CYRDANAX 20 MG/ML PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK, INF PLV SOL 4X250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DEXRAZOXAN-HYDROCHLORID (DEXRAZOXANI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Vídeň
ATC kód:
V03AF02
Dávkování:
20MG/ML
Léková forma:
Prášek pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
4, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně.
Registrační číslo:
87/ 507/10-C
Datum autorizace:
2013-05-31

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač.1k rozhodnutío změněregistracesp.zn.sukls88298/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Cyrdanax20 mg/mlprášek pro infuzní roztok

Dexrazoxanum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežVámbude podántento přípravek

používat.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím,

sdělteto svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeCyrdanaxa kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteCyrdanaxpoužívat

3. JakseCyrdanaxpoužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakCyrdanaxuchovávat

6. Dalšíinformace

1.COJECYRDANAXAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Cyrdanax obsahuje léčivou látku dexrazoxan.Tatolátka patřído skupinyléků, které chránísrdce

(kardioprotektiva).

Cyrdanaxsepoužívákpředcházenípoškozenísrdce,které může býtzpůsobeno lékydoxorubicinem

neboepirubicinempodávanýmiběhemléčbynádorů prsu u dospělých pacientek.

2.ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETECYRDANAXPOUŽÍVAT

NeužívejteCyrdanax

jestližejste mladší18let

jestližejstealergický/á (přecitlivělý/á)nadexrazoxan

jestliže kojíte(viztaké bodTěhotenstvía kojení).

Jestliže platíněkterýzvýšeuvedených bodů, nesmíte tentolékužívat.

Dříve nežzačnete užívatCyrdanax, sdělte svémulékaři

zda jste měl/a nebo máte problémys játryneboledvinami.

zda jste prodělal/a nebo máte infarkt, srdečníselhání,trpíte bolestmina hrudičizda máte

onemocněnísrdečních chlopní.

zda jste těhotná nebo plánujete početí(vizbod Těhotenstvía kojení).

Zda jstealergický/á nadexrazoxan neborazoxane.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuCyrdanaxje zapotřebí

Vášlékařmůže předléčboua vprůběhuléčbyCyrdanaxemprovádětněkterá vyšetřeníza

účelemsledováníprůběhu léčbya kontrolyčinnostiVašichorgánů, například srdce, ledvin

nebojater.Váš lékařmůžeběhemléčbyCyrdanaxemdáleprovádětvyšetřeníkrve ke

sledováníčinnostikostnídřeně. Přivysokodávkové léčbě nádorových onemocnění(např.

2

chemoterapienebo ozařování), kdysesouběžně podávajívysoké dávkyCyrdanaxu, může být

činnostkostnídřeně snížena, cožmůže ovlivnittvorbučervených krvinek, bílýchkrvineka

krevních destiček.

Cyrdanax může zvýšitriziko vzniku leukemie (rakovina krve).

BěhemléčbyCyrdanaxembymělimužia ženyvplodnémvěku používatúčinnou

antikoncepci. Mužibymělinavíc používatúčinnou antikoncepciještě minimálně3 měsícepo

ukončeníléčbyCyrdanaxem(viztaké bod Těhotenstvía kojení).

Léčba Cyrdanaxemsouběžně schemoterapiímůžezvýšitriziko nadměrného sráženíkrve.

PokudCyrdanax vpráškunebo roztokupřijdedo kontaktusVašípokožkou,

oznamteto okamžitěVašemu lékaři. Potřísněnémísto je třebaokamžitěopláchnout

vodou.

Užívání dalšíchléčivých přípravků

Prosím, informujtesvého lékaře nebolékárníka ovšechlécích, kteréjste užíval/a nebo užíváte,a toi

lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Těhotenstvía kojení

-Pokud jstetěhotná nebo plánujete početí, neměla bysteužívatCyrdanax, pokudVáš lékař

nerozhodneo nutnostiléčby.

-Ženyvplodnémvěku bymělyběhemléčbyCyrdanaxem používatspolehlivou metodu

antikoncepce.

- Mužibymělipoužívatspolehlivou metodu antikoncepceběhemléčbya nejméně3 měsícepo

skončeníléčby Cyrdanaxem.

- BěhemléčbyCyrdanaxem nekojte.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlékvobdobí

těhotenstvínebo kojení.

.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

BěhemléčbyCyrdanaxembylyhlášenypřípadyospalosti. Proto neřiďte dopravníprostředkynebo

neobsluhujte stroje, pokudcítíte ospalý/á.

3.JAKSECYRDANAXPOUŽÍVÁ

Jak VámbudeCyrdanaxpodán

Tentolékbude připraven apodánVašímlékařemnebojinýmzdravotnickýmpracovníkem. Váš

lékařrozhodne o dávce, kteráVámbude podána.

Cyrdanaxjepodáván vpodobě infuze (kapačky)do žíly, doba podáníje 15 minutInfuze bude

zahájenapřibližně 30minutpředléčbou rakoviny(doxorubicinema/neboepirubicinem).

Pokudsimyslíte, žejste užil/a víceCyrdanaxu nežjsteměl

Jestližejste užil/a více Cyrdanaxu,sdělte tookamžitěVašemu lékařinebo sestře.Může se uVás

projevitněkterýznežádoucích účinků uvedených vbodě 4, Možné nežádoucíúčinky.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítiCyrdanaxnežádoucíúčinky,které sealenemusívyskytnoutu

každého.

Některénežádoucíúčinkymohoubýtzávažnéamohouvyžadovatokamžitoulékařskou péči:

Velmičasténežádoucíúčinky(postihujícívícenež1 pacienta z10):

3

Častéinfekce, horečka, bolestvkrku, spontánnítvorbapodlitin a krvácení(příznakyporuchy

krvetvorbyjako nízkýpočetčervených krvinek, nízkýpočetbílých krvinek, nízký počet

krevních destičeka nízkýpočetgranulocytů (počtykrvineksevšakmohou po každémcyklu

upravit).

Časté(postihujícíméněnež1 pacienta z10):

-Otokya zarudnutíkůže podélprůběhu žil

Méněčasté(postihujícíméněnež1 pacienta ze 100):

-Leukemie (rakovina krve)

-Náhlá ztráta vědomí

-Otokya bolestvjednéčástitěla, které mohou býtzpůsobené vznikemkrevnísraženinyvžíle

-Otokytkáníkončetin

NásledujícínežádoucíúčinkybylyběhemléčbyCyrdanaxemhlášenyu velmiomezeného počtu

pacientů:

-alergické reakcevčetně svědění, vyrážky, otoků tváří/hrdla, sípání, dušnostineboobtížného

dýchání, poruch vědomí, nízkého tlaku

-náhlývýskytzkrácenídechu, vykašláváníkrve abolestina hrudi(příznakyvýskytu krevní

sraženinyvplicích)

Pokudseu Vás kterýkoliv zuvedených příznaků objeví, neprodleně seobraťte nasvéholékaře

nebo navštivte nejbližšístanicilékařské pohotovosti.

Dalšímožné nežádoucíúčinky:

Velmičasté(postihujícívícenež1 pacientaz10):

-vypadávánívlasů

-zvracení, bolákyvústech,nevolnost

-slabost

Časté(postihujícíméněnež1 pacienta z10):

-průjem, bolestžaludku, zácpa, pocitplnostia ztráta chutikjídlu

-sníženáfunkcesrdečníhosvalu, zrychlenýsrdečnítep

-bolest, zarudnutíaotokysliznic, napříkladsliznicecestdýchacích nebotrávicího traktu

-poškozenínehtů, napříkladzčernání

-reakcenakůžijakojsou otoky, zarudnutí, bolest, pocitpálení,svěděnívmístě podáníinjekce

-brněnínebo znecitlivěnírukounebo nohou, závrať, bolesthlavy

-výtokzoka se svěděním, zarudnutíma otokem

-únava, celkovýpocitnevolnosti

-zvýšená teplota

-abnormálnívýsledkyjaterníchtestů

Méněčasté(postihujícíméněnež1 pacienta ze 100)

-zvýšenípočtu krvinek

-vertigo, infekceucha

-krvácení, citlivostnebo zduřenídásní, moučnivka

-žízeň

Pokudsekterýkoliznežádoucích účinkůvyskytnev závažné míře, nebo pokudzaznamenáte

jakékolinežádoucíúčinky, které nejsou uvedeny vtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělteto

svémulékaři,sestřenebolékárníkovi.

5.JAKCYRDANAXUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Neužívejte podatuexspirace, kteréje uvedeno nalahvičce akrabičce. Datumexspiracese vztahuje

kposlednímu dnivměsíci.

4

Před otevřením:

Uchovávejte přiteplotě do30°C.

Uchovávejte vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn předsvětlem.

Po rekonstitucia naředění

Zmikrobiologického hlediskamusíbýtpřípravekpoužitokamžitě. Není-lipoužitokamžitě,jsoudoba

a podmínkyuchovávánípředjehopoužitímna odpovědnostiuživatele adoba uchováváníbyneměla

býtdelšínež4hodinypřiteplotě 2°Caž8°C(vchladničce)apřípravekmusíbýtchráněn před

světlem.

6.DALŠÍ INFORMACE

CoCyrdanaxobsahuje

Léčivou látkouje dexrazoxan (jako hydrochlorid).

1 mlrekonstituovanéhoroztoku obsahujedexrazoxanum20mg(jako hydrochlorid).

Jednainjekčnílahvička obsahujedexrazoxanum250 mg(jakodexrazoxanihydrochloridum)

krekonstituciv12,5 mlvodynainjekci.

Jednainjekčnílahvička obsahujedexrazoxanum500 mg(jakodexrazoxanihydrochloridum)

krekonstituciv25 mlvody nainjekci.

Neobsahuje dalšílátky.

JakCyrdanaxvypadá aco obsahuje balení

Cyrdanaxjebílýnebo téměřbílýprášekkpřípravě roztokuna infuzi.Jedodáván vbalenípo1 nebo

skleněných lahvičkách obsahujících 500 mg(250 mg)prášku.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

CYATHUS Exquirere

PharmaforschungsGmbH

Rudolfsplatz2/1/8, 1010 Vídeň,Rakousko

Výrobce:

BAGHealth Care GmbH

Amtsgerichtsstrasse 1-5, 35423 Lich, Německo

Tento přípravek je registrován včlenských státechEUpodnásledujícímijmény:

Rakousko, Česká republika, Francie, Německo,Maďarsko,Itálie, Polsko, Rumunsko,

Slovenskárepublika:Cyrdanax

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:11.5.2012

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následujícíinformaceje určena pouzepro zdravotnické pracovníky.

Příprava prointravenózníaplikaci

Rekonstituce:Obsahjedné500 mglahvičkymusíbýtrekonstituován přidáním25mlvodyna injekci.

Obsah injekčnílahvičkyserozpustípřijemnémtřepáníběhemněkolika minut. Výslednýroztokmá

pHpřibližně 1,8. Před aplikacípacientovimusíbýttento roztokdálenaředěn.

Obsahjedné250 mglahvičkymusíbýtrekonstituován přidáním12,5mlvodyna injekci. Obsah

injekčnílahvičkyserozpustípřijemnémtřepáníběhemněkolika minut. Výslednýroztokmá pH

přibližně 1,8. Před aplikacípacientovimusíbýttento roztokdále naředěn.

Ředění:Abysezabránilo riziku tromboflebitidyvmístě aplikace, musíbýtCyrdanaxpřed infuzí

naředěnjednímzroztoků uvedených vtabulceníže. Přednostně bymělybýtpoužityroztokysvyšším

pH. Konečnýobjemodpovídá počtu užitých injekčníchlahvičekpřípravkuCyrdanaxa množství

infuznítekutinypro ředění,které může býtmezi12,5mla 100mlna injekčnílahvičku.

Tabulka, uvedenáníže, sumarizuje konečnýobjema přibližné pHrekonstituovaného a naředěného

přípravku projednu ačtyřiinjekčnílahvičkypřípravkuCyrdanax. Minimálnía maximálníobjemy

infuznítekutinyužívanépro injekčnílahvičkujsou uvedenyníže.

500 mglahvičky

Infuzní tekutina

užívaná pro ředění Objemtekutiny

užívaný pro ředění

1rekonstituované

injekčnílahvičky

přípravkuCyrdanax Konečný

objemz

1injekční

lahvičky Konečný

objemze

4injekčních

lahviček pH

(přibližné)

Ringerlaktát 25ml

100ml 50ml

125ml 200ml

500ml 2,4

3,5

0,16M Natrium

laktát* 25ml

100ml 50ml

125ml 200ml

500ml 3,9

4,6

Obvykle se doporučuje pronaředěnípoužítvětšíobjem(maximum100mldodatečné infúzní

tekutinyna 25mlrekonstituovanéhopřípravkuCyrdanax),abysezvýšilo pHroztoku. Podle

hemodynamickéhostavu pacienta může být, pokud je to nutné, použitpronaředěnímenšíobjem

(minimum25mldodatečnéinfuznítekutinyna 25mlrekonstituovanéhopřípravkuCyrdanax).

* Natriumlaktát11,2% musí být naředěnfaktorem6,abybylodosaženokoncentrace0,16M

250 mglahvičky

Infuzní tekutina

užívaná pro ředění Objemtekutiny

užívaný pro ředění

1rekonstituované

injekčnílahvičky

přípravkuCyrdanax Konečný

objemz

1injekční

lahvičky Konečný

objemze

4injekčních

lahviček pH

(přibližné)

Ringerlaktát 12,5ml

50ml 25ml

62,5ml 100ml

250ml 2,4

3,5

0,16M Natrium

laktát* 12,5ml

50ml 25ml

62,5ml 100ml

250ml 2,9

4,6

Obvykle se doporučuje pronaředěnípoužítvětšíobjem(maximum50mldodatečné infúzní

tekutinyna 12,5mlrekonstituovanéhopřípravkuCyrdanax), abysezvýšilo pHroztoku. Podle

6

hemodynamického stavu pacienta může být, pokud je to nutné, použitpronaředěnímenšíobjem

(minimum12,5mldodatečné infuznítekutinyna 12,5mlrekonstituovanéhopřípravku

Cyrdanax).

* Natriumlaktát11,2% musí být naředěnfaktorem6,abybylodosaženokoncentrace0,16M

Uparenterálněpodávanéholéčivéhopřípravkumusíbýtzkontrolovánavizuálněpřítomnostčástic,

kdykolitoroztokakontejnerdovolují.Cyrdanaxjeobvykleokamžitěporekonstitucibezbarvýaž

žlutýroztok,alesčasemmohoubýtpozoroványurčitézměnyzabarvení,kterévšak,pokudje

přípravekuchovávánpodledoporučení,nesignalizujízměnuúčinnosti.Pokudnenípřípravekokamžitě

po rekonstitucibezbarvýažžlutý, doporučuje sepřípravekzlikvidovat.

Dávkování:Cyrdanaxje podáván formou krátkodobéintravenózníinfuze (15minut)přibližně

30minutpřed aplikacíantracyklinu, vdávceodpovídající10násobku ekvivalentudávkydoxorubicinu

a10násobku ekvivalentu dávkyepirubicinu.

DoporučenádávkapřípravkuCyrdanaxje500mg/m 2 přiobvykle užívanémdávkovacímrežimu

doxorubicinu 50mg/m 2 nebo600 mg/m 2 pokud sepoužije běžné dávkovacíschémaepirubicinu

60mg/m 2 .

Zhoršenáfunkceledvin:Upacientůsestřednězávažnýmnebo závažnýmzhoršenímfunkceledvin

(clearance kreatininu <40ml/min)byměla býtdávkadexrazoxanu sníženao50%.

Zhoršenáfunkcejater:Vzájemnýpoměrdávekmusíbýtdodržen,tj.jestližejesníženadávka

antracyklinu, musíbýtúměrně sníženaidávka dexrazoxanu.

.

Předávkování: Předávkováníje pravděpodobně provázenoleukopenií,trombocytopenií, nevolností,

zvracením, průjmem, kožnímireakcemia alopecií. Specifické antidotumneexistuje. Měla bybýt

poskytnuta symptomatickáléčba.

Péčebyměla zahrnovatprofylaxia léčbuinfekcí, sledováníbilance tekutin apodporu výživy.

Inkompatibility:Dexrazoxanemůže zvyšovathematologickou toxicitu vyvolanou chemoterapiínebo

radiací, vyžadujícíběhemprvních dvou cyklů léčbypečlivé monitorováníhematologických parametrů.

Studieinterakcís dexrazoxanemjsou omezené. Účinkyna enzymyCYP450 nebolékové transportéry

nebylystudovány.

Dexrazoxanenesmíbýtběheminfuze smíchán s žádnýmjinýmléčivýmpřípravkem.

Zvláštní opatřenípro uchovávání:

Předotevřením:Uchovávejte přiteplotě do 30°C. Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravek

chráněn před světlem.

Po rekonstitucia naředění:

Chemická afyzikálnístabilitaje8hodin při4°C.

Zmikrobiologického hlediskamusíbýtpřípravekpoužitokamžitě. Není-lipoužitokamžitě,jsoudoba

a podmínkyuchovávánípředjehopoužitímna odpovědnostiuživatele adoba uchováváníbyneměla

býtdelšínež4hodinypřiteplotě 2°Caž8°C(vchladničce)apřípravekmusíbýtchráněn před

světlem.

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač. 2 k rozhodnutío změněregistracesp.zn. sukls88298/2012

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Cyrdanax20 mg/ml prášek proinfuzníroztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 mlrekonstituovanéhoroztokuobsahujedexrazoxanum20mg(jakodexrazoxani

hydrochloridum).

250 mglahvička:Jednainjekčnílahvička obsahujedexrazoxanum250 mg(jakodexrazoxani

hydrochloridum)krekonstituciv12,5 mlvodynainjekci.

500 mglahvička:Jednainjekčnílahvička obsahujedexrazoxanum500 mg(jakodexrazoxani

hydrochloridum)krekonstituciv25 mlvodynainjekci.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Prášekproinfuzníroztok.

Popispřípravku:bílýnebotéměřbílýlyofilizovanýprášek

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Prevencechronickékumulativníkardiotoxicityzpůsobenédoxorubicinemneboepirubicinem

užívanýmiudospělýchpacientekspokročilýma/nebometastazujícímnádoremprsupo

předchozíkumulativníléčběkumulativnídávkou300mg/m 2

doxorubicinunebopředchozí

kumulativnídávkou 540 mg/m 2

epirubicinu pokudje vyžadovanádalšíléčba antracyklinem.

4.2 Dávkovánía způsob podání

Dávkování

PřípravekCyrdanaxje podáván formou krátkodobé intravenózníinfuze (15minut), podává se

přibližně 30 minutpřed aplikacíantracyklinu, vdávceodpovídající10násobku ekvivalentu dávky

doxorubicinua 10násobku ekvivalentudávkyepirubicinu.

DoporučenádávkapřípravkuCyrdanaxje 500 mg/m 2

připoužitíobvykle užívaného dávkovacího

režimu doxorubicinu 50 mg/m 2

nebo 600 mg/m 2

, připoužitíobvykle užívaného dávkovacího

režimu epirubicinu 60mg/m 2

.

Pediatrickápopulace

PřípravekCyrdanaxje kontraindikován u dětíadospívajících do věku 18 letstáří(vizbod 4.3).

Zhoršená funkceledvin

Upacientůsestřednězávažnýmnebo závažnýmzhoršenímfunkceledvin(clearancekreatininu

<40 ml/min)byměla býtdávka dexrazoxanu sníženao 50 %.

Zhoršená funkcejater

Vzájemnýpoměrdávekmusíbýtdodržen, t.j.jestližeje snížena dávka antracyklinu, musíbýt

úměrně sníženaidávka dexrazoxanu.

2

Způsob podání

Intravenóznípodání.

Návod krekonstitucia naředěníléčivého přípravku předjehopodánímje uveden vbodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

-Dětia dospívajícíve věkudo 18 let(vizbody4.4 a 4.8)

-Pacientipřecitlivělína dexrazoxan.

-Kojení(vizbod 4.6).

4.4 Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

PřiléčběpřípravkemCyrdanaxbylyhlášenymyelosupresivníúčinky,které mohou býtpřídavné k

myelosupresivnímúčinkůmchemoterapie(vizbod 4.8). Spodníhranice počtu krevních buněk

mohou býtpřiléčbědexrazoxanemnižší. Protoje nezbytné monitorovatkrevníobraz. Po

ukončeníléčbypřípravekmCyrdanaxseleukopeniea trombocytopenieobvykle rychleupraví.

Přivyšších dávkách chemoterapeutik,kdyje dávkapřípravku Cyrdanaxvyššínež1000 mg/m 2

,

můžemyelosupresesignifikantně stoupat.

Protožeje dexrazoxancytotoxická látka, která inhibujetopoizomerázuII,můževéstkombinace

dexrazoxanu s chemoterapiíke zvýšenému rizikuvýskytu dalšíchprimárních malignit.

Vklinických studiích bylyu pediatrických pacientů sHodgkinovou chorobou a akutní

lymfoblastickou leukemií,kteříužívalichemoterapeutické režimyzahrnujícíněkolikcytostatik

(např. etoposid, doxorubicin, cyklofosfamid),hlášenydalšíprimárnímalignity, zejménaakutní

myeloidníleukemie (AML)a myelodysplastickýsyndrom(MDS)(vizbod 4.8).

Udospělých pacienteks nádoremprsu byla vpostmarketingovémobdobíAML hlášena méně

často (vizbod 4.8).

Vněkterých studiíchbylve skupináchléčených současně dexrazoxanema chemoterapiízjištěn

vyššívýskytúmrtíoprotiskupinámléčenýmpouze chemoterapií. Nelze vyloučitmožnost, že

dexrazoxan bylpřispívajímfaktoremtéto nepříznivé bilance (vizbod 5.1).

Vjednéstudiibyloupacientekspokročilýmnádoremprsuléčenýchdoxorubicinema

dexrazoxanemhlášenovýznamnésníženímíryodpovědinádoruoprotipacientkámléčeným

doxorubicinemaplacebem.Protožejsoudexrazoxanidoxorubicininhibitorytopoizomerázy,je

možnéžedexrazoxanmůžeinterferovatsprotinádorovýmúčinkemdoxorubicinu.Použití

dexrazoxanuvkombinacisadjuvantníléčbounádoruprsunebochemoterapiískurativním

léčebnýmzáměremproto nenídoporučeno.

Clearance dexrazoxanuajeho aktivních metabolitů může býtu pacientůsesníženou clearance

kreatininusnížena.

UpacientůléčenýchpřípravkemCyrdanaxbylapříležitostně pozorována poruchafunkcejater

(vizbod 4.8).

3

Standardnímonitorovánísrdečníchfunkcí, souvisejícís léčbou doxurubicinemnebo

epirubicinem,musípokračovat.

Neexistujíúdaje, které bypodporovalypoužitídexrazoxanuu pacientů sinfarktemmyokardu

běhemposledních 12 měsíců, sjiždříve existujícímsrdečnímselháním(včetněsekundárního

srdečního selhánípoantracyklinové léčbě),nekontrolovanéangíně nebo symptomatickém

onemocněnísrdečníchlopně.

Kombinacedexrazoxanuschemoterapiímůžemítza následekzvýšené riziko tromboembolismu

(vizbod 4.8).

Protožeje dexrazoxancytostatické agens, mělibysexuálněaktivnímužiužívatúčinnoumetodu

kontracepce,a tonejméněještě3 měsícepo skončeníléčbydexrazoxanem(vizbod 4.6).

Anafylaktickéreakcezahrnujícíangioedém,kožníreakce,bronchospasmus,dechovoutíseň,

hypotenziaztrátuvědomíbylypozoroványupacientůléčenýchpřípravkemCyrdanaxa

antracykliny(vizbod4.8).Předpodánímpřípravkubymělbýtuváženpředchozívýskyt

alergických reakcína dexrazoxan neborazoxan.

4.5 Interakces jinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Cyrdanaxmůže zvyšovathematologickou toxicitu vyvolanouchemoterapiínebo radiací,

vyžadujícíběhemprvních dvou cyklů léčbypečlivé monitorováníhematologických parametrů

(vizbod 4.4).

Studie interakcís dexrazoxanemjsou omezené. Účinkyna enzymyCYP450 nebolékové

transportérynebylystudovány.

Cyrdanaxnesmíbýtběheminfuzesmíchán s žádnýmjinýmléčivýmpřípravkem.

4.6 Fertilita,těhotenstvía kojení

Ženyve fertilnímvěku/antikoncepceu mužů a žen

Jaksexuálněaktivnímuži, takiženymusíběhemléčbypoužívatúčinné metodyantikoncepce.

Mužimusípokračovatvužíváníantikoncepceještěnejméně3měsícepo skončeníléčby

přípravekmCyrdanax(vizbod 4.4).

Těhotenství

Adekvátníúdaje o podávánídexrazoxanutěhotnýmženámnejsou kdispozici. Studie na zvířatech

prokázalyembryotoxické ateratogenníúčinky(vizbod5.3). Potenciálníriziko pročlověka není

známé.PřípravekCyrdanaxbynemělbýtpodáván běhemtěhotenství, pokud to nenínezbytně

nutné.

Kojení

Studie nazvířatecho přestupu léčivé látkynebojejíchmetabolitů do mateřskéhomléka nejsou k

dispozici. Neníznámo zda dexrazoxan a/nebojeho metabolitypřestupuje do lidského mateřského

mléka. Vzhledemkmožnýmzávažnýmnežádoucímúčinkůmukojenců vystavených působení

přípravkuCyrdanax, musímatkyběhemléčbypřípravkemCyrdanaxpřerušitkojení(vizbod 4.3).

4

Fertilita

ÚčinkypřípravkuCyrdanaxna fertilitu lidía zvířatnebylystudovány.

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Pacientibymělibýtinformovánio zvýšené pozornosti,kterouje nutno věnovatřízeníaobsluze ,

pokud seu nich běhemléčbypřípravkemCyrdanax projevíslabost.

4.8 Nežádoucíúčinky

PřípravekCyrdanaxsepodává společněs antracyklinovou chemoterapiíaproto nemusíbýt

relativnípříspěvekantracyklinuapřípravkuCyrdanax vprofilu nežádoucích reakcíjasný.

Nejčastějšínežádoucíreakcejsou hematologické agastroenterologické reakce, předevšímanemie,

leukopenie, nauzea, zvracenía stomatitida ataké astenia apadánívlasů. Myelosupressivníúčinky

přípravkuCyrdanaxmohou býtaditivníkúčinkůmchemoterapie(vizbod 4.4). Bylo hlášené

zvýšené riziko vzniku dalších primárníchymalignit, zejménaAML.

Nežádoucíúčinkyhlášenévpostmarketingovémobdobí

Tabulka níže zahrnuje takéreakcehlášenéběhemobdobípo uvedenína trh. Zdůvodu

spontánního charakteru postmarketingového hlášení,jsou tyto účinkyuvedené sčetnostívýskytu

“neníznámo”, pokud jižnebylypopsányjako reakcepřiklinických studiích.

Nežádoucíúčinkyjsou řazenypodle četnostivýskytu, s nejčetnějšímjako prvním,podle

následujícíkonvence:velmičasté(≥1/10);časté (≥1/100 až<1/10);méněčasté(≥1/1 000 až<

1/100);neníznámo (zdostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1

Infekce ainfestace

Méněčasté Infekce, sepse

Novotvary benigní,maligní a blíže neurčené(zahrnujícícystya polypy)

Méněčasté Akutnímyeloidnílekemie

Poruchy krve alymfatického systému

Velmičasté Anemie, leukopenie

Časté Neutropenie,trombocytopenie,febrilníneutropenie,

granulocytopenie

Méněčasté Febrilníaplázie kostnídřeně, zvýšenýpočeteozinofilů,zvýšený

početneutrofilů, zvýšenýpočetkrevních destiček,zvýšenýpočet

bílých krvinek, sníženýpočetlymfocytů, sníženýpočet

monocytů.

Poruchyimunitníhosystému

Neníznámo Anafylaktické reakce, hypersenzitivita

Poruchymetabolismu a výživy

Časté Anorexie

Poruchy nervového systému

Časté Parestezie, závrať, bolesthlavy,periferníneuropatie

Méněčasté Synkopa

Poruchy oka

Časté Konjunktivida

Poruchy ucha a labyrintu

5

Méněčasté Vertigo, infekceucha

Srdečníporuchy

Časté Sníženáejekčnífrakce, tachykardie

Cévníporuchy

Časté Flebitida

Méněčasté Žilnítrombóza,lymfedém

Neníznámo Embolie

Respirační, hrudnía mediastinální poruchy

Časté Dušnost, kašel,faryngitida

Méněčasté Infekcerespiračníhotraktu

Neníznámo Plicníembolie

Gastrointestinální poruchy

Velmičasté Nauzea, zvracení, stomatitida

Časté Průjem, zácpa, bolestibřicha, dyspepsie

Méněčasté Gingivitida,orálníkandidóza

Poruchyjater a žlučovýchcest

Časté Zvýšená hladina transamináz

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Velmičasté Alopecie

Časté Poškozenínehtů, erytém

Celkové poruchyareakcev místě aplikace

Velmičasté Astenie

Časté Zánětysliznic,pyrexie, únava,malátnost,reakcevmístěaplikace

(zahrnujícíbolest, otok, pocitypálení, erytém, pruritus, trombózu)

Méněčasté Edém, žíznivost

Nežádoucíreakcepozorovanévklinických studiích

Nežádoucí reakcehlášenév klinických studiích, kterémají důvodnou možnostpříčinné

souvislostispřípravkem Cyrdanaxjsou uvedenévtabulcevýše. Tato datajsou získanáz

klinických studiís pacientys maligními nádory, kdybylpřípravek Cyrdanaxpodáván v

kombinaci s antracyklinovou chemoterapiíakdebylav některých případech kontrolní

skupinapacientů užívajících pouzesamotnou chemoterapii.

PacientidostávajícíchemoterapiiapřípravekCyrdanax(n=375):

76 %byloléčeno pro malignínádorprsua 24%pro různé pokročilé nádory.

LéčbapřípravkemCyrdanax:průměrná dávka 1010 mg/m²(medián:1000 mg/m²)v

kombinacisdoxorubicinema průměrná dávka 941 mg/m²(medián:997 mg/m²)v

kombinacisepirubicinem.

Chemoterapeutická léčbapodávanápacientůmléčenýmpromalignínádorprsu:45 %

kombinovanáléčba sdoxorubicinem50 mg/m²(převážně s5-fluorouracilema

cyklofosfamidem):17%sepirubicinemsamotným;14 %kombinovanáterapie s

epirubicinem60 nebo 90 mg/m²(převážně s5-fluorouracilema cyklofosfamidem).

Pacientiužívajícísamotnouchemoterapii(n=157):

Všichniléčenipro rakovinu prsu

Podávanáchemoterapeutická léčba:43%monoterapie120 mg/m²epirubicinu;33%

kombinovanáterapie 50 mg/m²doxorubicinu(převážně s5-fluorouracilema

6

cyklofosfamidem);24%kombinovanáterapie 60 nebo 90 mg/m²epirubicinu (převážně s

5-fluorouracilema cyklofosfamidem).

Sekundárníprimárnímalignity

Sekundárníakutnímyeloidníleukemie (AML)/myelodysplastickýsyndrom(MDS)byl

pozorován u pediatrických pacientůs Hodgkinovou chorobouneboakutnílymfoblastickou

leukemií, kterýmbylpodáván dexrazoxan vkombinacis chemoterapií(vizbod 4.4). AML byla

hlášenaméněčastou dospělých pacienteks nádoremprsu vpostmarketingovémobdobí.

Bezpečnostníprofila maximálnítolerovanádávka

Maximálnítolerovanádávka (MTD)dexrazoxanu,připodánívrámcimonoterapie formou

krátkodobé infuze každé třitýdnypro kardioprotekci,nebyla specifickystudována. Ve studiíchs

dexrazoxanem, jako cytotoxickou látkou, seukázalo, žejeho MTDje závislána dávkovánía

dávkovacímrežimu a kolísá od 3750mg/m 2

, pokud jsou krátkodobéinfuze podáványrozděleně

po 3 dny, do 7420 mg/m 2

, jestližeje podávánjednou týdně po dobu 4týdnů. Pro dávku je

limitujícímyelosupreseaabnormálníjaternítesty. MTDje nižšíu pacientů, kteříbyliintenzivně

předléčenichemoterapiía upacientů sjižexistujícíimunosupresí(např. AIDS).

Pokud bylpřípravekCyrdanaxpodáván vdávkách blízkých MTD, bylyhlášenynásledující

nežádoucíúčinky:neutropenie,trombocytopenie, nauzea, zvracenía zvýšeníhodnotjaterních

testů. Dalšímitoxickýmiúčinkybylymalátnost, zvýšená teplota, zvýšené vylučováníželeza a

zinkumočí, anemie, změny krevnísrážlivosti, přechodné zvýšenísérových triglyceridů a hladin

amylázya přechodnýpokleshladinykalcia vséru.

4.9 Předávkování

Předávkováníjepravděpodobněprovázenoleukopenií,trombocytopenií,nauzeou,zvracením,

průjmem,kožnímireakcemia alopecií. Specifické antidotumneexistuje.Mábýtposkytnuta

symptomatická léčba.

Péčemázahrnovatprofylaxialéčbu infekcí,sledováníbilancetekutinapodporuvýživy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Léčiva ke sníženítoxicityprotinádorové léčby

ATCkód:V03AF02

Přesnýmechanizmus,kterýmdexrazoxanúčinkujekardioprotektivně,nebylplněobjasněn,avšak

nazákladědostupnýchdůkazůsepředpokládánásledujícímechanizmusúčinku.Kardiotoxicita

závislánadávce,kterájepozorovanáběhempodáváníantracyklinu,jezpůsobenaželezo-

dependentnímivolnýmikyslíkovýmiradikályindukovanýmiantracyklinem,kterénepříznivě

působínarelativněnechráněnýsrdečnísval.Dexrazoxan,analogEDTA(kyselinyedetové),je

hydrolyzovánvbuňkáchsrdcenametabolitsotevřenýmkruhemICRF-198.Jakdexrazoxan

7

(ICRF-187),takiICRF-198jsouschopnychelatacekovovýchiontů.Obecněsepředpokládá,že

kardioprotekcipůsobívychytávánímkovovýchiontů,tímzabraňujítvorběFe 3+ -antracyklinového

komplexu zredukovaných kruhů a tvorběreaktivníchradikálů.

Údajezdosudprovedenýchklinickýchstudiínaznačují,žekardioprotektivníúčinekdexrazoxanu

narůstásezvyšujícísekumulativnídávkouantracyklinu.

Dexrazoxannechráníprotinekardiologickýmtoxicitámvyvolanýmantracykliny.

Většina kontrolovaných klinických studiíbylaprovedena u nemocných spokročilou rakovinou

prsu. Bylyhodnocenyúdaje dospělých pacientů,léčených v8kontrolovaných randomizovaných

klinických studiích;780 pacientů dostávalo dexrazoxan pluschemoterapiia789 pacientů

dostávalo samotnouchemoterapii. Poměrúmrtíbylvyššíve studiivkombinacipodávání

dexrazoxanu a chemoterapie (5%),srovnáváno schemoterapiísamotnou (3,4 %).Rozdílnebyl

statistickyvýznamnýa žádnákonzistentnípříčina nebyla patrná. Avšakpříspěvekdexrazoxanu na

diferencinemohlbýtvyloučen.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózníaplikaciodpovídáu nemocných snádorovýmonemocněnímsérová kinetika

dexrazoxanu otevřenému dvoukompartmentovémumodelus eliminacíprvníhořádu. Maximální

plazmatická koncentracepo12-15minutové infuzi1000mg/m 2 je okolo80μg/mls plochou

plazmatické koncentracepod křivkou (AUC)130 ±15mg.h/l. Plazmatická koncentracepotom

klesá,s průměrnou hodnotoupoločasu2,2±1,2hodiny. Zdánlivýdistribučníobjemje 44,0±

3,9lza předpokladu, žejedexrazoxan distribuován předevšímdo celotělového objemu.

Udospělých byla celková clearance dexrazoxanustanovenana 14,4±1,6l/h.Dexrazoxanajeho

metabolitybylydetekoványvplazmě amočizvířata lidí. Převážná částaplikovanédávkyje

vyloučena močí,předevšímjako nezměněnýdexrazoxan. Celkové množstvídexrazoxanu

vyloučeného močíje za normálních okolností40%.Vazba dexrazoxanu naproteinyplazmyje

nízká (2%)a dexrazoxannepřestupujevklinickyvýznamnémmnožstvído cerebrospinálního

moku. Clearanceléčivé látkymůže býtsníženaustarších pacientů aupacientůs nízkou clearancí

kreatininu. Údaje ofarmakokinetických interakcíchsjinýmichemoterapeutiky,než

sdoxorubicinem, epirubicinem, cyklofosfamidem, 5-fluorouracilema paklitaxelem,jsou

omezené. Nebylyprovedenyžádnéstudie u staršíchjedincůsezhoršenoufunkcíjaternebo ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahujícíse kbezpečnosti

Předklinickéúdaje naznačují, že přiopakovanémpodávánídexrazoxanujsoucílovýmiorgány

tkáně,vekterých docházíkrychlému děleníbuněk:kostnídřeň, lymfatickátkáň,varlataa sliznice

zažívacího traktu.DávkovacírežimpřípravkuCyrdanaxje primárnímfaktoremstupně vyvolané

tkáňové toxicity. Podáníjedné vysoké dávkyjetolerováno lépe,nežstejnádávkaněkolikrát

denně. Byla prokázánamutagennítoxicita dexrazoxanu. Karcinogennípotenciáldexrazoxanu

nebylstudován. Uvádíse, že dlouhodobé podávánívysokých dávekrazoxanu, racemickésměsive

kterédexrazoxanje S(+)-enantiomer, vyvolalysekundárnímalignity(primárně akutnímyeloidní

leukemii).Vreprodukčníchstudiíchbylo prokázáno, že razoxazonbylembryotoxickýumyší,

potkanůa králíků, teratogenníupotkanů amyší, avšakve srovnáníslidmibylpoužitjiný

dávkovacírežim.

8

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocnýchlátek

Neuplatňuje se.

6.2 Inkompatibility

Přípraveknesmíbýtsmíchánsjinýmiléčivýmipřípravkysvýjimkou těch, kteréjsou uvedenyv

bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Před otevřením:

2roky

Po rekonstitucia naředění:

Chemická afyzikálnístabilitajeprokázánapo dobu8hodin při4°C.

Zmikrobiologického hlediskamusíbýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,jsou

dobaa podmínkyuchovávánípředjehopoužitímnaodpovědnostiuživateleadobauchováváníby

neměla býtdelšínež4hodinypřiteplotě 2-8°C(vchladničce)apřípravekmusíbýtchráněn

předsvětlem.

6.4 Zvláštní opatřenípro uchovávání

Předotevřením:Uchovávejtepřiteplotědo30°C. Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybyl

přípravekchráněn před světlem.

Pro informacio uchovávánírekonstituovaného/zředěného přípravku vizbod 6.3.

6.5 Druh obalu avelikostbalení

Injekčnílahvička zhnědého skla typuIobsahující500mg(250 mg)prášku,uzavřená

bromobutylovou pryžovou zátkou aaluminiovýmuzávěremtypu flip-offsbarevným

polypropylenovýmterčem(500 mglahvičky:bílýterč;250 mglahvičky:žlutýterč). Přípravekje

uzavřen vpapírovékrabičce.

Dodává sevbalenís1x1nebo1x4injekčnímilahvičkami.

Natrhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravkua zacházení sním

Doporučenípro bezpečnézacházení

PřipoužívánípřípravkuCyrdanaxmáuživateldodržovatnárodnínebo uznávanépředpisypro

zacházeníscytotoxickýmilátkami. Rekonstitucesmíbýtprováděna pouze vyškolenými

pracovníkya vmístě určenémpro manipulacis cytotoxickýmilátkami. S přípravkemnesmí

zacházettěhotné ženy.

9

Doporučujesepoužívatrukaviceajiné ochrannéoblečení, abysezabránilo kontaktu s kůží.Při

kontaktudexrazoxanuskůžíbylyhlášenykožníreakce.

Pokud seprášekneboroztokpřípravkuCyrdanaxdostane do kontaktus kůžínebosliznicí, musí

sepostižené místo okamžitě důkladněomýtvodou.

Příprava prointravenózníaplikaci

RekonstitucepřípravkuCyrdanax

Obsahjedné500 mg(250 mg)injekčnílahvičkymusíbýtrekonstituován přidáním25ml(12,5

ml)vodynainjekci. Obsahinjekčnílahvičkyserozpustípřijemnémtřepáníběhemněkolika

minut. VýslednýroztokmápHpřibližně 1,8. Před aplikacípacientovimusíbýttento roztokdále

naředěn.

Ředěnírekonstituovanéhoroztoku

Abysezabránilo riziku tromboflebitidyvmístěaplikace, musíbýtCyrdanaxpředinfuzínaředěn

jednímzroztoků uvedených vtabulce níže.PřednostněmajíbýtpoužityroztokysvyššímpH.

Konečnýobjemodpovídá počtu užitých injekčních lahvičekpřípravkuCyrdanaxamnožství

infuznítekutinypro ředění,které může býtmezi12,5mla 100mlnainjekčnílahvičku.

Tabulka,uvedenáníže,sumarizuje konečnýobjema přibližné pHrekonstituovaného a

naředěného přípravku projednu ačtyřiinjekčnílahvičkypřípravkuCyrdanax. Minimálnía

maximálníobjemyinfuznítekutinyužívanéproinjekčnílahvičkujsou uvedenyníže.

250mglahvičky:Cyrdanax20mg/ml prášekpropřípravuinfuzníhoroztoku

Infuzní tekutina

užívaná pro ředění Objemtekutiny

užívaný pro ředění

1rekonstituované

injekčnílahvičky

přípravku Konečný

objemz

1injekční

lahvičky Konečný

objemze

4injekčních

lahviček pH

(přibližné)

Ringer-laktát 12,5ml

50ml 25ml

62,5ml 100ml

250ml 2,4

3,5

0,16Mnatrium-

laktát* 12,5ml

50ml 25ml

62,5ml 100ml

250ml 2,9

4,6

* Natrium-laktát11,2%musí být naředěnfaktorem6,abybylodosaženokoncentrace0,16M

Obvykle se doporučuje pronaředěnípoužítvětšíobjem(maximum50mldodatečné infúzní

tekutinyna 12,5mlrekonstituovanéhopřípravkuCyrdanax), abysezvýšilo pHroztoku.Podle

hemodynamickéhostavu pacienta může být, pokud je to nutné, použitpronaředěnímenšíobjem

(minimum12,5mldodatečné infuznítekutinyna 12,5mlrekonstituovanéhopřípravku

Cyrdanax).

500mglahvičky:Cyrdanax20mg/ml prášekpropřípravuinfuzníhoroztoku

Infuzní tekutina

užívaná pro ředění Objemtekutiny

užívaný pro ředění

1rekonstituované

injekčnílahvičky

přípravku Konečný

objemz

1injekční

lahvičky Konečný

objemze

4injekčních

lahviček pH

(přibližné)

Ringerlaktát 25ml

100ml 50ml

125ml 200ml

500ml 2,4

3,5

0,16M Natrium 25ml 50ml 200ml 3,9

10

laktát* 100ml 125ml 500ml 4,6

* Natriumlaktát11,2% musí být naředěnfaktorem6,abybylodosaženokoncentrace0,16M

Obvykle se doporučuje pronaředěnípoužítvětšíobjem(maximum100mldodatečné infúzní

tekutinyna 25mlrekonstituovanéhopřípravkuCyrdanax),abysezvýšilo pHroztoku. Podle

hemodynamického stavu pacienta může být, pokud je to nutné, použitpronaředěnímenšíobjem

(minimum25mldodatečnéinfuznítekutinyna 25mlrekonstituovanéhopřípravkuCyrdanax).

Cyrdanaxje pouze projedno použití. Rekonstituovanýa následně naředěnýpřípravekbymělbýt

použitokamžitě. Pokud nenípoužitokamžitě,jsou doba apodmínkyuchovávánípředjeho

použitímna odpovědnostiuživatele adobauchováváníbyneměla býtdelšínež4hodinypři

teplotě 2°Caž8°C(vchladničce)a přípravekmusíbýtchráněn před světlem.

Uparenterálně podávanéholéčivéhopřípravkumusíbýtzkontrolovánavizuálně přítomnost

částic, kdykolitoroztoka kontejnerdovolují.Cyrdanaxjeobvykleokamžitě po rekonstituci

bezbarvýažžlutýroztok, ale sčasemmohou býtpozoroványurčitézměnyzabarvení, které však,

pokud je přípravekuchováván podle doporučení,nesignalizujízměnuúčinnosti.Pokudnení

přípravekokamžitě porekonstitucibezbarvýažžlutý,doporučuje sepřípravekzlikvidovat.

Likvidace

Všechennepoužitýpřípraveknebo odpad musíbýtlikvidován vsouladu smístnímipředpisy.

Likvidacipředmětů použitých krekonstituciaředěnípřípravkuCyrdanaxmusíbýtvěnována

odpovídajícípozornosta opatření.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH

Rudolfsplatz2/1/8

1010 Vídeň

Rakousko

Tel:+43 1 246 46 0

Fax: + 43 1 246 46 666

E-Mail: office@cyathus.eu

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/507/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.6.2010

10. DATUM REVIZETEXTU

11.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace