DAILIPORT 1MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT TAKROLIMU (TACROLIMUSUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L04AD02
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE TACROLIMUS (TACROLIMUS MONOHYDRATE)
Dávkování:
1MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100X1; 60X1; 50X1; 30X1; 100(2X50); 60(2X30); 30; 50
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TAKROLIMUS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 326/18-C
Datum autorizace:
2020-05-11

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls46841/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Dailiport

0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Dailiport

1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Dailiport

3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Dailiport

5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

tacrolimusum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Dailiport a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dailiport užívat

Jak se Dailiport užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Dailiport uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Dailiport

a k čemu se

používá

Dailiport obsahuje léčivou látku takrolimus. Je to imunosupresivum. Po transplantaci orgánu (játra,

ledviny) se bude imunitní systém Vašeho těla snažit tento nový orgán odloučit.

Dailiport se používá ke kontrole Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán

přijalo.

Dailiport Vám také může být podáván při již probíhajícím odlučování transplantovaných jater,

ledviny, srdce nebo jiného orgánu, pokud jiná léčba, kterou jste užíval(a), nebyla ke kontrole Vaší

imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

Dailiport se používá u dospělých.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Dailiport

užívat

Neužívejte

Dailiport

jestliže jste alergický(á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže jste alergický(á) na sirolimus nebo na některé makrolidové antibiotikum (např.

erythromycin, klarithromycin, josamycin)

jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju.

Upozornění a opatření

Takrolimus v tobolkách s okamžitým uvolňováním a přípravek Dailiport obsahují stejnou léčivou

látku, takrolimus. Dailiport se ale užívá jednou denně, zatímco tobolky takrolimu s okamžitým

uvolňováním dvakrát denně. Je to proto, že tobolky přípravku Dailiport umožňují prodloužené

uvolňování

takrolimu

(pomalejší

uvolňování

delší

dobu).

Dailiport

přípravek

obsahující

takrolimus s okamžitým uvolňováním není možné zaměňovat.

Před užitím přípravku Dailiport se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud užíváte některý z léků uvedených v odstavci „Další léčivé přípravky a Dailiport“

pokud máte nebo jste měl(a) problémy s játry

pokud máte průjem trvající déle než jeden den

pokud pociťujete silnou bolest břicha doprovázenou nebo nedoprovázenou dalšími příznaky,

jako je zimnice, horečka, pocit na zvracení nebo zvracení

pokud máte poruchu elektrické aktivity srdce nazývanou „prodloužení QT intervalu“.

Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud zaznamenáte:

problémy s viděním, jako je rozmazané vidění, změny barevného vidění, problém rozeznat

detaily nebo zúžení zorného pole.

Lékař možná bude muset upravit Vaši dávku přípravku Dailiport.

Máte být v pravidelném kontaktu se svým lékařem. Lékař Vám bude možná čas od času potřebovat

provést vyšetření krve, moči, srdce a zraku, aby mohl nastavit správnou dávku přípravku Dailiport.

Pokud užíváte Dailiport, nemáte se příliš vystavovat slunečnímu a UV (ultrafialovému) záření.

Imunosupresiva totiž mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny kůže. Noste proto vhodné ochranné

oblečení a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem.

Děti a dospívající

Dailiport se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a

Dailiport

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu, a o rostlinných přípravcích.

Nedoporučuje se užívat Dailiport současně s cyklosporinem (jiný léčivý přípravek, který lze použít k

prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu).

Hladiny přípravku Dailiport v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a naopak hladiny

jiných léků mohou být ovlivněny užíváním přípravku Dailiport. To může vyžadovat přerušení,

zvýšení nebo snížení dávky přípravku Dailiport. Zvláště máte upozornit svého lékaře, pokud užíváte

nebo jste v nedávné době užíval(a) tyto léky:

antimykotika a antibiotika, zejména tzv. makrolidová antibiotika, používaná k léčbě infekcí,

např. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol a isavukonazol,

erythromycin, klarithromycin, josamycin nebo rifampicin

letermovir, používaný k předcházení onemocnění způsobenému CMV (lidský cytomegalovirus)

inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir, nelfinavir, sachinavir), kobicistat (lék zlepšující

účinnost některých léků) a kombinované tablety používané k léčbě infekce HIV

inhibitory HCV proteázy (např. telaprevir, boceprevir a kombinace

ombitasviru/paritapreviru/ritonaviru s dasabuvirem i bez něj), používané k léčbě infekční

žloutenky typu C

nilotinib a imatinib (používané k léčbě určitého druhu rakoviny)

kyselinu mykofenolovou, používanou k potlačení imunitního systému, aby se zabránilo

odmítnutí transplantátu

léčivé přípravky k léčbě žaludečních vředů a pálení žáhy (např. omeprazol, lansoprazol nebo

cimetidin)

antiemetika, používaná k léčbě pocitu na zvracení a zvracení (např. metoklopramid)

cisaprid nebo antacidum magnesium-aluminium-hydroxid, používané k léčbě pálení žáhy

antikoncepční tablety nebo jiné hormonální přípravky s ethinylestradiolem nebo danazolem

léčivé přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem (např.

nifedipin, nikardipin, diltiazem a verapamil)

antiarytmika (amiodaron), používané ke kontrole arytmie (nepravidelný srdeční tep)

léčivé přípravky známé jako statiny, které se používají k léčbě zvýšeného cholesterolu a

triacylglycerolů

fenytoin nebo fenobarbital, užívané k léčbě epilepsie

kortikosteroidy prednisolon a methylprednisolon, patřící do skupiny kortikosteroidů užívaných

k léčbě zánětů nebo k potlačení imunitního systému (např. u odloučení transplantátu)

nefazodon, používaný k léčbě deprese

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) či extrakt z rostliny

klanoprašky klínovité (Schisandra sphenanthera)

metamizol, užívaný k léčbě bolesti a horečky.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo potřebujete užívat ibuprofen (k léčbě horečky, zánětu a

bolesti), amfotericin B (k léčbě bakteriálních infekcí) nebo antivirotika (k léčbě virových infekcí,

např. aciklovir). Jejich současné podávání s přípravkem Dailiport může zhoršit problémy s ledvinami

nebo nervovým systémem.

Lékař také potřebuje vědět, zda užíváte doplňky draslíku nebo některá diuretika užívaná při selhání

srdce, vysokém krevním tlaku a onemocněních ledvin (např. amilorid, triamteren nebo

spironolakton), nesteroidní antirevmatika, (NSAID, např. ibuprofen) používané při horečce, zánětech

a bolestech, protisrážlivé léky (na „ředění“ krve) nebo perorální (k podání ústy) léky k léčbě

cukrovky v období, kdy užíváte Dailiport.

Pokud potřebujete podstoupit jakékoli očkování, informujte o tom, prosím, svého lékaře předem.

Dailiport

s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Dailiport nejezte grapefruity (ani nepijte grapefruitovou šťávu), protože

mohou ovlivnit hladiny léku v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Takrolimus přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Dailiport nemáte kojit.

Řízení

dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud při užívání

přípravku Dailiport máte závrať, cítíte se ospalý(á) nebo máte problémy s ostrým viděním. Tyto

účinky jsou častější, pokud zároveň pijete alkohol.

Přípravek

Dailiport 0,5 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním obsahuje laktóz

u,

azobarviva obsahující sodík

a sójový lecithin

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje azobarviva oranžovou žluť (E110) a červeň Allura AC (E129) a

tartrazin (E102), které mohou způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce

s prodlouženým uvolňováním, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Potiskový inkoust používaný na tobolkách přípravku Dailiport obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste

alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Pří

pravek Dailiport 1 mg, 3 mg a

5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

obsahuje

laktózu, azobarviva obsahující sodík

a

sójový lecithin

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje azobarviva oranžovou žluť (E110) a červeň Allura AC (E129), které

mohou způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce

s prodlouženým uvolňováním, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Potiskový inkoust používaný na tobolkách přípravku Dailiport obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste

alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3.

Jak se Dailiport

užívá

Vždy užívejte Dailiport přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Tento léčivý přípravek Vám předepíše pouze lékař, který má

zkušenosti s léčbou pacientů po transplantaci.

Když dostáváte v lékárně předepsaný lék, vždy se ujistěte, že dostáváte stále stejný přípravek

obsahující takrolimus, kromě případů, kdy se odborný lékař (transplantolog) rozhodl provést změnu

na jiný přípravek s takrolimem. Tento léčivý přípravek máte užívat jednou denně. Pokud přípravek,

který dostanete, vypadá jinak než obvykle, nebo pokud se změnily pokyny ohledně dávkování,

poraďte se co nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem a ověřte si, že máte správný lék.

Počáteční dávku k prevenci odloučení transplantovaného orgánu určí lékař výpočtem na základě

Vaší tělesné hmotnosti. Tato dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle v rozmezí 0,10 –

0,30 mg/kg hmotnosti/den v závislosti na transplantovaném orgánu. Pro léčbu odloučení může být

použito stejné dávkování.

Dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, které další imunitu potlačující léky

užíváte.

Po zahájení léčby přípravkem Dailiport Vám bude lékař provádět častá vyšetření krve, aby mohl

stanovit správnou dávku. Pravidelné krevní testy k určení správné dávky a její případné úpravě budou

nutné i nadále. Jakmile se Váš stav stabilizuje, lékař pravděpodobně dávku přípravku Dailiport sníží.

Lékař Vám přesně řekne, kolik tobolek máte užívat.

Dailiport budete užívat každý den tak dlouho, dokud budete potřebovat potlačení imunity, aby se

zabránilo odloučení orgánu, který Vám byl transplantován. Máte být v pravidelném kontaktu se

svým lékařem.

Dailiport se užívá perorálně (podání ústy) jednou denně ráno. Užívejte Dailiport nalačno nebo 2-3

hodiny po jídle. Vyčkejte pak alespoň 1 hodinu, než budete znovu jíst. Užijte tobolky okamžitě po

vyjmutí z blistru. Tobolky se polykají

celé

, zapíjejí se sklenicí vody. Nepolykejte vysoušedlo

obsažené v balení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Dailiport

, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete příliš mnoho přípravku Dailiport, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo

pohotovost nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Dailiport

Pokud jste zapomněl(a) užít tobolky Dailiport ráno, užijte je co nejdříve týž den. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Dailiport

Pokud přestanete užívat Dailiport, zvyšuje se nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu.

Neukončujte léčbu, pokud Vám to neřekl lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Dailiport nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Dailiport snižuje obranyschopnost Vašeho organismu (imunitní systém), který proto není tak účinný

v boji s infekcemi. Pokud užíváte Dailiport, můžete být náchylnější k infekcím.

Mohou se vyskytnout závažné nežádoucí účinky, včetně alergických a anafylaktických reakcí. Po

léčbě přípravkem Dailiport byly hlášeny nezhoubné i zhoubné nádory.

Byly hlášeny případy tzv. čisté aplazie červené krevní řady (velmi závažné snížení počtu červených

krvinek), agranulocytózy (závažné snížení počtu bílých krvinek), hemolytické anemie (snížení počtu

červených krvinek následkem jejich zvýšeného rozpadu) a febrilní neutropenie (snížení počtu

určitého typu bílých krvinek, které bojují s infekcemi, doprovázené horečkou). Není přesně známo,

jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

zvýšená hladina krevního cukru, cukrovka (diabetes), zvýšená hladina draslíku v krvi

potíže se spánkem

třes, bolest hlavy

zvýšený krevní tlak

abnormální funkční jaterní testy

průjem, pocit na zvracení

problémy s ledvinami.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až u 1 z 10 pacientů):

pokles počtu krevních buněk (krevních destiček, červených nebo bílých krvinek), zvýšení počtu

bílých krvinek, změny v počtu červených krvinek (patrné z krevních testů)

snížené hladiny hořčíku, fosfátů, draslíku, vápníku nebo sodíku v krvi, nadbytek vody v těle,

zvýšené hladiny kyseliny močové nebo tuků v krvi, snížená chuť k jídlu, zvýšená kyselost krve,

jiné změny hladin iontů v krvi (patrné z krevních testů)

příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, deprese, změny nálady, noční můry, halucinace,

duševní poruchy

záchvaty, poruchy vědomí, pocity necitlivosti a brnění (někdy bolestivé) v rukou a nohou,

závrať, zhoršená schopnost psaní, poruchy nervového systému

rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo, poruchy oka

zvonění v uších

snížení krevního průtoku v srdečních cévách, zvýšená srdeční frekvence

krvácení, částečné nebo úplné ucpání krevních cév, snížený krevní tlak

dušnost, poruchy plicní tkáně, hromadění tekutiny kolem plic, zánět hltanu, kašel, příznaky

podobné chřipce

problémy se žaludkem, jako zánět nebo vřed způsobující bolest břicha nebo průjem, žaludeční

krvácení, zánět nebo vřed v ústech, hromadění tekutiny v břiše, zvracení, bolest břicha, porucha

trávení, zácpa, plynatost, nadýmání, řídká stolice

poruchy žlučových cest, žloutenka jaterního původu, poškození jaterní tkáně a zánět jater

svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, akné, zvýšené pocení

bolest kloubů, bolest končetin, zad a nohou, svalové křeče

nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, ztížené nebo bolestivé močení

celková slabost, horečka, hromadění vody v těle, bolest a nepříjemný pocit, zvýšená hladina

enzymu alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti, porucha vnímání tělesné teploty

nedostatečná funkce transplantovaného orgánu.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až u 1 ze 100 pacientů):

změny krevní srážlivosti, pokles počtu všech druhů krevních buněk (patrné z krevních testů)

odvodnění organismu, neschopnost se vymočit

abnormální výsledky vyšetření krve: snížené hladiny bílkovin nebo cukrů, zvýšená hladina

fosfátů, zvýšená hladina enzymu laktátdehydrogenázy

kóma, krvácení do mozku, cévní mozková příhoda, ochrnutí, mozkové poruchy, poruchy řeči a

používání jazyka, poruchy paměti

zákal oční čočky, zhoršení sluchu

nepravidelný srdeční tep, zástava srdce, snížený srdeční výkon, poruchy srdečního svalu,

zvětšení srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční

frekvence a pulsu

krevní sraženiny v cévách končetin, šok

dechové obtíže, poruchy dýchacího systému, astma

neprůchodné střevo, zvýšená hladina enzymu amylázy v krvi, zpětný tok žaludečního obsahu do

krku, opožděné vyprazdňování žaludku

zánět kůže, pocit pálení při oslunění

poruchy kloubů

bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení

víceorgánové selhání, onemocnění podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad, pocit

tlaku v hrudníku, pocit nervozity, abnormální pocit, snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až u 1 z 1 000 pacientů):

drobná krvácení do kůže v důsledku krevních sraženin

zvýšená svalová ztuhlost

slepota, hluchota

hromadění tekutiny kolem srdce

náhlá dušnost

tvorba cyst ve slinivce břišní

poruchy cévního zásobení jater

těžké onemocnění projevující se výskytem puchýřů na kůži, v ústech, očích a na pohlavních

orgánech, zvýšené ochlupení

žízeň, pády, pocit tísně na hrudi, snížená pohyblivost, vředy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až u 1 z 10 000 pacientů):

svalová slabost

abnormální nález na rentgenovém snímku srdce

selhání jater

bolestivé močení s výskytem krve v moči

zmnožení tukové tkáně.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

abnormality zrakového nervu (optická neuropatie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Dailiport

uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Dailiport nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru a sáčku za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Všechny tobolky spotřebujte do

1 roku po otevření hliníkového sáčku a před uplynutím doby použitelnosti.

Uchovávejte v původním obalu (hliníkový sáček), aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tobolky užijte ihned po vyjmutí z blistru.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace Co

Dailiport obsahuje

Co Dailiport obsahuje

Léčivou látkou je tacrolimusum.

Jedna

tobolka

obsahuje

tacrolimusum

nebo

(jako

tacrolimusum

monohydricum).

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: Ethylcelulosa, hypromelosa, laktosa, magnesium-stearát.

Obal tobolky:

Dailiport

0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Brilantní modř FCF (E133), červeň Allura AC (E129), oxid titaničitý (E171), oranžová žluť (E110),

želatina, tartrazin (E102).

Dailiport 1 mg a 3 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Brilantní modř FCF (E133), červeň Allura AC (E129), oxid titaničitý (E171), oranžová žluť (E110),

želatina.

Dailiport 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Brilantní modř FCF (E133), červeň Allura AC (E129), oxid titaničitý (E171), oranžová žluť (E110),

želatina, erythrosin (E127).

Potiskový inkoust

Esterifikovaný šelak, hlinitý lak červeně Allura AC (E129), hlinitý lak brilantní modře FCF (E133),

hlinitý lak oranžové žluti (E110), propylenglykol (E1520), sójový lecithin, simetikon.

Viz bod 2 „Přípravek Dailiport obsahuje laktózu, azobarviva obsahující sodík a sójový lecithin“.

Jak Dailiport vy

padá a co obsahuje toto balení

Dailiport 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 5 se světle hnědým tělem a světle žlutým víčkem, s černým potiskem

„0.5 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 10,7-11,5 mm).

Dailiport 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 4 se světle hnědým tělem a bílým víčkem, s černým potiskem „1 mg“,

obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 14,0-14,6 mm).

Dailiport 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 2 se světle hnědým tělem a světle oranžovým víčkem, s černým

potiskem „3 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 17,7-18,3

mm).

Daili

port 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 0 se světle hnědým tělem a růžovým víčkem, s černým potiskem

„5 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 21,4-22,0 mm).

PVC/PVDC//Al blistry a vysoušedlo v zataveném hliníkovém sáčku. Vysoušedlo není určeno

k užívání.

Velikost balení: 30, 50, 60 (2x30) a 100 (2x50) tobolek v blistrech a 30x1, 50x1, 60x1 (2x30) a

100x1 (2x50) tobolek v jednodávkových perforovaných blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce:

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

Dailiport 0,5 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Dailiport 1 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Dailiport 2 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Dailiport 3 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Dailiport 5 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Rakousko

Dailiport 0,5 mg - Hartkapsel, retardiert

Dailiport 1 mg - Hartkapsel, retardiert

Dailiport 2 mg - Hartkapsel, retardiert

Dailiport 3 mg - Hartkapsel, retardiert

Dailiport 5 mg - Hartkapsel, retardiert

Belgie

Dailiport 0,5 mg capsules met verlengde afgifte

Dailiport 1 mg capsules met verlengde afgifte

Dailiport 2 mg capsules met verlengde afgifte

Dailiport 3 mg capsules met verlengde afgifte

Dailiport 5 mg capsules met verlengde afgifte

Česká republika

Dailiport

Německo

Dailiport 0,5 mg Hartkapseln, retardiert

Dailiport 1 mg Hartkapseln, retardiert

Dailiport 2 mg Hartkapseln, retardiert

Dailiport 3 mg Hartkapseln, retardiert

Dailiport 5 mg Hartkapseln, retardiert

Dánsko

Dailiport

Estonsko

Dailiport

Finsko

Dailiport 0,5 mg depotkapseli, kova

Dailiport 1 mg depotkapseli, kova

Dailiport 2 mg depotkapseli, kova

Dailiport 3 mg depotkapseli, kova

Dailiport 5 mg depotkapseli, kova

Irsko

Dailiport 0.5 mg Prolonged-release capsules, hard

Dailiport 1 mg Prolonged-release capsules, hard

Dailiport 2 mg Prolonged-release capsules, hard

Dailiport 3 mg Prolonged-release capsules, hard

Dailiport 5 mg Prolonged-release capsules, hard

Island

Dailiport 0,5 mg forðahylki, hörð

Dailiport 1 mg forðahylki, hörð

Dailiport 2 mg forðahylki, hörð

Dailiport 3 mg forðahylki, hörð

Dailiport 5 mg forðahylki, hörð

Litva

Dailiport 0,5 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Dailiport 1 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Dailiport 2 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Dailiport 3 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Dailiport 5 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Lotyšsko

Dailiport 0,5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Dailiport 1 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Dailiport 2 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Dailiport 3 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Dailiport 5 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

Norsko

Dailiport

Polsko

Dailiport

Portugalsko

Dailiport

Rumunsko

Dailiport 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită

Dailiport 1 mg capsule cu eliberare prelungită

Dailiport 2 mg capsule cu eliberare prelungită

Dailiport 3 mg capsule cu eliberare prelungită

Dailiport 5 mg capsule cu eliberare prelungită

Švédsko

Dailiport

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 5. 2021

Přečtěte si celý dokument

1/20

Sp. zn. sukls46841/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Dailiport 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Dailiport 1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Dailiport 3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Dailiport 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Dailiport

0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tacrolimusum 0,5 mg (jako

tacrolimusum monohydricum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 51 mg laktosy (jako monohydrát).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 5,4 µg oranžové žluti (E110).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 µg červeně Allura AC (E129).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 3,4 µg tartrazinu (E102).

Dailiport

1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tacrolimusum 1 mg (jako

tacrolimusum monohydricum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 102 mg laktosy (jako monohydrát).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 7,4 µg oranžové žluti (E110).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,6 µg červeně Allura AC (E129).

Dailiport

3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tacrolimusum 3 mg (jako

tacrolimusum monohydricum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 306 mg monohydrátu laktosy.

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 51,9 µg oranžové žluti (E110).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1,0 µg červeně Allura AC (E129).

Dailipo

rt 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tacrolimusum 5 mg (jako

tacrolimusum monohydricum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 510 mg monohydrátu laktosy.

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 18,6 µg oranžové žluti (E110).

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1,5 µg červeně Allura AC (E129).

Černý inkoust používaný k označení tobolek obsahuje stopová množství:

hlinitého laku červeně Allura AC (E129) (14 % w/w z celkového složení inkoustu)

hlinitého laku oranžové žluti (E110) (3 % w/w z celkového složení inkoustu)

sójového lecithinu (0,99 % w/w z celkového složení inkoustu).

2/20

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

Dailiport

0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 5 se světle hnědým tělem a světle žlutým víčkem, s černým

potiskem „0.5 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka

10,7-11,5 mm).

Dailiport

1 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 4 se světle hnědým tělem a bílým víčkem, s černým potiskem

„1 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 14,0-14,6 mm).

Dailiport

3 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 2 se světle hnědým tělem a světle oranžovým víčkem, s černým

potiskem „3 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 17,7-

18,3 mm).

Dailiport

5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Želatinové tobolky velikosti 0 se světle hnědým tělem a růžovým víčkem, s černým potiskem

„5 mg“, obsahující bílý až nažloutlý prášek nebo komprimovaný prášek (délka 21,4-22,0 mm).

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Profylaxe rejekce transplantátu ledvinového nebo jaterního alogenního štěpu u dospělých

příjemců.

Léčba v případě rejekce alogenního štěpu nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními

léčivými přípravky u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob

podání

Dailiport je perorální forma takrolimu určená k podávání jednou denně. Léčba přípravkem

Dailiport vyžaduje pečlivé sledování personálem, který je odpovídajícím způsobem

kvalifikován a vybaven. Předepisovat tento léčivý přípravek a provádět změny

imunosupresivní léčby může pouze lékař, který má zkušenosti s imunosupresivní léčbou a

péčí o pacienty po transplantaci.

Perorální lékové formy takrolimu nemají být zaměňovány bez klinického dozoru. Náhodná,

nezamýšlená nebo nekontrolovaná záměna lékových forem takrolimu s různou povahou

uvolňování je nebezpečná. Může vést k rejekci štěpu nebo zvýšenému výskytu nežádoucích

účinků, včetně nedostatečné nebo nadměrné imunosuprese, a to v důsledku klinicky

významných rozdílů v systémové expozici takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou

formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo režimu

dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v transplantologii (viz body

4.4 a 4.8). Po konverzi na jakoukoli jinou formu je nutno monitorovat terapeutické hladiny a

provést úpravu dávky tak, aby se systémová expozice takrolimu udržovala na stále stejné

úrovni.

3/20

Dávkování

Doporučené počáteční dávky, které jsou uvedeny dále, jsou myšleny pouze jako návod.

V počátečním pooperačním období je přípravek Dailiport běžně podáván v kombinaci s

jinými imunosupresivy. Dávky se mohou lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním

režimu. Dávkování léčivého přípravku Dailiport musí být založeno primárně na

individuálním klinickém zhodnocení rejekce a tolerability každého pacienta, doplněném

sledováním hladiny takrolimu v krvi (viz níže „Sledování terapeutických hladin“). Jestliže

jsou zřejmé klinické známky rejekce, je třeba zvážit změnu imunosupresivního režimu.

U pacientů po transplantaci ledvin nebo jater de novo byla 1. den AUC

0-24

takrolimu při

shodných

dávkách u přípravku s takrolimem s prodlouženým uvolňováním o 30 % resp. 50 %

nižší než u tobolek s okamžitým uvolňováním. Do 4. dne byla systémová expozice vycházející

z měření minimálních koncentrací u pacientů po transplantaci ledvin i jater u obou forem

podobná. Během prvních dvou týdnů po transplantaci se u přípravku Dailiport doporučuje

pečlivé a pravidelné monitorování minimálních hladin takrolimu, aby se zajistila adekvátní

expozice léku v časném potransplantačním období. Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s

nízkou clearance, může u přípravku Dailiport trvat několik dní, než se po úpravě režimu

dávkování dosáhne ustáleného stavu.

Aby se zabránilo rejekci transplantovaného štěpu, musí být imunosupresivní léčba

dlouhodobá, a nelze tedy stanovit maximální délku perorálního podávání.

Profylaxe rejekce transplantátu ledviny

Léčba přípravkem Dailiport má začít dávkou 0,20-0,30 mg/kg/den podanou v jedné dávce ráno.

Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického výkonu.

V potransplantačním období se dávky přípravku Dailiport obvykle snižují. V některých

případech je možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii

přípravkem Dailiport. Potransplantační změny stavu pacienta mohou změnit

farmakokinetiku takrolimu a mohou vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Profylaxe rejekce transplantátu jater

Léčbu přípravkem Dailiport je třeba začít dávkou 0,10-0,20 mg/kg/den podanou v jedné dávce

ráno.

Podávání má začít přibližně 12-18 hodin po skončení operace.

V potransplantačním období se dávky přípravku Dailiport obvykle snižují. V některých

případech je možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii

přípravkem Dailiport.

Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může

vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Konverze pacientů léčených přípravkem

s

obsahem takrolimu s okamžitým uvolňováním

na

Dailiport

pacientů-příjemců

alotransplantátu,

kteří

jsou

udržovací

terapii

přípravkem

s obsahem takrolimu s okamžitým uvolňováním podávaným dvakrát denně a vyžadují

převod na Dailiport jednou denně, má být tento převod proveden v poměru 1:1 (mg:mg)

celkové denní dávky. Dailiport se užívá ráno.

U stabilizovaných pacientů převáděných z přípravku s obsahem takrolimu s okamžitým

uvolňováním (podávaného 2x denně) na přípravek s obsahem takrolimu s prodlouženým

uvolňováním (podávaný jednou denně) v poměru 1:1 (mg:mg) celkové denní dávky byla u

přípravku s prodlouženým uvolňováním systémová expozice takrolimu (AUC

0-24

) přibližně o

10 % nižší než u přípravku s okamžitým uvolňováním. Vztah mezi minimálními hladinami

takrolimu (C

) a systémovou expozicí (AUC

0-24

) je u přípravku s prodlouženým uvolňováním

podobný jako u přípravku s okamžitým uvolňováním. Při konverzi z přípravku s okamžitým

uvolňováním na přípravek s prodlouženým uvolňováním mají být minimální hladiny

4/20

takrolimu měřeny před konverzí a během 2 týdnů po konverzi. Po konverzi je třeba

monitorovat minimální hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby provést úpravu dávky

tak, aby se udržela podobná systémová expozice. Dávky je třeba upravovat tak, aby se

zajistila podobná úroveň systémové expozice.

Konverze z cyklosporinu na takrolimus

Pacientům převáděným z terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na takrolimu

je nutné věnovat pozornost (viz body 4.4 a 4.5). Podávání cyklosporinu a takrolimu v

kombinaci se nedoporučuje. Terapie přípravkem Dailiport má být zahájena s ohledem na

koncentraci cyklosporinu v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě zvýšených

hladin cyklosporinu v krvi je vhodné odložit podávání takrolimu. V praxi byla terapie

takrolimem zahajována 12-24 hodin po ukončení léčby cyklosporinem. Po změně terapie je

třeba pokračovat ve sledování hladiny cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho

clearance.

Léčba rejekce alogenního štěpu

Mezi opatření používaná ke zvládnutí epizod rejekce patří zvýšení dávky takrolimu,

doplňková léčba kortikosteroidy nebo krátkodobé podávání monoklonálních nebo

polyklonálních protilátek. Pokud se objeví známky toxicity, jako je výskyt závažných

nežádoucích účinků (viz bod 4.8) může být nutné dávku přípravku Dailiport snížit.

Léčba rejekce alogenního štěpu po transplantaci ledvin nebo jater

Konverze z jiných imunosupresiv na Dailiport podávaný jednou denně má být zahájena

počáteční perorální dávkou doporučovanou u transplantace ledvin, resp. jater pro profylaxi

rejekce transplantátu.

Léčba rejekce alogenního štěpu po transplantaci srdce

Dospělým pacientům převáděným na Dailiport má být podávána počáteční perorální dávka

0,15 mg/kg/den jednou denně, a to ráno.

Léčba rejekce alogenního štěpu po jiných typech transplantací

S přípravkem s prodlouženým uvolňováním nejsou u pacientů po transplantaci plic,

pankreatu a střeva žádné klinické zkušenosti. Přípravek s okamžitým uvolňováním byl u

pacientů po transplantaci plic používán v počáteční perorální dávce 0,10 - 0,15 mg/kg/den, u

pacientů po transplantaci pankreatu v počáteční perorální dávce 0,2 mg/kg/den a u pacientů

po transplantaci střeva v počáteční perorální dávce 0,3 mg/kg/den.

Sledování terapeutických hladin

Dávkování musí být primárně založeno na klinickém odhadu rejekce a tolerance u

každého jednotlivého pacienta; pomocným vodítkem jsou výsledky monitorování

minimálních hladin takrolimu v krvi.

Pro optimalizaci dávky je dostupných několik imunologických metod stanovení koncentrace

takrolimu v krvi. Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na

konkrétní klinické případy opatrně a v souvislosti s použitou metodou. V současné klinické

praxi jsou hladiny v plné krvi

sledovány pomocí imunologických metod. Vztah mezi

minimálními hladinami takrolimu (C

) a systémovou expozicí (AUC

0-24

) je u obou přípravků,

s prodlouženým i okamžitým uvolňováním,

obdobný.

V potransplantačním období mají být sledovány minimální hladiny takrolimu v krvi.

Stanovení minimální hladiny takrolimu v krvi se má provádět přibližně 24 hodin po podání

přípravku Dailiport, těsně před podáním další dávky. Doporučuje se časté monitorování

minimálních hladin takrolimu během prvních dvou týdnů po transplantaci a další periodické

monitorování v udržovací fázi léčby. Minimální hladiny takrolimu je třeba rovněž pečlivě

monitorovat po konverzi z přípravku s okamžitým uvolňováním na Dailiport, při změnách

5/20

dávky, změně imunosupresivního režimu a současném podávání látek, které mohou ovlivnit

koncentraci takrolimu v krvi (viz bod 4.5). Frekvence monitorování krevní hladiny takrolimu

je dána klinickou potřebou. Vzhledem k tomu, že takrolimus je látka s nízkou clearance, může

trvat několik dní, než se po úpravě režimu dávkování dosáhne cíleného ustáleného stavu.

Údaje z klinických studií naznačují, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže se

minimální hladina takrolimu v rovnovážném stavu v krvi udržuje pod hodnotou 20 ng/ml. Při

interpretaci hladin v plné krvi je nutné zvažovat klinický stav pacienta. V klinické praxi byly

minimální hladiny takrolimu v rovnovážném stavu v plné krvi v raném potransplantačním

období obvykle v rozsahu 5-20 ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10-20 ng/ml u

pacientů po transplantaci ledvin a srdce. Potom, v průběhu udržovací léčby, byly krevní

hladiny u pacientů po transplantaci jater, ledvin i srdce obvykle v rozmezí 5-15 ng/ml.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely

minimální krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí.

Porucha funkce ledvin

Vzhledem k tomu, že farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin (viz bod 5.2),

není třeba dávku upravovat. Avšak vzhledem k nefrotoxickému potenciálu takrolimu se

doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu,

výpočtu clearance kreatininu a sledování vylučování moči).

Rasa

Ve srovnání s bělochy mohou černošští pacienti vyžadovat k dosažení podobných

minimálních hladin vyšší dávky takrolimu.

Pohlaví

Nebyly doloženy žádné rozdíly mezi muži a ženami v dávkách potřebných k dosažení

podobných minimálních koncentrací v rovnovážném stavu.

Starší pacienti

Z doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších pacientů

mělo upravovat.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Dailiport u dětí ve věku do 18 let nebyly dosud stanoveny.

V současnosti jsou dostupné pouze omezené údaje a na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Dailiport je perorální forma takrolimu podávaná jednou denně. Doporučuje se podávat

perorální denní dávku přípravku Dailiport jednou denně ráno.

Dailiport tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním je třeba užít ihned po vyjmutí z blistru.

Pacienty je třeba upozornit, aby nepolykali vysoušedlo. Tobolky se mají polykat

celé

tekutinou (nejlépe vodou). Obecně se má Dailiport užívat nalačno nebo alespoň 1 hodinu před

nebo 2-3 hodiny po jídle, aby se dosáhlo maximální absorpce (viz bod 5.2). Pokud pacient

zjistí, že zapomněl užít ranní dávku, má dávku užít co nejdříve během téhož dne. Nemá užít

dvojnásobnou dávku příští ráno.

U pacientů, kteří nemohou v období těsně po transplantaci užívat perorální formu, lze terapii

takrolimem zahájit intravenózně v dávce, která má činit přibližně 1/5 dávky doporučované

6/20

v příslušné indikaci pro perorální formu. Pro tyto případy jsou k dispozici intravenózní formy

takrolimu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, sóju, arašídy nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1. Hypersenzitivita na jiné makrolidy.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro

použití

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných

záměn forem takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. Tyto záměny vedly

k závažným nežádoucím účinkům, včetně rejekce štěpu a dalším nežádoucím účinkům, které

mohou být důsledkem buď nedostatečné nebo nadměrné expozice takrolimu. Pacienti mají být

léčeni vždy jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny

formy nebo režimu dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka

v transplantologii (viz body 4.2 a 4.8).

Vzhledem k omezeným datům ohledně bezpečnosti a účinnosti se takrolimus ve formě tvrdých

tobolek s prodlouženým uvolňováním nedoporučuje k podání dětem a mladistvým do 18 let.

Pro přípravky s obsahem takrolimu s prodlouženým uvolňováním nejsou klinická data pro

léčbu rejekce alotransplantátu rezistentní na jiná imunosupresiva u dospělých pacientů dosud

k dispozici.

Pro přípravky s obsahem takrolimu s prodlouženým uvolňováním nejsou klinická data pro

profylaxi rejekce transplantátu u dospělých příjemců srdečního alotransplantátu dosud

k dispozici.

V iniciální potransplantační fázi má být rutinně prováděno vyšetřování následujících

parametrů: krevní tlak, EKG, neurologický a zrakový stav, glykemie nalačno, elektrolyty

(především draslík), jaterní a ledvinové funkční testy, hematologické parametry, srážlivost a

hladina bílkovin v plazmě. Pokud dojde ke klinicky relevantním změnám sledovaných

parametrů, je třeba imunosupresivní režim příslušně upravit.

Pokud se s takrolimem kombinují látky s potenciálem k interakcím (viz bod 4.5) – zejména

silné inhibitory CYP3A4 (jako telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol,

itrakonazol, telithromycin nebo klarithromycin) nebo induktory CYP3A4 (jako rifampicin,

rifabutin) – je třeba hladiny takrolimu v krvi monitorovat a jeho dávku přizpůsobit tak, aby se

udržela podobná úroveň expozice takrolimu.

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích buď k poklesu krevních hladin a snížení klinického

účinku takrolimu, nebo ke zvýšení krevních hladin takrolimu a riziku jeho toxicity, je třeba se

vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum

perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem Dailiport (viz bod 4.5).

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu. Pacientům, kterým je

podáván takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz body 4.2 a

4.5).

Je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík (viz bod 4.5).

Některé kombinace takrolimu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický

nebo neurotoxický účinek, mohou riziko tohoto účinku zvyšovat (viz bod 4.5).

7/20

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci a vakcinace může být v době léčby

takrolimem méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny.

Gastrointestinální poruchy

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny gastrointestinální perforace. Protože

gastrointestinální perforace je z léčebného pohledu závažná událost, která může vést k ohrožení

života nebo k vážnému zdravotnímu stavu, má být zvážena adekvátní léčba ihned, jakmile se

objeví podezřelé symptomy nebo známky.

Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových

stavech, je třeba v těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě.

Srdeční poruchy

Vzácně byly při léčbě přípravkem s obsahem takrolimu s okamžitým uvolňováním pozorovány

ventrikulární hypertrofie a hypertrofie septa hlášené jako kardiomyopatie. Mohou se

vyskytnout i u přípravku Dailiport. Většina takových případů byla reverzibilní a vyskytovala se

v případech, kdy byly minimální koncentrace takrolimu v rovnovážném stavu v krvi mnohem

vyšší než doporučované maximální hladiny. Další faktory, u nichž bylo zjištěno, že zvyšují

riziko výskytu těchto klinických stavů, zahrnovaly již dříve existující srdeční choroby, léčbu

kortikosteroidy, hypertenzi, dysfunkci ledvin nebo jater, infekce, retenci tekutin a edém. U

vysoce rizikových pacientů s výraznou imunosupresí je proto nutné provádět před transplantací

i po transplantaci (např. zpočátku po 3 měsících a později po 9-12 měsících) sledování pomocí

takových vyšetření, jako je echokardiografie nebo EKG. Pokud dojde k rozvoji abnormalit, je

třeba zvážit snížení dávky přípravku Dailiport nebo změnu léčby na jiný imunosupresivní

přípravek.

Takrolimus může prodloužit QT interval a může způsobit torsades de pointes. S opatrností je

třeba přistupovat k pacientům s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, jako jsou

pacienti s osobní nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu, městnavým srdečním

selháním, bradyarytmiemi a elektrolytovými abnormalitami. S opatrností je také třeba

přistupovat k pacientům s diagnostikovaným nebo suspektním vrozeným syndromem dlouhého

QT intervalu nebo získaným prodloužením QT intervalu nebo k pacientům, kteří užívají

konkomitantní medikaci, o níž je známo, že prodlužuje QT interval, vyvolává elektrolytové

abnormality nebo zvyšuje expozici takrolimu (viz bod 4.5).

Lymfoproliferativní poruchy a malignity

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy lymfoproliferativních poruch spojených

s virem Epsteina-Barrové (EBV) (viz bod 4.8). Riziko lymfoproliferativních poruch spojených

s EBV zvyšuje současné podávání imunosupresiv, jako jsou antilymfotické protilátky (např.

basiliximab, daclizumab). U EBV-VCA (virový kapsidový antigen) negativních pacientů bylo

hlášeno zvýšené riziko vývoje lymfoproliferativních poruch. V této skupině pacientů je tedy

třeba před podáním přípravku Dailiport ověřit EBV-VCA sérologický stav. Během léčby se

doporučuje pečlivé monitorování pomocí EBV-PCR. Pozitivní EBV-PCR může přetrvávat

měsíce a sama o sobě nemusí být známkou lymfoproliferativní choroby nebo lymfomu.

Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního

novotvaru známa (viz bod 4.8).

Tak jako u jiných imunosupresiv má být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému záření,

vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže, omezeno nošením oblečení

zabraňujícího přímému kontaktu záření s kůží a používáním krému s vysokým ochranným

faktorem.

Infekce včetně oportunních infekcí

Pacienti léčení imunosupresivy včetně přípravku Dailiport mají zvýšené riziko infekcí včetně

8/20

oportunních infekcí (bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních), jako nefropatie

spojené s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s virem JC.

Pacienti jsou rovněž vystaveni zvýšenému riziku infekcí spojených s virovou hepatitidou (např.

reaktivaci hepatitidy B a C a de novo infekci, jakož i hepatitidě E, která může přejít do

chronické formy). Tyto infekce jsou často spojeny s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží

a mohou vést k závažným, nebo dokonce fatálním stavům. Je třeba, aby lékaři vzali tyto

skutečnosti v úvahu při diferenciální diagnostice u imunosuprimovaných pacientů se zhoršující

se funkcí jater nebo ledvin nebo s neurologickými příznaky. Prevence a léčba mají být

v souladu s příslušnými klinickými pokyny.

Posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom (PRES)

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt reverzibilního posteriorního

encefalopatického syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví

příznaky PRES, jako je bolest hlavy, změny duševního stavu, křeče a poruchy vidění, je třeba

provést radiologické vyšetření (např. MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se

odpovídající kontrola krevního tlaku a křečí a okamžité přerušení systémového podávání

takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření, většina pacientů se zcela zotaví.

Oční poruchy

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny oční poruchy, které někdy vyústily až ve ztrátu

zraku. V některých případech byl problém vyřešen převodem na jiné imunosupresivum.

Pacienty je třeba poučit, aby hlásili změny zrakové ostrosti, změny barevného vidění,

rozmazané vidění nebo poruchy zorného pole. V takových případech je doporučeno rychlé

vyšetření a případné odeslání k oftalmologovi.

Čistá aplazie červené řady

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté aplazie červené řady (PRCA). U

všech těchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA, jako je infekce parvovirem B19,

základní onemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA.

Zvláštní skupiny pacientů

Zkušenosti u pacientů jiné než bílé populace a u pacientů se zvýšeným imunologickým

rizikem (např. retransplantace, průkaz panelu reaktivních protilátek (PRA)) jsou omezené.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater může být nutné snížení dávky (viz bod 4.2).

Pomocné látky se známým účinkem

Přípravek Dailiport 0,5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním obsahuje laktosu a

azobarviva obsahující sodík

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy

nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje azobarviva oranžovou žluť (E110), červeň Allura AC (E129) a

tartrazin (E102), které mohou způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce

s prodlouženým uvolňováním, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek Dailiport 1 mg, 3 mg a 5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním obsahuje

laktosu a azobarviva obsahující sodík

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy

nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje azobarviva oranžovou žluť (E110) a červeň Allura AC (E129),

které mohou způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce

9/20

s prodlouženým uvolňováním, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Černý inkoust používaný k označení tobolek přípravku Dailiport obsahuje sójový lecithin. U

pacientů hypersenzitivních na sóju nebo arašídy mají být riziko a závažnost hypersenzitivity

zváženy s ohledem na prospěch z užívání přípravku Dailiport.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána

gastrointestinální metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání látek, o

nichž je známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může ovlivnit metabolismus takrolimu, a

tím zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

Důrazně se doporučuje důkladně sledovat hladiny takrolimu v krvi, stejně jako prodloužení

QT intervalu (EKG), funkci ledvin a jiné nežádoucí účinky, pokud jsou souběžně podávány

látky, které mohou ovlivňovat metabolismus prostřednictvím CYP3A4 nebo jinak působit na

hladiny takrolimu v krvi, a přerušit nebo přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu tak, aby

jeho hladiny zůstaly stejné (viz body 4.2 a 4.4).

Inhibitory CYP3A4, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

V klinické praxi bylo prokázáno, že následující látky zvyšují hladiny takrolimu v krvi:

Silné interakce byly pozorovány u antimykotických látek, jako je ketokonazol, flukonazol,

itrakonazol, vorikonazol a isovukonazol, u makrolidového antibiotika erythromycinu, u

inhibitorů HIV proteázy (např. ritonaviru, nelfinaviru, sachinaviru) nebo u inhibitorů HCV

proteázy (např. telapreviru, bocepreviru a kombinace ombitasviru a paritapreviru

s ritonavirem, při podávání s dasabuvirem nebo bez něj), nebo CMV antivirotikum letermovir,

látky k optimalizaci farmakokinetiky kobicistatu a inhibitorů tyrosinkinázy nilotinibu a

imatinibu. Současné podávání těchto látek může vyžadovat snížené dávky takrolimu téměř u

všech pacientů. Farmakologické studie ukázaly, že vzestup krevních hladin je hlavně

důsledkem zvýšení biologické dostupnosti takrolimu vlivem inhibice gastrointestinálního

metabolismu. Účinek na jaterní clearance je méně výrazný.

Slabší interakce byly pozorovány u klotrimazolu, klarithromycinu, josamycinu, nifedipinu,

nikardipinu, diltiazemu, verapamilu, amiodaronu, danazolu, ethinylestradiolu, omeprazolu,

nefazodonu a (čínských) rostlinných přípravků obsahujících extrakt z rostliny Schisandra

sphenanthera.

In vitro bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory takrolimového

metabolismu: bromokryptin, kortizon, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin,

mikonazol, midazolam, nilvadipin, norethindron, chinidin, tamoxifen, (triacetyl)oleandomycin.

Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny takrolimu v krvi u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se

vyhnout jejímu požívání.

Lansoprazol a cyklosporin mohou inhibovat metabolismus takrolimu zprostředkovaný

CYP3A4 a vést ke zvýšení koncentrací takrolimu v krvi.

Jiné interakce, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

Takrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické bílkoviny. Proto je třeba uvážit možnou

interakci s jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým

bílkovinám (např. NSAID, perorální antikoagulancia nebo perorální antidiabetika).

Další potenciální interakce, které mohou zvýšit systémovou expozici takrolimu, zahrnují

prokinetika (jako metoklopramid a cisaprid), cimetidin a magnesium-aluminium-hydroxid.

Induktory CYP3A4, které mohou vést ke snížení hladin takrolimu v krvi

Klinicky vykazují schopnost snižovat hladiny takrolimu v krvi následující látky:

10/20

Silné interakce byly pozorovány u rifampicinu, fenytoinu, třezalky tečkované (Hypericum

perforatum), což může vyžadovat zvýšení dávky takrolimu téměř u všech pacientů. Klinicky

významné interakce byly pozorovány rovněž u fenobarbitalu. Prokázalo se, že udržovací dávky

kortikosteroidů snižují hladiny takrolimu v krvi.

Vysoké dávky prednisolonu nebo methylprednizolonu podávané při léčbě akutní rejekce mají

potenciál zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou snižovat koncentraci takrolimu.

Souběžné podávání takrolimu s metamizolem, což je induktor metabolizujících enzymů, včetně

CYP2B6 a CYP3A4, může způsobit snížení plazmatických koncentrací takrolimu s možným

snížením klinické účinnosti. Z toho důvodu se při souběžném podávání metamizolu a

takrolimu doporučuje opatrnost; klinická odpověď a/nebo hladiny léku by měly být podle

potřeby sledovány.

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých přípravků

Takrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu

s léčivými přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit

metabolismus těchto léčivých přípravků.

Poločas cyklosporinu je prodloužen, pokud je souběžně podáván takrolimus. Kromě toho se

mohou vyskytnout synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z těchto důvodů se

kombinované podávání cyklosporinu a takrolimu nedoporučuje, a pokud je takrolimus

podáván pacientům, kteří před tím užívali cyklosporin, je třeba dbát zvýšené opatrnosti (viz

body 4.2 a 4.4).

Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi.

Takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních přípravků, což může mít za

následek zvýšené hladiny těchto hormonů v krvi. Při rozhodování o kontracepčních opatřeních

je třeba zvláštní pozornosti.

Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z klinických údajů lze soudit, že

farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna.

Údaje ze studií na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a zvyšovat

poločas fenobarbitalu a fenazonu.

Kyselina mykofenolová

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při převodu z cyklosporinu, který zasahuje do

enterohepatální recirkulace kyseliny mykofenolové, na takrolimus, který tento účinek

postrádá. Převedení na takrolimus může vést ke změnám expozice kyselině mykofenolové.

Léky, které zasahují do enterohepatálního oběhu, mají schopnost snižovat hladinu kyseliny

mykofenolové v plazmě a její účinnost. Při přechodu z cyklosporinu na takrolimus nebo

naopak může být vhodné monitorovat hladinu kyseliny mykofenolové.

Ostatní interakce vedoucí ke klinicky škodlivým účinkům

Současné užívání takrolimu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo

neurotoxický účinek, může toto působení zvýšit (např. aminoglykosidy, inhibitory gyrázy,

vankomycin, kotrimoxazol, NSAID, ganciklovir nebo aciklovir).

Zvýšená nefrotoxicita byla také pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu ve spojení

s takrolimem.

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalemií nebo může již

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace