Cinryze

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Inhibitor C1 (lidský)
Dostupné s:
Shire Services BVBA
ATC kód:
B06AC01
INN (Mezinárodní Name):
C1 inhibitor (human)
Terapeutické skupiny:
c1-inhibitor, získaný z plazmy, který, Léky používané při hereditárním angioedému
Terapeutické oblasti:
Angioedémy, dědičné
Terapeutické indikace:
Léčby a před postup vzniku angioedému útoky dospělých, dospívajících a dětí (starý 2 roky a více) s dědičného angioedému (HAE). Rutinní prevence záchvatů angioedému u dospělých, dospívajících a dětí (6 let a výše) s těžkou a opakující se ataky dědičného angioedému (HAE), kteří netolerují nebo nejsou dostatečně chráněny ústní prevence, léčbu, nebo u pacientů, kteří jsou nedostatečně podařilo s opakované akutní léčbu.
Přehled produktů:
Revision: 20
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001207
Datum autorizace:
2011-06-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/001207

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

30-03-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

22-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

22-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

22-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

22-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

30-03-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cinryze 500 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Inhibitor C-1 esterasi humanus

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cinryze a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinryze používat

Jak se přípravek Cinryze používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cinryze uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cinryze a k čemu se používá

Přípravek Cinryze obsahuje jako léčivou látku lidskou bílkovinu nazývanou „C1 antiesterasa“.

C1 antiesterasa je přirozeně se vyskytující bílkovina, která je normálně přítomná v krvi. Jestliže máte

v krvi nízké množství C1 antiesterasy nebo C1 antiesterasa nepracuje správně, mohou se vyskytovat

ataky otoků (zvané angioedém). Mezi příznaky může patřit bolest břicha a otoky:

rukou a nohou (od kotníků dolů)

tváří, očních víček, rtů nebo jazyka

hrtanu (laryngu), což může ztěžovat dýchání

pohlavních orgánů

U dospělých a dětí lze přípravkem Cinryze zvýšit množství C1 antiesterasy v krvi, čímž se buď

předejde (před podstoupením lékařských či zubních zákroků) vzniku atak otoku, nebo se ataka zastaví,

pokud již začala.

U dospělých, dospívajících a dětí (ve věku 6 a více let) lze přípravkem Cinryze zvýšit množství C1

antiesterasy v krvi, čímž se rutinně předejde vzniku atak otoku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinryze používat

Nepoužívejte přípravek Cinryze

jestliže jste alergický(á) na C1 antiesterasu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Je důležité, abyste svého lékaře informoval(a), jestliže máte pocit, že jste

někdy měl(a) alergickou reakci na kteroukoli složku přípravku Cinryze.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Cinryze je důležité, abyste svého lékaře informoval(a),

jestliže máte nebo jste měl(a) potíže se srážlivostí krve (trombotické příhody). Je-li toto Váš

případ, budete pozorně sledován(a).

Jestliže se u Vás po podání přípravku Cinryze objeví vyrážky, stísněný pocit na hrudi, sípání

nebo zrychlený tlukot srdce,

okamžitě

informujte svého lékaře. Viz bod 4.

Vyrábí-li se léky z lidské krve nebo plazmy, zavádějí se určitá opatření, která zamezují přenosu

infekce na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby se zajistilo, že budou

vyřazeni možní přenašeči infekce, a vyšetření každé odebrané dávky a poolu plazmy na

přítomnost viru/infekce. Výrobci těchto přípravků také začleňují do procesu zpracování krve

nebo plazmy takové kroky, které viry zničí nebo odstraní. Pokud se léky připravené z lidské

krve nebo plazmy podávají, nelze ani přes tato opatření možnost přenosu infekce zcela vyloučit.

Totéž platí pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a další typy infekcí.

Předpokládá se, že přijatá opatření jsou účinná na obalené viry, jako virus lidské

imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B a hepatitidy C, a na neobalené viry – virus hepatitidy

A a parvovirus B19.

Jestliže pravidelně nebo opakovaně dostáváte přípravky s C1 antiesterasou, které byly vyrobeny

z lidské plazmy, může Vám lékař doporučit, abyste zvážil(a) očkování proti hepatitidě A a B.

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má zdravotní sestra nebo Váš

lékař přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže.

Děti

Přípravek Cinryze není určen pro použití u dětí mladších 6 let věku pro rutinní prevenci atak

angioedému.

Další léčivé přípravky a přípravek Cinryze

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Cinryze. Existují jen omezené informace o

bezpečnosti přípravku Cinryze při podávání v průběhu těhotenství a kojení. Váš lékař s Vámi pohovoří

o rizicích a přínosech používání tohoto léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Cinryze má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Cinryze obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 11,5 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce. To odpovídá 0,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

3.

Jak se přípravek Cinryze užívá

Léčba bude zahájena a vedena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s péčí o pacienty s hereditárním

angioedémem (HAE).

Přípravek Cinryze Vám může připravit a podat lékař nebo sestra. Jestliže Váš lékař rozhodne, že si

můžete lék podávat sám/sama, lékař nebo zdravotní sestra Vás nebo člena Vaší rodiny naučí, jak

připravit a podat injekci přípravku Cinryze. Váš lékař s Vámi nebo členem Vaší rodiny nebo

pečovatelem v pravidelných intervalech zkontroluje způsob přípravy a podání.

Doporučená dávka přípravku Cinryze pro dospělé, dospívající, děti, starší osoby nebo pacienty

s potížemi s ledvinami nebo játry je následující:

Použití u dospělých a dospívajících (12 let a více)

Léčba atak otoku

Přípravek Cinryze v dávce 1000 IU (dvě injekční lahvičky) se podává při první známce ataky

otoku.

Druhou injekci 1000 IU lze podat, pokud se příznaky nezlepší po 60 minutách.

Pokud máte silnou ataku, zejména otok hrtanu (laryngu), nebo pokud se započetí léčby opozdí,

je možné podat druhou dávku o velikosti 1000 IU dříve než za 60 minut po první dávce

v závislosti na Vaší klinické odpovědi.

Přípravek Cinryze se podává nitrožilně (do žíly).

Rutinní prevence atak otoku

Přípravek Cinryze v dávce 1000 IU (dvě injekční lahvičky) se podává při běžné prevenci atak

otoku každé 3 až 4 dny.

Lékař může interval mezi dávkováním přizpůsobit v závislosti na Vaší odpovědi na přípravek

Cinryze.

Přípravek Cinryze se podává nitrožilně (do žíly).

Prevence atak otoku před chirurgickým zákrokem

Přípravek Cinryze v dávce 1000 IU (dvě injekční lahvičky) se podává až 24 hodin před

lékařským, zubařským nebo chirurgickým zákrokem.

Přípravek Cinryze se podává nitrožilně (do žíly).

Použití u dětí

Léčba atak angioedému

Prevence atak angioedému

před zákrokem

Rutinní prevence atak

angioedému

2 až 11 let, >25 kg:

Dávka 1000 IU (dvě injekční lahvičky)

přípravku Cinryze by se měla podat při

prvních známkách ataky otoku.

Druhá dávka 1000 IU se může podat v

případě, že se vaše příznaky nelepší po

60 minutách.

2 až 11 let, 10-25 kg:

Dávka 500 IU (jedna injekční

lahvička) přípravku Cinryze by se

měla podat injekčně při první známce

vzniku ataku otoku.

Druhá injekce 500 IU se může podat v

případě, že se vaše příznaky nelepší po

60 minutách.

2 až 11 let, >25 kg:

Dávka 1000 IU (dvě injekční

lahvičky) přípravku Cinryze

by se měla podat injekcí do

24 hodin před interním,

zubním nebo chirurgickým

zákrokem.

2 až 11 let, 10-25 kg:

Dávka 500 IU (jedna

injekční lahvička) přípravku

Cinryze by se měla podat

injekcí do 24 hodin před

interním, zubním nebo

chirurgickým zákrokem.

6 až 11 let:

Dávka 500 IU (jedna

injekční lahvička)

přípravku Cinryze by se

měla podat každé 3 až 4

dny pro rutinní prevenci

atak otoku.

Dávkovací interval může

upravit Váš lékař

v závislosti na Vaší

odpovědi na podání

přípravku Cinryze.

Rekonstituce a způsob podání

Přípravek Cinryze většinou lékař nebo zdravotní sestra vstřikuje do žíly (intravenózně). Vy nebo Váš

pečovatel/Vaše pečovatelka můžete také podávat přípravek Cinryze jako injekci, avšak pouze tehdy,

absolvujete-li odpovídající instruktáž. Pokud si injekci přípravku Cinryze podáváte sám/sama, vždy jej

používejte přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže Váš lékař rozhodne, že jste vhodný(á) pro takovou domácí léčbu, dá Vám podrobné pokyny.

Budete si muset vést deník, do kterého zaznamenáte každé podání provedené doma, a přinesete ho na

každou návštěvu u lékaře. Vaše injekční technika, příp. injekční technika Vašeho

pečovatele/pečovatelky bude pravidelně kontrolována, aby i nadále byla zajištěna správná manipulace.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

To může zahrnovat reakce alergického typu.

Jestliže po použití tohoto léku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků,

okamžitě

informujte

svého lékaře. Přestože se vyskytují vzácně, mohou být závažné.

Náhlé sípání, dechové potíže, otok očních víček, tváří nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména pokud

postihuje celé tělo).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): bolest hlavy, pocit na zvracení.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): přecitlivělost (hypersenzitivita), závrať,

zvracení, vyrážka, svědění nebo zarudnutí kůže, vyrážka nebo bolest v místě vpichu, horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): vysoká hladina krevního cukru,

krevní sraženiny, bolestivé žíly, návaly horka, kašel, bolest břicha, průjem, šupinatění kůže, otoky a

bolest kloubů, bolest svalů a nepříjemný pocit na hrudi.

Očekává se, že nežádoucí účinky u dospívajících pacientů a dětí jsou podobné jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Cinryze uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekčních

lahvičkách za EXP.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Po rekonstituci roztok přípravku Cinryze okamžitě použijte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cinryze obsahuje

Léčivou látkou je Inhibitor C-1 esterasi humanus vyrobený z plazmy lidských dárců. Jedna injekční

lahvička s práškem obsahuje 500 IU. Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička 500 IU Inhibitor

C-1 esterasi humanus v 5 ml, což odpovídá koncentraci 100 IU/ml. Dvě lahvičky rekonstituovaného

přípravku Cinryze obsahují 1000 IU Inhibitor C-1 esterasi humanus v 10 ml, což odpovídá koncentraci

100 IU/ml.

Celkový obsah bílkovin v rekonstituovaném roztoku je 15 ± 5 mg/ml.

Jedna mezinárodní jednotka (IU) je ekvivalentní množství Inhibitor C-1 esterasi humanus přítomnému

v 1 ml normální lidské plazmy.

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, sacharosa, natrium-citrát, valin, alanin, threonin (viz bod 2).

Rozpouštědlo: voda pro injekci

Jak přípravek Cinryze vypadá a co obsahuje toto balení

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Přípravek Cinryze je bílý prášek v injekční lahvičce.

Po rozpuštění ve vodě pro injekci je roztok čirý a bezbarvý až slabě namodralý.

Jedno balení obsahuje:

2 injekční lahvičky přípravku Cinryze 500 IU, prášek pro přípravu injekčního roztoku

2 injekční lahvičky s vodou pro injekci (každá obsahující 5 ml)

2 přepouštěcí filtry

2 jednorázové 10ml injekční stříkačky

2 soupravy pro venepunkci

2 ochranné podložky

K podání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu (dodávanou v balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

1000 Brusel

Belgie

medinfoEMEA@shire.com

Tel.: +800 66838470

Výrobce

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Vienna

Rakousko

Baxter AG

Industriestrasse 67

1221 Vienna

Rakousko

Shire International Licensing B.V.

Mercuriusplein 11

2132 HA Hoofddorp

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy

na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře:

Rekonstituce a podávání přípravku Cinryze

Rekonstituce, podávání přípravku a zacházení se soupravou pro podání a jehlami se musí provádět

opatrně.

Používejte buď přepouštěcí filtr dodávaný společně s přípravkem Cinryze, nebo komerčně dostupnou

dvojitou jehlu.

K podání přípravku použijte pouze stříkačku bez silikonu (dodávanou v balení).

Příprava a zacházení

Přípravek Cinryze je určen pro intravenózní podání (do žíly) po rekonstituci vodou pro injekci.

Injekční lahvička přípravku Cinryze je pouze na jednorázové použití.

Rekonstituce

Pro dávku 500 IU: je potřebná jedna injekční lahvička s práškem, 1 injekční lahvička s rozpouštědlem,

1 filtrační přepouštěcí prostředek, 1 jednorázová 10ml injekční stříkačka, 1 souprava na venepunkci a

1 ochranná podložka. Uchovávejte zbývající injekční lahvičku a vybavení pro podávání pro další

dávku.

Pro dávku 1000 IU: jsou potřebné dvě injekční lahvičky s práškem, 2 injekční lahvičky

s rozpouštědlem, 2 filtrační přepouštěcí zařízení, 1 jednorázová 10ml injekční stříkačka, 1 souprava na

venepunkci a 1 ochranná podložka.

Jedna injekční lahvička s přípravkem se rekonstituuje v 5 ml vody pro injekci.

Jedna injekční lahvička rekonstituovaného přípravku Cinryze odpovídá dávce 500 IU. Proto

rekonstituujte pouze jednu injekční lahvičku přípravku Cinryze pro jednu dávku 500 IU.

Dvě injekční lahvičky rekonstituovaného přípravku Cinryze odpovídají dávce 1000 IU. Proto se dvě

injekční lahvičky spojí do jedné dávky 1000 IU.

Pracujte na dodané podložce a před provedením následujících kroků si umyjte ruce.

Při rekonstituci je potřeba pracovat asepticky.

Zajistěte, aby injekční lahvička s práškem a injekční lahvička s rozpouštědlem měly pokojovou

teplotu (15 °C – 25 °C).

Uvolněte štítek injekční lahvičky s práškem odtržením perforovaného proužku označeného

otočeným trojúhelníkem.

Odstraňte plastová víčka z injekční lahvičky s práškem a rozpouštědlem.

Zátky otřete desinfekčním tamponem a před použitím je nechte oschnout.

Odstraňte ochranný kryt z krabičky přepouštěcího filtru. Nevyndávejte filtr z krabičky.

Poznámka: přepouštěcí filtr musí být nejdříve připojen k injekční lahvičce s rozpouštědlem před

připojením k injekční lahvičce s práškem, aby se zamezilo porušení vakua uvnitř injekční

lahvičky s práškem. Umístěte injekční lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch a vsuňte

modrý konec přepouštěcího filtru do injekční lahvičky s rozpouštědlem tak, že budete tlačit

hrotem do středu zátky injekční lahvičky s rozpouštědlem, dokud hrot nepronikne dovnitř a filtr

nezapadne na své místo. Přepouštěcí filtr musí být před proděravěním zátkového uzávěru ve

vertikální poloze.

Odstraňte plastovou krabičku z přepouštěcího filtru a vyhoďte ji. Dávejte pozor, abyste se

nedotkli nechráněného konce přepouštěcího filtru.

Umístěte injekční lahvičku s práškem na rovný povrch. Převraťte přepouštěcí filtr a injekční

lahvičku s rozpouštědlem obsahující vodu pro injekci a vsuňte průhledný konec přepouštěcího

filtru do injekční lahvičky s práškem tak, že budete tlačit hrotem do pryžové zátky, dokud hrot

nepronikne dovnitř a filtr nezapadne na své místo. Přepouštěcí filtr musí být před proděravěním

zátkového uzávěru injekční lahvičky s práškem ve vertikální poloze. Vakuum v injekční

lahvičce s práškem nasaje rozpouštědlo. Není-li v injekční lahvičce vakuum, přípravek

nepoužívejte.

Zlehka míchejte injekční lahvičkou s práškem, dokud se všechen prášek nerozpustí. Netřepejte

injekční lahvičkou s práškem. Ujistěte se, že všechen prášek je zcela rozpuštěný.

Odpojte injekční lahvičku s rozpouštědlem tak, že jí otočíte proti směru hodinových ručiček.

Nevyjímejte průhledný konec přepouštěcího filtru z injekční lahvičky s práškem.

Jedna injekční lahvička rekonstituovaného přípravku Cinryze obsahuje 500 IU C1 antiesterasy v 5 ml,

z čehož vyplývá koncentrace 100 IU/ml. Pokračujte na postup podání, pokud pacienti dostanou dávku

500 IU.

Musí se rekonstituovat dvě injekční lahvičky přípravku Cinryze, aby vznikla jedna dávka

(1000 IU/10 ml). Proto zopakujte pokyny 1 až 12 uvedené výše s použitím další krabičky obsahující

přepouštěcí filtr k rekonstituci druhé ze dvou injekčních lahviček s práškem. Nepoužívejte přepouštěcí

filtr opakovaně. Jakmile se dvě injekční lahvičky rekonstituují, pokračujte v podávání pro dávku

1000 IU.

Postup podávání pro dávku 500 IU

Při podávání je potřeba pracovat asepticky.

Po rekonstituci je roztok přípravku Cinryze bezbarvý až slabě namodralý a čirý. Nepoužívejte

přípravek, jestliže je roztok zakalený nebo jinak zabarvený.

Do sterilní 10 ml injekční stříkačky na jedno použití natáhněte potáhnutím pístu přibližně 5 ml

vzduchu.

Připojte stříkačku na vrchní část průhledného konce přepouštěcího prostředku otočením po

směru hodinových ručiček.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

prbezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cinryze 500 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna jednorázová injekční lahvička s práškem obsahuje Inhibitor C1 – esterasi humanus

500 mezinárodních jednotek (IU) vyrobeného z plazmy lidských dárců.

Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička Inhibitor C-1 esterasi humanus 500 IU v 5 ml, což

odpovídá koncentraci 100 IU/ml. Jedna IU je ekvivalentní množství Inhibitor C-1 esterasi humanus

přítomnému v 1 ml normální lidské plazmy.

Celkový obsah bílkovin v rekonstituovaném roztoku je 15 ± 5 mg/ml.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička přípravku Cinryze obsahuje přibližně 11,5 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Bílý prášek.

Rozpouštědlo je čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba a prevence atak angioedému před zákrokem u dospělých, dospívajících a dětí (ve věku 2 a více

let) s hereditárním angioedémem (HAE).

Rutinní prevence atak angioedému u dospělých, dospívajících a dětí (6 let a více) se závažnými a

rekurentními atakami hereditárního angioedému (HAE), kteří netolerují perorální preventivní léčbu

nebo je tato léčba dostatečně nechrání, anebo u pacientů, jejichž ataky jsou neadekvátně zvládány

opakovanou akutní léčbou.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii přípravkem Cinryze je nutno zahájit pod dohledem lékaře se zkušenostmi s péčí o pacienty

s hereditárním angioedémem (HAE).

Dávkování

Dospělí

Léčba atak angioedému

1000 IU přípravku Cinryze při první známce nástupu ataky angioedému.

Druhou dávku 1000 IU lze podat, jestliže odpověď pacienta po 60 minutách nebyla dostatečná.

U pacientů, kteří trpí laryngálními atakami, nebo pokud se započetí léčby opozdí, je možné

podat druhou dávku dříve než za 60 minut.

Rutinní prevence atak angioedému

Pro rutinní prevenci atak angioedému se doporučuje počáteční dávka 1000 IU přípravku

Cinryze každé 3 až 4 dny. Interval dávkování může být nutné upravit podle individuální

odpovědi. Další potřebu pravidelné profylaxe přípravkem Cinryze je nutno posuzovat

pravidelně.

Prevence atak angioedému před zákrokem

1000 IU přípravku Cinryze během 24 hodin před lékařským, stomatologickým nebo

chirurgickým zákrokem.

Pediatrická populace

Dospívající

Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u dospívajících ve věku 12 až 17 let je dávka

stejná jako u dospělých.

Děti

Bezpečnost a účinnost přípravku Cinryze u dětí mladších než 2 roky nebyla stanovena. Údaje

podporující doporučené dávkování u dětí mladších než 6 let jsou velmi omezené. V současnosti

dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 4.8, 5.1 a 5.2.

Léčba atak angioedému

Prevence atak

angioedému před

zákrokem

Rutinní prevence atak

angioedému

2 až 11 let, >25 kg:

1000 IU přípravku Cinryze při prvních

známkách vzniku akutní ataky.

Druhá dávka 1000 IU se může podat v

případě, že pacient nereagoval

adekvátně po 60 minutách.

2 až 11 let, 10-25 kg:

500 IU přípravku Cinryze při první

známce vzniku akutní ataky.

Druhá dávka 500 IU se může podat v

případě, že pacient nereagoval

adekvátně po 60 minutách.

2 až 11 let, >25 kg:

1000 IU přípravku

Cinryze během 24 hodin

před interním, zubním

nebo chirurgickým

zákrokem.

2 až 11 let, 10-25 kg:

500 IU přípravku Cinryze

během 24 hodin před

interním, zubním nebo

chirurgickým zákrokem.

6 až 11 let:

500 IU přípravku Cinryze

každé 3 až 4 dny je

doporučená počáteční dávka

pro rutinní prevenci proti

atakám angioedému.

Dávkovací interval a dávku

může být nutné upravit dle

individuální odpovědi.

Trvající potřeba pro

pravidelnou profylaxi

přípravkem Cinryze by se

měla pravidelně kontrolovat.

Starší pacienti

Žádné zvláštní výzkumy nebyly provedeny. Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u

starších pacientů ve věku 65 let nebo starších je dávka stejná jako u dospělých.

Porucha funkce ledvin nebo jater

Žádné zvláštní výzkumy nebyly provedeny. Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u

pacientů s poruchou ledvin nebo jater je dávka stejná jako u dospělých.

Způsob podání

Pouze intravenózní podání.

Rekonstituovaný přípravek se podává intravenózní injekcí rychlostí 1 ml za minutu.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Trombotické příhody

Trombotické příhody byly hlášeny u novorozenců a kojenců, kteří podstoupili srdeční bypass a při tom

dostávali neschválené (off-label) vysoké dávky jiného přípravku C1 antiesterasy (až

500 jednotek

/kg) k prevenci syndromu zvýšené propustnosti kapilár (capillary leak syndrome).

Podle studie na zvířatech existuje při dávkách vyšších než 200 jednotek

/kg potenciální trombogenní

práh. Pacienty se známými rizikovými faktory pro trombotické příhody (včetně zavedeného katetru) je

třeba pozorně sledovat.

(

)

[Historicky přiřazené hodnoty účinnosti byly vztaženy k vnitřnímu standardu, přičemž 1 jednotka (U) je

ekvivalentní průměrnému množství lidského inhibitoru C1-esterasy (Inhibitor C1 – esterasi humanus)

přítomnému v 1 ml normální lidské plazmy.] Nyní byl zaveden mezinárodní referenční standard, kde IU je také

definována jako množství lidského inhibitoru C1-esterasy (Inhibitor C1 – esterasi humanus) přítomného v 1 ml

normální lidské plazmy.

Přenosná agens

Standardní opatření k prevenci infekcí, které jsou následkem použití léčivých přípravků vyrobených

z lidské krve nebo plazmy, zahrnují výběr dárců, vyšetření jednotlivých odebraných dávek a poolů

plazmy na specifické markery infekce a zařazení účinných výrobních kroků, kterými dojde

k inaktivaci/odstranění virů. Přesto nelze při podávání léčivých přípravků vyrobených z lidské krve

nebo plazmy zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. Totéž platí pro neznámé nebo

vznikající viry a jiné patogeny.

Přijatá opatření se považují za účinná na obalené viry, např. HIV, HBV a HCV, a neobalené viry HAV

a parvovirus B19.

U pacientů, kteří pravidelně/opakovaně dostávají přípravek C1 antiesterasy odvozený z lidské plazmy,

je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (hepatitida A a B).

Hypersenzitivita

Podobně jako u všech biologických přípravků se mohou objevit hypersenzitivní reakce.

Hypersenzitivní reakce mohou mít příznaky podobné atakám angioedému. Pacienty je nutné

informovat, že časné známky hypersenzitivních reakcí zahrnují vyrážku, generalizovanou kopřivku,

pocit tísně na hrudi, sípání, hypotenzi a anafylaxi. Jestliže se tyto příznaky objeví po podání, musí

upozornit svého lékaře. V případě anafylaktických reakcí nebo šoku je třeba zajistit okamžitou

lékařskou péči.

Domácí léčba a samopodání

Existují omezené údaje o použití tohoto léčivého přípravku v domácí péči nebo při samopodání.

Možná rizika spojená s domácí léčbou se vztahují k podání jako takovému, stejně jako ke zvládnutí

nežádoucích účinků, zejména hypersenzitivity. Rozhodnutí o využití domácí léčby by měl u každého

pacienta individuálně učinit ošetřující lékař, který musí zajistit vhodnou instruktáž a v určitých

intervalech překontrolovat techniku podávání.

Pediatrická populace

Trombotické příhody byly hlášeny u novorozenců a kojenců, kteří podstoupili srdeční bypass a při tom

dostávali neschválené (off-label) vysoké dávky jiného přípravku C1 antiesterasy (až

500 jednotek

/kg) k prevenci syndromu zvýšené propustnosti kapilár (capillary leak syndrome).

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 11,5 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 0,5 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje z omezeného množství exponovaných těhotenství neindikují žádné nežádoucí účinky C1

antiesterasy na těhotenství ani na zdraví plodu/novorozeného dítěte. Doposud nejsou k dispozici žádné

relevantní epidemiologické údaje. V reprodukčních studiích na potkanech nebyly pozorovány žádné

účinky léčby na matku ani embryo/plod při hladinách dávek až 28krát převyšujících doporučenou

dávku pro člověka (1000 IU) založenou na průměrné tělesné hmotnosti dospělého 70 kg. Možné riziko

pro člověka není známo.

Proto je možné podávat přípravek Cinryze těhotným ženám pouze při zcela zřejmé indikaci.

Kojení

Není známo, zda se C1 antiesterasa vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené

novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti

léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku

Cinryze.

Fertilita

Žádné specifické studie fertility, časného embryonálního a postnanálního vývoje ani studie

karcinogenity nebyly provedeny (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podle v současnosti dostupných klinických údajů má přípravek Cinryze malý vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Velmi častými nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích po infuzi přípravku Cinryze

byly bolest hlavy a pocit na zvracení.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Frekvence výskytu nežádoucích účinků byly stanoveny ze 2 pivotních placebem kontrolovaných a

2 otevřených studií s 251 pacienty. K přiřazení kategorií frekvence byly použity pouze frekvence

vycházející z výskytu hlášeného v klinických hodnoceních.

Nežádoucí účinky při léčbě přípravkem Cinryze jsou klasifikovány podle tříd orgánových systémů

podle databáze MedDRA a absolutní frekvence v tabulce 1. V každé skupině frekvence výskytu jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence se definují jako velmi časté (≥1/10),

časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (

1/1000 až <1/100), vzácné (

1/10000 až < 1/1000) a velmi

vzácné (<1/10000), a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1. Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a ve zprávách po uvedení na trh

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Časté

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Hyperglykemie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Cévní poruchy

Méně časté

Žilní trombóza, flebitida, pálení v žíle,

návaly horka

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea

Časté

Zvracení

Méně časté

Průjem, bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka, erytém, pruritus

Méně časté

Kontaktní dermatitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Méně časté

Otoky kloubů, artralgie, myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Časté

Vyrážka/erytém v místě vpichu,

bolest v místě infuze, pyrexie

Méně časté

Hrudní diskomfort

Popis vybraných nežádoucích účinků

Mezi hlášeními případů žilní trombózy byla nejčastějším zásadním rizikovým faktorem přítomnost

zavedeného katetru.

Lokální reakce v místě aplikace byly méně časté. V klinických studiích se lokální reakce (popsané

jako bolestivost, modřiny nebo vyrážka v místě vpichu injekce/katetru, pálení v žíle nebo flebitida)

objevily v souvislosti s přibližně 0,2 % infuzí.

Pediatrická populace

V klinických studiích bylo zahrnuto a vystaveno účinkům více než 2500 infuzí přípravku Cinryze 61

specifických pediatrických subjektů (2–5 let, n=3; 6–11 let, n=32; 12–17 let, n=26). U těchto dětí byly

v souvislosti s přípravkem Cinryze zaznamenány pouze tyto nežádoucí účinky: bolest hlavy, nauzea,

pyrexie a erytém v místě infuze. Žádný z těchto nežádoucích účinků nebyl závažný a žádný nevedl

k vysazení léčivého přípravku.

Celkově je bezpečnost a snášenlivost přípravku Cinryze u dětí, dospívajících a dospělých podobná.

Bezpečnost s ohledem na přenosná agens viz bod 4.4.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky používané při hereditárním angioedému, C1 inhibitor získaný z

plazmy, ATC kód: B06AC01.

Mechanismus účinku

C1 antiesterasa je protein z nadrodiny inhibitorů serinových proteáz, též serpinů. Hlavní funkcí

serpinů je regulace aktivity serinových proteáz. C1 antiesterasa je glykoprotein s jedním řetězcem,

který se nachází v plazmě. V maturovaném stavu je tvořen 478 aminokyselinami o zdánlivé

molekulové hmotnosti 105 kD.

C1 antiesterasa inhibuje komplementový systém vazbou C1r a C1s, dvou aktivních podjednotek

enzymu první komponenty klasické dráhy komplementového systému (C1), stejně jako serinové

proteázy asociované s lektinem vázajícím manózu v lektinové dráze. Primárním substrátem

aktivovaného enzymu C1 je C4; není-li C1 inhibován, dojde ke snížení hladin C4. C1 je

nejdůležitějším inhibitorem kontaktní aktivace a reguluje kontaktní systém a vlastní koagulační

kaskádu vazbou na kalikrein a faktor XIIa a jejich inaktivací. Jelikož jsou tyto cesty součástí kaskád

amplifikace enzymu, bez C1 antiesterasy může vést spontánní nebo spouštěčem indukovaná aktivace

těchto cest k nezadržitelné aktivaci a otokům.

Farmakodynamické účinky

V klinických studiích vedlo intravenózní podání přípravku Cinryze k významnému zvýšení

systémových hladin antigenní a funkční C1 antiesterasy do 1 hodiny po podání. Podání C1

antiesterasy zvyšuje sérové hladiny C1 antiesterasy a dočasně obnovuje přirozenou regulaci

kontaktního, komplementového a fibrinolytického systému, čímž kontroluje otékání a náchylnost

k otékání.

Nízké hladiny sérového C4 často korelují s atakami HAE. Léčba přípravkem Cinryze vedla ke zvýšení

hladin C4 za 12 hodin. Existuje statisticky významný (p = 0,0017) rozdíl ve změnách průměrných

hodnot oproti výchozím hodnotám mezi léčenými skupinami za 12 hodin, což dokazuje spojení léčby

přípravkem Cinryze se zvýšením aktivity C4 (Cinryze + 2,9 mg/dl oproti placebu + 0,1 mg/dl).

Klinická účinnost a bezpečnost

Údaje ze dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií (LEVP 2005-

1/A a LEVP 2005-1/B), údaje ze dvou otevřených studií (LEVP 2006-1 a LEVP 2006-4) a 2

pediatrických klinických studií (0624-203 a 0624-301) prokázaly účinnost přípravku Cinryze při léčbě

a prevenci atak angioedému u pacientů s HAE.

Přípravek Cinryze při léčbě atak HAE

Ve studii LEVP 2005-1/A bylo použito randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované

schéma paralelních skupin; bylo randomizováno 71 pacientů s akutními atakami HAE (36 přípravek

Cinryze, 35 placebo). Studie prokázala, že léčba přípravkem Cinryze do 4 hodin od vzniku ataky HAE

vedla k více než dvojnásobnému zkrácení doby do začátku jednoznačné úlevy charakterizujícího

příznaku ataky HAE ve srovnání s placebem (medián 2 hodiny u přípravku Cinryze oproti

> 4 hodinám u placeba, p = 0,048). Léčba přípravkem Cinryze také vedla k více než dvojnásobnému

zkrácení doby do úplné rezoluce ataky HAE ve srovnání s placebem (medián 12,3 hodiny oproti 31,6

hodinám, p = 0,001). Podíl pacientů se začátkem jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku do 4

hodin po podání dávky byl 60 % u přípravku Cinryze a 42 % u placeba (p = 0,062). Žádný z 15

pacientů léčených otevřeně přípravkem Cinryze pro laryngální ataky HAE nevyžadoval intubaci.

V otevřené studii LEVP 2006-1 bylo u 101 pacientů léčeno celkem 609 akutních atak HAE (medián 3

ataky na pacienta; rozmezí 1–57). Do 4 hodin po podání dávky přípravku Cinryze bylo dosaženo

jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku u 87 % atak. U 95 %atak byla pozorována klinická

úleva a/nebo pacienti byli propuštěni domů do 4 hodin. U pacientů s > 1 atakou byl podíl atak

odpovídajících do 4 hodin od podání dávky přípravku Cinryze a doba do odpovědi srovnatelné bez

ohledu na počet léčených atak. Žádný ze 84 samostatných laryngálních atak HAE nevyžadoval po

léčbě přípravkem Cinryze intubaci.

Přípravek Cinryze při rutinní prevenci atak HAE

Ve studii LEVP 2005-1/B bylo použito randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované

schéma se zkříženým uspořádáním; 22 pacientů bylo hodnotitelných z hlediska účinnosti

(randomizováno a léčeno v obou zkřížených obdobích). Studie prokázala, že profylaxe přípravkem

Cinryze vedla k více než dvojnásobnému snížení počtu atak HAE ve srovnání s placebem (průměr 6,3

atak u přípravku Cinryze oproti 12,8 atak u placeba, p < 0,0001). Ataky angioedému byly také méně

závažné v průběhu profylaktické léčby přípravkem Cinryze ve srovnání s placebem (průměrné skóre

závažnosti 1,3 oproti 1,9 nebo 32% redukce, p = 0,0008) a trvaly kratší dobu (průměr 2,1 dne oproti

3,4 dnům nebo 38% redukce, p = 0,0004). Celkový počet dnů s otokem v průběhu profylaktické léčby

přípravkem Cinryze byl nižší ve srovnání s placebem (průměr 10,1 dne oproti 29,6 dnům nebo 66%

snížení, p < 0,0001). Kromě toho bylo na léčbu atak HAE zapotřebí méně infuzí otevřeného přípravku

Cinryze v průběhu léčby přípravkem Cinryze ve srovnání s placebem (průměr 4,7 infuze oproti 15,4

infuzím nebo 70% snížení, p < 0,0001).

V otevřené studii LEVP 2006-4 dostávalo 146 pacientů přípravek Cinryze jako profylaxi HAE

v obdobích o délce od 8 dnů do přibližně 32 měsíců (medián 8 měsíců). Před zařazením hlásili pacienti

střední měsíční míru výskytu atak 3,0 (rozmezí 0,08–28,0). V průběhu profylaktické léčby přípravkem

Cinryze byla tato míra výskytu 0,21 (rozmezí 0–4,56) a 86 % pacientů zaznamenalo v průměru ≤ 1

ataku za měsíc. U pacientů, kteří profylakticky dostávali přípravek Cinryze alespoň 1 rok, zůstala

měsíční míra výskytu na pacienta stále nízká (0,34 ataky za měsíc) ve vztahu k míře výskytu před

studií.

Přípravek Cinryze při prevenci atak HAE před zákrokem

Otevřený přípravek Cinryze byl podán v průběhu 24 hodin celkem před 91 lékařskými, zubařskými

nebo chirurgickými zákroky v klinickém programu (40 zákroků u dětí a 51 zákroků u dospělých). U

98 % zákroků nebyly hlášeny žádné ataky HAE v průběhu 72 hodin po dávce přípravku Cinryze.

Pediatrická populace (věková skupina 6–11 let)

Přípravek Cinryze při léčbě atak HAE

Studie LEVP 2006-1: Dvacet dva pediatrických pacientů bylo léčeno pro 121 akutních atak HAE.

Podíl atak HAE, u nichž se dosáhlo jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku do 4 hodin od

léčby přípravkem Cinryze byl srovnatelný u 22 dětí zařazených do studie (věkové rozmezí 2–17) a

dospělých s 89 %, resp. 86 % atak, při nichž se dosáhlo úlevy.

Studie 0624-203: Devět subjektů (průměrný věk: 6 - 11) bylo zařazeno a dostaly jednu dávku

přípravku Cinryze: 3 subjekty (10 - 25 kg) dostaly 500 jednotek

; 3 subjekty (>25 kg)

1000 jednotek

a 3 subjekty (>25 kg) 1500 jednotek

. Všech 9 (100%) subjektů dosáhlo začátku

jednoznačné úlevy charakterizujícího příznaku během 4 hodin po zahájení léčby přípravkem Cinryze.

Medián intervalu byl 0,5 hodiny (průměr: 0,25-2,5 hodin): 1,25, 0,25 a 0,5 hodin ve skupinách

s 500 jednotkami

, 1000 jednotkami

resp. 1500 jednotkami

přípravku Cinryze. Medián intervalu

pro kompletní ústup ataky HAE pro 9 subjektů byl 13,6 hodin (rozsah: 1,6-102,3 hodin).

Přípravek Cinryze při prevenci atak HAE

Studie LEVP 2006-4: Před zařazením do studie hlásilo 23 dětí (věkové rozmezí 3–17 let) střední

měsíční míru výskytu atak HAE 3,0 (rozmezí 0,5–28,0). V průběhu studie, kdy byly děti profylakticky

léčeny přípravkem Cinryze (1000 jednotek

každé 3 až 7 dnů, s výjimkou 3 letého dítěte, které

dostávalo 500 jednotek

každé 3 až 7 dnů), byla zaznamenána u dětí v různých věkových

podskupinách střední měsíční míra výskytu atak HAE 0,4 (rozmezí 0–3,4) a 87 % dětí byla hlášena

v průměru ≤ 1 ataka za měsíc. Tyto výsledky byly srovnatelné s výsledky získanými u dospělých.

Studie 0624-301: Šest pediatrických pacientů (6 až 11 let věku) bylo zařazeno a randomizováno pro

podávání dvakrát týdně po dobu 12 týdnů ve 2 léčebných sekvencích (500/1000 jednotek

nebo

1000/500 jednotek

) přípravku Cinryze. Obě dávky vedly v podobnou redukci frekvence atak a

ukázaly klinický přínos týkající se závažnosti, trvání a požadavku na akutní léčbu atak.

Pediatrická populace (věková skupina < 6 let)

Pro 3 subjekty mladší než 6 let bylo podávání přípravku Cinryze (500 jednotek

nebo

1000 jednotek

) spojeno se zvýšením hladin C1 INH a klinické účinnosti při akutní léčbě a prevenci

atak. Celkové podání přípravku Cinryze bylo dobře tolerováno.

Ve všech studiích vedlo podávání přípravku Cinryze ke zvýšení hladin antigenní a funkční C1

antiesterasy po infuzi ve srovnání s hodnotami před infuzí u dětí a dospělých.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U pacientů s nesymptomatickým HAE byla provedena randomizovaná, otevřená farmakokinetická

studie paralelních skupin s přípravkem Cinryze. Pacienti dostali buď jednorázovou intravenózní dávku

1000 jednotek

nebo 1000jednotkovou

dávku, po níž následovala za 60 minut další dávka

1000 jednotek

. Průměrné farmakokinetické parametry funkční C1 antiesterasy, které byly získány

z údajů o koncentraci korigovaných vzhledem k výchozí hodnotě, jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2. Průměrné farmakokinetické parametry funkční C1 antiesterasy po podání

přípravku Cinryze

Parametry

Jednotlivá dávka

(1000 jednotek*)

Dvojitá dávka

(dávka 1000 jednotek (U)

následovaná po 60 minutách

druhou 1000jednotkovou

dávkou)

výchozí

(U/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

(U/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

korigovaná vzhledem k

výchozí hodnotě (U/ml)

0,37 ± 0,15 (n = 12)

0,51 ± 0,19 (n = 12)

(hod) [medián (rozmezí)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

(0-t)

(U*hod/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

(0-t)

korigovaná vzhledem k

výchozí hodnotě (U*hod/ml)

24,5 ± 19,1 (n = 12)

39,1 ± 20,0 (n = 12)

Clearance CL (ml/min)

0,85 ± 1,07 (n = 7)

1,17 ± 0,78 (n = 9)

Poločas eliminace (hod)

56 ± 35 (n = 7)

62 ± 38 (n = 9)

n = počet hodnocených subjektů.

* Historicky přiřazené hodnoty účinnosti jsou vyjádřeny v jednotkách (U) vztažených k vnitřnímu

standardu.

Po intravenózním podání jednotlivé dávky přípravku Cinryze pacientům s HAE se v průběhu 1 až 2

hodin sérová koncentrace funkční C1 antiesterasy zdvojnásobila. Maximální koncentrace v séru (C

a plocha pod křivkou závislosti sérové koncentrace na čase (AUC) se zvyšovala od jednotlivé

k dvojité dávce, přestože zvýšení nebylo úměrné dávce. Průměrný poločas eliminace funkční C1

antiesterasy po podání přípravku Cinryze byl 56 hodin u jednotlivé dávky a 62 hodin u dvojité dávky.

Jelikož je C1 antiesterasa endogenní protein lidské plazmy, nepodléhá metabolizaci izoenzymy

cytochromu P450, exkreci ani farmakokinetickým mezilékovým interakcím, které vykazují mnohé

sloučeniny o nízké molekulární hmotnosti. Očekávaným výsledkem metabolismu glykoproteinu je

jeho degradace na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Vzhledem k tomu se neočekává, že by

farmakokinetika a exkrece přípravku Cinryze byly narušeny ledvinovou nebo jaterní poruchou.

Pediatrická populace

Aktivita funkční C1 antiesterasy byla měřena u dětí ve dvou otevřených studiích (viz bod 5.1).

Průměrné zvýšení aktivity funkční C1 antiesterasy oproti výchozí hodnotě měřené 1 hodinu po podání

dávky u dětí ve věku 2 až < 18 let bylo v rozmezí od 20 % do 88 % ve studii LEVP 2006-1 (léčba) a

od 22 % do 46 % ve studii LEVP 2006-4 (prevence) ve srovnání s 21 % až 66 %, resp. 25 % až 32 %

u dospělých. Dvě další studie hodnotily plasmatické hladiny u dětí (6 – 11 let).

Ve studii 0624-203 byl plasmatický antigen C1 INH a funkční aktivita C1 INH u 9 pacientů dosažen

po jedné i.v. dávce 500 jednotek

, 1000 jednotek

nebo 1500 jednotek

přípravku Cinryze na

základě tělesné hmotnosti (viz bod 5.1). Bylo prokázáno zvýšení hladin antigenu C1 INH a funkční

aktivity C1 INH nad výchozí hodnoty po 1 hodině a 24 hodinách po dávce.

Ve studii 0624-301 byl měřen plasmatický antigen C1 INH a funkční aktivita C1 INH u 6 pacientů

před dávkou a 1 hodinu po i.v. podání dvou dávek přípravku Cinryze (500 jednotek

a 1000 jednotek

) každé 3 nebo 4 dny po dobu 12 týdnů. Obě dávky přípravku Cinryze vedly

k relevantním plazmatickým hladinám C1 INH a funkční aktivitou C1 INH.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií obecné toxicity a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Žádné studie genotoxicity nebyly provedeny, protože je

nepravděpodobné, že by učinná látka přímo působila na DNA nebo na jiný chromozomální materiál.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/38663/2017

EMEA/H/C/001207

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Cinryze

antiesterasum-C1 (humanum)

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Cinryze. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Cinryze.

Co je Cinryze a k čemu se používá?

Cinryze je léčivý přípravek, který se používá k léčbě atak angioedému (záchvatů otoku) u dospělých,

dospívajících a dětí ve věku od 2 let s hereditárním (dědičným) angioedémem. Také se používá

k prevenci záchvatů otoků, které mohou být vyvolány lékařským, zubařským či chirurgickým

zákrokem. Pacienti s hereditárním angioedémem trpí záchvatovitým výskytem otoků. Otoky způsobují

nepříjemné pocity a bolest a mohou se objevit kdekoliv na těle, například na obličeji, končetinách nebo

v oblasti střev.

Přípravek Cinryze se používá rovněž k rutinní prevenci u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 6

let, kteří trpí závažnými a častými záchvaty otoku, u nichž není prevence perorálními (ústy

podávanými) léčivými přípravky dostačující, či u pacientů, jejichž záchvaty nejsou adekvátně léčeny.

Přípravek Cinryze obsahuje léčivou látku C1 inhibitor (lidský).

Jak se přípravek Cinryze používá?

Výdej přípravku Cinryze je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena pod dohledem

lékaře se zkušenostmi s léčbou hereditárního angioedému.

Přípravek Cinryze je dostupný ve formě prášku a rozpouštědla, jejichž smícháním vzniká injekční

roztok pro podání do žíly.

Při léčbě záchvatů otoku dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 let s tělesnou hmotností

přesahující 25 kg se pacientům podává 1 000 jednotek při první známce nástupu záchvatu otoku.

Druhou dávku 1 000 jednotek lze podat po jedné hodině, jestliže reakce pacienta není adekvátní, nebo

Cinryze

EMA/38663/2017

strana 2/3

dříve – v případě záchvatů postihujících larynx (hrtan) či pokud se započetí léčby opozdilo. U dětí ve

věku od 2 do 11 let s tělesnou hmotností od 10 do 25 kg se dávka snižuje na 500 jednotek.

V rámci prevence před lékařským, zubařským či chirurgickým zákrokem u dospělých, dospívajících a

dětí ve věku od 2 let s tělesnou hmotností přesahující 25 kg se přípravek Cinryze podává v dávce

1 000 jednotek během 24 hodin před vlastním zákrokem. U dětí ve věku od 2 do 11 let s tělesnou

hmotností od 10 do 25 kg se dávka snižuje na 500 jednotek.

Při rutinní prevenci u dospělých a dospívajících se přípravek Cinryze podává v dávce 1 000 jednotek

každé 3 až 4 dny. U dětí ve věku od 6 do 11 let se dávka snižuje na 500 jednotek. Lékař by měl

pravidelně přehodnocovat potřebu rutinní prevence a může upravit četnost injekcí nebo dávku podle

pacientovy reakce na léčbu.

Lékař může rozhodnout, že injekci mohou podávat ošetřující osoby nebo sami pacienti, pokud jsou

odpovídajícím způsobem zaškoleni.

Jak přípravek Cinryze působí?

Léčivá látka v přípravku Cinryze, lidský C1 inhibitor, je bílkovina získaná z lidské krve.

C1 inhibitor je bílkovina nezbytná k regulaci „komplementového“ a „kontaktního“ systému, což je

skupina krevních bílkovin, které bojují proti infekci a způsobují zánět. Pacienti s nízkými hladinami této

bílkoviny trpí nadměrnou aktivitou těchto dvou systémů, což vede k příznakům otoku. Přípravek

Cinryze se používá jako náhrada chybějícího C1 inhibitoru, čímž se upraví jeho nedostatek a napomůže

se prevenci či léčbě záchvatů otoku.

Jaké přínosy přípravku Cinryze byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Cinryze byl účinnější než placebo při léčbě a prevenci záchvatů otoku ve dvou hlavních

studiích, do kterých byli zařazeni pacienti s hereditárním angioedémem, přičemž ve většině případů se

jednalo o dospělé. V první studii byl přípravek Cinryze nebo placebo (neúčinný přípravek) použit

k léčbě záchvatů otoku u 71 pacientů. Hlavním měřítkem účinnosti v této studii byla doba, za jakou se

u pacienta začaly příznaky onemocnění zmírňovat. Zlepšení do dvou hodin léčby vykázalo více než

50 % pacientů užívajících přípravek Cinryze ve srovnání s 33 % pacientů, kterým bylo podáváno

placebo.

Druhá studie, do které bylo zařazeno 24 pacientů z první studie, zkoumala počet záchvatů během

12týdenního období, ve kterém byl pacientům jako prevence podáván přípravek Cinryze nebo placebo.

Do druhé studie byli vybráni pacienti, kteří trpěli častými záchvaty, v průměru alespoň 2 záchvaty za

měsíc. U pacientů léčených přípravkem Cinryze se během 12týdenního období léčby vyskytlo

v průměru 6,1 otoku ve srovnání s 12,7 otoku u pacientů užívajících placebo.

Společnost poskytla údaje o použití přípravku Cinryze k prevenci záchvatů u 91 dospělých a dětí

s hereditárním angioedémem podstupujících lékařský, chirurgický či zubařský zákrok. Přípravek

Cinryze byl účinný při prevenci záchvatů vyvolaných takovýmto zákrokem, u 98 % zákroků nedošlo

během 72 hodin po zákroku k záchvatu.

Rovněž byly provedeny dvě hlavní studie, do kterých byly zařazeny děti ve věku od 6 do 11 let. V první

studii byl přípravek Cinryze použit k léčbě záchvatů otoku u 9 dětí s hereditárním angioedémem.

Hlavním měřítkem účinnosti v této studii byla doba, za jakou se příznaky u pacienta začaly zmírňovat.

Všem pacientům byl podán přípravek Cinryze a zlepšení se začalo projevovat 4 hodiny po jeho podání.

Cinryze

EMA/38663/2017

strana 3/3

Ve druhé studii byl přípravek Cinryze podán v rámci prevence 6 dětem s hereditárním angioedémem.

Ve srovnání s obdobím před léčbou přípravkem Cinryze byl průměrný počet záchvatů v průběhu 12

týdnů léčby přípravkem Cinryze snížen a záchvaty byly méně závažné, netrvaly tak dlouho a

vyžadovaly méně léčby.

Rovněž byly poskytnuty podpůrné údaje týkající se účinnosti přípravku Cinryze u dětí ve věku od 2 do

5 let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Cinryze?

Jediným častým nežádoucím účinkem pozorovaným ve studiích přípravku Cinryze (zaznamenaným

u 1 až 10 pacientů ze 100) je vyrážka, která není závažná a vyskytuje se obvykle na pažích, hrudníku,

břiše či v místě vpichu injekce. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Cinryze je

uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Cinryze schválen?

Na základě důkazů ze studií dospěl výbor CHMP k závěru, že přínosy přípravku Cinryze převyšují jeho

rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Cinryze?

Společnost, která přípravek Cinryze vyrábí, zajistí, aby ve všech členských státech zdravotničtí

pracovníci, o nichž se předpokládá, že budou přípravek Cinryze předepisovat, obdrželi vzdělávací

balíček s pokynem, že je třeba zajistit, aby ošetřující osoby a pacienti, kteří budou léčivý přípravek

podávat v domácím prostředí, byli náležitě zaškoleni. Pacienti rovněž obdrží školicí leták, který by si

měli uschovat doma.

Společnost navíc povede registr pacientů, aby získala další údaje o dlouhodobé bezpečnosti přípravku a

způsobu jeho používání v praxi.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Cinryze, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Cinryze

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Cinryze platné v celé Evropské unii dne

15. června 2011.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Cinryze je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Cinryze naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace