Curofen 50 mg/g Premix pro medikaci krmiva

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fenbendazol
Dostupné s:
Univet, Ltd.
ATC kód:
QP52AC
INN (Mezinárodní Name):
Fenbendazole (Fenbendazolum)
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Benzimidazoles a související látky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905935 - 1 x 1 kg - pytel
Registrační číslo:
96/029/17-C
Datum autorizace:
2017-05-26

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE pouze pro následující typy balení:

1, 2 a 4kg polypropylenové nádoby s výstelkou tvořenou LDPE vakem

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Curofen 50 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Univet Ltd.

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Curofen 50 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

Fenbendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Bílý prášek

Každý g obsahuje 50 mg fenbendazolum.

4.

INDIKACE

Pro léčbu infestací gastrointestinálního a respiračního traktu prasat dospělci a larválními stádii (L

následujících nematod citlivých k benzimidazolu:

Hyostrongylus rubidus (vlasovka prasečí)

Oesophagostomum spp. (zubovky)

Ascaris suum (škrkavka prasečí)

Trichuris suis (tenkohlavec prasečí)

Metastrongylus apri (plicnivka prasečí)

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakákoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání po zamíchání do kompletního krmiva pro prasata. Krmivo medikované tímto

léčivým přípravkem lze peletovat. Peletování je třeba provádět při teplotách do 70 °C.

Doporučená terapeutická dávka je 5 mg fenbendazolu na kg živé hmotnosti.

Pro zajištění správné dávky je nutné určit živou hmotnost co nejpřesněji.

V případě, že zvířata mají být ošetřena hromadně namísto individuálního ošetření, je nutné je rozdělit

do skupin podle živé hmotnosti a podle toho dávkovat, aby se předešlo poddávkování nebo

předávkování.

K dosažení takovéto dávky:

hromadná medikace / medikace celého stáda jednou dávkou (v jeden den).

Podle následujícího vzorce vypočítejte, kolik je třeba přidat přípravku Curofen 50 mg/g na tunu

krmiva:

[0,1 g * Curofen

50 mg/g / počet dnů

léčby]

Průměrná živá hmotnost

(kg) ošetřovaných zvířat

= kg přípravku Curofen / tuna

Průměrný denní příjem krmiva (kg)

*Pro jedno ošetření je dávkování 5 mg fenbendazolu/kg ž. hm., což odpovídá 100 mg neboli 0,1 g

přípravku Curofen 50 mg/g / kg ž. hm.

Pro ošetření prasat ve fázi růstu a výkrmu je třeba přimíchat tento přípravek do krmiva v

množství 2 kg na tunu krmiva.

Doporučuje se nejprve zamíchat 2 kg prášku do 20 kg suchého krmiva. Tento premix se poté zamíchá

do zbytku krmiva. Toto množství krmiva zajistí jednorázovou léčbu:

800 prasat o živé hmotnosti 25 kg se spotřebou po 1,25 kg medikovaného krmiva. 400 prasat o živé

hmotnosti 50 kg se spotřebou po 2,5 kg medikovaného krmiva.

Pro léčbu prasnic o živé hmotnosti 150 kg se spotřebou po 2 kg medikovaného krmiva

zamíchejte 7,5 kg tohoto přípravku do 1 tuny krmiva. Toto množství medikovaného krmiva zajistí

jednorázovou léčbu 500 prasnic.

Pro léčbu prasnic o živé hmotnosti 200 kg se spotřebou po 2,5 kg medikovaného krmiva

zamíchejte 8 kg tohoto přípravku do 1 tuny krmiva. Toto množství medikovaného krmiva zajistí

jednorázovou léčbu 400 prasnic.

NEBO

(b) Hromadná medikace / medikace celého stáda – rozdělením dávky na 3 nebo 7 dnů, tj.

1,7 mg/kg/den na dobu 3 dnů nebo 0,7 mg/kg/den na dobu 7 dnů. Podávání rovných dílů prášku po

dobu tří nebo sedmi dnů je stejně účinné jako jednorázová dávka v jeden den.

Podle následujícího vzorce vypočítejte, kolik je třeba přidat přípravku Curofen 50 mg/g na tunu

krmiva:

[0,1 g * Curofen

50 mg/g / počet dnů

léčby]

Průměrná živá hmotnost

(kg) ošetřovaných zvířat

= kg přípravku Curofen / tuna

Průměrný denní příjem krmiva (kg)

Prasata

50 mg/g premixu

na tunu krmiva

Fenbendazol na

tunu krmiva

Počet

ošetřených

zvířat na tunu

krmiva

3DENNÍ LÉČBA

Prasata ve fázi růstu a výkrmu (živá hmotnost 30 kg) 666 g

33,3 g

Prasnice (150 kg)

2 500 g

125 g

7DENNÍ LÉČBA

Prasata ve fázi růstu a výkrmu (živá hmotnost 30 kg) 285 g

14,3 g

Prasnice (150 kg)

1 050 g

52,5 g

Při zamíchání do krmiva v množství menším než 2 kg na tunu konečného krmiva smí přípravek míchat

pouze výrobce, který je pro míchání v této úrovni schválený.

Léčba specifických infekcí

Pro léčbu Trichuris suis se doporučuje dávkování rozdělit a podávat po dobu sedmi dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění správné dávky je nutné určit živou hmotnost co nejpřesněji.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 6 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem

Uchovávejte v dobře

uzavřeném obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Doba použitelnosti po zamíchání do potravy nebo peletovaného krmiva: 1 měsíc.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Z důvodu zvýšení rizika vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat

k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny po příliš dlouhou dobu

poddávkování z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo

nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito).

Za použití vhodných testů (např. testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny klinické

případy, u kterých existuje podezření na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu

potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, mělo by být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Curofen 50 mg/g

premix pro medikaci krmiva

pro prasata

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý g obsahuje:

Léčivá látka:

Fenbendazolum

50 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infestací gastrointestinálního a respiračního traktu prasat dospělci a larválními stádii (L

následujících nematod citlivých k benzimidazolu:

Hyostrongylus rubidus (vlasovka prasečí)

Oesophagostomum spp. (zubovky)

Ascaris suum (škrkavka prasečí)

Trichuris suis (tenkohlavec prasečí)

Metastrongylus apri (plicnivka prasečí)

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba

přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny po příliš dlouhou

dobu

poddávkování z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku

nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito).

Za použití vhodných testů (např. testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny

klinické případy, u kterých existuje podezření na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde

výsledky

testu

potvrzují

rezistenci

k určitému

anthelmintiku,

mělo

být

použito

anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nelze vyloučit toxické účinky pro embryo. Při zacházení s tímto veterinárním léčivým

přípravkem musí dbát těhotné ženy zvláštní opatrnosti.

Přípravek může způsobit reakce z přecitlivělosti (alergie). Lidé se známou přecitlivělostí na

fenbendazol by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při manipulaci s přípravkem zabraňte kontaktu s pokožkou.

Při požití může být tento přípravek pro člověka toxický.

Zabraňte náhodnému požití přípravku.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem nebo pří míchání přípravku s krmivem

zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a vdechování prachových částic používáním

ochranného oblečení včetně nepropustných rukavic a obličejové masky. Používejte buď

jednorázový respirátor vyhovující evropské normě EN 149, nebo respirátor pro opakované

použití vyhovující evropské normě EN 140 s filtrem podle normy EN 143.

Další opatření

Tento veterinární léčivý přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože má škodlivé účinky

na vodní organismy.

Bezpečnostní upozornění pro operátory výroben krmiv

Při míchání nebo nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte vhodné vybavení pro

odsávání prachu. Tam, kde to není možné, použijte buď jednorázový respirátor s polomaskou

vyhovující evropské normě EN 149, nebo respirátor pro opakované použití vyhovující evropské

normě EN 140 s filtrem podle normy EN 143.

Při styku s kůží/očima ihned oplachujte velkým množstvím vody.

V případě náhodného požití si vypláchněte ústa velkým množstvím čisté vody a vyhledejte

lékařskou pomoc.

Po použití si umyjte ruce a exponovanou pokožku.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek lze použít u prasnic v průběhu březosti i laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání po zamíchání do kompletního krmiva pro prasata. Krmivo medikované

tímto přípravkem lze peletovat. Peletování je třeba provádět při teplotách do 70 °C.

Doporučená terapeutická dávka je 5 mg fenbendazolu na kg živé hmotnosti.

Pro zajištění správné dávky je nutné určit živou hmotnost co nejpřesněji.

V případě, že zvířata mají být ošetřena hromadně namísto individuálního ošetření, je nutné je

rozdělit do skupin podle živé hmotnosti a podle toho dávkovat, aby se předešlo poddávkování

nebo předávkování.

K dosažení takovéto dávky:

hromadná medikace / medikace celého stáda jednou dávkou (v jeden den).

Podle následujícího vzorce vypočítejte, kolik je třeba přidat přípravku Curofen 50 mg/g na

tunu krmiva:

[0,1 g * Curofen 50 mg/g /

počet dnů léčby]

Průměrná živá hmotnost

(kg) ošetřovaných zvířat

= kg přípravku Curofen / tuna

Průměrný denní příjem krmiva (kg)

*Pro jedno ošetření je dávkování 5 mg fenbendazolu/kg ž. hm., což odpovídá 100 mg

neboli 0,1 g přípravku Curofen 50 mg/g / kg ž. hm.

Pro ošetření prasat ve fázi růstu a výkrmu je třeba přimíchat tento přípravek do krmiva v

poměru 2 kg na tunu krmiva.

Doporučuje se nejprve zamíchat 2 kg prášku do 20 kg suchého krmiva. Tento premix se

poté zamíchá do zbytku krmiva. Toto množství krmiva zajistí jednorázovou léčbu:

800 prasat o živé hmotnosti 25 kg se spotřebou po 1,25 kg medikovaného krmiva. 400

prasat o živé hmotnosti 50 kg se spotřebou po 2,5 kg medikovaného krmiva.

Pro léčbu prasnic o živé hmotnosti 150 kg se spotřebou po 2 kg medikovaného krmiva

zamíchejte 7,5 kg tohoto přípravku do 1 tuny krmiva. Toto množství medikovaného krmiva

zajistí jednorázovou léčbu 500 prasnic.

Pro léčbu prasnic o živé hmotnosti 200 kg se spotřebou po 2,5 kg medikovaného krmiva

zamíchejte 8 kg tohoto přípravku do 1 tuny krmiva. Toto množství medikovaného krmiva

zajistí jednorázovou léčbu 400 prasnic.

NEBO

(b) Hromadná medikace / medikace celého stáda – rozdělením dávky na 3 nebo 7 dnů, tj.

1,7 mg/kg/den na dobu 3 dnů nebo 0,7 mg/kg/den na dobu 7 dnů. Podávání rovných dílů

prášku po dobu tří nebo sedmi dnů je stejně účinné jako jednorázová dávka v jeden den.

Podle následujícího vzorce vypočítejte, kolik je třeba přidat přípravku Curofen 50 mg/g na

tunu krmiva:

[0,1 g * Curofen

Průměrná živá hmotnost

= kg přípravku Curofen / tuna

50 mg/g / počet dnů

léčby]

(kg) ošetřovaných zvířat

Průměrný denní příjem krmiva (kg)

Prasata

50 mg/g

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace