letech) byl HbA1c v obou

léčebných skupinách podobný výchozím hodnotám a změny tělesné hmotnosti a rozdíly ve výskytu

hypoglykemií přetrvávaly.

V klinické studii trvající 52 týdnů byl vildagliptin (50 mg dvakrát denně) srovnáván s gliklazidem

(průměrná denní dávka: 229,5 mg) u pacientů nedostatečně kompenzovaných metforminem (dávka

metforminu na začátku léčby 1928 mg/den). Po jednom roce bylo průměrné snížení HbA1c -0,81 % při

kombinaci vildagliptinu a metforminu (průměrná výchozí hodnota HbA1c 8,4 %) a -0,85 % při přidání

gliklazidu

metforminu

(průměrná

výchozí

hodnota

HbA1c

8,5 %);

bylo

dosaženo

statistické

non-inferiority (95% CI -0,11–0,20). Změna tělesné hmotnosti při podávání vildagliptinu byla +0,1 kg

v porovnání se zvýšením tělesné hmotnosti o +1,4 kg u gliklazidu.

V klinické studii trvající 24 týdnů byla hodnocena účinnost fixní kombinace dávek vildagliptinu

s metforminem (postupně titrovaných do dávky 50 mg/500 mg dvakrát denně nebo 50 mg/1000 mg

dvakrát

denně)

jako

počáteční

léčba

dosud

farmakologicky

neléčených

pacientů.

Vildagliptin/metformin 50 mg/1000 mg dvakrát denně snížily HbA1c o -1,82 %, vildagliptin/metformin

50 mg/500 mg dvakrát denně o -1,61 %, metformin 1000 mg dvakrát denně o -1,36 % a vildagliptin 50

mg dvakrát denně o -1,09 % z průměrné výchozí hodnoty HbA1c 8,6 %. Pokles HbA1c pozorovaný

u pacientů s výchozí hodnotou ≥10,0 % byl vyšší.

24týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena u 318

pacientů s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost vildagliptinu (50 mg dvakrát denně) v kombinaci

metforminem

(≥1500

denně)

glimepiridem

(≥4 mg

denně).

Vildagliptin

v kombinaci

s metforminem a glimepiridem výrazně snížil HbA1c v porovnání s placebem. Průměrné placebem

korigované snížení HbA1c bylo o -0,76 % z průměrné výchozí hodnoty 8,8 %.

24týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena u 449

pacientů s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost vildagliptinu (50 mg dvakrát denně) v kombinaci se

stabilní dávkou bazálního inzulinu nebo kombinovaného inzulinu (průměrná denní dávka 41 jednotek),

při současném užívání

metforminu (n=276) nebo bez

současného užívání metforminu

(n=173).

Vildagliptin v kombinaci s inzulinem významně snížil HbA1c v porovnání s placebem. V celkové

populaci bylo placebem korigované průměrné snížení -0,72 % HbA1c z průměrné výchozí hodnoty

HbA1c 8,8 %. V podskupinách léčených inzulinem se současným užíváním metforminu bylo placebem

korigované průměrné snížení HbA1c -0,63 % a v podskupině léčené inzulinem bez současného užívání

metforminu

bylo

placebem

korigované

průměrné

snížení

HbA1c

-0,84 %.

Četnost

výskytu

hypoglykemie

celkové

populaci

byla

8,4 %

skupině

s vildagliptinem

a 7,2 %

skupině

s placebem. U pacientů užívajících vildagliptin nebyl pozorován žádný přírůstek tělesné hmotnosti (+0,2

kg), zatímco u pacientů užívajících placebo byl pozorován úbytek tělesné hmotnosti (-0,7 kg).

další

24týdenní

studii

pacientů

pokročilejším

diabetem

typu

který

nebyl

dostatečně

kompenzován inzulinem (krátkodobým a dlouhodobým, průměrná dávka inzulinu 80 IU/den), bylo

průměrné snížení hodnoty HbA1c u vildagliptinu (50 mg dvakrát denně) přidaného k inzulinu statisticky

významně

větší

než

kombinace

placeba

inzulinem

(0,5 %

oproti

0,2 %).

Četnost

výskytu

hypoglykemie byla nižší u skupiny s vildagliptinem (22,9 %) než ve skupině s placebem (22,9 % oproti

29,6 %).

Kardiovaskulární riziko

Byla

provedena

metaanalýza

nezávisle

prospektivně

určených

kardiovaskulárních

příhod

z 37 klinických studií fáze III a IV s monoterapií a kombinovanou terapií, které trvaly více než 2 roky

(průměrná expozice 50 týdnů pro vildagliptin a 49 týdnů pro komparátory), a tato metaanalýza ukázala,

že léčba vildagliptinem nebyla spojena se zvýšením kardiovaskulárního rizika oproti komparátorům.

Kombinovaný cílový parametr určených významných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE

- Major Adverse Cardiovascular Events) včetně akutního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody

nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin byl podobný u vildagliptinu v porovnání s kombinovanými

aktivními komparátory a placebem [Mantel-Haenszel relativní riziko (M-H RR) 0,82 (95% CI 0,61–

1,11)]. MACE se objevily u 83 z 9599 (0,86 %) pacientů léčených vildagliptinem a u 85 ze 7102 (1,20

%) pacientů léčených komparátorem. Hodnocení každé jednotlivé komponenty MACE neukázalo žádné

zvýšení rizika (podobné M-H RR). Potvrzené příhody srdečního selhání (HF) definované jako srdeční

selhání vyžadující hospitalizaci nebo nově vzniklé srdeční selhání byly hlášeny u 41 (0,43 %) pacientů

léčených vildagliptinem a u 32 (0,45 %) pacientů léčených komparátorem s M-H RR 1,08 (95% CI

0,68–1,70).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s vildagliptinem v kombinaci s metforminem u všech podskupin pediatrické populace s diabetem

mellitem typu 2 (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Vildagliptin/metformin

Absorpce

Bioekvivalence

byla

prokázána

mezi

vildagliptinem/metforminem

třemi

kombinacemi

(50 mg/500 mg, 50 mg/850 mg and 50 mg/1000 mg), proti prosté kombinaci tablet vildagliptinu

a metformin hydrochloridu v odpovídajících dávkách.

Potrava

neovlivňuje

rozsah

rychlost

absorpce

vildagliptinu

přípravku

obsahujícího

vildagliptin/metformin.

Pokud

přípravek

podán

jídlem,

byly

rychlost

rozsah

absorpce

metforminu z přípravku obsahujícího vildagliptin/metformin 50 mg/1000 mg sníženy, což se projevilo

ve snížení C

o 26 %, AUC o 7 % a prodloužení T

(2,0 až 4,0 h).

Následující

údaje

reflektují

farmakokinetické

vlastnosti

jednotlivých

léčivých

látek

přípravku

DALTEX.

Vildagliptin

Absorpce

Po perorálním podání nalačno je vildagliptin rychle absorbován a vrcholové koncentrace v plazmě byly

pozorovány za 1,7 hodiny. Potrava mírně prodlužuje dobu dosažení vrcholové koncentrace v plazmě na

2,5 hodiny, ale neovlivní celkovou expozici (AUC). Podávání vildagliptinu s jídlem má za následek

snížení C

(19%) ve srovnání s užitím dávky nalačno. Rozsah změny však není klinicky významný,

takže vildagliptin může být podáván s jídlem nebo nalačno. Absolutní biologická dostupnost je 85 %.

Distribuce

Vazba vildagliptinu na proteiny plazmy je nízká (9,3 %) a vildagliptin je distribuován rovnoměrně mezi

plazmou a červenými krvinkami. Průměrný distribuční objem vildagliptinu v rovnovážném stavu je po

intravenózním podání (Vss) 71 litrů, což svědčí pro extravaskulární distribuci.

Biotransformace

Metabolismus je hlavní eliminační cestou vildagliptinu u lidí. Počítá se, že se takto vyloučí 69 % dávky.

Hlavní metabolit (LAY 151) je farmakologicky inaktivní, je výsledkem hydrolýzy kyanové části

a odpovídá 57 % podané dávky s následnou amidovou hydrolýzou produktu (4 % dávky). Podle in vivo

studie u DPP-4 deficientních potkanů přispívá DPP-4 k částečné hydrolýze vildagliptinu. Vildagliptin

není metabolizován enzymy CYP 450 v jakémkoli kvantifikovatelném rozsahu. Podle metabolické

clearance vildagliptinu se nedá předpokládat, že by byl ovlivněn souběžně podávanými léčivými

přípravky, které jsou CYP 450 inhibitory a/nebo induktory. V in vitro studiích bylo demonstrováno, že

vildagliptin neinhibuje/neindukuje enzymy CYP 450. Proto není pravděpodobné, že by vildagliptin

ovlivňoval

metabolickou

clearance

souběžně

podávaných

léčivých

přípravků

metabolizovaných

enzymy CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 nebo CYP 3A4/5.

Eliminace

Po perorálním podání [

C] vildagliptinu bylo přibližně 85 % vyloučeno do moči a 15 % dávky bylo

nalezeno ve stolici. Po perorálním podání bylo renální exkrecí vyloučeno 23 % dávky vildagliptinu

v nezměněné formě. Po intravenózní aplikaci zdravým jedincům byla celková plazmatická clearance

41 l/hodinu a renální clearance 13 l/hodinu. Průměrný eliminační poločas po intravenózním podání je

přibližně 2 hodiny. Eliminační poločas po perorálním podání je přibližně 3 hodiny.

Linearita/nelinearita

terapeutickém

rozmezí

dávek

stoupaly

vildagliptinu

plocha

pod křivkou

plazmatické

koncentrace v závislosti na čase (AUC) přibližně proporcionálně v závislosti na dávce.

Charakteristika pacientů

Pohlaví: U zdravých mužů a žen v širokém rozmezí věku a body mass indexu (BMI) nebyly pozorovány

žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice vildagliptinu. DPP-4 inhibice vildagliptinem není

pohlavím ovlivněna.

Věk: U zdravých starších jedinců (≥70 let) byla celková expozice vildagliptinu (100 mg jednou denně)

zvýšena o 32 %, s 18 % zvýšením vrcholové koncentrace v plazmě ve srovnání s mladými zdravými

jedinci (18–40 let). Tyto změny však nejsou považovány za klinicky významné. Inhibice DPP-4

vildagliptinem není ovlivněna věkem.

Porucha funkce jater: U jedinců s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pugh A-C) nebyly žádné klinicky významné změny (maximum ~30%) v expozici vildagliptinu.

Porucha funkce ledvin: U jedinců s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin byla

systémová expozice vildagliptinu zvýšena (C

8–66 %; AUC 32–134 %) a celková tělesná clearance

byla snížena ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin.

Etnická

skupina:

Omezené

údaje

naznačují,

rasa

nemá

významný

vliv

farmakokinetiku

vildagliptinu.

Metformin

Absorpce

Po perorálním podání dávky metforminu je dosaženo maximální plazmatické koncentrace C

asi za

2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost 500 mg tablet metforminu je u zdravých jedinců přibližně

50–60 %. Po perorálním podání dávky bylo ve stolici nalezeno 20–30 % neabsorbované frakce.

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Usuzuje se, že farmakokinetika

absorpce metforminu není lineární. Při obvyklých dávkách metforminu a běžném dávkovacím schématu

je dosaženo rovnovážných plazmatických koncentrací během 24–48 hodin a jsou obvykle nižší než

1 μg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesáhly maximální koncentrace (C

) metforminu

v plazmě 4 μg/ml, a to ani při maximálních dávkách.

Potrava lehce zpomaluje a snižuje rozsah absorpce metforminu. Po podání dávky 850 mg byla vrcholová

koncentrace v plazmě o 40 % nižší, AUC byla snížena o 25 % a čas dosažení vrcholové plazmatické

koncentrace byl prodloužen o 35 minut. Klinický význam těchto zjištění není znám.

Distribuce

Vazba na proteiny plazmy je zanedbatelná. Metformin částečně vstupuje do erytrocytů. Průměrný

distribuční objem Vd se pohybuje v rozmezí 63–276 litrů.

Biotransformace

Metformin je vylučován v nezměněné formě močí. U lidí nebyly zjištěny žádné metabolity.

Eliminace

Metformin je vylučován ledvinami. Renální clearance metforminu je >400 ml/min, což naznačuje, že

metformin je vylučován glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po perorálním podání dávky je

zdánlivý terminální eliminační poločas přibližně 6,5 hodiny. Při snížené funkci ledvin je renální

clearance snížena úměrně clearanci kreatininu. Eliminační poločas je proto prodloužen, což vede ke

zvýšeným hladinám metforminu v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byly provedeny studie na zvířatech v délce až 13 týdnů s kombinací léčivých látek obsažených

v přípravku DALTEX. Nebyly zjištěny žádné nové projevy toxicity, které by souvisely s kombinací

látek. Následující údaje jsou

zjištění

ze studií provedených

individuálně

s vildagliptinem nebo

metforminem.

Vildagliptin

Do dávky 15 mg/kg (7násobek expozice u člověka založené na C

) nebylo u psů pozorováno

zpomalení přenosu intrakardiálních impulzů.

U potkanů a myší byla v plicích pozorována akumulace vakuolizovaných alveolárních makrofágů. Do

dávky 25 mg/kg u potkanů (5násobek expozice u člověka dle AUC) a 750 mg/kg u myší (142násobek

expozice u člověka) nebyl pozorován žádný efekt.

U psů byly pozorovány gastrointestinální symptomy, především řídká stolice, mukoidní stolice, průjem

a při vysokých dávkách krev ve stolici. Hladina nulového účinku nebyla stanovena.

Vildagliptin nebyl mutagenní v konvenčních in vitro testech a in vivo testech genotoxicity.

Studie fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů neodhalily zhoršení fertility, reprodukce

nebo časného embryonálního vývoje způsobené vildagliptinem. Embryofetální toxicita byla hodnocena

u potkanů a králíků. U potkanů byla pozorována zvýšená incidence volných žeber spojená se sníženou

hmotností matek, přičemž dávka 75 mg/kg (10násobek expozice u lidí) byla bez efektu. Snížení

hmotnosti plodů a změny na skeletu indikující opožděný vývoj byly pozorovány u králíků pouze při

závažné toxicitě pro matky, dávky do 50 mg/kg (9násobek expozice u člověka) neměly žádný účinek.

Studie

postnatálního

vývoje

byly

provedeny

potkanů.

Změny

byly

pozorovány

pouze

v souvislosti s toxicitou pro matku při dávce ≥150 mg/kg a zahrnovaly přechodné snížení tělesné

hmotnosti a pokles motorické aktivity u F1 generace.

Dvouletá studie kancerogenity byla provedena u potkanů po perorálních dávkách do 900 mg/kg

(přibližně 200násobek expozice u člověka při maximální doporučené dávce). Žádné zvýšení incidence

nádorů

přisuzované

vildagliptinu

nebylo

pozorováno.

Jiná

dvouletá

studie

kancerogenity

byla

provedena na myších po perorálním podávání dávek až do 1000 mg/kg. Byla pozorována zvýšená

incidence výskytu mamárních adenokarcinomů a hemangiosarkomů, dávky do 500 mg/kg (59násobek

expozice u člověka) a 100 mg/kg (16násobek expozice u člověka) nevyvolaly žádné takové změny.

Zvýšená incidence těchto nádorů u myší není považována za reprezentativní a signifikantní riziko pro

člověka na základě chybějící genotoxicity vildagliptinu a jeho základních metabolitů, výskytu nádorů

pouze u jednoho druhu a vysokého stupně systémové expozice, při kterém byly nádory pozorovány.

Ve 13týdenní studii toxicity u opic cynomolgus byly při dávce ≥5 mg/kg/den zaznamenány kožní léze.

Ty byly shodně lokalizované na koncových částech těla (ruce, nohy, uši, ocas). Při dávce 5 mg/kg/den

(přibližně ekvivalent AUC expozici při dávce 100 mg u člověka) byly pozorovány pouze puchýře, které

byly reverzibilní i přes pokračování v léčbě a nebyly spojeny s histopatologickými změnami. Šupinatění

kůže, odlupování kůže, strupy a otlačeniny na ocasu s odpovídajícími histopatologickými změnami

nebyly zaznamenány při dávkách ≥20 mg/kg/den (přibližně 3násobek AUC při expozici dávce 100 mg

u člověka). Nekrotické změny na ocasu byly pozorovány při dávce ≥80 mg/kg/den. Kožní léze nebyly

reverzibilní u opic léčených dávkou 160 mg/kg/den během 4týdenního období regenerace.

Metformin

Neklinické údaje metforminu získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti,

toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Mikrokrystalická celulosa

Kopovidon (K 25)

Krospovidon typ B

Hyprolosa

Magnesium-stearát

Potah

ová vrstva

Hypromelosa (E 464)

Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

Makrogol 8000 (E 1521)

Mastek (E 553b)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento

léčivý

přípravek

nevyžaduje

žádné

zvláštní

teplotní

podmínky

uchovávání.

Uchovávejte

v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al-Al (OPA/Al/PVC) blistr

Velikosti balení: 10, 30, 60, 120, 180 nebo 360 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro za

cházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

DALTEX 50 mg/850 mg potahované tablety :18/715/16-C

DALTEX 50 mg/1000 mg potahované tablety:18/716/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 2. 2018

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14. 2. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace