Cyclix 250 ug/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cyclix 250 ug/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 250ug/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cyclix 250 ug/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Prostaglandiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935073 - 1 x 20 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/041/06-C
 • Datum autorizace:
 • 22-12-2006
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cyclix injekční roztok (250 mikrogramů kloprostenolu/ml) pro skot

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a v

ýrobce odpovědný za uvolnění šarže

Virbac SA, 1ére Avenue – L.I.D. – 2065m, 06516 – Carros, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyclix injekční roztok (250 mikrogramů/ml) pro skot

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Cloprostenolum natricum

263 µg

(odpovídá 250 µg cloprostenolum)

Pomocné látky:

Chlorkresol

1 mg

Bezbarvý roztok

4.

INDIKACE

Indukce luteolýzy umožňující obnovení říje a ovulace u cyklujících samic, pokud se použije během

diestru, synchronizace říje (během 2-5 dnů) ve skupinách cyklujících samic ošetřených současně,

léčba anestru a onemocnění dělohy v souvislosti s funkčním nebo perzistujícím žlutým tělískem

(endometritida, pyometra), léčba ovariálních luteálních cyst, indukce abortu do 150. dne březosti,

vybavení mumifikovaných plodů, indukce porodu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u březích zvířat, u kterých nechceme vyvolat abort nebo porod. Nepoužívat u zvířat se

spastickým onemocněním respiračního nebo gastrointestinálního traktu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zejména po intramuskulární aplikaci se mohou, v případě infiltrace anaerobních bakterií do tkáně

v místě injekčního podání, vyskytnout anaerobní infekce. Pokud se použije pro indukci porodu a

v závislosti na načasování aplikace vzhledem k termínu zabřeznutí, může se zvýšit výskyt zadržených

plodových obalů.

Ve velmi vzácných případech, lze pozorovat reakce anafylaktického typu, které mohou být život

ohrožující a vyžadují rychlou lékařskou péči.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární podání

2 ml, což odpovídá 0,5 mg kloprostenolu, pro toto, u všechn indikací

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Za účelem synchronizace říje ve skupinách samic se doporučuje dvojí aplikace přípravku v intervalu

11 dnů.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

2 dny.

Mléko:

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po prvním otevření vnitřního obalu zaznamenejte datu, za použití doby použitelnosti uvedené v této

příbalové informaci, po kterém musí být zbylý přípravek v lahvičce zlikvidován. Toto datum uveďte do

vyhrazeného místa na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při parenterálním podání jakékoli látky by měla být dodržena základní pravidla asepticity. Místo

injekčního podání musí být důkladně očištěno a dezinfikováno, aby se snížilo riziko infekce

anaerobními bakteriemi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku s kůží nebo sliznicemi. Prostaglandiny typu F

mohou vstřebávat přes kůži a vyvolat bronchospasmus nebo potrat.

S přípravkem musí být

manipulováno tak, aby nedošlo k náhodnému samopodání nebo kontaktu s kůží. Těhotné ženy, ženy

v plodném věku, astmatici a osoby s jiným onemocněním dýchacího traktu by měly při manipulaci

s kloprostenolem dbát zvýšených bezpečnostních opatření. Zvláště tyto osoby by měly při aplikaci

přípravku používat gumové (nebo plastové) rukavice. Při náhodném potřísnění kůže je třeba postižené

místo ihned omýt mýdlem a vodou. V případě náhodného injekčního samopodání přípravku,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích zvířat, u kterých nechceme vyvolat abort nebo porod. Přípravek lze bezpečně

použít během laktace.

Interakce

Současné použití oxytocinu a kloprostenolu zvyšuje účinky na dělohu. Po aplikaci cloprostenolu může

být zvýšen účinek jiných uterotonik.

Nepoužívat u zvířat léčených nesteroidními antiflogistiky, inhibujícími syntézu endogenních

prostaglandinů.

Předávkování

Terapeutická snášenlivost u skotu je široká. Více než 10-násobná předávkování jsou dobře snášena.

Velké předávkování může způsobit přechodný průjem. Nejsou dostupná žádná antidota.

Předávkování neurychlí regresi žlutého tělíska.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, se musí

likvidovat podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.