CRYOMAREX (RISPENS + HVT)

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CRYOMAREX (RISPENS + HVT) Zamražený virus pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Zamražený virus pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CRYOMAREX (RISPENS + HVT) Zamražený virus pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935234 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/868/95-C
 • Datum autorizace:
 • 01-11-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CRYOMAREX RISPENS + HVT suspenze pro injekční suspenzi pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l´Aviation, 69800 Saint Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CRYOMAREX RISPENS + HVT suspenze pro injekční suspenzi pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka naředěné vakcíny (0,2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Herpesvirus neurolymphomatosis gallinarum attenuatum

HVT-FC 126.3 - 4 log 10 PFU*

Herpesvirus neurolymphomatosis gallinarum attenuatum

Rispens .3 - 4 log 10 PFU*

*PFU – plakotvorná jednotka

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace drůbeže proti Markově chorobě.

Nástup imunity: 6. den po vakcinaci

Jedna dávka vakcíny dostatečně chrání zvířata během rizikového období.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí – jednodenní kuřata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka 0,2 ml intramuskulárně (stehno, prsní svalovina) nebo subkutánně (dorsální část krku)

pro jednodenní kuře při odchodu z líhně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Používejte ochranné rukavice a brýle při manipulaci s lahvičkou.

Při rozmrazování ampulky vyndané z tekutého dusíku může dojít k jejímu rozbití.

Postup přípravy vakcinačního roztoku:

Z tekutého dusíku vyjímejte pouze ampule určené k bezprostřednímu použití.

Rychle ohřejte obsah ampule ve vodě teplé 25-30

C. Ampuli otevřete, až když je celý

obsah roztaven.

Ampuli během otvírání držte v natažených pažích k zabránění zranění v případech

náhodného rozbití.

Ihned po otevření nasajte obsah ampule do 5ml sterilní stříkačky.

Přeneste suspensi do lahvičky/vaku s rozpouštědlem (Dilumarex) o teplotě 20

C (+/-

Nasajte 2ml roztoku do injekční stříkačky.

Vypláchněte ampuli s těmito 2 ml roztoku a obsah přeneste zpět do lahvičky/vaku

s rozpouštědlem.

Vypláchnutí opakujte jednou až dvakrát.

Naředěná vakcína připravená výše uvedeným způsobem se poté homogenizuje pomalým

protřepáváním, pak je připravena k použití. Použijte vakcínu ihned po naředění (veškerou

naředěnou vakcínu spotřebujte do jedné hodiny).

Během vakcinace průběžně obsah lahvičky protřepávejte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Ampule s vakcínou nutno skladovat v tekutém dusíku ( - 196

Naředěnou vakcínu uchovávejte při teplotě do 25

Naředěnou vakcínu spotřebujte do jedné hodiny.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež. Dodržujte obvyklé aseptické podmínky. Pro přípravu

vakcíny používejte pouze čisté, antiseptik a dezinfekčních prostředků prosté látky.

Na aplikátoru nastavte dávku 0,2 ml a průběžně ji kontrolujte. Náhodně roztavenou vakcínu

odstraňte a nikdy znovu nezmrazujte. Z důvodu šíření vakcinačního viru je doporučeno

oddělit vakcinovaná zvířata od nevakcinovaných.

Nepoužívejte u chovných ptáků a ptáků v období snášky.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla (Dilumarex) dodaného

pro použití s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny náhodně otevřené ampule znehodnoťte.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení

Skleněné ampule s obsahem 1000 nebo 2000 dávek.

1 x 1000 dávek

1 x 2000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Rozpouštědlo: DILUMAREX

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.