CLOZAPIN DESITIN 100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLOZAPIN (CLOZAPINUM)
Dostupné s:
Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg
ATC kód:
N05AH02
INN (Mezinárodní Name):
CLOZAPINE (CLOZAPINUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
500; 300; 90; 60; 30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KLOZAPIN
Přehled produktů:
CLOZAPIN DESITIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 116/01-C
Datum autorizace:
2017-06-01
EAN kód:
4031649001888

sp.zn. sukls23570/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Clozapin Desitin 25 mg tablety

Clozapin Desitin 100 mg tablety

clozapinum

Přečtěte

si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Clozapin Desitin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clozapin Desitin užívat

Jak se Clozapin Desitin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Clozapin Desitin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Clozapin Desitin

a k čemu se

po

užívá

Co je Clozapin Desitin

Clozapin Desitin tablety obsahují léčivou látku zvanou klozapin. Clozapin Desitin patří do skupiny

léků zvaných antipsychotika.

K čemu se Clozapin Desitin používá

Clozapin

Desitin

určen

k léčbě

pacientů

s rezistentní

(odolnou)

formou

schizofrenie

(rozštěp

osobnosti) a pacientů, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní

antipsychotika (léky určené k léčbě duševních chorob), včetně atypických antipsychotik.

Schizofrenie je duševní choroba projevující se poruchou myšlení, poruchou emočních reakcí a

chování.

Rezistence na léčbu je definována jako nedostatečné klinické zlepšení, navzdory podávání nejméně

dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po odpovídající dobu.

Clozapin Desitin je také určen k léčbě psychóz (duševní onemocnění) u pacientů s Parkinsonovou

chorobou, u kterých standardní léčba selhala.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se toho, jak Clozapin Desitin funguje nebo proč Vám byl

předepsán, obraťte se na svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnova

t pozo

rnost, než začnete

Clozapin Desitin

užívat

Přípravek užívejte přesně podle pokynů lékaře, i pokud se liší od pokynů obsažených v této příbalové

informaci.

Před zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin Vám budou provedeny krevní testy.

Neužívejte

Clozapin Desitin:

jestliže jste alergický(á) na klozapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

pokud u Vás není možná pravidelná kontrola krevního obrazu.

pokud u Vás byl někdy zjištěn nízký počet bílých krvinek, s výjimkou, pokud se tak stalo po

léčbě rakoviny.

pokud máte nebo jste měl(a) onemocnění kostní dřeně.

pokud máte aktivní onemocnění jater, těžkou poruchu funkce ledvin nebo srdce nebo útlum

centrální nervové soustavy.

pokud máte epileptické záchvaty, které nejsou dobře kompenzované léčbou.

pokud máte problémy se zneužíváním alkoholu nebo drog.

pokud máte střevní neprůchodnost (ucpání střeva).

pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobit závažné snížení počtu bílých krvinek

(agranulocytóza), nebo dlouhodobě působící léky k léčbě duševních onemocnění (depotní

antipsychotika).

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře, aniž byste užil(a) Clozapin

Desitin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Clozapin Desitin se poraďte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Clozapin Desitin je zapotřebí:

pokud jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, onemocnění srdce nebo se v rodině

vyskytla porucha vedení signálů v srdci nazývaná „prodloužení QT intervalu“.

pokud trpíte zvětšením prostaty, epilepsií, glaukomem (zvýšením nitroočního tlaku), cukrovkou

(diabetem) nebo jakýmkoli jiným závažným onemocněním. Během léčby přípravkem Clozapin

Desitin se může objevit zhoršená glukózová tolerance nebo může dojít k rozvoji či zhoršení

cukrovky.

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami

(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou

krevních sraženin v cévách.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře předtím, než začnete Clozapin

Desitin užívat.

Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud zpozorujete počínající známky nachlazení, chřipky,

horečku, bolest v krku, nebo jakoukoli jinou infekci. Clozapin Desitin může snižovat počet

bílých krvinek v krvi a způsobovat vyšší citlivost k infekcím. Lékař může v takovém případě

zkontrolovat Váš krevní obraz a podle potřeby podniknout další opatření.

Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud pocítíte rychlý a nepravidelný puls, který přetrvává

i v klidu, někdy doprovázený dušností a otokem kotníků či dolních končetin. Tyto účinky se

mohou objevit především na začátku léčby a Váš lékař může dle potřeby podniknout nutná

opatření.

Při léčbě přípravkem Clozapin Desitin se u Vás může objevit pocit točení hlavy nebo slabosti na

omdlení, především ze začátku léčby. To je způsobeno snížením krevního tlaku. Tyto stavy

mohou vyústit v pády a následně zlomeniny nebo jiná poranění.

Při léčbě přípravkem Clozapin Desitin byly hlášeny srdeční příhody, které mohou vést k úmrtí.

Clozapin

Desitin

může

způsobit

ospalost

prodloužený

pobyt

lůžku

v kombinaci

zvýšením tělesné hmotnosti, což může u některých pacientů vést k tvorbě krevních sraženin.

Informujte ihned svého lékaře, pokud při užívání přípravku zpozorujete zácpu, bolest břicha,

citlivost břicha, horečku, nadýmání nebo krvavý průjem. Lékař Vás vyšetří.

Pokud se Vás týká některý z těch nežádoucích účinků, informujte okamžitě svého lékaře.

Monitorování během léčby přípravkem Clozapin Desitin

Po dobu léčby přípravkem Clozapin Desitin a čtyři týdny po jejím ukončení budete podstupovat

pravidelná vyšetření krve. Lékař Vám řekne, kdy budou testy zapotřebí.

Je důležité, abyste se

dostavil(a) na všechny krevní odběry, které Váš lékař doporučí.

Pokud máte vysokou hladinu cukru v krvi (diabetes), bude lékař pravidelně kontrolovat hladinu cukru

ve Vaší krvi. Clozapin Desitin může způsobit změnu krevních lipidů (tuků). Clozapin Desitin může

také způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Lékař bude kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost a hladiny

krevních lipidů.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pokud máte stabilní poruchu funkce jater, můžete po rozhodnutí lékaře užívat přípravek Clozapin

Desitin pouze v případě, že budete podstupovat pravidelné kontroly jaterních funkcí. Zpozorujete-li

během užívání přípravku Clozapin Desitin příznaky možné poruchy funkce jater, jako je pocit na

zvracení, zvracení, nechutenství nebo žloutenka, informujte ihned svého lékaře.

Starší pacienti (ve věku 60 let a více)

Pokud je Vám 60 let nebo více, může Vám lékař předepsat nižší dávky.

Informujte svého lékaře či lékárníka, pokud máte onemocnění zvané demence. Je také větší

pravděpodobnost, že se u Vás mohou objevit následující nežádoucí účinky: pocit na omdlení nebo

točení hlavy při změně polohy, závratě, bušení srdce, obtíže při močení a zácpa.

Děti a dospívající

Přípravek Clozapin Desitin není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a

Clozapin Desitin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To zahrnuje i přípravky na spaní nebo na uklidnění, přípravky k léčbě alergie, bakteriálních, virových

nebo plísňových onemocnění, přípravky k léčbě nádorových onemocnění, deprese, epilepsie,

Parkinsonovy nemoci nebo jiných duševních onemocnění, přípravky k léčbě žaludečních vředů,

některé přípravky k léčbě silné bolesti, warfarin užívaný na ředění krve, dogoxin k posílení srdeční

činnosti, hormony adrenalin (epinefrin) a noradrenalin (norepinefrin) používané v k léčbě naléhavých

stavů a antikoncepční tablety.

Tyto léky se mohou navzájem ovlivňovat s Vaší léčbou.

Clozapin Desitin s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Clozapin Desitin může zvýšit účinky alkoholu. Neměl(a) byste pít alkohol, pokud užíváte tento

přípravek.

Hladiny přípravku Clozapin Desitin v krvi mohou být ovlivněny, pokud přestanete kouřit nebo

změníte množství nápojů s kofeinem, které za den vypijete.

Informujte svého lékaře

o změnách ve Vašich zvycích.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika léčby tímto přípravkem během těhotenství.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud během léčby přípravkem Clozapin Desitin otěhotníte. U

novorozenců, jejichž matky

užívaly Clozapin Desitin v posledním trimestru (poslední tři měsíce

těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto

příznaků, kontaktujte dětského lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud kojíte. Klozapin, léčivá látka přípravku Clozapin

Desitin, může přestupovat do mateřského mléka a mít vliv na dítě, proto byste neměla kojit, pokud

užíváte Clozapin Desitin.

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotněnt a antikoncepce

Některé ženy mají během léčby antipsychotiky nepravidelnou menstruaci, případně žádnou. Pokud

jste žena a došlo u Vás k tomuto jevu, může se stát, že se menstruace obnoví při přechodu na Clozapin

Desitin. Za těchto okolností byste se měla ujistit, že používáte spolehlivou metodu antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Clozapin Desitin může způsobit ospalost nebo křeče, především na začátku léčby. Proto byste

neměl(a) řídit či obsluhovat stroje, dokud si na léčbu nezvyknete a ospalost nezmizí.

Clozapin Desitin obsahuje

laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Clozapin Desitin

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Kolik přípravku Clozapin Desitin užívat

Lékař Vám přesně řekne, kolik tablet máte užívat a jak často je máte užívat.

Léčba schizofrenie

Neurčí-li lékař jinak, zahajuje se léčba dávkou 12,5 mg (polovina tablety o síle 25 mg) jednou nebo

dvakrát denně první den. Llékař poté bude dávku postupně zvyšovat až do dosažení Vaší nejvhodnější

dávky.

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou přípravku Clozapin Desitin mezi 300 a 450 mg. Denní

dávka je většinou rozdělena do dílčích dávek, některé se užívají ráno, další večer. Někteří pacienti

vyžadují dávky až do maxima 900 mg denně.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou

, kteří trpí poruchou myšlení, emocí a chování

Zahajovací dávka je obvykle 12,5 mg denně (polovina tablety o síle 25 mg), podávaná večer. Dávka se

postupně zvyšuje do dosažení Vaší nejvhodnější dávky.

Léčba bude pokračovat denní dávkou přípravku Clozapin Desitin mezi 25 mg a 37,5 mg, většinou

užívaných jako jednotlivá dávka večer.

Někteří pacienti vyžadují dávky až 50 mg denně. Ve výjimečných případech Vám může lékař

předepsat vyšší dávku, ale ta nesmí překročit 100 mg denně.

Během prvních týdnů léčby Vám bude lékař kontrolovat krevní tlak.

Kdy Clozapin Desitin užívat

Užívání přípravku Clozapin Desitin vždy ve stejnou dobu Vám lépe pomůže si zapamatovat, kdy máte

přípravek užívat.

Jak Clozapin Desitin užívat

Užívejte Clozapin Desitin ústy s dostatečným množstvím vody. Tablety s půlící rýhou mohou být

rozděleny na stejné dávky.

Jak dlouho Clozapin Desitin užívat

Pokračujte v užívání přípravku Clozapin Desitin podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Clozapin Desitin

, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) přípravku Clozapin Desitin více, než jste měl(a), informujte o tom lékaře nebo

lékárníka. Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Clozapin Desitin

Dávku užijte, co nejdříve si vzpomenete. Pokud je to méně než 4 hodiny, kdy máte užít další dávku,

zapomenutou dávku neužívejte. Užijte následující dávku a vraťte se k obvyklému dávkovacímu

režimu.

Následující dávku nikdy nezdvoj

náso

ujte, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste přerušil(a) užívání přípravku Clozapin Desitin na více než dva dny, nezačněte jej znovu

užívat, ale kontaktujte svého lékaře, který Vám doporučí, jak máte znovu začít Clozapin Desitin

užívat.

Jestliže jste přestal(a)

Clozapin Desitin

užívat

Riziko při vysazení

Nepřerušujte užívání přípravku Clozapin Desitin najednou.

Pokud z jakéhokoli důvodu musí být Clozapin Desitin vysazen, lékař bude dávku postupně snižovat

po dobu 1 až 2 týdnů, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Náhlé přerušení užívání přípravku

Clozapin Desitin nebo rychlé snížení dávky může vyvolat nežádoucí účinky.

Z tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité, abyste Vy a Vaši blízcí byli schopni rozpoznat příznaky při

vysazení přípravku Clozapin Desitin.

Pokud je náhlé vysazení přípravku Clozapin Desitin nutné, pacient může mít znovu příznaky, kvůli

kterým je léčen a příznaky z vysazení, jako je nadměrné pocení, bolest hlavy, pocit na zvracení,

zvracení a průjem.

Pokud máte některý z výše uvedených příznaků, informujte okamžitě svého lékaře. Tyto příznaky

mohou být následovány vážnějšími nežádoucími účinky, pokud nebudete včas léčeni(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé níže uvedené nežádoucí účinky lze zjistit pouze při laboratorním vyšetření.

Některé nežádoucí

účinky mohou být závažné

a potřebují lékařský dohled

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

Abnormálně rychlý srdeční tep.

Těžká zácpa.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Známky infekce, jako je horečka, příznaky podobné chřipce, zimnice, bolest v krku či vředy

v ústech. Clozapin Desitin může snížit počet bílých krvinek a způsobit tak vyšší citlivost

k infekcím.

Epileptické záchvaty (křeče).

Vysoká hladina určitého typu nebo několika typů bílých krvinek.

Ztráta vědomí, mdloby.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Horečka, svalové křeče, kolísání krevního tlaku, dezorientace, zmatenost (neuroleptický maligní

syndrom).

Točení hlavy, závratě nebo mdloby při změně polohy z lehu nebo sedu do stoje, což může zvýšit

možnost pádu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Neúměrná žízeň, sucho v ústech a zvýšené množství vymočené moče mohou být příznaky

zvýšené hladiny cukru v krvi (diabetu). Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků,

informujte svého lékaře okamžitě

, protože přípravek Clozapin Desitin může způsobovat nebo

zhoršovat cukrovku (diabetes).

Oběhové selhání, nepravidelný srdeční tep.

Bolest na hrudi v důsledku zánětu srdečního svalu nebo vnějšího obalu srdce (osrdečníku).

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

Nízká hladina červených krvinek.

Potíže s polykáním, což může způsobit vdechnutí jídla do plic.

Infekce dýchacích cest nebo zápal plic se známkami jako jsou horečka, kašel, potíže s dechem,

sípání, který může vést k úmrtí.

Silná bolest břicha pronikající do zad s pocitem na zvracení a zvracením způsobená zánětem

slinivky břišní.

Zežloutnutí kůže a očí, pocit na zvracení a/nebo ztráta chuti k jídlu, tmavá moč jako příznak

onemocnění jater, žloutenka.

Obezita nebo její zhoršení.

Přerušované dýchání s chrápáním nebo bez chrápání během spánku (spánková apnoe).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

Spontánní krvácení nebo modřiny jako možné příznaky nízké hladiny krevních destiček.

Vysoká hladina krevních destiček.

Zhoršená orientace/zmatenost, pocit na zvracení/zvracení, nadměrné močení, bolest břicha

s vysokou hladinou cukru v krvi.

Onemocnění srdečního svalu (bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep a srdeční selhání) a

zástava srdce.

Krátké a povrchní dýchání, zástava dechu.

Pocit na zvracení, zvracení se závažnou/dlouhodobou zácpou, střevní neprůchodnost.

Zežloutnutí kůže v důsledku těžkého zánětu jater (hepatitidy), bolest břicha.

Zánět ledvin.

Prodloužená bolestivá erekce.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

Nadměrné pocení, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a průjem (příznaky cholinergního

syndromu).

Srdeční infarkt nebo zánět srdečního svalu, který může vést k úmrtí.

Silné bolesti na hrudi (příznaky nedostatečného průtoku krve a kyslíku do srdečního svalu).

Velmi rychlý a nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní).

Selhání ledvin.

Poruchy jater zahrnující ztučnění jater, smrt jaterních buněk, jaterní toxicita/poškození jater.

Poruchy jater, které mají za následek nahrazení normální jaterní tkáně zjizvenou tkání vedoucí

ke ztrátě funkce jater, včetně těch případů, které vedou k život ohrožujícím následkům, jako je

selhání jater a transplantace jater.

Alergická reakce (otok obličeje, úst a hrdla, též i jazyka, který může být svědivý nebo

bolestivý).

Pálení a bolest v horní části břicha, zejména mezi jídly, brzy ráno nebo po vypití kyselých

nápojů, černá, dehtovitá stolice nebo stolice s příměsí krve, plynatost, pálení žáhy, pocit na

zvracení nebo zvracení, rychle se dostavující pocit plnosti (vznik vředů v zažívacím traktu

v oblasti žaludku a/nebo střev), což může vést k úmrtí.

Silná bolest břicha, která se při pohybu zhoršuje, pocit na zvracení, zvracení včetně zvracení

krve (nebo tekutin připomínajících kávovou sedlinu), tuhnutí břicha se zvýšenou citlivostí šířící

z místa

proděravění

(perforace)

celého

břicha;

horečka

a/nebo

zimnice

(perforace

zažívacího traktu v oblasti žaludku a/nebo střev), což může vést k úmrtí.

Zácpa, bolest břicha, citlivost břicha, horečka, plynatost, krvavý průjem. To mohou být příznaky

rozšíření tlustého střeva (megakolon) nebo problémů s krevním zásobením střeva (uzávěr

přívodní tepny - infarkt, nedokrevnost - ischemie, odumření tkáně - nekróza), což může vést

k úmrtí.

Zhoršení svalové bolesti nebo nově vzniklá svalová slabost, křeče svalů, svalová bolest. To

mohou být příznaky svalového onemocnění (rhabdomyolýzy).

Problémy

dýcháním

kašlem

nebo

kašle,

nebo

s horečkou

bolestí

způsobené

hromaděním tekutiny okolo plic.

Syndrom z vysazení léku u novorozenců.

Sepse (těžká infekce).

Během užívání přípravku Clozapin Desitin byly hlášeny velmi silné a závažné kožní reakce,

jako

poléková

vyrážka

s eosinofilií

systémovými

příznaky

(DRESS

syndrom).

Tyto

nežádoucí účinky se na kůži projevují jako vyrážka s puchýři nebo bez nich. Může se objevit

podráždění kůže, otok, horečka a příznaky podobné chřipce. Příznaky DRESS syndromu se

obvykle objeví asi po 2 až 6 týdnech (někdy až po 8 týdnech) od zahájení léčby.

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto příznaků,

informujte svého lékaře okamžitě

.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

Ospalost, útlum.

Závratě.

Zvýšená tvorba slin.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Nárůst tělesné hmotnosti.

Nezřetelné vyslovování.

Abnormální pohyby, neschopnost zahájit pohyb, neschopnost zůstat v klidu, vnitřní pocit

neklidu, ztuhlé končetiny, třes.

Bolest hlavy.

Rozmazané vidění.

Změny na EKG srdce.

Točení hlavy při vstávání v důsledku sníženého krevního tlaku.

Zvýšení krevního tlaku.

Pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech, nechutenství.

Zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Zadržování moči nebo problémy s močením.

Zvýšená tělesná teplota, horečka, porucha pocení/regulace tělesné teploty.

Únava.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Koktání.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Zmatenost, delirium, agitovanost, neklid.

Obtížné polykání.

Zvýšení svalových enzymů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

Vysoká hladina cholesterolu.

Vysoká hladina mastných kyselin v krvi.

Nekontrolovatelné pohyby úst, jazyka nebo končetin (grimasy, mlaskání, rychlé mrkání).

Obsdantní myšlenky a opakující se nutkavé chování.

Zvětšení příušních žláz.

Kožní reakce.

Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

Změny na EEG mozku.

Průjem.

Nepříjemné pocity v břiše, pálení žáhy, žaludeční potíže po jídle.

Svalová slabost.

Svalové křeče.

Bolest svalů.

Pocit ucpaného nosu (zduření nosní sliznice).

Vyrážka, purpurově-červené skvrny, horečka, nebo svědění v důsledku zánětu cév.

Zánět tlustého střeva vedoucí k průjmu, bolesti břicha, horečce.

Změna barvy kůže.

Noční pomočování.

Motýlovitá vyrážka na obličeji, bolest kloubů, bolest svalů, horečka a únava (systémový lupus

erythematodes).

Náhlé, nekontrolovatelné zvýšení krevního tlaku (pseudofeochromocytom).

Nekontrolované ohýbání těla k jedné straně (pleurototonus).

Jste-li muž, můžete pozorovat ejakulační poruchu, kdy sperma vstupuje do močového měchýře

namísto ejakulace přes penis (suchý orgasmus nebo retrográdní ejakulace).

Bušení srdce.

Snížení krevního tlaku.

Syndrom neklidných nohou (neodolatelné nutkání pohybovat nohama nebo rukama, obvykle

doprovázené nepříjemnými pocity v době odpočinku, zejména večer nebo v noci, kterému lze

dočasně ulevit pohybem).

Zánět serózních membrán (polyserozitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Clozapin Desitin

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“

nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Clozapin Desitin, pokud je obal poškozen nebo jsou na něm patrné známky manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Clozapin Desitin obsahuje

Léčivou látkou přípravku Clozapin Desitin je clozapinum (klozapin). Jedna tableta obsahuje

25 mg nebo 100 mg klozapinu.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek,

povidon, předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob a monohydrát laktózy.

Jak Clozapin Desitin

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 25 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 25 na

jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety 100 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 100 na

jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Clozapin Desitin 25 mg a 100 mg tablety jsou baleny v bílých blistrech nebo v bílém HDPE obalu

(plastovém kontejneru). Papírová krabička s blistry obsahuje 30, 60, 90 nebo 300 tablet, plastový obal

obsahuje 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

žitel rozhodnutí

o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Německo

Výrobce

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Synthon Hispania, S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

16. 3. 2020.

1/20

sp.zn. sukls23570/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clozapin Desitin 25 mg tablety

Clozapin Desitin 100 mg tablety

Clozapin Desitin

může vyvolávat agranulocytózu. Jeho užití musí být omezeno na

pacienty:

kteří trpí schizofr

e

nií a kteří nesnášejí nebo jsou rezistentní na klasická

antipsychotika

nebo na pacienty s

e schizofrenií či schizoafektivní poruchou, kteří

mají riziko recidivujícího

sebevražedného chování

(viz bod 4.1);

kteří mají normální počáteční počet leukocytů (počet leukocytů

3500/mm

3

(

3,5 x 10

9

/l) a

absolutní počet neutrofilů (

ANC)

≥2000/mm

3

(

2,0 x 10

9

/l));

u kterých může být pravidelně prováděna kontrola bílého krevního obrazu a

absolutní

ho

počt

u

neutrofilů následovně: po dobu prvních 18 týdnů léčby každý

týden, dále nejméně jednou za 4 týdny po dobu léčby. Sledování krevního obrazu

musí pokračovat po celou dobu léčby a ještě 4 týdny po kompletním ukončení léčby

přípravkem Clozapin Desitin

(viz bod 4.4).

Lékař, který

předepisuje lék, by měl plně dodrže

t

výše uvedená

bezpečnostní opatření. Při

každé návštěvě má

být pacientovi, který užívá

Clozapin Desitin,

připomenuto, že při

jakémkoliv příznaku infekčního onemocnění musí neprodleně vyhledat lékaře. Zvláštní

poz

ornost musí být věnována příznakům

podobným chřipce

, jako jsou teplota, bolest

v

krku nebo jiné projevy infekčního onemocnění, které

mohou ukazovat na

výskyt

neutropenie (viz bod 4.4).

Clozapin Desitin

musí být podáván pod přísným lékařským dohledem, v

souladu

s

oficiálními doporučeními

(viz bod 4.4).

Myokarditida

Podávání klozapinu je doprovázeno zvýšeným rizikem výskytu myokarditidy, která může

být ve vzácných případech i fatální. Riziko myokarditidy je nejvyšší v

prvních 2 měsících

léčby. Vzácně byly hlášeny fatální případy kardiomyopatie.

Výskyt myokarditidy nebo kardiomyopatie lze očekávat zvláště u pacientů s anamnézou

klidové, přetrvávající tachykardie, především v

prvních 2 měsících léčby, a

/nebo s

palpitacemi, arytmiemi, bolest

í

na hrudi a další

mi

příznaky srdečního selhání (např.

nevysvětlitelná únava, dušnost, zrychlené dýchání) nebo příznaky imitující infarkt

myokardu.

V

případě podezření na myokarditidu nebo kardiomyopatii musí být léčba přípravkem

Clozapin Desitin

okamžitě ukončena a pacient neprodleně odeslán na kardiologii.

Pacienti, u kterých se po léčbě klozapinem objevila myokarditida nebo kardiomyopatie,

nesm

ějí být

znovu léčeni klozapinem

(viz bod 4.4).

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2/20

25mg tableta: jedna tableta obsahuje clozapinum 25 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 48 mg monohydrátu laktózy v 1 tabletě

100mg tableta: jedna tableta obsahuje clozapinum 100 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 192 mg monohydrátu laktózy v 1 tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Popis přípravku:

Tablety 25 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 25 na

jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety 100 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 100

na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Clozapin Desitin je indikován k léčbě pacientů s rezistentní formou schizofrenie a pacientů se

schizofrenií, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní

antipsychotika, včetně atypických antipsychotik.

Rezistence na léčbu je definována jako nedostatečné klinické zlepšení, navzdory podávání

nejméně dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po

odpovídající dobu.

Clozapin Desitin je také indikován v průběhu Parkinsonovy choroby u pacientů s psychotickými

poruchami, u kterých standardní léčba selhala.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování musí být stanoveno individuálně. Každý pacient musí dostávat nejnižší účinnou

dávku. Opatrná titrace a rozdělené dávkovací schéma je nezbytné k minimalizaci rizika

hypotenze, záchvatů a sedace.

Zahájení léčby přípravkem Clozapin Desitin musí být omezeno na pacienty s počtem leukocytů ≥

3500/mm

(≥3,5 x 10

/l) a ANC ≥ 2000/mm

(≥2,0 x 10

/l) v rozmezí standardních normálních

hodnot.

Úprava dávkování je indikována u pacientů užívajících léky, které mohou vyvolávat

farmakodynamické a farmakokinetické interakce s klozapinem, jako jsou benzodiazepiny nebo

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (viz bod 4.5).

Přechod z

předchozí antipsychotické léčby na

Clozapin Desitin

Obecně se nedoporučuje kombinovat Clozapin Desitin s jinými antipsychotickými léky. Před

3/20

zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin se doporučuje nejdříve současnou perorální

antipsychotickou léčbu snížit nebo vysadit postupným snižováním dávky. Rozhodnutí, zda

vysadit ostatní antipsychotickou léčbu před zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin, by

mělo být provedeno předepisujícím lékařem na základě klinických okolností.

Léčba pacientů s

rezistentní formou schizofrenie

Zahájení léčby

První den léčby má být zahajovací dávka přípravku Clozapin Desitin 12,5 mg (půl 25mg tablety)

jednou nebo dvakrát denně, druhý den jedna nebo dvakrát jedna 25mg tableta. Pokud je Clozapin

Desitin dobře snášen, mohou být denní dávky pomalu zvyšovány o 25 až 50 mg denně tak, aby se

v průběhu 2 - 3 týdnů dosáhlo denní dávky do 300 mg. Poté, vyžaduje-li to stav pacienta, lze

denní dávku zvyšovat o 50 - 100 mg ve tří až čtyřdenních, ale spíše týdenních intervalech.

Terapeutické rozmezí dávek

U většiny pacientů lze antipsychotický účinek očekávat při dávce 200 - 450 mg/den rozdělené do

několika dílčích dávek. Celková denní dávka může být rozdělena během dne nerovnoměrně a to

tak, že nejvyšší dávku podáváme před spaním.

Maximální dávka

K zajištění plného terapeutického účinku je jen u minima pacientů potřeba podávat větší dávky. V

těchto případech je přípustné rozvážné zvyšování dávek (ne o více než 100 mg) maximálně do

900 mg/den. Avšak je třeba mít na paměti, že se při dávkách nad 450 mg/den mohou častěji

objevit nežádoucí účinky (zvláště epileptické záchvaty).

Udržovací dávka

Po dosažení maximálního terapeutického účinku může být mnoho pacientů udržováno na nižších

dávkách. Doporučuje se tedy dávky postupně opatrně snižovat. Léčba má trvat alespoň 6 měsíců.

Jestliže denní dávka nepřesahuje 200 mg/den, je vhodné ji podávat celou před spaním.

Ukončení léčby

V případě plánovaného ukončení léčby přípravkem Clozapin Desitin se doporučuje postupně

snižovat dávku po dobu 1 - 2 týdnů. Pokud je nutné léčbu ukončit náhle (např. v případě

leukopenie), musí být pacient pečlivě sledován kvůli možnému návratu psychotických příznaků a

symptomů vzniklých v souvislosti s cholinergním rebound fenoménem (viz bod 4.4).

Znovuzahájení léčby

U pacientů, kteří přerušili léčbu přípravkem Clozapin Desitin na více než 2 dny, musí být léčba

první den znovu zahájena dávkou 12,5 mg (polovina tablety 25 mg) jednou až dvakrát denně. Je-

li tato dávka přípravku Clozapin Desitin dobře snášena, je možné dávku titrovat na terapeutickou

hladinu rychleji, než tomu bylo při původním zahájení léčby. Nicméně, u některých pacientů, u

kterých došlo při zahajovací dávce k zástavě dechu či srdeční akce (viz bod 4.4), ale poté byla

dávka úspěšně dotitrována na terapeutickou dávku, musí být při opakovaném zahájení léčby

dávka zvyšována nesmírně opatrně.

Psychotické

poruchy vyskytující se v

průběhu Parkinsonovy choroby

v

případ

ech

, kdy standardní

léčba selhala

Zahájení léčby

Zahajovací dávka nesmí překročit 12,5 mg (polovina 25mg tablety), užívá se večer. Následné

zvýšení musí být o 12,5 mg, maximálně 2krát týdně, do maximální dávky 50 mg, které nemá být

4/20

dosaženo před koncem druhého týdne. Celková denní dávka má být podávána jednorázově,

přednostně večer.

Terapeutické rozmezí dávek

Průměrná účinná denní dávka je obvykle 25 až 37,5 mg/den. V případě, že při léčbě dávkou

50 mg po dobu jednoho týdne není dosaženo uspokojivé terapeutické odpovědi, může být dávka

opatrně zvýšena o 12,5 mg/týden.

Maximální dávka

Dávka 50 mg může být překročena jen ve výjimečných případech a maximální dávka 100 mg/den

nesmí být nikdy překročena.

V případě, že se vyskytne ortostatická hypotenze, nadměrný útlum nebo zmatenost, musí být

zvyšování dávky omezeno nebo odloženo. Během prvních týdnů léčby musí být sledován krevní

tlak.

Udržovací dávka

Při dosažení kompletní remise, po dobu nejméně dvou týdnů, je možné zvýšení antiparkinsonické

léčby, pokud je to podle motorického stavu pacienta indikováno. Jestliže má tento přístup za

následek návrat psychotických projevů, může být dávka přípravku Clozapin Desitin zvýšena o

12,5 mg/týden, maximálně však do dávky 100 mg/den. Tuto dávku je možné užívat jednorázově

nebo rozdělenou do dvou dávek (viz výše).

Ukončení léčby

Doporučuje se postupně snižovat dávku o 12,5 mg minimálně během jednoho, lépe však během

dvou týdnů. Při výskytu neutropenie nebo agranulocytózy musí být léčba okamžitě přerušena tak,

jak je uvedeno v bodu 4.4. V takovéto situaci je podstatné pečlivé psychiatrické sledování,

protože může rychle dojít návratu symptomů.

Zvláštní

populace

Pacienti s

kardiovaskulární

mi poruchami

U pacientů s kardiovaskulárními poruchami (závažné kardiovaskulární poruchy jsou

kontraindikací) má být podána první den zahajovací dávka 12,5 mg jednou denně a tato dávka má

být zvyšována pomalu.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin má být podána první den

zahajovací dávka 12,5 mg jednou denně a tato dávka má být zvyšována pomalu.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater má být přípravek Clozapin Desitin podáván s opatrností spolu

s pravidelnou kontrolou jaterních testů (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Žádné studie u pediatrické populace nebyly prováděny. Bezpečnost a účinnost přípravku

Clozapin Desitin nebyla u dětí a dospívajících stanovena.

Pacienti ve věku 60 let a starší

Doporučuje se zvláště nízká zahajovací dávka (12,5 mg jednou denně první den) a následné

zvyšování dávky omezit na 25 mg/den.

5/20

Způsob podání

Clozapin Desitin se podává perorálně a má se zapít dostatečným množstvím vody.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti, u kterých není možná pravidelná kontrola krevního obrazu.

Toxická nebo idiosynkratická granulocytopenie/agranulocyóza v anamnéze (s výjimkou

granulocytopenie/agranulocytózy vyvolané předchozí chemoterapií).

Snížená funkce kostní dřeně.

Nedostatečně stabilizovaná epilepsie.

Alkoholové a jiné toxické psychózy, intoxikace léky, komatózní stavy.

Oběhové selhání, útlum CNS jakékoliv etiologie.

Závažné onemocnění ledvin a choroby srdce (např. myokarditida).

Aktivní onemocnění jater doprovázené nauzeou, anorexií nebo žloutenkou, progresivní

jaterní onemocnění, jaterní selhání.

Paralytický ileus.

Léky, o kterých je známo, že mohou vyvolat agranulocytózu, nesmí být používány

současně s přípravkem Clozapin Desitin. Je též potřeba zabránit současnému užívání

depotních antipsychotik.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní bezpečnostní opatření

Agranulocytóza

Clozapin Desitin může vyvolat agranulocytózu, proto jsou povinná následující preventivní

opatření:

Léky, o kterých je známo, že mohou vyvolat agranulocytózu, nesmí být používány

současně s přípravkem Clozapin Desitin. Je též potřeba zabránit současnému užívání

depotních antipsychotik, protože tyto léky, které mohou být potenciálně myelotoxické,

nemohou být z těla odstraněny dostatečně rychle v případě potřeby, například u

granulocytopenie (viz bod 4.3).

Pacienti s anamnézou primárních poruch kostní dřeně mohou být léčeni jen v případě, že

přínos převáží riziko. Před léčbou mají být pečlivě zhodnoceni hematologem.

Pacientům s nízkými počty leukocytů v důsledku benigní etnické neutropenie má být

věnována zvláštní opatrnost a přípravkem Clozapin Desitin mohou být léčeni po souhlasu

hematologa.

Clozapin Desitin musí být vydáván pod přísným lékařským dohledem v souladu s oficiálními

doporučeními.

Monitorování počtu leukocytů

(WBC) a

absolutního počtu neutrofilů

(ANC)

Počet leukocytů a krevní obraz s diferenciálním rozpočtem musí být změřeny během 10 dnů před

zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin, aby se zajistilo, že přípravkem Clozapin Desitin

budou léčeni jen pacienti s normálním počtem leukocytů (WBC ≥ 3500/mm

(≥3,5 x 10

/l)) a

neutrofilů (ANC ≥ 2000/mm

(≥2,0 x 10

/l)). Po zahájení léčby přípravkem Clozapin Desitin

musí být pravidelně každý týden po dobu prvních 18 týdnů, dále pak přinejmenším každé

4 týdny, testován a sledován počet leukocytů a absolutní počet neutrofilů. Sledování musí

pokračovat ještě 4 týdny po kompletním ukončení léčby přípravkem Clozapin Desitin.

6/20

Předepisující lékař musí plně dodržovat požadovaná bezpečnostní opatření. Při každém

kontrolním vyšetření je třeba pacientům připomenout, aby kontaktovali svého lékaře okamžitě při

objevení se jakýchkoliv známek rozvíjející se infekce. Zvláštní pozornost má být věnována

chřipkovým potížím, jako je horečka, bolest v krku a jiným příznakům infekce, které mohou být

známkou neutropenie. Pokud se objeví jakékoliv známky infekce, je nutno okamžitě provést

diferenciální krevní rozpočet.

Snížení počtu leukocytů

(WBC) nebo absolutního počtu neutrofilů (ANC)

Pokud dojde během prvních 18 týdnů léčby přípravkem Clozapin Desitin k poklesu WBC mezi

3,5 x 10

/l a 3,0 x 10

/l a/nebo poklesu ANC mezi 2,0 x 10

/l a 1,5 x 10

/l, musí být

hematologické zhodnocení prováděno alespoň dvakrát týdně.

Po 18 týdnech léčby přípravkem Clozapin Desitin má být hematologické zhodnocení prováděno

alespoň dvakrát týdně, pokud klesne počet leukocytů mezi 3,0 x 10

/l a 2,5 x 10

/l a/nebo ANC

mezi 1,5 x 10

/l a 1,0 x 10

Dále během léčby přípravkem Clozapin Desitin mají být vyšetření počtu leukocytů a diferenciální

rozpočet zopakovány, pokud dojde k významnému poklesu počtu leukocytů ve srovnání

s výchozí hodnotou. Významný pokles je definován jako samostatný pokles počtu leukocytů o

3,0 x 10

/l nebo více či kumulativní pokles o 3,0 x 10

/l nebo více za 3 týdny.

Okamžité přerušení léčby přípravkem Clozapin Desitin je povinné, pokud dojde k poklesu počtu

leukocytů pod 3,0 x 10

/l nebo ANC pod 1,5 x 10

/l během prvních 18 týdnů, nebo poklesu počtu

leukocytů pod 2,5 x 10

/l nebo ANC pod 1,0 x 10

/l po prvních 18 týdnech léčby přípravkem

Clozapin Desitin. Stanovení počtu leukocytů a diferenciální rozpočet pak mají být prováděny

denně a pacienti mají být pečlivě sledování s ohledem na chřipkové příznaky či jiné známky

infekce. Po vysazení přípravku Clozapin Desitin je nutné hematologické sledování až do úpravy

hematologických parametrů.

Pokud je Clozapin Desitin vysazen a počet leukocytů dále klesne pod 2 000/mm

(2,0 x 10

nebo ANC klesne pod 1 000/mm

(1,0 x 10

/l), musí být léčba tohoto stavu vedena zkušeným

hematologem.

Pacienti, u kterých byl Clozapin Desitin vysazen z důvodu deficitu bílé krevní řady (viz výše),

nesmí být znovu vystaveni klozapinu.

Doporučuje se potvrdit krevní hodnoty dvěma měřeními ve dvou po sobě následujících dnech,

nicméně Clozapin Desitin má být vysazen již po prvním měření.

Tabulka 1: Sledování krevních parametrů během prvních 18 týdnů léčby přípravkem Clozapin

Desitin

Počet leukocytů

Požadovaná opatření

WBC/mm

3

(/l)

ANC/mm

3

(/l)

≥ 3500 (≥3,5 x 10

≥ 2000 (≥ 2,0 x 10

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin

Desitin

Mezi ≥ 3000 a

< 3500 (≥ 3,0 x 10

a < 3,5 x 10

Mezi ≥ 1500 a < 2000

(≥ 1,5 x 10

< 2,0 x 10

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin

Desitin, 2krát týdně kontrolovat krevní

obraz, dokud se počet nestabilizuje nebo

nestoupne

< 3000 (<3,0 x 10

< 1500 (<1,5 x 10

Okamžitě přerušit léčbu přípravkem

Clozapin Desitin, kontrola krevního obrazu

7/20

denně, dokud se hematologické abnormality

neupraví, sledovat infekce. Nikdy nepodávat

pacientovi přípravek znovu.

Tabulka 2: Sledování krevních parametrů po 18 týdnech léčby přípravkem Clozapin Desitin

Počet leukocytů

Požadovaná opatření

WBC/mm

3

(/l)

ANC/mm

3

(/l)

≥ 3000 (≥3,0 x 10

≥ 1500 (≥ 1,5 x 10

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin

Desitin

Mezi ≥ 2500 a

< 3000

(≥ 2,5 x 10

< 3,0 x 10

Mezi ≥ 1000 a < 1500

(≥ 1,0 x 10

< 1,5 x 10

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin

Desitin, dvakrát týdně kontrolovat krevní

obraz, dokud se počet nestabilizuje nebo

nestoupne

< 2500 (<2,5 x 10

< 1000 (<1,0 x 10

Okamžitě přerušit léčbu přípravkem

Clozapin Desitin, kontrola krevního obrazu

denně, dokud se hematologické abnormality

neupraví, sledovat infekce. Nikdy nepodávat

pacientovi přípravek znovu.

Uk

ončení léčby z jiných důvodů

U pacientů léčených přípravkem Clozapin Desitin po dobu více než 18 týdnů, u kterých byla

léčba přerušena na dobu více než 3 dny a méně než 4 týdny, musí být krevní obraz týdně

kontrolován (počet leukocytů a absolutní počet neutrofilů) po dobu dalších 6 týdnů. Pokud se

nevyskytly hematologické abnormality, může kontrola pokračovat ve 4týdenních intervalech.

Pokud byla léčba přípravkem Clozapin Desitin přerušena na 4 týdny nebo déle, musí být krevní

obraz pacienta kontrolován týdně po dobu následujících 18 týdnů (viz bod 4.2).

Další opatření:

Eosinofilie

V případě výskytu eosinofilie, kdy je počet eosinofilů vyšší než 3000/mm

(3,0 x 10

/l), se

doporučuje léčbu přípravkem Clozapin Desitin přerušit a zahájit ji znovu teprve, až počet klesne

pod hodnotu 1000/mm

(1,0 x 10

/l).

Trombocytopenie

V případě trombocytopenie, kdy hodnota trombocytů klesne pod 50 000/mm

(50 x 10

/l), se

doporučuje léčbu přípravkem Clozapin Desitin přerušit.

Kardiovaskulární poruch

y

Během léčby přípravkem Clozapin Desitin se může objevit

ortostatická hypotenze

provázená

synkopou nebo bez ní. Vzácně (přibližně 1 případ na 3000 pacientů léčených přípravkem

Clozapin Desitin) se kolaps může prohloubit a může být doprovázen srdeční a/nebo dechovou

zástavou. Tyto příhody jsou pravděpodobnější během počáteční titrace v souvislosti s rychlým

zvýšením dávky; velmi vzácně se mohou vyskytnout i po první dávce. Proto pacienti při zahájení

léčby vyžadují pečlivý lékařský dohled.

Myokarditida a kardiomyopatie

Tachykardie přetrvávající v klidu doprovázená arytmií, dušností nebo známkami a příznaky

8/20

srdečního selhávání se může vzácně objevit na začátku léčby a velmi vzácně i později. Výskyt

těchto známek a příznaků vyžaduje okamžité vyšetření s ohledem na možnou přítomnost

myokarditidy, především v období titrace dávky. Pokud je diagnóza myokarditidy potvrzena, má

by být Clozapin Desitin vysazen. Stejné známky a příznaky se mohou velmi vzácně objevit i

později v léčbě a mohou souviset s kardiomyopatií. Mají být provedena další vyšetření, a pokud

je diagnóza potvrzena, léčba by měla být přerušena, mimo případy, kdy přínos pro pacienta

jednoznačně převažuje nad rizikem.

Starší pacienti, především ti, kteří trpí poruchou srdeční činnosti, mohou být citlivější k těmto

účinkům přípravku Clozapin Desitin.

U pacientů, u nichž byla během léčby přípravkem Clozapin Desitin diagnostikována

kardiomyopatie, se může rozvinout insuficience mitrální chlopně. Případy insuficience mitrální

chlopně byly u případů kardiomyopatie související s klozapinem hlášeny a při dvojrozměrné

echokardiografii (2DEcho) se projevovaly jako mírná nebo středně významná mitrální

regurgitace (viz bod 4.8).

V prvních týdnech léčby je u pacientů s Parkinsonovou chorobou nezbytné sledovat krevní tlak

v poloze vleže a ve stoje.

Infarkt myokardu

V postmarketingových hlášeních se objevily případy infarktu myokardu, včetně fatálních případů.

U těchto případů bylo těžké posoudit souvislost vzhledem k již závažným existujícím srdečním

onemocněním a možným alternativním příčinám.

Prodloužení QT intervalu

Podobně jako u jiných antipsychotik se doporučuje obezřetnost u pacientů s kardiovaskulárním

onemocněním nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu.

Podobně jako u jiných antipsychotik je nutná obezřetnost, pokud je Clozapin Desitin předepsán

s přípravky, které prodlužují QT interval.

Cerebrovaskulární příhody

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích s atypickými antipsychotiky u

pacientů s demencí bylo zjištěno přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních příhod.

Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani pro jiná

antipsychotika nebo další populace pacientů. U pacientů s rizikovými faktory pro

cerebrovaskulární příhodu je nutno Clozapin Desitin užívat s opatrností.

Riziko tromboembolie

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE).

Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové

faktory pro VTE, mají být před i během léčby přípravkem Clozapin Desitin tyto rizikové faktory

rozpoznány a následně mají být uplatněna preventivní opatření.

Metabolické změny

Užívání atypických antipsychotik, kam patří Clozapin Desitin, je spojováno s metabolickými

změnami, které mohou zvýšit kardiovaskulární/cerebrovaskulární riziko. Tyto metabolické změny

mohou zahrnovat hyperglykemii, dyslidipemii a nárůst tělesné hmotnosti.

Hyperglykemie

Během léčby klozapinem byla vzácně hlášena zhoršená glukózová tolerance nebo její rozvoj či

zhoršení diabetes mellitus. Mechanismus tohoto možného spojení nebyl určen. Případy závažné

hyperglykemie s ketoacidózou nebo hyperosmolárním kómatem byly u pacientů bez předchozí

9/20

hyperglykémie v anamnéze hlášeny velmi vzácně. Některé případy byly fatální. Přestože příčinná

souvislost s přípravkem Clozapin Desitin nebyla definitivně potvrzena, u většiny pacientů se po

vysazení přípravku Clozapin Desitin hladiny glukózy vrátily do normálního rozmezí nebo

zhoršená glukózová tolerance vymizela a znovunasazení léčby v několika případech vedlo

k rekurenci hyperglykemie. Vliv přípravku Clozapin Desitin na metabolismus glukózy u pacientů

s diabetem nebyl studován. Pacienti s diagnózou diabetes mellitus, kteří začali užívat atypická

antipsychotika, mají mít pravidelně kontrolovanou hladinu glukózy v krvi. Pacienti s rizikovými

faktory pro diabetes mellitus (např. obezita, rodinná anamnéza diabetu), kteří začali užívat

atypická antipsychotika, mají podstoupit vyšetření glykémie nalačno na začátku léčby a

pravidelně během léčby. Na exacerbaci je třeba pomýšlet u pacientů, u kterých se rozvinou

příznaky hyperglykemie, jako jsou polydipsie, polyurie, polyfagie nebo slabost. Pacienti,

u kterých se během léčby atypickými antipsychotiky rozvíjí příznaky hyperglykemie, mají

podstoupit vyšetření glykémie nalačno. V některých případech se hyperglykemie vyřešila po

vysazení atypických antipsychotik, ale u některých pacientů bylo potřeba pokračovat v léčbě

antidiabetiky i přes vysazení podezřelého přípravku. U pacientů, u kterých se při léčbě rozvine

významná hyperglykemie, má být zváženo vysazení přípravku Clozapin Desitin.

Existuje riziko, že změna metabolické rovnováhy vede k mírnému zhoršení glukózové

homeostázy a možnosti odhalení prediabetického stavu nebo zhoršení již existujícího diabetu.

Dyslipidemie

Nežádoucí změny u lipidů byly pozorovány u pacientů léčených atypickými antipsychotiky,

včetně přípravku Clozapin Desitin. U pacientů užívající klozapin se doporučuje klinické

monitorování, zahrnující vyšetření na začátku léčby a následně pravidelné sledování hladiny

lipidů.

Zvýšení tělesné

hmotnosti

Nárůst tělesné hmotnosti byl pozorován při užívání atypických antipsychotik, včetně přípravku

Clozapin Desitin. Je doporučováno klinické monitorování tělesné hmotnosti.

Epileptické záchvaty

Clozapin Desitin může snížit práh záchvatů. U pacientů s anamnézou epileptických záchvatů má

být úvodní dávka 12,5 mg jednou denně a tato by měla být zvyšována pomalu a v malých krocích

(viz bod 4.2).

Anticholinergní účinky

Clozapin Desitin vykazuje anticholinergní aktivitu, která může vyvolat nežádoucí účinky.

Zvýšený dohled je indikován u pacientů se

zvětšením prostaty

a glaukomem s

úzkým úhlem

Pravděpodobně kvůli těmto anticholinergním vlastnostem je léčba přípravkem Clozapin Desitin

dávána do souvislosti se zhoršením střevní peristaltiky různého stupně,

od zácpy

až po střevní

obstrukci

, zaklínění stolice

,

paralytický ileus

,

megakolon a intestinální infarkt/ischemii

(viz

bod 4.8). Ve vzácných případech mohou být tyto případy fatální.

Starší pacienti mohou být zvláště citliví k anticholinergním účinkům přípravku Clozapin Desitin,

jako je retence moče a zácpa.

Aby se předešlo komplikacím a včas se zachytil počátek zácpy, doporučuje se během léčby

přípravkem Clozapin Desitin pečlivé sledování a následná vhodná léčba zácpy.

Horečka

Během léčby přípravkem Clozapin Desitin může dojít k přechodnému

zvýšení teploty

nad 38

s vrcholem výskytu během prvních tří týdnů léčby. Tato teplota je obvykle benigní. Někdy může

být doprovázena zvýšeným nebo sníženým počtem leukocytů. Pacienti s horečkou mají být

10/20

pečlivě vyšetřeni, aby byla vyloučena možnost základního infekčního onemocnění nebo

agranulocytózy. Při vysoké horečce musí být zvážena možnost výskytu

neuroleptického

maligního syn

dromu (NMS). Pokud je diagnóza NMS potvrzena, má být okamžitě přerušena

léčba přípravkem Clozapin Desitin a provedeny odpovídající zdravotní opatření.

Pády

Clozapin Desitin může způsobit záchvaty, somnolenci, posturální hypotenzi, motorickou a

senzorickou nestabilitu, což může vyústit v pády a následně fraktury nebo jiná poranění. U

pacientů s onemocněními, stavy nebo léčbou, které by mohly zhoršit tyto účinky, je třeba při

zahajování antipsychotické léčby posoudit možná rizika pádů a opakovaně je hodnotit u pacientů

na dlouhodobé antipsychotické léčbě.

Zvláštní skupiny populace

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti se stabilní poruchou funkce jater mohou přípravek Clozapin Desitin užívat, musí však

být podrobeni pravidelné kontrole jaterních funkcí. Jaterní testy mají být provedeny okamžitě u

pacientů, u nichž se během léčby přípravkem Clozapin Desitin vyvinou příznaky možné poruchy

jaterních funkcí

, jako je nauzea, zvracení nebo anorexie. Je-li zvýšení hodnot jaterních testů

klinicky významné, nebo objeví-li se příznaky žloutenky, musí být léčba přípravkem Clozapin

Desitin ukončena. Léčbu lze obnovit (viz

Znovuzahájení léčby

v bodě 4.2), jen pokud se hodnoty

jaterních testů vrátí do normálu. V těchto případech je nezbytné po obnovení léčby jaterní funkce

pečlivě sledovat.

Pacienti

ve věku 60

let a starší

s

psychózou při demenci

Účinnost s bezpečnost klozapinu nebyla studována u pacientů ve věku 60 let a starších

s psychózou při demenci. Observační studie naznačují, že pacienti ve věku 60 let a starší

s psychózou při demenci léčení antipsychotiky mají zvýšené riziko úmrtí. Rizikové faktory

publikované v literatuře, které mohou u této populace pacientů zvyšovat riziko úmrtí při léčbě

antipsychotiky, zahrnují sedaci, přítomnost srdečních onemocnění (např. srdeční arytmie) či

plicních onemocnění (např. pneumonie s aspirací nebo bez ní). Clozapin Desitin má být

u pacientů ve věku 60 let a starších s demencí používán s opatrností.

Účinky po vysazení

Pokud je nezbytné náhlé vysazení přípravku Clozapin Desitin (např. z důvodu leukopenie),

pacient má být sledován kvůli rekurenci psychotických symptomů a symptomů spojených

s cholinergním rebound fenoménem, jako je nadměrné pocení, bolest hlavy, nauzea, zvracení a

průjem.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné f

ormy interakce

Farmakodynamické interakce

Předpokládané farmakodynamické interakce, jejichž současné použití není doporučováno

Současně s přípravkem Clozapin Desitin nesmějí být podávány přípravky, o kterých je známo, že

mají významný potenciál způsobit útlum kostní dřeně (např. karbamazepin, chloramfenikol,

sulfonamidy (např. kotrimoxazol), pyrazolová analgetika (např. fenylbutazon), penicilamin,

cytotoxické látky a dlouhodobě působící depotní injekční antipsychotika) (viz bod 4.3 a 4.).

11/20

Podobně jako u jiných antipsychotik je nutná obezřetnost, pokud je Clozapin Desitin předepsán

s přípravky, které prodlužují QTc interval nebo vyvolávají nerovnováhu elektrolytů.

Pozorované farmakodynamické interakce, které je třeba zvážit

Zvláštní opatrnost se doporučuje při zahájení léčby přípravkem Clozapin Desitin u pacientů, kteří

jsou léčeni nebo byli nedávno léčeni benzodiazepiny nebo jinými psychotropními přípravky.

U těchto pacientů může být zvýšené riziko cirkulačního kolapsu, který se může v ojedinělých

případech prohloubit a vést k srdeční a/nebo dechové zástavě.

Současné podávání lithia nebo jiných látek působících na CNS může zvýšit riziko rozvoje

neuroleptického maligního syndromu (NMS).

Byly hlášeny vzácné, ale závažné případy křečových záchvatů, včetně nově vzniklých u pacientů

bez epilepsie, a izolované výskyty deliria v případech, kdy byl Clozapin Desitin podáván

současně s kyselinou valproovou. Tyto účinky mohou být v důsledku farmakodynamické

interakce, jejíž mechanismus nebyl ještě objasněn.

Předpokládané farmakodynamické interakce, které je třeba zvážit

Klozapin může zesilovat centrální účinky alkoholu, inhibitorů MAO a látek tlumících CNS, jako

jsou opioidy, antihistaminika a benzodiazepiny.

Vzhledem k možným aditivním účinkům je při současném podávání léků, které mají

anticholinergní, hypotenzní nebo tlumivé respirační účinky, nezbytná opatrnost. Při současném

podávání přípravku Clozapin Desitin s antihypertenzivy je potřeba upozornit pacienty na zvýšené

riziko hypotenze především v počáteční době titrace léčiva.

Vzhledem k anti-

-adrenergním účinkům může klozapin snižovat zvýšení krevního tlaku po

norepinefrinu nebo jiných, převážně

-adrenergních látkách a obrátit presorický účinek

epinefrinu.

Farmakokinetické interakce

Klozapin je substrátem více izoenzymů CYP450, především 1A2 a 3A4. Riziko metabolické

interakce způsobené ovlivněním jedné izoformy je tedy sníženo. Nicméně je zapotřebí opatrnosti

u pacientů léčených současně léky, které jsou inhibitory či induktory těchto enzymů.

Zatím nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce s tricyklickými antidepresivy,

fenothiaziny nebo antiarytmiky třídy 1c se známou vazbou na cytochrom P450 2D6.

Pozorované farmakokinetické interakce, které je třeba zvážit

Současné podávání látek indukujících cytochrom P450 může vést k poklesu plazmatických hladin

klozapinu.

Látky indukující aktivitu 3A4, u kterých byla hlášena interakce s klozapinem, jsou

například karbamazepin, fenytoin a rifampicin. Pokud musí být fenytoin používán, má

být pacient pečlivě sledován s ohledem na zhoršení nebo recidivu psychotických

příznaků.

Současné podávání léčiv, o kterých je známo, že inhibují enzymy cytochromu P450, může mít za

následek zvýšení plazmatické hladiny klozapinu.

Látky, které inhibují aktivitu hlavních izoenzymů účastnících se metabolismu klozapinu,

u kterých byla hlášeny interakce, jsou například cimetidin, erytromycin (3A4),

fluvoxamin (1A2), perazin (1A2), ciprofloxacin (1A2) a perorální antikoncepce (1A2,

3A4, 2C19).

Plazmatické hladiny klozapinu jsou zvyšovány kofeinem (1A2) a klesají takřka o 50 %

po 5denním období bez kofeinu. V případě, kdy dochází ke změně režimu pití kávy, je

nutné zvážit úpravu dávky klozapinu.

12/20

Zvýšení hladiny klozapinu bylo popsáno i u pacientů léčených v kombinaci se

selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako jsou paroxetin

(1A2), sertralin, fluoxetin a citalopram.

Předpokládané farmakokinetické interakce, které je třeba zvážit

Současné podávání látek indukujících cytochrom P450 může vést k poklesu plazmatických hladin

klozapinu.

Známé induktory 1A2 zahrnují například omeprazol a tabákový kouř. V případě, že

pacient přestane náhle kouřit, může dojít ke zvýšení koncentrace klozapinu v plazmě, což

může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků.

Současné podávání léčiv, o kterých je známo, že inhibují enzymy cytochromu P450, může mít za

následek zvýšení plazmatické hladiny klozapinu.

Silné inhibitory CYP3A, jako jsou azolová antimykotika a inhibitory proteáz, mohou také

potenciálně zvýšit plazmatické hladiny klozapinu; zatím však nebyly hlášeny žádné

interakce.

Současné podávání klozapinu a látek, které se silně vážou na plazmatické bílkoviny,

může vést k vzestupu plazmatických koncentrací těchto látek. Klozapin může způsobit

vzestup plazmatických koncentrací látek, které se silně vážou na plazmatické bílkoviny,

jako je warfarin nebo digoxin, kvůli jejich vytěsnění z vazby na plazmatické bílkoviny.

Za těchto okolností je nutné pečlivě sledovat klinický stav pacienta a případně zvážit

úpravu dávky těchto přípravků.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

U některých žen léčených antipsychotiky jinými než Clozapin Desitin se může objevit amenorea.

Návrat k normální menstruaci může být výsledkem změny léčby z jiných antipsychotik na

Clozapin Desitin. Žena ve fertilním věku musí proto používat antikoncepci.

Těhotenství

Studie na zvířatech neukázaly žádné poškození fertility nebo plodu v důsledku expozice

klozapinu. Bezpečnost užívání přípravku Clozapin Desitin v těhotenství nebyla nicméně

stanovena. Proto má být Clozapin Desitin předepisován těhotným jen v případech, kdy přínos

jednoznačně převažuje nad rizikem.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik

(včetně přípravku Clozapin Desitin), existuje riziko nežádoucích účinků včetně

extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce

trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru,

somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě

monitorováni.

Kojení

Studie provedené na zvířatech naznačují, že je Clozapin Desitin vylučován do mateřského mléka

a má efekt na kojené potomstvo. Proto ženy užívající Clozapin Desitin nemají kojit.

Fertilita

Omezená data o vlivu klozapinu na lidskou fertilitu, která jsou k dispozici, nejsou průkazná. U

potkaních samců a samic neměl klozapin v dávkách do 40 mg/kg/den vliv na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

13/20

Vzhledem k tomu, že Clozapin Desitin způsobuje útlum a snižuje práh epileptických záchvatů,

pacient nemá řídit a obsluhovat stroje, a to zejména v počátečních týdnech léčby.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Z větší části je profil nežádoucích účinků klozapinu předpověditelný na základě jeho

farmakologických vlastností s výjimkou agranulocytózy (viz 4.4).

Kvůli tomuto riziku je jeho použití omezeno na léčbu rezistentní schizofrenie a psychóz

vyskytujících se u Parkinsonovy choroby, kdy standardní léčba selhala. Zatímco monitorování

krve je nezbytnou součástí péče o pacienty s klozapinem, lékaři by měli brát v úvahu i další méně

časté nežádoucí účinky, které mohou být diagnostikovány již na počátku léčby. Pacient by měl

být pečlivě sledován k zabránění morbidity a mortality.

Nejzávažnější nežádoucí účinky klozapinu jsou agranulocytóza, epileptické záchvaty, účinky na

kardiovaskulární systém a horečka (viz bod 4.4). Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou

ospalost/sedace, závratě, tachykardie, zácpa a nadměrné slinění.

Z údajů z klinického hodnocení vyplývá, že 7,1-15,6 % případů, kdy došlo k vysazení léčby, lze

přičíst nežádoucím účinkům klozapinu. Častějšími příčinami přerušení léčby byly případy

leukopenie, ospalosti, závratí (kromě vertiga) a psychotických poruch.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle tříd orgánových systémů podle databáze MedDRA (viz

tabulka 3). V každé třídě orgánových systémů jsou řazeny podle frekvence za použití následující

konvence:

Velmi časté (

1/10), časté (

1/100,

1/10), méně časté (

1/1 000,

1/100), vzácné (

1/10000,

1/1000), velmi vzácné (

1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 3: Frekvence

nežádoucích účinků souvisejících s

léčbou, stanovených na základě

spontánních hlášení a hlášení

z

klinických studií

14/20

Poruchy krve

a lymfatického systému

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Leukopenie/pokles počtu

leukocytů/neutropenie, eosinofílie, leukocytóza

Agranulocytóza

Anemie

Trombocytopenie, trombocytemie

Poruchy imunitního systému

Není známo

Angioedém*, leukocytoklastická vaskulitida*,

poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými

příznaky (DRESS)*

Endokrinní poruchy

Není známo

Pseudofeochromocytom*

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Vzácné

Velmi vzácné

Zvýšení tělesné hmotnosti

Diabetes mellitus (de novo nebo exacerbace),

porucha glukózové tolerance, obezita*

Hyperosmolární kóma, ketoacidóza, závažná

hyperglykemie, hypercholesterolemie,

hypertriglyceridemie

Psychiatrické poruchy

Časté

Méně časté

Vzácné

Dysartrie

Dysfemie

Agitovanost, neklid

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Ospalost/útlum, závratě

Křeče/záchvaty/myoklonické záškuby,

extrapyramidové symptomy, akatizie, třes,

rigidita, bolest hlavy

Neuroleptický maligní syndrom

Zmatenost, delirium

Tardivní dyskinesie, obsedantně-kompulzivní

symptomy

Cholinergní syndrom (po náhlém vysazení)*,

EEG změny*, pleurototonus*, syndrom

neklidných nohou*

15/20

Poruchy oka

Časté

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy

Velmi časté

Časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Tachykardie

Změny na EKG

Oběhové selhání, arytmie, myokarditida,

perikarditida/perikardiální výpotek

Kardiomyopatie, srdeční zástava

Infarkt myokardu*,**, myokarditida *,**,

bolest na hrudi/angina pectoris*, palpitace*,

fibrilace síní*, insuficience mitrální chlopně

spojovaná s kardiomyopatií*

Cévní poruchy

Časté

Vzácné

Není známo

Synkopa, posturální hypotenze, hypertenze

Tromboembolismus (včetně případů plicní

embolie a hluboké žilní trombózy)

Hypotenze*

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Aspirace potravy, pneumonie a infekce dolních

cest dýchacích, které mohou být i fatální.

syndrom spánkové apnoe*

Respirační deprese/zástava dechu

Pleurální výpotek*, nasální kongesce*

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Zácpa, hypersalivace

Nauzea, zvracení, anorexie, sucho v ústech

Dysfagie

Střevní obstrukce, paralytický ileus, zaklínění

stolice, zvětšení příušní žlázy

Megakolon *,**, intestinální

infarkt/ischemie*,**, intestinální nekróza*,**,

intestinální ulcerace*,** a intestinální

perforace*,**, průjem*, abdominální

dyskomfort/pálení žáhy/dyspepsie*, kolitida*

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Zvýšení hladiny jaterních enzymů

Pankreatitida, hepatitida, cholestatická

žloutenka

Fulminantní nekróza jater

Jaterní steatóza*, jaterní nekróza*,

hepatotoxicita*, jaterní fibróza*, jaterní

cirhóza*, poruchy jater včetně těch případů,

které vedly k život ohrožujícím následkům,

jako je poškození jater (jaterní, cholestatické a

smíšené), selhání jater, které může být fatální a

transplantace jater*

Poruchy kůže a podkož

n

í

tkáně

Velmi vzácné

Není známo

Kožní reakce

Porucha pigmentace*

16/20

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Není známo

Rhabdomyolýza*, svalová slabost*, svalové

spazmy*, bolest svalů*, systémový lupus

erythematodes*

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Velmi vzácné

Není známo

Retence moče, inkontinence moče

Intersticiální nefritida

Selhání ledvin*, noční pomočování*

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a

perinatálním obdobím

Není známo

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz

bod 4.6.)

Poruchy reprodukčního systém

u a prsu

Velmi vzácné

Není známo

Priapismus

Retrográdní ejakulace*

Celkové poruchy a rea

kce v

místě aplikace

Časté

Velmi vzácné

Není známo

Benigní hypertermie, horečka, poruchy

pocení/tepelné regulace, únava

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí

Polyserozitida*

Vyšetření

Vzácné

Zvýšení CPK

Infekce a infestace

Není známo

Sepse

Poranění, otravy a

komplikace

Méně časté

Pády (spojené se záchvaty, somnolencí,

posturální hypotenzí, motorickou a

senzorickou nestabilitou, vyvolanou

klozapinem)*

*Nežádoucí účinky získané při postmarketingovém použití prostřednictvím spontánních hlášení a

z literatury.

** Tyto nežádoucí účinky mohou mít fatální následky.

Byly pozorovány velmi vzácné případy tachykardie, srdeční zástavy a prodloužení QT intervalu,

které mohou být spojovány s torsades de pointes, nicméně příčinná souvislost s užitím tohoto

přípravku nebyla prokázána.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

17/20

4.9

Předávkování

V případech akutního záměrného nebo náhodného předávkování přípravkem Clozapin Desitin,

které jsou dokumentovány, byla mortalita kolem 12 %. Většina úmrtí byla doprovázena srdečním

selháním nebo aspirační pneumonií a vyskytla se při dávkách nad 2000 mg. Byly hlášeny i

případy, že se pacienti zotavili i po předávkování dávkou více než 10 000 mg. Avšak u několika

dospělých pacientů, především těch, kteří předtím Clozapin Desitin neužívali, vyvolala i tak nízká

dávka, jako je 400 mg, život ohrožující komatózní stav a v jednom případě úmrtí. U malých dětí

vyvolala dávka od 50 do 200 mg silný útlum a komatózní stav, který však nebyl letální.

Příznaky a projevy

Ospalost, letargie, areflexie, kóma, zmatenost, halucinace, agitovanost, delirium,

extrapyramidové příznaky, hyperreflexie, epileptické záchvaty, nadměrné slinění, mydriáza,

neostré vidění, termolabilita, hypotenze, kolaps, tachykardie, srdeční arytmie, aspirační

pneumonie, dušnost, respirační útlum až dechové selhání.

Léčba

Neexistuje speciální antidotum pro Clozapin Desitin

Výplach žaludku a/nebo podání aktivního uhlí během prvních 6 hodin po intoxikaci. Peritoneální

dialýza a hemodialýza jsou pravděpodobně neúčinné.

Symptomatická léčba za kontinuálního monitorování srdečních funkcí, sledování respirace,

monitorování elektrolytů a acidobazické rovnováhy. Užití epinefrinu k léčbě hypotenze je, pro

možnost zvratu účinku epinefrinu, zakázáno.

Pro možnost výskytu pozdních reakcí je zapotřebí přísný lékařský dohled po dobu nejméně 5 dnů

po intoxikaci.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Antipsychotika, neuroleptika

ATC kód: N05AH02

Mechanismus účinku

Clozapin Desitin je antipsychotický přípravek, který se liší od klasických antipsychotik.

Farmakologickými studiemi bylo prokázáno, že látka nevyvolává katalepsii a ani netlumí

stereotypní chování indukované apomorfinem nebo amfetaminem. Slabě blokuje aktivitu

dopaminových receptorů D

, ale silně blokuje dopaminové receptory D

a mimoto

má silné anti-α-adrenergní, anticholinergní, antihistaminové účinky a tlumí budivé reakce. Bylo

prokázáno, že má také antiserotoninové vlastnosti.

Farmakodynamické účinky

Klinicky se účinek přípravku klozapinu projevuje rychlou a silnou sedací s velmi silným

antipsychotickým účinkem u pacientů rezistentních na léčbu jinými antipsychotiky. U těchto

případů bylo prokázáno účinné zmírnění jak pozitivních, tak i negativních symptomů

schizofrenie, hlavně v krátkodobých studiích.

Clozapin Desitin nevyvolává takřka žádné závažné extrapyramidové nežádoucí účinky, jako je

akutní dystonie nebo tardivní dyskineze. I nežádoucí účinky podobné parkinsonismu a akatisie

jsou vzácné. Na rozdíl od klasických antipsychotik působí Clozapin Desitin malé nebo žádné

zvýšení prolaktinu, a tím brání nežádoucím účinkům, jako je gynekomastie, amenorea, galaktorea

18/20

nebo impotence.

Potenciálně závažné nežádoucí účinky vyvolané léčbou přípravkem Clozapin Desitin jsou

granulocytopenie a agranulocytóza, jejichž incidence byla stanovena na 3 % a 0,7 % (viz bod

4.4).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je absorbováno 90 – 95 % klozapinu, přičemž ani rychlost ani míra

absorpce není ovlivněna požitím potravy.

Při prvním průchodu játry je klozapin středně silně metabolizován s výslednou absolutní

biologickou dostupností 50 – 60 %.

Distribuce v organismu

Za rovnovážného stavu, při podání 2krát denně, se vrcholu koncentrace v krvi dosáhne průměrně

za 2,1 hodiny (rozmezí 0,4 - 4,2 hodiny) a distribuční objem činí 1,6 l/kg. Klozapin je přibližně

z 95 % vázán na plazmatické proteiny.

Biotransformace

Klozapin je před vyloučením z organizmu téměř zcela metabolizován CYP1A2 a 3A4, do jisté

míry CYP2C19 a 2D6. Z hlavních metabolitů byl shledán aktivním pouze demetyl-metabolit.

Jeho farmakologické účinky odpovídají účinkům klozapinu, ale jsou však výrazně slabší a mají

kratší trvání.

Eliminace z organismu

Vylučování je dvoufázové s průměrným terminálním poločasem 12 hodin (rozmezí 6 – 26 hodin).

Po jednorázovém podání 75 mg je průměrný terminální poločas 7,9 hodiny; po dosažení

rovnovážného stavu po opakovaných dávkách 75 mg po dobu nejméně 7 dnů se prodlouží na

14,2 hodiny.

V moči a ve stolici bylo detekováno pouze stopové množství látky v nezměněné formě; přibližně

50 % z podané látky je vyloučeno močí ve formě metabolitů a 30 % stolicí.

Linearita/nelinearita

Zvýšení dávky z 37,5 mg na 75 mg a na 150 mg 2krát denně se za rovnovážného stavu projevilo

lineárním zvětšením plochy pod křivkou (AUC) a změnou maximální (vrcholové) a minimální

koncentrace v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

přípravku

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity

po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční (viz

bod 4.6) toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Mutagenita

Klozapin a/nebo jeho metabolity byly prosty genotoxického potenciálu při hodnocení genových

mutací, chromozomálních aberací a primárního poškození DNA ve škále in vitro testů

mutagenity. Stejně tak in vivo nebyla pozorována žádná genotoxická aktivita (mikronukleus test v

kostní dřeni myší).

Kancerogenita

19/20

U potkanů Sprague-Dawley (CD) léčených v dietě po dobu 2 let neukázala maximální tolerovaná

dávka 35 mg/kg/den žádný kancerogenní potenciál klozapinu. Podobně nebyly žádné důkazy pro

tumorigenní efekt ve dvou 1,5letých studiích krmení Charles-River (CD) myší. V jedné studii

byly podávány perorální dávky až 64 mg/kg/den samcům a až 75 mg/kg/den samicím. Ve druhé

studii byla nejvyšší dávka 61 mg/kg/den u obou pohlaví.

Reprodukční toxicita

U potkanů ani králíků při perorální dávce až 40 mg/kg/den nebyla pozorována žádná

embryotoxicita nebo teratogenní potenciál. U samců potkanů dostávajících stejné dávky 70 dní

před pářením nebyla fertilita ovlivněna.

U samic potkanů (při dávce až 40 mg/kg/den) nebyla fertilita, stejně jako pre- a postnatální vývoj

potomků klozapinem podávaným před pářením nijak nepříznivě ovlivněna. Pokud byli potkani

léčeni stejnými dávkami v pozdějších fázích březosti a během kojení, přežívání potomků kojících

samic bylo nižší a mláďata byla hyperaktivní. Nebyl nicméně pozorován žádný trvalý efekt na

mláďata po ukončení kojení.

6.

FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy

Povidon

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Kukuřičný škrob

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

a) blistr bílý PVC/PVDC/Al, krabička.

b) bílý HDPE obal, vata, Al folie, bezpečnostní PP uzávěr, krabička

Velikost balení: 30, 60, 90 nebo 300 tablet (blistr), 500 tablet (HDPE kontejner).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a zacházení s

ním

Žádné zvláštní požadavky.

20/20

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍS

LO

/REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Clozapin Desitin 25 mg: 68/115/01-C

Clozapin Desitin 100 mg: 68/116/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. 3. 2001

Datum posledního prodloužení registrace: 21. 5. 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

16. 3. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace