COGLAMUNE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COGLAMUNE Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COGLAMUNE Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, ovce, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939602 - 1 x 50 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/053/04-C
 • Datum autorizace:
 • 14-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COGLAMUNE injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

CZ Veterinaria S.A., La Relva s/n, 36400 Porrino (Pontevedra), Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COGLAMUNE injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

2 ml vakcinační dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Clostridium perfringens (typ A, C, D)*: Toxoid Alfa 2,0 I.U./ml, Toxoid Beta 10,0 I.U./ml, Toxoid Epsilon 5,0 I.U./ml

* Antigeny v dostatečném množství ke získání uvedené hladiny protilátek v séru kontrolních zvířat.

Pomocné látky:

volný formaldehyd, chlorid sodný (izotonický roztok), hydroxid hlinitý, TRIS, kyselina maleinová, chlorid sodný

4.

INDIKACE

Preventivní imunizace proti enterotoxémiím vyvolaným Clostridium perfringens typu A, B, C, D:

enterotoxémie dospělých ovcí a koz

hemoragická enteritida jehňat

sněťová abomasitida a nekrotická hepatitida ovcí

nekrotická enteritida prasat

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mírná lokální reakce v místě vpichu. Tento subkutánní edém vymizí v průběhu několika týdnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Ovce, kozy, prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánně.

Ovce a kozy: 2 ml v kterémkoli období.

Prasata: 4 ml.

Vakcinační protokol:

První vakcinace: 2 injekce v průběhu 4 – 6 týdnů.

Bustr: rok po poslední injekci.

Gravidní zvířata:

S cílem dosáhnou optimální hladiny kolostrálních protilátek je třeba druhou injekci první vakcinace nebo

busterovou injekci aplikovat nejméně 2 týdny před termínem očekávaného porodu.

Jehňata a mláďata od vakcinovaných matek: vakcinace od 8. týdne stáří.

Jehňata a mláďata od nevakcinovaných matek: vakcinace od 3. týdne stáří.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím vakcínu protřepte.

Dodržujte správné aseptické podmínky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: okamžitě

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Kozy jsou velmi citlivé na parenterálně podávané injekce, proto je vhodné před aplikací vykonat předběžný test

na omezeném počtu zvířat nebo předcházet možným šokovým stavům vhodnými prostředky (vodová dieta,

podání antihistaminik.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podávat výlučně zdravým zvířatům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Lze použít během březosti.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním

léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivývh případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován

podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.