CLOPIDOGREL WINTHROP 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 14X75MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLOPIDOGREL-SULFÁT (CLOPIDOGRELI SULFAS)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
B01AC04
Dávkování:
75MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 358/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.1krozhodnutí o registraci sp.zn.sukls38747/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clopidogrel Winthrop75 mg potahované tablety

Clopidogrelum(ve formě Clopidogreli sulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,nežzačnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a protojej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete vtéto příbalové informaci:

1.Co jeClopidogrel Winthropa k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteClopidogrel Winthropužívat

3.Jak seClopidogrel Winthropužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.JakClopidogrel Winthropuchovávat

6.Další informace

1. CO JECLOPIDOGREL WINTHROPA K ČEMU SE UŽÍVÁ

ClopidogrelWinthroppatřídoskupinylékůzvanýchprotidestičkováléčiva.Krevnídestičkyjsou

velmimalákrevnítělíska,kteráseshlukujíběhemsráženíkrve.Protidestičkovélékybránítomuto

shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

ClopidogrelWinthropseužívákprevencivznikukrevníchsraženin(trombů)tvořícíchseve

zkornatělýchtepnách(arteriích).Procesvznikukrevníchsraženinvtepnáchsenazývá

aterotrombózaamůževéstkaterotrombotickýmpříhodám(jakonapř.mozkovámrtvice,srdeční

infarkt nebo smrt).

ClopidogrelWinthropVámbylpředepsán,abynapomohlprevencivznikukrevníchsraženina

snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

trpíte kornatěním tepen (také známým jakoateroskleróza) a

prodělal(a)jstesrdečníinfarkt,mrtvicinebomáteischemickouchorobudolníchkončetin

(onemocnění,při kterémjsou zúžené tepny vdolních končetinách)nebo

jsteprodělal(a)"nestabilníanginupectoris"nebo"infarktmyokardu"(srdečníinfarkt),kterése

projevilyjakobolestnahrudi.VrámciléčbytohotoonemocněníVámmožnábyldouzavřené

nebozúženétepnyumístěnstent(výztuž),abyseobnovilplynulýtokkrve.VášlékařbyVám

takémělpředepsatkyselinuacetylsalicylovou(látkupřítomnouvmnohalécíchprotibolesti

nebo na snížení horečky, stejně jako k prevencisráženíkrve).

Mátenepravidelnýsrdečnítep-onemocněnízvané„fibrilacesíní“-anemůžeteužívatléčivé

přípravkyznáméjakoperorálníantikoagulancia(antagonistévitaminuK),kterébránívzniku

novýchkrevníchsraženinazvětšovánísraženinstávajících.Měl(a)bystevědět,žepřitomto

onemocnění jsou perorální antikoagulancia účinnější než užívání kyseliny acetylsalicylové nebo

přípravkuClopidogrelWinthropvkombinaciskyselinouacetylsalicylovou.Přípravek

ClopidogrelWinthropspoluskyselinouacetylsalicylovoubyVámměllékařpředepsatv

případě, že perorální antikoagulancia nemůžeteužívat a není u Vás riziko velkého krvácení.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETECLOPIDOGREL

WINTHROPUŽÍVAT

NeužívejteClopidogrel Winthrop

pokudjstealergický(á)naklopidogrelneboněkterouzpomocnýchlátekpřípravku

Clopidogrel Winthrop,

pokud trpíteonemocněním, kteréjevsoučasnédobědoprovázenokrvácením, např. žaludeční

vřednebo krvácení do mozku,

pokud trpíte závažnou poruchou jater.

Pokudsimyslíte,žeseVásněkterézuvedenýchpotížítýkajínebomáte-lijakékolijiné

pochybnosti, poraďte se, než začnetepřípravek Clopidogrel Winthropužívat, se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použitípřípravkuClopidogrel Winthropje zapotřebí

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete

užívatpřípravek Clopidogrel Winthrop:

Máte zvýšené riziko krvácení jako např.:

onemocnění,při kterém je riziko vznikuvnitřního krvácení (např. žaludeční vřed);

krevníporuchu,přikteréjezvýšenapravděpodobnostvznikuvnitřníhokrvácení

(krvácení do jakýchkoli tkání, orgánůnebo kloubů);

nedávné vážné zranění;

nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního);

plánovanouoperaci(včetně zubní) v příštích 7 dnech.

Pokud u Vás vuplynulých 7 dnechbyla zjištěna krevní sraženina vcévách vmozku(mozková

mrtvice).

Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Pokud užívátepřípravek Clopidogrel Winthrop:

Informujte Vašeho lékaře, pokud plánujete chirurgickou operaci (včetně zubní).

Informujteokamžitěsvéholékaře,pokudseuVásobjevízměnyzdravotníhostavu(rovněž

známéjakotrombotickátrombocytopenickápurpuraneboTTP)zahrnujícíhorečkunebo

podkožnípodlitiny,kterémohouvypadatjakočervenédrobnétečky,současněsnebobez

nevysvětlitelnévýraznéúnavy,zmatenost,žloutnutíkůženeboočí(žloutenka)(vizbod4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).

Pokudseříznetenebojinakzraníte,můžezástavakrvácenítrvatdéle.Tosouvisís

mechanismemúčinkutohotoléku,kterýzabraňujetvorběkrevníchsraženin.Vpřípadělehkých

poranění, jako třebaříznutí,poranění přiholení, seobvykle není třeba obávat.Přesto, pokud jste

svýmkrvácenímznepokojeni,mělibysteihnedkontaktovatsvéholékaře(vizbod4.MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).

Váš lékař může provést krevní testy.

Clopidogrel Winthropnení určen propodávánídětemnebomladistvým..

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívánípřípravku Clopidogrel Winthropa naopak.

Zvláště byste měli svého lékaře upozornit, pokud užíváte:

perorální antikoagulancia, tj. léčivé přípravky, které snižují srážení krve;

nesteroidníprotizánětlivéléčivépřípravkyobvyklepoužívanékléčběbolestivýcha/nebo

zánětlivých stavů svalů nebo kloubů;

heparin nebo jakýkoliv další léčivýinjekčnípřípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti;

omeprazol, esomeprazol nebo cimetidin, léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží;

flukonazol,vorikonazol,ciprofloxacinnebochloramfenikol,cožjsouléčivépřípravkykléčbě

bakteriálních a mykotických infekcí;

fluoxetin, fluvoxamin nebo moklobemid k léčbě deprese;

karbamazepin nebo oxkarbazepin, léčivé přípravky k léčbě určitých forem epilepsie;

tiklopidin, další protidestičkový lék.

Pokudjsteprodělalisilnoubolestnahrudi(nestabilníangina,srdečníinfarkt),můžeVámbýt

přípravekClopidogrelWinthroppředepsánvkombinaciskyselinouacetylsalicylovou,látkou

přítomnouvmnohapřípravcíchpoužívanýchkúlevěodbolestiasníženíhorečky.Příležitostnéužití

acetylsalicylovékyseliny(nevícenež1000mgkdykolivběhem24hodin)byvětšinounemělo

způsobitpotíže,aleprodlouženéužívánízajinýchpodmínekbysteměl(a)konzultovatsVaším

lékařem.

UžívánípřípravkuClopidogrel Winthrops jídlem a pitím

PřípravekClopidogrel Winthropmůže být užíván s jídlem nebonalačno.

Těhotenství a kojení

Jevhodnějšíneužívattentoléčivýpřípravek během těhotenství a kojení.

Pokudjstetěhotnánebosedomníváte,žemůžetebýttěhotná,mělabysteotom,nežzačnete

přípravekClopidogrel Winthropužívat, říci svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud otěhotníte během

užívánípřípravkuClopidogrelWinthrop,ihnedotominformujtesvéholékaře,neboťseužívání

klopidogrelu během těhotenství nedoporučuje.

Běhemužívánítohotoléčivéhopřípravkubystenemělakojit.Jestližekojítenebokojeníplánujete,

poraďte se před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se

svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nenípravděpodobné,žepřípravekClopidogrelWinthropovlivňujeschopnostříditmotorovávozidla

nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuClopidogrel Winthrop

PřípravekClopidogrelWinthropobsahujemonohydrátlaktózy.PokudVámbyloVašímlékařem

sděleno,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů(např.laktózy),kontaktujtepředpoužitímtohoto

přípravku svého lékaře.

PřípravekClopidogrelWinthroptakéobsahujehydrogenovanýricinovýolej,kterýmůžepůsobit

žaludeční problémy nebo průjem.

3. JAK UŽÍVATPŘÍPRAVEKCLOPIDOGREL WINTHROP

Vždy užívejtepřípravekClopidogrel Winthroppřesněpodle pokynů svéholékaře.Pokud sinejste

jistý(á),poraďte se se svýmlékařemnebo lékárníkem.

Pokudjsteprodělalizávažnoubolestnahrudi(nestabilníanginapectorisnebosrdečníinfarkt),lékař

Vámmůže předepsat 300 mgpřípravkuClopidogrel Winthrop(4 tablety po 75mg)jednouna začátku

léčby.Poté je obvyklá dávka jedna 75 mg tableta přípravkuClopidogrel Winthropdenně kpodání ústy

spolu sjídlem nebobez jídlaa každý den ve stejnou dobu.

Měl(a)bysteužívatpřípravekClopidogrelWinthroptakdlouho,dokudVámjejbudelékař

předepisovat.

Pokudužijete vícepřípravkuClopidogrel Winthrop,než byste měli

Vyhledejtesvéholékařenebonejbližšílékařskoupohotovostníslužbuvnemocnicikvůlizvýšenému

riziku krvácení.

PokudzapomenetepřípravekClopidogrel Winthropužít

V případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku

běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v obvyklou dobu.

Vpřípadě,žesivzpomenetepozdějinež12hodinpoté,cojsteměl(a)dávkuužít,užijtenásledující

dávku v obvyklou dobu.Nezdvojujtenásledující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Ubaleníse7, 14, 28 a 84 tabletamisimůžeteden,kdyjstesinaposledyvzal(a)tabletuklopidogrelu,

zkontrolovat podle kalendáře vytištěného na blistru.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekClopidogrel Winthrop

Nepřerušujteléčbu,pokudVámtolékařnedoporučí..PředukončenímkontaktujteVašeholékaře

nebo lékárníka.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejnějakovšechnyléky,můžeipřípravekClopidogrelWinthropvyvolatnežádoucíúčinky,kterése

alenemusí vyskytnoutu každého.

Kontaktujte ihned Vašeho lékaře, pokud se u Vás objeví:

Horečka,známkyinfekceneboextrémní únava.Tyto stavymohou být následkem vzácně

sevyskytujícího snížení počtu některých krvinek.

Známkyporuchyjaterjakojezežloutnutíkůžea/neboočí(žloutenka),kterémohounebonemusí

býtspojenéskrvácením,kterémůževypadatjakočervenédrobnétečkypodkůži,a/nebo

zmateností(vizbod2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETE

PŘÍPRAVEKCLOPIDOGREL WINTHROPUŽÍVAT).

Otok vústech nebo kožní problémy jako je vyrážkanebosvědění, puchýřkyna kůži.Mohou to být

příznakyalergické reakce.

Nejčastějšímnežádoucímúčinkem(vyskytujícímseu1až10pacientůze100)hlášenýmu

klopidogrelu(léčiválátkapřípravkuClopidogrelWinthrop)jekrvácení.Krvácenísemůžeprojevit

jakokrvácenídožaludkunebodostřev,podlitiny,krevnívýrony(neobvyklékrvácenínebokrevní

podlitinypodkůží), krvácení znosu, krevvmoči. Umalého počtu případů bylotaké hlášenokrvácení

doočí,vhlavě,plicíchnebo do kloubů.

Pokud seuVás vyskytne déletrvajícíkrvácení při užívánípřípravkuClopidogrel Winthrop

Pokudsesamiříznetenebozraníte,zastaveníkrvácenímůžetrvatdélenežobvykle.Totoje

spojenospůsobenímléčiva,kterézabraňujetvorběkrevníchsraženin.Přimalýchříznutícha

úrazech,např.říznutí,poraněnípřiholení,seneníobvykletřebaznepokojovat.Nicméně,pokud

jstesvýmkrvácenímznepokojeni,mělibysteihnedkontaktovatsvéholékaře(vizbod2.ČEMU

MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKCLOPIDOGREL

WINTHROPUŽÍVAT).

Ostatnínežádoucíúčinkyhlášenévsouvislostisužívánímklopidogrelu(léčiválátkapřípravku

Clopidogrel Winthrop) jsou:

Časténežádoucíúčinky(vyskytujícíseu1až10pacientůze100):průjem,bolestibřicha,poruchy

trávení nebo pálení žáhy.

Méněčasténežádoucíúčinky(mohousevyskytnoutu1až10pacientůz1000):bolesthlavy,

žaludečnívřed,zvracení,nevolnost,zácpa,žaludečnínebostřevníplynatost,vyrážky, svědění,točení

hlavy,pocit brnění a necitlivosti.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 pacientů z10000):závratě.

Velmivzácnénežádoucíúčinky(vyskytujícíseuméněnež1pacientaz10000):žloutenka,silná

bolestbřichas/nebobezbolestivzádech,horečka,dýchacípotíženěkdyspojenéskašlem,celkové

alergickéreakce,otokyvústech,puchýřkynakůži,kožníalergie,zánětdutinyústní(stomatitida),

snížení krevního tlaku, zmatenost, halucinace, bolest kloubů, bolest svalů,změny vnímání chuti.

Kromě tohoVámmůželékařzjistitzměny vevýsledcíchvyšetření krve nebo moči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKCLOPIDOGREL WINTHROPUCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimodohled adosahdětí.

NepoužívejtepřípravekClopidogrelWinthroppouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcea

štítku nebo na blistruzaEXP.Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Skleněná lahvička:Uchovávejte v původním obalu, aby bylpřípravekchráněn před vlhkostí.

Po otevření uchovávejte přípravek při teplotě do25°C a spotřebujte do 3 měsíců.

PVC/PVDC/hliníkovýblistr:Uchovávejtepřiteplotědo30°Cvpůvodnímobalu,abybyl

přípravekchráněn před vlhkostí.

NepoužívejtepřípravekClopidogrelWinthrop,pokudsivšimnetejakékolividitelnéznámky

poškození.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka, jakmátelikvidovat přípravky, které jižnepotřebujete. Totoopatření pomáhá chránit životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekClopidogrel Winthropobsahuje

Léčivoulátkoujeclopidogrelum. Jednatabletaobsahujeclopidogrelum75mg(veforměclopidogreli

sulfas).

Pomocnýmilátkamijsoumannitol (E421),hydrogenovaný ricinovýolej,mikrokrystalická celulosa,

makrogol6000ačástečněsubstituovanáhyprolosavjádrutablety,amonohydrátlaktosy(mléčný

cukr), hypromelosa (E464), triacetin (E1518), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) a

karnaubský vosk v potahové vrstvě.

JakpřípravekClopidogrel Winthropvypadá a co obsahuje toto balení

ClopidogrelWinthropjsoukulaté,bikonvexní,růžovépotahovanétablety,najednéstraněs

vyraženým "75" a na druhé straně svyraženým "1171".

Přípravekjedodávánvpapírovýchkrabičkáchobsahujících28,30nebo90tabletvlahvičkách

zhnědého skla sbílýmšroubovacímHDPEuzávěremobsahujícímvysoušedlo,nebo7, 14,28, 30, 84,

90 nebo 100 tablet v PVC/PVDC/Alblistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Českárepublika

Sanofi Winthrop Industrie,Ambares et Lagrave, Francie

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:Clopidogrel Winthrop75 mgpotahované tablety

Německo:Clopidogrel Winthrop 75 mg Filmtabletten

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:30.5.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2krozhodnutí o registraci sp.zn.sukls38747/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clopidogrel Winthrop75 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahujeclopidogreli sulfas odpovídajícíclopidogrelum75 mg.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem:jednapotahovanátabletaobsahuje3mgmonohydrátulaktosya

3,3mghydrogenovaného ricinového oleje.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovanétablety

Růžové, kulaté, bikonvexní, na jedné straně s vyraženým "75" a na druhé straně svyraženým"1171".

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Prevence aterotrombotických příhod

Klopidogrel je indikován:

Udospělýchpacientů po infarktu myokardu (proběhlém předněkolika málo až méně než před

35dny),poischemickécévnímozkovépříhodě(proběhlépřed7dnyažméněnežpřed6

měsíci) nebo sprokázanou ischemickou chorobou dolních končetin.

Udospělýchpacientů s akutním koronárním syndromem:

AkutníkoronárnísyndrombezSTelevace(nestabilníanginapectorisnebonon-Q

infarktmyokardu),včetněpacientů,kteřípoperkutánníkoronárníintervencipodstupují

implantaci stentu, v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

AkutníinfarktmyokardusSTelevacívkombinacisASAukonzervativněléčených

pacientů vhodných pro trombolytickou léčbu.

Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u fibrilace síní

Udospělýchpacientůsfibrilacísíní,kteřímajíalespoňjedenrizikovýfaktorprocévnípříhody,

nemohoubýtléčeniantagonistyvitamínuK(VKA)amajínízkérizikokrvácení,jekprevenci

aterotrombotických a tromboembolických příhodvčetněcévnímozkové příhody indikováno podávání

klopidogrelu v kombinaci s ASA.

Pro další informace viz bod 5.1.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší pacienti

Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg.

U pacientů s akutním koronárním syndromem:

Bez ST elevace (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt myokardu) by léčba

klopidogrelemmělabýt zahájena úvodnídávkou 300 mg a potom byměla pokračovatdávkou

75mgjednoudenně(sacetylsalicylovoukyselinou(ASA)75–325mgdenně).Vzhledemk

tomu,ževyššídávkyASAbylyspojenysvyššímrizikemkrvácení,nedoporučujesepodávat

kyselinuacetylsalycilovouvdávkáchvyššíchnež100mg.Optimálnídélkaléčbynebyla

formálněstanovena.Datazklinickýchstudiíhovoříprotrváníléčbydo12timěsíců,

maximální účinek byl pozorován 3 měsíce po zahájení léčby (viz bod5.1).

Akutní infarkt myokardus ST elevací: klopidogrel by měl být podáván v dávce 75 mg

jedenkrátdenněspočátečnínárazovoudávkou300mgvkombinacisASAasnebobez

trombolytik.Léčbapacientůstarších75letbymělabýtzahájenabezpodánípočáteční

nárazové dávky. Kombinovanáterapie by měla být zahájena co nejdříve po nástupupříznaků a

mělabypokračovatpodobunejméně4týdnů.Přínoskombinovanéterapieklopidogrelems

ASAnebylprodobudelšínežčtyřitýdnyvtétoindikaci/vtomtosouborustudován(vizbod

5.1).

Upacientůsfibrilacísíníbymělbýtklopidogrelpodávánvjednorázovédennídávce75mg.V

kombinacisklopidogrelemsemázahájitpodáváníASA(75-100mgzaden)avpodávánítéto

kombinace se má pokračovat i nadále (viz bod 5.1).

V případě zapomenuté dávky:

Vprůběhuméněnež12hodinpopravidelnédobě:pacientbymělužítdávkuokamžitěadalší

dávku užije již v pravidelnou dobu.

Po více než 12 hodinách: pacient by měl užít další dávku v pravidelnou dobu a dávkunezdvojovat.

Pediatrická populace

Klopidogrelnemá být použit u dětí z důvodu obav ohledně účinnosti (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů se střednězávažnýmonemocněním jater,kteří mohou mít sklon ke krvácení, jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Způsob podání

Perorální podání

Přípravek může být užit s jídlem nebo bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku

Závažná porucha funkce jater.

Aktivní patologické krvácení jako krvácení při peptickém vředu nebo intrakraniálníkrvácení.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Krvácení a hematologické poruchy

Vzhledemkrizikukrvácenía hematologickýchnežádoucíchúčinkůbyvpřípadě,žeseobjevíběhem

léčbypodezřenínakrvácení,mělobýtneodkladnězváženovyšetřeníkrevníhoobrazua/nebojiné

vhodnévyšetření (viz bod 4.8). Stejnějako uostatních antiagregancií byklopidogrelměl být užíváns

opatrnostíupacientůsmožnýmrizikemzvýšenéhokrvácenípotraumatu,operacinebovdůsledku

jinýchpatologickýchstavůavpřípaděsoučasnéhopodáníklopidogreluaASA,heparinu,inhibitorů

glykoproteinuIIb/IIIanebonesteroidníchantiflogistik(NSAID)včetněCOX-2inhibitorů.Upacientů

bymělobýtpečlivěsledováno,zdaseunichneobjevíjakékoliznámkykrvácenívčetněokultního

krvácení,zvláštěběhemprvníchtýdnůléčbya/nebopoinvazivnímkardiologickémvýkonunebo

operaci.

Současnépodáváníklopidogrelusorálnímiantikoagulanciisenedoporučuje,neboťmůžezvýšit

intenzitu krvácení (viz bod 4.5).

Pokudmápacientpodstoupitplánovanouoperaciaantiagregačníúčineknenídočasněžádoucí,je

třebaklopidogrelvysadit7dnípředvýkonem.Pacientibyměliinformovatlékařeazubnílékařeo

tom, že užívají klopidogrel, před každým plánovaným chirurgickým výkonem a pokaždé, když začnou

užívatnějakýnovýléčivýpřípravek.Klopidogrelprodlužujedobukrvácivostiamělbytedybýt

podáván pacientům stendencí ke krvácení (zvláštěgastrointestinálnímu a intraokulárnímu) opatrně.

Pacienty je třeba informovat, že pokud užívají klopidogrel (samotný nebo v kombinaci s ASA), mohla

by zástava krvácení trvat délenežobvykle a že byměliokaždémnezvyklémkrvácení (místěvýskytu

nebo délce) informovat svého lékaře.

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Trombotickátrombocytopenickápurpura(TTP)bylapoužitíklopidogreluhlášenavelmizřídka,

někdypokrátkéexpozici.Jecharakterizovánatrombocytopeniíamikroangiopatickouhemolytickou

anémií spojenou buď sneurologickým nálezem, renálnídysfunkcínebo horečkou. TTP je potenciálně

fatální stav vyžadující neodkladnou léčbu včetně plasmaferézy.

Nedávná cévní mozková příhoda

Vzhledemknedostatku údajůnelzeklopidogreldoporučit běhemprvních 7dnů po akutní ischemické

cévní mozkové příhodě.

Cytochrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetika:Upacientů,kteříjsoupomalýmimetabolizátoryCYP2C19,sepřipodávání

doporučenýchdávekklopidogrelu tvořímenšímnožství aktivníhometabolitu a podávání klopidogrelu

mátakmenšívlivna funkcikrevníchdestiček. Jsoukdispozici testy prozjištění pacientova genotypu

CYP2C19.

Vzhledemktomu, žeklopidogreljemetabolizovánna aktivnímetabolit částečně cestou CYP2C19, je

možnéočekávat, že užitíléčivých přípravkůinhibujících aktivitu tohotoenzymu by semohlo projevit

sníženímhladinyaktivníhometabolituklopidogrelu.Klinickývýznamtétointerakcejenejasný.

Zpreventivníchdůvodůjezapotřebívyvarovatsesoučasnéhopodávánísilnýchnebostředněsilných

inhibitorů CYP2C19 (viz bod 4.5, kde je uveden seznam inhibitorů CYP2C19, a také viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Terapeutickázkušenostsklopidogrelemupacientůsporuchourenálníchfunkcíjeomezená.Při

podávání přípravku těmto pacientům je tedy nutná zvláštní opatrnost (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Zkušenostijsouomezenéiupacientůsestřednězávažnouporuchoufunkcejater,kteřímajídispozici

kekrvácení. Při podávání klopidogrelu těmto pacientům je nutno postupovat s opatrností (viz bod 4.2).

Pomocné látky

ClopidogrelWinthropobsahujemonohydrátlaktózy.Pacientisevzácnouvrozenouintolerancí

galaktózy,vrozenýmdeficitemlaktázyneboglukózo-galaktózovoumalabsorbcínemajíužívattento

léčivý přípravek.

Tentoléčivýpřípravek obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může vyvolat žaludeční nevolnost

aprůjem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia

Současnépodáváníklopidogrelusorálnímiantikoagulanciisenedoporučuje,neboťmůžemítza

následek zvýšenou intenzitu krvácení (viz bod 4.4).Ačkolivpodávání klopidogrelu v dávce 75 mg/den

pacientůmdlouhodoběléčenýmwarfarinemnezměnilofarmakogenetikuS-warfarinuaniINR

(International Normalised Ratio), současné podáváníklopidogrelu a warfarinu zvyšuje rizikokrvácení

z důvodu jejich nezávislých účinků na hemostázu.

Inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa

Klopidogrel byměl být užíván sopatrností u pacientů, kteří současně užívají inhibitoryglykoproteinu

IIb/IIIa (viz bod 4.4).

Kyselina acetylsalicylová (ASA)

ASAneovlivnilklopidogrelemzprostředkovanouinhibiciADPindukovanéagregacetrombocytů,ale

klopidogrelzesílilúčinekASAnaagregacitrombocytůindukovanoukolagenem.Nicméněsoučasné

podání 500 mgASA2x denně podobu jednohodnedálevýznamněneprodloužilo prodlouženou dobu

krvácivostinavozenouklopidogrelem.Jemožnáfarmakodynamickáinterakcemeziklopidogrelema

kyselinouacetylsalicylovou,vedoucíkezvýšenémurizikukrvácení.Protojekpodávánítéto

kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod4.4.). Nicméně klopidogrel byl podáván společně s ASA

po dobu jednoho roku (viz bod 5.1).

Heparin

Vklinickéstudiiprováděnénazdravýchdobrovolnícíchsisoučasnépodáníklopidogrelunevyžádalo

úpravudávkyheparinuaninijakneovlivniloúčinekheparinunakoagulaci.Současnépodávání

heparinuneměložádnývlivnainhibiciagregacedestičekindukovanouklopidogrelem.Jemožná

farmakodynamická interakce mezi klopidogrelem a heparinem, vedoucí ke zvýšenému rizikukrvácení.

Proto je k podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Trombolytika

Bezpečnostsoučasnéhopodáváníklopidogrelu,fibrinspecifickýchnebofibrinnespecifických

trombolytickýchlátekaheparinůbylaposuzovánaupacientůsakutníminfarktemmyokardu.

Incidenceklinickyvýznamnéhokrváceníbylapodobnájakopřipodávánítrombolytickýchláteka

heparinu současně s ASA (viz bod 4.8).

NSAID

Vklinickéstudiiprováděnénazdravýchdobrovolnícíchzvýšilosoučasnépodáváníklopidogrelua

naproxenuztrátykrveokultnímkrvácenímdogastrointestinálníhotraktu.Vzhledemknedostatku

studiítýkajícíchseinterakcísjinýmiNSAIDnenívsoučasnostijasné,dochází-likezvýšenírizika

gastrointestinálního krvácení uvšechléků této skupiny. Protojenutnokpodáváníkombinace NSAID

včetněCOX-2 inhibitorů a klopidogrelu přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Jinékombinace

Vzhledemktomu, žeklopidogreljemetabolizovánna aktivnímetabolitčástečně cestou CYP2C19, je

možné očekávat, že podáváníléčivých přípravkůinhibujících aktivitu tohoto enzymu by mohlo vést ke

sníženíhladinyaktivníhometabolituklopidogrelu.Klinickývýznamtétointerakcejenejasný.Z

preventivníchdůvodůjezapotřebívyvarovatsesoučasnéhopodávánísilnýchnebostředněsilných

inhibitorů CYP2C19 (viz body 4.4 a 5.2).

Léčivé přípravky, kteréinhibují CYP2C19, zahrnujíomeprazol aesomeprazol,fluvoxamin, fluoxetin,

moklobemid,vorikonazol,flukonazol,tiklopidin,ciprofloxacin,cimetidin,karbamazepin,

oxkarbazepin a chloramfenikol.

Inhibitory protonové pumpy (PPI)

Omeprazol80mgpodávanýjednoudenněbuďvestejnoudobujakoklopidogrelnebovodstupu12

hodinmezipodánímitěchtodvouléčivýchpřípravků,snížilexpoziciaktivnímumetabolituo45%

(úvodnídávka)ao40%(udržovacídávka).Poklesbylspojens39%(úvodnídávka)a21%

(udržovacídávka)sníženíminhibiceagregacedestiček.Podobnéinterakcesklopidogrelemjemožné

očekávat u esomeprazolu.

Jakvobservačních,takvklinickýchstudiíchbylyhlášenyrozpornéúdajetýkajícíseklinických

důsledkůtétofarmakokinetické(PK)/farmakodynamické(PD)interakcezhlediskavážných

kardiovaskulárníchpříhod.Zpreventivníchdůvodůjetřebavyvarovatsesoučasnéhopodávání

omeprazolu nebo esomeprazolu (viz bod 4.4).

Méněvýraznésníženíexpozicemetabolitubylopozorovánopřipodávánípantoprazolunebo

lansoprazolu.

Přisoučasnémpodávánípantoprazoluvdávce80mgjednoudenněbylyplazmatickékoncentrace

aktivníhometabolitusníženyo20%(úvodnídávka)a o14%(udržovacídávka).Tobylospojenose

sníženímstředníhodnotyinhibiceagregacedestičeko15%,resp.o11%.Tytovýsledkyznačí,že

klopidogrel může být s pantoprazolem podáván.

Nejsou žádné důkazy, že ostatníléčivé přípravky, které snižují žaludeční kyselost, jako např. blokátory

H2(svýjimkoucimetidinu,kterýjeinhibitoremCYP2C19)neboantacida,interferujísantiagregační

aktivitou klopidogrelu.

Jinéléčivé přípravky

Bylaprovedenařadaklinickýchstudiísoučasnéhopodáváníklopidogrelua jinýchléčivýchpřípravků

za účelemzjištění potenciálních farmakodynamických a farmakokinetickýchinterakcí. Žádnéklinicky

významnéfarmakodynamickéinterakcenebylypozoroványpřisoučasnémpodáváníklopidogrelus

atenololemaninifedipinemneboatenololemanifedipinemsoučasně.Dálebylozjištěno,že

farmakodynamickáaktivitaklopidogrelunebylavýznamněovlivněnasoučasnýmpodáváním

fenobarbitalu nebo estrogenu.

Farmakokinetika digoxinu nebo teofylinu se při současném podávání s klopidogrelem neměnila.

Antacida neovlivňují rozsah absorpce klopidogrelu.

ÚdajezestudieCAPRIEukazují,žefenytoina tolbutamid,kteréjsoumetabolizoványpřesCYP2C9,

lzebezpečně podávat současně s klopidogrelem.

Nehleděnaspecifickélékovéinterakcepopsanévýše,nebylystudieinterakcíklopidogreluadalších

léčivýchpřípravkůběžněpodávanýchpacientůmsaterotrombotickýmionemocněnímiprováděny.

Nicméněpacientůmúčastnícímseklinickýchstudiísklopidogrelembylosoučasněpodáváno

množstvíléčivýchpřípravkůvčetnědiuretik,beta-blokátorů,ACEI,blokátorůvápníkovýchkanálů,

hypolipidemik,koronárníchvazodilatačníchlátek,antidiabetik(včetněinzulínu),antiepileptik,a

inhibitorů GPIIb/IIIa bez výskytu klinicky významných nežádoucích interakcí.

4.6Fertilita, těhotenstvíakojení

Těhotenství

Nejsoukdispozicižádnéklinickéúdajeopodáváníklopidogreluběhemtěhotenství,protosez

preventivních důvodů nedoporučuje klopidogrel v průběhu těhotenství užívat.

Studienazvířatechnenaznačujípříménebonepříméškodlivévlivyvzhledemktěhotenství,vývoji

embrya/plodu, porodu nebo postnatálnímu vývoji (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda je klopidogrel vylučován do lidského mléka.Studie na zvířatech prokázaly vylučování

klopidogreludomateřskéhomléka.Zpreventivníchdůvodůbykojícíženynemělyvkojeníběhem

užívánípřípravkuClopidogrel Winthroppokračovat.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že klopidogrel ovlivňuje fertilitu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Klopidogrel nemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Klopidogrelbylhodnocenzhlediskabezpečnostinavícenež44000pacientech,kteřísezúčastnili

klinických hodnocení, včetně více než12000 pacientů, kteří byli léčeni po dobu jednoho roku a déle.

Celkověbylklopidogrel75mg/denvestudiiCAPRIEsrovnatelnýsASA325mg/den,bezohleduna

věk,pohlavíarasu.KlinickyvýznamnénežádoucíúčinkypozorovanévestudiíchCAPRIE,CURE,

CLARITY,COMMIT a ACTIVE-Ajsou uvedeny níže. Mimo zkušenostiz klinických hodnoceníbyly

nežádoucí účinky hlášeny spontánně.

Krváceníjenejběžnějšímúčinkemhlášenýmzklinickýchhodnoceníipouvedenípřípravkunatrh,

kdybylo hlášeno nejčastěji během prvního měsíce léčby.

VCAPRIEbylaupacientůléčenýchbuďklopidogrelemneboASAcelkováincidencejakéhokoli

krvácení 9,3 %.Incidence závažných případů byla obdobná u klopidogrelu i ASA.

V CURE nedošlo při užívání klopidogrelu plus ASA k žádnému zvýšení incidence velkých/závažných

krváceníběhem7dnůpooperacikoronárníhobypassuupacientů,jimžbylopřerušenopodávání

klopidogreluvícenež5dnípředoperací.Upacientů,kterýmbylběhem5dnůpředoperacíbypassu

klopidogrelpodáván,bylafrekvencevýskytukrvácivýchpříhod9,6%uklopidogreluplusASAa

6,3% u placeba plus ASA.

VCLARITYdošlokcelkovémuzvýšeníincidencekrváceníveskupiněléčenéklopidogrelemplus

ASAoprotiskupiněléčenéplacebemplusASA.Incidencezávažného/velkéhokrváceníbylauobou

skupinpodobná.Totobylopatrnévevšechpodskupináchpacientůnehleděnarozdělenípodle

vstupních charakteristik a typu fibrinolytické nebo heparinové terapie.

VCOMMITbylcelkovýpočetvelkých/významnýchmimocerebrálníchkrvácenía početkrvácenído

mozku nízký a v obou skupinách podobný.

VestudiiACTIVE-Abylvýskytzávažného/velkéhokrvácenívyššíveskupiněléčenéklopidogrelem

plusASAnežveskupině,jížbylopodávánoplaceboplusASA(6,7%vs.4,3%).Vobouskupinách

měly případyzávažného/velkého krvácenípřevážně extrakraniální původ krvácení (5,3 % ve skupině s

klopidogrelemplusASA;3,5%veskupiněsplacebemplusASA),předevšímšlookrváceníz

gastrointestinálníhotraktu(3,5%oproti1,8%).Vpřípaděintrakraniálníhokrváceníbylvětšívýskyt

zaznamenánveskupiněléčenéklopidogrelemplusASAvesrovnáníseskupinou,jížbylopodáváno

placeboplusASA(1,4%oproti0,8%).Žádnýstatistickyvýznamnýrozdílmeziskupinaminebyl

zaznamenánvevýskytufatálníhokrvácení(1,1%veskupiněklopidogrelplusASAa0,7%ve

skupině placeboplusASA) a hemoragické mozkové příhody(0,8 % oproti 0,6 %).

Nežádoucíúčinky,kterésevyskytlybuďběhemklinickýchhodnocenínebobylyspontánněhlášeny,

jsou uvedenyvtabulceníže. Jejichfrekvencejedefinována za použitínásledujících pravidel: časté(≥

1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),velmivzácné

(<1/10000).V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy orgánových

systémů časté Méně časté vzácné Velmi vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému Trombocytopénie,

leukopénie,

eosinofílie Neutropénie

zahrnující

závažnou

neutropénii Trombotická

trombocytopenická

purpura (TTP) (viz

bod 4.4), aplastická

anémie,

pancytopénie,

agranulocytóza,

závažná

trombocytopénie,

granulocytopénie,

anémie

Poruchy

imunitního

sytému Sérová nemoc,

anafylaktoidní

reakce

Psychiatrické

poruchy Halucinace,

zmatenost

Poruchy

nervového

systému Intrakraniální

krvácení (některé

případy fatální),

bolesti hlavy,

parestézie, závratě Poruchy chuti

Poruchy oka Oční krvácení

(spojivkové,

okulární,sítnicové)

Poruchy ucha a

labyrintu Závrať

Cévní poruchy Hematomy Závažnékrvácení,

krvácení

zoperačních ran,

vaskulitida,

hypotenze

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Epistaxe Krvácení

zrespiračního traktu

(hemoptýza, plicní

krvácení),

bronchospasmus,

intersticiální

pneumónie

Gastrointestinální

poruchy Gastrointestinál

ní krvácení,

průjem, bolest

břicha,

dyspepsie Žaludeční vředy a

duodenální vředy,

gastritida, zvracení,

nevolnost, zácpa,

flatulence Retroperitoneáln

í krvácení Gastrointestinální a

retroperitoneální

krvácení sfatálním

koncem,

pankreatitida,

kolitida(včetně

ulcerózníči

lymfocytární

kolitidy), stomatitida

Poruchy jater a

žlučových cest Akutní jaterní

selhání, hepatitida,

abnormální výsledky

jaterníchtestů

Poruchy kůže a

podkožní tkáně Podlitiny Vyrážka, svědění,

krvácení do kůže Bulózní dermatitida

(toxická epidermální

(purpura) nekrolýza, Stevens-

Johnsonův syndrom,

erythema

multiforme),

angioedém,

erytematózní

vyrážka,kopřivka,

ekzém,lichen planus

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně Muskulo-skeletální

krvácení

(hemartróza),

artritida, bolest

kloubů a svalů

Poruchy ledvin a

močových cest Krev v moči Glomerulonefritida,

zvýšená hodnota

kreatininuvkrvi

Celkové poruchy

a reakce vmístě

aplikace Krvácení při

vpichu Horečka

Vyšetření Prodlouženídoby

krvácivosti, snížený

počet neutrofilů,

snížený počet

krevních destiček

4.9 Předávkování

Předávkováníklopidogrelemmůževéstkprodlouženídobykrváceníanáslednýmkrvácivým

komplikacím.Pokudseobjevíkrvácení,mělabybýtzváženavhodnáterapie.Nebylonalezenožádné

antidotumfarmakologickéaktivityklopidogrelu.Pokudjenutnáurychlenáúpravaprodlouženédoby

krvácivosti, lze k potlačení účinku klopidogrelu použít transfúzi trombocytů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory agregace trombocytů kromě heparinu.

ATC kód: B01AC-04.

Klopidogrel je proléčivo, jedním zjeho metabolitů je inhibitor agregace trombocytů. Klopidogrel musí

býtmetabolizovánenzymyCYP450,abysevytvořilaktivnímetabolit,kterýinhibujeagregaci

destiček.Aktivnímetabolitklopidogreluselektivněinhibujevazbuadenozindifosfátu(ADP)najeho

destičkovýreceptorP2Y12anásledněADP-zprostředkovanouaktivaciglykoproteinovéhokomplexu

GPIIb/IIIa, čímž jeinhibována agregace destiček. Protoževazba je ireverzibilní, ovlivňujedestičky po

celou délku jejich života (přibližně 7–10 dní) a kobnově normální agregační funkce dochází se stejnou

rychlostí, s jakou probíhá tvorba novýchdestiček. Agregacedestiček, navozená agonisty jinými než je

ADP, je rovněž inhibována zablokováním amplifikace aktivace destiček uvolněným ADP.

Vzhledemktomu,žeaktivnímetabolitjetvořenenzymyCYP450,znichžněkteréjsoupolymorfní

nebomohoubýtinhiboványjinýmiléčivýmipřípravky,nedocházíuvšechpacientůkadekvátní

inhibici agregace destiček.

Opakovanédávky75mgdenněvyvolalypodstatnouinhibiciADP-indukovanéagregacetrombocytů

jižodprvníhodne;tatoinhibiceseprogresivnězvyšovalaa dosáhlarovnovážnéhostavumezi3.a 7.

dnempodávání.Průměrnámírainhibicepozorovanápodosaženírovnovážnéhostavučinilapřidenní

dávce 75 mg 40-60 %. Agregace destiček a doba krvácivosti se obvykle vrátily k původním

hodnotám během 5 dnů po ukončení terapie.

Bezpečnostaúčinnostklopidogrelubylavyhodnocenav5dvojitězaslepenýchstudiích,vekterých

bylozahrnutopřes88000pacientů:studieCAPRIE,porovnávajícíklopidogrelaASAaCURE,

CLARITY,COMMITaACTIVE-Astudieporovnávajícíklopidogrelaplacebo,přičemžbylyoba

léčivé přípravkypodávány v kombinaci s ASA a jinou standardní terapií.

Nedávnýinfarktmyokardu(IM),nedávnácévnímozkovápříhodaneboprokázanéonemocnění

periferních tepen

DostudieCAPRIEbylozahrnuto19185pacientůsaterotrombózouprojevujícísenedávným

infarktemmyokardu(<35dní),nedávnoucévnímozkovoupříhodou(mezi7dnya6měsíci)nebo

prokázanou ischemickou chorobou dolníchkončetin (ICHDK). Pacienti byli randomizovánido skupin

užívajícíchbuďklopidogrelvdávce75mgdenněneboASAvdávce325mgdenněa byli sledováni

podobu1až3let.Vpodskupiněpoprodělanéminfarktumyokarduvětšinapacientůužívalapodobu

prvních několika dnů po infarktu ASA.

Klopidogrel signifikantně snížil incidenci nových ischemických příhod (kombinovaný cílový parametr

zahrnoval: infarkt myokardu, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo vaskulární smrt) ve srovnání

sASA.Vanalýze“intentiontotreat“bylo939příhodpozorovánoveskupiněklopidogrelua1020

příhodveskupiněASA(relativnísníženírizika(RRR)dosáhlo8,7%,[95%intervalspolehlivostiIS:

0,2-16,4];p=0,045),cožodpovídá10pacientůmnavícnakaždých1000léčenýchpodobu2let

[intervalspolehlivostiIS:0-20],ukterýchsezabránilovznikunovéischemicképříhody.Analýza

celkové úmrtnosti, jakodruhého cílového parametru, nevykázala žádný významný rozdíl mezi

klopidogrelem (5,8 %) a ASA (6,0 %).

V analýze podskupin podle kvalifikujícího onemocnění (infarkt myokardu, ischemická cévní mozková

příhodaaICHDK)seukázalo,ženejvětšípřínos(dosahujícístatistickévýznamnosti,p=0,003)jeu

pacientůzahrnutýchdostudieproICHDK(zvláštěpakutěch,kteřímělizároveňvanamnézeinfarkt

myokardu)(RRR=23,7%;IS:8,9-36,2)aslabšípřínos(nevýznamněodlišnýodASA)paku

pacientů po cévní mozkové příhodě (RRR = 7,3 %; IS:-5,7-18,7 [p=0,258]). U pacientů, kteří byli do

studiezahrnutivýhradněpronedávnýinfarktmyokardu,bylklopidogrelnumerickyméněúčinnýnež

ASA,alestatistickysASAshodný(RRR=-4,0%;IS:-22,5-11,7[p=0,639]).Dálesepřianalýze

podskupinpodlevěkuukázalo,žepřínosklopidogreluupacientůstarších75letbylmenšínežu

pacientů ve věku≤75 let.

Vzhledemk tomu, že studie CAPRIE nebyla cílena na hodnocení účinnostiindividuálních podskupin,

neníjasné,zdarozdílyvhodnotáchrelativníhosníženírizika,kteréseobjevilyujednotlivých

kvalifikujících onemocnění, skutečně existují nebo zda jsou výsledkem náhody.

Akutní koronární syndrom

DostudieCUREbylozahrnuto12562pacientůsakutnímkoronárnímsyndromembezSTelevace

(nestabilníanginapectorisnebonon-Qinfarktmyokardu),kteřísedostaviliklékařido24hodinod

počátkuposledníepizodybolestinahrudineboobtíží,kteréodpovídalyischémii.Pacientimuselimít

buď EKG změny odpovídající nové ischémii nebo zvýšené hodnoty srdečních enzymů nebo troponinu

InebotroponinuTminimálněnadvojnásobekhorníhranicenormy.Nemocníbylirandomizovánido

skupinyklopidogrelové(úvodnídávka300mgnásledovánadávkou75mg/den,N=6259)nebodo

skupinyplacebové(N=6303).VobouskupináchbylasoučasněpodávánaASA(75-325mgjednou

denně)adalšístandardníléčba.Pacientibyliléčenipo dobuaž1roku.823pacientůvestudiiCURE

(6,6%)byloléčenosoučasněblokátoryreceptorůGPIIb/IIIa.Vícenež90%pacientůbyloléčeno

současněiheparinemarelativnírizikokrváceníveskupiněpacientůléčenýchklopidogrelema

skupině pacientů léčených placebem nebylo významně ovlivněno současnou léčbou heparinem.

Primárnícílovýparametr[kardiovaskulární(KV)smrt,infarktmyokardu(IM)nebocévnímozková

příhoda]bylzaznamenándosáhlo582(9,3%)pacientůveskupiněléčenéklopidogrelemau719

(11,4%)veskupiněléčenéplacebem.Relativnísníženírizika(RRR)byloveskupiněléčené

klopidogrelem 20%, (95% IS 10%-28%, p=0,00009) ve prospěchléčbyklopidogrelem(17% relativní

sníženírizikapřikonzervativníléčbě,29%kdyžpacientipodstoupiliperkutánnítransluminární

koronárníangioplastiku(PTCA)simplantacínebobezimplantacestentua10%kdyžpodstoupili

aortokoronární bypass (CABG)). V následujících časových intervalech 0-1, 1-3, 3-6, 6-9 a 9-12 měsíc,

bylorelativnísníženírizikavznikunovékardiovaskulárnípříhody(primárnícílovýparametr)

následující: 22%(IS 8,6, 33,4), 32% (IS: 12,8, 46,4), 4% (IS:-26,9, 26,7), 6% (IS:-33,5, 34,3) a 14%

(IS:-31,6, 44,2). Po více než třech měsících léčby se prospěch z kombinované léčby klopidogrel+ASA

již nadále nezvyšoval, zatímco riziko krvácivých komplikací přetrvávalo (viz bod 4.4).

UžitíklopidogreluvCUREbylaspojenasnižšípotřeboupodánítrombolytickéterapie(RRR=43,3%;

IS: 24,3%, 57,5%) a inhibitorů GPIIb/IIIa (RRR=18,2%; IS: 6,5%, 28,3%).

Druhýprimárnícílovýparametrsledování(kardiovaskulárnísmrt,IM,cévnímozkovápříhodanebo

refrakterníischemie)bylzaznamenánu1035(16,5%)pacientůveskupiněléčenéklopidogrelema

1187(18,8%)pacientůveskupiněléčenéplacebem,cožpředstavuje14%relativnísníženírizika

(95%IS 6%-21%, p=0,0005) ve skupině s klopidogrelem. Tohoto prospěchu bylo dosaženo především

statistickyvýznamnýmsníženímincidenceIM[287(4,6%)veskupiněléčenéklopidogrelema363

(5,8%)veskupiněléčenéplacebem].Nebylpozorovánúčineknapočetrehospitalizacípronestabilní

anginu pectoris.

Výsledkyuskupinpacientůrozdělenýchpodlerůznýchcharakteristik(např.nestabilníanginapectoris

nebonon-Qinfarktmyokardu,nízkáažvysokárizikovost,diabetesmellitus,nutnostrevaskularizace,

věk,pohlavíatd.)bylykonzistentnísvýsledkyprimárníanalýzy.Zvláštěúdajezpost-hocanalýzyu

2172pacientů(17%zcelkovéCUREpopulace),kterýmbylimplantovánstent(Stent-CURE),

prokázaly,ževýraznělepšíchvýsledkůbylodosaženoveskupiněsklopidogrelem:relativnísnížení

rizika(RRR)prokoprimárnícílovýparametr(kardiovaskulárníúmrtí,infarktmyokarduaCMP)

dosáhlo26,2%aprosekundárníkoprimárnícílovýparametr(kardiovaskulárníúmrtí,infarkt

myokardu,CMPneborefraktorníischémie)dosáhloRRR23,9%.Bezpečnostníprofilklopidogreluv

tétopodskupiněpacientůnavícneukázalžádnézvláštníriziko.Protojsouvýsledkyztétopodskupiny

pacientů ve shodě s celkovými výsledky studie.

Pozorovanýprospěchzléčbyklopidogrelembylnezávislýnajinýchakutníchčidlouhodobých

terapiíchkardiovaskulárnímiléčivýmipřípravky(např.heparin/LMWH,inhibitoryGPIIb/IIIa,

hypolipidemika,beta-blokátoryaACEinhibitory).ÚčinekklopidogrelubylnezávislýnadávceASA

(75-325 mg 1x denně).

UpacientůsakutníminfarktemmyokardusSTelevacíbylabezpečnostaúčinnostklopidogrelu

ověřenave2randomizovaných,placebemkontrolovaných,dvojitězaslepenýchstudiích,CLARITYa

COMMIT.

StudieCLARITYzahrnovala3491pacientů,kteřísedostaviliklékařido12hodinodpočátku

akutníhoinfarktumyokardusSTelevací,ukterýchbylaplánovánatrombolytickáléčba.Pacientům

bylpodávánklopidogrel(nárazovádávka300mganásledně75mg/den,n=1752)neboplacebo

(n=1739),obojevkombinacisASA(nárazovádávka150-325mg,následované75-162mg/den),

fibrinolytikumavevhodnýchpřípadechheparin.Pacientibylisledováni30dní.Primárnímcílovým

parametremsledováníbylvýskytuzavřenéinfarktovétepnyprokázanýkoronarografií,provedenou

předpropuštěnímnemocného,neboúmrtíneborekurenceinfarktumyokardupředprovedením

koronarografie.Protypacienty,kterýmnebylaprovedenakoronarografie,byloprimárnímcílovým

parametremsledováníúmrtíneborekurenceinfarktumyokardudo8.dnenebodopropuštěníz

nemocnice.Vcelkové populacipacientů bylo 19,7 % žen, 29,2% pacientů bylo ve věku 65 a vícelet.

Celkem99,7%pacientůbyloléčenofibrinolytiky(68,7%fibrinspecifickýmifibrinolytiky,31,1%

fibrinnespecifickýmifibrinolytiky), 89,5% heparinem, 78,7% betablokátory, 54,7%ACE inhibitory

a63% statiny.

Patnáctprocent(15%)pacientůvklopidogrelovéskupiněa21,7%pacientůvplacebovéskupině

dosáhloprimárníhocílovéhoparametrusledování,cožznamená6,7%absolutnísníženírizikaa36%

relativní snížení rizika ve prospěchklopidogrelu (95%IS: 24, 47%; p<0,001). Tentovýsledek byl dán

zejménasníženímvýskytuuzavřenéinfarktovétepny.Tentoprospěchbylpatrnývevšechpředem

specifikovanýchpodskupináchzahrnujícíchrozdělenípacientůpodlevěkuapohlaví,lokalizace

infarktu, použitého fibrinolytika a heparinu.

StudieCOMMITměla2x2faktoriálnídesigna zahrnovala45852pacientů,kteřísedostaviliklékaři

do 24 hodinod počátku příznaků suspektního infarktu myokardu s abnormálnímnálezemna EKG (t.j.

elevacíST,depresíSTneboblokemlevéhoraménkaTawarova).Pacientůmbylpodávánklopidogrel

(75mg/den,n=22961)neboplacebo(n=22891)vkombinacisASA(162mg/den)podobu28dní

nebodopropuštěníznemocnice.Druhýmprimárnímcílovýmparametremsledováníbyloúmrtíz

jakékolivpříčinyaprvnírelapsinfarktu,cévnímozkovápříhodaaúmrtí.Vcelkovépopulacibylo

27,8%žen,58,4%nemocnýchbylovevěku60rokůa více(26%70rokůa více)a 54,5%pacientů

bylo léčeno fibrinolytiky.

Klopidogrel významně snížil relativní riziko úmrtí z jakékoli příčiny o 7% (p=0,029) a relativní riziko

kombinovanéhovýskytubuďrelapsuinfarktu,cévnímozkovépříhodyneboúmrtío9%(p=0,002),

cožpředstavujeabsolutnísníženírizikao0,5%resp. 0,9%. Tentoprospěchbylkonzistentnínehledě

na věk, pohlaví, podání nebo nepodání fibrinolytik a byl patrný již po 24 hodinách.

Fibrilace síní

StudieACTIVE-WaACTIVE-A,kterébylyoddělenýmistudiemivrámciprogramuACTIVE,

zahrnovalypacientysfibrilacísíní(FS)aalespoňjednímrizikovýmfaktoremprocévnípříhodu.Na

základě vstupních kritérií lékaři zařadili pacienty, kteří byli kandidáty na léčbu antagonisty vitamínu K

(VKA)(jakojewarfarin),dostudieACTIVE-W.StudieACTIVE-Azahrnovalapacienty,kteří

nemohli být léčeni VKA, protože nebyli schopni či ochotni léčbu přijmout.

StudieACTIVE-Wprokázala,želéčbaantagonistyvitamínuKbylaúčinnější,nežléčba

klopidogrelem a ASA.

StudieACTIVE-A(n=7554)bylamulticentrická,randomizovaná,dvojitězaslepená,placebem

kontrolovanáklinickástudie,která srovnávalaklopidogrel75mg/den+ASA(n=3772)s placebem+

ASA (n= 3782). Doporučená dávka ASA byla 75 až 100 mg/den. Pacienti byli léčeni po dobu až 5 let.

Pacienti randomizovaní v rámci programu ACTIVE měli dokumentovanou FS, tj. buď permanentní FS

nebonejméně2epizodyintermitentníchFSběhemuplynulých6měsíců,amělialespoňjeden

znásledujícíchrizikovýchfaktorů:věk≥75letnebověk55až74letabuďdiabetesmellitus

vyžadujícífarmakologickouléčbu nebodokumentovanýpředchozíinfarktmyokardu či

dokumentovanouischemickouchorobusrdeční;léčbuprosystémovouhypertenzi;vminulostiutrpěli

cévnímozkovou příhodu, tranzitorníischemickou ataku (TIA)nebo systémovouemboliinepostihující

CNS;mělidysfunkcilevékomorysejekčnífrakcílevékomory<45%;nebodokumentovanou

periferní cévní chorobu. Střední hodnota skóre CHADS

2 byla 2,0 (rozsah 0-6).

Hlavníkritériavylučujícíúčastpacientabylanásledující:dokumentovanýpeptickývředběhem

posledních6měsíců,intracerebrálníkrvácenívanamnéze;významnátrombocytopenie(počet

destiček<50x10 9 /l);nutnostléčbyklopidogrelemneboperorálnímiantikoagulancii(OAC)nebo

intolerance jakékoli z obou látek.

Usedmdesátitříprocent(73%)pacientůzahrnutýchdostudieACTIVE-Anebylomožnépodávat

VKAzdůvodurozhodnutílékaře,nemožnostisplnitkontrolyINR(internationalnormalisedratio),

predispozicekpádůmnebotraumatuhlavyneboexistencespecifickéhorizikakrvácení;u26%

pacientů vycházelo rozhodnutí lékaře z neochoty pacienta užívat VKA.

Populacepacientůzahrnovala41,8%žen.Průměrnývěkbyl71let,41,6%pacientůbylovevěku

≥75let.Celkem23,0%pacientůdostávaloantiarytmika,52,1%betablokátory,54,6%ACE

inhibitory a 25,4% statiny.

Počet pacientů, kteří dosáhli primárního cílového parametru studie (doba do prvního výskytu mozkové

příhody, IM, systémové embolie nepostihující CNS či úmrtí z vaskulárních příčin) byl 832 (22,1 %) ve

skupiněléčenéklopidogrelem+ASAa924(24,4%)veskupinědostávajícíplacebo+ASA(snížení

relativníhorizikao11,1%;95%CI=2,4až19,1%,p=0,013),primárněkvůlivelkémusnížení

incidencecévníchmozkovýchpříhod.Cévnímozkovépříhodysevyskytlyu296(7,8%)pacientů

léčenýchklopidogrelem+ASAau408(10,8%)pacientůdostávajícíchplacebo+ASA(snížení

relativního rizika o 28,4 %, 95% CI = 16,8 % až 38,3 %, p=0,00001).

Pediatrická populace

Vestudiizvyšovánídávky,kterázahrnovala86novorozencůnebokojencůvevěkudo24měsícůs

rizikemtrombózy(PICOLO),bylohodnocenopodáváníklopidogreluvnáslednýchdávkách0,01;0,1

a 0,2 mg/kgunovorozencůakojenců,a 0,15mg/kgpouzeunovorozenců.Přidávce0,2mg/kgbylo

dosaženoprůměrnéinhibiceo49,3%(5μMADP-indukovanáagregacedestiček),cožbylo

srovnatelné s podávánímklopidogreluv dávce 75 mg/den u dospělých.

Vrandomizované,dvojitězaslepenéklinickéstudiisparalelnímuspořádáním(CLARINET),která

zahrnovala906pediatrickýchpacientů(novorozencůa kojenců)scyanotickýmivrozenýmisrdečními

vadami,kterýmbylzavedenpaliativnísystémově-plicnicovýshunt,bylipacientirandomizováni

kléčběklopidogrelem0,2mg/kg(n=467)neboplacebem(n=439)přisoučasnémpodávánízákladní

léčby aždodobydruhé fázechirurgické léčby. Průměrnádobaodzavedení shuntudo prvního podání

léčbyvrámcistudiebyla20dní.Přibližně88%pacientůdostávalosoučasněASA(vrozmezíod1

do23mg/kg/den).Meziskupinaminebylzjištěnsignifikantnírozdílzhlediskaprimárníhosloženého

cílestudie,tj.úmrtí,trombózashuntunebointervencezdůvodukardiálníindikacepředdosažením

120dnůvěku,kterénásledovalypoudálostipovažovanézaudálosttrombotickéhopůvodu(89

[19,1%]veskupiněléčenéklopidogrelema90[20,5%]veskupiněsplacebem)(vizbod4.2).

Nejčastějihlášenýmnežádoucímúčinkemveskupiněsklopidogrelemiplacebembylokrvácení,

nicméněvčetnostivýskytukrvácenínebylmezioběmaskupinamistatistickyvýznamnýrozdíl.V

dlouhodobém sledování bezpečnostivtéto studii dostávalo 26 pacientů, kteří měli v jednom roce věku

stálezavedenshunt,klopidogrelaždověku18měsíců.Běhemtohotodlouhodobéhosledovánípo

léčbě nebyla zaznamenána žádná novápodezřeníohledně bezpečnosti přípravku.

Klinické studie CLARINET a PICOLO byly provedeny s rekonstituovaným roztokem klopidogrelu.

Ve studii relativní biologické dostupnosti u dospělých byl při srovnání sezaregistrovanýmitabletami

prokázán u rekonstituovaného roztoku klopidogrelu obdobný rozsah a mírně vyšší rychlost absorpce

hlavního (inaktivního) metabolitu v oběhovém systému.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po jednorázových aopakovaných perorálních dávkách 75 mg dennějeklopidogrel rychle absorbován.

Středníhodnotymaximálníchhladinnezměněnéhoklopidogreluvplazmě (přibližně 2,2–2,5ng/mlpo

jednorázovémperorálnímpodání75mg)jedosaženozhruba45minutpopodání.Nazákladěměření

vylučování metabolitů klopidogrelu močí se jeho absorpce odhaduje naalespoň 50 %.

Distribuce

Klopidogrelahlavní(neaktivní)cirkulujícímetabolitseinvitroreverzibilněvážounaplazmatické

proteiny (z 98 % resp. z 94 %). Vširokém rozmezí koncentrací není tato vazbain vitrosaturovatelná.

Metabolismus

Klopidogreljevevelkémířemetabolizovánvjátrech.Invitroainvivojeklopidogrelmetabolizován

dvěmahlavnímimetabolickýmicestami:jednajezprostředkovánaesterázamiavedekhydrolýzena

inaktivníderivátkyselinykarboxylové(85%cirkulujícíchmetabolitů),druhájezprostředkována

mnohacytochromyP450.Klopidogreljenejprvemetabolizovánnaintermediárnímetabolit2-oxo-

klopidogrel.Následkempřeměnyintermediárníhometabolitu2-oxo-klopidogreluvznikáaktivní

metabolit,thiolovýderivátklopidogrelu.InvitrojetatometabolickácestavedenapřesCYP3A4,

CYP2C19,CYP1A2aCYP2B6.Aktivníthiolovýmetabolit,kterýbylizolováninvitro,serychle

aireverzibilně váže na destičkové receptory, čímž inhibuje agregaci destiček.

aktivního metabolitu po jednorázové úvodní dávce 300 mg klopidogrelu je dvakrát větší, než po

čtyřech dnech podávání 75 mg udržovací dávky. C

jedosažena přibližně 30 až 60 minut po podání.

Eliminace

Po podání perorální dávky klopidogrelu značeného 14 C se u člověka přibližně 50 % látky vyloučí močí

a přibližně 46 % stolicí během 120 hodin po podání. Po jednorázové perorální dávce 75mgje poločas

klopidogrelupřibližně6hodin.Eliminačnípoločashlavníhocirkulujícího(neaktivního)metabolitu

činí 8 hodin po jednorázovém i opakovaném podání.

Farmakogenetika

CYP2C19sepodílínavznikuaktivníhometabolituiintermediárníhometabolitu2-oxo-klopidogrelu.

Farmakokinetikaaprotisrážlivýúčinekaktivníhometabolituklopidogreluselišívzávislostina

genotypu CYP2C19, jak bylo měřenoexvivostanovením agregace destiček.

AlelaCYP2C19*1jespojenasplněfunkčnímmetabolismem,zatímcoalelyCYP2C19*2a

CYP2C19*3jsounefunkční.AlelyCYP2C19*2aCYP2C19*3tvořívětšinualelsesníženoufunkcí

vkavkazské(85%)avasijské(99%)populacipomalýchmetabolizátorů.Ostatníalelyspojované

snepřítomnostínebosesníženýmmetabolismemjsouméněčastéa zahrnují:CYP2C19*4,*5,*6,*7

a*8.Pacientsestatutempomaléhometabolizátorabudemítdvěvýšedefinovanénefunkčníalely.

PublikovanéúdajeogenotypovýchfrekvencíchpomalýchmetabolizátorůCYP2C19udávajízhruba

2%vkavkazsképopulaci,4%včernošsképopulacia14%uČíňanů.Jsoukdispozicitestypro

zjištění pacientova genotypu CYP2C19.

Vstudiisezkříženýmuspořádánímzahrnující40zdravýchsubjektů,přičemžvkaždézečtyřskupin

metabolizátorůCYP2C19(ultrarychlí,rychlí,středněrychlíapomalí)bylo10subjektů,byly

hodnocenyfarmakokinetickéaprotisrážlivéodpovědipřipodávánídávky300mganásledně75

mg/den,a600mganásledně150mg/den,voboupřípadechcelkempodobu5dní(ustálenýstav).

Meziultrarychlými,rychlýmiastředněrychlýmimetabolizátorynebylypozoroványžádnépodstatné

rozdílyvexpoziciaktivnímumetabolituavestředníhodnotěinhibiceagregacedestiček(IPA–

inhibitionofplateletaggregation).Upomalýchmetabolizátorůbylaexpoziceaktivnímumetabolitu

sníženao63-71%vesrovnánísrychlýmimetabolizátory.Vdávkovacímrežimu300mg/75mgbyly

upomalýchmetabolizátorůprotisrážlivéodpovědisníženy–průměrnáhodnotouIPA(5μmolADP)

byla24%(24hodin)a 37 % (den 5), vesrovnánísIPA39%(24hodin)a 58 % (den 5) u rychlých

metabolizátorůa37%(24hodin)a60%(den5)ustředněrychlýchmetabolizátorů.Vpřípadě

dávkovacíhorežimu600mg/150mgbylaupomalýchmetabolizátorůexpoziceaktivnímumetabolitu

vyšší,nežpřirežimu300mg/75mg.KromětohobylyhodnotyIPA32%(24hodin)a 61 % (den 5),

což bylyhodnotyvyššínež u pomalýchmetabolizátorů v režimu 300mg/75mg, a byly obdobné jako

ujinýchskupinmetabolizátorůCYP2C19dostávajícíchdávky300mg/75mg.Vklinickýchstudiích

dosud nebyl pro tuto populacipacientů stanoven odpovídající dávkovací režim.

Vsouladu s výše uvedenýmivýsledky bylometaanalýzou 6 studií zahrnujících 335 subjektů léčených

klopidogrelemvustálenémstavuprokázáno,žeexpoziceaktivnímumetabolituustředněrychlých

metabolizátorůbylasníženao28%aupomalýchmetabolizátorůo72%oprotirychlým

metabolizátorům,zatímcoinhibiceagregacedestiček(5μMADP)bylasnížena,přičemžIPAbylao

5,9% resp. 21,4 % nižší než u rychlýchmetabolizátorů.

VlivgenotypuCYP2C19naklinickývýsledekupacientůléčenýchklopidogrelemještěnebyl

vprospektivníchrandomizovanýchkontrolovanýchklinickýchstudiíchhodnocen.Provyhodnocení

jehovlivuvšakbylaupacientůléčenýchklopidogrelemprovedenařadaretrospektivníchanalýz,

znichžjsouznámyvýsledkygenotypu:CURE(n=2721),CHARISMA(n=2428),CLARITY-TIMI

28(n=227),TRITON-TIMI38(n=1477),andACTIVE-A(n=601),stejnějakomnožství

publikovanýchkohortních studií.

VTRITON-TIMI38a3kohortníchstudiích(Collet,Sibbig,Giusti)bylukombinovanéskupiny

pacientůsestatutembuďstředněrychlýchnebopomalýchmetabolizátorůvyššívýskyt

kardiovaskulárníchpříhod(úmrtí,infarktmyokarduamozkovápříhoda)nebotrombózystentuve

srovnání s rychlými metabolizátory.

VCHARISMAavjednékohortnístudii(Simon)bylpozorovánzvýšenývýskytpříhodpouzeu

pomalých metabolizátorů ve srovnání s rychlými metabolizátory.

VCURE,CLARITY,ACTIVE-Aavjednékohortnístudii(Trenk)nebylzjištěnzvýšenývýskyt

příhod na základě metabolického statutu.

Žádná z těchto analýz nebyla dostatečná pro zjištění odlišností výsledku u pomalých metabolizátorů.

Zvláštní populace

Farmakokinetika aktivního metabolitu klopidogreluu těchto populacínení známa:

Porucha funkce ledvin

Poopakovanýchdenníchdávkách75mgklopidogreluujedincůsezávažnouporuchourenálních

funkcí(clearancekreatininu5-15ml/min)bylamírainhibiceADP-indukovanéagregacetrombocytů

nižší(25%)nežuzdravýchjedinců,nicméněprodlouženídobykrvácivostibylopodobnéjakou

zdravýchdobrovolníkůužívajících75mgklopidogreludenně.Klinickásnášenlivostpřípravkubyla

dobrá u všech pacientů.

Porucha funkce jater

Poopakovanýchdenníchdávkách75mgklopidogrelupodobu10dníupacientůsezávažnou

poruchoufunkcejaterbylainhibiceADP-indukovanéagregacetrombocytůobdobnájakouzdravých

dobrovolníků. Střední hodnota prodloužení doby krvácivosti byla vobou skupinách rovněž obdobná.

Rasa

Prevalence alel CYP2C19, kterámáza následek středně rychlý a pomalýmetabolismus CYP2C19, se

lišívzávislostinarase/etnicképříslušnosti(vizFarmakogenetika).Uasijsképopulacejsoudostupné

omezené údaje pro hodnocení klinických důsledků genotypizace tohoto CYP na klinické příhody.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejčastěji pozorovanými účinky v neklinických studiích na potkanech a paviánech byly jaterní změny.

Ty se objevily v dávkách odpovídajících alespoň 25 násobku expozice u člověka, které je dosaženopři

podáváníklinickýchdávek75mg/den,abylydůsledkemúčinkunajaterníenzymyzúčastněnév

metabolismu klopidogrelu. U člověka nebyl při terapeutických dávkách tento účinek na jaterníenzymy

pozorován.Připodávánívelmivysokýchdávekbylyupotkanůapaviánůzaznamenánytrávicí

potíže/intolerabilita(gastritis, žaludeční eroze a/nebo zvracení).

Nebylnalezenžádnýdůkazkancerogenníhoúčinkuklopidogrelupodávanéhopodobu78týdnů

myšíma104týdnůpotkanůmvdávkáchaž77mg/kgdenně(cožpředstavujevícenež25násobek

expozice u člověka při podávání klinických dávek 75 mg/den).

Klopidogrelbyltestovánvřaděinvitroainvivostudiígenotoxicityanevykazovalžádnou

genotoxickou aktivitu.

Bylozjištěno,žeklopidogrelneovlivňujefertilitupotkaníchsamcůnebosamicaneníteratogenníani

upotkanůaniukrálíků.Ulaktujícíchpotkanůzpůsobilklopidogrelnevýraznézpomalenívývoje

potomstva.Zvláštnífarmakokinetickéstudieprováděnésradioaktivněznačenýmklopidogrelem

ukázaly,žepůvodnílátkanebojejímetabolityjsouvylučoványdomléka.Nelzeprotovyloučitjejich

účinek, přímý (slabá toxicita) nebo nepřímý (nízká palatabilita).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro:

Mannitol (E421)

Makrogol 6000

Mikrokrystalická celulosa

Hydrogenovaný ricinový olej

Částečně substituovanáhyprolosa

Potahová vrstva:

Hypromelosa(E464)

Monohydrát laktosy

Triacetin (E1518)

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

Karnaubský vosk

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Skleněná lahvička:

Uchovávejte vpůvodnímobalu,aby bylpřípravekchráněn před vlhkostí.

Stabilita přípravku vlahvičcepo otevření: 3 měsíce, pokud jeuchovávánpři teplotě do25°C.

PVC/PVDC/hliníkový blistr:

Uchovávejte při teplotě do30°C vpůvodním obalu, aby bylpřípravekchráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

1.Lahvičkazhnědého skla sbílýmšroubovacímHDPE uzávěrem obsahujícímvysoušedlo:

Velikost balení: 28, 30, 90 potahovaných tablet.

2.PVC/PVDC/Alblistr:

Velikost balení:7, 14,28, 30,84,90, 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s.,Praha,Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

16/358/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.5.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

30.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace