CLOPIDOGREL STADA 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 126X75MG I

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLOPIDOGREL (CLOPIDOGRELUM)
Dostupné s:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
ATC kód:
B01AC04
Dávkování:
75MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
126 I, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 060/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls27256/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clopidogrel STADA75 mgpotahované tablety

clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravekužívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co jeClopidogrel STADAa k čemu se užívá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekClopidogrel STADAužívat

3.Jak seClopidogrel STADAužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.JakpřípravekClopidogrel STADAuchovávat

6.Další informace

1. CO JECLOPIDOGREL STADAA K ČEMU SE UŽÍVÁ

PřípravekClopidogrel STADApatří do skupinyléků zvaných protidestičková léčiva. Krevnídestičky

jsou velmi malá tělíska v krvi, menší než červené nebo bílé krvinky, které sepři srážení krve shlukují.

Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu,

který se nazývá trombóza).

PřípravekClopidogrel STADAseužívá k prevencivzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve

zkornatělých tepnách (arteriích). Procesvznikukrevních sraženinvtepnách senazývá aterotrombóza

a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

PřípravekClopidogrel STADAVámbylpředepsán, abynapomohlprevencivzniku krevních sraženin

a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

-trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a

-prodělal(a)jstesrdečníinfarkt,mrtvicinebomáteischemickouchorobudolníchkončetin

(onemocnění při kterém jsou zúžené tepny v dolních končetinách) nebo

-prodělal(a)"nestabilníanginupectoris"nebo"infarktmyokardu"(srdečníinfarkt),kterése

projevilyjakobolestnahrudi.VrámciléčbytohotoonemocněníVámmožnábyldouzavřené

nebozúženétepnyumístěnstent(výztuž),abyseobnovilplynulýtokkrve.VášlékařbyVám

takémělpředepsatkyselinuacetylsalicylovou(látkupřítomnouvmnohalécíchprotibolesti

nebo na snížení horečky, stejně jako k prevenci srážení krve).

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

CLOPIDOGREL STADAUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekClopidogrel STADA

pokudjstealergický/á(přecitlivělý/á)naklopidogrelneboněkterouzpomocnýchlátekpřípravku

Clopidogrel STADA;

pokudtrpíteonemocněním,kteréjevsoučasnédobědoprovázenokrvácením,např.žaludečnívřed

nebo krvácení do mozku;

pokudtrpíte závažnou poruchou jater.

Pokud simyslíte, že seVásněkteréz uvedených potíží týkajínebomáte-lijakékolijiné pochybnosti,

poraďte se, než začnetepřípravekClopidogrel STADAužívat, se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuClopidogrel STADAje zapotřebí

PokudseVástýkáněkteráznížeuvedenýchsituací,oznamtetosvémulékařipředtím,nežzačnete

užívatpřípravekClopidogrel STADA:

máte zvýšenériziko krvácení jako např.:

-onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed)

-krevníporuchu,přikteréjezvýšenapravděpodobnostvznikuvnitřníhokrvácení(krvácení

do jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů)

-nedávné závažné zranění

-nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)

-plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.

pokuduVásvuplynulých7dnechbylazjištěnakrevnísraženinavcéváchvmozku(mozková

mrtvice)

pokud užíváte nějaký další lék (vizbod 3"Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky")

pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Pokud užívátepřípravekClopidogrel STADA:

Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

Informujte okamžitě svého lékaře,pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu jako jsou horečka

nebopodkožnípodlitiny,kterémohouvypadatjakočervenédrobnétečkysoučasněsnebobez

nevysvětlitelnévýraznéúnavy,zmatenost,žloutnutíkůženeboočí(žloutenka)(vizbod4„Možné

nežádoucí účinky“).

Pokudseříznetenebojinakzraníte,můžezástavakrvácenítrvatdéle.Tosouvisísmechanismem

účinkutohotoléku,kterýzabraňujetvorběkrevníchsraženin.Vpřípadělehkéhoporanění,jakotřeba

říznutí,poraněnípřiholení,seobvyklenenítřebaobávat.Přesto,pokudjstesvýmkrvácením

znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře(viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

Váš lékař může provést krevní testy.

Pokudzaznamenátejakýkolivnežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvbodu4„Možnénežádoucí

účinky“neboseněkterýznežádoucíchúčinkůstanezávažným,informujtesvéholékařenebo

lékárníka.

PřípravekClopidogrel STADAnení určen pro podávání dětem nebo mladistvým.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé dalšíléčivé přípravky mohou ovlivnit užívánípřípravkuClopidogrel STADAa naopak.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užíváníperorálníchantikoagulancií(léčivépřípravkypoužívanékesníženíkrevnísrážlivosti)spolu

spřípravkemClopidogrel STADAsenedoporučuje.

Zvláštěbystemělisvéholékařeupozornitpokudužívátenesteroidníprotizánětlivéléčivépřípravky

obvyklepoužívanékléčběbolestivýcha/nebozánětlivýchstavůsvalůnebokloubů,nebopokud

užíváteheparin,nebojakýkolivdalšíléčivýpřípravekpoužívanýkesníženíkrevnísrážlivosti,nebo

pokud užíváte inhibitor protonové pumpy (např. omeprazol) proti překyselení žaludku.

Pokudjsteprodělalisilnoubolestnahrudi(nestabilníangina,srdečníinfarkt),můžeVámbýt

přípravekClopidogrelSTADApředepsánvkombinaciskyselinouacetylsalicylovou,látkou

přítomnouvmnohapřípravcíchpoužívanýchkúlevěodbolestia sníženíhorečky.Příležitostnéužití

acetylsalicylové kyseliny (ne více než 1000 mg kdykoli během 24 hodin) by většinou nemělo způsobit

potíže, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl(a) konzultovat s Vaším lékařem.

Užívání přípravkuClopidogrel STADAs jídlemapitím

PřípravekClopidogrel STADAmůže být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Jevhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství a kojení.

Pokudjstetěhotnánebomůžetebýttěhotná,mělabysteotom,nežzačnetepřípravekClopidogrel

STADAužívat,řícisvémulékařinebolékárníkovi.Pokudotěhotníteběhemužívánípřípravku

ClopidogrelSTADA,ihnedotominformujtesvéholékaře,neboťseužíváníklopidogreluběhem

těhotenství nedoporučuje.

Pokud užívátepřípravekClopidogrel STADA, poraďte se o kojení dítěte se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nenípravděpodobné,žeklopidogrelovlivňujeschopnostříditmotorovávozidlaneboobsluhovat

stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuClopidogrel STADA

PřípravekClopidogrel STADAobsahuje laktózu.

PokudVámbyloVašímlékařemsděleno,žemátenesnášenlivostněkterýchcukrů(např.laktózy),

kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.

PřípravekClopidogrelSTADAtakéobsahujehydrogenovanýricinovýolej,kterýmůžepodráždit

žaludek a způsobit průjem.

3. JAK SEPŘÍPRAVEKCLOPIDOGREL STADAUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekClopidogrelSTADApřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokudjsteprodělalitěžkoubolestnahrudi(nestabilníanginapectorisneboinfarktmyokardu),lékař

Vámmůže předepsatpřípravekClopidogrel STADAvdávce 300mg (4 tablety po 75mg)jednou na

začátkuléčby.Potéjeobvykládávkajedna75mgtabletapřípravkuClopidogrelSTADAdenně;k

vnitřnímu užití spolu s jídlem nebo samostatně a každý den ve stejnou dobu.

Měl(a)bysteužívatpřípravekClopidogrelSTADAtakdlouho,dokudVámjejbudelékař

předepisovat.

Pokudužijete vícepřípravkuClopidogrel STADA, než byste měli

Vyhledejtesvéholékařenebonejbližšílékařskoupohotovostníslužbukvůlizvýšenémuriziku

krvácení.

PokudzapomenetepřípravekClopidogrel STADAužít

Vpřípadě,žezapomeneteužítjednuléčebnoudávkuauvědomítesitoběhem12hodinpoté,co

dávku běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v obvyklou dobu.

Vpřípadě,žesivzpomenetepozdějinež12hodinpoté,cojsteměl/adávkuužít,užijtenásledující

dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekClopidogrel STADA

Nepřerušujte léčbu. Před ukončením kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít ipřípravekClopidogrel STADAnežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

-horečka,známkyinfekceneboextrémníúnava.Tytostavymohoubýtnásledkemvzácněse

vyskytujícího snížení počtu některých krvinek

-známky poruchy jater jako jezežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), kterémohounebo nemusí být

spojené skrvácením,kterémůže vypadat jako červené drobné tečky podkůží, a/nebo zmateností(viz

bod2„Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuClopidogrel STADAjezapotřebí“)

-otokvústech,nebokožníproblémy,jakojsouvyrážkanebosvědění,puchýřkynakůži.Mohouto

být příznaky alergické reakce.

Nejčastějšímnežádoucímúčinkem(u1až10pacientůze100)hlášenýmupřípravkuClopidogrel

STADAjekrvácení.

Krvácenísemůžeprojevitjakokrvácenídožaludkunebodostřev,podlitiny,krevnívýrony

(neobvyklékrvácenínebokrevnípodlitinypodkůží),krváceníznosu,krevvmoči.Umalého

množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se Vámprodlouží doba krvácení při užívání přípravkuClopidogrel STADA

Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s

působenímléčiva,kterézabraňujetvorběkrevníchsraženin.Přimalýchříznutíchaúrazech,např.

říznutí,holení,seobvyklenenítřebaznepokojovat.Nicméně,pokudjstesvýmkrvácením

znepokojeni,mělibysteihnedkontaktovatsvéholékaře(vizbod„Zvláštníopatrnostipřipoužití

přípravkuClopidogrel STADAje zapotřebí“).

OstatnínežádoucíúčinkyhlášenévsouvislostisužívánímpřípravkupřípravkuClopidogrel

STADAjsou:

Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů ze 100):

průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky(u 1 až 10 pacientů z1000):

bolesthlavy,žaludečnívřed,zvracení,nevolnost,zácpa,žaludečnínebostřevníplynatost,vyrážky,

svědění, závratě,pocitybrnění a znecitlivění.

Vzácné nežádoucí účinky(u 1 až 10 pacientů z10000):

vertigo (závratě).

Velmi vzácnénežádoucí účinky(u méně než 1 pacienta z10000):

žloutenka,silnábolestbřichasnebobezbolestivzádech;horečka;dýchacípotíženěkdyspojenés

kašlem;celkovéalergickéreakce;otokyvústech;puchýřenapokožce;kožníalergie;zánětdutiny

ústní(stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů;změnychuti.

Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKCLOPIDOGREL STADAUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

NepoužívejtepřípravekClopidogrelSTADApodatuukončenípoužitelnosti,kteréjeuvedenona

obalu.Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte vpůvodní obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekClopidogrel STADAobsahuje

Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna tableta obsahuje75 mg clopidogrelum.

Pomocnými látkami jsou

Jádro:mannitol,laktóza,mikrokrystalickácelulóza,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,

butylhydroxyanizol,částečněpředbobtnalýkukuřičnýškrob1500,hypromelóza,kyselinaaskorbová,

hydrogenovaný ricinový olej.

Potah:hydroxypropylcelulóza,hypromelóza,makrogol8000,oxidtitaničitý(E171),červenýoxid

železitý (E172).

JakpřípravekClopidogrel STADAvypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekClopidogrel STADAjsounačervenalé, kulaté potahované tablety.

Krabička obsahuje 10, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98,100, 126, 154 nebo 184 potahovaných tabletvAl/Al

blistrech, Al/PVC/PVDC blistrech nebo v Al/PVC-PE-PVDC blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

DE-61118 Bad Vibel

Německo

Výrobce:

Generosan GmbH

Leibnizstr. 9,D-89231 Neu-Ulm

Německo

Hameln rds.a.s.

Horní 36

900 01 Modra,

Slovenská republika

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

DE-61118 Bad Vibel

Německo

Cetrafarm Services B.V

Nieuwe Donk 9

4879 Etten Leur

Nizozemsko

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade b22

1020Brusel

Belgie

Stada Production Ireland Ltd.

Waterford Road, Clonmel,CoTipperary

Irsko

LAMP PROSPERO S.p.A.

Via della Pac,25/A

4130 San Prospero ( Modena)

Itálie

PharmaCo Dane ApS

Marienlundvel 46 A

2750 Herlev

Dánsko

Stada Arzneimittel GmbH

Mutgasse 36/2

1190 Vídeň

Rakousko

TentoléčivýpřípravekjeregistrovánvčlenskýchstátechEvropskéhohospodářskéhoprostorupod

těmito názvy:

Clopidogrel STADA 75 mg Filmtabletten

Clopidogrel STADA 75 mg Filmtabletten

ClopidogrelEurogenerics75 mg filmomhulde tabletten

Kaldera75 mgfilm coated tablets

Clopidogrel STADA 75 mgpotahované tablety

Clopidogrel STADA

Clopidogrel STADAGenéricos75 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Clopidogrel STADA

Clopidix 75 mgfilmtabletta

ClopidogrelEurogenerici75 mg compresse rivestite con film

Clopidogrel STADA 75 mgtabletter, filmdrasjerte

ClopidogrelCiclum

Clopidix 75mgcomprimate filmate

Clopidogrel STADA 75 mgfilmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.3.2010

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls27256/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clopidogrel STADA75 mgpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum.

Pomocné látky: jedna tableta obsahuje5,0 mg hydrogenovaného ricinového oleje, 177,36mglaktózya

1,2 mg butylhydroxyanizolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Načervenalé, kulaté potahované tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů:

Upacientůpoinfarktumyokardu(proběhlémpředněkolikamáloažméněnežpřed35dny),po

ischemickécévnímozkovépříhodě(proběhlépřed7dnyažméněnežpřed6měsíci)nebos

prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin

U pacientů s akutním koronárním syndromem:

-AkutníkoronárnísyndrombezSTelevace(nestabilníanginapectorisnebonon-Qinfarkt

myokardu),včetněpacientů,kteřípoperkutánníkoronárníintervencipodstupujíimplantaci

stentu, v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

-Akutní infarkt myokardu s ST elevací v kombinaci s ASA u konzervativně léčených pacientů

vhodných pro trombolytickou léčbu.

Pro další informace viz bod 5.1.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší pacienti

Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg, spolu s jídlem nebo bez něj.

U pacientů s akutním koronárním syndromem:

-bez ST elevace (nestabilní angina pectorisnebo non-Q infarkt myokardu) by léčba klopidogrelem

mělabýtzahájenaúvodnídávkou300mgapotombymělapokračovatdávkou75mgjednou

denně(sacetylsalicylovoukyselinou(ASA)75–325mgdenně).Vzhledemktomu,ževyšší

dávkyASAbylyspojenysvyššímrizikemkrvácení,nedoporučujesepodávatkyselinu

acetylsalycilovouvdávkáchvyššíchnež100mg.Optimálnídélkaléčbynebylaformálně

stanovena. Data z klinických studiíhovoří pro trváníléčbydo 12timěsíců,maximální účinek byl

pozorován 3 měsícepo zahájení léčby (viz bod 5.1).

-akutníinfarktmyokardusSTelevací:klopidogrelbymělbýtpodávánvdávce75mgjedenkrát

denně s počáteční nárazovou dávkou 300 mg v kombinaci s ASA a s nebo beztrombolytik. Léčba

pacientů starších 75 let by měla být zahájena bez podání počáteční nárazové dávky. Kombinovaná

terapiebymělabýtzahájenaconejdříveponástupupříznakůamělabypokračovatpodobu

nejméně4týdnů.PřínoskombinovanéterapieklopidogrelemsASAnebylprodobudelšínež

čtyři týdny v tétoindikaci/ v tomto souboru studován (viz bod 5.1).

Farmakogenetika

UpacientůseslabýmmetabolizmemCYP2C19jesníženáodpověďnaklopidogrel.Optimální

dávkovací režim pro tyto pacienty dosud nebyl určen (viz bod 5.2.).

Použití u dětí

Bezpečnost a účinnost klopidogrelu u dětí a dospívajících nebyla dosud stanovena.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Upacientůsestřednětěžkýmonemocněnímjater,kteřímohoumítsklonkekrvácení,jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Závažná porucha funkce jater.

Aktivní patologické krvácení jako krvácení při peptickém vředu nebo intrakraniální hemoragie.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledemkrizikukrvácenía hematologickýchnežádoucíchúčinkůbyvpřípadě,žeseobjevíběhem

léčbypodezřenínakrvácení,mělobýtneodkladnězváženovyšetřeníkrevníhoobrazua/nebojiné

vhodnévyšetření (viz bod 4.8). Stejnějako uostatních antiagregancií byklopidogrelměl být užíván s

opatrnostíupacientůsmožnýmrizikemzvýšenéhokrvácenípotraumatu,operacinebovdůsledku

jinýchpatologickýchstavůavpřípaděsoučasnéhopodáníklopidogreluaASA,heparinu,inhibitorů

glykoproteinuIIb/IIIanebonesteroidníchantiflogistikvčetněcox-2inhibitorů..Upacientůbyměly

býtpečlivěsledováni,zdaseunichneobjevíjakékoliznámkykrvácenívčetněokultníhokrvácení,

zvláštěběhemprvníchtýdnůléčbya/nebopoinvazívnímkardiologickémvýkonunebooperaci.

Současnépodáváníklopidogrelusorálnímiantikoagulanciisenedoporučuje,neboťmůžezvýšit

intenzitu krvácení (viz bod 4.5).

Pokudmápacientpodstoupitplánovanouoperaciaantiagregačníúčineknenídočasněžádoucí,je

třebaklopidogrelvysadit7dnípředvýkonem.Pacientibymělipředplánovánímjakékolioperace

nebodalšífarmakoterapieupozornitlékařeazubnílékaře,žeužívajíklopidogrel.Klopidogrel

prodlužujedobukrvácivostiamělbytedybýtpodávánpacientůmstendencíkekrvácení(zvláště

gastrointestinálnímu a intraokulárnímu) opatrně.

Pacienty je třeba informovat, že pokud užívají klopidogrel (samotný nebo v kombinaci s ASA), mohla

by zástava krvácení trvat délenežobvykle a že byměliokaždémnezvyklémkrvácení (místěvýskytu

nebo délce) informovat svého lékaře.

Trombotickátrombocytopenickápurpura(TTP)bylapoužitíklopidogreluhlášenavelmizřídka,

někdypokrátkéexpozici.Jecharakterizovánatrombocytopeniíamikroangiopatickouhemolytickou

anémií spojenou buď sneurologickým nálezem, renálnídysfunkcínebo horečkou. TTP je potenciálně

fatální stav vyžadující neodkladnou léčbu včetně plasmaferézy.

Vzhledemknedostatku údajůnelzeklopidogreldoporučit běhemprvních 7dnů po akutní ischemické

cévní mozkové příhodě.

Farmakogenetika:

NazákladěliterárníchúdajůjeupacientůsgenetickysníženoufunkcíCYP2C19nižšísystémová

expoziceaktivnímmetabolitemklopidogreluamenšíinhibiceagregacetrombocytů.Obecnějeu

těchtopacientůvyššívýskytkardiovaskulárníchpříhodpoinfarktumyokardunežupacientů

snormální funkcí CYP2C19 (viz bod 5.2.).

JelikožjeklopidogrelmetabolizovánnasvůjaktivnímetabolitčástečněpomocíCYP2C19,přiužití

léků inhibujících aktivitu tohoto enzymu se očekává snížení hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu

asníženíjehoklinickéúčinnosti.SoučasnémuužívánílékůinhibujícíchCYP2C19bymělobýt

zabráněno (viz bod 4.5.seznaminhibitorů CYP2C19, viz také bod 5.2.).

AčkoliseveskupiněinhibitorůprotonovépumpyvýsledkyinhibiceCYP2C19liší,klinickéstudie

naznačujímožnouinterakcimeziklopidogrelemavšemilékyvtétoskupině.Protomusíbýt

zabráněnosoučasnémuužíváníklopidogreluainhibitorůprotonovépumpy,pokudtoneníabsolutně

nezbytné.Neexistujedůkazointerferencisprotidestičkovouaktivitouklopidogreluudalšíchléků

tlumících kyselost žaludku, jako H

blokátory nebo antacida,

Terapeutickázkušenostsklopidogrelemupacientůsporuchourenálníchfunkcíjeomezená.Při

podávání přípravku těmto pacientům je tedy nutná zvláštní opatrnost (viz bod 4.2).

Zkušenosti jsouomezenéi u pacientů se středně těžkou poruchou funkcejater, kteřímajídispozicike

krvácení. Při podávání klopidogrelu těmto pacientům je nutno postupovat s opatrností (viz bod 4.2).

Tentopřípravekobsahujelaktózu.Pacientisevzácnouvrozenouintolerancígalaktózy,vrozeným

deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorbcí by nemělitento léčivý přípravek užívat.

Tentopřípravekobsahujehydrogenovanýricinovýolej,kterýmůžepodrážditžaludekazpůsobit

průjem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorálníantikoagulancia:současnépodáváníklopidogrelusorálnímiantikoagulanciise

nedoporučuje, neboť může mít za následek zvýšenou intenzitu krvácení (viz bod 4.4).

Inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa:klopidogrel bymělbýt užíván s opatrností u pacientů

smožnýmrizikemzvýšenéhokrvácenípotraumatu,operacinebovdůsledkujinýchpatologických

stavů, kteří současně užívají inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa (viz bod 4.4).

Kyselinaacetylsalicylová(ASA):ASAneovlivnilklopidogrelemzprostředkovanouinhibiciADP-

indukovanéagregacetrombocytů,aleklopidogrelzesílilúčinekASAnaagregacitrombocytů

indukovanoukolagenem. Nicméně současné podání 500 mgASA2x denně po dobujednohodnedále

významněneprodloužiloprodlouženoudobukrvácivostinavozenouklopidogrelem.Jemožná

farmakodynamickáinterakcemeziklopidogrelemakyselinouacetylsalicylovou,vedoucíke

zvýšenémurizikukrvácení.Protojekpodávánítétokombinacetřebapřistupovatopatrně(vizbod

4.4.). Nicméně klopidogrel byl podáván společně s ASA po dobu jednoho roku (viz bod 5.1).

Heparin:Vklinickéstudiiprováděnénazdravýchdobrovolnícíchsisoučasnépodáníklopidogrelu

nevyžádaloúpravudávkyheparinuaninijakneovlivniloúčinekheparinunakoagulaci.Současné

podáváníheparinuneměložádnývlivnainhibiciagregacedestičekindukovanouklopidogrelem.Je

možnáfarmakodynamickáinterakcemeziklopidogrelemaheparinem,vedoucíkezvýšenémuriziku

krvácení. Proto je k podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Trombolytika:Bezpečnostsoučasnéhopodáváníklopidogrelu,fibrinspecifickýchnebofibrin

ńespecifickýchtrombolytickýchlátekaheparinůbylaposuzovánaupacientůsakutníminfarktem

myokardu. Incidenceklinickyvýznamnéhokrvácení byla podobnájako při podávání trombolytických

látek a heparinu současně s ASA (viz bod 4.8).

Nesteroidníantiflogistika(NSAID):Vklinickéstudiiprováděnénazdravýchdobrovolnícíchzvýšilo

současnépodáváníklopidogreluanaproxenuztrátykrveokultnímkrvácenímdogastrointestinálního

traktu. Vzhledemknedostatku studií týkajících seinterakcí s jinými NSAIDnenívsoučasnostijasné,

dochází-likezvýšenírizikagastrointestinálníhokrváceníuvšechlékůtétoskupiny.Protojenutnok

podávání kombinace NSAID včetně cox-2 inhibitorů a klopidogrelu přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Jiné kombinace:

JelikožjeklopidogrelmetabolizovánnasvůjaktivnímetabolitčástečněpomocíCYP2C19,přiužití

léků inhibujících aktivitu tohoto enzymu se očekává snížení hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu

asníženíjehoklinickéúčinnosti.SoučasnémuužívánílékůinhibujícíchCYP2C19bymělobýt

zabráněno (viz bod 4.4. a 5.2.).

LékyinhibujícíCYP2C19zahrnujíomeprazolaesomeprazol,fluvoxamin,fluoxetin.moklobemid,

vorikonazol,flukonazol,tiklopidin,ciprofloxacin,cimetidin,karbamazepin,oxkarbazepina

chloramfenikol.

Inhibitory protonové pumpy:

AčkoliseveskupiněinhibitorůprotonovépumpyvýsledkyinhibiceCYP2C19liší,klinickéstudie

naznačujímožnouinterakcimeziklopidogrelemavšemilékyvtétoskupině.Protomusíbýt

zabráněnosoučasnémuužíváníklopidogreluainhibitorůprotonovépumpy,pokudtoneníabsolutně

nezbytné.Neexistujedůkazointerferencisprotidestičkovouaktivitouklopidogreluudalšíchléků

tlumících kyselost žaludku, jako H

blokátory nebo antacida,

Bylaprovedenařadaklinickýchstudiísoučasnéhopodáváníklopidogrelua jinýchléčivýchpřípravků

za účelemzjištění potenciálních farmakodynamických a farmakokinetických interakcí. Žádnéklinicky

významnéfarmakodynamickéinterakcenebylypozoroványpřisoučasnémpodáváníklopidogrelus

atenololemaninifedipinemneboatenololemanifedipinemsoučasně.Dálebylozjištěno,že

farmakodynamickáaktivitaklopidogrelunebylavýznamněovlivněnasoučasnýmpodáváním

fenobarbitalu, cimetidinunebo estrogenu.

Farmakokinetikadigoxinuneboteofylinusepřisoučasnémpodávánísklopidogrelemneměnila.

Antacida neovlivňují rozsah absorpce klopidogrelu.

Údajezestudiínalidskýchjaterníchmikrozómechukázaly,žekarboxylovanýmetabolitklopidogrelu

můžeinhibovataktivitucytochromuP4502C9.Tatoskutečnostbymohlavéstkezvýšení

plazmatickýchhladinléčivýchpřípravkůjakojsoufenytoin,tolbutamidaNSAID,kterájsou

metabolizovánacytochromemP4502C9.ÚdajezestudieCAPRIEukazují,žefenytoinatolbutamid

lze bezpečně podávat současně s klopidogrelem.

Nehleděnaspecifickélékovéinterakcepopsanévýše,nebylystudieinterakcíklopidogreluadalších

léčivýchpřípravkůběžněpodávanýchpacientůmsaterotrombotickýmionemocněnímiprováděny.

Nicméně,pacientůmúčastnícímseklinickýchstudiísklopidogrelembylosoučasněpodáváno

množstvíléčivýchpřípravkůvčetnědiuretik,beta-blokátorů,ACEI,blokátorůvápníkovýchkanálů,

hypolipidemik,koronárníchvazodilatačníchlátek,antidiabetik(včetněinzulínu),antiepileptika

inhibitorů GPIIb/IIIa bez výskytu klinicky významných nežádoucích interakcí.

4.6 Těhotenství a kojení

Nejsoukdispozicižádnéklinickéúdajeopodáváníklopidogreluběhemtěhotenství,protosez

preventivních důvodů nedoporučuje klopidogrel v průběhu těhotenství užívat.

Studienazvířatechnenaznačujípříménebonepříméškodlivévlivyvzhledemktěhotenství,vývoji

embrya/plodu, porodu nebo postnatálnímu vývoji (viz bod 5.3).

Neníznámo,zdajeklopidogrelvylučovándolidskéhomléka.Studienazvířatechprokázaly

vylučováníklopidogreludomateřskéhomléka.Jakopreventivníopatřeníbysenemělovléčbě

přípravkemClopidogrel STADA75 mgběhem kojení pokračovat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Klopidogrelnemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Klopidogrelbylhodnocenzhlediskabezpečnostinavícenež42000pacientech,kteřísezúčastnili

klinickýchhodnocení,včetněvícenež9000pacientů,kteříbyliléčenipodobujednohorokuadéle.

KlinickyvýznamnénežádoucíúčinkypozorovanévestudiíchCAPRIE,CURE,CLARITYA

COMMITjsouuvedenyníže.Tolerabilitaklopidogrelu75mg/denvestudiiCAPRIEbylacelkově

srovnatelnástolerabilitouASA325mg/den,bezohledunavěk,pohlavíarasu.Mimozkušenostíz

klinických hodnocení byly nežádoucí účinky hlášeny spontánně.

Krváceníjenejběžnějšímúčinkemhlášenýmzklinickýchhodnoceníipouvedenípřípravkunatrh,

kdy bylo hlášeno nejčastěji během prvního měsíce léčby.

VCAPRIEbylaupacientůléčenýchbuďklopidogrelemneboASAcelkováincidencejakéhokoli

krvácení 9,3 %. Incidence závažných případů byla 1,4 % u klopidogrelu a 1,6 % u ASA.

VCURE byl početvelkýchkrvácivých příhod uklopidogrelu+ASAzávislýna dávceASA(<100mg:

2,6%;100-200mg:3,5%;>200mg:4,9%),stejnějakopočetvelkýchkrvácivýchpříhodu

placeba+ASA(<100mg:2,0%;100-200mg:2,3%;>200mg:4,0%).Rizikokrvácení(život

ohrožujícího, velkého/závažného,malého/nevýznamného, ostatního) se snížilo během trvání studie: 0-

1měsíc(klopidogrel:9,6%;placebo6,6%),1-3měsíce(klopidogrel:4,5%;placebo:2,3%),3-6

měsíců(klopidogrel:3,8%;placebo:1,6%),6-9měsíců(klopidogrel:3,2%;placebo:1,5%),9-12

měsíců: klopidogrel:1,9%; placebo: 1,0%).

Utěchpacientů,ukterýchbylopřerušenopodáváníklopidogreluvícenež5dnípředoperací

aortokoronárníhobypassu,nedošlopřiužíváníklopidogrelu+ASAkžádnémuzvýšeníincidence

velkých/závažnýchkrváceníběhem7dnůpooperaci(4,4%klopidogrel+ASAproti5,3%

placebo+ASA).Upacientů,kterýmbylběhem5dnůpředoperacíklopidogrelpodáván,bylpočet

krvácivých příhod 9,6% u klopidogrelu+ASA a 6,3% u placeba+ASA.

VCLARITYdošlokcelkovému zvýšeníincidencekrváceníve skupině léčenéklopidogrelem +ASA

(17,4%)oprotiskupiněléčenéplacebem+ASA(12,9%).Incidencezávažného/velkéhokrváceníbyla

uobouskupinpodobná(1,3%oproti1,1%proklopidogrel+ASAskupinuoprotiplacebo+ASA

skupině).Totobylopatrnévevšechpodskupináchpacientůnehleděnarozdělenípodlevstupních

charakteristik a typu fibrinolytické nebo heparinové terapie.

VCOMMITbylcelkovýpočetvelkých/významnýchmimocerebrálníchkrvácenía početkrvácenído

mozku nízký a v obou skupinách podobný (0,6%oproti 0,5% v klopidogrel + ASA respektive placebo

+ ASA skupině).

Nežádoucíúčinky,kterésevyskytlybuďběhemklinickýchhodnocenínebobylyspontánněhlášeny,

jsouuvedenyvtabulceníže.Jejichfrekvencejedefinovánazapoužitínásledujícíchpravidel:časté

(≥1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10,000až<1/1000),velmivzácné

(<1/10,000),neníznámo(zdostupnýchúdajůnelzeurčit).Vkaždéskupiněčetnostijsounežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídyorgánových

systémů Časté

(≥1/100 až <1/10) Méně časté

(≥1/1 000 až <1/100) Vzácné

(≥1/10,000 až

<1/1 000) Velmi vzácné

(<1/10,000),

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému Trombocytopenie,

leukopenie,

eozinofilie Neutropenie

včetně závažné

neutropenie Trombotická

trombocytopenická

purpura (TTP) (viz bod 4.4),

aplastická anémie,

pancytopenie,

agranulocytóza, těžká

trombocytopenie,

granulocytopenie, anémie

Poruchy imunitního

systému Sérová nemoc,

anafylaktoidní reakce

Psychiatrické

poruchy Halucinace, zmatenost

Poruchy nervového

systému Intrakraniální

krvácení (včetně

některých fatálních

případů), bolest

hlavy, parestezie,

závratě Poruchy chuti

Poruchy oka Oční krvácení (do

spojivky, oka, retiny)

Poruchy ucha a

labyrintu Vertigo

Cévní poruchy Hematomy Závažné krvácení a krvácení

z operačních ran,

vaskulitida, hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy Epistaxe Krvácení do dýchacího

traktu (hemoptýza, plicní

krvácení), bronchospasmus,

intersticiální pneumonie

Gastrointestinální

poruchy Gastrointestinální

krvácení,

průjem, bolesti

břicha a

dyspepsie Žaludeční a

duodenální vřed,

gastritida, zvracení,

nevolnost, zácpa,

flatulence Retroperitoneáln

í krvácení Gastrointestinální a

retroperitoneální krvácení s

fatálními následky,

pankreatitida, kolitida

(včetně ulcerózní nebo

lymfocytární kolitidy),

stomatitida

Poruchy jater a

žlučových cest Akutní jaterní selhání,

hepatitida, abnormální

výsledky jaterních testů

Poruchy kůže a Podlitiny Vyrážka, svědění, Bulózní dermatitida (toxická

podkožní tkáně krvácení do kůže

(purpura) epidermální nekrolýza,

Steven-Johnsonův syndrom,

erythema multiforme),

angioedém, erythematózní

vyrážka, urtikárie, ekzém,

lichen planus

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivovétkáně Muskuloskeletální krvácení

(haemartros), artralgie,

artritida, myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest Hematurie Glomerulonefritida, zvýšení

hladiny kreatininu v krvi

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace Krvácení v místě

vpichu Horečka

Laboratorní

vyšetření Prodloužení doby

krvácivosti, snížený

počet neutrofilů,

snížený počet

destiček

4.9 Předávkování

Předávkováníklopidogrelemmůževéstkprodlouženídobykrváceníanáslednýmkrvácivým

komplikacím. Pokud se objeví krvácení,měla by být zvážena vhodná terapie.

Nebylonalezenožádnéantidotumfarmakologickéaktivityklopidogrelu.Pokudjenutnáurychlená

úprava prodloužené doby krvácivosti, lze k potlačení účinku klopidogrelu použít transfúzi trombocytů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory agregace trombocytů kromě heparinu, ATC kód: B01AC-04.

Klopidogreljeproléčivo,jedenjehometabolitinhibujeagregacitrombocytů.Klopidogrelmusíbýt

metabolizovánnaaktivnímetabolitprostřednictvímCYP450enzymů,metabolitinhibujeagregaci

trombocytů.Aktivnímetabolitklopidogreluselektivněinhibujevazbuadenosindifosfátu(ADP)na

jehodestičkovýreceptorP2Y

,aADP-zprostředkujícíaktivaciglykoproteinovýkomplexGPIIb/III,

tak dochází k inhibici agregace trombocytů.

Díkyireverzibilnívazbějsoudestičkyovlivněnypoceloujejichživotnost(přibližně7–10dnů)a

obnovenínormálníchdestičkovýchfunkcíjevázánonarychlostobnovyjejichpopulace.Agregace

destičekindukovanájinýmiagonistynežADPjerovněžinhibovánablokovánímzesílenídestičkové

aktivity uvolněním ADP.

JelikožaktivnímetabolitvznikáprostřednictvímCYP450enzymůaněkteréznichjsoupolymorfní

nebo inhibované jinými léky, není u všech pacientů dosaženo adekvátní inhibice agregace trombocytů.

Opakovanédávky75mgdenněvyvolalypodstatnouinhibiciADP-indukovanéagregacetrombocytů

jižodprvníhodne;tatoinhibiceseprogresivnězvyšovalaa dosáhlarovnovážnéhostavumezi3.a 7.

dnempodávání.Průměrnámírainhibicepozorovanápodosaženírovnovážnéhostavučinilapřidenní

dávce75mg40-60%.Agregacedestičekadobakrvácivostiseobvyklevrátilykpůvodním

hodnotám během 5 dnů po ukončení terapie.

Bezpečnostaúčinnostklopidogrelubylavyhodnocenave4dvojitězaslepenýchstudiích,vekterých

bylozahrnutopřes80000pacientů:studieCAPRIE,porovnávajícíklopidogrelaASAaCURE,

CLARITY a COMMIT studie porovnávající klopidogrel a placebo, přičemž bylyoba léčivé přípravky

podávány v kombinaci s ASA a jinou standardní terapií.

Nedávnýinfarktmyokardu(IM),nedávnácévnímozkovápříhodaneboprokázanéonemocnění

periferních tepen

DostudieCAPRIEbylozahrnuto19185pacientůsaterotrombózouprojevujícísenedávným

infarktemmyokardu(<35dní),nedávnoucévnímozkovoupříhodou(mezi7dnya6měsíci)nebo

prokázanouischemickouchoroboudolníchkončetin(PAD).Pacientibylirandomizovánidoskupin

užívajícíchbuďklopidogrelvdávce75mgdenněneboASAvdávce325mgdenněa byli sledováni

podobu1až3let.Vpodskupiněpoprodělanéminfarktumyokarduvětšinapacientůužívalapodobu

prvních několika dnů po infarktu ASA.

Klopidogrel signifikantně snížil incidenci nových ischemických příhod (kombinovaný cílový parametr

zahrnoval: infarkt myokardu, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo vaskulární smrt) ve srovnání

sASA.Vanalýze“intentiontotreat“bylo939příhodpozorovánoveskupiněklopidogrelua1020

příhodveskupiněASA(relativnísníženírizika(RRR)dosáhlo8,7%, [95%intervalspolehlivostiIS:

0,2-16,4];p=0,045),cožodpovídá10pacientůmnavícnakaždých1000léčenýchpodobu2let

[intervalspolehlivostiIS:0-20],ukterýchsezabránilovznikunovéischemicképříhody.Analýza

celkovéúmrtnosti,jakodruhéhocílovéhoparametru,nevykázalažádnývýznamnýrozdílmezi

klopidogrelem (5,8 %) a ASA (6,0 %).

V analýze podskupin podle kvalifikujícího onemocnění (infarkt myokardu, ischemická cévní mozková

příhodaaPAD)seukázalo,ženejvětšípřínos(dosahujícístatistickévýznamnosti,p=0,003)jeu

pacientůzahrnutýchdostudieproPAD(zvláštěpakutěch,kteřímělizároveňvanamnézeinfarkt

myokardu)(RRR=23,7%;IS:8,9-36,2)aslabšípřínos(nevýznamněodlišnýodASA)paku

pacientů po cévní mozkové příhodě (RRR = 7,3 %; IS:-5,7-18,7 [p=0,258]). U pacientů, kteří byli do

studiezahrnutivýhradněpronedávnýinfarktmyokardu,bylklopidogrelnumerickyméněúčinnýnež

ASA,alestatistickysASAshodný(RRR=-4,0%;IS:-22,5-11,7[p=0,639]).Dálesepřianalýze

podskupinpodlevěkuukázalo,žepřínosklopidogreluupacientůstarších75letbylmenšínežu

pacientů ve věku≤ 75 let.

Vzhledemk tomu, že studie CAPRIE nebyla cílena na hodnocení účinnosti individuálních podskupin,

neníjasné,zdarozdílyvhodnotáchrelativníhosníženírizika,kteréseobjevilyujednotlivých

kvalifikujících onemocnění, skutečně existují nebo zda jsou výsledkem náhody.

Akutní koronární syndrom

DostudieCUREbylozahrnuto12562pacientůsakutnímkoronárnímsyndromembezSTelevace

(nestabilníanginapectorisnebonon-Qinfarktmyokardu),kteřísedostaviliklékařido24hodinod

počátkuposledníepizodybolestinahrudineboobtíží,kteréodpovídalyischémii.Pacientimuselimít

buď EKG změny odpovídající nové ischémii nebo zvýšené hodnoty srdečních enzymů nebo troponinu

InebotroponinuTminimálněnadvojnásobekhorníhranicenormy.Nemocníbylirandomizovánido

skupinyklopidogrelové(úvodnídávka300mgnásledovánadávkou75mg/den,N=6259)nebodo

skupinyplacebové(N=6303).VobouskupináchbylasoučasněpodávánaASA(75-325mgjednou

denně)adalšístandardníléčba.Pacientibyliléčenipo dobuaž1roku.823pacientůvestudiiCURE

(6,6%)byloléčenosoučasněblokátoryreceptorůGPIIb/IIIa.Vícenež90%pacientůbyloléčeno

současněiheparinemarelativnírizikokrváceníveskupiněpacientůléčenýchklopidogrelema

skupině pacientů léčených placebem nebylo významně ovlivněno současnou léčbou heparinem.

Primárnícílovýparametr[kardiovaskulární(CV)smrt,infarktmyokardu(MI)nebocévnímozková

příhoda]bylzaznamenándosáhlo582(9,3%)pacientůveskupiněléčenéklopidogrelemau719

(11,4%)veskupiněléčenéplacebem.Relativnísníženírizika(RRR)bylveskupiněléčené

klopidogrelem 20%, (95% IS 10%-28%, p=0,00009) ve prospěchléčbyklopidogrelem(17% relativní

sníženírizikapřikonzervativníléčbě,29%kdyžpacientipodstoupiliperkutánnítransluminární

koronárníangioplastiku(PTCA)simplantacínebobezimplantacestentua10%kdyžpodstoupili

aortokoronární bypass (CABG)). V následujících časových intervalech 0-1, 1-3, 3-6, 6-9 a 9-12 měsíc,

bylorelativnísníženírizikavznikunovékardiovaskulárnípříhody(primárnícílovýparametr)

následující: 22% (IS 8,6, 33,4), 32% (IS: 12,8, 46,4), 4% (IS:-26,9, 26,7), 6% (IS:-33,5, 34,3) a 14%

(IS:-31,6,44,2).Povícenežtřechměsícíchléčbyseprospěchzkombinovanéléčbyklopidogrel+

ASA již nadále nezvyšoval, zatímco riziko krvácivých komplikací přetrvávalo (viz bod 4.4).

UžitíklopidogreluvCUREbylaspojenasnižšípotřeboupodánítrombolytickéterapie(RRR=43,3%;

IS: 24,3%, 57,5%) a inhibitorů GPIIb/IIIa (RRR=18,2%; IS: 6,5%, 28,3%).

Druhýprimárnícílovýparametrsledování(kardiovaskulárnísmrt,IM,cévnímozkovápříhodanebo

refrakterníischemie)bylzaznamenánu1035(16,5%)pacientůveskupiněléčenéklopidogrelema

1187 (18,8%) pacientů ve skupině léčené placebem, což představuje 14% relativní snížení rizika (95%

IS6%-21%,p=0,0005)veskupiněsklopidogrelem.Tohotoprospěchubylodosaženopředevším

statistickyvýznamnýmsníženímincidenceIM[287(4,6%)veskupiněléčenéklopidogrelema363

(5,8%)veskupiněléčenéplacebem].Nebylpozorovánúčineknapočetrehospitalizacípronestabilní

anginu pectoris.

Výsledkyuskupinpacientůrozdělenýchpodlerůznýchcharakteristik(např.nestabilníanginapectoris

nebonon-Qinfarktmyokardu,nízkáažvysokárizikovost,diabetesmellitus,nutnostrevaskularizace,

věk,pohlavíatd.)bylykonzistentnísvýsledkyprimárníanalýzy.Zvláštěúdajezpost-hocanalýzyu

2172pacientů(17%zcelkovéCUREpopulace),kterýmbylimplantovánstent(Stent-CURE),

prokázaly,ževýraznělepšíchvýsledkůbylodosaženoveskupiněsklopidogrelem:relativnísnížení

rizika(RRR)prokoprimárnícílovýparametr(kardiovaskulárníúmrtí,infarktmyokarduaCMP)

dosáhlo 26,2% a pro sekundární koprimární cílový parmetr (kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu,

CMPneborefraktorníischémie)dosáhloRRR23,9%.Bezpečnostníprofilklopidogreluvtéto

podskupiněpacientůnavícneukázalžádnézvláštníriziko.Protojsouvýsledkyztétopodskupiny

pacientů ve shodě s celkovými výsledky studie.

Pozorovanýprospěchzléčbyklopidogrelembylnezávislýnajinýchakutníchčidlouhodobých

terapiíchkardiovaskulárnímiléčivýmipřípravky(např.heparin/LMWH,inhibitoryGPIIb/IIIa,

hypolipidemika,beta-blokátoryaACEinhibitory).ÚčinekklopidogrelubylnezávislýnadávceASA

(75-325 mg 1x denně).

UpacientůsakutníminfarktemmyokardusSTelevacíbylabezpečnostaúčinnostklopidogrelu

ověřenave2randomizovaných,placebemkontrolovaných,dvojitězaslepenýchstudiích,CLARITYa

COMMIT.

StudieCLARITYzahrnovala3491pacientů,kteřísedostaviliklékařido12hodinodpočátku

akutníhoinfarktumyokardusSTelevací,ukterýchbylaplánovánatrombolytickáléčba.Pacientům

bylpodávánklopidogrel(nárazovádávka300mganásledně75mg/den,n=1752)neboplacebo

(n=1739),obojevkombinacisASA(nárazovádávka150-325mg,následované75-162mg/den),

fibrinolytikumavevhodnýchpřípadechheparin.Pacientibylisledováni30dní.Primárnímcílovým

parametremsledováníbylvýskytuzavřenéinfarktovétepnyprokázanýkoronarografií,provedenou

předpropuštěnímnemocného,neboúmrtíneborekurenceinfarktumyokardupředprovedením

koronarografie.Protypacienty,kterýmnebylaprovedenakoronarografie,byloprimárnímcílovým

parametremsledováníúmrtíneborekurenceinfarktumyokardudo8.dnenebodopropuštěníz

nemocnice.V celkové populaci pacientů bylo 19,7 %žen, 29,2% pacientů bylovevěku65 a vícelet.

Celkem99,7%pacientůbyloléčenofibrinolytiky(68,7%fibrinspecifickýmifibrinolytiky,31,1%

fibrinnespecifickýmifibrinolytiky), 89,5%heparinem, 78,7% betablokátory, 54,7%ACE inhibitory a

63% statiny.

Patnáctprocent(15%)pacientůvklopidogrelovéskupiněa21,7%pacientůvplacebovéskupině

dosáhloprimárníhocílovéhoparametrusledování,cožznamená6,7%absolutnísníženírizikaa36%

relativní snížení rizika ve prospěchklopidogrelu (95%IS: 24, 47%; p<0,001). Tentovýsledek byldán

zejménasníženímvýskytuuzavřenéinfarktovétepny.Tentoprospěchbylpatrnývevšechpředem

specifikovanýchpodskupináchzahrnujícíchrozdělenípacientůpodlevěkuapohlaví,lokalizace

infarktu, použitého fibrinolytika a heparinu.

StudieCOMMITměla 2x2 faktoriálnídesigna zahrnovala45852pacientů,kteřísedostaviliklékaři

do24hodinodpočátkupříznakůsuspektníhoinfarktumyokardusabnormálnímnálezemnaEKG(to

jeelevacíST,depresíSTneboblokemlevéhoraménkaTawarova).Pacientůmbylpodáván

klopidogrel(75mg/den,n=22961)neboplacebo(n=22891)vkombinaciaASA(162mg/den)po

dobu 28 dnínebo do propuštění z nemocnice. Druhýmprimárním cílovým parametrem sledování bylo

úmrtízjakékolivpříčinya prvnírelapsinfarktu,cévnímozkovápříhodaa úmrtí.Vcelkovépopulaci

bylo27,8%žen,58,4%nemocnýchbylovevěku60rokůavíce(26%70rokůavíce)a54,5%

pacientů bylo léčeno fibrinolytiky.

Klopidogrelvýznamně snížil relativní riziko úmrtí zjakékoli příčinyo7% (p=0,029) a relativní riziko

kombinovanéhovýskytubuďrelapsuinfarktu,cévnímozkovépříhodyneboúmrtío9%(p=0,002),

cožpředstavujeabsolutnísníženírizikao0,5%resp.0,9 %. Tentoprospěchbylkonzistentnínehledě

na věk, pohlaví, podání nebo nepodání fibrinolytik a byl patrný již po 24 hodinách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Pojednéiopakovanýchperorálníchdávkách75mgdennějeklopidogrelrychleabsorbován.

Průměrnýchmaximálníchplazmatickýchhladinnezměněnéhoklopidogrelu(přibližně2,2–2,5ng/ml

pojednédávce75mgp.o.)jedosaženopřibližně45minutpopodání.Nazákladěměřenívylučování

metabolitů klopidogrelu močí se jeho absorpce odhaduje na alespoň 50 %.

Distribuce

Klopidogrelajehohlavnícirkulující(neaktivní)metabolitseinvitroreverzibilněvážouna

plazmatické proteiny(z 98 % resp.z 94 %). V širokém rozmezíkoncentrací invitronení tatovazba in

vitro saturovatelná.

Metabolizmus

Klopidogreljerozsáhlemetabolizovánvjátrech.Invitroainvivojeklopidogrelmetabolizován

dvěma hlavními cestami:

První zprostředkovaná esterázami vedoucí khydrolýze na neaktivní deriváty kyseliny karboxylové (85

% cirkulujících metabolitů).

DruhácestajezprostředkovanáčetnýmicytochromyP450.Klopidogreljenejdřívemetabolizovánna

přechodnýmetabolit2-oxo-klopidogrelNáslednýmetabolizmuskončívznikemaktivníhometabolitu,

thiolovéhoderivátuklopidogrelu.InvitrotatocestaprobíhápomocíCYP3A4,CYP2C19,CYP1A2a

CYP2B2.Aktivníthiolovýmetabolit,kterýbylinvitroizolován,sevážerychleaireverzibilněna

destičkové receptory a tak inhibuje jejich agregaci.

Eliminace

Po podání perorální dávky klopidogrelu značeného 14 C se u člověka přibližně 50 % látky vyloučí močí

apřibližně46%stolicíběhem120hodinpopodání.Pojednédávce75mgp.o.jepoločas

klopidogrelupřibližně6hodin.Eliminačnípoločashlavníhocirkulujícího(neaktivního)metabolitu

činí 8 hodin po jednorázovém i opakovaném podání.

Farmakogenetika

NěkterépolymorfníCYP450enzymyaktivujíklopidogrel.CYP2C19seúčastnívznikujakaktivního

metabolitu,takpřechodnéhometabolitu2-oxo-klopidogrelu.Farmakokinetikaaantiagregačníúčinek

aktivníhometabolituklopidogrelu,sledovanározboremexvivoagregacetrombocytů,seliší

vzávislostinagenotypuCYP2C19.AlelaCYP2C19*1odpovídáplněfunkčnímumetabolizmu,

zatímcoalelyCYP2C19*2aCYP2C19*3odpovídajímetabolizmusníženému.AlelyCYP2C19*2a

CYP2C19*3odpovídajízasníženífunkceubílépopulacev85%auasiatův99%.Jinéalely

způsobující sníženýmetabolizmus zahrnují CYP2C19*4, *5,*6,*7a *8, ale tyto sev běžné populaci

vyskytují méně často.

Publikovaný výskyt častých fenotypů a genotypů CYP2C19 je uvedený vtabulce.

Výskyt fenotypů a genotypů CYP2C19

Frekvence (%)

Bílá

populace(n=1356) Černá

populace(n=966) Číňané

(n=573)

Rozsáhlý metabolizmus: CYP2C19*1/*1

74 66 38

Střednímetabolizmus:CYP2C19*1/*2nebo

*1/*3 26 29 50

Slabýmetabolizmus:CYP2C19*2/*2,*2/*3

nebo *3/*3 2 4 14

Vlivgenotypu CYP2C19 na farmakokinetiku aktivníhometabolitu klopidogrelu byldosudzkoumánu

227subjektův7studiích.SníženýCYP2C19metabolizmusustředníchaslabýchmetabolizátorů

snížilC

aAUCaktivníhometabolituo30–50%popočátečníchdávkách300–600mga

udržovacích75mgklopidogrelu.Nižšíexpoziceaktivnímmetabolitemzpůsobilanižšíinhibiční

účineknaagregacitrombocytůnebovyššíreziduálnídestičkovoureaktivitu.Dosudbylapopsána

sníženáantiagregačníodpověďnaklopidogrelustředníchaslabýchmetabolizátorův21studiích

zahrnujících4520subjektů.Relativnírozdílvantiagregačníodpovědiugenotypovýchskupinzáleží

na metodě hodnocení odpovědi, ale obvykle je větší než 30%:

VztahmezigenotypemCYP2C19avýsledkemléčbyklopidogrelembylhodnocenve2posthoc

analýzáchklinickýchstudií(substudieCLARITY(n=465)aTRITON-TIMI38(n=1477)a5

kohortníchstudií(celkemn=6489).VestudiiCLARITYavjednékohortnístudii(n=765,Trenk)se

výskytkardiovaskulárníchpříhodvýznamněnelišilpodlegenotypu.VestudiiTRITON-TIMI38ave

3kohortníchstudiích(N=3516,Collet,Sibbing,Giusti)bylupacientůsnarušenoumetabolizací

(kombinacestřednícha slabýchmetabolizátorů)vyššívýskytkardiovaskulárníchpříhod(smrt,infarkt

myokardua mrtvice)nebostentovétrombózyvesrovnáníspacientysrozsáhloumetabolizací.Vpáté

kohortní studii (n=2208, Simon) byl sledován vyšší výskyt příhod pouze u slabých metabolizátorů.

Farmakogenetický test může identifikovat genotyp srůznou CYP2C19 aktivitou.

VznikaktivníhometabolituklopidogrelumohouovlivňovatgenetickévariantyjinýchCYP450

enzymů.

Zvláštní populace

Vtěchto zvláštních populacích není farmakokinetika aktivního metabolitu klopidogrelu známa.

Poškození ledvin

Poopakovanýchdenníchdávkách75mgklopidogreluujedincůstěžkouporuchourenálníchfunkcí

(clearancekreatininu5-15ml/min)bylamírainhibiceADP-indukovanéagregacetrombocytůnižší

(25%)nežuzdravýchjedinců,ačkoliprodlouženídobykrvácivostibylopodobnéjakouzdravých

dobrovolníkůužívajících75mgklopidogreludenně.Klinickásnášenlivostpřípravkubyladobráu

všech pacientů.

Poškození jater

Poopakovanýchdenníchdávkách75mgklopidogreluupacientůsezávažnýmjaternímpoškozením

bylamírainhibiceADP-indukovanéagregacetrombocytůpodobnájakouzdravýchjedinců.

Prodloužení doby krvácivosti bylo vobou skupinách podobné.

Rasa

PrevalencealelCYP2C19zodpovědnýchzastředníaslabýCYP2C19metabolizmusselišípodle

rasy/etnicképříslušnosti(vizFarmakogenetika).Zliterárníchomezenýchdatuasijsképopulaceje

možné odhadnout důsledek CYP genotypů na klinický výsledek.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Nejčastěji pozorovanými účinky v neklinických studiích na potkanech a paviánech byly jaternízměny.

Tyseobjevilyvdávkáchodpovídajícíchalespoň25tinásobkuexpoziceučlověka,kteréjedosaženo

připodáváníklinickýchdávek75mg/den,abylydůsledkemúčinkunajaterníenzymyzúčastněnév

metabolismu klopidogrelu. U člověka nebyl při terapeutických dávkách tento účinek na jaterní enzymy

pozorován.

Při podávání velmi vysokých dávek byly u potkanů a paviánů zaznamenány trávicí potíže/intolerabilia

(gastritis, žaludeční eroze a/nebo zvracení).

Nebylnalezenžádnýdůkazkancerogenníhoúčinkuklopidogrelupodávanéhopodobu78týdnů

myšíma104týdnůpotkanůmvdávkáchaž77mg/kgdenně(cožpředstavujevícenež25tinásobek

expozice u člověka při podávání klinických dávek 75 mg/den).

Klopidogrelbyltestovánvřaděinvitroainvivostudiígenotoxicityanevykazovalžádnou

genotoxickou aktivitu.

Bylo zjištěno, že klopidogrel neovlivňuje fertilitu potkaních samců nebo samic a není teratogenní ani u

potkanůaniukrálíků.Ulaktujícíchpotkanůzpůsobilklopidogrelnevýraznézpomalenívývoje

potomstva.Zvláštnífarmakokinetickéstudieprováděnésradioaktivněznačenýmklopidogrelem

ukázaly,žepůvodnílátkanebojejímetabolityjsouvylučoványdomléka.Nelzeprotovyloučitjejich

účinek, přímý (slabá toxicita) nebo nepřímý (nízká palatabilita).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Jádro:

Mannitol

Laktóza

Mikrokrystalická celulóza

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Butylhydroxyanizol

Částečně předbobtnalý kukuřičný škrob 1500

Hypromelóza

Kyselina askorbová

Hydrogenovaný ricinový olej

Potah:

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza

Makrogol 8000

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejtevpůvodní obalu, aby bylpřípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Krabičkaobsahuje10,14,28,30,56,84, 90,98,100, 126,154nebo184potahovanýchtabletvAl/Al

blistrech, Al/PVC/PVDC blistrech nebo v Al/PVC-PE-PVDC blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

DE-61118 Bad Vibel

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

16/060/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.2.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.3.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace