Comforion vet 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Comforion vet 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Comforion vet 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, prasata, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937719 - 1 x 100 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/022/07-C
 • Datum autorizace:
 • 25-06-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COMFORION VET 100 mg/ml injekční roztok pro koně, skot a prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o

registraci a výrobce

odpovědný za uvolnění šarže

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COMFORION VET 100 mg/ml injekční roztok pro koně, dobytek a prasata

Ketoprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

COMFORION VET je čirý, bezbarvý nebo nažloutlý roztok

Léčivá látka:

Ketoprofenum

100 mg/ml

Pomocné látky:

Arginin

Benzylalkohol

10 mg/ml

Monohydrát kyseliny citronové (E330)

Voda pro injekci

4.

INDIKACE

Koně: Protizánětlivá a analgetická léčba muskuloskeletálních poruch. Zmírnění viscerálních bolestí

spojených s kolikou.

Skot: Protizánětlivá a analgetická léčba při onemocnění mléčné žlázy. Snížení pyrexie provázející

onemocnění dýchacího ústrojí za současného použití antimikrobní terapie.

Prasata: Snížení pyrexie provázející onemocnění dýchacího ústrojí. Podpůrná terapie poporodního

syndromu dysgalakcie (PDS- post partum dysgalactiae syndrome) ( MMA syndrom) za současného

použití antimikrobní terapie.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na ketoprofen nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě vážné jaterní, ledvinové nebo srdeční insuficience, gastrointestinálních vředů,

silného krvácení nebo příznaků krevní dyskrazie.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Strana 1

Opakované intramuskulární podání může způsobit mírné, přechodné podráždění. Vzhledem

k mechanismu působení ketoprofenu (inhibice syntézy prostaglandinu) může vzniknout žaludeční a

střevní podráždění nebo vředy, nebo ledvinová nesnášenlivost.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Koně: 2,2 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den intravenózně. Například 11 ml/500 kg/den i.v.

nejvýše po 3 dny. Při kolice viz bod 4.5, Zvláštní opatření pro použití.

Skot:

3 mg ketoprofenu/kg živé

hmotnosti/den intravenózně

nebo intramuskulárně. Například

3 ml/100 kg/den intravenózně nebo hlubokou intramuskulární aplikací nejvýše po 3 dny.

Prasata: 3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den intramuskulárně. Například 3 ml/100 kg/den

hlubokou intramuskulární aplikací nejvýše po 3 dny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neuplatňuje se.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 4 dny

Mléko: Bez ochranných lhůt

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se intraarteriálního podání. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku trvání léčby.

U dehydrovaných nebo hypotenzivních zvířat používejte opatrně. Při kolice může být další dávka

podána pouze po opětném důkladném vyšetření. Použití ketoprofenu se nedoporučuje u hříbat

mladších než 15 dnů. Použití u zvířat mladších než 6 týdnů nebo u starých zvířat může zahrnovat

další riziko. Nelze-li se použití v těchto případech vyhnout, je třeba snížit dávku a opatrně provést.

Vyvarujte se styku s pokožkou a očima. Po použití si umyjte ruce. Dojde-li k náhodnému styku

s pokožkou nebo očima, vymyjte důkladně vodou. V případě náhodného sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnost ketoprofenu byla zjišťována na březích laboratorních zvířatech (potkanech, myších,

králících) a skotu. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány. Jelikož bezpečnost ketoprofenu nebyla

u březích klisen ani prasnic zjišťována, měl by se přípravek v těchto případech použít pouze po

řádném zhodnocení výhod a rizik odpovědným veterinárním lékařem.

Jiná nesteroidní antiflogistika by se neměla používat současně nebo během 24 hodin od podání

přípravku. Soutěž o vazebná místa plazmatických bílkovin by mohla vést k otravě. Je nutné vyvarovat

se souběžného podání s diuretiky, antikoagulancii a nefrotoxickými léky.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

září 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

1x100 ml (1 injekční lahvička 100 ml v papírové krabičce)

10x100 ml (10 papírových krabiček zabalených ve smršťovací fólii)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.