CYTOSAR Prášek pro injekční/infuzní roztok 1G

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CYTARABIN (CYTARABINUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
L01BC01
INN (Mezinárodní Name):
CYTARABINE (CYTARABINUM)
Dávkování:
1G
Léková forma:
Prášek pro injekční/infuzní roztok
Podání:
Subkutánní/intravenózní/intratekální podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CYTARABIN
Přehled produktů:
CYTOSAR
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 640/70-C/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595060902194

sp.zn. sukls202564/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cytosar 1 g p

rášek pro injekční/infuzní roztok

Cytarabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Cytosar a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cytosar používat

Jak se přípravek Cytosar používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cytosar uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cytosar a k

čemu se používá

Přípravek Cytosar obsahuje léčivou látku cytarabin, ten patří mezi látky označované jako cytotoxické

a může zpomalovat růst nádorových buněk, případně je ničit.

Přípravek Cytosar se používá k léčbě akutních leukemií (rakovina krve, při které máte nadbytek bílých

krvinek).

Přípravek Cytosar se používá k dosažení a udržení remise (zlepšení stavu, kdy při kontrolních

vyšetřeních nejsou nalezeny leukemické buňky).

Léčba vedoucí k remisi je intenzívní léčba vysokými dávkami působící k ustoupení leukemie.

Udržovací léčba je mírnější léčba přispívající k co nejdelšímu trvání remise.

Přípravek Cytosar se používá u dospělých i u dětí. Může se podávat samostatně nebo v kombinaci

s dalšími protinádorovými léky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Cytosar používat

N

epoužívejte přípravek Cytosar:

jestliže jste alergický(á) na cytarabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

rozpuštěný v benzylakoholu, pokud se má přípravek podávat dítěti do 3 let, pokud se mají

podávat vysoké dávky, nebo pokud se přípravek bude podávat intratekálně (punkcí do oblasti

páteře).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cytosar se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin. Lékař zváží, zda je pro Vás přípravek Cytosar

vhodný.

jestliže jste byl(a) nebo máte být očkován(a), a to jak živou, tak i oslabenou vakcínou.

Při podání vysokých dávek se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky postihující centrální

nervový systém, střeva nebo plíce.

Cytarabin výrazně snižuje tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. To může způsobit, že budete více

náchylný(á) k infekci nebo ke krvácení.

Léčba bude probíhat v nemocnici a v jejím průběhu Vám budou pravidelně sledovány funkce jater,

ledvin, kostní dřeně a budou prováděny krevní testy.

Dal

ší léčivé přípravky a přípravek Cytosar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a léků dostupných bez

lékařského předpisu.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud

užíváte léky obsahující flucytosin (k léčbě plísňových infekcí)

užíváte léky obsahující digitoxin nebo beta-acetyldigoxin (používané k léčbě problémů se

srdečním rytmem)

používáte gentamicin (antibiotikum k léčbě bakteriálních infekcí)

užíváte léky obsahující cyklofosfamid, vinkristin a prednison, používané v protinádorové

léčbě

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Doporučuje se, aby se během léčby přípravkem Cytosar vyhnuly ženy otěhotnění a muži početí dítěte,

protože přípravek Cytosar by mohl dítě poškodit. Je proto nutné během léčby používat spolehlivou

antikoncepci.

Během léčby přípravkem Cytosar není vhodné kojit. Lékař rozhodne, zda je potřeba přerušit kojení,

nebo ukončit léčbu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se po léčbě přípravkem Cytosar necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Rozpouštědlo, které je součástí balení přípravku Cytosar 100 mg, obsahuje benzylalkohol (45

mg v

5 ml rozpouštědla).

Toto ředidlo se nesmí použít, pokud se přípravek připravuje k podání

nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3

let.

3.

Jak se přípravek

Cytosar používá

Přípravek Cytosar Vám bude podáván pod odborným dohledem v nemocnici buď jako injekce pod

kůži (subkutánní injekce) nebo do páteře (intratekální podání) nebo infuzí do žíly (intravenózní

podání). Před zahájením léčby Vám bude provedeno vyšetření krve a funkce jater a srdce. Lékař se

může v případě zhoršené funkce jater rozhodnout, že je nutné použít snížené dávky, nebo že nebudete

tímto přípravkem léčen(a).

V průběhu léčby Vám budou pravidelně sledovány funkce jater, ledvin a budou prováděny krevní

testy. Může Vám být podána preventivní léčba proti dně, která by se mohla objevit jako důsledek

rozpadu velkého množství nádorových buněk během léčby přípravkem Cytosar.

Pokud jste léčen(a) vysokými dávkami, bude lékař sledovat rovněž funkci plic a mozku.

Jestliže Vám bylo podáno

více přípravku Cytosar, než měl

o

Jestliže dojde k předávkování nebo zjistíte-li výrazné nežádoucí účinky, oznamte to okamžitě svému

lékaři.

Předávkování

však

není

pravděpodobné,

protože

Vám

lék

bude

podávat

zdravotnický

pracovník.

V případě předávkování musí být léčba okamžitě zastavena.

Jestliže Vám nebyl podán

přípravek Cytosar

Tento lék bude podávat zdravotnický pracovník, proto není pravděpodobné, že by Vám lék nebyl

podán dle léčebného schématu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné. Musíte okamžitě informovat svého lékaře, pokud se

u Vás objeví kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků:

alergická reakce jako dušnost, obtíže s dýcháním, otok víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo

svědění (zejména je-li postiženo celé tělo)

cítíte se unaven(á) a letargický(á)

máte příznaky jako při chřipce, např. zvýšenou teplotu nebo horečku nebo zimnici

při poranění se Vám dělají snadno modřiny nebo krvácíte více než obvykle. Je to příznak

nízkého počtu krvinek

Přípravek Cytosar způsobuje útlum kostní dřeně, který může být závažný a může mít delší trvání.

Může dojít ke snížení počtu krvinek a krevních destiček (anémie, leukopenie, trombocytopenie,

megaloblastóza a pokles retikulocytů).

V souvislosti s použitím přípravku Cytosar

samotného nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy

(léky potlačující imunitní reakce) se zvyšuje riziko vzniku infekce na kterémkoli místě těla.

Při léčbě přípravkem Cytosar se může objevit „cytarabinový syndrom“, který se projevuje horečkou,

bolestí svalů, bolestmi kostí, případně bolestí na hrudi, vyrážkou, zánětem očí a pocitem na zvracení.

Obvykle se vyskytuje 6 až 12 hodin po podání léku. V léčbě i prevenci tohoto syndromu působí

příznivě podání kortikoidů.

Další nežádoucí účinky přípravku Cytosar mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

zápal plic, sepse, infekce

útlum kostní dřeně, snížení počtu krevních destiček a červených krvinek

zánět nebo vředy v ústech nebo konečníku, průjem, zvracení, pocit na zvracení, bolest břicha

poruchy jaterních funkcí

vypadávání vlasů, vyrážka

„cytarabinový syndrom“ (viz výše)

horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout

až 1 z 10 pacientů)

kožní vředy

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

zánět v místě vpichu

alergická reakce, otok

ztráta chuti k jídlu

poruchy vědomí, zánět nervu, závrať, bolest hlavy

zánět spojivek

zánět obalu srdce, zpomalení srdeční činnosti (nižší tepová frekvence)

zánět žil

problémy s dýcháním, bolest v krku

zánět slinivky břišní, problémy s polykáním (zánět nebo vředy v jícnu)

žloutenka

zarudnutí a otok dlaní a chodidel (tzv. syndrom palmoplantární erytrodysestézie), kopřivka,

svědění, skvrny na kůži

porucha funkce ledvin, zadržování moči

bolest na hrudi, reakce v místě vpichu

Při podávání vysokých dávek se mohou projevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

poruchy mozku a mozečku, spavost

zánět rohovky

syndrom akutní dechové tísně, otok plic

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout

až 1 z 10 pacientů)

těžký zánět tlustého střeva

olupování kůže

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

jaterní abscesy (dutiny vyplněné hnisem)

změny osobnosti

kóma, křeče, periferní motorická a senzorická neuropatie (ztráta citlivosti, svalová slabost)

onemocnění srdečního svalu, zpomalení srdeční činnosti (nižší tepová frekvence)

gastrointestinální nekróza (odumření části tkání žaludku a střeva), vředy v trávicím traktu,

intestinální pneumatóza (vzduch ve střevní stěně), peritonitida (zánět pobřišnice), poškození

jater, zvýšení hladiny bilirubinu v krvi

I

ntratekální podání

Po intratekálním podání se mohou objevit pocit na zvracení, zvracení, horečka, postižení centrální

nervové soustavy, zničení nervových vláken (nekrotizující leukoencefalopatie), neschopnost ovládat

nohy (paraplegie), poškození zraku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo

zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Cytosar uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nerozpuštěný přípravek:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rozpuštění a po naředění infuzními roztoky

jsou uvedeny v části informace určené pro zdravotnické pracovníky na konci této příbalové informace.

6.

Obsah balení a další informac

e

Co přípravek Cytosar obsahuje

Léčivou látkou je cytarabinum.

Cytosar 1 g obsahuje cytarabinum 1 g v 1 injekční lahvičce s práškem

Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný v injekční lahvičce s

práškem.

Jak přípravek Cytosar vypadá a co obsahuje toto balení

prášek: injekční lahvička z bezbarvého skla uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem

s plastovým odtrhovacím krytem.

Velikost balení: 1 lahvička

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Actavis Italy S.p.A., Nerviano, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 11. 12. 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro lékaře nebo profesionální zdravotníky:

Cytosar se používá především k přípravě roztoku pro jednorázové podání. Pokud se používá k

opakovanému podání, musí rozpouštědlo obsahovat konzervační přísadu.

Cytosar

prášek

injekční/infuzní

roztok

rozpustit/rekonstituovat

vodou

injekci

nebo

přiloženým rozpouštědlem s konzervační přísadou.

Léková kompatibilita

Cytarabin je kompatibilní po dobu 8 hodin s následujícími léky v uvedených koncentracích, v 5%

roztoku glukózy ve vodě:

- cytarabin 0,8 mg/ml a sodná sůl cefalotinu 1,0 mg/ml

- cytarabin 0,4 mg/ml a natrium-prednisolon-fosfát 0,2 mg/ml

- cytarabin 16 μg/ml a vinkristin-sulfát 4 μg/ml

Cytarabin je rovněž fyzikálně kompatibilní s methotrexátem.

Inkompatibility

Přípravek Cytosar nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny

výše v odstavci Léková kompatibilita.

Je známa fyzikální inkompatibilita přípravku Cytosar s heparinem, inzulinem, fluoruracilem, s

peniciliny jako oxacilin a penicilinem G a natrium-metylprednisolon-sukcinátem.

Stabilita po rekonstituci

Po rekonstituci v 0,9% roztoku benzylalkoholu byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 48

hodin při teplotě 2 °C – 8 °C nebo při teplotě do 30 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Stabilita po naředění

Studie chemické a fyzikální stability přípravku Cytosar

prokázaly, že cytarabin je stabilní po dobu 7

dní při pokojové teplotě, pokud se smíchá v poměru 0,5 mg/ml ve skleněných lahvích a plastických

sáčcích pro i.v. aplikaci s těmito roztoky: vodou pro injekce, 5% roztokem glukózy pro injekce a 0,9%

roztokem chloridu sodného pro injekce. Obdobně při koncentraci 8 - 32 mg/ml ve skleněných lahvích

a plastických i.v. sáčcích, zůstává cytarabin stabilní po dobu 7 dní při pokojové teplotě, při -20 °C a

4 °C ve směsích s roztoky: 5% glukózou pro injekce, 5% glukózou s 0,2% chloridem sodným pro

injekce, a s 0,9% roztokem chloridu sodného pro injekce.

Cytarabin je stabilní po dobu až 8 dnů při pokojové teplotě v koncentraci 2 mg/ml v přítomnosti KCl

ekvivalentního 50 mekv/500 ml v roztoku 5% glukózy ve vodě a 0,9% roztoku chloridu sodného.

Cytarabin je též stabilní po dobu 7 dnů při pokojové teplotě a při teplotě v lednici (8°C) v koncentraci

0,2-1 mg/ml v přítomnosti bikarbonátu sodného ekvivalentního 50 mekv/l v 5% roztoku glukózy ve

vodě nebo 5% roztoku glukózy v 0,2% chloridu sodném, je-li ve skleněných lahvičkách Travenol nebo

v sáčcích Viaflex.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

sp.zn. sukls202564/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CYTOSAR 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje cytarabinum 1 g.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční/infuzní roztok

Popis přípravku

: bílý prášek pevně lpící u dna a stěny lahvičky

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Cytosar

používá

především

dosažení

udržení

remise

u akutní

nelymfocytární

leukemie

dospělých a dětí. Je účinný i při léčbě jiných forem leukemií, jako je akutní lymfocytární leukemie,

chronická myeloidní leukemie (blastická fáze). Cytosar lze používat samotný nebo v kombinaci s

dalšími cytostatiky; nejlepších výsledků se často dosahuje při použití kombinované terapie. Remise,

navozené přípravkem Cytosar, bývají krátké, pokud nenásleduje udržovací léčba.

Cytosar byl experimentálně použit u řady nádorových onemocnění. Obecně lze říci, že u nemocných

se solidními tumory byla léčba málo účinná.

U dětí s nonhodgkinským lymfomem byla úspěšná kombinovaná terapie, zahrnující i podání přípravku

Cytosar.

Ukázalo se, že přípravek Cytosar ve vysokých dávkách s nebo bez dalších chemoterapeutik je účinný

v léčbě leukemií s nepříznivou prognózou, refrakterních leukemií a relapsů akutních leukemií.

Cytosar samotný nebo v kombinaci s jinými léky (methotrexát, natrium-hydrokortison-sukcinát) se

podává intratekálně k profylaxi nebo léčbě meningeálního postižení při leukemii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Cytosar není účinný po perorálním podání. Schéma a způsoby podávání se liší podle zvoleného

léčebného programu. Cytosar lze podávat intravenózní infuzí nebo injekcí, subkutánně a intratekálně.

Při přípravě cytarabinu pro intravenózní podání vysokých dávek nebo pro intratekální podání

nebo pro podání u kojenců a dětí do 3 let nepoužívejte rozpouštědla obsahující benzylalko

hol

(viz bod 4.4).

U některých pacientů se v místě injekce nebo infuze objevila tromboflebitida a vzácně pacienti

zaznamenali bolest a zánět v místě podkožní injekce. Ve většině případů však byl lék dobře snášen.

Pacienti mohou lépe tolerovat vysoké dávky při podávání rychlou i.v. injekcí nežli pomalou infuzí.

Tento jev souvisí s rychlou inaktivací léku a krátkou expozicí vnímavých normálních i nádorových

buněk významně vysokým hladinám po rychlé injekci. Zdá se, že zdravé i nádorové buňky reagují

podobně na tyto různé způsoby podání, z nichž ani jeden nebyl doložen jako klinicky zřetelně

výhodnější.

Konvenční dávka:

Při indukční terapii akutní nelymfocytární leukemie je obvyklá dávka cytarabinu v

kombinaci s dalšími cytostatiky 100 mg/m

/den kontinuální i.v. infuzí (ve dnech 1 až 7) nebo

100 mg/m

i.v. každých 12 hodin (ve dnech 1 až 7).

Vysoká dávka:

2 – 3 g/m

ve formě 1-3 hodinové i.v. infuze, podávané každých 12 hodin po dobu 2-6

dní jako samostatná léčba nebo spolu s dalšími chemoterapeutiky.

S

ubkutánní

dávka

: Obecně 20 – 100 mg/m

v závislosti na indikaci a zvoleném léčebném režimu.

Současná doporučení ohledně použití při leukemii a nonhodgkinském lymfomu u dětí je nutno

vyhledat v příslušné literatuře.

Intratekální podání při meningeální leukemii

Při přípravě cytarabinu pro intratekální podání nepoužívejte rozpouštědla obsahující benzylalkohol

(viz bod 4.4). K ředění přípravku lze použít vodu na injekci bez konzervačních přísad a připravený

přípravek se ihned aplikuje.

Cytosar se podává intratekálně při akutní leukemii v dávkách od 5 mg/m

do 75 mg/m

tělesného

povrchu. Časové schéma se pohybuje od jednou denně po dobu 4 dní až po jednu injekci každé 4 dny.

Nejčastěji používanou dávkou je 30 mg/m

každé 4 dny až do dosažení normálních nálezů v

mozkomíšním moku, poté následuje ještě jedna další kúra. Dávkovací režim se obvykle řídí typem a

závažností postižení centrálního nervového systému a reakcí na předchozí terapii.

Cytosar

podává

intratekálně

s natrium-hydrokortison-sukcinátem

methotrexátem,

jako

profylaxe u dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfocytární leukemií a u léčby meningeální

leukemie. Sullivan informuje o profylaktické terapii trojkombinací, která zabránila pozdnímu postižení

CNS a vykazovala podobné celkové výsledky vyléčení a přežití jako u pacientů, kde bylo jako

iniciální profylaxe CNS použito ozařování CNS a intratekálně podávaný methotrexát. Cytosar byl

podáván

dávce

30 mg/m

natrium-hydrokortison-sukcinát

mg/m

methotrexát

15 mg/m

(absolutní maximální dávka je 15mg methotrexátu). Lékař si má být vědom tohoto režimu a vzít na

vědomí, že dávka methotrexátu u pediatrických pacientů je založená na věku a ne na ploše povrchu

těla.

Preventivní trojkombinace může být prospěšná po úspěšné léčbě akutní meningeální epizody. Před

zahájením takového programu musí být lékař obeznámen s odpovídající současnou literaturou.

Intratekálně

aplikovaný

Cytosar

může

způsobit

systémovou

toxicitu,

proto

indikuje

pečlivé

sledování hematopoezy. Antileukemická terapie musí být často modifikována. Závažnější projevy

toxicity jsou vzácné (viz body 4.4 a 4.8). Pokud se přípravek Cytosar

podává v odstupu několika dní

intratekálně i intravenózně, existuje zvýšené riziko toxického poškození míchy; přesto je současné

používání

intravenózního

intratekálního

přípravku

Cytosar

při

závažných,

život

ohrožujících

stavech, ponecháno na úvaze lékaře.

Fokální leukemické postižení centrálního nervového systému nemusí reagovat na intratekální Cytosar;

více se může osvědčit radioterapie.

Pediatrická populace

Použití přípravku Cytosar u dětí je podobné jako u dospělých.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Rozpouštědla obsahující benzylalkol se nesmí použít při přípravě cytarabinu pro intravenózní podání

vysokých dávek nebo pro intratekální podání nebo pro podání u kojenců a dětí do 3 let (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné:

Cytosar mohou používat pouze lékaři se zkušenostmi v nádorové chemoterapii.

provádění

indukční

terapie

nutno

pacienty

hospitalizovat

zdravotnickém

zařízení

laboratorním

dalším

potřebným

zázemím,

umožňujícím

monitorování

snášenlivosti

léku

poskytujícím i dlouhodobě náležitou ochranu pacientům v souvislosti s toxickými účinky léku.

Hlavním toxickým účinkem přípravku Cytosar je útlum kostní dřeně s leukopenií, trombocytopenií a

anémií. Mezi méně závažné nežádoucí účinky patří nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha, ulcerace

dutiny ústní a jaterní dysfunkce.

Při rozhodování vhodnosti léčby přípravkem Cytosar

musí lékař zvážit možný léčebný přínos pro

pacienta v souvislosti se známými toxickými účinky tohoto přípravku. Předtím, než je učiněno

rozhodnutí či zahájena terapie, musí být lékař obeznámen s následujícími informacemi:

Hematologické

účinky

Cytosar

způsobuje

výrazný

útlum

kostní

dřeně

v závislosti

dávce

dávkovacím režimu. U pacientů, u nichž již v minulosti došlo k léky způsobenému útlumu kostní

dřeně, je nutno zahajovat léčbu opatrně. Pacienti léčení tímto lékem musí být pod přísným lékařským

dohledem a během indukční léčby je třeba denně kontrolovat počet leukocytů a trombocytů. Po

vymizení blastů z periferní krve se provádí časté kontrolní vyšetření kostní dřeně. Pokud vede lékem

indukovaný

útlum

kostní

dřeně

snížení

počtu

trombocytů

50000

nebo

počtu

polymorfonukleárních granulocytů pod 1000/mm

je nutné zvážit přerušení nebo úpravu léčby. Snížení

počtu vytvořených elementů v periferní krvi může po vysazení léku pokračovat a dosáhnout nejnižších

hodnot v období 12 až 24 dní po vysazení léku. Pokud je indikováno, terapie se znovu zahájí, když se

objeví definitivní známky obnovení kostní dřeně. Pracoviště musí být vybaveno pro léčbu komplikací

útlumu kostní dřeně, které mohou být i fatální (infekce v důsledku granulocytopenie a dalších poruch

obranyschopnosti organismu a krvácení při trombocytopenii).

Při

léčbě

cytarabinem

objevily

anafylaktické

reakce.

popsán

případ

anafylaxe

akutní

kardiopulmonální zástavou, která si vyžádala resuscitaci. Došlo k němu bezprostředně po i.v. aplikaci

cytarabinu.

Režim s

vysokými dávkami

. Po vysokých dávkách přípravku (2-3 g/m

) byla pozorována závažná, v

některých případech fatální, toxicita pro CNS, GIT a plíce, odlišná od toxicity pozorované při

konvenční léčbě. Tyto nežádoucí účinky zahrnují reverzibilní korneální toxicitu a hemoragickou

konjunktivitidu, jimž lze předejít nebo je zmírnit podáním očních kapek s obsahem kortikoidů;

dysfunkci mozku a mozečku, zpravidla reverzibilní, včetně změn osobnosti, somnolenci, křeče a

kóma;

závažné

ulcerace

trávicího

traktu,

včetně

pneumatosis

cystoides

intestinalis

vedoucí

peritonitidě, sepsi a jaterním abscesům; otok plic, poškození jater se zvýšenou hyperbilirubinemií,

střevní nekrózu a nekrotizující kolitidu.

Po léčbě cytarabinem v režimu s vysokými dávkami se objevila závažná a někdy fatální toxicita pro

plíce, syndrom dechové tísně u dospělých a otok plic. Po experimentální terapii vysokými dávkami

přípravku použité k léčbě relapsu leukemie byl hlášen syndrom náhlé dechové tísně, rychle vedoucí k

otoku plic a radiograficky zřetelné kardiomegalii.

experimentálním

podání

kombinace

vysoké

dávky

cytarabinu

cyklofosfamidu

přípravě

transplantace kostní dřeně byla hlášena kardiomyopatie s následným úmrtím. To však mohlo být

důsledkem použitého dávkovacího režimu.

U dospělých pacientů s akutní nelymfocytární leukemií se vyvinula po konsolidaci vysokými dávkami

cytarabinu, daunorubicinu a asparaginázy periferní motoricko-senzorická neuropatie. Pacienty, léčené

vysokými dávkami přípravku Cytosar,

je nutno sledovat pro možnost rozvoje neuropatie; neboť

irreverzibilním neurologickým poruchám lze zabránit změnou dávkovacích režimů.

Vzácně byla hlášena závažná vyrážka, která vedla k olupování pokožky. Úplná alopecie je častěji

pozorována u terapie vysokými dávkami než u standardních postupů.

Při rychlém intravenózním podání velkých dávek si pacienti často stěžují na nauzeu a několik hodin

po aplikaci injekce mohou zvracet. Tato reakce bývá mírnější, je-li lék podáván v infuzi.

Režim s konvenčními dávkami:

U pacientů léčených běžnými dávkami přípravku Cytosar v kombinaci

s dalšími přípravky (daunomycin) byly hlášeny peritonitida a kolitida s pozitivním guajakovým

testem, současně s neutropenií a trombocytopenií. Pacienti reagovali na neoperativní léčbu. U pacientů

s dětskou akutní myeloidní leukemií, jimž byly intratekálně a intravenózně podány běžné dávky

přípravku

Cytosar,

kromě

řady

dalších

současně

podávaných

léků,

hlášen

případ

pomalé

progresivní ascendentní paralýzy vedoucí k úmrtí.

Hepatic

ké a/nebo renální funkce

: K detoxikaci podstatné části podané dávky cytarabinu dochází v

játrech. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater je vyšší pravděpodobnost toxicity CNS po

léčbě vysokými dávkami přípravku Cytosar. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater je tento

lék nutno používat opatrně a pokud možno v nižší dávce.

U pacientů léčených přípravkem Cytosar

se musí provádět

opakované kontroly kostní dřeně a jaterních

a renálních funkcí.

Neurologic

poruchy: Případy závažných neurologických nežádoucích účinků, které byly v rozsahu

od bolesti hlavy k paralýze, kómatu a epizodám podobným iktu, byly hlášeny zejména u juvenilních a

adolescentních

pacientů

používajících

cytarabin

intravenózně

kombinaci

intratekálním

methotrexátem.

Syndrom

nádorového

rozpadu:

Stejně

jako

jiné

cytotoxické

přípravky

může

Cytosar

vyvolat

sekundární hyperurikemii následkem rychlého rozpadu nádorových buněk. Lékař musí u pacienta

sledovat hladinu kyseliny močové v séru a být připraven použít náležitá podpůrná a farmakologická

opatření k zvládnutí tohoto problému.

Pankreatitida: U pacientů léčených cytarabinem

v kombinaci s dalšími léky byla popsána i akutní

pankreatitida.

Imunosupresivní účinky/zvýšená vnímavost vůči infekcím

: Podání živých či atenuovaných vakcín

pacientům imunokompromitovaným podáním chemoterapeutických agens včetně cytarabinu může mít

za následek vážné či fatální infekce. Pacienti používající cytarabin se mají vyvarovat vakcinací živou

vakcínou. Usmrcené či inaktivované vakcíny mohou být použity, nicméně odpověď na tyto vakcíny

může být zmenšená.

Toxicita benzylalkoholu: Konzervační činidlo benzylalkohol bývá spojováno se vznikem závažných

nežádoucích účinků, včetně „gasping syndromu“ a úmrtí pediatrických pacientů. I když je příjem

benzylalkoholu při normálních terapeutických dávkách tohoto přípravku podstatně nižší než dávky

hlášené

v souvislosti

„gasping

syndromem“,

není

známo,

jaké

minimální

množství

benzylalkoholu, při kterém se může vyskytnout toxicita. Riziko vzniku toxicity závisí na množství

podané dávky a na schopnosti jater tuto látku odbourat. Rozvoj toxicity může být pravděpodobnější u

předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností. Benzylalkohol může způsobit toxické

reakce a anafylaktické reakce u kojenců a dětí do 3 let, které při dávce vyšší než 90 mg/kg/den mohou

být fatální. Rozpouštědlo s obsahem benzylalkoholu se nesmí použít při terapii vysokými dávkami, při

intratekálním podání a k léčbě novorozenců a nedonošených dětí. K ředění lze použít vodu na injekci

bez konzervačních přísad (viz bod 4.2).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Digoxin. Reverzibilní pokles rovnovážných hladin digoxinu v plazmě a renální exkrece glykosidů byly

pozorovány u pacientů, kteří užívali beta-acetyldigoxin a chemoterapii obsahující cyklofosfamid,

vinkristin

prednison

s a/nebo

cytarabinu

nebo

prokarbazinu.

Rovnovážná

plasmatická

koncentrace digitoxinu se nezměnila. Proto je třeba monitorovat hladiny digoxinu u nemocných

léčených podobnou kombinací léků. U těchto nemocných je možné zvážit podávání digitoxinu jako

alternativní léčbu.

Gentamicin. In vitro interakční studie gentamycinu a cytarabinu ukázaly, že cytarabin souvisí se

sníženou citlivostí kmenů K. pneumoniae. Podle této studie, pokud nedojde u pacientů s klebsielovou

infekcí,

léčených

gentamicinem,

včasné

terapeutické

odpovědi,

třeba

uvažovat

změně

antibiotika.

Flucytosin. Byla klinicky potvrzena možná inhibice účinku flucytosinu během léčby cytarabinem.

Může se jednat o schopnost kompetitivně inhibovat vychytávání flucytosinu.

Kombinace cytarabinu s ostatními protinádorovými nebo myelosupresivními přípravky nebo radiační

terapií zvyšuje v některých případech jak cytotoxické, tak i imunosupresivní působení přípravku.

M

ethotrexá

t: Současné podávání cytarabinu intravenózně s methotrexátem intratekálně může zvýšit

riziko závažných neurologických nežádoucích účinků, jako jsou bolest hlavy, paralýza, kóma a

epizody podobné mrtvici (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují studie sledující podání cytarabinu těhotným ženám. Cytarabin

je znám svou teratogenitou u

některých živočišných druhů (viz bod 5.3). Tento lék lze podávat ženám, které jsou gravidní nebo

mohou otěhotnět, výhradně až po důkladném zvážení potenciálního přínosu a možných rizik pro

matku i pro dítě. Ženám ve fertilním věku je třeba doporučit, aby se chránily před otěhotněním.

Matkám,

nichž

došlo

během

těhotenství

k expozici

cytarabinu

(samotným

nebo

v kombinaci

s dalšími léky) se narodily normální děti, některé z nich se narodily předčasně nebo s nízkou porodní

hmotností. Některé z normálních dětí byly sledovány ve věku od 6 týdnů do 7 let a nevykázaly žádné

abnormality. Jedno zdánlivě normální dítě zemřelo ve věku 90 dnů na gastroenteritidu.

Vrozené

vady

byly

zaznamenány

především,

pokud

plod

exponován

systémové

terapii

cytarabinem

během

prvního

trimestru.

Vady

zahrnovaly

defekty

horních

dolních

končetin

deformace končetiny a ucha.

zaznamenán výskyt

pancytopenie,

leukemie,

anemie,

trombocytopenie,

poruchy

elektrolytů,

přechodné eozinofilie, zvýšené hladiny IgM a hyperpyrexie, sepse a úmrtí během neonatálního období

u dětí exponovaných cytarabinem in utero. Několik z těchto novorozenců se narodilo též předčasně.

V několika případech byl těhotným ženám léčeným cytarabinem proveden potrat. Byly zaznamenány

jak normální plody, tak poškozené plody se zvětšenou slezinou nebo trisomií C chromozomu v

choriové tkáni.

Vzhledem k vysokému riziku malformací při léčbě cytostatiky, zvláště během prvního trimestru, je

nutno pacientky, jež jsou těhotné nebo které otěhotněly během léčby přípravkem Cytosar, informovat

o hrozícím riziku pro plod a vhodnosti dalšího pokračování gravidity. Stále zjevné, avšak značně

snížené riziko hrozí, je-li terapie zahájena ve druhém nebo třetím trimestru. I když se pacientkám, jimž

byl přípravek podáván ve všech třech trimestrech gravidity, narodily normální novorozenci, je nutno

doporučit jejich další sledování.

Benzylalkohol, který je obsažen v rozpouštědle, může procházet placentou (viz bod 4.4).

Kojení

Není známo, zda se tento lék vylučuje do mateřského mléka. Protože se do mateřského mléka vylučuje

řada léků a vzhledem k možnosti závažných nežádoucích účinků na cytarabin u kojených dětí, je nutné

se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo podávání léku, přičemž je nutno vzít v úvahu význam léku pro

matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinek cytarabinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyl systematicky hodnocen.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu (viz též bod 4.4)

P

oruchy krve a lymfatického systé

mu

Cytosar

způsobuje

útlum

kostní

dřeně,

proto

očekávat

jeho

podání

anémii,

leukopenii,

trombocytopenii, megaloblastózu a pokles retikulocytů. Závažnost těchto reakcí závisí na dávce a

dávkovacím režimu. Rovněž lze očekávat buněčné změny v morfologii kostní dřeně a periferních

nátěrech.

Po 5denní kontinuální infuzi nebo injekcích 50 - 600 mg/m

následuje pokles počtu leukocytů s

bifázickým průběhem. Nezávisle na výchozím počtu, úrovni dávkování či jeho schématu dochází k

poklesu již v průběhu prvních 24 hodin s vrcholem 7. - 9. den. Poté následuje krátký vzestup s

maximy okolo 12. dne. Druhý, hlubší pokles, dosahuje maxima mezi 15. - 24. dnem. Během dalších

deseti dní opět následuje rychlé zvýšení nad výchozí hodnotu. Útlum trombocytů lze pozorovat po 5

dnech s maximem mezi 12. až 15. dnem. Poté v dalších 10 dnech následuje rychlé zvýšení nad

výchozí hodnoty.

Infekce a infestace

V souvislosti s použitím přípravku Cytosar

samotného nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy v

dávkách, které ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu, se mohou vyskytovat virové, bakteriální,

mykotické, parazitární nebo saprofytické infekce na kterémkoli místě těla. Tyto infekce mohou být

mírné, ale též velmi závažné až fatální.

Poruch

y pohybového systému a pojivové tkáně

Cytarabinový syndrom

Cytarabinový syndrom se projevuje se horečkou, myalgií, bolestmi kostí, případně bolestí na hrudi,

makulopapulárním exantémem, konjunktivitidou a nauzeou. Obvykle se vyskytuje 6 až 12 hodin po

podání léku. V léčbě i prevenci tohoto syndromu působí příznivě podání kortikoidů. Pokud se

příznaky

tohoto

syndromu

zdají

zvládnutelné,

vhodné

počítat

kortikoidy

další

terapii

přípravkem Cytosar.

Hlášené nežádoucí účinky jsou seřazeny níže podle tříd orgánových systémů (MedDRA terminologie)

a podle četnosti výskytu. Frekvence nežádoucích účinků jsou uváděny dle následující četnosti: velmi

časté (

1/10), časté (

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1000 až <1/100), vzácné (

1/10000 až <

1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka nežádoucích účinků

Infekce a infestace:

Velmi časté

Sepse, pneumonie, infekce

Není známo

Celulitida v místě vpichu

Poruchy krve a lymfatického systému

:

Velmi časté

Útlum kostní dřeně, trombocytopenie, anemie, megaloblastová

anemie, leukopenie, pokles retikulocytů

Poruchy imunitního systému

:

Není známo

Anafylaktická reakce,

alergický edém

Poruchy metabolismu

a výživy

:

Není známo

Ztráta chuti

Poruchy nervového systému

:

Není známo

Neurotoxicita, neuritida, závrať, bolest hlavy

Poruchy oka:

Není známo

Konjunktivitida

Srdeční poruchy

:

Není známo

Perikarditida, sinusová bradykardie

Cévní poruchy

:

Není známo

Tromboflebitida

Respirační, hrudní a medi

a

stinální poruchy

:

Není známo

Dyspnoe, orofaryngeální bolest

Gastrointestinální poruchy

:

Velmi časté

Stomatitida, ulcerace v ústní dutině, ulcerace a záněty v anální

oblasti, průjem, zvracení, nauzea, bolest břicha

Není známo

Pankreatitida, ezofageální ulcerace, ezofagitida

P

oruchy jater a žlučových cest

:

Velmi časté

Poruchy jaterních funkcí

Není známo

Žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

:

Velmi časté

Alopecie, vyrážka

Časté

Kožní ulcerace

Není známo

Syndrom palmárně-plantární erytrodysestézie, kopřivka, svědění,

kožní skvrny

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

:

Velmi časté

Cytarabinový syndrom

Poruchy ledvin a močových cest

:

Není známo

Renální poruchy, retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

:

Velmi časté

Pyrexie

Není známo

Bolest na hrudi, reakce v místě vpichu

Vyšetření

:

Velmi časté

Abnormality v biopsii kostní dřeně, abnormality v krevním nátěru

mohou být mírné, ale mohou být závažné a občas fatální

může se objevit s vyrážkou a při terapii vysokými dávkami může být hemoragická

bolest a zánět v místě vpichu subkutánní injekce

Nežádoucí účinky hlášené ve spojitosti s léčbou vysokými dávkami (viz bod 4.4) jsou uvedeny

v následující tabulce:

Tabulka nežádoucích účinků (terapie vysokými dávkami

)

Infekce a infestace:

Není známo

Jaterní abscesy

Psychiatrické poruchy

:

Není známo

Změny osobnosti

Poruchy nervového systému

:

Velmi časté

Dysfunkce mozku a mozečku, somnolence

Není známo

Kóma, křeče, periferní motorická a senzorická neuropatie

Poruchy oka:

Velmi časté

Korneální toxicita

Srdeční poruchy

:

Není známo

Kardiomyopatie

, sinusová bradykardie

Respirační, hrudní a medi

a

stinální poruchy

:

Velmi časté

Syndrom akutní dechové tísně, otok plic

Gastrointestinální poruchy

:

Časté

Nekrotizující kolitida

Není známo

Gastrointestinální nekróza, ulcerace trávicího traktu, cystoidní

intestinální pneumatóza, peritonitida

Poruchy jater a žlučových cest

:

Není známo

Poškození jater, hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

:

Časté

Deskvamace kůže

Změna osobnosti byla hlášena v souvislosti s dysfunkcí mozku a mozečku.

S následným úmrtím

Další nežádoucí účinky

U pacientů léčených experimentálními, středně vysokými dávkami cytarabinu

(1 g/m

) v monoterapii

nebo

dalšími

chemoterapeutiky

(meta-AMSA,

daunorubicin,

etoposid)

vyvinula

difuzní

intersticiální pneumonitida nejasné příčiny, která by mohla souviset s podáním cytarabinu.

Syndrom náhlé dechové tísně, rychle vedoucí k otoku plic a radiograficky zřetelné kardiomegalii byl

pozorován v jednom zařízení u 16 ze 72 pacientů po experimentální terapii vysokými dávkami

přípravku použité k léčbě relapsu leukemie. V jednom případě byly následky tohoto syndromu fatální.

Intratekální podání

Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky po intratekálním podání jsou nauzea, zvracení a horečka;

tyto nežádoucí účinky jsou mírné a spontánně odeznívají. Byla zaznamenána paraplegie.

Byla hlášena nekrotizující leukoencefalopatie s nebo bez křečí; v některých případech byli pacienti

také léčeni intratekálně podávaným methotrexátem a/nebo hydrokortisonem a radiační léčbou CNS.

Byla zaznamenána izolovaná neurotoxicita. Slepota postihla dva pacienty v remisi, jejichž léčba

sestávala z kombinované systémové chemoterapie, profylaktického ozařování CNS a intratekální

aplikace cytarabinu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

V případě předávkování přípravkem Cytosar neexistuje antidotum.

Dávky 4,5 g/m

podávané intravenózně v 1hodinových infuzích každých 12 hodin v celkovém počtu

12 dávek vedly k irreverzibilnímu toxickému poškození CNS a k úmrtí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analogy pirimidinu, cytarabin, ATC kód L01BC01.

Cytarabin, analog pirimidinu, je cytostatikum, které působí prostřednictvím inhibice syntézy DNA.

Má rovněž antivirální a imunosupresivní vlastnosti. Podrobné studie mechanismu účinku naznačují, že

primární

účinek

cytarabinu

inhibice

syntézy

deoxycytidinu,

když

inhibice

cytidinkináz

inkorporace cytarabinu do DNA a RNA může hrát roli v jeho cytostatických a cytocidních účincích.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Cytarabin je deaminován na uracil-arabinosid (1-beta-D-arabinofuranosyluracil) v játrech a ledvinách.

Po intravenózním podání člověku je pouze 5,8 % podané dávky vyloučeno v nezměněné podobě močí

během 12-24 hodin; 90 % dávky je vyloučeno v deaminované podobě. Zdá se, že cytarabin je

metabolizován rychle, přednostně játry a eventuálně ledvinami. Po jednorázových vysokých dávkách

podaných intravenózně u většiny pacientů klesly hladiny v krvi k neměřitelným hodnotám během 15

minut. Někteří pacienti mají neprokazatelnou cirkulaci léku dříve než 5 minut po injekci.

a) Absorpce

Perorálně podaný cytarabin je neúčinný; z gastrointestinálního traktu se vstřebává méně než 20 %

perorálně podané dávky.

Poměrně konstantních plazmatických hladin lze dosáhnout kontinuální intravenózní infuzí.

Po subkutánní nebo intramuskulární aplikaci přípravku Cytosar

bylo během 20 až 60 minut po injekci

dosaženo

vrcholu

plazmatické

úrovně

radioaktivity;

tato

úroveň

byla

značně

nižší

než

při

intravenózním podání.

Existují velké rozdíly v plazmatických hladinách cytarabinu u pacientů, jimž byly podány stejné dávky

léku.

Některé

studie

naznačují,

tato

variabilita

koreluje

klinickou

odpovědí.

Naděje

hematologickou remisi je větší při vysokých plazmatických hladinách.

b) Distribuce

Při plazmatických hladinách v terapeutickém rozmezí 0,005-1,0 mg/l se 13,3 % cytarabinu vázalo na

plazmatické bílkoviny. Procento vázané látky je v terapeutickém rozmezí nezávislé na koncentraci

léku.

U experimentálních dávek cytarabinu 2 nebo 3 g/m

podávaných intravenózně každých 12 hodin byl

zjištěn vysoký stupeň průniku do centrálního nervového systému. Hladiny, vytvořené po podání těchto

velkých dávek, umožní úplnější distribuci cytarabinu v dura i pia mater i v arachnoidei a snad i v

mozkovém parenchymu, než intratekálně podávané standardní dávky. U pacientů, jimž byly podány

standardní dávky cytarabinu v kontinuální subkutánní nebo intravenózní infuzi se hladiny léku v

mozkomíšním moku nelišily v závislosti na rychlosti jeho podání.

c) Metabolismus

Cytarabin je metabolizován deoxycytidinkinázou a jinými nukleotidovými kinázami na nukloetid

trifosfát,

což

účinný

inhibitor

polymerázy.

Cytarabin

přeměňuje

aktivní

formu

fosforylací

blastických

leukemických

buňkách

normální

kostní

dřeni.

Cytarabin

rychle

deaminuje

cytidindeaminázou

inaktivní

metabolit

uracil-arabinosid

(1-beta-D-arabinofuranosyluracil). Tento děj probíhá převážně v játrech, ale v menší míře i v krvi a

jiných tkáních. Zdá se, že rovnováha hladin kinázy a deaminázy může představovat významný faktor

při určování citlivosti nebo rezistence buňky na cytarabin.

d) Vylučování

Po rychlé intravenózní injekci cytarabinu

probíhá vylučování z plazmy bifázicky. Po počáteční

distribuční fázi s poločasem asi 10 minut následuje druhá eliminační fáze s poločasem přibližně 1 až 3

hodiny.

Během 24 hodin lze zachytit kolem 80 % podané radioaktivity v moči, z tohoto množství se přibližně

90 % vylučuje ve formě 1-beta-D-arabinofuranosyluracilu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Hlavní na dávce závislá toxicita cytarabinu pozorovaná u všech testovaných druhů je myelosuprese,

manifestovaná megaloblastitidou, retikulocytopenií, leukopenií, trombocytopenií. Dalšími zasaženými

orgány jsou játra, ledviny a mozek. Cytarabin způsobil rozsáhlé poškození chromozomů, včetně jejich

zlomů;

byly

také

popsány

maligní

transformace

buněčných

kultur

hlodavců.

Cytarabin

embryotoxický a teratogenní a způsobuje peri- a postnatální toxicitu u různých druhů. Nebyly

zaznamenány žádné formální studie fertility, nicméně byly pozorovány abnormality ve spermatu myší

užívajících cytarabin.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek: kyselina chlorovodíková/ hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

známa

fyzikální

inkompatibilita

přípravku

Cytosar

heparinem,

inzulinem,

fluoruracilem,

peniciliny jako oxacilin a penicilinem G a natrium-methylprednisolon-sukcinátem.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

Stabilita po rekonstituci

Po rekonstituci v 0,9% roztoku benzylalkoholu byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 48

hodin při teplotě 2 °C – 8 °C nebo při teplotě do 30 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Stabilita po naředění

Studie chemické a fyzikální stability přípravku Cytosar

prokázaly, že cytarabin je stabilní po dobu 7

dní při pokojové teplotě, pokud se smíchá v poměru 0,5 mg/ml ve skleněných lahvích a plastických

sáčcích pro i.v. aplikaci s těmito roztoky: vodou pro injekce, 5% roztokem glukózy pro injekce a 0,9%

roztokem chloridu sodného pro injekce. Obdobně při koncentraci 8 - 32 mg/ml ve skleněných lahvích

a plastických i.v. sáčcích, zůstává cytarabin stabilní po dobu 7 dní při pokojové teplotě, při -20 °C a

4 °C ve směsích s roztoky: 5% glukózou pro injekce, 5% glukózou s 0,2% chloridem sodným pro

injekce, a s 0,9% roztokem chloridu sodného pro injekce.

Cytarabin je stabilní po dobu až 8 dnů při pokojové teplotě v koncentraci 2 mg/ml v přítomnosti KCl

ekvivalentního 50 mekv/500 ml v roztoku 5% glukózy ve vodě a 0,9% roztoku chloridu sodného.

Cytarabin je též stabilní po dobu 7 dnů při pokojové teplotě a při teplotě v lednici (8°C) v koncentraci

0,2-1 mg/ml v přítomnosti bikarbonátu sodného ekvivalentního 50 mekv/l v 5% roztoku glukózy ve

vodě nebo 5% roztoku glukózy v 0,2% chloridu sodném, je-li ve skleněných lahvičkách Travenol nebo

v sáčcích Viaflex.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rozpuštění a po naředění infuzními roztoky

jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s plastovým

odtrhovacím krytem.

Velikost balení: 1 injekční lahvička

6.6

Návod k

použití přípravku

a pro zacházení s ním

1 g pro intravenózní podání (i.v.), intratekální (i.t) a subkutánní (s.c.) podání

Cytosar se používá především k přípravě roztoku pro jednorázové podání. Pokud se používá k

opakovanému podání, musí rozpouštědlo obsahovat konzervační přísadu.

Cytosar

prášek

injekční/infuzní

roztok

rozpustit/rekonstituovat

vodou

injekci,

nebo

přiloženým rozpouštědlem s konzervační přísadou.

Maximální koncentrace, jíž lze dosáhnout po naředění přípravku Cytosar je 100 mg/ml. Roztok

obsahující přesně 100 mg/ml získáme po přidání následujících objemů:

přidáno ml

Cytosar

1 ml

100 mg

9,4 ml

Léková kompatibilita

Cytarabin je kompatibilní po dobu 8 hodin s následujícími léky v uvedených koncentracích, v 5%

roztoku glukózy ve vodě:

- cytarabin 0,8 mg/ml a sodná sůl cefalotinu 1,0 mg/ml

- cytarabin 0,4 mg/ml a natrium-prednisolon-fosfát 0,2 mg/ml

- cytarabin 16 µg/ml a vinkristin-sulfát 4 µg/ml

Cytarabin je rovněž fyzikálně kompatibilní s methotrexátem (viz bod 4.5).

Pro intratekální aplikaci nepoužívejte rozpouštědlo obsahující benzylalkohol.

K otevření ampulek není nutné použít žádný pilníček. Krček ampulky již má v nejužším místě dělící

rysku. Barevná tečka na horním konci pomáhá ampulku správně natočit. Uchopte ampulku tak, aby

barevná tečka byla obrácena směrem k obličeji. Ampulka se snadno otevře přiložením palce na

barevnou tečku a jemným stiskem směrem dolů.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/640/70-C/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. 7. 1971

Datum posledního prodloužení registrace: 13. 2. 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

11. 12. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace