CORNUSAN 10MG/80MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM) ; EZETIMIB (EZETIMIBUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C10BA02
INN (Mezinárodní Name):
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM) ; EZETIMIBE (EZETIMIBUM)
Dávkování:
10MG/80MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50; 100; 300
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SIMVASTATIN A EZETIMIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 405/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls62268/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cornusan 10 mg/10 mg tablety

Cornusan 10 mg/20 mg tablety

Cornusan 10 mg/40 mg tablety

Cornusan 10 mg/80 mg tablety

ezetimibum/simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cornusan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cornusan užívat

Jak se přípravek Cornusan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cornusan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cornusan a k

čemu se používá

Přípravek Cornusan obsahuje léčivé látky ezetimib a simvastatin. Přípravek Cornusan je lék užívaný

ke snižování hladin celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol), a tukových

látek nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Cornusan navíc zvyšuje hladiny „dobrého“

cholesterolu (HDL cholesterol).

Přípravek Cornusan snižuje hladiny cholesterolu dvěma způsoby. Léčivá látka ezetimib snižuje

množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Léčivá látka simvastatin, patřící do skupiny

„statinů“, blokuje tvorbu cholesterolu, který si tělo samo vytváří.

Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách tepen, kde

vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Toto

zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo cévní mozkové příhodě.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu

v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Přípravek Cornusan se používá u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou

dietou. Během užívání tohoto léku máte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Cornusan se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolémie [heterozygotní familiární

i nefamiliární]) nebo zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšenou hyperlipidemií):

pokud je léčba samotným statinem nedostatečná,

pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách.

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolémie), které zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.

srdečním onemocněním, přípravek Cornusan snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové

příhody, nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na

hrudi.

Přípravek Cornusan Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cornusan užívat

Neužívejte přípravek Cornusan:

jestliže jste alergický(á) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže v současné době máte onemocnění jater,

jestliže jste těhotná nebo kojíte,

jestliže užíváte léky s jednou nebo více než jednou z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových

infekcí),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí),

inhibitory HIV proteázy jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory

HIV proteázy jsou používány k léčbě HIV infekcí),

boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekcí virem hepatitidy C),

nefazodon (používaný k léčbě depresí),

kobicistat,

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu),

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu),

danazol (syntetický hormon požívaný k léčbě endometriózy, tedy stavu, kdy sliznice

dělohy roste mimo dělohu),

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce) podávaný ústy nebo injekčně. Kombinace kyseliny

fusidové a přípravku Cornusan může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza),

neužívejte vyšší dávku přípravku Cornusan než 10/40 mg, pokud užíváte lomitapid (požívaný k

léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda je Váš lék uveden v seznamu výše, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cornusan informujte svého lékaře nebo lékárníka jestliže:

trpíte jakýmkoli onemocněním včetně alergií,

konzumujete větší množství alkoholu, nebo jestliže jste v minulosti prodělal(a) onemocnění

jater. Přípravek Cornusan pro Vás nemusí být tím správným lékem,

máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal(a) užívat tablety

přípravku Cornusan,

jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Cornusan, a pokud máte

během užívání přípravku Cornusan jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře

pracují Vaše játra.

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra

fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Cornusan.

Během léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko vzniku cukrovky. Pokud máte zvýšenou hladinu cukru a tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký

krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění.

Je třeba se vyvarovat kombinovaného užívání přípravku Cornusan s fibráty (určitý typ léků snižující

hladinu cholesterolu), protože kombinované užívání přípravku Cornusan a fibrátů nebylo dosud

studováno.

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citli

vost nebo slabost

ve svalech. To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, mohou

zahrnovat rozpad svalů vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Cornusan, zejména pak u dávky

10 mg/80 mg. Riziko rozpadu svalů je také větší u některých pacientů. Proberte se svým lékařem,

pokud pro Vás platí cokoliv z následujícího:

máte problémy s ledvinami,

máte problémy se štítnou žlázou,

je Vám 65 let a více,

jste žena,

měl(a) jste již někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým se říká

„statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako gemfibrozil a

bezafibrát),

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpíte dědičným svalovým onemocněním.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Použití přípravku Cornusan se nedoporučuje u dětí ve věku méně než 10 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Cornusan

Informujte svého lékaře o všech lécích s některými z následujících léčivých látek, které užíváte, které

jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Cornusan spolu

s kterýmkoli z následujících léků může zvýšit riziko svalových potíží (některé z nich již byly uvedeny

výše v bodu „Neužívejte přípravek Cornusan“).

-

pokud potřebujete k

léčbě bakteriální infekce užívat kyselinu fusidovou ústy, budete

muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem.

Váš lékař Vám sdělí, kdy bude

bezpečné znovu zahájit léčbu přípravkem Cornusan. Užívání přípravku Cornusan s

kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů

(rhabdomyolýza). Pro více informací o rhabdomyolýze viz bod 4,

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu),

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, tedy stavu, kdy sliznice dělohy

roste mimo dělohu),

léky s léčivými látkami jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo

vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí),

fibráty s léčivými látkami jako gemfibrozil a bezafibrát (používané ke snižování cholesterolu),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí),

inhibitory HIV proteázy, jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k

léčbě AIDS),

antivirotika na hepatitidu typu C, jako jsou boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (používaný k léčbě deprese),

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat,

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelné srdeční činnosti),

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na

hrudi spojené se srdečním onemocněním, nebo s jiným srdečním stavem),

lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s

cholesterolem),

vysoké dávky (1 g nebo více každý den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (také používané ke

snižování cholesterolu),

kolchicin (používaný k léčbě dny).

Stejně jako u léků uvedených výše, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které

užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou

dostupné bez lékařského předpisu. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte cokoliv z

následujícího:

léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion,

fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia),

cholestyramin (také používaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje účinek přípravku

Cornusan,

fenofibrát (také používaný ke snižování cholesterolu),

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy),

tikagrelor (používaný k zabránění srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici).

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte přípravek

Cornusan.

Přípravek Cornusan s

jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které ovlivňují metabolismus některých léků

včetně přípravku Cornusan. Je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy, protože může

zvýšit riziko svalových potíží.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Cornusan, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo se domníváte, že jste

těhotná. Pokud byste během léčby přípravkem Cornusan otěhotněla, přestaňte přípravek okamžitě

užívat a vyhledejte svého lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Cornusan, protože není známo,

zda jsou léčivé látky vylučovány do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Cornusan ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Je však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku Cornusan závratě.

Přípravek Cornusan obsahuje laktózu

Tablety přípravku Cornusan obsahují cukr zvaný laktóza. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Cornusan užívá

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná, podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho

osobního rizika.

Tablety nemají půlicí rýhu a nesmí se dělit.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete přípravek Cornusan užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny

cholesterolu.

V této cholesterol snižující dietě máte při užívání přípravku Cornusan pokračovat.

Dospělí: Dávka je 1 tableta užívaná ústy jednou denně.

Dospívající (ve věku 10 až 17 let): Dávka je 1 tableta užívaná ústy jednou denně (maximální dávka

10 mg/40 mg jednou denně nesmí být překročena).

Přípravek Cornusan v dávce 10 mg/80 mg je doporučen pouze dospělým pacientům s velmi vysokou

hladinou cholesterolu a s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých se nedosáhlo cílových hladin

cholesterolu nižšími dávkami.

Pokud nelze dosáhnout optimálního dávkování pomocí přípravku Cornusan, může Vám lékař

předepsat jiné tablety obsahující ezetimib/simvastatin.

Přípravek Cornusan užívejte večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Cornusan spolu s jiným lékem na snížení cholesterolu, který

obsahuje léčivou látku cholestyramin nebo jiný sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek

Cornusan užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více pří

pravku Cornusan

, než jste měl(a)

Vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cornusan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, užijte normální dávku

přípravku Cornusan v obvyklý čas následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cornusan

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého (viz bod 2).

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest svalů,

zvýšení hodnot laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových

funkcí (kreatinkinázy).

Byly hlášeny následující méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi,

prodloužení doby srážení krve, bílkovina v moči, snížení tělesné hmotnosti,

závrať, bolest hlavy, pocit brnění,

bolest břicha, porucha trávení, plynatost, pocit nevolnosti, zvracení, nadýmání, průjem, sucho

v ústech, pálení žáhy,

vyrážka, svědění, kopřivka,

bolest kloubů, bolest, citlivost, slabost nebo křeče svalů, bolest šíje, bolest v pažích a nohou,

bolest zad,

neobvyklá únava nebo slabost, pocit únavy, bolest na hrudi, otok, obzvláště na rukou a nohou,

poruchy spánku, problémy se spaním.

Navíc byly u lidí užívajících kombinaci ezetimibu a simvastatinu nebo samotný ezetimib nebo

simvastatin hlášeny následující nežádoucí účinky:

snížení počtu červených krvinek (anémie), snížení počtu krevních buněk, které může

způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopenie),

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou, špatná paměť, ztráta paměti, zmatenost,

rozmazané vidění a postižení zraku (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů),

dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky,

zácpa,

zánět slinivky břišní, často se silnými bolestmi břicha,

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč

nebo světle zbarvená stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater,

žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti,

zvracení),

vypadávání vlasů; vystouplá červená vyrážka někdy s tečkovitými lézemi (erythema

multiforme),

vyrážka, která se může objevit na kůži nebo boláky v ústech (lichenoidní lékový výsev) (mohou

postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: alergické reakce včetně otoku obličeje,

rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže při dýchání nebo polykání a vyžadují

okamžitou léčbu (angioedém), závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním

nebo závrať (anafylaxe, která může postihnout až 1 z 10 000 pacientů, a anafylaktické reakce),

bolest nebo zánět kloubů, zánět krevních cév, neobvyklé podlitiny, kožní vyrážky a otok,

kopřivka, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocit nepohody, obraz

onemocnění podobný lupusu (včetně vyrážky, onemocnění kloubů a ovlivnění bílých krvinek),

bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče, rozpad svalů, přetržení svalu (může

postihnout až 1 z 10 000 pacientů); problémy se šlachami, někdy komplikované jejich

přetržením,

snížení chuti k jídlu,

návaly horka, vysoký krevní tlak,

bolest,

erektilní dysfunkce; gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) (může postihnout až 1 z 10 000

pacientů),

deprese,

změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr,

sexuální potíže,

cukrovka. Je pravděpodobné, že pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby,

bolest, citlivost svalů nebo slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po ukončení léčby

přípravkem Cornusan (četnost není známa).

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo

slabost svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu

sv

alů s následným poškozením ledvin; a velmi vzácně mohou být i příčinou úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Cornusan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cornusan obsahuje

Léčivými látkami jsou ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum10 mg a

simvastatinum 10 mg. Jedna tableta obsahuje ezetimibum10 mg a simvastatinum 20 mg. Jedna tableta

obsahuje ezetimibum 10 mg a simvastatinum 40 mg. Jedna tableta obsahuje ezetimibum10 mg a

simvastatinum 80 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety

: monohydrát laktózy, hypromelóza, sodná sůl kroskarmelózy, mikrokrystalická celulóza,

kyselina askorbová, kyselina citronová, butylhydroxyanisol, propyl-gallát, magnesium-stearát.

Pigmentová směs

: monohydát laktózy, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a čený

oxid železitý (E172).

Jak přípravek Cornusan vypadá a co obsahuje toto balení

Cornusan 10 mg/10 mg tablety jsou světle hnědé, skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety o průměru

6 mm, s označením “511” na jedné straně.

Cornusan 10 mg/20 mg tablety jsou světle hnědé, skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety o průměru

8 mm, s označením “512” na jedné straně.

Cornusan 10 mg/40 mg tablety jsou světle hnědé, skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety o průměru

10 mm, s označením “513” na jedné straně.

Cornusan 10 mg/80 mg tablety jsou světle hnědé, skvrnité, bikonvexní tablety tvaru tobolky, o

velikosti 17,5 x 7,55 mm, s označením “515” na jedné straně.

Velikost balení:

10 mg/10 mg: 10, 30, 50 100 a 300 tablet

10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg: 30, 50, 100 a 300 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Street, Dupnitsa, 2600, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko

Ezimvalla

Německo

Ezimvalla

Itálie

Ezetimibe e Simvastatina Zentiva

Portugalsko

Ezetimiba + Sinvastatina Zentiva

Slovenská republika

Cornusan 10 mg/10 mg

Cornusan 10 mg/20 mg

Cornusan 10 mg/40 mg

Cornusan 10 mg/80 mg

Polsko

Axocar

Česká republika

Cornusan

Bulharsko

Cornusan

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

29. 4. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls62268/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cornusan 10 mg/10 mg tablety

Cornusan 10 mg/20 mg tablety

Cornusan 10 mg/40 mg tablety

Cornusan 10 mg/80 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a simvastatinum 10 mg.

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a simvastatinum 20 mg.

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a simvastatinum 40 mg.

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a simvastatinum 80 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta 10 mg/10 mg obsahuje 51,6 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta 10 mg/20 mg obsahuje 113,3 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta 10 mg/40 mg obsahuje 236,5 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta 10 mg/80 mg obsahuje 483,0 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Cornusan 10 mg/10 mg tablety: světle hnědé, skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 6 mm, s

označením “511” na jedné straně, druhá strana hladká.

Cornusan 10 mg/20 mg tablety: světle hnědé, skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 8 mm, s

označením “512” na jedné straně, druhá strana hladká.

Cornusan 10 mg/40 mg tablety: světle hnědé, skvrnité, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 10 mm, s

označením “513” na jedné straně, druhá strana hladká.

Cornusan 10 mg/80 mg tablety: světle hnědé, skvrnité bikonvexní tablety tvaru tobolky, o velikosti

17,5 x 7,55 mm, s označením “515” na jedné straně, druhá strana hladká.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence kardiovaskulárních příhod

Přípravek Cornusan je indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod (viz bod 5.1) u pacientů s

ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS), bez

ohledu na to, zda předtím byli léčeni statinem.

Hypercholesterolémie

Přípravek Cornusan je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní

familiární i nefamiliární) hypercholesterolémií nebo smíšenou hyperlipidémií, kde je vhodné použití

kombinovaného přípravku:

u pacientů, kteří nejsou samotným statinem dostatečně kontrolováni,

u pacientů, kteří se již léčí statinem a ezetimibem.

Homozygotní familiární hypercholesterolémie (HoFH)

Přípravek Cornusan je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s HoFH. Pacienti mohou

dostávat i další přídatnou terapii (např. aferézu nízkodenzitního lipoproteinu [LDL]).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Hypercholesterolé

mie

Pacient musí být na odpovídající hypolipidemické dietě a v průběhu léčby přípravkem Cornusan musí

v dietě pokračovat.

Přípravek se podává perorálně. Dávkovací rozmezí přípravku Cornusan je od 10 mg/10 mg/den až po

10 mg/80 mg/den večer. V klinických případech, kdy není možné dosáhnout optimální dávky

ezetimib/simvastatinu pomocí přípravku Cornusan, mohou být použity jiné formy a síly

ezetimib/simvastatinu, které jsou na trhu. Běžná dávka je 10 mg/20 mg/den nebo 10 mg/40 mg/den

podaná jednorázově večer. Dávka10 mg/80 mg se doporučuje pouze u pacientů se závažnou

hypercholesterolémií a s vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých se při nižších

dávkách nedosáhlo léčebných cílů a pokud se očekává, že přínosy převáží nad potenciálními riziky

(viz body 4.4 a 5.1). Při zahajování léčby nebo úpravě dávky je třeba vzít v úvahu pacientovu

koncentraci cholesterolu nízkodenzitního lipoproteinu (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C),

riziko ischemické choroby srdeční a odpověď na aktuální cholesterol snižující léčbu.

Dávka přípravku Cornusan má být individuálně upravena podle známé účinnosti různých sil dávek

přípravku Cornusan (viz bod 5.1, Tabulka 2) a podle odpovědi na aktuální cholesterol snižující léčbu.

Úprava dávky, pokud je zapotřebí, má být provedena s odstupem minimálně 4 týdnů. Přípravek

Cornusan lze podávat s jídlem nebo bez něj. Tableta nemá být rozdělena.

Pacienti s

ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem

(AKS)

v anamnéze

Ve studii zaměřené na snížení rizika kardiovaskulárních příhod (IMPROVE-IT) byla počáteční dávka

10/40 mg jednou denně večer. Dávka 10/80 mg se doporučuje, pouze pokud se předpokládá, že

přínosy převáží nad potenciálními riziky.

Homozygo

tní familiární hypercholesterolé

mie

Doporučená zahajovací dávka přípravku Cornusan pro pacienty s homozygotní familiární

hypercholesterolémií je 10 mg/40 mg/den večer. Dávka 10 mg/80 mg se doporučuje, pouze pokud se

předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky (viz dále; body 4.3 a 4.4). Přípravek

Cornusan lze použít jako přídatný přípravek k dalším formám hypolipidemické léčby (např. LDL

aferéza) u těchto pacientů, nebo pokud není taková léčba k dispozici.

U pacientů užívajících lomitapid současně s přípravkem Cornusan nesmí dávka přípravku Cornusan

překročit množství 10/40 mg denně (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Současné podávání s

jinými léčivými přípravky

Přípravek Cornusan je nutno podávat ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantu

žlučových kyselin.

U pacientů užívajících amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem nebo přípravky obsahující elbasvir

nebo grazoprevir současně s přípravkem Cornusan nemá dávka přípravku Cornusan překročit hodnotu

10 mg/20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

U pacientů, kteří užívají hypolipidemické dávky niacinu (≥ 1 g/denně) současně s přípravkem

Cornusan, nemá dávka přípravku Cornusan překročit hodnotu 10 mg/20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

Starší pacienti

U starších pacientů není nutné dávku upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Léčba musí být zahájena pod dohledem specialisty.

Dospívající ≥ 10 let (pubertální status: chlapci Tannerův stupeň II a vyšší a dívky, které již alespoň

jeden rok menstruují): Klinické zkušenosti u pediatrických a dospívajících pacientů (ve věku 10-17

let) jsou omezené. Obvyklá doporučená zahajovací dávka je 10 mg/10 mg jednou denně večer.

Doporučené dávkové rozmezí je 10 mg/10 mg až maximálně10 mg/40 mg/den (viz body 4.4 a 5.2).

Děti < 10 let: Přípravek Cornusan se u dětí mladších 10 let kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti a

účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2). Zkušenosti s dětmi před pubertou jsou omezené.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 5 až 6) není nutno dávkování

upravovat. Léčba přípravkem Cornusan se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou (Child-

Pughovo skóre 7 až 9) nebo závažnou dysfunkcí jater (Child-Pughovo skóre > 9). (Viz body 4.4 a 5.2.)

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (odhadovaná rychlost glomerulární filtrace ≥ 60

ml/min/1,73 m

) není vyžadována úprava dávkování. U pacientů s chronickým onemocněním ledvin a

odhadovanou rychlostí glomerulární filtrace < 60 ml/min/1,73 m

je doporučená dávka přípravku

Cornusan 10 mg/20 mg jednou denně večer (viz body 4.4, 5.1 a 5.2). Vyšší dávky mají být podávány s

opatrností.

Způsob podání

Přípravek Cornusan je určen k perorálnímu podání. Přípravek Cornusan může být podáván jedenkrát

denně večer.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Současné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližne pěti- nebo

vícenásobně) (např. itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu, vorikonazolu, erythromycinu,

klarithromycinu, telithromycinu, inhibitorů HIV proteázy (např. nelfinaviru), bocepreviru,

telapreviru, nefazodonu a léčivých přípravků obsahujících kobicistat) (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání lomitapidu s přípravkem Cornusan v dávce > 10/40 mg u pacientů s HoFH (viz

body 4.2, 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/Rhabdomyolýza

Po uvedení ezetimibu na trh byly popsány případy myopatie a rhabdomyolýzy. Většina pacientů, u

nichž došlo k rozvoji rhabdomyolýzy, užívala statiny současně s ezetimibem. Rhabdomyolýza však

byla velmi vzácně popsána při monoterapii ezetimibem a velmi vzácně po přidání ezetimibu k jiným

látkám, o nichž je známo, že mohou vyvolat zvýšené riziko rozvoje rhabdomyolýzy.

Přípravek Cornusan obsahuje simvastatin. Simvastatin, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA

reduktázy, ojediněle vyvolává myopatii projevující se svalovou bolestí, citlivostí nebo slabostí při

hodnotách kreatinkinázy (CK) vyšších než 10násobek horní hranice normálu (upper limit of normal,

ULN). Někdy má myopatie podobu rhabdomyolýzy bez akutního selhání ledvin nebo s ním na

podkladě myoglobinurie a velmi vzácně se vyskytly případy úmrtí. Riziko myopatie se zvyšuje s

vysokým stupněm aktivity inhibitorů HMG-CoA reduktázy v plazmě (tj. zvýšením hladiny

simvastatinu a kyseliny simvastatinové v plazmě), což může být částečně způsobeno interakcí léčiv,

která interferují s metabolismem simvastatinu a/nebo transportními dráhami (viz bod 4.5).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy závisí riziko myopatie/rhabdomyolýzy na

dávce simvastatinu. V databázi klinické studie, ve které bylo léčeno 41 413 pacientů simvastatinem, z

nichž 24 747 (přibližně 60 %) bylo zařazeno do studií s mediánem doby pozorování alespoň 4 roky,

byl výskyt myopatie přibližně 0,03 %, 0,08 % a 0,61 % při dávkách 20, 40 a 80 mg/den v uvedeném

pořadí. V těchto studiích byli pacienti pečlivě sledováni a některé interagující léčivé přípravky byly

vyloučeny.

V klinické studii, kde byli pacienti s infarktem myokardu v anamnéze léčeni simvastatinem v dávce 80

mg/den (střední hodnota doby pozorování 6,7 roku), byla incidence myopatie přibližně 1,0 % v

porovnání s 0,02 % u pacientů léčených dávkou 20 mg/den. Přibližně polovina těchto případů

myopatie se objevila během prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího

roku léčby byla přibližně 0,1 %. (Viz body 4.8 a 5.1.)

Riziko myopatie je v porovnání s jinými terapiemi založenými na statinech u pacientů léčených

přípravkem Cornusan v dávce 10 mg/80 mg vyšší, přičemž účinnost ohledně snížení LDL-C je

podobná. Proto se přípravek Cornusan v dávce 10 mg/80 mg má používat pouze u pacientů s těžkou

hypercholesterolémií a s vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných

cílů dosaženo při nižších dávkách a tam, kde se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními

riziky. U pacientů užívajících přípravek Cornusan v dávce 10 mg/80 mg, u nichž je potřebné

interagující léčivo, se musí použít nižší dávka přípravku Cornusan nebo alternativní režim založený na

statinech s nižším potenciálem k lékovým interakcím (viz níže „Opatření ke snížení rizika myopatie

způsobeného interakcemi léčivých přípravků“ a body 4.2, 4.3 a 4.5).

Ve studii IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPROVE-IT)

bylo randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním

syndromem v anamnéze do skupiny léčené ezetimib/simvastatinem 10 mg/40 mg denně (n = 9 067)

nebo 40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0 roku byla incidence

myopatie u pacientů s ezetimib/simvastatinem 0,2 % a u pacientů se simvastatinem 0,1 %, přičemž

myopatie byla definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové

kreatinkinázy (CK) ≥ 10násobek ULN nebo s koncentrací CK ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek

ULN ve dvou po sobě jdoucích měřeních. Incidence rhabdomyolýzy byla u pacientů

s ezetimib/simvastatinem 0,1 % a u pacientů se simvastatinem 0,2 %, přičemž rhabdomyolýza byla

definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN s

prokázaným renálním poškozením, ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek ULN ve dvou po sobě jdoucích

měřeních s prokázaným renálním poškozením nebo ≥ 10 000 IU/l bez prokázaného renálního

poškození. (Viz bod 4.8).

V klinické studii, ve které bylo randomizováno více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním

ledvin do skupiny léčené ezetimib/simvastatinem 10 mg/20 mg denně (n = 4 650) nebo placebem

(n = 4 620) (medián doby pozorování 4,9 roku), byla incidence myopatie 0,2 % u

ezetimib/simvastatinu a 0,1 % u placeba. (Viz bod 4.8).

V klinické studii, ve které byli pacienti s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění léčeni

simvastatinem v dávce 40 mg/den (medián doby sledování 3,9 roku), byla incidence myopatie

přibližně 0,05 % u pacientů jiného než čínského původu (n = 7 367) v porovnání s 0,24 % u pacientů

čínského původu (n = 5 468). Protože jediná asijská populace hodnocená v této klinické studii byla

čínská, je třeba dbát opatrnosti při předepisování přípravku Cornusan asijským pacientům a musí být

použita nejnižší možná dávka.

Snížená funkce transportních proteinů

Snížení funkce jaterních OATP transportních proteinů může zvyšovat systémovou expozici kyseliny

simvastatinové a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může

vyskytovat jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří

jsou nosiči genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1 %. Na

základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazýváni také CC), kteří jsou

léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby riziko vzniku myopatie 15 %, zatímco u

heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5 %. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT) (viz bod

5.2) je odpovídající riziko 0,3 %. Tam, kde je to možné, má být v rámci posouzení individuálních

přínosů a rizik léčby před předepsáním simvastatinu v dávce 80 mg zváženo genetické vyšetření na

přítomnost alely C a u nosičů genotypu CC se má od předepsání vysoké dávky upustit. Nepřítomnost

tohoto genu při genetickém vyšetření ovšem nevylučuje, že se myopatie může vyskytnout.

Měření kreatinkinázy

Koncentrace kreatinkinázy (CK) se nemá měřit po namáhavém fyzickém zatížení nebo při jakékoli

jiné věrohodné příčině zvýšení CK, protože se tak ztěžuje interpretace hodnot. Pokud jsou koncentrace

CK významně zvýšené při výchozím vyšetření (> 5násobek ULN), je nutno k potvrzení výsledků

stanovit koncentrace znovu za 5 až 7 dní.

Před léčbou

Všechny pacienty, u nichž se zahajuje léčba přípravkem Cornusan nebo se dávka přípravku Cornusan

zvyšuje, je nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je na nutnost okamžitě ohlásit jakoukoli

nevysvětlenou svalovou bolest, bolestivost nebo slabost.

Pozornost je třeba věnovat pacientům s faktory predispozice k rhabdomyolýze. Aby byla stanovena

základní referenční hodnota, je nutno změřit koncentraci CK ještě před zahájením léčby v

následujících případech:

starší pacienti (věk ≥ 65 let)

ženské pohlaví

porucha funkce ledvin

nekontrolovaná hypotyreóza

dědičné onemocnění svalů v osobní nebo rodinné anamnéze

svalová toxicita při použití statinu nebo fibrátu v anamnéze

závislost na alkoholu

V takových případech je nutno zvážit riziko léčby v poměru k možnému přínosu a doporučuje se

klinické sledování. Pokud již pacient dříve trpěl poruchou svalové funkce při užívání fibrátu nebo

statinu, je nutno zahajovat léčbu jakýmkoli přípravkem obsahujícím statin (jako je přípravek

Cornusan) s opatrností. Pokud jsou koncentrace CK při výchozím vyšetření významně zvýšeny (>

5násobek ULN), léčba nemá být zahájena.

Během léčby

Jestliže během léčby přípravkem Cornusan pociťuje pacient svalovou bolest, slabost nebo křeče, je

nutno mu změřit hodnotu CK. Pokud se zjistí, že hodnoty jsou i bez zvýšené tělesné námahy

významně zvýšené (> 5násobek ULN), je třeba léčbu ukončit. Pokud jsou svalové příznaky závažné a

způsobují každodenní nepříjemné pocity, a to i pokud jsou hodnoty CK < 5násobek ULN, je možno

zvážit vysazení léčby. Při podezření na myopatii z jiných příčin je nutno léčbu přerušit.

Velmi vzácně byl hlášen výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu

nebo po ukončení léčby některými statiny. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvávají navzdory přerušení

léčby statiny (viz bod 4.8).

Jestliže příznaky odezní a hodnota CK se vrátí k normálu, lze zvážit možnost obnovení léčby

přípravkem Cornusan nebo jiným přípravkem obsahujícím statin v nejnižší dávce a při důsledném

sledování pacienta.

Vyšší míra myopatie byla pozorována u pacientů titrovaných na dávku simvastatinu 80 mg (viz bod

5.1). Doporučuje se pravidelné měření kreatinkinázy, protože může být užitečné při identifikaci

subklinických případů myopatie. Takové monitorování však nezaručuje, že se myopatii zabrání.

Léčbu přípravkem Cornusan je třeba dočasně vysadit několik dní před plánovaným chirurgickým

zákrokem, a pokud nastane vážný zdravotní nebo chirurgický stav.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobeného interakcemi léčivých přípravků (viz také bod 4.5)

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy se významně zvyšuje současným podáváním ezetimib/simvastainu

a účinných inhibitorů CYP3A4 (jako jsou itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol,

erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV-proteázy (např. nelfinavir), boceprevir,

telaprevir, nefazodon, léčivé přípravky obsahující kobicistat), stejně jako cyklosporinu, danazolu a

gemfibrozilu. Podávání těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Kvůli simvastatinu jako složce přípravku Cornusan se riziko myopatie a rhabdomyolýzy zvyšuje také

při současném podávání dalších fibrátů, hypolipidemických dávek (≥ 1 g/den) niacinu nebo při

současném užívání amiodaronu, amlodipinu, verapamilu nebo diltiazemu s určitými dávkami

přípravku Cornusan (viz body 4.2 a 4.5). Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se může zvyšovat

při současném podávání kyseliny fusidové s přípravkem Cornusan. U pacientů s HoFH může být toto

riziko zvýšeno užíváním lomitapidu současně s přípravkem Cornusan (viz bod 4.5).

Proto, pokud se týče inhibitorů CYP3A4, je současné užívání přípravku Cornusan s itrakonazolem,

ketokonazolem, posakonazolem, vorikonazolem, inhibitory HIV-proteázy (např. nelfinavirem),

boceprevirem, telaprevirem, erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem, nefazodonem a

léčivými přípravky obsahujícími kobicistat kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Pokud je léčba

silnými inhibitory CYP3A4 (látkami, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo vícenásobně) nezbytná,

musí se po dobu léčby terapie přípravkem Cornusan přerušit (a zvážit podávání jiného statinu). Navíc

je nutná opatrnost při současném užívání přípravku Cornusan s některými dalšími méně účinnými

inhibitory CYP3A4: flukonazolem, verapamilem, diltiazemem (viz body 4.2 a 4.5). Je nutno se

vyvarovat současného požívání grapefruitové šťávy a přípravku Cornusan.

Simvastatin se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů

po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové

považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Byly

hlášeny případy rhabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou

a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj

objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např.

při léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání přípravku

Cornusan a kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Podávání přípravku ezetimib/simvastatinu v dávkách nad 10 mg/20 mg denně současně s

hypolipidemickými dávkami niacinu (≥ 1 g/den) je třeba se vyhnout, pokud není pravděpodobné, že

klinický přínos pro pacienta převáží nad zvýšeným rizikem myopatie (viz body 4.2 a 4.5.)

Současné podávání inhibitorů reduktázy HMG-CoA a niacinu (kyseliny nikotinové) v lipidy

modifikujících dávkách (≥ 1 g/den) bylo spojeno se vzácnými případy myopatie/rhabdomyolýzy,

přičemž každá z těchto látek může myopatii způsobit sama.

V klinické studii (medián doby sledování 3,9 roku) zahrnující pacienty s vysokým rizikem

kardiovaskulárního onemocnění a s dobře kontrolovanými hladinami LDL cholesterolu při dávce

simvastatinu 40 mg/den s nebo bez ezetimibu v dávce 10 mg nebyl při přídavku lipidy modifikujících

dávek (≥ 1 g/den) niacinu (kyseliny nikotinové) u kardiovaskulárních výsledků žádný přidaný benefit.

Proto lékaři zvažující kombinovanou léčbu simvastatinem a niacinem (kyselinou nikotinovou) v lipidy

modifikujících dávkách (≥ 1 g/den) nebo přípravky s obsahem niacinu musí pečlivě zvážit možné

přínosy a rizika a pacienty pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a symptomy bolesti,

citlivosti nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli

z léčivých přípravků.

Kromě toho byla v této studii incidence myopatie přibližně 0,24 % u pacientů čínského původu

užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10/40 mg v

porovnání s 1,24 % u pacientů čínského původu užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo

kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10/40 mg s kombinací kyselina nikotinová/laropiprant v

dávce 2000 mg/40 mg s řízeným uvolňováním. Protože jediná asijská populace hodnocená v této

studii byla čínská, a protože incidence myopatie je vyšší u pacientů čínského původu než u pacientů

jiného původu, současné podávání přípravku Cornusan s lipidy modifikujícími dávkami (≥ 1 g/den)

niacinu (kyseliny nikotinové) se u asijských pacientů nedoporučuje.

Acipimox je strukturně příbuzný s niacinem. Ačkoliv acipimox nebyl studován, riziko toxických

účinků na svaly může být podobné jako u niacinu.

Kombinovaného užívání ezetimib/simvastatinu v dávkách nad 10 mg/20 mg denně současně s

amiodaronem, amlodipinem, verapamilem nebo diltiazemem je nutno se vyvarovat. U pacientů s

HoFH je nutné se vyvarovat současného užívání přípravku Cornusan v dávkách vyšších než 10/40 mg

denně s lomitapidem. (Viz body 4.2, 4.3 a 4.5).

Pacienti užívající spolu s přípravkem Cornusan, zejména s přípravkem Cornusan obsahujícím vyšší

dávky, jiné léčivé přípravky, u nichž je uvedeno, že v terapeutických dávkách mají středně silný

inhibiční účinek na CYP3A4, mohou být vystaveni vyššímu riziku myopatie. Pokud se přípravek

Cornusan podává současně se středně silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně

2- až 5násobně), může být nutná úprava dávky. U některých středně silných inhibitorů CYP3A4, např.

diltiazemu, se doporučuje maximální dávka přípravku Cornusan 10 mg/20 mg (viz bod 4.2).

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP (Breast Cancer Resistant Protein). Současné

podávání přípravků, které jsou inhibitory BCRP (např. elbasvir a grazoprevir), může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému riziku myopatie; proto se má v závislosti na

předepsané dávce zvážit úprava dávky simvastatinu. Současné podávání elbasviru a grazopreviru se

simvastatinem nebylo studováno, nicméně

u pacientů se současnou léčbou přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir nemá dávka přípravku Cornusan přesáhnout 10/20 mg denně

(viz bod

4.5).

Bezpečnost a účinnost ezetimib/simvastatinu podávaného současně s fibráty nebyly sledovány.

Existuje zvýšené riziko myopatie, jestliže je simvastatin užíván současně s fibráty (zejména s

gemfibrozilem). Proto je současné užívání přípravku Cornusan s gemfibrozilem kontraindikováno (viz

bod 4.3) a současné užívání s jinými fibráty se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Jaterní enzymy

V kontrolovaných studiích současného podávání ezetimibu se simvastatinem bylo pozorováno

postupné zvyšování koncentrací transamináz (≥ 3násobek ULN) (viz bod 4.8).

Ve studii IMPROVE-IT bylo randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a

akutním koronárním syndromem v anamnéze do skupiny léčené ezetimib/simvastatinem 10 mg/40 mg

denně (n = 9 067) nebo 40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0 roku

byla incidence následných zvýšení hladin transamináz (≥ 3násobek ULN) 2,5 % u

ezetimib/simvastatinu a 2,3 % u simvastatinu. (Viz bod 4.8).

V klinické studii, ve které bylo randomizováno více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním

ledvin do skupiny léčené ezetimib/simvastatinem 10 mg/20 mg denně (n = 4 650) nebo placebem

(n = 4 620) (medián doby pozorování 4,9 roku), byla incidence následných zvýšení transamináz

(≥ 3 X ULN) 0,7 % u ezetimib/simvastatinu a 0,6 % u placeba (viz bod 4.8).

Doporučuje se provést vyšetření jaterní funkce ještě před zahájením léčby přípravkem Cornusan a dále

kdykoli je to z klinického hlediska indikováno. U pacientů titrovaných na 10/80mg dávku je vždy

nutno provést další vyšetření před titrací, 3 měsíce po titraci na 10 mg/80mg dávku a dále pravidelně

(např. každého půl roku) po dobu prvního roku léčby. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům

se zvýšenými sérovými koncentracemi transamináz a u těchto pacientů je nutno měření brzy opakovat

a pak provádět častěji. Při zjištění progrese zvyšování koncentrací transamináz, zvláště pokud se zvýší

na trojnásobek ULN a zvýšení přetrvává, je nutno přípravek vysadit. Je třeba mít na paměti, že ALT se

může uvolňovat ze svalů, proto vzestup ALT s CK může ukazovat na myopatii (viz výše

„myopatie/rhabdomyolýza“

U pacientů užívajících statiny, včetně simvastatinu, existují vzácná poregistrační hlášení fatálního a

nefatálního selhání jater. Pokud se během léčby přípravkem Cornusan objeví závažné poškození jater s

klinickými symptomy a/nebo hyperbilirubinemií nebo žloutenkou, léčbu je nutno ihned přerušit.

Pokud se nezjistí žádná jiná etiologie, přípravek Cornusan znovu nenasazujte.

Přípravek Cornusan má být podáván opatrně pacientům konzumujícím alkohol ve větším množství.

Porucha funkce jater

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu u pacientů se středně těžkou nebo

těžkou poruchou funkce jater se těmto jedincům přípravek Cornusan nedoporučuje podávat (viz bod

5.2).

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod

pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno 5,6 až

6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky

monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost ezetimibu podávaného současně se simvastatinem pacientům ve věku 10 až 17

let s heterozygotní familiární hypercholesterolémií byla hodnocena v kontrolované klinické studii u

dospívajících chlapců (Tannerův stupeň II nebo vyšší) a dívek, které již alespoň rok menstruovaly.

V této omezené kontrolované studii obecně nebyl u dospívajících chlapců nebo dívek prokázán žádný

detekovatelný účinek na růst a pohlavní zrání, ani žádný účinek na menstruační cyklus u dívek.

Nicméně účinky ezetimibu na růst a pohlavní zrání při trvání léčby > 33 týdnů nebyly hodnoceny (viz

body 4.2 a 4.8).

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného současně s dávkami simvastatinu vyššími než 40 mg

denně nebyly u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let hodnoceny.

Ezetimib nebyl u pacientů mladších 10 let nebo dívek před první menstruací hodnocen. (Viz body 4.2

a 4.8.)

Dlouhodobá účinnost léčby ezetimibem u pacientů mladších 17 let s ohledem na snížení morbidity a

mortality v dospělosti nebyla hodnocena.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného společně s fibráty nebyly zkoumány (viz výše a body

4.3 a 4.5).

Antikoagulancia

Pokud se přidá přípravek Cornusan k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo

fluindionu, je nutno řádně sledovat hodnotu International Normalised Ratio (INR) (viz bod 4.5).

Intersticiální plicní choroba

U některých statinů, včetně simvastatinu, byly hlášeny případy intersticiální plicní choroby, zvláště při

dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a celkové

zhoršení zdravotního stavu (únava, úbytek tělesné hmotnosti a horečka). V případě podezření, že se u

pacienta vyvinula intersticiální plicní choroba, musí být léčba přípravkem Cornusan vysazena.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy inte

rakce

K potenciálním interakcím inhibitorů HMG-CoA reduktázy může přispět více mechanismů. Léčivé

nebo rostlinné přípravky, které inhibují některé enzymy (např. CYP3A4) a/nebo transportní dráhy

(např. OATP1B) mohou zvyšovat plazmatickou koncentraci simvastatinu a kyseliny simvastatinové,

což může vést ke zvýšenému riziku myopatie/rhabdomyolýzy.

Konzultujte informace o předepisování všech souběžně užívaných léčivých přípravků pro bližší

informace o možných interakcích se simvastatinem a/nebo o jejich potenciálu ovlivnit enzymy či

transportéry a o možných úpravách dávky a režimů.

Farmakodynamické interakce

Interakce s hypolipidemiky, které mohou při samostatném podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se zvyšuje při současném podávání simvastatinu s fibráty.

Navíc dochází k farmakokinetické interakci simvastatinu s gemfibrozilem vedoucí ke zvýšení

plazmatických koncentrací simvastatinu (viz dále „Farmakokinetické interakce“ a body 4.3 a 4.4).

Vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy se vyskytly při současném podávání simvastatinu s

niacinem v lipidy modifikujících dávkách (≥ 1 g/den) (viz bod 4.4).

Fibráty mohou zvýšit vylučování cholesterolu do žluči s následným rozvojem cholelitiázy. V

preklinické studii se psy zvýšil ezetimib cholesterol ve žlučníkové žluči (viz bod 5.3). I když význam

tohoto preklinického zjištění pro člověka není znám, současné podávání přípravku Cornusan a fibrátů

se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Doporučení pro předepisování interagujících látek jsou shrnuta v tabulce níže (další podrobnosti jsou

uvedeny v textu; viz také body 4.2, 4.3 a 4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem myopatie/rhabdomyolýzy

Interagující látky

Preskripční doporučení

Silné inhibitory CYP 3A4, např.:

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Vorikonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIV-proteázy (např.

nelfinavir)

Boceprevir

Telaprevir

Nefazodon

Kobicistat

Cyklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Kontraindikováno s

přípravkem Cornusan

Jiné fibráty

Kyselina fusidová

Nedoporučuje se podávat s přípravkem Cornusan.

Niacin (kyselina nikotinová)

(≥ 1 g/day)

Nedoporučuje se podávat s přípravkem Cornusan u

asijských pacientů.

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Diltiazem

Niacin (≥ 1 g/day)

Elbasvir

Grazoprevir

Nesmí být překročena dávka 10 mg/20 mg přípravku

Cornusan denně.

Lomitapid

U pacientů s HoFH nesmí být překročena dávka 10 mg/40

mg přípravku Cornusan denně.

Grapefruitová šťáva

Je třeba se vyvarovat požití grapefruitové šťávy během

podávání přípravku Cornusan.

Působení jiných léčivých přípravků na přípravek Cornusan

Přípravek Cornusan

Niacin: Ve studii na 15 zdravých dospělých způsobilo souběžné podávání ezetimib/simvastatinu (10

mg/20 mg denně po dobu 7 dní) mírný vzestup středních hodnot plochy pod křivkou AUC niacinu (22

%) a nikotinylglycinu (19 %) podávaných v přípravku NIASPAN tablety s prodlouženým

uvolňováním (1 000 mg po dobu 2 dní a 2 000 mg po dobu 5 dní po nízkotučné snídani). Ve stejné

studii současně podávaný přípravek NIASPAN lehce zvyšoval střední hodnoty plochy pod křivkou

AUC ezetimibu (9 %), celkového ezetimibu (26 %), simvastatinu (20 %) a kyseliny simvastatinové

(35 %). (Viz bod 4.2 a 4.4).

Studie lékových interakcí s vyššími dávkami simvastatinu nebyly provedeny.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace