Clavubactin 50/12.5 mg Tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Amoxicilin a enzymový inhibitor
Dostupné s:
Le Vet Beheer, B.V.
ATC kód:
QJ01CR
INN (Mezinárodní Name):
Amoxicillin and enzyme inhibitor (Amoxicillinum, Acidum clavulanicum)
Dávkování:
50/12.5mg
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi, kočky
Terapeutické oblasti:
Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
Přehled produktů:
Kódy balení: 9900718 - 5 x 2 tableta - blistr; 9934976 - 2 x 5 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/039/11-C
Datum autorizace:
2011-04-26

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Clavubactin 50/12,5 mg tablety pro kočky a psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Název:

Le Vet Beheer B.V.

Adresa:

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Název:

Lelypharma B.V.

Adresa:

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clavubactin 50/12,5 mg tablety pro kočky a psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Obsah léčivých látek v jedné tabletě:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)

50 mg

Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas)

12,5 mg

Pomocné látky:

Chinolinová žluť (E104)

0,06 mg

Oxid titaničitý (E171)

0,10 mg

Žlutobílá až světle žlutá kulatá tableta opatřená na jedné straně křížovou dělící rýhou.

Tablety lze dělit na čtyři stejné čtvrtiny.

4.

INDIKACE

Léčba infekcí koček a psů vyvolaných bakteriemi citlivými na amoxicilin v kombinaci s kyselinou

klavulanovou, zejména:

Kožní infekce (včetně povrchové a hluboké pyodermie) vyvolané Staphylococcus spp. (včetně

beta-laktamázu produkujících kmenů) a Streptococcus spp.

Infekce močových cest vyvolané Staphylococcus spp. (včetně beta-laktamázu produkujících

kmenů), Streptococcus spp., Escherichia coli (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů),

Fusobacterium necrophorum a Proteus spp.

Infekce dýchacích cest vyvolané Staphylococcus spp. (včetně beta-laktamázu produkujících

kmenů), Streptococcus spp. a Pasteurella spp.

Infekce trávicího traktu vyvolané kmeny Escherichia coli (včetně beta-laktamázu produkujících

kmenů), Proteus spp.

Infekce dutiny ústní (sliznice) vyvolané Clostridium spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus

spp. (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů), Streptococcus spp., Bacteroides spp. (včetně

beta-laktamázu produkujících kmenů), Fusobacterium necrophorum a Pasteurella spp.

Strana 1 / 4

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin nebo jiné látky skupiny beta-laktamových

antibiotik nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě závažné dysfunkce ledvin spojené s anurií a oligurií.

Nepoužívat u králíků, křečků, morčat, činčil a pískomilů.

Nepoužívat v případě potvrzené rezistence na kombinaci.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání přípravku se mohou objevit mírné gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost a

zvracení). Občas se mohou objevit alergické reakce (kožní reakce, anafylaxe). V těchto případech je

nutné přerušit podávání přípravku a zahájit symptomatickou léčbu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání.

Dávkování

Doporučená dávka je 12,5 mg kombinace léčivých látek (=10 mg amoxicilinu a 2,5 mg kyseliny

klavulanové) na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Následující tabulka je návodem k dávkování přípravku při standardní míře dávkování 12,5 mg

kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Počet tablet užívaných dvakrát denně

Živá hmotnost (kg)

amoxiciln 50 mg/

kyselina klavulanová

12,5 mg

amoxicilin 250 mg/

kyselina klavulanová

62,5 mg

amoxicilin 500 mg/

kyselina klavulanová

125 mg

1 – 1,25

1,25 – 2,5

2,5 – 3,75

3,75 – 5

5 – 6,25

6,25 – 12,5

12,5 – 18,75

18,75 – 25

25 – 31,25

31,25 – 37,5

37,5 – 50

50 – 62,5

62,5 – 75

V případě, že se kožní infekce nehojí, doporučuje se dávku zdvojnásobit (25 mg kombinace léčivých

látek na kg živé hmotnosti dvakrát denně).

Délka léčby

Většina rutinních případů odpovídá na léčbu po 5 – 7 dnech.

U chronických případů se doporučuje léčbu prodloužit. V takových případech je délka léčby na

rozhodnutí ošetřujícího veterinárního lékaře, musí však být tak dlouhá, aby došlo k úplnému vyléčení

bakteriálního onemocnění.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Je třeba určit co možná nejpřesněji živou hmotnost, aby bylo zajištěno správné dávkování.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Zbylé nepoužité čtvrtiny tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v chladničce.

Doba použitelnosti zbylých čtvrtin tablety: 12 hodin.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

blistru po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Během používání přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Nepoužívat v případě bakterií, s prokázanou citlivostí pouze na úzkospektré peniciliny nebo na

amoxicilin jako samotnou látku.

Před zahájením iniciální terapie by mělo být provedeno stanovení citlivosti a v léčbě by se mělo

pokračovat pouze pokud se prokázala citlivost k dané kombinaci účinných látek.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit

prevalenci bakterií rezistentních na kombinaci amoxicilin/klavulanát a snížit tak účinnost léčby beta-

laktamovými antibiotiky z důvodu možné zkřížené rezistence.

U zvířat s poruchou funkce jater a ledvin je třeba pečlivě vyhodnotit dávkovací režimy.

Při použití u jiných býložravců než těch uvedených v části 5, je třeba postupovat opatrně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno

s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně

obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné

příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v době březosti a laktace

Laboratorní studie u potkanů a myší neprokázaly teratogenní nebo fetotoxické účinky. Studie u

březích a kojících fen a koček nebyly provedeny. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického

prospěchu a rizika veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny mohou inhibovat antibakteriální účinky

penicilinů.

Je třeba zvážit možný výskyt zkřížené alergenicity s ostatními peniciliny.

Peniciliny mohou zvyšovat účinek aminoglykosidů.

Předávkování

Po předávkování se mohou častěji objevit mírné gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost

a zvracení).

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení

Krabička obsahuje 5 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 2 tablety, což odpovídá 10 tabletám na

krabičku.

Krabička obsahuje 5 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 4 tablety, což odpovídá 20 tabletám na

krabičku.

Krabička obsahuje 25 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 4 tablety, což odpovídá 100 tabletám

na krabičku.

Krabička obsahuje 1 blistr hliník/hliník s 10 tabletami, což odpovídá 10 tabletám na krabičku.

Krabička obsahuje 10 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 10 tablet, což odpovídá 100 tabletám

na krabičku.

Krabička obsahuje 25 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 10 tablet, což odpovídá 250 tabletám

na krabičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clavubactin 50/12,5 mg tablety pro kočky a psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Léčivé látky:

množství

Amoxicillinum

(ut amoxicillinum trihydricum) 50

Acidum clavulanicum

(ut kalii clavulanas)

12,5

Pomocné látky:

Chinolinová žluť (E104)

0,06

Oxid titaničitý (E171)

0,10

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Žlutobílá až světle žlutá kulatá tableta opatřená na jedné straně křížovou dělící rýhou.

Tablety lze dělit na čtyři stejné čtvrtiny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi a kočky

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infekcí u koček a psů vyvolaných bakteriemi citlivými na amoxicilin v kombinaci s kyselinou

klavulanovou, zejména:

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin nebo jiné látky skupiny beta-laktamových

antibiotik, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě závažné dysfunkce ledvin spojené s anurií a oligurií.

Nepoužívat u králíků, křečků, morčat, činčil a pískomilů.

Nepoužívat v případě potvrzené rezistence na tuto kombinaci látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Během používání přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Nepoužívat v případě bakterií s prokázanou citlivostí pouze na úzkospektré peniciliny nebo na

amoxicilin jako samotnou látku.

Před zahájením iniciální terapie by mělo být provedeno stanovení citlivosti a v léčbě by se mělo

pokračovat pouze pokud se prokázala citlivost k dané kombinaci účinných látek.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC),

může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na kombinaci amoxicilin/klavulanát a snížit tak účinnost

léčby beta-laktamovými antibiotiky z důvodu možné zkřížené rezistence.

U zvířat s poruchou funkce jater a ledvin je třeba pečlivě vyhodnotit dávkovací režimy.

Při použití u jiných býložravců než těch uvedených v části 4.3 je třeba postupovat opatrně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno

s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně

obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné

příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po podání přípravku se mohou objevit mírné gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost a

zvracení).

Občas se mohou objevit alergické reakce (kožní reakce, anafylaxe). V těchto případech je nutné

přerušit podávání přípravku a zahájit symptomatickou léčbu.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie u potkanů a myší neprokázaly teratogenní nebo fetotoxické účinky. Studie u březích

a kojících fen a koček nebyly provedeny. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny mohou inhibovat antibakteriální účinky

penicilinů.

Je třeba zvážit možný výskyt zkřížené alergenicity s ostatními peniciliny.

Peniciliny mohou zvyšovat účinek aminoglykosidů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání u koček a psů.

Je třeba zajistit správné dávkování a určit co možná nejpřesněji živou hmotnost, aby se předešlo

poddávkování.

Dávkování

Doporučená dávka je 12,5 mg kombinace léčivých látek (=10 mg amoxicilinu a 2,5 mg kyseliny

klavulanové) na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Následující tabulka je návodem k dávkování přípravku při doporučeném dávkování 12,5 mg

kombinace léčivých látek na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Počet tablet užívaných dvakrát denně

Živá hmotnost (kg)

amoxicilin 50 mg /

kyselina klavulanová 12,5

mg

Amoxicilin 250 mg /

kyselina klavulanová 62,5

mg

amoxicilin 500 mg /

kyselina klavulanová 125

mg

1 – 1,25

1,25 – 2,5

2,5 – 3,75

3,75 – 5

5 – 6,25

6,25 – 12,5

12,5 – 18,75

18,75 – 25

25 – 31,25

31,25 – 37,5

37,5 – 50

50 – 62,5

62,5 – 75

V případě, že se kožní infekce nehojí, doporučuje se dávku zdvojnásobit (25 mg kombinace léčivých

látek na kg živé hmotnosti dvakrát denně).

Délka léčby

Většina rutinních případů odpovídá na léčbu po 5 – 7 dnech.

U chronických případů se doporučuje léčbu prodloužit. V takových případech je délka léčby na

rozhodnutí ošetřujícího veterinárního lékaře, musí však být tak dlouhá, aby došlo k úplnému vyléčení

bakteriálního onemocnění.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po předávkování se mohou častěji objevit mírné gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost a

zvracení).

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci,

amoxicilin a enzymový inhibitor.

ATCvet kód: QJ01CR02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Amoxicilin je aminobenzylpenicilin ze skupiny beta-laktamových penicilinů, který zabraňuje tvorbě

buněčné stěny bakterií prostřednictvím interference v konečném stádiu syntézy peptidoglykanů.

Klavulanová kyselina je irreverzibilní inhibitor extra i intracelulární beta-laktamázy a chrání tak

amoxicilin před inaktivací mnoha beta-laktamázami.

Amoxicilin/klavulanát má široký rozsah účinnosti, která zahrnuje beta-laktamázu produkující kmeny

jak grampozitivních tak gramnegativních aerobů, fakultativních anaerobů a obligátních anaerobů.

Dobrá citlivost byla prokázána u mnoha grampozitivních bakterií, včetně stafylokoků (včetně beta-

laktamázu produkujících kmenů, MIC

0,5 μg/ml),

Clostridium spp. (MIC

0,5 μg/ml),

Corynebacterium spp. a Streptococcus spp. a u gramnegativních bakterií, včetně Bacteroides spp.

(včetně beta-laktamázu produkujících kmenů, MIC

0,5 μg/ml), Pasteurella spp. (MIC

0,25 μg/ml),

Escherichia coli (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů, MIC

8 μg/ml) a Proteus spp. (MIC

0,5 μg/ml). U některých kmenů E. coli je citlivost proměnlivá.

Při stanovení citlivosti patogenů izolovaných z infekcí koček a psů byly prokázány následující

hodnoty MIC

pro fixní kombinaci amoxicilinu a kyseliny klavulanové (2:1): Proteus spp. 0,5 µg/ml a

Staphylococcus intermedius 0,094 µg/ml.

Bakterie s hodnotamí MIC < 2 µg/ml se považují za citlivé a bakterie s hodnotami MIC

> 8 µg/ml za

rezistentní. Rezistence byla zjištěna u meticilin rezistentních kmeny Staphylococcus aureus.

V rezistenci E. coli je zaznamenán narůstající trend.

5.2

Farmakokinetické údaje

Farmakokinetické vlastnosti kyseliny klavulanové se zhruba podobají vlastnostem amoxicilinu.

Amoxicilin se po perorálním podání dobře absorbuje. U psů je systémová biologická dostupnost 60 –

70 %.

Amoxicilin (pKa 2,8) má relativně malý zdánlivý distribuční objem, malou vazbu na

plazmatické bílkoviny (34 % u psů) a krátký poločas eliminace z důvodu aktivní tubulární exkrece

ledvinami. Po vstřebání byly nejvyšší koncentrace nalezeny v ledvinách (moči) a žluči, potom v

játrech, plících, srdci a slezině.

Distribuce amoxicilinu do cerebrospinální tekutiny je nízká, pokud nedochází k meningeálnímu

zánětu.

Klavulanová kyselina (pKa 2,7) se po perorálním podání rovněž dobře vstřebává. Penetrace do

cerebrospinální tekutiny je slabá. Vazba na plazmatické bílkoviny je asi 25 % a poločas eliminace je

krátký. Klavulanová kyselina je ve velké míře eliminována renální exkrecí (nezměněná v moči).

Farmakokinetické parametry veterinárního léčivého přípravku u psů a koček po perorálním podání

dávky 25 mg kombinace účinných látek (= 20 mg amoxicilinu + 5 mg klavulanové kyseliny) na kg

živé hmotnosti jsou shrnuty v následující tabulce.

Cmax

Tmax

t1/2

AUC∞

(µg/ml)

(hodiny)

(hodiny)

h.µg/ml

Psi

Amoxicilin

11,41 ± 2,74

1,38 ± 0,41

1,52 ± 0,19

36,57 ± 7,31

Kyselina

klavulanová

2,06 ± 1,05

0,95 ± 0,33

0,71 ± 0,23

3,14 ± 1,21

Kočky

Amoxicilin

12,87 ± 2,12

1,47 ± 0,44

1,24 ± 0,28

38,74 ± 4,68

Kyselina

klavulanová

4,60 ± 1,68

0,72 ± 0,26

0,63 ± 0,16

6,18 ± 2,19

6.1

Seznam pomocných látek

Chinolinová žluť (E104)

Oxid titaničitý (E171)

Mikrokrystalická celulosa

Hypromelosa

Krospovidon

Povidon 25

Makrogol 6000

Kyselina stearová

Sodná sůl sacharinu (E954)

Vanilkové aroma

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti zbylých čtvrtin tablety: 12 hodin.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Zbylé nepoužité čtvrtiny tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v chladničce.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Krabička obsahuje 5 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 2 tablety, což odpovídá 10 tabletám na

krabičku.

Krabička obsahuje 5 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 4 tablety, což odpovídá 20 tabletám na

krabičku.

Krabička obsahuje 25 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 4 tablety, což odpovídá 100 tabletám

na krabičku.

Krabička obsahuje 1 blistr hliník/hliník s 10 tabletami, což odpovídá 10 tabletám na krabičku.

Krabička obsahuje 10 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 10 tablet, což odpovídá 100 tabletám

na krabičku.

Krabička obsahuje 25 blistrů hliník/hliník, jeden blistr obsahuje 10 tablet, což odpovídá 250 tabletám

na krabičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Název:

Le Vet Beheer B.V.

Adresa: Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

tel:

+31 (0)348 565858

fax:

+31 (0)348 565454

e-mail:

info@levetpharma.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/039/11-C

9.

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26. 4. 2011 / 18. 1. 2016

10

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2016

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace