COLTOWAN 10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM)
Dostupné s:
Gedeon Richter Plc., Budapešť
ATC kód:
C10AX09
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 90; 15; 30; 45 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
EZETIMIB
Přehled produktů:
COLTOWAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 053/16-C
Datum autorizace:
2018-04-18

Přečtěte si celý dokument

Oprava k sp. zn. sukls12424/2020

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Coltowan 10 mg tablety

Ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co nal

eznete v této příbalové

informaci

Co je přípravek Coltowan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coltowan užívat

Jak se přípravek Coltowan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Coltowan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Coltowan a k čemu se používá

Přípravek Coltowan je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

Přípravek

Coltowan

snižuje

hladiny

celkového

cholesterolu,

„špatného“

cholesterolu

(LDL

cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Coltowan navíc zvyšuje

hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole

hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.

Přípravek Coltowan působí tak, že snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu.

Přípravek Coltowan Vám nepomůže zhubnout.

Přípravek Coltowan zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol

vytvářený Vaším tělem.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek

vyskytujících se

v krevním řečišti.

Váš celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách Vašich

tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může

poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava

průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

Stránka 2 z 6

cholesterol

často

nazývá

„dobrý“

cholesterol,

protože

pomáhá

zabraňovat

špatnému

cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními.

Triglyceridy jsou další formou tuků ve Vaší krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění.

Přípravek Coltowan se používá navíc k dietě snižující cholesterol:

pokud máte zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemii [heterozygotní

familiární a nefamiliární])

spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu cholesterolu

samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena

pokud máte dědičnou chorobu (homozygotní familiární hypercholesterolemii), která zvyšuje

hladinu cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jiným

způsobem.

Pokud máte srdeční onemocnění, přípravek Coltowan v kombinaci se statiny, které se používají ke

snížení hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti

operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coltowan užívat

Jestliže užíváte přípravek Coltowan spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci

konkrétního statinu.

Neužívejte přípravek Coltowan, jestliže:

jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

Neužívejte přípr

avek Coltowan spolu se statinem, jestl

iže:

máte v současné době potíže s játry

jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Coltowan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Coltowan se

statinem. To proto, aby se zkontrolovalo, jak dobře pracují Vaše játra.

Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co jste

začal(a) užívat přípravek Coltowan se statinem.

Jestliže trpíte středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater, nedoporučuje se přípravek

Coltowan užívat.

Bezpečnost

účinnost

společného

užívání

přípravku

Coltowan

fibrátů

(léčivých

přípravků

snižujících cholesterol) nebyla stanovena.

Děti a dospívající

Stránka 3 z 6

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím ve věku mezi 6 a 17 lety, pokud jim ho nepředepsal

odborný lékař, protože jsou k dispozici pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti.

Nepodávejte tento přípravek dětem ve věku méně než 6 let, protože pro tuto věkovou skupinu nejsou k

dispozici žádné informace.

Další léčivé přípravky a přípravek Coltowan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky s jakoukoli z následujících léčivých

látek:

cyklosporin (používaný často u pacientů po transplantaci orgánů)

léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon,

acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia)

kolestyramin (užívaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje způsob účinku přípravku

Coltowan

fibráty (užívané také ke snižování cholesterolu).

T

ěhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Coltowan se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte,

že můžete být těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Coltowan se statinem otěhotněla,

přestaňte okamžitě užívat oba léčivé přípravky a vyhledejte svého lékaře.

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním přípravku Coltowan bez statinu v průběhu těhotenství.

Pokud jste těhotná, požádejte svého lékaře o radu dříve, než začnete přípravek Coltowan užívat.

Neužívejte přípravek Coltowan se statinem, pokud kojíte, protože není známo, jestli se léčivé látky

vylučují do mateřského mléka.

Neužívejte přípravek Coltowan bez statinu, pokud kojíte. Požádejte svého lékaře o radu.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení

dopravn

ích prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Coltowan ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky

nebo obsluhovat stroje. Měl(a) byste však vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku

Coltowan závrať.

Přípra

vek Coltowan obsahuje laktosu

Tablety přípravku Coltowan obsahují cukr zvaný laktosa. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Coltowan obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Stránka 4 z 6

3.

Jak se přípravek Coltowan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokračujte v užívání dalších léků snižujících cholesterol, dokud Vám lékař neřekne, abyste je

přestal(a) užívat.

Dříve

než

začnete

přípravek

Coltowan

užívat,

musíte

již

držet

dietu

snížení

hladiny

cholesterolu.

V této dietě na snížení hladiny cholesterolu musíte pokračovat i při užívání přípravku Coltowan.

Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Coltowan 10 mg užívaná ústy jednou denně.

Přípravek Coltowan užívejte v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Coltowan spolu se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou

dobu. V takovém případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci příslušného

přípravku.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Coltowan spolu s kolestyraminem nebo s jiným léčivým

přípravkem

obsahujícím

sekvestrant

žlučových

kyselin

(další

léčivé

přípravky

snižování

cholesterolu) musí být přípravek Coltowan užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití

sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste už

il(a)

více přípravku Coltowan, než jste měl

(a)

Kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek Coltowan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jen si vezměte předepsané

množství přípravku Coltowan v obvyklou dobu příští den.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek Coltowan

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou b

olest, citlivost nebo slabost

svalů. To proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, mohou být

ve vzácných případech závažné a mohou vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.

Při všeobecném použití byly hlášeny alergické reakce zahrnující otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla,

které mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání (což vyžaduje okamžitou léčbu).

Pokud se lék užíval samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): bolest břicha; průjem; nadýmání; pocit únavy.

Stránka 5 z 6

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): zvýšení hodnot některých laboratorních krevních

testů jaterních funkcí (transamináz) nebo svalových funkcí (kreatinkinázy); kašel; poruchy trávení;

pálení žáhy; nevolnost; bolest kloubů; svalové křeče; bolest šíje; snížení chuti k jídlu; bolest, bolest na

hrudi, návaly horka; vysoký krevní tlak.

Pokud se lék užíval spolu se statinem, byly navíc hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů

jaterních funkcí (transamináz); bolest hlavy; bolest, citlivost nebo slabost svalů.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): pocit brnění; sucho v ústech; svědění; vyrážka;

kopřivka; bolest zad; svalová slabost; bolest rukou a nohou; neobvyklá únava nebo slabost; otoky,

zejména rukou a nohou.

Pokud se lék užíval spolu s fenofibrátem byl hlášen následující častý nežádoucí účinek: bolest břicha.

Při všeobecném používání byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky (Frekvence není

známo: z dostupných údajů nelze určit.):

závrať; bolest svalů; jaterní potíže; alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky; červená vyvýšená

vyrážka projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru (erythema multiforme); bolest, citlivost nebo

slabost svalů; rozpad svalů; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může způsobit bolest břicha,

nevolnost, zvracení); zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha; zácpa; snížení počtu krevních

buněk, které může způsobit podlitiny/krvácení (trombocytopenie); pocit brnění; deprese; neobvyklá

únava nebo slabost; dušnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Coltowan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Stránka 6 z 6

6.

Obsah balení a další informace

Co p

řípravek Coltowan obsahuje

Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (102), magnesium-stearát,

povidon K 29 - 32, natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl kroskarmelosy.

Jak přípravek Coltowan vypadá a co obsahuje toto balení

Coltowan 10 mg potahované tablety jsou bílé kulaté ploché tablety o průměru přibližně 6 mm. Na

jedné straně je vyraženo označení CB3.

Přípravek Coltowan 10 mg tablety je balený v bílém, neprůhledném PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al

blistru. Blistry jsou zabaleny v papírových krabičkách a v každé krabičce je příbalová informace.

Velikosti balení: 15, 30, 45, 60, 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a vý

robce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103, Budapešť,

Maďarsko

Výrobce:

Gedeon Richter Romania S.A.

99-105, Cuza Vodă Street,

540306 Târgu-Mureş,

Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Coltowan

Dánsko:

Intestat

Maďarsko:

Coltowan

Polsko:

Coltowan

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

13. 10. 2020

Přečtěte si celý dokument

Oprava k sp. zn. sukls12424/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Coltowan 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 55 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílá kulatá plochá tableta o průměru přibližně 6 mm. Na jedné straně je vyraženo označení CB3.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Primární hyperc

holesterolemie

Přípravek Coltowan podávaný spolu s inhibitorem reduktázy HMG-CoA (statinem) je indikován jako

přídatná

terapie

dietě

pacientů

primární

(heterozygotní

familiární

nebo

nefamiliární)

hypercholesterolemií, u kterých není dostatečná odpověď na léčbu při podávání statinu samotného.

Přípravek Coltowan v monoterapii je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární

(heterozygotní familiární nebo nefamiliární) hypercholesterolemií, u kterých není podávání statinu

považováno za vhodné nebo není tolerováno.

Prevence

kardiovaskulárních příhod

Přípravek Coltowan je indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod (viz bod 5.1) u pacientů

s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS), a to

je-li přidán k už probíhající léčbě statinem, nebo je-li jeho užívání zahájeno zároveň se statinem.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH)

Přípravek Coltowan podávaný spolu se statinem je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s

HoFH. Pacienti mohou dostávat i přídatnou terapii (např. aferézu LDL).

4.2

Dávkování a způsob podání

Stránka 2 z 20

Dávkování

Pacient

musí

dodržovat

příslušnou

hypolipidemickou

dietu

musí

této

dietě

během

léčby

přípravkem Coltowan pokračovat.

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Coltowan 10 mg denně.

Pokud je přípravek Coltowan přidán ke statinu, má se pokračovat v podávání buď indikované obvyklé

počáteční dávky konkrétního statinu, nebo již stanovené vyšší dávky statinu. V tomto případě má být

brán ohled na pokyny pro dávkování konkrétního statinu.

Použití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem (AKS) v

anamnéze

Přípravek

Coltowan

může

podávat

zároveň

statinem

postupné

snižování

rizika

kardiovaskulárních

příhod

pacientů

s ischemickou

chorobou

srdeční

akutním

koronárním

syndromem v anamnéze, přínos této kombinace byl prokázán.

Podávání spolu se sekvestranty žlučových kyselin

Přípravek Coltowan má být podáván buď ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantů

žlučových kyselin.

Sta

rší

pacienti

U starších osob není nutno dávku upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Léčbu je nutno zahájit pod dohledem specialisty.

Děti a dospívající ≥ 6 let: Bezpečnost a účinnost ezetimibu u dětí ve věku 6 až 17 let nebyla dosud

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich

základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Pokud se přípravek Coltowan podává se statinem, je nutno se obeznámit s pokyny o dávkování daného

statinu u dětí.

Děti < 6 let: Bezpečnost a účinnost ezetimibu u dětí ve věku < 6 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre 5 až 6) není nutno dávku nijak

upravovat. Léčba přípravkem Coltowan se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou (Child-Pugh

skóre 7 až 9) nebo závažnou (Child-Pugh skóre > 9) jaterní dysfunkcí (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku upravovat (viz bod 5.2).

Způsob podání

Přípravek se podává perorálně. Přípravek Coltowan lze podávat v kteroukoli denní dobu, spolu s

jídlem nebo bez něj.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokud se přípravek Coltowan podává spolu se statinem, řiďte se, prosím, souhrnem údajů o

přípravku (SmPC) příslušného léčivého přípravku.

Terapie přípravkem Coltowan v kombinaci se statinem je kontraindikována během těhotenství a

kojení.

Stránka 3 z 20

Podávání přípravku Coltowan spolu se statinem je kontraindikováno u pacientů s aktivním

jaterním onemocněním nebo nevysvětleným přetrvávajícím zvýšením sérových transamináz.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se přípravek Coltowan podává spolu se statinem, řiďte se, prosím, SmPC příslušného léčivého

přípravku.

Jaterní enzymy

V kontrolovaných studiích společného podávání ezetimibu se statinem bylo opakovaně pozorováno

zvýšení transamináz (≥ 3krát horní hranice normálu [upper limit of normal, ULN]). Pokud se

přípravek Coltowan podává současně se statinem, je nutno provést při zahájení terapie jaterní testy a

řídit se doporučeními pro daný statin (viz bod 4.8).

Ve studii IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPROVE-IT)

bylo

randomizováno

pacientů

ischemickou

chorobou

srdeční

akutním

koronárním

syndromem v anamnéze do skupiny léčené kombinací ezetimib/simvastatin 10 mg/40 mg denně (n = 9

067) nebo 40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0 roku byla incidence

následných zvýšení transamináz (> 3 X ULN) 2,5 % u kombinace ezetimib/simvastatin a 2,3 % u

simvastatinu (viz bod 4.8.)

V kontrolované klinické studii, kde bylo více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním ledvin

randomizováno do skupiny léčené ezetimibem v dávce 10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce

20 mg denně (n = 4 650) nebo do skupiny léčené placebem (n = 4 620) (medián doby sledování 4,9

roku), byla incidence následných zvýšení transamináz (> 3 X ULN) 0,7 % u ezetimibu v kombinaci se

simvastatinem a 0,6 % u placeba (viz bod 4.8).

Kosterní sval

Po uvedení ezetimibu na trh byly popsány případy myopatie a rabdomyolýzy. Většina pacientů, u

nichž došlo k rozvoji rabdomyolýzy, užívala spolu s ezetimibem i statin. Nicméně velmi vzácně byla

rabdomyolýza popisována i při monoterapii ezetimibem a také velmi vzácně byla popisována i po

přidání ezetimibu k ostatním lékům, o nichž je známo, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem

rabdomyolýzy. Pokud existuje podezření na myopatii na základě svalových příznaků nebo je diagnóza

myopatie

potvrzena zvýšením

hladiny

kreatinfosfokinázy (CPK)

> 10násobek

horní hranice

normálu (ULN), je nutno ezetimib, všechny statiny a veškeré tyto jiné léky, které pacient současně

užívá, okamžitě vysadit. Všechny pacienty, u nichž se zahajuje léčba přípravkem Coltowan, je nutno

upozornit na riziko myopatie a požádat je, aby urychleně informovali lékaře o případné nevysvětlitelné

svalové bolesti, citlivosti nebo slabosti (viz bod 4.8).

Ve studii IMPROVE-IT bylo randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a

akutním koronárním syndromem v anamnéze do skupiny léčené kombinací ezetimib/simvastatin 10

mg/40 mg denně (n = 9 067) nebo 40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování

6,0 roku byla incidence myopatie u pacientů s kombinací ezetimib/simvastatin 0,2 % a u pacientů se

simvastatinem 0,1 %, přičemž myopatie byla definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo

bolest s hladinou sérové kreatinkinázy (CK) ≥ 10násobek ULN nebo s koncentrací CK ≥ 5násobek a

zároveň < 10násobek ULN ve dvou následných měřeních. Incidence rabdomyolýzy byla u pacientů

s kombinací ezetimib/simvastatin 0,1 % a u pacientů se simvastatinem 0,2 %, přičemž rabdomyolýza

byla definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek

ULN s

prokázaným renálním poškozením, ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek

ULN ve dvou

následných měřeních s prokázaným renálním poškozením nebo ≥ 10 000 IU/l bez prokázaného

renálního poškození (viz bod 4.8.)

V klinické studii, kde bylo více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním ledvin randomizováno

do skupiny léčené ezetimibem v dávce 10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce 20 mg denně (n =

Stránka 4 z 20

4 650) nebo do skupiny léčené placebem (n = 4 620) (medián doby sledování 4,9 roku), byla incidence

myopatie/rabdomyolýzy 0,2 % u ezetimibu v kombinaci se simvastatinem a 0,1 % u placeba (viz bod

4.8).

Porucha funkce jater

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu u pacientů se středně závažnou nebo

závažnou poruchou funkce jater se přípravek Coltowan u těchto pacientů nedoporučuje (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost ezetimibu u pacientů ve věku 6 až 10 let s heterozygotní familiární nebo

nefamiliární hypercholesterolemií byla vyhodnocována ve 12týdenní placebem kontrolované klinické

studii. Účinky ezetimibu při době léčby delší než 12 týdnů nebyly u této věkové skupiny studovány

(viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Ezetimib nebyl studován u pacientů mladších než 6 let věku (viz body 4.2 a 4.8).

Účinnost a bezpečnost ezetimibu podávaného se simvastatinem pacientům ve věku 10 až 17 let s

heterozygotní

familiární

hypercholesterolemií

byla

hodnocena

kontrolované

klinické

studii

dospívajících chlapců (Tannerův stupeň II nebo vyšší) a u dívek, které byly alespoň jeden rok po první

menstruaci.

V této omezené kontrolované studii obecně nebyl u dospívajících chlapců a dívek zjištěn žádný

detekovatelný vliv na růst nebo pohlavní vyzrávání, ani žádný vliv na délku menstruačního cyklu u

dívek. Účinky ezetimibu na růst a pohlavní vyzrávání při trvání léčby > 33 týdnů však nebyly

studovány (viz body 4.2 a 4.8).

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného s dávkami simvastatinu vyššími než 40 mg denně

nebyly u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let hodnoceny.

Bezpečnost

účinnost

ezetimibu

podávaného

společně

simvastatinem

nebyla

studována

pediatrických pacientů mladších než 10 let věku (viz body 4.2 a 4.8).

Dlouhodobá účinnost léčby ezetimibem u pacientů mladších než 17 let ohledně snižování morbidity a

mortality v dospělosti nebyla hodnocena.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyly stanoveny.

Při podezření na cholelitiázu se pacientům léčeným přípravkem Coltowan a fenofibrátem indikují

vyšetření žlučníku a léčba musí být přerušena (viz body 4.5 a 4.8).

Cyklosporin

Pokud je užíván cyklosporin, je třeba opatrnosti při zahájení podávání přípravku Coltowan. U pacientů

užívajících přípravek Coltowan a cyklosporin je nutno sledovat koncentrace cyklosporinu (viz bod

4.5).

Antikoagulancia

Pokud

přípravek

Coltowan

přidá

warfarinu,

jiným

kumarinovým

antikoagulanciím

nebo

fluindionu,

nutno

odpovídajícím

způsobem

sledovat

mezinárodní

normalizovaný

poměr

(International Normalized Ratio, INR) (viz bod 4.5).

Stránka 5 z 20

Laktosa

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

preklinických

studiích

ukázalo,

ezetimib

neindukuje

enzymy

cytochromu

P450,

které

metabolizují léky. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce mezi

ezetimibem a přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8,

2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

V klinických studiích zaměřených na interakce neměl ezetimib při současném podávání žádný vliv na

farmakokinetiku dapsonu, dextromethorfanu, digoxinu, perorálních kontraceptiv (ethinylestradiol a

levonorgestrel), glipizidu, tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin podávaný současně s ezetimibem

neměl na biologickou dostupnost ezetimibu žádný vliv.

Antacida

Současné

podávání

antacid

snížilo

rychlost

absorpce

ezetimibu,

biologickou

dostupnost

ezetimibu nemělo žádný vliv. Snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky významnou.

Kolestyramin

Současné podávání kolestyraminu snížilo průměrnou velikost plochy pod křivkou (AUC) celkového

ezetimibu (ezetimib + ezetimib-glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování hladin cholesterolu

nízkodenzitních lipoproteinů (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) se jako důsledek přidání

ezetimibu ke kolestyraminu může touto interakcí oslabit (viz bod 4.2).

Fibráty

U pacientů léčených fenofibrátem a přípravkem Coltowan si lékaři musí být vědomi možného rizika

cholelitiázy a onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8).

Při podezření na cholelitiázu se pacientům léčeným přípravkem Coltowan a fenofibrátem indikují

vyšetření žlučníku a léčba musí být přerušena (viz bod 4.8).

Současné podávání fenofibrátu nebo gemfibrozilu mírně zvýšilo celkové koncentrace ezetimibu

(přibližně 1,5krát a 1,7krát v uvedeném pořadí).

Současné podávání ezetimibu s jinými fibráty nebylo studováno.

Fibráty

mohou

zvýšit

vylučování

cholesterolu

žluči

vedoucí

cholelitiáze.

studiích

prováděných na zvířatech ezetimib někdy zvýšil hladiny cholesterolu ve žlučníkové žluči (viz bod

5.3), ne však u všech druhů. Litogenní riziko spojené s terapeutickým použitím ezetimibu nelze

vyloučit.

Statiny

Při současném podávání ezetimibu s atorvastatinem, simvastatinem, pravastatinem, lovastatinem,

fluvastatinem

nebo

rosuvastatinem

nebyly

zjištěny

žádné

klinicky

významné

farmakokinetické

interakce.

Cyklosporin

Ve studii u osmi pacientů po transplantaci ledvin s clearance kreatininu > 50 ml/min, kteří byli na

stabilní dávce cyklosporinu, vedlo podávání jednotlivé 10mg dávky ezetimibu ke 3,4násobnému

(rozmezí 2,3–7,9násobné) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou

populací z kontrolní skupiny, která dostávala ezetimib samostatně, z jiné studie (n = 17). V odlišné

Stránka 6 z 20

studii vedené u pacienta po transplantaci ledvin se závažnou poruchou funkce ledvin, který dostával

cyklosporin

další

mnohonásobnou

terapii,

projevila

12násobně

vyšší

expozice

celkovému

ezetimibu ve srovnání se souběžnými kontrolními skupinami, které dostávaly ezetimib samostatně. Ve

studii se zkříženým uspořádáním (crossover) ve dvou obdobích, která byla provedena s 12 zdravými

jedinci, vedlo denní podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8 dní spolu s jednorázovým podáním

cyklosporinu v dávce 100 mg sedmý den k průměrnému 15% zvětšení plochy cyklosporinu pod

křivkou (AUC) (rozmezí 10% pokles až 51% zvýšení) ve srovnání s jednorázovým podáním 100mg

dávky

samotného

cyklosporinu.

Kontrolovaná

studie

vlivu

současného

podávání

ezetimibu

expozici

cyklosporinu

pacientů

transplantaci

ledvin

nebyla

dosud

provedena.

Při

přidání

přípravku Coltowan k terapii cyklosporinem je třeba dbát opatrnosti. Koncentrace cyklosporinu musí

být sledovány u pacientů užívajících přípravek Coltowan a cyklosporin (viz bod 4.4).

Antikoagulancia

Současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) nemělo ve studii s 12 zdravými muži žádný

statisticky významný vliv na biologickou dostupnost warfarinu a protrombinový čas. Po uvedení

ezetimibu na trh se však objevily zprávy o zvýšených hodnotách mezinárodního normalizovaného

poměru

(INR)

pacientů

užívajících

ezetimib

přidaný

warfarinu

nebo

fluindionu.

Pokud je

přípravek Coltowan přidán k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, musí

být INR patřičně sledován (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Coltowan podávaný spolu se statinem je kontraindikován během těhotenství a kojení (viz

bod 4.3), prosím, seznamte se s SmPC konkrétního statinu.

Těhotenství

Přípravek Coltowan by měl být podáván těhotným ženám, pouze pokud je to nezbytně nutné. Ohledně

použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Studie se zvířaty

zabývající se použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých

škodlivých účinků na těhotenství, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Přípravek Coltowan nesmí být užíván během kojení. Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib

vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se ezetimib vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

O vlivu ezetimibu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií. Ezetimib

neměl žádný vliv na fertilitu samců ani samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidla

nebo při obsluze stroje, je třeba vzít v úvahu, že byla hlášena závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Tabulkový seznam nežádoucích účinků (klinické studie a zkušenosti po uvedení na trh)

V klinických studiích, které trvaly až 112 týdnů, byl ezetimib v dávce 10 mg denně podáván

samostatně 2 396 pacientům, spolu se statinem 11 308 pacientům nebo s fenofibrátem 185 pacientům.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné. Celková incidence uváděných nežádoucích účinků

Stránka 7 z 20

byla u ezetimibu podobná jako u placeba. Podobně počet vysazení pro nežádoucí účinky ezetimibu a

placeba byl srovnatelný.

Ezetimib podávaný samostatně nebo společně se statinem:

U pacientů užívajících ezetimib samostatně (n = 2 396) byly popsány následující nežádoucí účinky s

častějším výskytem než u placeba (n = 1 159), nebo u pacientů užívajících ezetimib současně se

statinem (n = 11 308) byly popsány následující nežádoucí účinky s častějším výskytem než u statinu

podávaného samostatně (n = 9 361). Nežádoucí účinky při použití po uvedení na trh byly odvozeny z

hlášení týkajících se ezetimibu podávaného v monoterapii nebo se statinem.

Četnosti výskytu byly definovány jako: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté

(≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z

dostupných údajů nelze určit)

Monoterapie ezetimibem

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Frekvence

Poruchy metabolismu a výživy

snížená chuť k jídlu

Méně časté

Cévní poruchy

návaly horka; hypertenze

Méně časté

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

kašel

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

bolest břicha; průjem; flatulence

Časté

dyspepsie; gastroezofageální refluxní

nemoc; nauzea

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

artralgie; svalové spasmy; bolest krku

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

únava

Časté

bolest na hrudi; bolest

Méně časté

Vyšetření

zvýšení ALT a/nebo AST; zvýšení krevní

CPK; zvýšení gamma-glutamyltransferázy;

abnormální hodnoty testu jaterních funkcí

Méně časté

Další nežádoucí účinky při užívání ezetimibu současně se statine

m

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Frekvence

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

Časté

parestezie

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

sucho v ústech; gastritida

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

pruritus; vyrážka; kopřivka

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

myalgie

Časté

bolest zad; svalová slabost; bolest končetin

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

astenie; periferní edém

Méně časté

Vyšetření

zvýšení ALT a/nebo AST

Časté

Stránka 8 z 20

Zkušenosti po uvedení na trh (se statinem nebo bez něj)

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Frekvence

Poruchy krve a lymfatického

systému

trombocytopenie

Není známo

Poruchy imunitního systému

přecitlivělost, včetně vyrážky, kopřivky,

anafylaxe a angioedému

Není známo

Psychiatrické poruchy

deprese

Není známo

Poruchy nervového systému

závrať; parestezie

Není známo

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

dyspnoe

Není známo

Gastrointestinální poruchy

pankreatitida; zácpa

Není známo

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida; cholelitiáza; cholecystitida

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

erythema multiforme

Není známo

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

myalgie; myopatie/rabdomyolýza (viz bod

4.4)

Není známo

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

astenie

Není známo

Ezetimib podávaný společně s fenofibrátem

Gastrointestinální poruchy:

bolest břicha (časté)

V multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii u pacientů se smíšenou

hyperlipidemií se léčilo 625 pacientů po dobu až 12 týdnů a 576 pacientů po dobu až jednoho roku. V

této studii 172 pacientů léčených ezetimibem a fenofibrátem dokončilo 12 týdnů léčby a 230 pacientů

léčených ezetimibem a fenofibrátem (včetně 109 pacientů, kteří dostávali ezetimib samostatně prvních

12 týdnů) dokončilo 1 rok léčby. Tato studie nebyla provedena ke srovnání léčebných skupin z

hlediska málo často se vyskytujících příhod. Výskyt (95% CI) klinicky významných zvýšení (> 3x

ULN,

vyskytující

sobě)

sérových

transamináz

dosáhl

korekci

expozici

léčbě

při

monoterapii fenofibrátem 4,5 % (1,9-8,8) a při podávání ezetimibu spolu s fenofibrátem 2,7 % (1,2;

5,4). Odpovídající výskyt po cholecystektomii dosáhl při monoterapii fenofibrátem 0,6 % (0,0; 3,1) a

při podávání ezetimibu spolu s fenofibrátem 1,7 % (0,6; 4,0) (viz body 4.4 a 4.5).

Pediatrická populace

(ve věku 6 až 17 let)

studii

zahrnující

pediatrické

věku)

pacienty

heterozygotní

familiární

nebo

nefamiliární hypercholesterolemií (n =

138) bylo zvýšení

a/nebo

AST (≥3násobek

ULN,

několikrát po sobě) pozorováno u 1,1 % (1 pacient) pacientů léčených ezetimibem ve srovnání s 0 %

ve skupině léčené placebem. Neobjevilo se žádné zvýšení CPK (≥10násobek ULN). Nebyly hlášeny

žádné případy myopatie.

V samostatné studii zahrnující dospívající (ve věku 10 až 17 let) pacienty s heterozygotní familiární

hyperchlolesterolemií

248)

byla

pacienti)

pacientů

léčených

kombinací

ezetimib/simvastatin pozorována zvýšení ALT a/nebo AST (≥3násobek ULN, několikrát po sobě) v

porovnání se 2 % (2 pacienti) ve skupině léčené simvastatinem v monoterapii; ohledně zvýšení CPK

(≥10násobek ULN) byla tato čísla v uvedeném pořadí 2 % (2 pacienti) a 0 %. Nebyly hlášeny žádné

případy myopatie.

Tato hodnocení nebyla uspořádána k porovnání vzácných nežádoucích účinků.

Stránka 9 z 20

Pacienti s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v anamnéze

studii

IMPROVE-IT

(viz

5.1),

která

zahrnovala

pacientů

léčených

kombinací

ezetimib/simvastatin 10 mg/40 mg (n = 9 067, z toho 6 % bylo titrováno na ezetimib/simvastatin 10

mg/80 mg) nebo simvastatinem v dávce 40 mg (n = 9 077, z toho 27 % bylo titrováno na 80 mg

simvastatinu), byly bezpečnostní profily během mediánu sledování 6,0 roku podobné. Kvůli výskytu

nežádoucích účinků ukončilo léčbu 10,6 % pacientů léčených kombinací ezetimib/simvastatin a 10,1

pacientů

léčených

simvastatinem.

Incidence

myopatie

byla

pacientů

kombinací

ezetimib/simvastatin 0,2 % a u pacientů se simvastatinem 0,1 %, přičemž myopatie byla definována

jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN nebo s

koncentrací CK ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek ULN ve dvou následných měřeních. Incidence

rabdomyolýzy byla u pacientů s kombinací ezetimib/simvastatin 0,1 % a u pacientů se simvastatinem

0,2 %, přičemž rabdomyolýza byla definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s

hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN s prokázaným renálním poškozením, ≥ 5násobek a zároveň <

10násobek ULN ve dvou následných měřeních s prokázaným renálním poškozením nebo ≥ 10 000

IU/l bez prokázaného renálního poškození. Incidence následných zvýšení hladin transamináz (≥ 3 X

ULN) byla 2,5 % u kombinace ezetimib/simvastatin a 2,3 % u simvastatinu (viz bod 4.4). Nežádoucí

účinky

související

žlučníkem

byly

hlášeny

pacientů

léčených

kombinací

ezetimib/simvastatin

u 3,5 % pacientů léčených

simvastatinem. Incidence

hospitalizace

kvůli

cholecystektomii byla v obou skupinách 1,5 %. Rakovina (definovaná jako jakákoli nová malignita)

byla během studie diagnostikována u 9,4 % pacientů léčených kombinací ezetimib/simvastatin oproti

9,5 % pacientů léčených simvastatinem.

Chronick

é

onemocnění ledvin

Ve studii „Study of Heart and Renal Protection“ (SHARP) (viz bod 5.1), která zahrnovala více než

9000 pacientů léčených fixní dávkou ezetimibu 10 mg se simvastatinem 20 mg denně (n = 4 650) nebo

placebem (n = 4 620), byly po dobu sledování s mediánem trvání 4,9 roku bezpečnostní profily

srovnatelné. V této studii byly zaznamenávány pouze závažné nežádoucí účinky a ukončení léčby

kvůli jakýmkoli nežádoucím účinkům. Míry ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků byly

srovnatelné (10,4 % u pacientů léčených ezetimibem se simvastatinem, 9,8 % u pacientů léčených

placebem).

Incidence

myopatie/rabdomyolýzy

byla

pacientů

léčených

ezetimibem

simvastatinem a 0,1 % u pacientů léčených placebem. Následné zvýšení transamináz (>3 × ULN) se

vyskytlo u 0,7 % pacientů léčených ezetimibem se simvastatinem v porovnání s 0,6 % pacientů

léčených placebem (viz bod 4.4). V této studii nebyla žádná statisticky významná zvýšení incidence

předem specifikovaných nežádoucích účinků, včetně rakoviny (9,4 % u ezetimibu se simvastatinem,

placeba),

hepatitidy,

cholecystektomie

nebo

komplikací

žlučníkových

kamenů

pankreatitidy.

Laboratorní hodnoty:

V kontrolovaných klinických studiích monoterapie byla incidence klinicky významných zvýšení

sérových transamináz (ALT a/nebo AST ≥ 3krát ULN, opakovaně) podobná u ezetimibu (0,5 %) i

placeba (0,3 %). Ve

studiích

současného

podávání byla

incidence

1,3 % u

pacientů

léčených

ezetimibem spolu se statinem, a 0,4 % u pacientů léčených samotným statinem. Tato zvýšení byla

obecně asymptomatická, nebyla spojena s cholestázou, a vrátila se po vysazení terapie nebo při

pokračování léčby k normálu (viz bod 4.4).

V klinických studiích byla CPK >10x ULN hlášena u 4 z 1 674 (0,2 %) pacientů při podávání

samotného ezetimibu oproti 1 ze 786 (0,1 %) pacientů při podávání placeba, a u 1 z 917 (0,1 %)

pacientů při podávání ezetimibu v kombinaci se statinem oproti 4 z 929 (0,4 %) pacientů při podávání

samotného statinu. Při užívání ezetimibu nedošlo ke zvýšenému výskytu myopatie ani rabdomyolýzy

ve srovnání s hodnotami v odpovídajícím kontrolním rameni studie (placebo nebo samotný statin) (viz

bod 4.4.).

Stránka 10 z 20

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Podávání ezetimibu v klinických studiích v dávce 50 mg/den 15 zdravým dobrovolníkům po dobu až

14 dní nebo 40 mg/den 18 pacientům s primární hypercholesterolemií po dobu až 56 dní bylo celkově

dobře

snášeno.

zvířat

nebyla

jednorázových

perorálních

dávkách

5000

mg/kg

ezetimibu

potkanům a myším a 3000 mg/kg psům pozorována žádná toxicita.

Bylo hlášeno

několik případů

předávkování

ezetimibem;

většina

nebyla

spojena

nežádoucími

příhodami. Hlášené nežádoucí příhody nebyly závažné. V případě předávkování je nutno přijmout

symptomatická a podpůrná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva upravující hladinu lipidů, jiné látky upravující hladinu lipidů

ATC kód: C10AX09

Mechanismus účinku

Ezetimib patří mezi hypolipidemické látky nové skupiny, které selektivně inhibují intestinální absorpci

cholesterolu

příbuzných

rostlinných

sterolů.

Ezetimib

účinný

perorálním

podání

mechanismus účinku, který se liší od mechanismu účinku jiných skupin látek snižujících hladiny

cholesterolu (např. statiny, sekvestranty žlučových kyselin [pryskyřice], deriváty kyseliny fibrové a

rostlinné steroly). Molekulárním cílem ezetimibu

přenašeč sterolu,

Niemann-Pick

C1-Like

(NPC1L1), který je odpovědný za intestinální absorpci cholesterolu a fytosterolů.

Ezetimib se lokalizuje v kartáčovém lemu tenkého střeva a inhibuje absorpci cholesterolu, což vede ke

snížení

přísunu

cholesterolu

střev

jater;

statiny

snižují

syntézu

cholesterolu

játrech

dohromady tyto rozdílné mechanismy zajišťují vzájemně se doplňující snížení hladiny cholesterolu.

Ve dvoutýdenní klinické studii u 18 pacientů s hypercholesterolemií inhiboval ezetimib intestinální

absorpci cholesterolu ve srovnání s placebem o 54 %.

Farmakodynamické účinky

Byla provedena řada preklinických studií s cílem zjistit selektivitu ezetimibu při inhibici absorpce

cholesterolu. Ezetimib inhiboval absorpci [14C]-cholesterolu bez účinku na absorpci triglyceridů,

mastných kyselin, žlučových kyselin, progesteronu, ethinylestradiolu nebo v tucích rozpustných

vitamínů A a D.

Epidemiologické studie prokázaly, že kardiovaskulární morbidita a mortalita se mění přímo úměrně s

hladinou celkového cholesterolu a LDL-C a nepřímo úměrně s hladinou HDL-C. Příznivý vliv

ezetimibu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu nebyl prokázán.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace