CORSIM Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
PRO.MED.CS Praha a.s.
ATC kód:
C10AA01
INN (Mezinárodní Name):
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dávkování:
40MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 30; 50; 60; 20 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SIMVASTATIN
Přehled produktů:
CORSIM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 230/06-C
Datum autorizace:
2009-09-01
EAN kód:
8595026458123

sp.zn. sukls61284/2019

P

říbalová informace: informace pro

pacienta

CORSIM 10

mg potahované tablety

CORSIM 20

mg potahované tablety

CORSIM 40

mg potahované tablety

simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Corsim a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corsim užívat

Jak se Corsim užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Corsim uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Corsim a k

čemu se používá

Corsim obsahuje léčivou látku simvastatin a je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny. Používá se ke

snížení hladin celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látek

nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě toho Corsim zvyšuje hladiny „dobrého” cholesterolu (HDL

cholesterol).

Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dodržovat dietu snižující cholesterol.

Corsim se používá současně s dietou, pokud máte:

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo zvýšené hladiny tuků

v krvi (smíšená hyperlipidemie),

dědičné

onemocnění

(homozygotní

familiární

hypercholesterolemie),

které

zvyšuje

hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být rovněž léčeni dalšími způsoby léčby,

ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte

cukrovku nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jiné cévní onemocnění). Corsim může prodloužit

život snížením rizika problémů se srdečním onemocněním, bez ohledu na množství cholesterolu

v krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Lékař může

cholesterol

změřit

jednoduchým

krevním

testem.

Lékaře

navštěvujte

pravidelně,

sledujte

svůj

cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corsim užívat

Neužívejte Corsim, jestliže

jste alergický(á) na simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

máte v současnosti problémy s játry,

jste těhotná nebo kojíte,

současně užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (léky proti plísňovým infekcím),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika k léčbě infekcí),

inhibitory HIV-proteázy, jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používají se

k léčbě infekce HIV),

boceprevir nebo telaprevir (léky k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (lék proti depresi),

kobicistat (lék k léčbě infekce HIV),

gemfibrozil (lék na snížení cholesterolu),

cyklosporin (lék často užívaný u pacientů s transplantovaným orgánem),

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu),

neužívejte vyšší dávku Corsimu než 40 mg, pokud užíváte lomitapid (lék k léčbě závažných a

vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým

lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Corsim se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

o všech svých zdravotních problémech včetně alergií,

jestliže požíváte velká množství alkoholu,

jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění jater. Corsim pro Vás nemusí být vhodný,

pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání přípravku Corsim na krátký čas

přerušil(a),

pokud trpíte závažným onemocněním plic,

pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka,

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny

fusidové a přípravku Corsim může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

Váš lékař musí předtím, než začnete Corsim užívat, provést krevní test. Tento test je určen ke kontrole

funkce jater. Váš lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil(a) krevní testy ke kontrole, jak fungují Vaše

játra poté, co začnete Corsim užívat.

V průběhu léčby přípravkem Corsim Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.

Pokud se u

Vás vyskytne nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost svalů nebo svalová slabost, ihned se

obraťte na svého lékaře. To proto, že ve vzácných případech mohou být problémy se svaly

závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k

poškození ledvin

a velmi vzácně došlo k

úmrtím.

Riziko rozpadu svalů je vyšší při vyšších dávkách přípravku, zejména při dávce 80 mg. Riziko rozpadu

svalů je rovněž vyšší u některých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje jakákoli z následujících záležitostí,

proberte je se svým lékařem:

je Vám více než 65 let,

jste žena,

máte problémy s ledvinami,

máte problémy se štítnou žlázou,

požíváte velká množství alkoholu,

Vy nebo některý blízký příbuzný máte dědičnou svalovou poruchou,

v minulosti jste měl(a) svalové obtíže během léčby simvastatinem, jinými statiny nebo fibráty (jiné

léky na snížení hladiny cholesterolu).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka také, pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost byla studována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již alespoň

jeden rok menstruují (viz část „Jak se Corsim užívá“). Simvastatin nebyl studován u dětí mladších než

10 let. Více informací Vám poskytne Váš lékař.

Další léčivé přípravky a Corsim

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval(a), pokud užíváte kterýkoli z následujících léků.

Užívání přípravku Corsim s kterýmkoli z těchto léků může zvýšit riziko svalových problémů (viz též

část „Neužívejte Corsim, jestliže“):

cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci orgánů),

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy vyrůstá

mimo dělohu),

léčivé přípravky s léčivými látkami jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo

vorikonazol (léky proti plísňovým infekcím),

fibráty, jako jsou gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol),

erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky k léčbě bakteriálních

infekcí). Během léčby tímto přípravkem neužívejte kyselinu fusidovou. Pokud potřebujete užívat

kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu

tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Corsim

znovu pokračovat. Užívání přípravku Corsim s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové

slabosti,

bolesti

nebo

citlivosti

svalů

(příznaky

tzv.

rhabdomyolýzy).

Více

informací

o rhabdomyolýze viz bod 4 této příbalové informace,

inhibitory HIV-proteázy, jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (léky k léčbě AIDS),

antivirotika

hepatitidu

typu

jako

boceprevir,

telaprevir,

elbasvir

nebo

grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (lék proti depresi),

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat (lék k léčbe infekce HIV),

amiodaron (lék k léčbě nepravidelného srdečního rytmu),

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (léky na vysoký krevní tlak, bolest na hrudi související se

srdečním onemocněním nebo jinými srdečními stavy),

lomitapid (lék k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem),

kolchicin (lék k léčbě dny).

Kromě výše uvedených léků informujte svého lékaře nebo lékárníka také, pokud užíváte:

antikoagulancia, jako jsou warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol (léky k zabránění srážení

krve),

fenofibrát (lék ke snížení cholesterolu),

niacin (lék ke snížení cholesterolu) nebo přípravek obsahující niacin a pocházíte z čínské populace,

rifampicin (lék proti tuberkulóze).

Corsim s

jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně

přípravku Corsim. Proto je nutno vyvarovat se konzumace grapefruitové šťávy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Corsim neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste mohla být

těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Corsim, ihned jej přestaňte užívat a obraťte se na

svého lékaře.

Corsim neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků

a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by Corsim měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je však nutno

vzít v úvahu, že někteří lidé mohou mít po užití přípravku Corsim závrať.

Corsim obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

J

ak se Corsim užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to v závislosti na Vašem stavu, souběžné léčbě a podle toho,

jaké jsou u Vás přítomny rizikové faktory.

Během užívání přípravku Corsim musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Doporučená dávka přípravku Corsim je 1 tableta 10 mg, 20 mg nebo 40 mg užitá perorálně (ústy) jednou

denně.

Dospělí

Obvyklá počáteční dávka je 10 mg, 20 mg nebo v některých případech 40 mg denně. Lékař může dávku

upravit po uplynutí nejméně 4 týdnů na maximálně 80 mg denně. 80mg dávka se doporučuje pouze

dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu a s vysokým rizikem problémů se

srdečním onemocněním, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny cholesterolu při nižších dávkách.

Neužívejte více než 80 mg denně. Lékař může předepsat i nižší dávky, zejména pokud užíváte některý

z léčivých přípravků uvedených výše nebo pokud máte určité onemocnění ledvin.

Použití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících (ve věku 10 až 17 let) je doporučená počáteční dávka 10 mg za den podávaná

večer. Maximální doporučená dávka je 40 mg denně.

Corsim užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Corsim užívejte, dokud Vám lékař

neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal Corsim spolu s jakýmkoli sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující

cholesterol), musíte Corsim užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových

kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Corsim, než jste měl(a)

obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Corsim

neužívejte

dodatečnou

dávku,

prostě

další

užijte

obvyklé

množství

přípravku

Corsim

v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Corsim

informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány jako:

vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů),

velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů),

není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit).

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.

Pokud se vyskytne kterýkoli z

těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a

ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost

do

nejbližší nemocnice:

svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto

problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů (rhabdomyolýza) vedoucího k poškození

ledvin, přičemž velmi vzácně došlo k úmrtím.

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání (angioedém),

Byl hlášen následující velmi vzácný závažný nežádoucí účinek:

závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať (anafylaxe),

silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích,

vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku,

bolesti nebo zánětu kloubů,

zánětu cév,

neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku, kopřivky, citlivosti kůže na slunce, horečky,

zarudnutí,

dušnosti a pocitu nepohody,

obrazu onemocnění připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků na

krvinky),

zánět jater se zežloutnutím kůže a bělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou stolicí,

pocitem únavy nebo slabosti, ztrátou chuti k jídlu,

zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.

Vzácně byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

nízký počet červených krvinek (anemie),

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou,

bolest hlavy, pocit lechtání, závrať,

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, pocit na zvracení,

zvracení),

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů,

slabost,

ztráta paměti, zmatenost.

Byly hlášeny následující velmi vzácné závažné nežádoucí účinky:

selhání jater.

Velmi vzácně byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

nespavost,

špatná paměť.

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa:

erektilní dysfunkce,

deprese,

zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo

k horečce,

problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr,

potíže s pohlavním životem,

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo

vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby,

bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po ukončení

užívání přípravku Corsim (četnost není známa).

Laboratorní hodnoty

:

byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo testů jaterních funkcí a

svalového enzymu (kreatinkináza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

J

ak Corsim uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Corsim obsahuje

Léčivou látkou je simvastatinum.

Corsim 10 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg.

Corsim 20 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 20 mg.

Corsim 40 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný

škrob, butylhydroxyanisol (E320), kyselina askorbová, kyselina citronová, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/6 a 2910/15, červený a žlutý oxid železitý

(E172), triethyl-citrát, oxid titaničitý (E171), povidon 40.

Jak Cor

sim vypadá a co obsahuje toto balení

Corsim 10 mg potahované tablety: oválné, bikonvexní, potahované tablety, broskvového zbarvení

s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji

polknout celou.

Corsim 20 mg potahované tablety: nahnědlé, oválné, bikonvexní, potahované tablety.

Corsim 40 mg potahované tablety: cihlově červené, oválné, bikonvexní, potahované tablety.

Corsim je dodáván v blistrovém balení po 20, 30, 50, 60 nebo 100 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

8. 4. 2019

1/17

sp.zn. sukls61284/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CORSIM 10 mg potahované tablety

CORSIM 20 mg potahované tablety

CORSIM 40 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Corsim 10 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg.

Corsim 20 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 20 mg.

Corsim 40 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktosy 65,73 mg

(Corsim 10 mg), 131,46 mg (Corsim 20 mg), 262,92 mg (Corsim 40 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Corsim 10 mg: oválné, bikonvexní, potahované tablety broskvového zbarvení s půlicí rýhou na jedné

straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Corsim 20 mg: nahnědlé, oválné, bikonvexní, potahované tablety.

Corsim 40 mg: cihlově červené, oválné, bikonvexní, potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie: jako doplněk diety v případech, kdy

je odpověď na dietu a jiné nefarmakologické formy léčby (např. cvičení, snížení tělesné hmotnosti)

nedostatečná.

Léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH): jako doplněk diety a jiných forem

hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy tato forma léčby není vhodná.

Kardiovaskulární prevence

Snížení

kardiovaskulární

mortality

morbidity

u pacientů

s manifestním

aterosklerotickým

kardiovaskulárním

onemocněním

nebo

s diabetes

mellitus,

při

normálních

nebo

zvýšených

koncentracích cholesterolu, jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů a jiné kardioprotektivní

terapii (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Rozmezí dávky simvastatinu je 10 až 80 mg/den, podávaných perorálně v jedné dávce večer. Úpravu

dávkování je v případě potřeby nutno provádět v odstupu minimálně 4 týdnů, na maximální hodnotu

80 mg/den, podávanou v jedné dávce večer. 80mg dávka se doporučuje pouze u nemocných s těžkou

2/17

hypercholesterolemií a vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných

cílů dosaženo pomocí nižších dávek a pokud se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky

(viz body 4.4 a 5.1).

Hypercholesterolemie

Pacient má být ve standardním dietním režimu, zaměřeném na snížení hladiny cholesterolu

tuto dietu

musí pacient dodržovat po celou dobu léčby simvastatinem. Obvyklá počáteční dávka je 10 až

20 mg/den podávaná jednorázově večer. U pacientů, u nichž je nutno dosáhnout většího snížení LDL-C

(přes 45 %), lze začít s dávkou 20 až 40 mg/den, podávanou jednorázově večer. Úpravy dávek v případě

potřeby je nutno provádět, jak je uvedeno výše.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

základě

výsledků

kontrolované

klinické

studie je

doporučená

počáteční

dávka

simvastatinu

40 mg/den večer. Simvastatin je nutno u výše uvedeného typu pacientů užívat jako přídatný způsob

léčby k jiným formám hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy nejsou tyto

formy léčby k dispozici.

U pacientů užívajících lomitapid současně se simvastatinem nesmí dávka simvastatinu překročit

množství 40 mg denně (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Kardiovaskulární prevence

Obvyklá dávka u pacientů s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS, s hyperlipidemií nebo

bez ní) je 20 až 40 mg/den simvastatinu podávaná v jedné dávce večer. Farmakoterapii lze zahájit

souběžně s úpravou stravy a cvičením. Úpravy dávek v případě potřeby je nutno provádět, jak je

uvedeno výše.

Současná ter

apie

Simvastatin je účinný v monoterapii nebo v kombinované terapii spolu se sekvestranty žlučových

kyselin. Dávkování je nutno provádět > 2 hodiny před nebo > 4 hodiny po podání sekvestrantu

žlučových kyselin.

U pacientů

užívajících

simvastatin

současně

s fibráty

(kromě

gemfibrozilu

(viz

4.3)

nebo

fenofibrátu)

nesmí

dávka

simvastatinu

překročit

10 mg/den.

U pacientů

užívajících

současně

simvastatinem amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem nebo přípravky obsahující elbasvir nebo

grazoprevir nesmí dávka simvastatinu překročit 20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

Dávkování při renální insuficienci

U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností není nutno provádět žádné úpravy dávky.

U pacientů s těžkou renální nedostatečností (clearance kreatininu < 30 ml/min) je nutno dávky nad

10 mg/den pečlivě zvážit a jsou-li nutné, podávat je opatrně.

Dávkování

u

starších pacientů

Úprava dávky není nutná.

Dávkování

u

dětí a dospívajících (10 až 17 let)

U dětí a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které jsou alespoň jeden rok po

první menstruaci, ve věku 10 až 17 let) s heterozygotní familární hypercholesterolemií je obvyklá

doporučená výchozí dávka 10 mg jednou denně večer. Dětem a dospívajícím musí být před zahájením

léčby simvastatinem předepsána standardní dieta snižující cholesterol; tuto dietu je nutno dodržovat

i v průběhu léčby simvastatinem.

Doporučené rozmezí dávek je 10 až 40 mg/den; maximální doporučená dávka je 40 mg/den. Dávky je

nutno

individualizovat

podle

doporučeného

cíle

léčby

v souladu

s pediatrickými

terapeutickými

doporučeními (viz body 4.4 a 5.1). Úpravy dávek je nutno činit v intervalech 4 týdnů nebo delších.

Zkušenosti se simvastatinem u prepubertálních dětí jsou omezené.

Způsob podání

K perorálnímu podání.

3/17

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Současné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo

vícenásobně) (např. itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu, vorikonazolu, inhibitorů HIV-

proteázy

(např.

nelfinaviru),

bocepreviru,

telapreviru,

erythromycinu,

klarithromycinu,

telithromycinu, nefazodonu a léčivých přípravků obsahujících kobicistat) (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání lomitapidu se simvastatinem v dávce ˃ 40 mg u pacientů s HoFH (viz body 4.2,

4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/rhabdomyolýza

Simvastatin, stejně jako jiné inhibitory reduktázy HMG-CoA, občas způsobuje myopatii projevující se

bolestí svalů, citlivostí svalů nebo jejich slabostí, přičemž hodnoty kreatinkinázy (CK) jsou vyšší než

10násobek horní hranice normálu (upper limit of normal, ULN). Někdy může dojít až k rhabdomyolýze

s akutním renálním selháním nebo bez něj, se sekundární myoglobinurií; velmi vzácně se vyskytly i

případy úmrtí. Riziko myopatie se zvyšuje se zvyšováním inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy

v plazmě.

Jako u jiných

inhibitorů HMG-CoA reduktázy závisí riziko

myopatie/rhabdomyolýzy na

dávce.

V databázi klinických studií, ve kterých bylo léčeno 41 413 pacientů simvastatinem, z nichž 24 747

(přibližně 60 %) bylo zařazeno do studií s mediánem doby sledování nejméně 4 roky, byl výskyt

myopatie přibližně 0,03 %, 0,08 % a 0,61 % u 20, 40 a 80 mg/den v uvedeném pořadí. V těchto studiích

byli pacienti pečlivě sledováni a některé vzájemně se ovlivňující léčivé přípravky byly vyřazeny.

V klinickém hodnocení, kde byli pacienti s infarktem myokardu v anamnéze léčeni simvastatinem

80 mg/den (střední hodnota doby sledování 6,7 roku), byla incidence myopatie přibližně 1,0 %

v porovnání

s 0,02 % u pacientů léčených

dávkou

20 mg/den.

Přibližně

polovina

těchto

případů

myopatie se vyskytla během prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího roku

léčby byla přibližně 0,1 % (viz body 4.8 a 5.1).

Riziko myopatie je v porovnání s jinými terapiemi založenými na statinech u pacientů léčených

simvastatinem v dávce 80 mg vyšší, přičemž účinnost ohledně snížení LDL-C je podobná. Proto se

dávka 80 mg simvastatinu smí používat pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií a s vysokým

rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných cílů dosaženo při nižších dávkách,

a tam, kde se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky. U pacientů užívajících

simvastatin v dávce

80 mg, u nichž je

potřebné

interagující léčivo, se

musí

použít nižší

dávka

simvastatinu nebo alternativní režim založený na statinech s nižším potenciálem k lékovým interakcím

(viz dále „Opatření ke snížení rizika myopatie způsobeného interakcemi léčivých přípravků“ a body 4.2,

4.3 a 4.5).

V klinické studii, ve které byli pacienti s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění léčeni

simvastatinem v dávce 40 mg/den (medián doby sledování 3,9 roku), byla incidence myopatie přibližně

0,05 % u pacientů jiného než čínského původu (n = 7 367) v porovnání s 0,24 % u pacientů čínského

původu (n = 5 468). Protože jediná asijská populace hodnocená v této klinické studii byla čínská, je

třeba být opatrný při předepisování simvastatinu asijským pacientům a musí být použita nejnižší možná

dávka.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení

funkce

jaterních

OATP

transportních

proteinů

může

zvyšovat

systémovou

expozici

simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat

jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči

genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1 %. Na

4/17

základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazýváni také CC), kteří jsou léčeni

80 mg

simvastatinu,

v průběhu

jednoho

roku

léčby

riziko

vzniku

myopatie

15 %,

zatímco

u heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5 %. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT) (viz bod

5.2) je odpovídající riziko 0,3 %. Tam, kde je to možné, má být v rámci posouzení individuálních

přínosů a rizik léčby před předepsáním simvastatinu v dávce 80 mg zváženo genetické vyšetření na

přítomnost alely C a u nosičů genotypu CC se má od předepsání vysoké dávky upustit. Nepřítomnost

tohoto genu při genetickém vyšetření ovšem nevylučuje, že se myopatie může vyskytnout.

Měření kreatinkinázy

Hodnoty kreatinkinázy (CK) se nesmí měřit po náročné fyzické zátěži ani v přítomnosti možné

alternativní příčiny zvýšení hodnot CK, protože v takovém případě je interpretace hodnot obtížná.

Pokud jsou výchozí hodnoty CK zvýšené (> 5× ULN), je nutno hodnoty po 5 až 7 dnech přeměřit

a potvrdit tak výsledky.

Před léčbou

Všechny pacienty zahajující terapii simvastatinem, nebo ty, u nichž se zvyšuje dávka simvastatinu, je

nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je, aby okamžitě ohlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest

nebo citlivost svalů nebo svalovou slabost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozicí pro rhabdomyolýzu. Aby byla stanovena

referenční hodnota CK, měla by být změřena před začátkem léčby v následujících případech:

starší pacienti (> 65 let),

ženské pohlaví,

porucha funkce ledvin,

nekontrolovaný hypothyreoidismus,

dědičné onemocnění svalů v osobní či rodinné anamnéze,

svalová toxicita statinů nebo fibrátů v anamnéze,

závislost na alkoholu.

V takových případech je nutno zvážit poměr prospěchu z léčby k jeho riziku, přičemž se doporučuje

klinické sledování. Jestliže se u pacienta při užívání statinů či fibrátů již vyskytlo svalové onemocnění,

léčba jinými zástupci této skupiny se smí zahájit pouze se zvýšenou opatrností. Jestliže hodnota CK

výrazně překračuje normální hodnotu (> 5× ULN), léčba se nesmí zahájit.

Během léčby

Jestliže se během léčby statinem objeví bolest, slabost nebo křeče svalů, musí se změřit hodnota CK.

Jestliže se tato hodnota bez náročné fyzické zátěže výrazně zvýšila (> 5× ULN), léčba se musí ukončit.

Jestliže jsou svalové symptomy závažné a způsobují denní obtíže, i pokud je hodnota CK < 5× ULN,

může se zvážit přerušení léčby. Jestliže je podezření na myopatii z jakýchkoli jiných příčin, musí se

léčba ukončit.

Jestliže symptomy odezní a CK se vrátí k normálu, může se uvažovat o opětovném nasazení statinu či

zavedení léčby jiným statinem v nejnižší dávce za pečlivého sledování.

U pacientů titrovaných na dávku 80 mg byl pozorován vyšší výskyt myopatie (viz bod 5.1). Doporučuje

se pravidelné stanovování kreatinkinázy, protože to může být užitečné při zjišťování subklinických

případů myopatie. Neexistuje však žádná záruka, že takové sledování vzniku myopatie zabrání.

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v

průběhu nebo po ukončení léčby

některými statiny byl hlášen velmi vzácně. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní proximální

svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení léčby statiny (viz

bod 4.8).

Terapie simvastatinem má být dočasně přerušena na několik dnů před plánovaným chirurgickým

zákrokem nebo pokud nastane jakýkoli závažný zdravotní nebo chirurgický stav.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobené interakcemi léčivých přípravků (viz také bod 4.5)

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy se signifikantně zvyšuje současným užíváním simvastatinu se

silnými inhibitory CYP3A4 (jako je itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, erythromycin,

klarithromycin,

telithromycin,

inhibitory

HIV-proteázy

(např.

nelfinavir),

boceprevir,

telaprevir,

nefazodon,

léčivé

přípravky

obsahující

kobicistat),

stejně

jako

s gemfibrozilem,

cyklosporinem

a danazolem. Použití těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

5/17

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je také zvýšené současným užíváním amiodaronu, amlodipinu,

verapamilu nebo diltiazemu spolu s určitými dávkami simvastatinu (viz body 4.2 a 4.5). Riziko

myopatie, včetně rhabdomyolýzy, může být zvýšeno při současném užívání kyseliny fusidové se statiny

(viz bod 4.5). U pacientů s HoFH může být toto riziko zvýšeno užíváním lomitapidu současně se

simvastatinem.

Proto

pokud

týče

inhibitorů

CYP3A4,

současné

užívání

simvastatinu

s itrakonazolem,

ketokonazolem,

posakonazolem,

vorikonazolem,

inhibitory

HIV-proteázy

(např.

nelfinavir),

boceprevirem, telaprevirem, erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem, nefazodonem a

léčivými přípravky obsahujícími kobicistat kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Pokud je léčba

silnými

inhibitory

CYP3A4

(látkami,

které

zvyšují

přibližně

pěti-

nebo

vícenásobně)

nevyhnutelná, musí se po dobu léčby přerušit terapie simvastatinem (a zvážit podávání jiného statinu).

Navíc je při současném užívání simvastatinu s některými dalšími méně účinnými inhibitory CYP3A4,

flukonazolem, verapamilem, diltiazemem, nutná opatrnost (viz body 4.2 a 4.5). Je nutno se vyvarovat

současného užívání grapefruitové šťávy a simvastatinu.

Podávání simvastatinu s gemfibrozilem je kontraindikováno (viz bod 4.3). Vzhledem ke zvýšenému

riziku myopatie a rhabdomyolýzy dávka simvastatinu nesmí u pacientů současně užívajících fibráty

s výjimkou fenofibrátu překročit 10 mg denně (viz body 4.2 a 4.5). Při předepisování fenofibrátu spolu

se simvastatinem je nutná opatrnost, protože obě látky mohou při samostatném podání vyvolávat

myopatii.

Simvastatin se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů

po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové

považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Byly

hlášeny případy rabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou a

statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj objeví

jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů. Léčbu statinem je možné znovu zahájit

7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé

systémové podávání kyseliny fusidové, např. při léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech

zvážit současné podávání statinu a kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Kombinovaného použití simvastatinu v dávkách vyšších než 20 mg denně spolu s amiodaronem,

amlodipinem, verapamilem nebo diltiazemem je nutno se vyvarovat. U pacientů s HoFH je třeba se

vyvarovat současného užívání lomitapidu se simvastatinem v dávkách vyšších než 40 mg denně (viz

body 4.2, 4.3 a 4.5).

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více. Pokud se simvastatin

podává se středně silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně 2- až 5násobně),

může být nutná úprava dávky simvastatinu. U některých středně silných inhibitorů CYP3A4, např.

diltiazemu, se doporučuje maximální dávka simvastatinu 20 mg (viz bod 4.2).

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP (Breast Cancer Resistant Protein). Současné

podávání přípravků, které jsou inhibitory BCRP (např. elbasvir a grazoprevir), může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému riziku myopatie; proto se má v závislosti na

předepsané dávce zvážit úprava dávky simvastatinu. Současné podávání elbasviru a grazopreviru se

simvastatinem nebylo studováno, nicméně u pacientů se současnou léčbou přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir nemá dávka simvastatinu přesáhnout 20 mg denně (viz bod 4.5).

Ve vzácných případech byla myopatie/rhabdomyolýza spojena se současným podáváním inhibitorů

HMG-CoA reduktázy a niacinu (kyselina nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (≥ 1 g/den),

přičemž každá z těchto látek může sama o sobě způsobit myopatii.

V klinické

studii

(medián

doby

sledování

roku)

zahrnující

pacienty

s vysokým

rizikem

kardiovaskulárního onemocnění a s dobře kontrolovanými hladinami LDL cholesterolu při dávce

simvastatinu 40 mg/den s nebo bez ezetimibu v dávce 10 mg nebyl při přídavku lipidy modifikujících

dávek (≥ 1 g/den) niacinu (kyseliny nikotinové) u kardiovaskulárních výsledků žádný přidaný benefit.

Proto lékaři uvažující o kombinované léčbě spočívající v podávání simvastatinu a niacinu (kyselina

nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (≥ 1 g/den) nebo přípravků obsahujících niacin musí

pečlivě zvážit potenciální přínosy a rizika a musí pacienty pečlivě sledovat s ohledem na výskyt

6/17

jakýchkoli známek a symptomů bolesti, citlivosti nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců

léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z léčiv.

Kromě toho byla v této studii incidence myopatie přibližně 0,24 % u pacientů čínského původu

užívajících

simvastatin

v dávce

40 mg

nebo

kombinaci

ezetimib/simvastatin

v dávce

10/40 mg

v porovnání s 1,24 % u pacientů čínského původu užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo

kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10/40 mg s kombinací kyselina nikotinová/laropiprant v dávce

2000 mg/40 mg s řízeným uvolňováním. Protože jediná asijská populace hodnocená v této studii byla

čínská, a protože incidence myopatie je vyšší u pacientů čínského původu než u pacientů jiného původu,

současné

podávání

simvastatinu

s lipidy

modifikujícími

dávkami

(≥

1 g/den)

niacinu

(kyseliny

nikotinové) se u asijských pacientů nedoporučuje.

Acipimox je strukturně příbuzný s niacinem. Ačkoliv acipimox nebyl studován, riziko toxických účinků

na svaly může být podobné jako u niacinu.

Účinky na játra

V klinických studiích bylo u několika dospělých pacientů, jimž byl podáván simvastatin, pozorováno

přetrvávající zvýšení (> 3× ULN = trojnásobek horní hranice normálu) sérových transamináz. Po

přerušení nebo ukončení léčby simvastatinem u těchto jedinců obvykle hladiny transamináz zvolna

klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučuje se provádět jaterní testy před zahájením léčby a poté vždy, když je to z klinického hlediska

třeba. Pacienti, u nichž se dávka zvýší na 80 mg, musí před zvýšením dávky, 3 měsíce po zvýšení dávky

na 80 mg a následně periodicky (např. každého půl roku) po dobu prvního roku léčby podstoupit

dodatečné vyšetření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pacientům, u nichž dojde ke zvýšení hladin

sérových

transamináz

u těchto

pacientů

nutné

vyšetření

urychleně

zopakovat

poté

častěji

kontrolovat. Jestliže hladiny transamináz vykazují progresi, zvláště pokud se zvýší na 3× ULN a

přetrvávají, musí se simvastatin vysadit. Mějte na paměti, že ALT může pocházet ze svalů, a proto její

zvýšení spolu s kreatinkinázou může ukazovat na myopatii (viz výše „Myopatie/rhabdomyolýza

Po uvedení na trh byly hlášeny případy fatálního a nefatálního selhání jater u pacientů užívajících

statiny, včetně simvastatinu. Pokud se v průběhu léčby simvastatinem objeví závažné poškození jater

s klinickými symptomy a/nebo hyperbilirubinemie nebo žloutenka, okamžitě přerušte léčbu. Pokud není

nalezena jiná etiologie, neobnovujte léčbu simvastatinem.

Přípravek by měl být užíván s opatrností u pacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejně jako v případě ostatních hypolipidemických přípravků bylo po terapii simvastatinem hlášeno

středně závažné (< 3× ULN) zvýšení hladin sérových transamináz. Tyto změny se objevily brzy po

zahájení terapie simvastatinem, byly často přechodného rázu, nebyly doprovázeny žádnými symptomy

a léčbu nebylo nutno přerušit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko však

nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny – redukcí kardiovaskulárního rizika – a není proto důvod pro

ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno 5,6 až

6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky

monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Intersticiální plicní nemoc

U některých statinů včetně simvastatinu byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při

dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Projevy mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení

celkového stavu (únava, úbytek na váze a horečka). Pokud vznikne podezření na intersticiální plicní

nemoc, musí se léčba statinem ukončit.

Pediatrická populace (10 až 17 let)

Bezpečnost a účinnost simvastatinu u pacientů ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií

byla

hodnocena

v kontrolované

klinické

studii

dospívajících

chlapcích

7/17

Tannerova stupně II a vyššího a na dívkách, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci. Pacienti

léčení simvastatinem měli profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu pacientů léčených

placebem. Dávky vyšší než 40 mg nebyly u této populace studovány. V této omezené kontrolované

studii nebyl u dospívajících chlapců a dívek zjištěn žádný detekovatelný účinek na růst nebo pohlavní

zrání, ani žádný účinek na délku menstruačního cyklu u dívek (viz body 4.2, 4.8 a 5.1.) Dospívající

dívky léčené simvastatinem je nutno poučit o vhodných antikoncepčních metodách (viz body 4.3 a 4.6).

U pacientů ve věku < 18 let nebyla bezpečnost a účinnost studována u doby léčení > 48 týdnů, přičemž

dlouhodobé účinky na tělesné, duševní a pohlavní zrání nejsou známy. Simvastatin nebyl studován

u pacientů mladších 10 let, ani u prepubertálních dětí a dívek před první menstruací.

Přípravek

Corsim

obsahuje monohydrát laktosy.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Farmakodynamické interakce

Interakce s

hypolipidemiky, která mohou při samostatném podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání s fibráty. Navíc dochází

k farmakokinetické interakci s gemfibrozilem, jejímž výsledkem jsou zvýšené plazmatické koncentrace

simvastatinu (viz dále „Farmakokinetické interakce“ a body 4.3 a 4.4). Pokud se simvastatin a fenofibrát

podávají současně, nejsou k dispozici důkazy o tom, že by riziko myopatie překračovalo souhrn

jednotlivých rizik pro každý přípravek. Pro ostatní fibráty nejsou k dispozici odpovídající údaje

farmakovigilance a farmakokinetiky. Při současném podávání simvastatinu s lipidy modifikujícími

dávkami niacinu (≥ 1 g/den) byly pozorovány vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Preskripční doporučení ohledně interagujících látek jsou shrnuta v tabulce níže (další podrobnosti jsou

uvedeny v textu; viz také body 4.2, 4.3 a 4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem myopatie/rhabdomyolýzy

Interagující látky

Preskripční doporučení

Silné inhibitory CYP3A4, např.:

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Vorikonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIV-proteázy (např.

nelfinavir)

Boceprevir

Telaprevir

Nefazodon

Kobicistat

Cyklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Kontraindikováno se simvastatinem.

Další fibráty (kromě fenofibrátu)

Nepřekračovat dávku 10 mg simvastatinu denně.

Niacin (kyselina nikotinová) (≥ 1 g/den)

Nedoporučuje se podávat společně se simvastatinem u

asijských pacientů.

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Nepřekračovat dávku 20 mg simvastatinu denně.

8/17

Diltiazem

Elbasvir

Grazoprevir

Lomitapid

Nepřekračovat dávku 40 mg simvastatinu denně u

pacientů s HoFH.

Kyselina fusidová

Nedoporučuje se podávat společně se simvastatinem.

Grapefruitová šťáva

Vyvarovat se požití grapefruitové šťávy během užívání

simvastatinu.

Účinky jiných léčiv na simvastatin

Interakce zahrnující

inhibitory CYP3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4. Silné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují riziko

rozvoje myopatie a rhabdomyolýzy tím, že během terapie simvastatinem zvyšují koncentrace inhibiční

aktivity

reduktázy

HMG-CoA

v plazmě.

Mezi

tyto

inhibitory

patří

itrakonazol,

ketokonazol,

posakonazol, vorikonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV-proteázy (např.

nelfinavir),

boceprevir, telaprevir,

nefazodon

léčivé

přípravky

obsahující kobicistat.

Současné

podávání itrakonazolu vedlo k více než desetinásobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové (což

je aktivní beta-hydroxykyselinový metabolit). Telithromycin vedl k 11násobnému zvýšení expozice

kyselině simvastatinové.

Kombinace s itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, vorikonazolem, inhibitory HIV-proteázy

(např. nelfinavir), boceprevirem, telaprevirem, erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem,

nefazodonem a léčivými přípravky obsahujícími kobicistat, stejně jako s gemfibrozilem, cyklosporinem

a danazolem, jsou kontraindikovány (viz bod 4.3). Pokud je léčba silnými inhibitory CYP3A4 (látky,

které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo vícenásobně) nevyhnutelná, je nutno během léčby terapii

simvastatinem vysadit (a zvážit podávání jiného statinu). Při kombinování simvastatinu s některými

méně účinnými inhibitory CYP3A4, flukonazolem, verapamilem nebo diltiazemem (viz body 4.2 a 4.4),

je nutno postupovat opatrně.

Flukonazol

Při současném podávání simvastatinu a flukonazolu byly hlášeny vzácné případy rhabdomyolýzy (viz

bod 4.4).

Cyklosporin

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy je při současném podávání cyklosporinu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s cyklosporinem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). Přestože mechanismus není

zcela prozkoumán, bylo prokázáno, že cyklosporin zvyšuje hodnoty AUC inhibitorů HMG-CoA

reduktázy. Ke zvýšení hodnoty AUC kyseliny simvastatinové dochází nejspíše částečně v důsledku

inhibice CYP3A4 a/nebo OATP1B1.

Danazol

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání danazolu se simvastatinem zvýšeno; proto

je podávání s danazolem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Gemfibrozil

Gemfibrozil zvyšuje hodnotu AUC kyseliny simvastatinové 1,9násobně, nejspíše v důsledku inhibice

glukuronidační dráhy a/nebo OATP1B1 (viz body 4.3 a 4.4). Současné podávání s gemfibrozilem je

kontraindikováno.

Kyselina fusidová

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se

statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo

farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí). Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí

se po dobu léčby kyselinou fusidovou vysadit léčba přípravkem Corsim. Viz také bod 4.4.

9/17

Amiodaron

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání amiodaronu se simvastatinem zvýšeno

(viz bod 4.4). V klinické studii byla myopatie popsána u 6 % pacientů se simvastatinem v dávce 80 mg

spolu s amiodaronem. Proto dávka simvastatinu nesmí u pacientů léčených současně amiodaronem

překročit 20 mg denně.

Blokátory vápníkového kanálu

Verapamil

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání verapamilu a simvastatinu v dávce 40

nebo 80 mg zvýšeno (viz bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání s verapamilem

k 2,3násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše částečně v důsledku inhibice

CYP3A4. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně léčených verapamilem překročit 20 mg

denně.

Diltiazem

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání diltiazemu a simvastatinu v dávce 80 mg

zvýšeno (viz bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání diltiazemu k 2,7násobnému

zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše v důsledku inhibice CYP3A4. Dávka simvastatinu

proto nesmí u pacientů současně léčených diltiazemem překročit 20 mg denně.

Amlodipin

Pacienti

léčení

amlodipinem

současně

simvastatinem

mají

zvýšené

riziko

myopatie.

farmakokinetické

studii

způsobilo

podávání

amlodipinu

1,6násobné

zvýšení

expozice

kyselině

simvastatinové. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně léčených amlodipinem překročit

20 mg denně.

Lomitapid

Při současném podávání simvastatinu s lomitapidem může být riziko myopatie a rhabdomyolýzy

zvýšeno (viz body 4.3 a 4.4.). Proto u pacientů s HoFH, kteří užívají současně lomitapid, nesmí dávka

simvastatinu překročit 40 mg denně.

Středně silné inhibitory CYP3A4

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více (viz bod 4.4.).

Inhibitory

transportního proteinu OATP1B1

Kyselina simvastatinová je substrát transportního proteinu OATP1B1. Současné podávání léčivých

přípravků,

které

jsou

inhibitory

transportního

proteinu

OATP1B1,

může

vést

zvýšeném

plazmatickým koncentracím kyseliny simvastatinové a ke zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.3 a

4.4.).

Inhibitory BCRP (Breast Cancer Resistant Protein)

Současné podávání léčivých přípravků, které jsou inhibitory BCRP, včetně přípravků obsahujících

elbasvir nebo grazoprevir, může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému

riziku myopatie (viz body 4.2 a 4.4.).

Niacin (kyselina nikotinová)

Při současném podávání simvastatinu s lipidy modifikujícími dávky niacinu (kyseliny nikotinové)

(≥ 1 g/den) byly pozorovány vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy. Ve farmakokinetické studii

vedlo současné podání jediné 2g dávky kyseliny nikotinové s prodlouženým uvolňováním spolu se

simvastatinem v dávce 20 mg k mírnému zvýšení AUC simvastatinu a kyseliny simvastatinové a C

kyseliny simvastatinové v plazmě.

Grapefruit

ová šťáva

Grapefruitová šťáva inhibuje cytochrom P450 3A4. Současné podávání velkých množství (více než litr

denně)

grapefruitové

šťávy

simvastatinu

vedlo

k 7násobnému

zvýšení

expozice

kyselině

10/17

simvastatinové. Příjem 240 ml grapefruitové šťávy ráno a podání simvastatinu večer také vedlo

k 1,9násobnému zvýšení. Proto je nutno se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy během léčby

simvastatinem.

Kolchicin

Existují

hlášení

myopatie

rhabdomyolýzy

při

současném

podávání

kolchicinu

simvastatinu

pacientům s poruchou funkce ledvin. U pacientů užívajících tuto kombinaci se doporučuje pečlivé

klinické sledování.

Rifampicin

Jelikož

rifampicin

silným

induktorem

CYP3A4,

může

u pacientů

dlouhodobě

léčených

rifampicinem (např. léčba tuberkulózy) objevit ztráta účinnosti simvastatinu. Ve farmakokinetické studii

na normálních dobrovolnících byla hodnota plochy pod křivkou průběhu koncentrace (AUC) kyseliny

simvastatinové při současném podávání rifampicinu snížena o 93 %.

Účinky simvastatinu na farmakokinetiku jiných léčiv

Simvastatin nemá inhibiční účinek na cytochrom P450 3A4. Neočekává se proto, že by simvastatin

ovlivňoval plazmatické koncentrace látek biotransformovaných prostřednictvím cytochromu P450 3A4.

Perorální

antikoagulancia

dvou

klinických

studiích,

jedné

provedené

u zdravých

dobrovolníků

druhé

u pacientů

s hypercholesterolemií, simvastatin v dávce 20 až 40 mg/den mírně potencoval účinek kumarinových

antikoagulancií: protrombinový čas, uváděný jako mezinárodní normalizovaný poměr (International

Normalized Ratio, INR), se ve studiích s dobrovolníky a pacienty zvýšil z výchozí hodnoty 1,7 na 1,8,

respektive z 2,6 na 3,4. Byly popsány velmi vzácné případy zvýšených hodnot INR. U pacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia je nutno protrombinový čas stanovit ještě před zahájením léčby

simvastatinem a

v časné fázi léčby dostatečně často na to, aby se vyloučila významná

změna

protrombinového času. Jakmile se zjistí stabilní hodnoty protrombinového času, lze protrombinový čas

monitorovat

v intervalech,

které

jsou

obvykle

doporučené

pacienty

užívající

kumarinová

antikoagulancia. Pokud se dávka simvastatinu změní nebo vysadí, je nutno postup opakovat. Terapie

simvastatinem nebyla spojena s krvácením ani se změnami protrombinového času pacientů, kteří

neužívali antikoagulancia.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Corsim je během těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Bezpečnost u těhotných žen nebyla stanovena. U těhotných žen nebyly provedeny žádné kontrolované

klinické studie se simvastatinem. Byly přijata ojedinělá hlášení vrozených anomálií po nitroděložní

expozici inhibitorům reduktázy HMG-CoA. Nicméně v analýze přibližně 200 prospektivně sledovaných

těhotenství, u nichž došlo v prvním trimestru k expozici simvastatinu nebo jinému velmi podobnému

inhibitoru reduktázy HMG-CoA, byla incidence vrozených anomálií srovnatelná s hodnotou zjištěnou

ve všeobecné populaci. Tento počet těhotenství byl ze statistického hlediska dostatečný k vyloučení

2,5násobného nebo většího nárůstu vrozených anomálií vůči základní hodnotě incidence.

I když nejsou k dispozici důkazy o tom, že by se incidence vrozených anomálií u potomků pacientů

užívajících simvastatin nebo jiný velmi podobný inhibitor reduktázy HMG-CoA lišila od hodnoty

pozorované ve všeobecné populaci, může léčba matky simvastatinem snížit koncentrace mevalonátu,

který je prekurzorem biosyntézy cholesterolu, u plodu. Ateroskleróza je chronický proces a pouhé

vysazení

hypolipidemik

během

těhotenství

nemělo

mít

velký

dopad

dlouhodobé

riziko

v souvislosti s primární hypercholesterolémií. Z těchto důvodů se Corsim nesmí podávat těhotným

ženám, ženám, které se snaží otěhotnět nebo u nichž lze těhotenství předpokládat. Léčbu simvastatinem

je nutno po dobu těhotenství nebo do vyloučení těhotenství přerušit (viz body 4.3 a 5.3).

Kojení

Není známo, zda se simvastatin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Protože

do lidského mateřského mléka se vylučuje mnoho látek a s ohledem na potenciální závažné nežádoucí

reakce, nesmějí ženy užívající Corsim své děti kojit (viz bod 4.3).

11/17

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií týkající se vlivu simvastatinu na fertilitu člověka.

Simvastatin nemá žádný vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Simvastatin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při řízení

vozidel nebo obsluze strojů je však nutno vzít v úvahu skutečnost, že vzácně byly po uvedení přípravku

na trh popsány závratě.

4.8

Nežádoucí účinky

Četnosti následujících nežádoucích účinků, které byly popsány během klinických studií a/nebo po

uvedení simvastatinu na trh, se uvádějí podle jejich výskytu ve velkých, dlouhodobých, placebem

kontrolovaných klinických studiích včetně studií HPS (Heart Protection Study) a 4S (Scandinavian

Simvastatin Survival Study) zahrnujících 20 536 (HPS) a 4 444 pacientů (4S) (viz bod 5.1). V případě

studie HPS byly zaznamenány pouze závažné příhody, jako jsou myalgie, zvýšení sérových transamináz

a CK. V případě studie 4S byly zaznamenány všechny nežádoucí příhody uvedené dále. Pokud byl

v těchto studiích výskyt nežádoucích příhod při podávání simvastatinu nižší než u placeba, nebo stejný

jako u placeba, a pokud byly s rozumnou mírou příčinné souvislosti spontánně hlášeny podobné

příhody, jsou tyto příhody klasifikovány jako „vzácné”.

Ve studii HPS (viz bod 5.1) zahrnující 20 536 pacientů užívajících simvastatin v dávce 40 mg/den

(n = 10 269) nebo placebo (n = 10 267) byly profily bezpečnosti u pacientů léčených simvastatinem

40 mg a pacientů užívajících placebo po střední hodnotu doby 5 let studie srovnatelné. Četnost vysazení

v důsledku nežádoucích účinků byla srovnatelná (4,8 % u pacientů užívajících simvastatin 40 mg ve

srovnání s 5,1 % u pacientů užívajících placebo). Incidence myopatie u pacientů užívajících simvastatin

40 mg byla < 0,1 %. Ke zvýšení transamináz (> 3× ULN potvrzená opakovaným vyšetřením) došlo

u 0,21 % (n = 21) pacientů užívajících 40 mg simvastatinu ve srovnání s 0,09 % (n = 9) pacientů

užívajících placebo.

Četnosti nežádoucích účinků jsou řazeny následujícím způsobem: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné:

anemie.

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

: anafylaxe.

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

: nespavost.

Není známo

: deprese.

Poruchy nervového systému

Vzácné:

bolest hlavy, parestezie, závrat, periferní neuropatie.

Velmi vzácné

: poruchy paměti.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známo:

intersticiální plicní nemoc (viz bod 4.4).

Gastrointestinální poruchy

Vzácné:

zácpa, bolest břicha, flatulence, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvracení, pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné:

hepatitida/žloutenka.

12/17

Velmi vzácné:

fatální a nefatální jaterní selhání.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné:

vyrážka, pruritus, alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné:

myopatie* (včetně myositidy), rhabdomyolýza s akutním selháním ledvin nebo bez něj (viz bod

4.4), myalgie, svalové křeče.

* V klinickém hodnocení se myopatie vyskytovala s četností „časté“ u pacientů léčených simvastatinem

80 mg/den v porovnání s pacienty léčenými dávkou 20 mg/den (1,0 %, respektive 0,02 %) (viz body 4.4

a 4.5).

Není známo:

tendinopatie, někdy komplikovaná rupturou,

munitně zprostředkovaná nekrotizující

myopatie (IMNM)**.

V průběhu

léčby

nebo

léčbě

některými

statiny

byla

velmi

vzácně

hlášena

imunitně

zprostředkovaná nekrotizující myopatie (IMNM), autoimunitní myopatie. Klinicky je pro IMNM

charakteristické: přetrvávající slabost proximálního svalstva a zvýšení kreatinkinázy v séru, které

přetrvává i přes ukončení léčby statiny; biopsie svalu ukazující nekrotizující myopatii bez významného

zánětu; zlepšení po použití imunosupresivních látek (viz bod 4.4).

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo:

erektilní dysfunkce.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné:

astenie.

Vzácně byl popsán zjevný syndrom přecitlivělosti, který zahrnoval některé z následujících projevů:

angioedém, syndrom připomínající lupus, polymyalgia rheumatica, dermatomyozitida, vaskulitida,

trombocytopenie, eozinofilie, zvýšení hodnot ESR, artritida a artralgie, urtikarie, fotosenzitivita,

horečka, návaly horka, dyspnoe a malátnost.

Vyšetření

Vzácné:

zvýšení

sérových

transamináz

(alaninaminotransferáza,

aspartátaminotransferáza,

gamaglutamyltranspeptidáza) (viz bod 4.4 „Účinky na játra“), zvýšení alkalické fosfatázy, zvýšení

hodnot kreatinkinázy v séru (viz bod 4.4).

U statinů, včetně simvastatinu, bylo hlášeno zvýšení HbA1c a glykemie nalačno.

Po uvedení na trh byla vzácně hlášena porucha kognitivních funkcí (např. ztráta paměti, zapomnětlivost,

amnézie, poruchy paměti, zmatenost) spojená s užíváním statinů, včetně simvastatinu. Hlášení nejsou

obvykle závažná a jsou reverzibilní po vysazení statinu, s proměnlivou dobou nástupu symptomů (1 den

až roky) a vymizení symptomů (v průměru 3 týdny).

U některých statinů byly hlášeny další nežádoucí účinky:

poruchy spánku (včetně nočních můr),

sexuální dysfunkce,

diabetes mellitus: frekvence výskytu bude záviset na přítomnosti nebo absenci rizikových faktorů

(glukóza

nalačno

≥ 5,6 mmol/l,

> 30 kg/m

zvýšení

triglyceridů

v krvi,

hypertenze

v anamnéze).

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)

Ve 48týdenní studii na dětech a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které byly

alespoň jeden rok po první menstruaci, 10 až 17 let věku) s heterozygotní familární hypercholesterolemií

(n = 175) byl profil bezpečnosti a snášenlivosti ve skupině léčené simvastatinem obecně podobný

profilu ve skupině léčené placebem. Dlouhodobé účinky na tělesné, duševní a pohlavní zrání nejsou

známy. O léčbě delší než 1 rok nejsou v současnosti k dispozici dostatečné údaje (viz body 4.2, 4.4 a

5.1).

13/17

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Dosud bylo hlášeno několik případů předávkování; maximální přijatá dávka byla 3,6 g. Všichni pacienti

se zotavili bez následků. Pro případ předávkování není k dispozici žádná konkrétní léčba. V takovém

případě je nutno přijmout symptomatická a podpůrná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vl

astnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázy; ATC kód: C10AA01.

Mechanismus účinku

Po perorálním podání je simvastatin, což je inaktivní lakton, hydrolyzován v játrech na příslušnou formu

aktivní

beta-hydroxykyseliny,

která

účinně

inhibuje

HMG-CoA

reduktázu

(3-hydroxy-3-

methylglutarylkoenzym A reduktázu). Tento enzym katalyzuje konverzi HMG-CoA na mevalonát, což

je časný a rychlost určující krok v biosyntéze cholesterolu.

Farmakodynamické účinky

Ukázalo se, že simvastatin snižuje normální i zvýšené hladiny LDL-C. LDL se tvoří z lipoproteinu

o velmi nízké hustotě (VLDL) a k jeho katabolismu dochází převážně prostřednictvím LDL receptorů

s vysokou afinitou. Mechanismus snižování hladin LDL simvastatinem může zahrnovat jak snižování

hladin VLDL cholesterolu (VLDL-C), tak i indukci receptoru LDL s výsledným snížením produkce

a zvýšeným katabolismem LDL-C. Během léčby simvastatinem dochází i k podstatnému snížení hladin

apolipoproteinu B. Kromě toho simvastatin mírně zvyšuje hladiny HDL-C a snižuje plazmatické hladiny

triglyceridů (TG). V důsledku těchto změn dochází ke snížení poměrů celkový-C/HDL-C a LDL-

C/HDL-C.

Klinická účinnost a bezpečnost

Vysoké riziko ischemické choroby srdeční

(ICHS)

nebo stávající ischemická choroba srdeční

Ve studii HPS (Heart Protection Study) byl účinek léčby simvastatinem hodnocen u 20 536 pacientů (ve

věku 40 až 80 let), bez hyperlipidemie nebo s ní, a s ischemickou chorobou srdeční, jiným okluzivním

tepenným postižením nebo s diabetes mellitus. V této studii bylo 10 269 pacientů léčeno simvastatinem

v dávce 40 mg/den a 10 267 nemocných dostávalo placebo po střední hodnotu doby 5 let. Při výchozím

vyšetření vykázalo 6 793 pacientů (33 %) koncentrace LDL-C nižší než 116 mg/dl; 5 063 (25 %)

hodnoty mezi 116 a 135 mg/dl a 8 680 pacientů (42 %) hodnoty nad 135 mg/dl.

Léčba simvastatinem v dávce 40 mg/den ve srovnání s placebem významně snížila riziko mortality ze

všech příčin (1 328 [12,9 %] u pacientů léčených simvastatinem versus 1 507 [14,7 %] u pacientů

s placebem; p = 0,0003), a to v důsledku 18% snížení koronární smrti (587 [5,7 %] versus 707 [6,9 %];

p = 0,0005; snížení absolutního rizika o 1,2 %). Pokles výskytu smrti z nevaskulárních příčin nedosáhl

statistické

významnosti.

Simvastatin také

snížil

riziko

závažných

koronárních

příhod

(souhrnný

hodnocený parametr nefatálního IM nebo smrti v důsledku ICHS) o 27 % (p < 0,0001). Simvastatin

snížil potřebu koronární revaskularizace (včetně koronárního bypassu nebo perkutánní transluminální

koronární angioplastiky) a periferních a jiných nekoronárních revaskularizačních výkonů o 30 %

(p < 0,0001) a 16 % (p = 0,006) (v uvedeném pořadí). Simvastatin snížil riziko cévních mozkových

příhod o 25 % (p < 0,0001), tento výsledek lze připsat 30% snížení výskytu ischemických cévních

mozkových příhod (p < 0,0001). Navíc v podskupině pacientů s diabetem simvastatin snížil riziko

rozvoje makrovaskulárních komplikací včetně periferních revaskularizačních procedur (operace nebo

angioplastika), amputací dolních končetin nebo vředů na dolních končetinách o 21 % (p = 0,0293).

14/17

Úměrné snížení výskytu příhod bylo v každé podskupině pacientů podobné, včetně podskupiny bez

jedinců s ischemickou chorobou srdeční, ale s postižením cerebrovaskulárních nebo periferních tepen,

mužů i žen, a to jedinců ve věku pod i nad 70 let při vstupu do studie, s hypertenzí nebo bez ní, a hlavně

jedinců se vstupní koncentrací LDL cholesterolu pod 3,0 mmol/l.

Ve studii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) byl hodnocen účinek léčby simvastatinem na

celkovou mortalitu u 4 444 pacientů s ICHS a výchozí hodnotou celkového cholesterolu 212 až

309 mg/dl

(5,5

8,0 mmol/l).

V této

multicentrické,

randomizované,

dvojitě

slepé,

placebem

kontrolované studii byli nemocní s anginou pectoris nebo prodělaným infarktem myokardu (IM) léčeni

dietou, standardní péčí a buď simvastatinem v dávce 20 až 40 mg/den (n = 2 221), nebo placebem

(n = 2 223) s mediánem trvání 5,4 roky. Simvastatin snížil riziko smrti o 30 % (absolutní snížení rizika

o 3,3 %). Riziko smrti pro ICHS se snížilo o 42 % (absolutní snížení rizika o 3,5 %).

Simvastatin rovněž snižoval riziko velké koronární příhody (smrt v důsledku ischemické choroby

srdeční plus v nemocnici ověřený a tichý nefatální infarkt myokardu) o 34 %. Dále simvastatin

významně snižoval riziko fatálních a nefatálních cerebrovaskulárních příhod (cévní mozková příhoda a

tranzitorní ischemická ataka) o 28 %. U nekardiovaskulární mortality nebyl mezi skupinami žádný

statisticky významný rozdíl.

Studie

Study

Effectiveness

Additional

Reductions

Cholesterol

Homocysteine

(SEARCH) hodnotila účinky léčby simvastatinem v dávce 80 mg v porovnání s 20 mg (medián doby

pozorování 6,7 roku) na velké cévní příhody (major vascular events MVEs; definované jako fatální

ischemická choroba srdeční, nefatální infarkt myokardu, koronární revaskularizace, nefatální nebo

fatální mrtvice nebo periferní revaskularizace) u 12 064 pacientů s infarktem myokardu v anamnéze.

V incidenci MVEs mezi těmito dvěma skupinami nebyl žádný významný rozdíl; simvastatin v dávce

20 mg (n = 1 553; 25,7 %) vs. simvastatin v dávce 80 mg (n = 1 477; 24,5 %); RR 0,94, 95% interval

spolehlivosti: 0,88 až 1,01. Absolutní rozdíl v LDL-C mezi těmito dvěma skupinami byl v průběhu

studie 0,35 ± 0,01 mmol/litr. Bezpečnostní profily byly v obou skupinách podobné s tou výjimkou, že

incidence myopatie byla přibližně 1,0 % u pacientů léčených simvastatinem v dávce 80 mg v porovnání

s 0,02 % u pacientů na dávce 20 mg. Přibližně polovina těchto případů myopatie se vyskytla během

prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího roku léčby byla přibližně 0,1 %.

Primární hypercholesterolemie a kombinovaná hyperlipidemie

Ve studiích srovnávajících účinnost a bezpečnost simvastatinu v dávce 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg

denně u pacientů s hypercholesterolemií bylo dosaženo středních hodnot snížení LDL-C o 30 %, 38 %,

41 % a 47 %. Ve studiích s pacienty s kombinovanou (smíšenou) hyperlipidemií, kteří dostávali

simvastatin

v dávce

40 mg

80 mg,

medián

snížení

triglyceridů

respektive

33 %

(u placeba 2 %). Střední hodnoty zvýšení hladin HDL-C byly 13, respektive 16 % (u placeba 3 %).

Pediatrická populace (10 až 17 let)

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii bylo 175 pacientů (99 chlapců Tannerova stadia II

a vyššího a 76 dívek, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci) ve věku 10 až 17 let (střední

hodnota věku 14,1 roku) s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (heFH) randomizováno do

skupiny léčené simvastatinem nebo placebem po dobu 24 týdnů (základní studie). Zařazení do studie

vyžadovalo výchozí hodnoty LDL-C mezi 160 a 400 mg/dl a alespoň jednoho rodiče s hladinou

LDL-C > 189 mg/dl. Dávkování simvastatinu (jednou denně večer) bylo 10 mg prvních 8 týdnů, 20 mg

druhých 8 týdnů a následně 40 mg. Ve 24týdenním prodloužení studie si pokračování v léčbě zvolilo

144 pacientů, kterým bylo podáváno 40 mg simvastatinu nebo placebo.

Simvastatin významně snižoval plazmatické hladiny LDL-C, TG, a Apo B. Výsledky pokračování po

48 týdnech byly srovnatelné s výsledky základní studie. Po 24 týdnech léčby byla střední hodnota

dosažených hodnot LDL-C 124,9 mg/dl (rozpětí: 64,0 až 289,0 mg/dl) ve skupině léčené simvastatinem

v dávce 40 mg v porovnání s 207,8 mg/dl (rozpětí: 128,0 až 334,0 mg/dl) ve skupině léčené placebem.

Po 24 týdnech léčby simvastatinem (se zvyšováním dávky z 10 na 20 mg až na 40 mg denně

v 8týdenních intervalech) simvastatin snižoval střední hodnoty LDL-C o 36,8 % (placebo: 1,1% vzestup

výchozích hodnot), Apo B o 32,4 % (placebo: 0,5 %) a medián hladin TG o 7,9 % (placebo: 3,2 %) a

zvyšoval střední hodnoty hladin HDL-C o 8,3 % (placebo: 3,6 %). Dlouhodobé přínosy simvastatinu na

kardiovaskulární příhody u dětí s heFH nejsou známy.

Bezpečnost

účinnost

dávek

40 mg

denně

nebyly

u dětí

s heterozygotní

familiární

hypercholesterolemií

studovány.

Dlouhodobá

účinnost

léčby

simvastatinem

v dětství

snížení

morbidity a mortality v dospělosti nebyla zjišťována.

15/17

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatin

inaktivní

lakton,

který

in

vivo

snadno

hydrolyzuje

odpovídající

beta-hydroxykyselinu, účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy. K hydrolýze dochází hlavně v játrech,

tempo hydrolýzy v lidské plazmě je velmi pomalé.

Farmakokinetické

vlastnosti

byly

hodnoceny

u dospělých.

Farmakokinetické

údaje

u dětí

a dospívajících nejsou k dispozici.

Absorpce

U lidí se simvastatin dobře vstřebává a prochází rozsáhlou biotransformací v játrech při prvním

průchodu. Metabolismus v játrech závisí na průtoku krve játry. Játra jsou primárním místem účinku

aktivní formy. Dostupnost beta-hydroxykyseliny v systémovém oběhu po perorální dávce simvastatinu

dosáhla méně než 5 % dávky. Maximální plazmatické koncentrace aktivních inhibitorů je dosaženo

přibližně 1 až 2 hodiny po podání simvastatinu. Souběžný příjem jídla vstřebávání neovlivňuje.

Farmakokinetika jednorázových a opakovaných dávek simvastatinu neprokázala hromadění léku po

opakovaných dávkách.

Distribuce

Vazba simvastatinu a jeho aktivního metabolitu na bílkoviny je více než 95 %.

Eliminace

Simvastatin je substrátem CYP 3A4 (viz body 4.3 a 4.5). Hlavními metabolity simvastatinu v lidské

plazmě jsou beta-hydroxykyselina a čtyři další aktivní metabolity. Po perorální dávce radioaktivního

simvastatinu podané člověku se do 96 hodin 13 % radioaktivity vyloučilo močí a 60 % stolicí. Množství

zachycené ve stolici představuje ekvivalent vstřebaného léku vyloučeného do žluči i nevstřebaný lék.

Po intravenózní injekci beta-hydroxykyselinového metabolitu je poločas 1,9 hodin. V moči se vyloučilo

ve formě inhibitorů průměrně pouze 0,3 % i.v. dávky.

Simvastatin je aktivně vychytáván do hepatocytů transportérem OATP1B1.

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP.

Zvláštní populace

Polymorfismus SLCO1B1

Nosiči genu SLCO1B1, alely c.521T>C, mají nižší aktivitu OATP1B1. Průměrná expozice (AUC)

hlavního aktivního metabolitu kyseliny simvastatinové je 120

heterozygotních nosičů alely C (CT)

a 221

% u

homozygotních nosičů (CC) v

porovnání s

pacienty, kteří mají nejčastěji se vyskytující

genotyp (TT). Alela C má v

evropské populaci frekvenci výskytu 18

%. U

pacientů s

polymorfismem

SLCO1B1 je riziko zvýšené expozice simvastatinu, což může vést ke zvýšenému riziku r

abdomyolýzy

(viz bod 4.4).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Na základě klasických studií farmakodynamiky, toxicity při opakovaných dávkách, genotoxicity

a kancerogenity u zvířat bylo zjištěno, že u pacientů se nepředpokládají jiná rizika, než jaká lze očekávat

na základě farmakologických mechanismů. Při maximálně tolerovaných dávkách u potkana a králíka

nevedlo podávání simvastatinu k malformacím plodu, neměl žádný vliv na plodnost, ani na reprodukční

funkci a neonatální vývoj.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

monohydrát laktosy

mikrokrystalická celulosa

předbobtnalý kukuřičný škrob

16/17

butylhydroxyanisol (E320)

kyselina askorbová

kyselina citronová

koloidní bezvodý oxid křemičitý

mastek

magnesium-stearát

Potahová vrstva

hypromelosa 2910/6 a 2910/15

žlutý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

triethyl-citrát

oxid titaničitý (E171)

mastek

povidon 40

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s

ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Corsim 10 mg potahované tablety: 31/228/06-C

Corsim 20 mg potahované tablety: 31/229/06-C

Corsim 40 mg potahované tablety: 31/230/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. 6. 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 12. 3. 2014

17/17

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8. 4. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace