CINACALCET ARISTO 30MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CINAKALCET-HYDROCHLORID (CINACALCETI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Aristo Pharma GmbH, Berlin
ATC kód:
H05BX01
INN (Mezinárodní Name):
CINACALCET HYDROCHLORIDE (CINACALCET)
Dávkování:
30MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 84; 28
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CINAKALCET
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 118/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls308890/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cinacalcet Aristo 30 mg potahované tablety

Cinacalcet Aristo 60 mg potahované tablety

Cinacalcet Aristo 90 mg potahované tablety

cinacalcetum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny

této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Cinacalcet Aristo a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinacalcet Aristo užívat

3. Jak se Cinacalcet Aristo užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Cinacalcet Aristo uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Cinacalcet Aristo a k čemu se používá

Cinacalcet Aristo kontroluje hladiny paratyroidního hormonu (PTH), vápníku a fosforu ve Vašem těle.

Používá se k léčbě problémů s příštítnými tělísky. Příštítná tělíska jsou čtyři drobné žlázy na krku

v blízkosti štítné žlázy, které produkující hormon zvaný parathormon (PTH).

Cinacalcet Aristo se používá u dospělých:

k léčbě

sekundární

hyperparatyreózy

(zvýšené

funkce

příštítných

tělísek)

u dospělých

se závažným

onemocněním

ledvin,

kteří

potřebují

dialýzu

k odstranění

odpadních

látek

z krve.

ke snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u dospělých pacientů s rakovinou

příštítných tělísek.

ke snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u dospělých pacientů s primární

hyperparatyreózou, u kterých odstranění žláz není možné.

Při primární a sekundární hyperparatyreóze produkují příštítné žlázy příliš mnoho PTH. „Primární“

znamená, že hyperparatyreózu nezpůsobují žádná jiná onemocnění a „sekundární“ znamená, že

hyperparatyreóza je způsobena jiným onemocněním, např. onemocněním ledvin. Jak primární, tak

sekundární hyperparatyreóza může způsobit úbytek vápníku v kostech, což může vést k bolesti kostí a

zlomeninám, k onemocněním srdce a cév, k ledvinovým kamenům, duševním poruchám a kómatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinacalcet Aristo užívat

Neužívejte přípravek Cinacalcet Aristo

jestliže jste alergický(á) na cinakalcet nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

pokud máte nízké hladiny vápníku v krvi. Lékař u Vás bude hladiny vápníku v krvi sledovat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cinacalcet Aristo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Než začnete užívat přípravek Cinacalcet Aristo, upozorněte svého lékaře, pokud máte nebo jste někdy

prodělal(a):

křečové stavy (záchvaty nebo křeče). Riziko vzniku záchvatu křečí je vyšší, pokud se u Vás

vyskytly už v minulosti;

onemocnění jater;

srdeční selhání.

Cinacalcet Aristo snižuje hladiny vápníku. U dospělých a dětí léčených přípravkem Cinacalcet Aristo

byly

hlášeny

život

ohrožující

případy

úmrtí

související

nízkými

hladinami

vápníku

krvi

(hypokalcemie).

Sdělte prosím svému lékaři, pokud se u Vás během léčby přípravkem Cinacalcet Aristo vyskytne

kterýkoli z následujících projevů, jež může být příznakem nízkých hladin vápníku: stahy, záškuby nebo

křeče svalů, necitlivost nebo mravenčení v prstech rukou a nohou nebo kolem úst nebo záchvaty

křečí, zmatenost nebo ztráta vědomí.

Nízké hladiny vápníku mohou mít vliv na srdeční rytmus. Informujte svého lékaře, pokud při užívání

přípravku Cinacalcet Aristo pocítíte neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, pokud máte problémy

se srdečním rytmem, nebo pokud užíváte léky, které způsobují problémy se srdečním rytmem.

Pro více informací viz bod 4.

Během léčby přípravkem Cinacalcet Aristo informujte svého lékaře:

pokud začnete či skončíte s kouřením, neboť to může mít vliv na působení přípravku

Cinacalcet Aristo.

Děti a dospívající

Přípravek Cinacalcet Aristo nesmí užívat děti do 18 let.

Pokud

léčíte

sekundární

hyperparatyreózou, lékař má

kontrolovat

hladiny

vápníku

před zahájením a během léčby přípravkem Cinacalcet Aristo. Informujte svého lékaře, pokud se u Vás

objeví kterákoli z výše uvedených známek nízkých hladin vápníku.

Je důležité, abyste dávku přípravku Cinacalcet Aristo užíval(a) dle pokynů svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Cinacalcet Aristo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léčivé přípravky snižující hladinu vápníku

Přípravek Cinacalcet Aristo nesmíte užívat společně s etelkalcetidem, protože existuje zvýšené riziko

hypokalcemie (nízké hladiny vápníku), je-li přípravek Cinacalcet Aristo podáván s léčivými přípravky

snižujícími hladiny vápníku v krvi.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky.

Níže uvedené léky mohou ovlivnit účinek přípravku Cinacalcet Aristo:

léky používané k léčbě kožních a plísňových infekcí (ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol)

léky používané k léčbě bakteriálních infekcí (telithromycin, rifampicin a ciprofloxacin)

léky používané k léčbě HIV infekce a AIDS (ritonavir)

léky používané k léčbě deprese (fluvoxamin)

Cinacalcet Aristo může ovlivnit účinek následujících léků:

léky používané k léčbě deprese (amitriptylin, desipramin, nortriptylin a klomipramin)

lék používaný k úlevě od kašle (dextromethorfan)

léky používané k léčbě změn srdečního rytmu (flekainid a propafenon)

léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku (metoprolol)

Cinacalcet Aristo s jídlem a pitím

Cinacalcet Aristo se má užívat při jídle nebo krátce po něm.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Podávání přípravku Cinacalcet Aristo těhotným ženám nebylo studováno. V případě těhotenství může

lékař léčbu upravit, protože Cinacalcet Aristo by mohl poškodit nenarozené dítě.

Není známo, zda je Cinacalcet Aristo vylučován do lidského mateřského mléka. Lékař s Vámi probere,

zda máte přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Cinacalcet Aristo.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pacienti užívající přípravek Cinacalcet Aristo hlásili výskyt závratí a křečí. Pokud se

u Vás tyto

nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Cinacalcet Aristo obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Přípravek Cinacalcet Aristo obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se Cinacalcet Aristo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Lékař přesně určí, jaké množství přípravku

Cinacalcet Aristo máte užívat.

Cinacalcet Aristo se užívá ústy při jídle nebo krátce po něm. Tablety se polykají celé a nesmí se žvýkat,

drtit ani dělit.

V průběhu léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev a sledovat léčbu, a bude-li to třeba, dávku

upraví.

Jestliže se léčíte pro sekundární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinacalcet Aristo u dospělých je 30 mg (jedna tableta) jednou

denně.

Jestliže se léčíte pro karcinom příštítných tělísek nebo primární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinacalcet Aristo u dospělých je 30 mg (jedna tableta) dvakrát

denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinacalcet Aristo, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinacalcet Aristo, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři.

Možnými příznaky předávkování jsou necitlivost nebo brnění okolo úst, bolesti svalů nebo svalové

křeče a křečové stavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinacalcet Aristo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinacalcet Aristo, užijte následující dávku jako obvykle.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Oznamte ihned svému lékaři,

pokud začnete pociťovat necitlivosti nebo brnění kolem úst, bolesti svalů nebo svalové křeče

a křečové stavy. Mohou to být známky příliš nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

pokud se u Vás vyskytne otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může působit

problémy s polykáním nebo dýcháním (angioedém).

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

pocit na zvracení a zvracení, které jsou obvykle mírné a netrvají dlouho

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

závrať

pocity necitlivosti nebo brnění (parestezie)

ztráta (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu (nechutenství)

bolest svalů (myalgie)

slabost (astenie)

vyrážka

snížená hladina testosteronu

vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie)

alergické reakce (přecitlivělost)

bolest hlavy

záchvaty křečí

nízký krevní tlak (hypotenze)

infekce horních cest dýchacích

potíže s dýcháním (dušnost)

kašel

zažívací obtíže (dyspepsie)

průjem

bolest břicha, bolest nadbřišku

zácpa

svalové křeče

bolest zad

nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie)

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

kopřivka

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobovat obtíže při polykání nebo

dýchání (angioedém)

neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, které mohou být spojeny s nízkou hladinou

vápníku v krvi (sekundárně při hypokalcemii prodloužení QT intervalu a komorová arytmie)

Po použití přípravku Cinacalcet Aristo došlo u velmi malého počtu pacientů se srdečním selháním

ke zhoršení stavu a/nebo k výskytu nízkého krevního tlaku (hypotenze).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Cinacalcet Aristo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cinacalcet Aristo obsahuje

Léčivou látkou je cinacalcetum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg, 60

mg nebo 90 mg (ve formě cinacalceti hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon mikrokrystalická celulóza, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E 171), triacetin,

makrogol

Jak Cinacalcet Aristo vypadá a co obsahuje toto balení

Cinacalcet Aristo 30 mg potahované tablety:

Téměř bílé až bílé, oválné potahované tablety dlouhé přibližně 10,0 mm a široké 6,3 mm s označením

„30“ na jedné straně.

Cinacalcet Aristo 60 mg potahované tablety:

Téměř bílé až bílé, oválné potahované tablety dlouhé přibližně 12,5 mm a široké 7,9 mm s označením

„60“ na jedné straně.

Cinacalcet Aristo 90 mg potahované tablety:

Téměř bílé až bílé, oválné potahované tablety dlouhé přibližně 14,3 mm a široké 9,0 mm s označením

„90“ na jedné straně.

Cinacalcet Aristo je dodáván v blistrech s potahovanými tabletami 30 mg, 60 mg nebo 90 mg. Jeden

blistr obsahuje 28, 30 nebo 84 tablet a je v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlín

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Cinacalcet Aristo

Dánsko:

Cinacalcet Aristo

Finsko:

Cinacalcet Aristo 30 mg kalvopäälly steiset tabletit

Cinacalcet Aristo 60 mg kalvopäälly steiset tabletit

Cinacalcet Aristo 90 mg kalvopäälly steiset tabletit

Holandsko:

Cinacalcet Aristo 30 mg, filmomhulde tabletten

Cinacalcet Aristo 60 mg, filmomhulde tabletten

Cinacalcet Aristo 90 mg, filmomhulde tabletten

Itálie:

Cinacalcet Aristo

Německo:

Cinacalcet Aristo 30 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 60 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 90 mg Filmtabletten

Norsko:

Cinacalcet Aristo

Polsko:

Cinacalcet Aristo

Portugalsko:

Cinacalcet Aristo

Rakousko:

Cinacalcet Aristo 30 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 60 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 90 mg Filmtabletten

Rumunsko:

Cinacalcet Aristo 30 mg comprimate filmate

Cinacalcet Aristo 60 mg comprimate filmate

Cinacalcet Aristo 90 mg comprimate filmate

Slovenská republika:

Cinacalcet Aristo 30 mg filmom obalené tablety

Cinacalcet Aristo 60 mg filmom obalené tablety

Cinacalcet Aristo 90 mg filmom obalené tablety

Španělsko:

Cinacalcet Aristo 30 mg comprimidos recubiertos noc película EFG

Cinacalcet Aristo 60 mg comprimidos recubiertos noc película EFG

Cinacalcet Aristo 90 mg comprimidos recubiertos noc película EFG

Švédsko:

Cinacalcet Aristo 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Aristo 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Aristo 90 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie:

Cinacalcet Aristo 30 mg film-coated tablets

Cinacalcet Aristo 60 mg film-coated tablets

Cinacalcet Aristo 90 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 3. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls308890/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cinacalcet Aristo 30 mg potahované tablety

Cinacalcet Aristo 60 mg potahované tablety

Cinacalcet Aristo 90 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg, 60 mg nebo 90 mg (ve formě cinacalceti

hydrochloridum).

Pomocné látky se známým účinkem

Cinacalcet Aristo 30 mg potahované tablety

Jedna 30 mg tableta obsahuje přibližně 2 mg laktózy.

Jedna 30 mg tableta obsahuje přibližně 0,05 mg sodíku.

Cinacalcet Aristo 60 mg potahované tablety

Jedna 60 mg tableta obsahuje přibližně 5 mg laktózy.

Jedna 60 mg tableta obsahuje přibližně 0,1 mg sodíku.

Cinacalcet Aristo 90 mg potahované tablety

Jedna 90 mg tableta obsahuje přibližně 7 mg laktózy.

Jedna 90 mg tableta obsahuje přibližně 0,2 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Cinacalcet Aristo 30 mg potahované tablety:

Téměř bílé až bílé, oválné potahované tablety dlouhé přibližně 10,0 mm a široké 6,3 mm s označením

„30“ na jedné straně.

Cinacalcet Aristo 60 mg potahované tablety:

Téměř bílé až bílé, oválné potahované tablety dlouhé přibližně 12,5 mm a široké 7,9 mm s označením

„60“ na jedné straně.

Cinacalcet Aristo 90 mg potahované tablety:

Téměř bílé až bílé, oválné potahované tablety dlouhé přibližně 14,3 mm a široké 9,0 mm s označením

„90“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Sekundární hyperparatyreóza u dospělých

Léčba sekundární hyperparatyreózy (HPT) u dialyzovaných dospělých pacientů v konečném stádiu

onemocnění ledvin.

Podle potřeby může být Cinacalcet Aristo součástí léčebného režimu spolu s vazači fosfátů a/nebo

s deriváty vitaminu D (viz bod 5.1).

Karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza u dospělých

Léčba hyperkalcemie u dospělých pacientů:

s karcinomem příštítných tělísek.

s primární hyperparatyreózou (HPT), u kterých by byla na základě sérových hladin vápníku (podle

příslušného

doporučení

léčbu)

indikována

paratyroidektomie,

nichž

nevhodná

z klinického hlediska nebo je kontraindikována.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Sekundární hyperparatyreóza

Dospělí a starší pacienti (> 65 let)

Doporučovaná počáteční dávka pro dospělé je 30 mg jednou denně. Dávka přípravku Cinacalcet

Aristo se má titrovat každé 2 až 4 týdny do maximální dávky 180 mg jednou denně tak, aby bylo

u dialyzovaných pacientů dosaženo cílové hladiny parathormonu (PTH) 150-300 pg/ml (15,9-31,8

pmol/l) při vyšetřování intaktního PTH (iPTH). Hladina PTH má být vyšetřena nejméně 12 hodin

po podání přípravku Cinacalcet Aristo, s odkazem na aktuální doporučení léčby.

Hladinu PTH je třeba vyšetřit 1 až 4 týdny po zahájení léčby nebo po úpravě dávky přípravku

Cinacalcet Aristo. Dále je třeba PTH kontrolovat přibližně každé 1-3 měsíce během udržovací léčby.

Ke stanovení hladiny PTH lze použít měření intaktního PTH (iPTH) nebo bio-intaktního PTH (biPTH);

léčba přípravkem Cinacalcet Aristo nemění poměr mezi iPTH a biPTH.

Úprava dávky na základě hladin vápníku v séru

Hladiny korigovaného sérového vápníku mají být měřeny a monitorovány a mají být stejné nebo vyšší

než dolní hranice normálního rozmezí před podáním první dávky přípravku Cinacalcet Aristo (viz bod

4.4). Rozmezí normálních hladin vápníku se může lišit v závislosti na metodách, které používá místní

laboratoř.

Hladinu vápníku v séru je třeba často kontrolovat při titraci dávky, vápník v séru má být vyšetřeno

do 1 týdne

po zahájení

léčby

přípravkem

Cinacalcet

Aristo

nebo

po úpravě

dávky.

Po dosažení

udržovací dávky má být hladina vápníku v séru kontrolována přibližně jednou za měsíc. V případě, že

hladiny korigovaného sérového vápníku klesnou pod 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)

a/nebo

objeví

příznaky hypokalcemie, je doporučeno následující opatření:

Korigovaná

sérová

hladina

vápníku

nebo

klinické příznaky hypokalcemie

Doporučení

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a

> 7,5 mg/dl

(1,9

mmol/l),

nebo

při

klinických

příznacích

hypokalcemie

klinického

posouzení

mohou

být

použity

na zvýšení sérové hladiny vápníku vazače fosfátů

obsahující

vápník,

steroly

vitami

a/nebo

úprava

koncentrace

vápníku

dialyzačním

roztoku.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a

> 7,5 mg/dl

(1,9

mmol/l)

nebo

pokud

příznaky

hypokalcemie

Snižte

nebo

přerušte

podávání

přípravku

Cinacalcet Aristo.

přetrvávají i přes snahu zvýšit hladiny sérového

vápníku

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) nebo pokud příznaky

hypokalcemie

přetrvávají

dávku

vitaminu

není možné zvýšit

Přerušte

podávání

přípravku

Cinacalcet

Aristo

dokud

sérové

hladiny

vápníku

nedosáhnou

8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) a/nebo dokud neustoupí

příznaky hypokalcemie.

Léčba má být znovu zahájena použitím druhé

nejnižší dávky přípravku Cinacalcet Aristo.

Pediatrická populace

Cinacalcet Aristo není indikován u dětí a dospívajících. Pro tuto skupinu pacientů jsou k dispozici jiné

lékové formy.

Karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza

Dospělí a starší pacienti (> 65 let)

Doporučovaná počáteční dávka přípravku Cinacalcet Aristo pro dospělé je 30 mg dvakrát denně.

Dávka přípravku Cinacalcet Aristo má být upravována postupným zvyšováním každé 2 až 4 týdny,

od počátečních 30 mg dvakrát denně na 60 mg dvakrát denně až po 90 mg dvakrát denně, případně

90 mg třikrát až čtyřikrát denně tak, aby hladina sérového vápníku klesla k horní hranici normy nebo

pod tuto horní hranici. Maximální dávka užívaná v klinických studiích činila 90 mg čtyřikrát denně.

Hladina vápníku v séru má být vyšetřena během 1 týdne po zahájení léčby nebo úpravě dávky

přípravku Cinacalcet Aristo. Po dosažení udržovací dávky má být sérové vápník kontrolováno každé 2

až 3 měsíce. Při dávkování maximálních dávek přípravku Cinacalcet Aristo má být hladina vápníku

v séru pravidelně kontrolována. Jestliže se nepodařilo udržet klinicky relevantní snížení sérového

vápníku, je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Cinacalcet Aristo (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Cinacalcet Aristo u dětí v léčbě karcinomu příštítných tělísek a

primární hyperparatyreózy nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Porucha funkce jater

Zahajovací dávku není třeba měnit. U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater má

být Cinacalcet Aristo používán s opatrností a během titrace dávky a při pokračující léčbě je třeba

pacienty pečlivě monitorovat (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Perorální podání.

Tablety se mají užívat celé a nemají se žvýkat, drtit nebo dělit.

Přípravek Cinacalcet Aristo se doporučuje užívat při jídle nebo krátce po jídle, neboť studie prokázaly

zvýšenou biologickou dostupnost cinakalcetu, je-li užíván s jídlem (viz bod 5.2).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypokalcemie (viz body 4.2 a 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sérový vápník

U dospělých a pediatrických pacientů léčených přípravkem Cinacalcet Aristo byly zaznamenány život

ohrožující příhody a fatální následky související s hypokalcemií. Hypokalcemie

může

projevit

paresteziemi, bolestmi svalů, svalovými záškuby, tetanií nebo křečemi. Pokles sérového vápníku

může

rovněž

prodloužit

interval,

což

může

vést

ke komorové

arytmii. U pacientů

léčených

cinakalcetem byly sekundárně při hypokalcemii hlášeny případy prodloužení QT intervalu a komorové

arytmie (viz bod 4.8). U pacientů s dalšími rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, jako je

například

známý

vrozený

syndrom

dlouhého

intervalu

nebo

užívání

léků

způsobujících

prodloužení QT intervalu, je třeba opatrnosti.

Vzhledem k tomu, že cinakalcet hladinu sérového vápníku snižuje, je třeba pacienty pečlivě sledovat

kvůli možnému výskytu hypokalcemie (viz bod 4.2). Sérový vápník má být změřen do 1 týdne

po zahájení léčby přípravkem Cinacalcet Aristo nebo po úpravě dávky.

Léčba

přípravkem

Cinacalcet

Aristo

nesmí

být

zahájena

pacientů

s hladinou

vápníku

v séru

pod dolní hranicí normálního rozmezí (korigováno k albuminu).

U dialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kterým byl podáván Cinacalcet Aristo,

mělo přibližně 30 % pacientů minimálně jednu hodnotu sérového vápníku nižší než 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l).

Nedialyzovaní pacienti s chronickým onemocněním ledvin

Cinakalcet není určen pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin, kteří nejsou dialyzováni.

Klinické studie ukázaly, že u dospělých nedialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin

léčených

cinakalcetem

zvýšené

riziko

hypokalcemie

(sérové

hladiny

vápníku

<

mg/dl

[2,1 mmol/l]) v porovnání s dialyzovanými pacienty léčenými cinakalcetem, což může být způsobeno

nižšími výchozími hladinami vápníku a/nebo zbytkovou funkcí ledvin.

Křečové stavy

U pacientů léčených cinacalcetem byly hlášeny případy křečových stavů (viz bod 4.8). Práh pro vznik

křečí se snižuje se signifikantním poklesem hladiny sérového vápníku. Proto mají být u pacientů

léčených

přípravkem

Cinacalcet

Aristo

pečlivě

sledovány

hladiny

sérového

vápníku,

obzvlášť

u pacientů s křečemi v anamnéze.

Hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání

Případy hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání byly hlášeny u pacientů se zhoršenou srdeční

funkcí, u kterých nemohl být zcela vyloučen kauzální vztah k cinakalcetu a které mohly být vyvolány

snížením sérových hladin vápníku (viz bod 4.8).

Souběžné podávání s jinými léčivými přípravky

Přípravek Cinacalcet Aristo je třeba opatrně podávat pacientům, kteří dostávají další léky, o nichž je

známo, že snižují hladiny sérového vápníku. Hladina vápníku v séru se má pečlivě sledovat (viz bod

4.5).

Pacientům, kterým je podáván přípravek Cinacalcet Aristo, se nesmí podávat etelkalcetid. Souběžné

podání může mít za následek těžkou hypokalcemii.

Obecné

Jestliže jsou hladiny PTH trvale sníženy pod přibližně 1,5násobek horní hranice normy stanovené

analýzou iPTH, může vzniknout adynamická kostní choroba. Poklesne-li hladina PTH u pacientů

léčených přípravkem Cinacalcet Aristo pod doporučené cílové rozmezí, je třeba dávku přípravku

Cinacalcet Aristo a/nebo sterolů vitaminu D snížit nebo léčbu vysadit.

Hladiny testosteronu

pacientů

v konečném

stádiu

onemocnění

ledvin

bývají

hladiny

testosteronu

často

snížené.

V klinické studii u dospělých dialyzovaných pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin byly

hladiny volného testosteronu, stanovené po 6 měsících léčby, sníženy průměrně o 31,3 % u pacientů

léčených cinakalcetem a o 16,3 % u pacientů užívajících placebo. V otevřené následné studii nebylo

během tříletého období u pacientů léčených cinakalcetem zjištěno žádné další snížení koncentrace

volného a celkového testosteronu. Klinický význam těchto poklesů sérového testosteronu není znám.

Porucha funkce jater

Vzhledem

k možnosti

až 4násobného

zvýšení

plazmatických

hladin

cinakalcetu

u pacientů

se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace), je nezbytné, aby byl

Cinacalcet Aristo u těchto pacientů podáván s opatrností a léčba probíhala pod přísným lékařským

dohledem (viz body 4.2 a 5.2).

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo

glukózo-galaktózovou malabsorpcí, nemají tento léčivý přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě bez sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé přípravky, o kterých je známo, že snižují hladinu vápníku v séru

Souběžné podávání jiných léčivých přípravků, o nichž je známo, že snižují sérový vápník a cinacalcet,

může vést ke zvýšenému riziku hypokalcemie (viz bod 4.4). Pacienti užívající přípravek Cinacalcet

Aristo nesmějí dostávat etelkalcetid (viz bod 4.4).

Účinek jiných léčiv na cinakalcet

Cinakalcet je částečně metabolizován enzymem CYP3A4. Současné podávání 200 mg ketokonazolu,

silného

inhibitoru

CYP3A4,

dvakrát

denně,

vyvolalo

přibližně

dvojnásobné

zvýšení

hladiny

cinakalcetu. Jestliže pacient užívající přípravek Cinacalcet Aristo zahájí nebo ukončí léčbu silným

inhibitorem (např. ketokonazol, itrakonazol, telithromycin, vorikonazol, ritonavir) nebo induktorem

(např. rifampicin) tohoto enzymu, může být zapotřebí dávkování přípravku Cinacalcet Aristo upravit.

Údaje získané in vitro ukazují, že cinakalcet je částečně metabolizován enzymem CYP1A2. Kouření

indukuje

CYP1A2;

bylo

zjištěno,

clearance

cinakalcetu

byla

u kuřáků

36-38

vyšší

než

u nekuřáků. Působení silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxaminu, ciprofloxacinu) na plazmatické

hladiny cinakalcetu nebylo studováno. Úprava dávky může být nezbytná, jestliže pacient začne nebo

skončí s kouřením nebo pokud byla zahájena či ukončena současná léčba silnými inhibitory CYP1A2.

Uhličitan

vápenatý:

Současné

podávání

uhličitanu

vápenatého

(jednorázová

dávka

1500

neovlivnilo farmakokinetiku cinakalcetu.

Sevelamer: Současné podávání sevelameru (2400 mg třikrát denně) neovlivnilo farmakokinetiku

cinakalcetu.

Pantoprazol: Současné podávání pantoprazolu (80 mg jednou denně) neovlivnilo farmakokinetiku

cinakalcetu.

Účinek cinakalcetu na jiná léčiva

Léčivé přípravky metabolizované enzymem P450 2D6 (CYP2D6): Cinakalcet je silný inhibitor CYP2D6.

Úprava dávkování současně podávaných léků může být nezbytná, je-li Cinacalcet Aristo podáván

s látkami

úzkým

terapeutickým

indexem,

které

individuálně

titrují

jsou

převážně

metabolizovány

prostřednictvím

CYP2D6

(např.

flekainid,

propafenon,

metoprolol,

desipramin,

nortriptylin, klomipramin).

Desipramin: Souběžné podávání 90 mg cinakalcetu jedenkrát denně spolu s 50 mg desipraminu,

tricyklického

antidepresiva,

metabolizovaného

převážně

působením

CYP2D6,

významně

zvýšilo

expozici

desipraminu,

3,6násobně

(90%

interval

spolehlivosti:

3,0;

4,4) u

pacientů

extenzivně metabolizujících cestou CYP2D6.

Dextromethorfan: Opakované dávky 50 mg cinakalcetu zvýšily 11násobně AUC dextromethorfanu

v dávce

30 mg

(primárně

metabolizovaného

působením

CYP2D6)

pacientů

extenzivně

metabolizujících cestou CYP2D6.

Warfarin:

Opakované

perorální

podání

cinakalcetu

neovlivnilo

farmakokinetiku

nebo

farmakodynamiku warfarinu (podle vyšetření protrombinového času a koagulačního faktoru VII).

Absence

účinku

cinakalcetu

na farmakokinetiku

S-warfarinu

nepřítomnost

autoindukce

při opakovaném

podávání

nasvědčuje

tomu,

u člověka

není

cinakalcet

induktorem

CYP3A4,

CYP1A2 ani CYP2C9.

Midazolam: Současné podávání cinakalcetu (90 mg) a perorálního midazolamu (2 mg), který je

substrátem CYP3A4 a CYP3A5, nezměnilo farmakokinetiku midazolamu. Tato data naznačují, že

cinakalcet by neovlivnil farmakokinetiku tříd léků metabolizovaných CYP3A4 a CYP3A5, jako jsou

některá imunosupresiva, včetně cyklosporinu a takrolimu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou

dispozici

klinické

údaje

podávání

cinakalcetu

ženám

během

těhotenství.

Studie

na zvířatech nenaznačují přímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, porod nebo postnatální vývoj.

Studie

na březích

potkanech

králících

neprokázaly

žádné

známky

toxicity

na embryo/plod

s výjimkou

poklesu

hmotnosti

plodu

u potkanů

při dávkách

toxických

pro samici

(viz

5.3).

Cinacalcet

Aristo

se má

během

těhotenství

užívat

pouze

tehdy,

pokud

potencionální

přínos

ospravedlňuje možné riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda je cinakalcet u člověka vylučován do mateřského mléka. U potkanů je cinakalcet

vylučován do mateřského mléka s vysokým poměrem mléko:plazma. Rozhodnutí o tom, zda přerušit

kojení nebo terapii přípravkem Cinacalcet Aristo, je třeba učinit po pečlivém zvážení poměru přínosu

a rizika.

Fertilita

Nejsou k dispozici klinické údaje týkající se účinku cinakalcetu na fertilitu. Ve studiích na zvířatech

nebyly účinky na fertilitu pozorovány.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Závratě a záchvaty křečí, které mohou mít zásadní vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, byly

hlášeny u pacientů užívajících cinacalcet (viz bod 4.4).

4.8 Nežádoucí účinky

a) Souhrn bezpečnostního profilu

Sekundární hyperparatyreóza, karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza

Na základě dostupných údajů od pacientů užívajících cinakalcet v placebem kontrolovaných studiích a

jednoramenných studiích byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky nauzea a zvracení. Nauzea a

zvracení byly lehké až středně těžké a u většiny pacientů přechodného charakteru.

Přerušení terapie kvůli výskytu nežádoucích účinků bylo především z důvodu nauzey a zvracení.

b) Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí

účinky,

které

alespoň

pravděpodobně

přisoudit

následkům

léčby

cinakalcetem

v placebem kontrolovaných studiích a jednoramenných studiích na podkladě prokázaného stanovení

příčinných souvislostí, jsou uvedeny níže za použití konvenčního dělení: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné

(< 1/10000).

Frekvence výskytu nežádoucích účinků z kontrolovaných klinických studií a po uvedení přípravku

na trh je:

Třídy

orgánových

systémů

podle MedDRA

Frekvence výskytu

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Časté*

Hypersenzitivní reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie

Snížená chuť k jídlu

Poruchy nervového systému

Časté

Křeče†

Závratě

Parestezie

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Není známo*

Zhoršení srdečního selhání†

Prodloužení

intervalu

komorová arytmie sekundárně

při hypokalcemii†

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze

Respirační,

hrudní

mediastinální poruchy

Časté

Infekce horních cest dýchacích

Dyspnoe

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea

Zvracení

Časté

Dyspepsie

Průjem

Bolest břicha

Bolest nadbřišku

Zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie

Svalové křeče

Bolest zad

Celkové

poruchy

reakce

v místě aplikace

Časté

Astenie

Vyšetření

Časté

Hypokalcemie†

Hyperkalemie

Snížené hladiny testosteronu†

†viz bod 4.4

*viz bod c

c) Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypersenzitivní reakce

Po uvedení

cinacalcetu na trh byly zaznamenány hypersenzitivní reakce zahrnující angioedém a

kopřivku. Frekvenci jednotlivých účinků včetně angioedému a kopřivky nelze z dostupných údajů

odhadnout.

Hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání

U pacientů se zhoršenou srdeční funkcí léčených cinakalcetem byly v postmarketingovém sledování

bezpečnosti hlášeny idiosynkratické případy hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání. Frekvenci

těchto účinků nelze z dostupných údajů odhadnout.

Prodloužení QT intervalu a komorová arytmie sekundárně při hypokalcemii

Po uvedení cinakalcetu na trh bylo zaznamenáno prodloužení QT intervalu a komorová arytmie

sekundárně při hypokalcemii, jejich frekvenci nelze z dostupných údajů určit (viz bod 4.4).

d) Pediatrická populace

Cinacalcet Aristo není určen pro děti a dospívající. V klinické studii u pediatrické populace byl hlášen

fatální případ u pacienta se závažnou hypokalcémií (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Dávky

titrované

do výše

300 mg

jednou

denně

byly

podávány

dospělým

pacientům,

kteří

podstoupili dialýzu, bez nežádoucích účinků. Denní dávka 3,9 mg/kg byla předepsána pediatrickému

pacientovi, který podstoupil dialýzu v klinické studii s následnou mírnou bolestí žaludku, nauzeou a

zvracením.

Předávkování cinakalcetem může vyvolat hypokalcemii. V případě předávkování je třeba pacienta

sledovat kvůli možným známkám a příznakům hypokalcemie, terapie má být symptomatická a

podpůrná.

Vzhledem

k vysoké

vazebné

schopnosti

cinakalcetu

na bílkoviny

není

hemodialýza

při předávkování účinná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva ovlivňující homeostázu vápníku, jiné antiparatyreoidální látky.

ATC kód: H05BX01.

Mechanismus účinku

Receptory citlivé na vápník na povrchu hlavních buněk příštítných tělísek jsou hlavním regulátorem

sekrece

PTH.

Cinakalcet

kalcimimetikum

přímo

snižující

hladinu

zvyšováním

citlivosti

receptoru citlivého na vápník na extracelulární vápník. Pokles PTH je doprovázen poklesem hladiny

vápníku v séru.

Snížení hladiny PTH koreluje s koncentrací cinakalcetu.

Po dosažení ustáleného stavu zůstávají koncentrace vápníku v séru během intervalu mezi dávkami

konstantní.

Sekundární hyperparatyreóza

Dospělí

Byly provedeny tři 6měsíční, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie, kterých

se zúčastnili dialyzovaní pacienti s neléčenou sekundární hyperparatyreózou (n=1136). Demografické

a základní vstupní znaky byly reprezentativní pro populaci dialyzovaných pacientů se sekundární

hyperparatyreózou. Průměrná výchozí hladina iPTH ve všech 3 studiích, byla 733 pg/ml (77,8 pmol/l)

ve skupinách užívajících cinakalcet a 683 pg/ml (72,4 pmol/l) ve skupinách užívajících placebo. 66 %

pacientů užívalo při vstupu do studie deriváty vitaminu D a více než 90 % užívalo vazače fosfátů.

Signifikantní pokles iPTH, součinu sérového vápníku a fosforu (Ca x P), vápníku a fosforu, byl

zaznamenán u pacientů léčených cinakalcetem ve srovnání s pacienty léčenými placebem, kterým

byla poskytnuta standardní péče. Tyto výsledky byly konzistentní ve všech 3 studiích. V jednotlivých

studiích bylo cílového parametru (definovaného jako podíl pacientů s hladinou iPTH ≤ 250 pg/ml (≤

26,5 pmol/l)) dosaženo u 41 %, 46 %, resp. 35 % pacientů užívajících cinakalcet ve srovnání s 4 %, 7 %,

resp. 6 % pacientů užívajících placebo. Snížení hladiny iPTH o ≥ 30 % bylo dosaženo přibližně u 60 %

pacientů, kteří užívali cinakalcet, a tento účinek byl konzistentní u celého spektra výchozích hladin

iPTH. Průměrný pokles sérového Ca x P, vápníku a fosforu v jednotlivých studiích byl 14 %, 7 %, resp.

8 %.

Pokles iPTH a Ca x P přetrvával po dobu až 12 měsíců léčby. Cinakalcet snižoval iPTH, Ca x P, hladinu

vápníku a fosforu bez ohledu na výchozí hladiny iPTH nebo Ca x P, způsob dialýzy (peritoneální

dialýza versus hemodialýza), trvání dialýzy, nebo zda pacient užíval steroly vitaminu D, či nikoli.

Snížení

hladiny

bylo

spojeno

s nesignifikantním

poklesem

markerů

kostního

metabolismu

(specifická kostní alkalické fosfatáza, N-telopeptid, obměna kostní hmoty [bone turnover] a kostní

fibróza). Podle post-hoc analýzy souhrnných údajů za 6 a 12 měsíců klinických studií byl Kaplan-

Meierův

odhad

pro zlomeniny

kostí

paratyreoidektomie

nižší

ve skupině

užívající

cinakalcet

ve srovnání s kontrolní skupinou.

Klinické studie u nedialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) a sekundární

hyperparatyreózou

ukázaly,

těchto

pacientů

cinakalcet

snížil

hladiny

podobně

jako

u dialyzovaných

pacientů

v konečném

stádiu

onemocnění

ledvin

(ESRD)

se sekundární

hyperparatyreózou. Nicméně účinnost, bezpečnost, optimální dávkování a léčebné cíle u pacientů s

renálním selháním před dialýzou nebyly stanoveny. Tyto studie ukazují, že pacienti s chronickým

onemocněním ledvin, kteří nejsou dialyzováni a užívají cinakalcet, jsou více ohroženi hypokalcemií,

než cinakalcetem léčení pacienti v konečném stádiu onemocnění ledvin (ESRD), kteří jsou dialyzováni,

což může být způsobeno nižšími výchozími hladinami vápníku a/nebo přítomností zbytkové funkce

ledvin.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) byla randomizovaná,

dvojitě

zaslepená

klinická

studie,

která

u 3883

dialyzovaných

pacientů

se sekundární

hyperparatyreózou a chronickým onemocněním ledvin hodnotila, zda léčba cinakalcetem ve srovnání

s placebem

snižuje

riziko

úmrtí

ze všech

příčin

kardiovaskulárních

příhod.

Studie

nedosáhla

primárního cíle, tj. neprokázala snížení rizika úmrtí ze všech příčin nebo kardiovaskulárních příhod,

které zahrnovaly infarkt myokardu, hospitalizaci pro nestabilní anginu pectoris, srdeční selhání nebo

periferní

vaskulární

příhodu

0,93;

0,85;

1,02;

0,112).

Po úpravě

na výchozí

charakteristiky byl HR v sekundární analýze pro primární složený cíl 0,88; 95% CI: 0,79; 0,97.

Karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza

V jedné studii užívalo cinakalcet 46 dospělých pacientů (29 s karcinomem příštítných tělísek a 17

s primární

závažnou

hyperkalcemií,

u kterých

paratyroidektomie

selhala

nebo

byla

kontraindikována) po dobu až 3 let (průměrně 328 dní u pacientů s karcinomem příštítných tělísek a

průměrně 347 dní u pacientů s primární HPT). Cinakalcet byl podáván v dávkách od 30 mg dvakrát

denně až po dávku 90 mg čtyřikrát denně. Primárním cílovým parametrem studie byl pokles hladiny

sérového vápníku o ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l). U pacientů s karcinomem příštítných tělísek poklesla

průměrná

hladina

sérového

vápníku

14,1 mg/dl

na 12,4 mg/dl

(z 3,5 mmol/l

na 3,1 mmol/l),

zatímco

u pacientů

s primární

sérové

hladiny

vápníku

klesaly

z 12,7 mg/dl

na 10,4 mg/dl

(z 3,2 mmol/l na 2,6 mmol/l). U osmnácti (18) z 29 pacientů (62 %) s karcinomem příštítných tělísek a

u 15 ze 17 pacientů (88 %) s primární HPT bylo dosaženo snížení sérového vápníku o ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25

mmol/l).

Do 28týdenní placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 67 dospělých pacientů s primární HPT,

kteří splnili kritéria pro paratyroidektomii na základě korigovaných celkových sérových hladin vápníku

(> 11,3 mg/dl

(2,82 mmol/l)

≤ 12,5 mg/dl

(3,12 mmol/l)),

kteří

nemohli

paratyroidektomii

podstoupit. Podávání cinakalcetu bylo zahájeno dávkou 30 mg dvakrát denně, která byla titrována

k udržení korigované celkové koncentrace sérového vápníku v normálním rozmezí. Signifikantně vyšší

procento

pacientů

léčených

cinakalcetem

dosáhlo

průměrné

korigované

celkové

koncentrace

sérového vápníku ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) a poklesu průměrné korigované celkové koncentrace

sérového

vápníku

≥ 1 mg/dl

(0,25 mmol/l)

oproti

výchozím

hodnotám

ve srovnání

s pacienty

na placebu (75,8 % versus 0 %, resp. 84,8 % versus 5,9 %).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním

podání

přípravku

Cinacalcet

Aristo

dosáhne

cinakalcet

maximální

plazmatické

koncentrace

přibližně

za 2

hodin.

Na podkladě

srovnávacích

studií

absolutní

biologická

dostupnost

cinakalcetu

podávaného

nalačno

odhadována

na 20-25 %.

Podání

přípravku

Cinacalcet Aristo současně s jídlem vede ke vzestupu biologické dostupnosti cinakalcetu přibližně

o 50-80 %. Zvýšení plazmatických koncentrací cinakalcetu je obdobné, bez ohledu na obsah tuků

ve stravě.

Při dávkách nad 200 mg byla absorpce saturována, pravděpodobně důsledkem špatné rozpustnosti.

Distribuce

Distribuční objem je vysoký (přibližně 1000 litrů) a ukazuje na extenzivní distribuci. Cinakalcet se váže

přibližně z 97 % na plazmatické bílkoviny a do erytrocytů proniká minimálně.

Po absorpci se koncentrace cinakalcetu snižuje bifázicky s počátečním poločasem přibližně 6 hodin a

terminálním poločasem 30-40 hodin. Ustáleného stavu hladin cinakalcetu je dosaženo během 7 dní

s minimální akumulací. Farmakokinetika cinakalcetu se nemění s časem.

Biotransformace

Cinakalcet je metabolizován různými enzymy, převážně CYP3A4 a CYP1A2 (podíl CYP1A2 nebyl

klinicky specifikován). Hlavní metabolity v oběhu jsou inaktivní.

Podle

údajů

získaných

in

vitro

cinakalcet

silný

inhibitor

CYP2D6,

v klinicky

dosažených

koncentracích neinhibuje jiné CYP enzymy včetně CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4 ani

neindukuje CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A4.

Eliminace

podání

radioaktivně

značené

dávky

75 mg

zdravým

dobrovolníkům

cinakalcet

rychle

extenzivně metabolizován oxidací a následnou konjugací. Převládající cestou eliminace radioaktivity

bylo vylučování metabolitů ledvinami. Asi 80 % dávky se objevilo v moči a 15 % ve stolici.

Linearita/nelinearita

Hodnoty AUC a Cmax cinakalcetu se zvyšují přibližně lineárně v rozmezí dávek 30 až 180 mg jednou

denně.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

Krátce po podání dávky se hladina PTH začíná snižovat až na minimální hodnotu přibližně za 2 až 6

hodin po podání dávky, což odpovídá C

cinakalcetu. Poté, co hladiny cinakalcetu začnou klesat, se

hladiny

zvyšují

do 12

hodin

po podání

dávky

potom

suprese

zůstává

přibližně

konstantní až do konce dávkovacího intervalu jedenkrát denně. V klinických studiích s cinacalcetem

byly hladiny PTH měřeny na konci dávkovacího intervalu.

Starší

pacienti:

Nebyly

zjištěny

žádné

klinicky

relevantní

rozdíly

ve farmakokinetice

cinakalcetu

v závislosti na věku.

Porucha funkce ledvin: Farmakokinetický profil cinakalcetu u pacientů s lehkou, středně těžkou a

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

u pacientů

hemodialýze

nebo

s peritoneální

dialýzou,

srovnatelný s profilem zdravých dobrovolníků.

Porucha funkce jater: Lehká porucha funkce jater znatelně neovlivnila farmakokinetiku cinakalcetu.

Ve srovnání s jedinci s normální funkcí jater byla průměrná AUC cinakalcetu přibližně 2násobně vyšší

u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater a přibližně 4násobně vyšší u pacientů s těžkou

poruchou

funkce

jater.

Průměrný

poločas

cinakalcetu

prodloužen

o 33 %,

respektive

70 %

u pacientů se středně těžkou, respektive těžkou poruchou funkce jater. Porucha funkce jater nemá

vliv na vazbu cinakalcetu na bílkoviny plazmy. Vzhledem k tomu, že se dávkování titruje u každého

pacienta individuálně podle ukazatelů bezpečnosti a účinnosti, u pacientů s poruchou funkce jater

žádná další úprava dávky není nutná (viz body 4.2 a 4.4).

Pohlaví: Clearance cinakalcetu může být u žen nižší než u mužů. Vzhledem k tomu, že dávka se titruje

u každého pacienta individuálně, není nutné dávku dále upravovat podle pohlaví pacienta.

Pediatrická populace: Farmakokinetika cinakalcetu byla studována u dětských dialyzovaných pacientů

s ESRD ve věku 3 až 17 let. Po jednorázových a opakovaných perorálních dávkách cinakalcetu

jedenkrát denně byly plazmatické koncentrace cinakalcetu (hodnoty C

po normalizaci

dle dávky a hmotnosti) podobné jako u dospělých pacientů.

Byla

provedena

populační

farmakokinetická

analýza

cílem

vyhodnotit

účinky

demografických

charakteristik. Tato analýza neprokázala významný vliv věku, pohlaví, rasy, tělesného povrchu a

tělesné hmotnosti na farmakokinetiku cinakalcetu.

Kouření: Clearance cinakalcetu je u kuřáků vyšší než u nekuřáků, pravděpodobně v důsledku indukce

metabolismu zprostředkovaného enzymem CYP1A2. Jestliže pacient začne nebo skončí s kouřením,

plazmatické hladiny cinakalcetu se mohou změnit a může být nezbytné upravit dávku léku.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cinakalcet neměl teratogenní účinky u králíků, kterým byl podáván 0,4násobek (na podkladě AUC)

maximální dávky pro člověka (180 mg denně). U potkanů nevyvolal teratogenní účinky 4,4násobek

(na podkladě AUC) maximální dávky užívané pro sekundární hyperparatyreózu. Nebyly zjištěny žádné

účinky na fertilitu obou pohlaví při podávání až 4násobku maximální dávky pro člověka – 180 mg/den

(bezpečný limit pro malou skupinu pacientů užívajících maximální klinickou dávku 360 mg denně by

byl přibližně poloviční ve srovnání s výše uvedenou podanou dávkou).

U březích samic potkanů byl při nejvyšších dávkách pozorován mírný pokles tělesné hmotnosti a

příjmu potravy. Pokles hmotnosti plodu byl zjištěn u potkanů při dávkách

vyvolávajících

těžkou

hypokalcemii. Bylo prokázáno, že cinakalcet prochází placentární bariérou u králíků.

Nebyl zjištěn žádný genotoxický nebo karcinogenní potenciál cinakalcetu. Bezpečné hranice podle

toxikologických studií jsou nízké kvůli hypokalcemii, která byla pozorována u zvířat a která limituje

dávku. V toxikologických studiích s podáváním opakovaných dávek a ve studiích karcinogenity u

hlodavců

pozorován

výskyt

katarakty

zakalení

čočky.

Tento

však

nebyl

zaznamenán

ve studiích u psů ani opic,

ani v humánních klinických studiích, ve kterých byl sledován vznik

katarakty. Je známo, že katarakty se mohou vyskytnout u hlodavců jako následek hypokalcemie.

Ve studiích in vitro byly zjištěny hodnoty IC50 pro serotoninový přenašeč 7násobně vyšší a pro K

kanály 12násobně vyšší než EC

pro receptor citlivý na vápník získaná za stejných experimentálních

podmínek. Klinický význam není znám, avšak možnost účinku cinacalcetu na tyto sekundární cíle

nelze zcela vyloučit.

Ve studiích

toxicity

u mladých

psů

byly

pozorovány

tremor

v důsledku

poklesu

vápníku

v séru,

zvracení, snížení a zvýšení tělesné hmotnosti, snížený počet erytrocytů, mírné snížení parametrů

kostní denzitometrie, reverzibilní rozšíření růstových destiček dlouhých kostí a histologické lymfoidní

změny (omezené na hrudní dutinu a připisované chronickému zvracení). Všechny tyto účinky byly

pozorovány

při systémové

expozici,

na podkladě

AUC,

odpovídající

přibližně

expozici

pacientů

maximální dávce pro léčbu sekundární HPT.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Krospovidon

Mikrokrystalická celulóza

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Natrium- stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety:

Hypromelóza

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E 171)

Triacetin

Makrogol

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Cinacalcet Aristo je dodáván v PVC/PVDC/Al s potahovanými tabletami 30 mg, 60 mg nebo 90 mg.

Jeden blistr obsahuje 28, 30 nebo 84 tablet a je v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlín

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Cinacalcet Aristo 30 mg potahované tablety: 56/118/18-C

Cinacalcet Aristo 60 mg potahované tablety: 56/119/18-C

Cinacalcet Aristo 90 mg potahované tablety: 56/120/18-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 8. 2019

10. DATUM REVIZE TEXTU

14. 3. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace