CLARITHROMYCIN TEVA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
J01FA09
INN (Mezinárodní Name):
CLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
7 II; 100 II; 30 II; 16 II; 8 II; 20 II; 120(10X12) H II; 14 KAL II; 14 II; 12 II; 10 II; 7 I; 14 KAL I; 120(10X12) H I; 14 I Bl
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KLARITHROMYCIN
Přehled produktů:
CLARITHROMYCIN - TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 613/05-C
Datum autorizace:
2014-03-17
EAN kód:
8594056566488

Sp. zn. sukls395185/2017

P

říbalová informace

:

informace pro uživatele

Clarithromycin Teva 250 mg

potahované tablety

Clarithromycin Teva 500 mg

potahované tablety

Clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože

obsahuje pro Vás důležité informace

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Clarithromycin Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clarithromycin Teva užívat

Jak se přípravek Clarithromycin Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Clarithromycin Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Clarithromycin Teva a k

čemu se používá

Přípravek Clarithromycin Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají

makrolidová antibiotika.

Přípravek Clarithromycin Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie

(zánět plic).

Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět

vedlejších nosních dutin).

Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Clarithromycin Teva

užívat

Neužívejte přípravek

Clarithromycin Teva

jestliže jste alergický(á) na klarithromycin, na jiná makrolidová antibiotika (např. erytromycin,

azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii), cisaprid nebo pimozid.

Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se

se svým lékařem o alternativní léčbě.

jestliže Vám lékař řekl, že máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie)

jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční

arytmie včetně Torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický

záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu

jestliže užíváte ergotaminové léčivé přípravky (obvykle se užívají při migréně)

jestliže užíváte cholesterol snižující léky (lovastatin nebo simvastatin)

jestliže trpíte srdečními problémy, jako je abnormální srdeční rytmus

jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy

jestliže užíváte tikagrelor (lék ředící krev)

jestliže užíváte ranolazin (užívaný k léčbě angíny)

jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Clarithromycin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin

máte problémy s játry

máte problémy s ledvinami

trpíte srdečními potížemi

trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím

trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis

užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva)

nebo inzulin

máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesémie)

máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi

užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že vážně narušují srdeční rytmus (přípravky

obsahující terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz bod

„Neužívejte přípravek

Clarithromycin Teva

D

alší léčivé

přípravky

a

přípravek

Clarithromycin Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE přípravek

Clarithromycin Teva

pokud současně užíváte

ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)

terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii)

pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)

cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)

simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)

další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin

tikagrelor (lék ředící krev)

ranolazin (užívaný k léčbě angíny)

kolchicin (užívaný k léčbě dny)

Poraďte se s

lékařem, jestliže užíváte některé z

uvedených léků

kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin

léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin

léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin

léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin

léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních nemocí, např. quetiapin

theofylin, používaný k léčbě astmatu

benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam

fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum

rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) – používané k léčbě

některých infekcí

cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích

léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin

ritonavir, atazanavir, etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k

léčbě HIV pozitivních pacientů

přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí

sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí

cilostazol (na léčbu křečí v nohách)

methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění)

vinblastin (léčba rakoviny)

omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží

tolterodin, používaný při častém močení

itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí

blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodopin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního

tlaku nebo poruch srdečního rytmu)

léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid,

repaglinid) nebo inzulín

Přípravek

Clarithromycin Teva s

jídlem a pitím

Přípravek Clarithromycin Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Clarithromycin Teva nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos

léčby pro matku nepřeváží nad riziky pro dítě.

Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Clarithromycin Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte

proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Přípravek

Clarithromycin Teva obsahuje

hlinitý lak tartrazinu a hlinitý lak červeně Allura AC

Hlinitý lak tartrazinu (E 102) a hlinitý lak červeně Allura AC (E 129) mohou způsobit alergické

reakce.

3.

Jak se

přípravek

Clarithromycin Teva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody.

Doporučené dávkování:

Dospělí včetně starších pacientů

Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:

Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na

500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva

dny po odeznění příznaků.

Dospělí

Léčba infekce způsobené bakterií

Helicobacter pylori

, spojené s

duodenálními vředy:

Přípravek Clarithromycin Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími

přípravky k léčbě infekce Helicobacter pylori.

Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý(á), který lék máte

užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem.

Pacienti s poruchou jater nebo ledvin

Jestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku

přípravku.

Pokud máte tyto problémy, přípravek Clarithromycin Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů.

Použití u dětí

a dospívajících

Děti do 12 let

Užívání přípravku Clarithromycin Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let, nicméně existují jiné lékové

formy, např. perorální suspenze, které mohou být lékařem předepsány i pro děti do 12 let.

Děti nad 12 let

Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:

Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí může lékař dávku zvýšit na 500 mg

dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po

odeznění příznaků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Clarithromycin Teva

, než jste měl(a)

Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití

přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.

Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou

informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Clarithromycin Teva

Jetliže jste zapomněl(a) užít přípravek Clarithromycin Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si

vzpomenete, pokud není téměř čas na užití další dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat příprav

ek Clarithromycin Teva

Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus

léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účin

ky

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků,

přestaňte přípravek

Clarithromycin

Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři

nebo navštivte pohotovost

v nejbližší nemocnici.

Méně časté

:

mohou postihnout až

1 pacienta ze 100

alergické reakce, jako je otok obličeje, rtů, jazyka nebo

hrdla, což může

vést k potížím

s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka

problémy se žlučníkem (cholestáza)

zežloutnutí kůže (žloutenka), podráždění kůže, světlá stolice, tmavá moč, citlivé břicho nebo

ztráta chuti k jídlu. Toto mohou to být příznaky hepatitidy (zánět jater)

změny srdečního rytmu (abnormálně rychlý, pomalý nebo nepravidelný tep)

Není známo (z

dostupných údajů

nelze

určit)

torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus

vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens-

Johnsonovým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění

léková vyrážka s eozinofílií (zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek) a celkovými příznaky

(DRESS)

červená kožní reakce a podkožními hrbolky a puchýřky (exantematózní pustulóza)

pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva s těžkým nebo dlouhotrvajícím průjmem,

který může obsahovat krev nebo hlen)

agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých krvinek se zvýšeným rizikem infekce); příznaky

zahrnující vysokou teplotu a vředy v ústech a krku a nevysvětlitelné podlitiny a krvácení

zánět slinivky břišní - nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zad

záchvaty

změny v srdečním rytmu (komorová tachykardie, komorová fibrilace)

selhání jater a žloutenka - zežloutnutí kůže a očního bělma, zvýšení jaterních enzymů v krvi

Další nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté

:

mohou postihnout až 1 pacienta z 10

žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem

změny chuti

bolesti hlavy

problémy se spánkem

změny v testech jaterních funkcí

vyrážka, zvýšené pocení

rozšíření cév (vazodilatace)

Méně časté

:

mohou postihnout až

1 pacienta ze 100

plísňová infekce, vaginální infekce

krevní poruchy, jako např. změna počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce.

Může se projevit horečka, bolest v krku, vředy v ústech.

bolesti kloubů a svalů, ztuhlost svalů

, svalové křeče

zvýšení času srážlivosti krve

, krvácení z nosu

změny v testech jaterních nebo ledvinových funkcí nebo krevních testech

kopřivka, svědění, vyrážka, ploché červené flíčky pokryté malými hrboly (makulopapulární

vyrážka)

, puchýře na kůži, které jsou naplněné tekutinou (bulózní dermatitida)

ztráta chuti k jídlu, snížená chuť k jídlu

úzkost, nervozita

závrať, spavost, tremor (třes), poruchy hybnosti (diskyneze)

vertigo (pocit točení), zvonění v uších, poškození sluchu

zánět žaludeční stěny a tenkého střeva, pálení žáhy

, nadýmání, zácpa, sucho v ústech, říhání,

flatulence (větry)

, bolest konečníku

zánět jícnu (ezofagitida)

zánět dutiny ústní nebo jazyka nebo tvorba vředů, pocit slabosti nebo nepohody, ztráta vědomí

pocit celkové nevolnosti

, bolest na hrudi, abnormality na EKG

zimnice, únava, horečka

reakce z přecitlivělosti (alergické reakce)

změny hladin některých enzymů v krvi, prokázané krevními testy

astma

kašel a vykašlávání krve (známky plicní embolie)

celulitida

(kožní infekce způsobená bakterií)

infekce

srdeční zástava

(náhlé zastavení krevního oběhu v důsledku selhání srdce)

Velmi vzácné

: mohou postihnout

méně než 1

pacienta z 10 000

necitlivost nebo mravenčení (parestezie)

Není známo

(z

dostupných údajů

nelze

určit)

erysipel a erytrazma (infekce kůže)

snížený počet krevních destiček

zmatenost, změna ve vnímání reality a pocit paniky, dezorientovanost, halucinace

zabarvení zubů (to lze obvykle napravit profesionálním čištěním)

zabarvení jazyka

selhání ledvin, zánět ledvin

psychotická porucha (mentální slabost), deprese, abnormální sny, povznesený pocit nebo

rozrušení, který působí neobvyklé chování (mánie)

ztráta chuti, změny čichu, ztráta čichu

ztráta sluchu

neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny

nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie) u diabetických pacientů

akné

svalová slabost (myopatie), bolest svalů, rozpad svalových vláken (rhabdomyolýza)

zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve), abnormální zbarvení moči

prodloužený trombinový čas

Nežádoucí účinky hlášené jen pro prášek pro injekční roztok

Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s prodlouženým uvolňováním

Nežádoucí účinky hlášené jen pro granule pro perorální suspenzi

Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s okamžitým uvolňováním

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, kterých si nejste vědom(a), jako jsou změny v počtu

určitých krevních buněk, jiných složek krve nebo jaterních enzymů. Váš lékař Vám může provést

krevní testy, aby to zjistil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Clarithromycin Teva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte blistr v krabičce. Nepřendávejte jej do jiné krabičky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Clarithromycin Teva obsahuje

Léčivou látkou je clarithromycinum. Jedna tableta obsahuje buď 250 mg nebo 500 mg

klarithromycinu.

Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa,

povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171),

makrogol 400, hlinitý lak tartrazinu (E 102), hlinitý lak červeně Allura AC (E 129), hlinitý lak

indigokarmínu (E 132), vanilin.

Jak

přípravek

Clarithromycin Teva

vypadá a co obsahuje toto balení

Clarithromycin Teva 250 mg: žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a

„7157“ na druhé straně.

Clarithromycin Teva 500 mg: světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně

a „7158“ na druhé straně.

Velikosti balení:

Clarithromycin Teva 250 mg: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a

120 potahovaných tablet.

Clarithromycin Teva 500 mg: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a

100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registrac

i

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 8. 5. 2018

1/19

Sp. zn. sukls395185/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clarithromycin Teva 250 mg potahované tablety

Clarithromycin Teva 500 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Clarithromycin Teva 250 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg.

Clarithromycin Teva 500 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Clarithromycin

Teva

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

0,30

hlinitého

laku

tartrazinu (E 102) a 0,008 mg hlinitého laku červeně Allura AC (E 129).

Clarithromycin

Teva

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

0,14

hlinitého

laku

tartrazinu (E 102) a 0,001 mg hlinitého laku červeně Allura AC (E 129).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Clarithromycin Teva 250 mg:

Žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7157“ na druhé straně.

Clarithromycin Teva 500 mg:

Světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7158“ na druhé

straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klarithromycin je indikován k léčbě akutních a chronických bakteriálních infekcí způsobených

bakteriemi citlivými na klarithromycin.

Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida a sinusitida.

Infekce

dolních

dýchacích

cest,

například

akutní

exacerbace

chronické

bronchitidy

komunitní pneumonie.

Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

Přípravek je rovněž indikován k eradikaci H. pylori u pacientů s vředy, pokud se připojí vhodná

kombinace zahrnující antibakteriální léčebný režim a vhodný preparát k léčbě žaludečních vředů

(viz bod 4.2).

Je nutné přihlížet k oficiálním předpisům týkajících se správného použití antibakteriálních látek.

2/19

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování klarithromycinu závisí na klinickém stavu pacienta a musí jej vždy určit lékař.

Jsou dostupné tablety s obsahem 250 a 500 mg.

Dávkování

Dospělí a dospívající

Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně.

U těžkých infekcí může být dávka zvýšena na 500 mg dvakrát denně.

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti rezistence některých patogenních mikroorganismů (např.

S.

pneumoniae)

infekcí

respiračního

traktu,

zůstává

antibiotikem

první

volby

penicilin.

Klarithromycin lze použít u pacientů se známou přecitlivělostí na penicilin nebo v případě, kdy

penicilin není z jiných důvodů vhodný.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

U dětí ve věku 6 měsíců až 12 let byly provedeny klinické studie pro užívání klarithromycinu ve

formě suspenze. Proto mají děti mladší 12 let užívat klarithromycin ve formě suspenze (granule

pro perorální suspenzi). Nejsou dostatečná data pro doporučení použití intravenózní formy

klarithromycinu u pacientů mladších 18 let.

Klarithromycin ve formě tablet není vhodný pro děti mladší 12 let, které váží méně než 30 kg.

Pro tyto pacienty jsou vhodnější jiné lékové formy.

Starší pacienti

Stejně jako dospělí.

Eradikace H. pylori u dospělých

Pacientům s peptickými vředy způsobenými infekcí H. pylori může být klarithromycin podáván

v dávce

500 mg

dvakrát

denně

v kombinaci

s jinými

vhodnými

antimikrobiálními

léky

inhibitory protonové pumpy.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu menší než 30 ml/min má být dávka

klarithromycinu snížena na polovinu, tzn. 250 mg jednou denně nebo 250 mg dvakrát denně u

závažnějších infekcí. Léčba u těchto pacientů nemá trvat déle než 14 dní.

Délka léčby

Délka léčby klarithromycinem závisí na klinickém stavu pacienta a vždy ji musí určit lékař.

Obvyklá délka léčby je 6 až 14 dní.

V léčbě se musí pokračovat nejméně 2 dny po vymizení příznaků.

U infekcí způsobených Streptococcus pyogenes (beta-hemolytické streptokoky skupiny A)

léčba musí trvat nejméně 10 dní.

Kombinovaná léčba při eradikaci infekce H. pylori je například klarithromycin 500 mg (dvě

tablety po 250 mg nebo jedna tableta po 500 mg) dvakrát denně v kombinaci s amoxycilinem

1000 mg dvakrát denně a omeprazolem 20 mg dvakrát denně po dobu 7 dní.

Způsob podání

Klarithromycin lze podávat nezávisle na jídle (viz bod 5.2).

3/19

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na jiné makrolidy nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Současné

podávání

klarithromycinu

ergotaminu

nebo

dihydroergotaminu

kontraindikováno, protože to může způsobit ergotaminovou toxicitu.

Současné podávání klarithromycinu a některého z následujících léků je kontraindikováno:

astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin, protože to může způsobit prodloužení intervalu QT

a srdeční arytmie, včetně komorové tachykardie, fibrilace komor a torsade de pointes (viz

bod 4.5).

Hypokalémie (riziko prodloužení intervalu QT).

Klarithromycin nemá být užíván současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny), které

jsou značně metabolizovány CYP3A4 (lovastatin nebo simvastatin), vzhledem ke zvýšenému

riziku myopathie, včetně rhabdomyolýzy (viz bod 4.5).

Prodloužení intervalu QT v anamnéze (vrozené nebo získané prodloužení QT intervalu) nebo

ventrikulární srdeční arytmie, včetně torsades de pointes (viz body 4.4 a 4.5).

Těžká porucha jater v kombinaci s poruchou funkce ledvin.

Současné podávání s tikagrelorem nebo ranolazinem.

Stejně jako je tomu u jiných silných CYP3A4 inhibitorů, klarithromycin nemá být podáván

pacientům, kteří užívají kolchicin.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Lékaři nesmí předepisovat klarithromycin těhotným ženám bez pečlivého zvážení přínosů a rizik,

zvláště během prvního trimestru těhotenství (viz bod 4.6).

Porucha funkce jater

Klarithromycin je vylučován zejména játry. Proto se musí postupovat opatrně při podávání

klarithromycinu

pacientům

s poruchou

funkce

jater.

třeba

opatrnosti

také

při

podávání

klarithromycinu pacientům se středně závažnou až těžkou poruchou funkce ledvin.

Byly hlášeny případy fatálního selhání jater (viz bod 4.8). Někteří z pacientů mohli již dříve trpět

poruchou jater nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky. Pacienti musí být poučeni,

že vyskytnou-li se u nich známky a symptomy rozvíjející se poruchy jater, jako je anorexie,

ikterus, tmavá moč, pruritus nebo citlivost břišní oblasti, musí být léčba zastavena.

Porucha funkce ledvin

Je třeba opatrnosti u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2).

Při

poškození

renálních

funkcí

musí

být

stejně

jako

jiných

antibiotik

dávkování

klarithromycinu vhodně sníženo v závislosti na stupni poškození (viz bod 4.2). U starších

pacientů se musí uvažovat o možnosti poškození ledvin.

Zkřížená rezistence

a

zkřížená

hypersenzitivita s

jinými antibiotiky

Použití jakékoliv antimikrobiální terapie, jako je např. klarithromycin, pro léčbu infekce H.

pylori může selektovat organismy rezistentní na léky.

Pacienti

přecitlivělí

linkomycin

nebo

klindamycin

mohou

být

rovněž

přecitlivělí

klarithromycin. Proto je při předepisování klarithromycinu těmto pacientům nutná opatrnost.

Pozornost

musí

být

věnována

možnosti

cross-rezistence

mezi

klarithromycinem

jinými

makrolidy, stejně jako linkomycinem a klindamycinem.

Dlouhodobé užívání klarithromycinu může vést k osídlení a přerůstání necitlivých bakterií nebo

hub. Pokud dojde k superinfekci, má být zavedena odpovídající léčba.

4/19

Při

užívání

téměř

všech

antibakteriálních

léčiv,

včetně

makrolidů,

byla

hlášena

pseudomembranózní kolitida, která může být mírná až závažná a život ohrožující. Průjem

související

s bakterií

Clostridium

difficile

(CDAD)

hlášen

při

užívání

téměř

všech

antibakteriálních přípravků, včetně klarithromycinu, a může mít různě silné projevy, od lehkého

průjmu až po smrtelnou kolitidu. Léčba antibakteriálními přípravky mění běžnou flóru tlustého

střeva, což může vést k přemnožení C. difficile. CDAD se musí zvažovat u všech pacientů, kteří

se k lékaři dostaví s průjmem po užití antibiotik. Je nutné pečlivě vést lékařské záznamy o

antimikrobiální léčbě, protože komplikace spojené s CDAD se mohou projevit i více než dva

měsíce po terapii. Proto musí být zváženo přerušení léčby klarithromycinem bez ohledu na

indikaci. Musí

být provedeno mikrobiální

testování

zahájena odpovídající léčba. Léčivé

přípravky inhibující peristaltiku nesmí být podávány.

Tak jako jiné makrolidy, i klarithromycin může způsobit exacerbaci nebo zhoršení myasthenia

gravis a pacientům s myasthenia gravis proto musí být podáván velmi opatrně.

Interference s

ostatními léčivými přípravky

Při současném podávání klarithromycinu a kolchicinu byla po uvedení na trh hlášena toxicita

kolchicinu, zvláště u starších pacientů a některé z případů se vyskytly u pacientů s poruchou

funkce ledvin. U některých z těchto pacientů bylo hlášeno úmrtí (viz bod 4.5). Současné

podávání klarithromycinu a kolchicinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Je třeba opatrnosti při současném podávání klarithromycinu a triazolobenzodiazepinů, jako je

triazolam a midazolam (viz bod 4.5).

Je třeba opatrnosti při současném podávání klarithromycinu a jiných ototoxických léčivých

přípravků, zvláště aminoglykosidů. Během léčby a po léčbě musí být sledovány vestibulární a

sluchové funkce.

Kardiovaskulární příhody

Při léčbě makrolidy včetně klarithromycinu bylo pozorováno prodloužení srdeční repolarizace a

prodloužení QT intervalu zvyšující riziko vzniku srdeční arytmie a Torsade de pointes (viz bod

4.8). Tudíž vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku komorových arytmií (včetně Torsade de

pointes) má být klarithromycin používán s opatrností:

u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, závažnou srdeční nedostatečností, poruchou

vedení vzruchů nebo klinicky relevantní bradykardií

pacientů

s poruchami

elektrolytové

rovnováhy

jako

hypomagnesémií.

Klarithromycin

nesmí být podáván pacientům s hypokalemií (viz bod 4.3)

u pacientů užívajících souběžně jiné léčivé přípravky spojené s prodloužením QT intervalu

(viz bod 4.5)

souběžné

podávání klarithromycinu a

astemizolu,

cisapridu,

pimozidu a

terfenadinu

kontraindikováno (viz bod 4.3).

klarithromycin nesmí být používán u pacientů s vrozeným nebo zdokumentovaným získaným

prodloužením intervalu QT nebo anamnézou komorové arytmie (viz bod 4.3).

Epidemiologické studie zkoumající riziko nežádoucích kardiovaskulárních dopadů při užívání

makrolidů poskytují variabilní výsledky. Z některých observačních studií však vyplývá vzácné

krátkodobé riziko arytmie, infarktu myokardu a kardiovaskulární mortality spojené s makrolidy,

včetně klarithromycinu. Tato zjištění je třeba vzít při předepisování klarithromycinu v úvahu

stejně jako jeho léčebné přínosy.

Pneumonie

S ohledem na nebezpečí rezistence Streptococcus pneumoniae na makrolidy, je důležité, aby

bylo

provedeno

testování

citlivosti,

když

klarithromycin

předepisován

při

komunitní

pneumonii.

Při

nemocniční

pneumonii

klarithromycin

měl

být

podáván

v kombinaci

s doplňkovými, vhodnými antibiotiky.

Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání

5/19

Tyto infekce jsou nejčastěji způsobeny Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes, které

mohou být rezistentní na makrolidy. Proto je důležité, aby bylo provedeno testování citlivosti.

V případech,

nemohou

být

použita

beta-laktamová

antibiotika

(např.

alergie),

jiná

antibiotika, jako je klindamycin, by měla být léky první volby. Současně lze o léčbě makrolidy

uvažovat jen v některých případech infekcí kůže a měkkých tkání, jako jsou infekce způsobené

Corynebacterium minutissimum, akné vulgaris, erysipel a případy, kdy nelze použít penicilin.

V případě závážných akutních hypersenzitivních reakcí, jako jsou anafylaxe, závažné kožní

nežádoucí účinky (např. akutní generalizovaná exantematózní pustulóza, Stevens-Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza a léková reakce s eozinofílií a systémovými příznaky

(DRESS)), je třeba léčbu klarithromycinem okamžitě přerušit a bezodkladně zahájit odpovídající

léčbu.

Klarithromycin musí být podáván s opatrností při současném podávání léků způsobujících

indukci enzymu cytochromu CYP3A4 (viz bod 4.5).

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4 a jeho souběžné podávání s jinými léčivými přípravky,

které jsou ve velkém rozsahu metabolizovány tímto enzymem, musí být omezeno pouze na

případy, kdy je jeho podávání jasně indikováno (viz bod 4.5).

Inhibitory HMG-

CoA reduktázy

(statiny)

Současné užívání klarithromycinu a lovastatinu nebo simvastatinu je kontraindikováno (viz

bod 4.3). Je třeba opatrnosti, pokud je klarithromycin předepisován spolu s jinými statiny. U

pacientů užívajících klarithromycin a statiny byla hlášena rhabdomyolýza. Pacienti by měli být

monitorováni s ohledem na možné známky a symptomy myopatie. V situacích, kdy se použití

klarithromycinu se statiny nelze vyhnout, se doporučuje užít nejnižší možnou dávku statinů. Je

možné zvážit užití statinu, který není závislý na metabolismu CYP3A (např. fluvastatin, viz bod

4.5).

Perorální hypoglykemická léčiva/inzulin

Současné podávání klarithromycinu a perorálních hypoglykemických léčiv (jako je sulfonylurea)

a/nebo inzulinu může způsobit významnou hypoglykemii. Doporučuje se pečlivé monitorování

glukózy (viz bod 4.5).

Perorální antikoagulancia

Pokud

klarithromycin

podáván

spolu

s warfarinem,

existuje

riziko

vážného

krvácení

významného

zvýšení

(International

Normalized

Ratio)

protrombinového

času

(viz

bod 4.5). Pokud je pacientům klarithromycin podáván současně s perorálními antikoagulancii

musí být INR a protrombinový čas pravidelně sledován.

Hlinitý lak tartrazinu a hlinitý lak červeně Allura AC

Tento léčivý přípravek obsahuje tartrazin a hlinitý lak červeně Allura AC (E 129), což může

způsobit alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce

Podávání následujících léčivých přípravků je striktně kontraindikováno kvůli možnosti vážných

interakcí

Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadin

U pacientů, kterým byl současně podáván klarithromycin a cisaprid, byly hlášeny zvýšené

hladiny

cisapridu.

může

způsobit

prodloužení

intervalu

srdeční

arytmie,

včetně

ventrikulární tachykardie, ventrikulární fibrilace a torsades de pointes. Podobné účinky byly

pozorovány při současném podávání klarithromycinu a pimozidu (viz bod 4.3).

Bylo sledováno, že makrolidy mění metabolismus terfenadinu, výsledkem mohou být zvýšené

hladiny

terfenadinu,

což

bylo

občas

spojeno

srdečními

arytmiemi, jako

prodloužení

6/19

intervalu

ventrikulární

tachykardie,

ventrikulární

fibrilace

torsades

pointes

(viz

bod 4.3). Ve studii se 14 zdravými dobrovolníky mělo současné podávání klarithromycinu a

terfenadinu za následek dvou až třínásobné zvýšení hladiny kyselého metabolitu terfenadinu

v séru a prodloužení intervalu QT, které nevedlo ke klinicky detekovatelnému účinku. Podobné

účinky byly pozorovány při současném podávání astemizolu a jiných makrolidů.

Ergotamin/dihydroergotamin

Postmarketingová hlášení naznačují, že současné podávání klarithromycinu s ergotaminem nebo

dihydroergotaminem

spojeno

s akutní

námelovou

toxicitou,

která

charakterizována

vazospasmem, ischemií končetin a jiných tkání, včetně centrálního nervového systému. Současné

podávání klarithromycinu a těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory HMG-CoA

reduktázy (statiny)

Současné užití klarithromycinu spolu s lovastatinem či simvastatinem je kontraindikováno (viz

bod 4.3), protože tyto statiny podléhají rozsáhlé metabolizaci CYP3A4 a současná léčba

klarithromycinem zvyšuje jejich plazmatickou koncentraci, která zvyšuje riziko myopatie, včetně

rhabdomyolýzy. Hlášení o rhabdomyolýze byla zaznamenána u pacientů užívajících

klarithromycin současně s těmito statiny. Pokud se nelze vyhnout léčbě klarithromycinem, musí

být léčba lovastatinem nebo simvastatinem přerušena po dobu užívání klarithromycinu.

Při předepisování klarithromycinu se statiny je třeba dbát opatrnosti. V situacích, kdy se použití

klarithromycinu se statiny nelze vyhnout, doporučuje se užít nejnižší možnou dávku. Je možné

zvážit užití statinu, který není závislý na metabolismu CYP3A (např. fluvastatin). Pacienti musí

být sledováni s ohledem na možné známky a příznaky myopatie.

Kolchicin je substrátem pro CYP3A a efluxní přenašeč, P-glykoprotein (Pgp). Je známo, že

klarithromycin a ostatní makrolidy inhibují CYP3A a Pgp. Jsou-li klarithromycin a kolchicin

podávány

současně,

může

vést inhibice Pgp

a/nebo

CYP3A klarithromycinem

zvýšené

expozici kolchicinu (viz bod 4.3 a 4.4).

Současné podávání s tikagrelorem nebo ranolazinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Účinky jiných léčivých přípravků na klarithromycin ve formě tablet

Léky, které jsou induktory CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital,

třezalka tečkovaná), mohou indukovat metabolismus klarithromycinu. Výsledkem mohou být

subterapeutické

hladiny

klarithromycinu,

které

snižují

účinnost

přípravku.

Dále

může

být

nezbytné monitorovat plazmatické hladiny induktoru CYP3A4, který by mohl být zvýšený v

důsledku

inhibice

CYP3A4

působením

klarithromycinu

(viz

také

relevantní

produktová

informace pro podaný inhibitor CYP3A4). Souběžné podávání rifabutinu a klarithromycinu vedlo

ke zvýšení hladiny rifabutinu a snížení sérových hladin klarithromycinu spolu se zvýšeným

rizikem uveitidy.

Klarithromycin je metabolizován enzymem CYP3A4. Proto silné inhibitory tohoto enzymu

mohou

inhibovat

metabolismus

klarithromycinu,

což

následek

zvýšené

koncentrace

klarithromycinu v plazmě.

O následujících léčivých přípravcích je známo nebo se předpokládá, že ovlivňují cirkulující

koncentrace

klarithromycinu;

může

být

nutná

úprava

dávkování

klarithromycinu

nebo

alternativní léčba.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin a rifapentin

Silné

induktory

cytochromu

P450

metabolického

systému,

jako

efavirenz,

nevirapin,

rifampicin, rifabutin a rifapentin mohou urychlovat metabolismus klarithromycinu a tak snižovat

plazmatické

hladiny

klarithromycinu,

zatímco

zvyšují

hladiny

14-OH-klarithromycinu,

metabolitu,

který

také

mikrobiologicky

aktivní.

Protože

mikrobiologické

aktivity

7/19

klarithromycinu

14-OH-klarithromycinu

jsou

odlišné

různé

bakterie,

může

být

při

současném podávání klarithromycinu a enzymových induktorů očekávaný terapeutický účinek

narušen.

Etravirin

Vlivem etravirinu došlo ke snížení expozice klarithromycinu, nicméně došlo ke zvýšení

koncentrace aktivního metabolitu, 14-OH-klarithromycinu. Protože 14-OH-klarithromycin

snižuje aktivitu proti komplexu Myobacterium avium (MAC), může být celková aktivita proti

tomuto patogenu pozměněna, měly by proto být zváženy alternativy klarithromycinu při léčbě

MAC.

Flukonazol

Současné

podávání

flukonazolu

denně

klarithromycinu

dvakrát

denně

21 zdravým dobrovolníkům vedlo ke zvýšení průměrné minimální koncentrace klarithromycinu

v ustáleném

stavu

plochy

křivkou

(AUC)

33 %

18 %

v tomto

pořadí.

Koncentrace aktivního metabolitu 14-OH-klarithromycinu v

ustáleném stavu

nebyly současným

podáváním flukonazolu významně ovlivněny. Úprava dávkování klarithromycinu není potřebná.

Zvýšené plazmatické koncentrace

klarithromycinu se rovněž mohou objevit při souběžném

podávání s antacidy nebo ranitidinem. Není potřebná žádná úprava dávkování.

Ritonavir

Farmakokinetická studie ukázala, že souběžné podávání 200 mg ritonaviru každých osm hodin a

500 mg

klarithromycinu

každých

hodin

vedlo

významné

inhibici

metabolismu

klarithromycinu. C

klarithromycinu se zvýšila o 31 %, C

se zvýšila o 182 % a AUC se

zvýšila o 77 % při souběžném podávání ritonaviru. Byla zaznamenána v zásadě kompletní

inhibice tvorby 14-OH-klarithromycinu. Z důvodu širokého terapeutického okna klarithromycinu

není nutné snižování dávky u pacientů s normální funkcí ledvin. Avšak u pacientů s postižením

ledvin má být zvážena následující úprava dávky: u pacientů s CL

30 až 60 ml/min má být

dávka

klarithromycinu

snížena

50 %.

pacientů

<

ml/min

být

dávka

klarithromycinu snížena o 75 %. Dávky klarithromycinu větší než 1 g/den nemají být podávány

spolu s ritonavirem.

Podobná úprava dávkování by měla být zvážena u pacientů se sníženou funkcí ledvin, pokud je

ritonavir

užíván

jako

farmakokinetický

zesilovač

s jinými

inhibitory

proteázy,

včetně

atazanaviru a sachinaviru (viz bod níže, Obousměrné interakce léčivých přípravků).

Účinky klarithromycinu na jiné léčivé přípravky

Interakce zal

ožené na enzymu CYP3A

Současné podávání klarithromycinu, který inhibuje CYP3A, a léčivého přípravku, který je

primárně metabolizován CYP3A, může být spojeno se zvýšením koncentrací léčivých látek, což

může zvyšovat nebo prodlužovat terapeutické a nežádoucí účinky obou současně podávaných

léčiv. Klarithromycin musí být podáván s opatrností pacientům, kteří podstupují léčbu jinými

léčivými přípravky, které jsou známé jako substráty enzymu CYP3A, zvláště pokud substrát

CYP3A

úzké

rozpětí

bezpečnosti

(např.

karbamazepin)

a/nebo

substrát

značně

metabolizován enzymem.

U pacientů, kterým je současně podáván klarithromycin, by měla být zvážena úprava dávkování a

je-li to možné, měly by být sérové koncentrace léčiv primárně metabolizovaných CYP3A

důkladně sledovány.

O následujících léčivých přípravcích nebo skupinách léčiv se ví nebo se předpokládá, že jsou

metabolizovány stejným izoenzymem CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepin, cilostazol,

cisaprid,

cyklosporin,

disopyramid,

námelové

alkaloidy,

lovastatin,

methylprednisolon,

midazolam,

omeprazol,

perorální

antikoagulancia

(např.

warfarin,

4.4),

atypická

antipsychotika (např. quetiapin), pimozid, chinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin, takrolimus,

8/19

terfenadin,

triazolam

vinblastin,

tento

souhrn

není

detailní.

Podobnými mechanizmy

vzájemně reagují léčivé přípravky přes jiné izoenzymy v systému cytochromu P450, včetně

fenytoinu, theofylinu a valproatu.

Antiarytmika

Při souběžném užívání klarithromycinu a chinidinu nebo disopyramidu byl postmarketingově

hlášen výskyt torsades de points. Při současném podávání klarithromycinu s těmito léčivými

přípravky

musí

být

sledováno

kvůli

prodloužení

intervalu

Během

léčby

klarithromycinem musí být monitorovány sérové hladiny chinidinu a disopyramidu.

Byla

zaznamenána

postmarketingová

hlášení

hypoglykemie

při

současném

podávání

klarithromycinu a disopyramidu. Proto musí být během současného podávání klarithromycinu a

disopyramidu sledovány hladiny glukózy.

Perorální antidiabetika nebo inzulín

Při současném podání některých hypoglykemik, jako je nateglinid a repaglinid, může dojít ke

klarithromycinem

způsobené

inhibici

CYP3A

enzymu,

což

může

způsobit

hypoglykemii.

Doporučuje se pečlivé sledování glukózy.

Omeprazol

Klarithromycin (500 mg každých 8 hodin) byl podáván v kombinaci s omeprazolem (40 mg

denně) zdravým dospělým jedincům. Plazmatické koncentrace omeprazolu v ustáleném stavu se

při současném podávání klarithromycinu zvýšily (C

, AUC

24 a t

vzorstly o 30 %, 89 % a

34 %, v tomto pořadí). Průměrná hodnota 24hodinového gastrického pH byla 5,2, když byl

omeprazol podáván samostatně a 5,7, když byl omeprazol podáván spolu s klarithromycinem.

Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý

z těchto

inhibitorů

fosfodiesterázy

metabolizován

přinejmenším

zčásti

enzymem

CYP3A,

CYP3A

může

být

inhibován

souběžně

podávaným

klarithromycinu.

Současné

podávání klarithromycinu a sildenafilu, tadalafilu nebo vardenafilu by pravděpodobně vedlo ke

zvýšené expozici inhibitoru fosfodiesterázy. Musí být zváženo snížení dávkování sildenafilu,

tadalafilu a vardenafilu, pokud jsou tyto léčivé přípravky současně podávány s klarithromycinem.

Theofylin, karbamazepin

Výsledky

studií

naznačují,

pokud

theofylin

nebo

karbamazepin

podáván

současně

s klarithromycinem, mírně, ale statisticky významně (p ≤ 0,05), se zvýšily hladiny cirkulujícího

teofylinu nebo karbamazepinu. Může být potřeba vzít do úvahy snížení dávkování.

Tolterodin

Primární cesta metabolismu tolterodinu je přes izoformu 2D6 cytochromu P450 (CYP2D6).

Nicméně u podskupiny populace, která postrádá CYP2D6 je identifikovaná cesta metabolismu

přes CYP3A. U této podskupiny populace vede inhibice CYP3A k významně vyšším sérovým

koncentracím tolterodinu. V přítomnosti inhibitorů CYP3A může být snížení dávky tolterodinu

nezbytné, stejně jako klaritromycinu u populace s nízkým metabolizérem CYP2D6.

Triazolobenzodiazepiny (např. alprazolam, midazolam, triazolam)

Při souběžném podávání midazolamu s klarithromycinem ve formě tablet (500 mg dvakrát denně)

se AUC midazolamu zvýšila 2,7krát po intravenózním podání midazolamu a 7krát po jeho

perorálním

podání.

Souběžné

podávání

midazolamu

perorálně

klarithromycinu

musí

být

vyloučeno. Při intravenózním souběžném podávání midazolamu a klarithromycinu musí být

pacient pečlivě sledován tak, aby byla možná úprava dávek. Stejná opatření rovněž musí platit

pro jiné benzodiazepiny, které jsou metabolizovány CYP3A, včetně triazolamu a alprazolamu). U

benzodiazepinů, které nejsou metabolizovány CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je

klinicky významná interakce s klarithromycinem nepravděpodobná.

9/19

Při souběžném podávání klarithromycinu a triazolamu byly postmarketingově hlášeny interakce

léčivých látek a účinky na centrální nervový systém (CNS) (např. somnolence a zmatenost).

Doporučuje se pacienty sledovat pro zvýšené farmakologické účinky na CNS.

Cyklosporin, takrolimus a sirolimus

Souběžné užívání perorální formy klarithromycinu a cyklosporinu nebo takrolimu má za následek

více než dvojnásobné zvýšení koncentrací C

cyklosporinu a takrolimu. Podobné účinky lze

rovněž očekávat u sirolimu. Při zahájení léčby klarithromycinem u pacientů, kterým již bylo

podáváno kterékoli z uvedených imunosupresiv, musí být pečlivě sledovány plazmatické hladiny

cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu a jejich dávky je nutné podle potřeby snížit. Při vysazení

klarithromycinu u uvedených pacientů je rovněž nezbytné pečlivé sledování plazmatických

hladin cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu, aby bylo možné upravit dávkování.

Warfarin

Při používání klarithromycinu u pacientů užívajících warfarin mohou být účinky warfarinu

zesíleny. Proto u těchto pacientů musí být často monitorován protrombinový čas.

Ostatní interakce léčivých přípravků

Aminoglykosidy

Je nutná opatrnost při současném podávání klarithromycinu s jinými ototoxickými léčivými

přípravky, zvláště s aminoglykosidy (viz bod 4.4).

Digoxin

O digoxinu se uvažuje jako o substrátu pro efluxní přenašeč, P-glykoprotein (Pgp). Je známo, že

klarithromycin inhibuje Pgp. Pokud jsou klarithromycin a digoxin podávány společně, může vést

inhibice Pgp klarithromycinem ke zvýšené expozici digoxinu. V průzkumu po uvedení na trh

byly rovněž u pacientů, kterým byl současně podáván klarithromycin a digoxin, hlášeny zvýšené

sérové koncentrace digoxinu. Někteří pacienti vykazovali odpovídající klinické známky toxicity

digoxinu,

včetně

potenciálně

fatálních

arytmií.

Pokud

pacientům

zároveň

podáván

klarithromycin a digoxin, musí být sérové koncentrace digoxinu pečlivě monitorovány.

Zidovudin

Souběžné

perorální

podávání

tablet

klarithromycinu

zidovudinu

dospělým

pacientům

infikovaným virem HIV může snižovat koncentrace zidovudinu v ustáleném stavu. Protože se

zdá, že klarithromycin zasahuje do absorpce současně a perorálně podávaného zidovudinu, lze se

této

interakci

velké

míry

vyhnout

ponecháním

4hodinového

intervalu

mezi

dávkami

klarithromycinu a zidovudinu. Zdá se, že se toto vzájemné působení nevyskytuje u pediatrických

pacientů

infikovaných

virem,

kteří

užívají

klarithromycin

formě

suspenze

zidovudinem nebo dideoxyinozinem. Tato interakce je nepravděpodobná, je-li klarithromycin

podáván intravenózně.

Fenytoin a valproát

Objevila

spontánní

nebo

publikovaná

hlášení

interakcích

inhibitorů

CYP3A,

včetně

klarithromycinu s léčivými látkami, o kterých se neuvažuje jako o metabolizovaných CYP3A

(např. fenytoin a valproát). Doporučuje se stanovení sérových hladin těchto léčivých přípravků,

pokud jsou podávány spolu s klarithromycinem. Byly hlášeny zvýšené sérové hladiny.

Obousměrné interakce léčivých přípravků

Atazanavir

Jak klarithromycin, tak atazanavir jsou substráty a inhibitory CYP3A a je doložena obousměrná

léková interakce. Souběžné užívání klarithromycinu (500 mg dvakrát denně) s atazanavirem

(400 mg jednou denně) vede k dvojnásobnému navýšení expozice klarithromycinu, 70% snížení

expozice 14-OH-klarithromycinu a 28% nárůstu AUC atazanaviru. Jelikož má klarithromycin

10/19

široké terapeutické okno, není nezbytné snižování dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin.

Dávkování klarithromycinu by mělo být sníženo o 50 % u pacientů se středně těžkou poruchou

funkce ledvin (clearance kreatininu 30 až 60 ml/min). U pacientů s clearance kreatininu < 30

ml/min by mělo být dávkování klarithromycinu sníženo o 75 % užitím vhodné lékové formy.

Dávky klarithromycinu větší než 1000 mg na den by neměly být souběžně užívány s inhibitory

proteáz.

Blokátory kalciových kanálů

Je nutná opatrnost při současném podávání klarithromycinu a blokátorů kalciových kanálů

metabolizovaných

CYP3A4

(např.

verapamil,

amlodipin,

diltiazem)

s ohledem

riziko

hypotenze. Plazmatické koncentrace klarithromycinu stejně jako blokátorů kalciových kanálů

mohou být zvýšeny v důsledku interakce. U pacientů užívajících klarithromycin a verapamil

současně byla hlášena hypotenze, bradykardie a laktátová acidóza.

Itrakonazol

Jak klarithromycin, tak itrakonazol jsou substráty a inhibitory CYP3A, což vede k obousměrné

lékové

interakci.

Klarithromycin

může

zvyšovat

plazmatické

hladiny itrakonazolu,

zatímco

itrakonazol může zvyšovat plazmatické hladiny klarithromycinu. U pacientů užívajících současně

itrakonazol a klarithromycin musí být pečlivě sledovány známky a symptomy zvýšeného a

prodlouženého farmakologického účinku.

Sachinavir

Jak klarithromycin, tak sachinavir jsou substráty a inhibitory CYP3A a je doložena obousměrná

léková interakce. Současné podávání klarithromycinu (500 mg dvakrát denně) a sachinaviru

(měkké želatinové tobolky, 1 200 mg třikrát denně) u 12 zdravých dobrovolníků vedlo k

ustálenému stavu AUC a hodnot C

sachinaviru, které byly vyšší o 177 % až 187 % než u

samotného sachinaviru. Hodnoty AUC a C

klarithromycinu byly vyšší přibližně o 40 % než u

samotného klarithromycinu. Při souběžném užívání těchto dvou léčivých přípravků po omezenou

dobu není nutné upravovat dávkování u studovaných dávek/lékových forem. Výsledky studií

lékových interakcí naznačují, že měkké želatinové tobolky sachinaviru nevykazují stejný účinek

jako tvrdé želatinové tobolky sachinaviru. Výsledky studií lékových interakcí, při kterých byla

zkoumána interakce samotného sachinaviru, nevykazovaly stejný účinek, který byl sledován při

interakci klarithromycinu a kombinace sachinaviru/ritonaviru. Při současném užívání sachinaviru

s ritonavirem, je třeba přihlédnout k možnému účinku ritonaviru na klarithromycin.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nebyla

stanovena

bezpečnost

užívání

klarithromycinu

během

těhotenství.

základě

různých výsledků získaných ze studií na myších, potkanech, králících a opicích nelze vyloučit

nepříznivé účinky na embryofetální vývoj. Proto se nedoporučuje užívání během těhotenství bez

důkladného zvážení přínosů vůči riziku.

Kojení

Bezpečnost

klarithromycinu

užívaného

během

kojení

novorozenců

nebyla

stanovena.

Klarithromycin

vylučován

mateřského

mléka.

Protože

kojených

dětí

mohl

vyskytnout průjem a mykotické infekce sliznic, kojení musí být přerušeno. Rovněž je nutné mít

na paměti možnost senzibilizace. Výhody léčení pro matku musí být porovnány s potenciálním

rizikem pro dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích klarithromycinu na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Možnost vzniku závratí, vertiga, zmatenosti a dezorientace, které se mohou u léku

objevovat, je třeba vzít v úvahu předtím, než bude pacient řídit nebo obsluhovat stroje.

11/19

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Jak pro dospělou, tak i pediatrickou populaci jsou nejčastějšími nežádoucími reakcemi na léčbu

klarithromycinem bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení a zkreslená chuť. Tyto nežádoucí

účinky jsou

obvykle

mírné

odpovídají

známému

bezpečnostnímu profilu makrolidů (viz

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků v bodě 4.8).

Mezi

populacemi

pacientů

s nebo

předcházejících

mykobakteriálních

infekcí

nebyly

v klinických

studiích

významné

rozdíly

v incidenci

těchto

gastrointestinálních

nežádoucích

účinků.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Následující

tabulka

ukazuje

nežádoucí

účinky

hlášené

základě

klinických

studií

z postmarketingové zkušenosti s klarithromycinem ve formě tablet s okamžitým uvolňováním,

granulí pro perorální suspenzi, prášku pro injekční roztok, tablet s prodlouženým uvolňováním a

tablet s řízeným uvolňováním.

Nežádoucí účinky, které jsou přinejmenším pravděpodobně spojené s užíváním klarithromycinu,

jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a jejich četnosti dle následující konvence: velmi

časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (nežádoucí účinky ze zkušeností po

uvedení na trh; z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině jsou nežádoucí účinky uvedeny

dle klesající závažnosti, pokud lze závažnost určit.

Třída

orgánového

systému

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1 000 až

< 1/100)

Velmi vzácné

(< 1/10 000)

Není známo

(z dostupných

údajů nelze

určit)

Infekce a

infestace

Celulitida

kandidóza,

gastroenteritida

, infekce

vaginální

infekce

Pseudomembra

nózní kolitida,

erysipel,

erytrazma

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Leukopenie,

neutropenie

trombocytemie

, eozinofilie

Agranulocytóza,

trombocytopeni

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktoidní

reakce

hypersenzitivita

Anafylaktická

reakce,

angioedém

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie,

snížená chuť k

jídlu

Hypoglykemie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Úzkost,

nervozita

Psychotická

porucha, stav

zmatenosti,

depersonalizace

, deprese,

dezorientovanos

t, halucinace,

abnormální sny,

mánie

Poruchy

nervového

Dysgeuzie,

bolest hlavy,

Ztráta vědomí

dyskineze

Parestezie

Křeč, ageuzie,

parosmie,

12/19

systému

zkreslená chuť

závratě,

somnolence

tremor

anosmie

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo,

porucha sluchu,

tinnitus

Hluchota

Srdeční poruchy

Srdeční zástava

, fibrilace síní

prodloužení

intervalu QT na

extrasystoly

palpitace

Torsades de

pointes

ventrikulární

tachykardie

ventrikulární

fibrilace

Cévní poruchy

Vazodilatace

Krvácení

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Astma

epistaxe

, plicní

embolie

Gastrointestinál

ní poruchy

Průjem,

zvracení,

dyspepsie,

nauzea, bolest

břicha

Oesofagitida

refluxní

choroba jícnu

gastritida,

proktalgie

stomatitida,

glositida,

distenze břicha

, konstipace,

suchost

v ústech,

eruktace,

flatulence

Akutní

pankreatitida,

změny zbarvení

jazyka, změny

zbarvení zubů

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální

výsledky

funkčních

jaterních testů

Cholestáza

hepatitida

zvýšení

alaninaminotran

sferázy, zvýšení

aspartátaminotr

ansferázy,

zvýšení gama-

glutamyltransfer

ázy

Selhání jater

hepatocelulární

žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka,

hyperhidróza

Bulózní

dermatitida

pruritus,

urtikárie,

makulopapulóz

ní vyrážka

Stevens-

Johnsonův

syndrom

toxická

epidermální

nekrolýza

vyrážka

vyvolaná lékem

s eozinofilií a

systémovými

symptomy

(DRESS), akné,

akutní

generalizovaná

13/19

exantematózní

pustulóza

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Svalové spasmy

muskuloskeletál

ní ztuhlost

myalgie

artralgie

Rhabdomyolýza

2, 12

, myopatie

Poruchy ledvin

a močových

cest

Zvýšení hladiny

kreatininu v

krvi

, zvýšení

hladiny

kreatininu v

moči

Renální selhání,

intersticiální

nefritida

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

Flebitida

v místě vpichu

injekce

Bolest v místě

vpichu injekce

zánět v místě

vpichu injekce

Malátnost

pyrexie

asthenie, bolest

na prsou

mrazení

, únava

Vyšetření

Abnormální

poměr

albumin/globuli

, zvýšení

alkalické

fosfatázy v krvi

, zvýšení

laktátdehydroge

názy v krvi

Zvýšení

mezinárodního

normalizovanéh

o poměru

prodloužení

protrombinovéh

o času

abnormální

zbarvení moči

Nežádoucí účinky hlášené jen pro prášek pro injekční roztok

Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s prodlouženým uvolňováním

Nežádoucí účinky hlášené jen pro granule pro perorální suspenzi

Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s okamžitým uvolňováním

5, 8, 10, 11, 12

viz „Přehled bezpečnostního profilu“

6, 7, 9

viz „Popis vybraných nežádoucích účinků“

Popis vybraných nežádoucích účinků

Pro intravenózně podávaný klarithromycin je specifická flebitida v místě podání injekce, bolest

v místě podání injekce, bolest cévy v místě vpichu a zánět v místě podání injekce.

Ve velmi vzácných případech bylo hlášeno fatální selhání jater a většinou bylo spojeno s jiným

vážným onemocněním a/nebo souběžnou medikací (viz bod 4.4).

Zvláštní pozornost musí být věnována průjmu, který souvisí s bakterií Clostridium difficile

(CDAD), byl hlášen při užívání téměř všech antibakteriálních přípravků, včetně klarithromycinu,

a může mít různě silné projevy, od lehkého průjmu až po smrtelnou kolitidu (viz bod 4.4).

V případě vážné, akutní, hypersenzitivní reakce, jako je anafylaxe, Stevens-Johnsonův syndrom a

toxická

epidermální

nekrolýza,

musí

být

léčba

klarithromycinem

okamžitě

přerušena

bezodkladně musí být zahájena vhodná léčba (viz bod 4.4).

Tak jako u jiných makrolidů, bylo v souvislosti s užíváním klarithromycinu hlášeno prodloužení

intervalu QT, ventrikulární tachykardie a torsade de pointes (viz body 4.4 a 4.5).

14/19

Při

užívání

téměř

všech

antibakteriálních

léčiv,

včetně

klarithromycinu,

byla

hlášena

pseudomembranózní kolitida, která může být mírná až závažná a život ohrožující. Je proto

důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů s průjmem po podání antibakteriálních léčiv. (viz

bod 4.4).

některých

pacientů,

kterých

byla

hlášena

rabdomyolýza,

klarithromycin

podáván

současně se statiny, fibráty, kolchicinem nebo alopurinolem (viz body 4.3 a 4.4).

Při současném užívání klarithromycinu a kolchicinu byla postmarketingově hlášena toxicita

kolchicinu, zvláště u starších pacientů a/nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin, důsledek byl

někdy fatální (viz body 4.4 a 4.5).

Vzácně byla hlášena hypoglykemie, někdy se objevila u pacientů, kteří současně perorálně

užívali hypoglykemická léčiva nebo inzulin (viz body 4.4 a 4.5).

V případě,

klarithromycin

podáván

souběžně

s triazolamem,

byly

postmarketingově

hlášeny lékové interakce a účinky na centrální nervový systém (CNS) (např. somnolence a

zmatenost). Doporučuje se sledování pacientů pro zvýšené farmakologické účinky na CNS (viz

bod 4.5).

Pokud

klarithromycin

podáván

spolu

s warfarinem,

existuje

riziko

vážného

krvácení

významného zvýšení INR a protrombinového času. Pokud je pacientům klarithromycin podáván

současně s perorálními antikoagulancii musí být INR a protrombinový čas pravidelně sledován

(viz body 4.4 a 4.5).

Vzácně byly tablety s prodlouženým uvolňováním zaznamenány ve stolici, často u pacientů

s anatomickými

(včetně

ileostomie

nebo

kolostomie)

nebo

funkčními

gastrointestinálními

poruchami se zkráceným GI transportním časem. V některých případech se zbytky tablet objevily

v spojení s průjmem. U pacientů, u kterých se objeví zbytky tablet ve stolici a nedojde ke

zlepšení jejich stavu, se doporučuje přechod na léčbu klarithromycinem v jiné lékové formě

(např. suspenze) nebo jiným antibiotikem.

Zvláštní populace: Nežádoucí účinky u imunokompromitovaných pacientů (viz „Jiné zvláštní

populace“).

Pediatrická populace

U dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let byly klinické studie provedeny za použití klarithromycinu

ve formě suspenze. Proto by děti mladší 12 let měly užívat klarithromycin ve formě suspenze. U

pacientů mladších 18 let nejsou k dispozici dostatečná data, aby mohl být doporučen režim

dávkování klarithromycinu v intravenózní formě.

Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků se u dětí předpokládají stejné jako u dospělých.

Jiné zvláštní populace

Imunokompromitovaní pacienti

U pacientů s AIDS nebo u jiných imunokompromitovaných pacientů, kteří podstupovali léčbu

mykobakteriálních infekcí vyššími dávkami klarithromycinu a po delší období, bylo často obtížné

rozlišit

nežádoucí

účinky

pravděpodobně

spojené

s podáváním

klarithromycinu

známky

nakažení HIV virem nebo přidruženého onemocnění.

U dospělých pacientů, kteří byli léčeni denní dávkou 1 000 mg a 2 000 mg klarithromycinu, byly

nejčastěji

hlášenými

nežádoucími

účinky:

nauzea,

zvracení,

zkreslená

chuť,

bolest

břicha,

průjem, vyrážka, flatulence, bolest hlavy, konstipace, porucha sluchu, zvýšení SGOT (Serum

Glutamic Oxaloacetic Transaminase) a SGPT (Serum Glutamic Pyruvate Transaminase). S nižší

frekvencí byly dále hlášeny dyspnoe, insomnia a suchost v ústech. Výskyt byl srovnatelný u

pacientů léčených 1 000 mg a 2 000 mg, ale obvykle byl 3-4krát častější u pacientů, kterým byly

podávány denní dávky klarithromycinu 4 000 mg.

U imunokompromitovaných pacientů byla hodnocení laboratorních hodnot prováděna analýzami

15/19

hodnot mimo abnormální hladiny (např. extrémně vysoký nebo nízký limit) stanovených testů.

Na základě tohoto kritéria měla přibližně 2-3 % pacientů, kteří dostávali 1 000 mg nebo 2 000

mg klarithromycinu denně, závažně a abnormálně zvýšené hladiny SGOT a SGPT a abnormálně

nízký počet bílých krvinek a krevních destiček. Nižší procento pacientů v těchto dvou skupinách

dávkování mělo zvýšenou také hladinu močoviny v krvi. Mírně vyšší výskyt abnormálních

hodnot všech parametrů, kromě počtu bílých krvinek, byl zaznamenán u pacientů, kteří dostávali

4 000 mg klarithromycinu denně.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování poměru

přínosů

a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

P

ředávkování

Příznaky

Bylo hlášeno, že požití velkého množství klarithromycinu způsobuje gastrointestinální příznaky.

Příznaky předávkování mohou do velké míry odpovídat profilu nežádoucích účinků. U pacienta

s bipolární

poruchou

v anamnéze

byly

požití

klarithromycinu

pozorovány

poruchy

duševního stavu, paranoidní chování, hypokalémie a hypoxémie.

Léčba

Neexistuje specifické antidotum předávkování. Jako u ostatních makrolidů, ani zde se neočekává,

že budou sérové hladiny klarithromycinu významně ovlivněny hemodialýzou nebo peritoneální

dialýzou.

Nežádoucí

účinky

provázející

předávkování

musí

být

léčeny

rychlou

eliminací

nevstřebaného léku a zavedením podpůrných opatření Závažné akutní alergické reakce, jako

například anafylaktický šok, lze pozorovat zřídka. Při prvních příznacích reakcí přecitlivělosti

musí být léčba přípravkem klarithromycin ukončena a okamžitě musí být zahájena potřebná

opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAS

TNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Makrolidy

ATC kód: J01F A09

Mechanismus účinku

Klarithromycin

polosyntetický

derivát

erythromycinu

Jeho

antibakteriální

účinek

důsledkem

vazby

50 S ribosomální

podjednotku

citlivých

baktérií

potlačení

syntézy

proteinů. Je vysoce účinný proti širokému spektru aerobních a anaerobních grampozitivních a

gramnegativních

organismů.

Minimální

inhibiční

koncentrace

(MIC)

klarithromycinu

jsou

obecně dvakrát nižší než MIC erythromycinu.

14-hydroxymetabolit klarithromycinu má rovněž antimikrobiální účinek. Minimální inhibiční

koncentrace

tohoto

metabolitu

jsou

rovny

minimálním

inhibičním

koncentracím

výchozí

sloučeniny nebo jsou dvakrát vyšší. Výjimkou je H. influenzae, kde je 14-hydroxymetabolit

dvakrát účinnější než výchozí sloučenina.

Mechanismy rezistence

Mechanismy rezistence na makrolidy zahrnují změnu cílového místa pro antibiotikum nebo jsou

založeny

modifikaci

a/nebo

aktivním

vyplavení

antibiotika.

Rozvoj

rezistence

mohou

zprostředkovat plazmidy nebo chromozomy, rezistence může být indukovaná nebo existovat

konstitučně. Bakterie rezistentní na makrolidy vytvářejí enzymy, které způsobují methylaci

16/19

reziduálního adeninu na ribozomální RNA a následně inhibici vazby antibiotik na ribozomy.

Organismy

rezistentní

makrolidy

jsou

obecně

zkříženě

rezistentní

linkosamidy

streptogramin B v důsledku methylace ribosomálního vazebného místa. Klarithromycin rovněž

patří

mezi

silné

induktory

tohoto

enzymu.

Makrolidy

mají

navíc

bakteriostatický

účinek

v důsledku inhibice peptidyltransferázy ribosomů.

Mezi klarithromycinem, erythromycinem a azithromycinem existuje úplná zkřížená rezistence.

Stafylokoky rezistentní na methicilin a Streptococcus pneumoniae rezistentní na penicilin jsou

rovněž rezistentní na makrolidy jako je klarithromycin.

Hraniční koncentrace

Podle dokumentace NCCLS (US National Committee on Clinical Laboratory Standards) z roku

2003 byly pro klarithromycin definovány následující hraniční koncentrace:

Staphylococcus spp.: ≤ 2 µg/ml citlivé, ≥ 8 µg/ml rezistentní

Haemophilus spp.: ≤ 8 µg/ml citlivé

Streptococcus spp. včetně S. pneumoniae: ≤ 0,25 µg/ml citlivé, ≥ 1 µg/ml rezistentní

Citlivost

Prevalence získané rezistence u vybraného druhu se může lišit podle zeměpisné lokality a času a

zejména při léčbě těžkých infekcí je vhodné mít k dispozici lokální informace o rezistenci. Podle

potřeby je nutná konzultace s odborníkem v případě, že místní prevalence rezistence je taková, že

povaha agens je přinejmenším u některých typů infekcí nejasná.

Běžně citlivé druhy (rezistence < 10 % ve všech členských státech EU)

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Streptococcus skupina A

Streptococcus skupina B

Streptococcus skupina C, F, G

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella spp.

Anaerobní mikroorga

nismy

Bacteroides spp.

Peptococcus/Peptostreptococcus spp.

Clostridium spp., jiné než C. difficile

Fusobacterium spp.

Jiné mikroorganismy

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Druhy, u nichž může být problémem získaná re

zistence (rezistence

10 % nejméně v 1

členském státě EU)

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus, citlivý na methicilin

Streptococcus pneumoniae*

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Přirozeně rezistentní mikroorganismy

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus spp.

Staphylococcus aureus, rezistentní na methicilin nebo na erythromycin

17/19

Jiné mikroorganismy

Mycobacterium tuberculosis

*Poznámky k rezistenci viz bod “Mechanismy rezistence”

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je klarithromycin rychle a dobře absorbován z gastrointestinálního traktu –

zejména z jejuna – a je při prvním průchodu játry rozsáhle metabolizován. Absolutní biologická

dostupnost tablet klarithromycinu o obsahu 250 mg je přibližně 50 %. Potrava mírně zpomaluje

absorpci, nemá však vliv na rozsah biologické dostupnosti. Proto lze tablety klarithromycinu

podávat

nezávisle

jídle.

Vzhledem

k chemické

struktuře

(6-O-methylerythromycin)

klarithromycin poměrně odolný proti degradaci žaludeční kyselinou. Maximální plazmatické

koncentrace 1-2 µg/ml klarithromycinu byly pozorovány u dospělých po perorálním podání 250

mg dvakrát denně. Po podání 500 mg klarithromycinu dvakrát denně byla maximální plazmatická

koncentrace 2,8 µg/ml.

podání

klarithromycinu

dvakrát

denně

dosáhl

mikrobiologicky

aktivní

hydroxymetabolit maximální plazmatické koncentrace 0,6 µg/ml.

Ustáleného stavu

se dosáhne za

2 dny po podání.

Distribuce

Klarithromycin dobře vstupuje do různých kompartmentů, odhadovaný distribuční objem je 200-

400 l.

Koncentrace

klarithromycinu

v některých

tkáních

jsou

oproti

koncentracím

látky

v krevním

oběhu

několikrát

vyšší.

tkáni

tonzil

v plicní

tkáni

byly

zjištěny

zvýšené

koncentrace. Klarithromycin rovněž proniká do žaludeční sliznice.

Klarithromycin se v terapeutických koncentracích přibližně z 80 % váže na plazmatické proteiny.

Biotransformace a eliminace

Klarithromycin je rychle a rozsáhle metabolizován v játrech. Metabolismus zahrnuje zejména N-

dealkylaci, oxidaci a stereospecifickou hydroxylaci na pozici C 14.

Farmakokinetika klarithromycinu je nelineární z důvodu saturace jaterního metabolismu při

vysokých

dávkách.

Eliminační

poločas

prodloužil

hodin

podání

klarithromycinu dvakrát denně na 5 hodin po podání 500 mg klarithromycinu dvakrát denně.

Poločas aktivního 14-hydroxymetabolitu po podání 250 mg klarithromycinu dvakrát denně má

rozsah 5 až 6 hodin.

Po perorálním podání radioaktivního klarithromycinu se 70-80 % radioaktivity nalézá ve stolici.

Přibližně 20-30 % klarithromycinu se shromažďuje jako nezměněná léčivá látka v moči. Tento

podíl narůstá při zvýšení dávky. Pokud není dávka snížena, zvyšuje porucha funkce ledvin

hladiny klarithromycinu v plazmě.

Celková plazmatická clearance byla odhadována přibližně na 700 ml/min, přičemž renální

clearance je přibližně 170 ml/min.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin: Důsledkem snížené funkce ledvin jsou zvýšené plazmatické hladiny

klarithromycinu a jeho aktivního metabolitu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Ve čtyřtýdenní studii na zvířatech souvisela toxicita klarithromycinu s dávkou a délkou léčby. U

všech druhů byly první příznaky toxicity pozorovány na játrech, kde byly po 14 dnech u psů a

18/19

opic pozorovány léze. Systémové hladiny expozice související s touto toxicitou nejsou podrobně

známy, toxické dávky však byly zřetelně vyšší než terapeutické dávky doporučené u lidí.

Ve studiích s klarithromycinem in vitro nebo in vivo nebyly zjištěny mutagenní účinky.

Studie reprodukční toxicity prokázaly, že podávání klarithromycinu v dávkách 2x vyšších než

jsou klinické dávky u králíků (i.v.) nebo 10x vyšších než jsou klinické dávky u opic (p.o.) měly

za důsledek zvýšenou incidenci spontánních potratů. Tyto dávky souvisely s toxicitou pro matku.

Ve studiích na potkanech nebyla zaznamenána embryotoxicita ani teratogenita. Avšak u potkanů,

kterým byly podávány dávky 150 mg/kg/den, byly pozorovány kardiovaskulární malformace. U

myší byl při dávkách 70x převyšujících klinické dávky pozorován rozštěp patra s proměnlivou

incidencí (3-30 %).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDA

JE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A)

Mikrokrystalická celulosa

Povidon 40

Hydroxid hořečnatý

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Kyselina stearová 95%

Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

Hypromelosa (E 464)

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

Hlinitý lak tartrazinu (E 102)

Hlinitý lak červeně Allura AC (E 129)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Vanilin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Clarithromycin Teva 250 mg:

Průhledný nebo bílý neprůhledný PVC/Al nebo PVC/PVdC/Al blistr.

Velikosti balení: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 120 (10x12) tablet

(klinické balení).

19/19

Clarithromycin Teva 500 mg:

Průhledný nebo bílý neprůhledný PVC/Al nebo PVC/PVdC/Al blistr.

Velikosti balení: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGI

STRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

Clarithromycin Teva 250 mg: 15/613/05-C

Clarithromycin Teva 500 mg: 15/614/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ R

EGISTRACE

Datum první registrace: 28.12.2005

Datum posledního prodloužení registrace: 20.10.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8. 5. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace