Combiclav

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Combiclav Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Combiclav Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace antibakteriální a jiné látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935662 - 1 x 24 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/010/04-C
 • Datum autorizace:
 • 05-02-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 12-07-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Combiclav intramammární suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (1 dávka) bílé až našedlé intramammární suspenze obsahuje

Léčivé látky:

Amoxicillinum (ut Amox. trihydricum)

200 mg

Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas)

50 mg

Prednisolonum

10 mg

Pomocné látky: Vaselinum album, Paraffinum perliquidum.

4. INDIKACE

Léčba mastitid krav v laktaci způsobených citlivými mikroorganizmy Staphylococcus spp.(včetně

beta-laktamázu produkujících kmenů), Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus uberis, Corynebacterium pyogenes, E. coli (včetně beta-laktamázu produkujících

kmenů), Bacillus cereus, Campylobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na penicilin.

Použití Combiclav intramammární susp. není indikováno v případě zánětu způsobeného Pseudomonas

spp.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice v laktaci

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Očistěte a desinfikujte struk před každým ošetřením. Obsah aplikátoru vpravte do každé zasažené

čtvrti strukovým kanálkem (vždy ihned po dojení) ve 12 - hodinových intervalech ve třech po sobě

jdoucích dojeních. Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 7 dní, mléko 84 hodin (7 dojení).

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C

Chraňte před chladem a mrazem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Penicilíny a cefalosporiny mohou zapříčinit přecitlivělost po injekční aplikaci, inhalaci, požití nebo

po kontaktu s kůží. Přecitlivělost na penicilíny může vést ke křížovým reakcím na cefalosporiny.

Alergické reakce na tyto substance mohou být vážné. Nepoužívejte tento přípravek, pokud víte o své

přecitlivělosti na penicilíny anebo jste byl informován, že nemáte manipulovat s takovými přípravky.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená opatření. V případě rozvinutí alergických

příznaků (např. kožní vyrážky, otoky tváře, rtu, očí nebo ztížené dýchání), vyhledejte ihned lékařskou

pomoc!

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.