CIDOFOVIR 75MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CIDOFOVIR (CIDOFOVIRUM)
ATC kód:
J05AB12
INN (Mezinárodní Name):
CIDOFOVIR (CIDOFOVIR)
Dávkování:
75MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X5ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CIDOFOVIR
Stav Autorizace:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.
Datum autorizace:
2020-05-20

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického

léčebného programu. Příbalová informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program.

Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cidofovir 75 mg / ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Tento přípravek

podléhá dalšímu sledování. To umožní

rychlé

získání

nových

informací

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cidofovir a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cidofovir používat

Jak se přípravek Cidofovir používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cidofovir uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cidofovir a k čemu se používá

Cidofovir se používá k léčbě oční infekce zvané CMV retinitida u pacientů s AIDS (syndrom

získané imunodeficience).

Cidofovir nevyléčí infekci CMV retinitidy, ale může zlepšit Váš stav

oddálením progrese onemocnění.

Bezpečnost a účinnost cidofoviru nebyla prokázána u jiných nemocí než CMV retinitidy u pacientů s

AIDS.

Cidofovir musí být podáván zdravotnickým pracovníkem (lékařem nebo zdravotní sestrou) v nemocnici.

Co je to CMV retinitida?

CMV retinitida je oční infekce způsobená virem zvaným cytomegalovirus (CMV). CMV postihuje

sítnici oka a může způsobit ztrátu zraku a případně vést až ke slepotě. Pacienti s AIDS mají vysoké

riziko rozvoje CMV retinitidy nebo jiných forem CMV onemocnění, jako je kolitida (zánět tlustého

střeva). Léčba CMV retinitidy je nezbytná, aby se snížila možnost oslepnutí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cidofovir používat

Nepoužívejte přípravek Cidofovir:

jestliže jste alergický(á)

na cidofovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže jste někdy měla onemocnění ledvin

jestliže nemůžete užívat přípravek probenecid

, vzhledem k těžké alergii na probenecid nebo

jiné přípravky obsahující sulfanilamid (např. sulfamethoxazol).

Pokud se Vás něco z výše jmenovaného týká, informujte svého lékaře.

Přípravek Cidofovir Vám

nesmí být podáván.

Upozornění a opatření

Před použitím cidofoviru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Poškození ledvin je hlavním nežádoucím účinkem při léčbě cidofovirem.

Proto je nutné, aby

Váš lékař pečlivě sledoval, zejména pokud již máte problémy s ledvinami nebo jste na hemodialýze.

Jestliže máte diabetes mellitus.

Cidofovir se musí u diabetiků podávat s opatrností vzhledem k

možnému zvýšenému riziku vzniku nízkého tlaku v oku (

oční hypotonie

Během léčby cidofovirem musíte docházet na pravidelné oční vyšetření

, kvůli možnému vzniku

podráždění, zánětu nebo otoku oka.

Jakmile se u Vás objeví bolest, zarudnutí nebo svědění oka nebo

změny zraku, informujte neprodleně svého lékaře.

Cidofovir způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a snížení počtu spermií (

hypospermii

). I když tento

nález nebyl pozorován v klinických studiích s cidofovirem, mohou se tyto změny objevit u lidí a

způsobit tak neplodnost.

U mužů je nezbytné během léčby cidofovirem a 3 měsíce po jejím ukončení

používat bariérovou metodu antikoncepce.

Cidofovir není určen k léčbě HIV infekce. Přípravek Cidofovir nezabrání přenosu HIV infekce na další

osoby,

je tedy nutné pokračovat v preventivních opatřeních k zabránění přenosu HIV infekce

Děti

Cidofovir nebyl u dětí studován.

Tento přípravek proto nesmí být používán u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek Cidofovir

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích

, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,

protože mohou mít vliv na účinek cidofoviru nebo probenecidu a naopak.

Je velmi důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte jiné léky, které mohou poškodit ledviny.

Mezi ně patří:

přípravky obsahující tenofovir, které se používají k léčbě HIV-1 infekce a/nebo chronické infekce

hepatitidy B, aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (na bakteriální infekce)

amfotericin B (na plísňovou infekci)

foscarnet (na virovou infekci)

adefovir (na HBV infekci)

Podávání těchto přípravků musí být ukončeno

nejméně 7 dní

před podáním cidofoviru.

Probenecid může vzájemně interagovat s jinými přípravky často používanými při léčbě AIDS nebo

nemocí souvisejících s AIDS, jako je zidovudin (AZT). Pokud užíváte zidovudin, poraďte se svým

lékařem, zda dočasně vysadit zidovudin nebo snížit dávku zidovudinu o 50 % ve dnech, kdy dostáváte

cidofovir a probenecid.

Možnost vzájemného ovlivnění mezi cidofovirem a inhibitory anti-HIV proteáz nebyla studována.

Cidofovir s jídlem a pitím

Před podáním cidofoviru

je třeba se najíst

. Lékař Vám může poučit, abyste před podáním cidofoviru

vypil(a) velké množství tekutin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, neměla byste dostávat cidofovir.

Pokud během užívání tohoto přípravku

otěhotníte, musíte o tom ihned informovat svého lékaře. Bylo prokázáno, že Cidofovir způsobuje

poškození u nenarozených zvířat a proto je možné ho v těhotenství užívat pouze pokud případný přínos

léčby odůvodní rizika pro plod.

Pokud byste mohla otěhotnět, musíte použít účinnou metodu

antikoncepce

, abyste zabránili otěhotnění během léčby cidofovirem a 1 měsíc po ní.

Pokud kojíte, nesmíte dostávat cidofovir.

Není známo, zda je cidofovir přechází do těla mateřským

mlékem. Vzhledem k tomu, že mnoho léčivých přípravků přechází do mateřského mléka, kojící matky

musí ukončit užívání cidofoviru nebo přestat kojit, pokud v léčbě cidofovirem pokračují.

Obecně by ženy s HIV neměly kojit

, aby se zabránilo přenosu HIV mateřským mlékem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cidofovir může působit krátkodobé nežádoucí účinky, jako je únava nebo slabost. Pokud řídíte

motorové vozidlo nebo obsluhujete stroje, poraďte se o tom se svým lékařem, sdělí Vám doporučení

týkající se ukončení těchto činností na základě Vašeho onemocnění a snášenlivosti přípravku.

Cidofovir 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mmol (nebo 57 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, což je nutné

vzít v úvahu, pokud máte dietu s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Cidofovir používá

Cidofovir 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

se podává intravenózní infuzí (tzv. „kapačkou“ do

žíly)

Nesmí

se podávat jinými způsoby, včetně intraokulární injekce (přímou injekcí do oka) ani

povrchově (na kůži). Cidofovir musí být podáván lékařem nebo zdravotní sestrou s odpovídajícími

zkušenostmi s lSéčením lidí s AIDS.

Lékař nebo zdravotní sestra přenesou příslušnou dávku cidofoviru z injekční lahvičky do infuzního vaku

obsahujícího 100 ml 0,9 % (normálního) fyziologického roztoku. Celý objem vaku Vám bude podán

infuzí do žíly konstantní rychlostí po dobu 1 hodiny a pomocí běžné infuzní pumpy. Doporučená dávka,

četnost použití nebo rychlost infuze nesmí být překročeny. Na konci této příbalové informace jsou pro

zdravotnické pracovníky uvedeny další pokyny týkající se způsobu podávání cidofoviru.

Aby se snížilo riziko poškození ledvin musí být s každou infuzí cidofoviru podány tablety

probenecidu a nitrožilně tekutiny (fyziologický roztok)

(viz podbody „Jak užívat probenecid s

cidofovirem“ a „Jak se před cidofovirem intravenózně (do žíly) tekutiny podávají tekutiny“ níže.)

Dávka u dospělých

Potřebná dávka se vypočítá na základě Vaší tělesné hmotnosti.

Zahajovací (úvodní) léčba

Doporučená dávka cidofoviru je u pacientů s normální funkcí ledvin je 5 mg na kg tělesné hmotnosti,

podávaná jednou týdně po dobu dvou po sobě následujících týdnů.

Udržovací léčba

Za dva týdny po ukončení úvodní léčby je doporučená udržovací dávka cidofoviru u pacientů s normální

funkcí ledvin 5 mg na kg tělesné hmotnosti podávaná jednou za dva týdny.

Úprava dávky

Pokud máte problémy s ledvinami, cidofovir nemusí být pro Vás vhodnou léčbou. Před každou infuzí

cidofoviru Vám bude odebrána moč a/nebo krev na vyšetření funkce ledvin. U pacientů s prokázanou

sníženou funkcí ledvin může být dávka cidofoviru přerušena nebo ukončena, podle individuálního stavu

pacienta.

Jestliže jste užil(a) více cidofoviru, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou dostal více cidofoviru, než Vám bylo předepsáno, okamžitě to oznamte svému

lékaři.

Jak užívat probenecid s cidofovirem

Tablety přípravku Probenecid se podávají za účelem snížení rizika poškození ledvin.

Musíte ústy

užít 3 dávky tablet probenecidu v den, kdy se podává cidofovir, jak je uvedeno v následující tabulce:

Čas

Dávka

3 hodiny před zahájením infuze cidofoviru

2 g probenecidu

2 hodiny po ukončení infuze cidofoviru

1 g probenecidu

8 hodin po ukončení infuze cidofoviru

1 g probenecidu

Celkem

4 g probenecidu

Probenecid se užívá pouze ve stejný den, kdy je podáván cidofovir.

Jak se před cidofovirem intravenózně (do žíly) podávají tekutiny

Normální fyziologický roztok se podává za účelem snížení rizika poškození ledvin.

Před každou

dávkou cidofoviru byste měl(a) dostat celkem 1 litr 0,9 % (normálního) fyziologického roztoku

nitrožilně (tzn. „kapačkou“ do žíly). Fyziologický roztok má být podán v infuzi po dobu 1 hodiny

bezprostředně před každou infuzí cidofoviru. Pokud můžete tolerovat další příjem tekutin, může Vám

Váš lékař podat druhý litr tekutiny. Pokud je podáván druhý litr, pak se podává infuze spolu s infuzí

cidofoviru nebo bezprostředně poté, infuze druhého litru fyziologického roztoku trvá 1 až 3 hodiny. Váš

lékař Vás může rovněž poučit, abyste pil(a) hodně tekutin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Tyto nežádoucí účinky obvykle vymizí po ukončení léčby cidofovirem.

Pokud se kterýkoli z

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to ihned svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným u cidofoviru je poškození ledvin.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u více než 1 uživatele z 10

nízký počet bílých krvinek, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bílkoviny v moči, zvýšení kreatininu v

krvi (ukazatel funkce ledvin), ztráta vlasů, vyrážka, slabost/únava a horečka.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů ze 100

zánět oka, snížený nitrooční tlak, obtížné nebo namáhavé dýchání, dušnost, průjem a zimnice.

Jakákoli bolest, zarudnutí nebo svědění očí nebo změny ve vidění oznamte okamžitě svému lékaři, aby

mohla být léčba přehodnocena.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh zahrnují selhání ledvin, poškození

tubulárních buněk ledvin, zánět slinivky břišní a zhoršení sluchu.

Možné nežádoucí účinky při užívání probenecidu

Velmi časté nežádoucí účinky související s probenecidem

Mohou se objevit u více než 1 uživatele z 10

nevolnost, zvracení, vyrážka a horečka.

Časté nežádoucí účinky související s probenecidem

Mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů ze 100

bolest hlavy, slabost/únava, zimnice a alergické reakce.

Aby se snížilo riziko nevolnosti a/nebo zvracení spojených s užíváním probenecidu, měl(a) byste se před

každou dávkou najíst. Váš lékař Vám může doporučit přípravky ke snížení nežádoucích účinků

probenecidu, jako jsou antiemetika (léky proti zvracení), antihistaminika a/nebo paracetamol.

Probenecid může také vyvolat další nežádoucí účinky, včetně ztráty chuti k jídlu, bolestivosti dásní,

návaly horka, ztráta vlasů, závratě, snížení počtu červených krvinek a častější močení. Byly hlášeny

alergické reakce se zánětem kůže, svěděním, kopřivkou a vzácně se vyskytly závažné alergické reakce

a závažná kožní reakce. Byly hlášeny i případy sníženého počtu bílých krvinek, otravy jater, otravy

ledvin a rozkladu červených krvinek. Došlo také ke snížení počtu krvinek a krevních destiček.

Před podáním probenecidu by se proto měl Váš lékař seznámit s aktuálními informacemi o bezpečnosti

probenecidu.

Měl(a) byste si také přečíst příbalovou informaci k probenecidu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Cidofovir uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C. Chraňte před mrazem nebo mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cidofovir 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje

Léčivou látkou je cidofovir.

Každý ml obsahuje 75 mg bezvodého cidofoviru. Jedna injekční lahvička obsahuje 375 mg/5 ml

bezvodého cidofoviru.

Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Cidofovir vypadá a co obsahuje toto balení

Cidofovir se dodává jako sterilní koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v čirých skleněných

lahvičkách obsahujících 375 mg léčivé látky, bezvodého cidofoviru, v 5 ml vody na injekci v

koncentraci 75 mg/ml. Složení se upravuje na hodnotu pH hydroxidem sodným (v případě potřeby

kyselinou chlorovodíkovou) a neobsahuje žádné konzervační látky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillomed Laboratories Limited

220 Butterfield

Great Marlings

Luton, LU2 8DL

Spojené království

Výrobce:

Emcure Pharma UK Ltd

Basepoint Business Center

110 Butterfield

Great Marlings

Luton, LU2 8DL

Spojené království

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

Spojené království

Cidofovir 75 mg/ml concentrate for solution for infusion

Belgie

Cidofovir Tillomed 75 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Německo

Cidofovir Tillomed 75 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Španělsko

Cidofovir Tillomed 75 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 09/2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím je nutné injekční lahvičku s cidofovirem zrakem prohlédnout. Pokud injekční lahvička

obsahuje viditelné částečky nebo je změněna barva, injekční lahvička se nesmí použít.

Při přípravě, podání a likvidaci cidofoviru se doporučuje dodržovat příslušná bezpečnostní opatření,

včetně použití příslušného bezpečnostního vybavení. Příprava zředěného roztoku cidofoviru se má

provádět v bezpečnostním boxu s laminárním prouděním. Pracovníci připravující rekonstituovaný

roztok musí mít chirurgické rukavice, bezpečnostní brýle a operační plášť se zavazováním na zádech a

s úpletovými manžetami. Pokud se cidofovir dostane do kontaktu s kůží, pečlivě umyjte a řádně

opláchněte vodou příslušnou oblast.

Příslušná dávka cidofoviru se musí přenést z injekční lahvičky do infuzního vaku obsahujícího 100 ml

0,9 % (normální) fyziologického roztoku. Celý objem vaku se musí podat infuzí do pacientovy žíly

konstantní rychlostí po dobu 1 hodiny pomocí běžné infuzní pumpy. Doporučená dávka, četnost použití

nebo rychlost infuze nesmí být překročeny.

Chemická stabilita cidofoviru smíchaného s fyziologickým roztokem byla prokázána ve skleněných

lahvích,

infuzních

vacích

složených

buď

polyvinylchloridu

(PVC)

nebo

z kopolymeru

ethylen/propylen a u setů pro i.v. podávání s ventilem na bázi PVC. Jiné typy i.v. setů a infuzních vaků

nebyly studovány.

Kompatibilita

cidofoviru

Ringerovým

roztokem,

laktátovým

Ringerovým

roztokem

nebo

bakteriostatickými infuzními tekutinami nebyla zkoumána.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu až 24 hodin při teplotě 2-8 °C,

pokud naředění probíhá za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Uchovávání po

dobu delší než 24 hodin nebo zmrazení se nedoporučuje. Infuzní vaky uchovávané v lednici se před

použitím mají ponechat při pokojové teplotě ohřát.

Cidofovir se dodává v injekčních lahvičkách pro jedno použití. Částečně použité injekční lahvičky musí

být zlikvidovány.

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického

léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program.

Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cidofovir Tillomed 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje 75 mg bezvodého cidofoviru. Jedna injekční lahvička obsahuje bezvodý cidofovir

375 mg/5 ml.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje přibližně 2,5 mmol (nebo 57 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce (5

ml) jako složku pomocných látek.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

Koncentrát pro roztok se upraví na pH 7,4.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Cidofovir je indikován k léčbě CMV retinitidy u dospělých se syndromem získané imunodeficience

(AIDS) a bez renální dysfunkce. Přípravek by měl být používán pouze v případě, že jiné léčivé přípravky

jsou považovány za nevhodné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu by měl předepsat lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Před každým podáním cidofoviru je třeba vyšetřit hladiny kreatininu v séru a bílkovin v moči. Přípravek

musí být podáván s perorálním probenecidem a intravenózním fyziologickým roztokem, jak je popsáno

níže (viz bod 4.4, kde naleznete vhodná doporučení, a v bodě 6.6 informace o získání probenecidu).

Dávkování

Dospělí:

Zahajovací léčba. Doporučená dávka cidofoviru je 5 mg/kg tělesné hmotnosti (podává se ve formě

intravenózní infuze konstantní rychlostí po dobu 1 hodiny) podávaná jednou týdně po dobu dvou po

sobě následujících týdnů.

Udržovací léčba. Začíná dva týdny po ukončení zahajovací léčby a doporučená udržovací dávka

cidofoviru 5 mg/kg tělesné hmotnosti (podávaná formou intravenózní infuze konstantní rychlostí po

dobu 1 hodiny) podávaná jednou za dva týdny. V souladu s místními doporučeními pro léčbu pacientů

infikovaných HIV by mělo být zváženo přerušení udržovací léčby cidofovirem.

Starší populace

Bezpečnost a účinnost cidofoviru nebyla stanovena pro léčbu onemocnění CMV u pacientů starších 60

let. Protože starší osoby mají často sníženou glomerulární funkci, je třeba věnovat zvláštní pozornost

hodnocení funkce ledvin před podáním a během podávání léčivého přípravku.

Renální insuficience

Renální insuficience [clearance kreatininu ≤ 55 ml/min nebo ≥ 2+ proteinurie (≥ 100 mg/dl)] je

kontraindikací pro použití cidofoviru (viz body 4.3 a 4.4).

Jaterní insuficience

Bezpečnost a účinnost cidofoviru nebyla stanovena u pacientů s jaterním onemocněním, a proto by měla

být v této populaci pacientů užívána s opatrností.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost cidofoviru u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Data nejsou k dispozici.

Nedoporučuje se používat u dětí mladších 18 let.

Způsob podání

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním:

Při přípravě, podání a likvidaci cidofoviru se doporučuje dodržet příslušná bezpečnostní opatření, včetně

použití vhodného bezpečnostního vybavení. Příprava rekonstituovaného roztoku přípravku obsahujícího

cidofovir má být provedena v bezpečnostním boxu s laminárním prouděním. Pracovníci, kteří připravují

rekonstituovaný roztok, by měli nosit chirurgické rukavice, ochranné brýle a operační plášť se

zavázáním na zádech a s úpletovými manžetami. Pokud se cidofovir dostane do styku s pokožkou,

omyjte membrány a důkladně vypláchněte vodou. (Viz bod 6.6.)

Cidofovir 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní infuzi. Doporučená

dávka, frekvence nebo rychlost infuze nesmí být překročeny. Před podáním musí být zředěn ve 100 ml

0,9 % (normálního) fyziologického roztoku. Celý objem se pacientovi podá intravenózně infuzí, při

konstantní rychlosti po dobu 1 hodiny za použití standardní infuzní pumpy. Aby se minimalizovala

potenciální nefrotoxicita, je nutné s každou infuzí přípravku Cidofovir 75 mg/ml podat perorální

probenecid a provést prehydrataci intravenózním fyziologickým roztokem (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Podávání cidofoviru je kontraindikováno u pacientů, kterým není možno podávat probenecid nebo jiné

přípravky obsahující sulfanilamid (viz bod 4.4 Prevence nefrotoxicity).

Cidofovir je kontraindikován u pacientů s renální insuficiencí (viz bod 4.2).

Současné podávání cidofoviru a jiných potenciálně nefrotoxických látek je kontraindikováno (viz bod

4.4).

Přímá intraokulární injekce cidofoviru je kontraindikována; přímá injekce může být spojena s výrazným

snížením intraokulárního tlaku a zhoršení zraku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Cidofovir 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je určen pro intravenózní infuzi a nesmí být podáván

jinými způsoby, včetně intraokulární injekce nebo lokálně. Přípravek by měl být podáván pouze do žil

s odpovídajícím průtokem krve, aby bylo možné rychlé ředění a distribuci.

Bezpečnost a účinnost cidofoviru nebyla prokázána u jiných nemocí než CMV retinitidy u dospělých s

AIDS.

Renální insuficience / hemodialýza

Léčba cidofovirem nesmí být zahájena u pacientů s clearance kreatininu ≤ 55 ml/min nebo proteinurií ≥

2+ (≥ 100 mg/dl), protože optimální indukční a udržovací dávky u pacientů se středně těžkou až těžkou

poruchou funkce ledvin nejsou známy. Účinnost a bezpečnost cidofoviru v takových podmínkách nebyla

zkoumána.

Bylo prokázáno, že „high flux“ hemodialýzou lze dosáhnout snížení hladin cidofoviru v séru přibližně

o 75 %. Hemodialýzou se odstraní 51,9 ± 11,0 % podané dávky.

Nefrotoxicita

Nefrotoxicita závislá na dávce představuje hlavní toxický účinek omezující velikost dávky cidofoviru

(viz

4.8).

Bezpečnost cidofoviru nebyla hodnocena u pacientů,

kteří dostávali jiné známé

potenciálně nefrotoxické látky (např. tenofovir, aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, intravenózní

pentamidin, adefovir a vankomycin).

Cidofovir se nemá podávat současně s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxyl-fumarát

z důvodu rizika Fanconiho syndromu (viz bod 4.5).

Léčbu potenciálně nefrotoxickými látkami je doporučeno ukončit nejméně 7 dní před zahájením léčby

cidofovirem.

U pacientů léčených dávkami 3,0 mg/kg, 5,0 mg/kg nebo 10 mg/kg bez současného podávání

probenecidu došlo k poškození buněk proximálních tubulů včetně glykosurie, poklesu hladiny fosfátu,

kyseliny močové a bikarbonátu v séru a zvýšení kreatininu v séru. U některých pacientů byly příznaky

nefrotoxicity částečně reverzibilní. Současné podávání probenecidu je nezbytné pro zmírnění případné

nefrotoxicity cidofoviru na míru, kdy je přijatelný poměr přínosu a rizika léčby cidofovirem.

Prevence nefrotoxicity

Léčba musí být doplněna podáváním perorálního probenecidu a adekvátní intravenózní prehydratací

fyziologickým roztokem (viz bod 6.6 pro informace o získání probenecidu) s každou dávkou cidofoviru.

Všechny klinické studie týkající se klinického hodnocení účinnosti cidofoviru byly prováděny se

současným podáváním probenecidu. Tři hodiny před dávkou cidofoviru se podávají 2 g probenecidu a

1 g se podá za 2 a 8 hodin po ukončení hodinové infuze cidofoviru (celková dávka je tedy 4 g

probenecidu). Aby se snížila možnost vzniku nauzey a/nebo zvracení spojených s podáním probenecidu,

pacientům je doporučeno najíst se před každou dávkou probenecidu. Může být nezbytné podání

antiemetika.

U pacientů, u kterých se projeví alergické nebo hypersenzitivní symptomy na probenecid (např. vyrážka,

horečka, zimnice a anafylaxe), je třeba zvážit profylaktické nebo terapeutické použití vhodného

antihistaminika a / nebo paracetamolu.

Podávání cidofoviru je kontraindikováno u pacientů, kteří nejsou schopni dostávat probenecid z důvodu

klinicky významné přecitlivělosti na léčivou látku nebo léčivý přípravek nebo na jiné léčivé přípravky

obsahující sulfanilamid. Použití cidofoviru bez současného podávání probenecidu nebylo dosud klinicky

zkoumáno. Nedoporučuje se používat program ke snížení přecitlivělosti na probenecid.

Kromě probenecidu musí dostat pacienti celkem 1 litr 0,9 % (normálního) fyziologického roztoku

intravenózně bezprostředně před každou infuzí cidofoviru. Pacienti, kteří mohou tolerovat další přísun

tekutin, mohou dostat s každou dávkou cidofoviru celkem až 2 litry 0,9 % fyziologického roztoku

intravenózně. První litr fyziologického roztoku se podává po dobu 1 hodiny bezprostředně před infuzí

cidofoviru a, pokud se podá druhý litr, pak se podává infuze po dobu 1-3 hodin počínaje spolu s infuzí

nebo bezprostředně po infuzi cidofoviru.

Léčba cidofovirem by měla být přerušena a doporučuje se intravenózní hydratace, jestliže sérový

kreatinin vzroste o ≥ 44 μmol/l (≥ 0,5 mg/dl) nebo pokud se vyvíjí perzistující proteinurie ≥ 2+. U

pacientů vykazujících ≥ 2+ proteinurii by měla být provedena intravenózní hydratace a vyšetření

opakovat. Pokud je po hydrataci stále pozorována proteinurie ≥ 2+, je třeba léčbu cidofovirem přerušit.

Pokračující podávání cidofoviru pacientům s perzistující proteinurií ≥ 2+ po intravenózní hydrataci

může mít za následek další poškození proximálního tubulu, včetně glykosurie, poklesu folátů, kyseliny

močové a bikarbonátu v séru a zvýšení kreatininu v séru.

Při změnách funkce ledvin je třeba léčbu přerušit a případně i ukončit. U pacientů, kteří se plně uzdravili

z nefrotoxicity způsobené cidofovirem, nebyl dosud hodnocen poměr přínosu a rizika nového zahájení

léčby cidofovirem.

Sledování pacienta

Zdá se, že proteinurie je časným a citlivým indikátorem nefrotoxicity vyvolané cidofovirem.

Pacientům léčeným cidofovirem musí být prováděna vyšetření kreatininu v séru a bílkoviny v moči ze

vzorků odebraných do 24 hodin před podáním každé dávky cidofoviru. Před každou dávkou cidofoviru

je nutné rovněž vyšetřit diferenciální počet bílých krvinek (viz bod 4.8).

Oční příhody

Pacientům užívajícím cidofovir je doporučeno docházet na pravidelné oční vyšetření kvůli možnému

výskytu uveitidy/iritidy a oční hypotonie. V případě uveitidy/iritidy je nutné cidofovir vysadit,

nereaguje-li pacient na léčbu topickými kortikosteroidy nebo se onemocnění zhoršuje, případně pokud

se uveitida/iritida po úspěšné léčbě znovu objeví.

Jiné

Cidofovir je nutné považovat za potenciální lidský karcinogen (viz bod 5.3).

Při zvažování léčby cidofovirem u pacientů s diabetes mellitus je nutná opatrnost vzhledem k možnému

zvýšenému riziku vzniku oční hypotonie.

Muži musí být informováni, že cidofovir způsobil u zvířat sníženou hmotnost varlat a hypospermii. I

když tento nález nebyl v klinických studiích s cidofovirem pozorován, mohou se tyto změny vyskytnout

u lidí a způsobit neplodnost. Mužům je nutné doporučit používat během léčby cidofovirem a 3 měsíce

po léčbě bariérovou metodu antikoncepce (viz body 4.6 a 5.3).

Aby se zabránilo přenosu HIV, měla by být nadále používána vhodná opatření.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 2,5 mmol (nebo 57 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, což

je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Existuje riziko, že souběžná léčba cidofovirem s přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxyl-fumarát

může vyvolat farmakodynamickou interakci a zvýšit riziko vzniku Fanconiho syndromu (viz bod 4.4).

Probenecid zvyšuje AUC zidovudinu. Pacienti užívající oba léčivé přípravky je nutné pečlivě sledovat,

zda se u nich neobjeví známky hematologické toxicity vyvolané zidovudinem.

Pokud mají být souběžně s probenecidem podávány jiné NRTI přípravky (nukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy) je nutné nahlédnout do jejich informací o přípravku a vyhledat příslušná

doporučení.

V klinických studiích nebyly hodnoceny interakce cidofoviru/probenecidu a přípravků proti HIV nebo

přípravků užívaných k léčbě běžných chronických virových infekcí u této skupiny pacientů, jako je

hepatitida vyvolaná HCV a HBV.

Je známo, že probenecid zvyšuje expozici mnoha látek (např. paracetamolu, acykloviru, inhibitorů

angiotensin

konvertujícího

enzymu,

kyseliny

aminosalicylové,

barbiturátů,

benzodiazepinů,

bumetanidu, klofibrátu, methotrexátu, famotidinu, furosemidu, NSAID, teofylinu a zidovudinu).

Při současném předepsání cidofovir/probenecidu s dalších látek je proto důležité se seznámit s aktuální

verzí souhrnu údajů o přípravku probenecidu (nebo příslušný referenční zdroj léčivého přípravku) a

příslušnou informací pro preskripci dalších souběžně podávaných přípravků, pro získání úplných

informací týkajících se lékových interakcí a jiných vlastností těchto přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen:

Ženy ve fertilním věku musí během léčby cidofovirem a po léčbě používat účinnou antikoncepci.

Mužům je nutné doporučit používat během léčby cidofovirem a 3 měsíce po léčbě bariérovou metodu

antikoncepce (viz bod 4.4).

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití cidofoviru u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Cidofovir se nedoporučuje během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci.

Kojení

Není

známo,

cidofovir/metabolity

vylučují

mateřského

mléka.

Riziko

novorozence/kojence nelze vyloučit. Během léčby cidofovirem je třeba přerušit kojení.

Fertilita

Neexistují studie vlivu cidofoviru na fertilitu mužů nebo žen. Mužům je nutné sdělit, že cidofovir

způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a hypospermii. I když tento nález nebyl v klinických studiích

s cidofovirem pozorován, mohou se tyto změny u člověka objevit a způsobit tak neplodnost.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cidofovir má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Během léčby cidofovirem se

mohou objevit nežádoucí účinky, jako je astenie. Je doporučeno, aby lékař projednal toto riziko s

pacientem a na základě stavu jeho onemocnění a snášenlivosti léku mu dal příslušná individuální

doporučení.

4.8

Nežádoucí účinky

V níže uvedené tabulce je uveden seznam nežádoucích účinků identifikovaných v klinických studiích

nebo sledování po uvedení přípravku na trh podle tříd orgánových systémů a četnosti. V každé skupině

četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence jsou definovány jako:

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až

<1/100). 1 000), Velmi vzácné (<1/10 000)

nebo nebyly známy (z dostupných údajů nelze odhadnout).

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny kurzívou.

Nežádoucí účinky s možnou nebo pravděpodobnou souvislostí s podáváním cidofoviru, získané

na základě zkušeností z klinických studií a sledování po uvedení přípravku na trh

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Neutropenie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Poruchy oka

Časté

Iritida, uveitida, hypotonie oka

(viz bod 4.4)

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo

Zhoršení sluchu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Časté

Není známo

Nevolnost, zvracení

Průjem

Zánět slinivky břišní

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie, vyrážka

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Časté

Méně časté

Proteinurie, zvýšená hladina kreatininu v krvi

(viz bod 4.4)

Selhání ledvin

Získaný Fanconiho syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Časté

Astenie, horečka

Zimnice

Při sledování po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy selhání ledvin (a příhody možná

způsobené selháním ledvin, např. zvýšená hladina kreatininu v krvi, proteinurie, glykosurie), z nichž

některé byly fatální. Byly rovněž hlášeny případy akutního selhání ledvin po pouze jedné nebo dvou

dávkách cidofoviru.

Při jakémkoliv nálezu glykosurie, proteinurie/aminoacidurie, hypouricémie, hypofosfatémie a/nebo

hypokalémie by měl být okamžitě vzat v úvahu Fanconiho syndrom související s podáním cidofoviru.

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky v možné nebo pravděpodobné souvislosti s

podáváním probenecidu, získané na základě zkušeností z klinických studií:

Orgánový systém

Nežádoucí účinky

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nevolnost, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Časté

Horečka

Astenie, zimnice

Kromě toho může probenecid způsobit i další nežádoucí účinky včetně anorexie, bolesti dásní, návalu

horka, alopecie, závratě, anémie a polakisurie. Vyskytly se reakce přecitlivělosti s dermatitidou,

svěděním, kopřivkou a vzácně anafylaxí a Stevens-Johnsonovým syndromem. Byly hlášeny případy

leukopenie, nekrózy jater, nefrotického syndromu a aplastické anémie. Vyskytla se také hemolytická

anémie

může

být

spojena

nedostatkem

G6DP.

Při

souběžném

předepisování

cidofoviru

probenecidu je proto důležité, aby předepisující lékaři seznámili s aktuální verzí Souhrnu údajů o

přípravku probenecidu (nebo příslušný referenční zdroj léku),

pro získání úplných informací o

bezpečnostním profilu a dalších vlastnostech tohoto přípravku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Byly popsány dva případy předávkování cidofovirem. V obou případech došlo k předávkování během

první úvodní dávky a nebyla podána žádná další dávka cidofoviru. Jeden pacient dostal jednorázovou

dávku 16,4 mg/kg a druhý nemocný dostal jednorázovou dávku 17,3 mg/kg.

Příznaky

U jednoho z těchto pacientů došlo k menší přechodné změně funkce ledvin, zatímco u druhého pacienta

nebyly žádné změny funkce ledvin pozorovány (viz bod 4.4).

Řízení

Oba pacienti byli hospitalizováni a dostali profylakticky perorální probenecid a byli intenzivně

hydratováni po dobu 3 až 7 dní.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémové použití, nukleosidy a nukleotidy s výjimkou

inhibitorů reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AB12.

Obecně

Cidofovir je analog cytidinu s

in vitro

in vivo

aktivitou proti lidskému cytomegaloviru (HCMV).

Kmeny HCMV rezistentní na ganciklovir mohou být stále citlivé na cidofovir.

Mechanismus účinku

Cidofovir potlačuje replikaci HCMV selektivní inhibicí syntézy virové DNA. Biochemická data

podporují selektivní inhibici DNA polymeráz HSV-1, HSV-2 a HCMV cidofovir difosfátem, což je

aktivní intracelulární metabolit cidofoviru.

Cidofovir difosfát inhibuje tyto virové polymerázy v koncentracích, které jsou 8- až 600krát nižší než

ty, které jsou potřebné k inhibici lidských buněčných DNA polymeráz alfa, beta a gama. Inkorporace

cidofoviru do virové DNA vede ke snížení rychlosti syntézy virové DNA.

Cidofovir vstupuje do buněk pomocí tekuté fáze endocytózy a je fosforylován na cidofovir monofosfát

a následně na cidofovir difosfát. Protrahované antivirové účinky cidofoviru souvisí s poločasy jeho

metabolitů. Cidofovir difosfát přetrvává uvnitř buněk s poločasem 17-65 hodin. Sloučenina cidofovir

fosfát-cholin má poločas 87 hodin.

Antivirová aktivita

Cidofovir je

in vitro

účinný proti HCMV, který je členem třídy Herpesviridae. Antivirová účinnost je

pozorována v koncentracích významně pod těmi, které způsobují smrt buněk.

Citlivost na cidofovir

in vitro

je uvedena v následující tabulce:

Inhibice dělení viru cidofovirem v buněčné kultuře

Virus

(μM)

divoký typ izolátů CMV

0,7 (± 0,6)

izoláty CMV rezistentní na ganciklovir

7,5 (± 4,3)

izoláty CMV rezistentní na foscarnet

0,59 (± 0,07)

Aktivita

in vivo

proti HCMV byla potvrzena v kontrolovaných klinických studiích s cidofovirem v léčbě

CMV retinitidy u pacientů s AIDS, které prokázaly statisticky významné opoždění v době progrese

CMV retinitidy u pacientů léčených cidofovirem v porovnání s kontrolní skupinou pacientů. Medián

doby do progrese retinitidy ve dvou studiích účinnosti (studie GS-93-106 a GS-93-105) byl 120 dní

(případně nedošlo k progresi) u léčených ramen oproti 22 a 21 dnům v neléčených ramenech (odložená

léčba).

Ve studii GS-93-107, která byla prováděna u pacientů s relapsem po léčbě jinými látkami, byl medián

doby progrese retinitidy 115 dní.

Virová rezistence

in vitro

selekci izolátů HCMV rezistentních na ganciklovir byla pozorována zkřížená rezistence mezi

ganciklovirem a cidofovirem u ganciklovirem selektovaných mutací genu HCMV DNA polymerázy,

avšak nikoliv u mutací genu UL97. U foskarnetem selektovaných mutací nebyla pozorována žádná

zkřížená rezistence mezi foskarnetem a cidofovirem. Cidofovirem selektované mutanty měly mutaci

genu DNA polymerázy a byla u nich zkřížená rezistence na ganciklovir, byly však citlivé na foskarnet.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hlavní cestou eliminace cidofoviru bylo renální vylučování nezměněného léku kombinací glomerulární

filtrace a tubulární sekrece. U pacientů s normální funkcí ledvin se 80-100 % intravenózně podané dávky

dostalo do moče během 24 hodin jako nezměněný cidofovir. V séru nebo moči pacientů nebyly zjištěny

žádné metabolity cidofoviru.

Na konci hodinové infuze cidofoviru v dávce 5 mg/kg podaného současně s perorálním probenecidem

byla střední (±SD) sérová koncentrace cidofoviru 19,6 (±7,18) μg/ml. Střední hodnota celkové sérové

clearance byla 138 (±36) ml/h/kg, průměrná hodnota distribučního objemu v ustáleném stavu byla 388

(±125) ml/kg a průměrná hodnota terminálního eliminačního poločasu byla 2,2 (±0,5) h. U jednorázově

podaných dávek cidofoviru podávaného v dávkovacím rozmezí 3-7,5 mg/kg byla prokázána kinetika

nezávislá na dávce.

Vazba na bílkoviny

in vitro

Vazba cidofoviru

in vitro

na bílkoviny plazmy nebo séra byla 10 % nebo menší v rozmezí koncentrací

cidofoviru 0,25-25 μg/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické studie u zvířat prokázaly, že nefrotoxicita byla hlavním toxickým projevem, který

omezoval dávku cidofoviru. Důkaz nefroprotektivního účinku probenecidu byl podán v 52týdenní studii

provedené u opic kmene cynomolgus, kterým byl podáván cidofovir v dávce 2,5 mg/kg jednou týdně

intravenózně spolu s perorálním probenecidem v dávce 1 g.

Karcinogeneze

Ve 26týdenní studii hodnotící karcinogenitu intravenózně podávaného cidofoviru byl pozorován

významně zvýšená incidence adenokarcinomu mammy u samic potkanů a Zymbalova glandulárního

karcinomu u samců i samic potkanů, a to při subterapeutických plazmatických koncentracích cidofoviru.

V separátní studii vedlo podávání subkutánních injekcí cidofoviru jednou týdně po dobu 19 po sobě

jdoucích týdnů k rozvoji adenokarcinomu mammy u samic potkanů v již tak nízkých dávkách jako 0,6

mg/kg/týden. V obou studiích byly tumory pozorovány po 3 měsících podávání léku. U opic kmene

cynomolgus, kterým byl podáván cidofovir intravenózně jednou týdně po dobu 52 týdnů v dávkách až

2,5 mg/kg/týden, nebyly pozorovány žádné tumory.

Mutagenita a reprodukční toxikologie

Studie ukázaly, že cidofovir je klastogenní

in vitro

při 100 μg/ml a je embryotoxický u potkanů a králíků.

Cidofovir nevyvolal žádnou mutagenní odpověď v dávkách

5 mg/destičku v přítomnosti a

nepřítomnosti metabolické aktivace frakce S-9 potkaních jater, v mikrobiálních testech zahrnujících

Salmonella typhimurium

pro substituce párů bází nebo mutací s posunem rámce (Ames) a

Escherichia

coli

pro reverzní mutace.

U myší, které dostaly vysokou toxickou intraperitoneální dávku cidofoviru (≥ 2 000 mg/kg), byl

in vivo

pozorován vzestup formace mikronukleárních polychromatických erytrocytů.

Cidofovir

indukoval

chromozomální

aberace

lidských

lymfocytů

periferní

krve

vitro

metabolické aktivace (frakce S-9). Při 4 testovaných koncentracích cidofoviru (12,5-100 μg/ml) vzrostlo

procento poškozených metafází a počet aberací na buňku, a to v závislosti na koncentraci.

Mužům je nutné sdělit, že cidofovir způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a hypospermii. Po

intravenózních injekcích cidofoviru podávaným samcům potkanů po dobu 13 po sobě jdoucích týdnů v

dávkách až 15 mg/kg/týden nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu nebo celkovou

reprodukci. U samic potkanů, kterým byl podáván cidofovir intravenózně 1x týdně v dávkách 1,2

mg/kg/týden nebo vyšších po dobu až 6 týdnů před pářením a po dobu 2 týdnů po páření, byla

pozorována snížená velikost vrhu a snížený počet živě narozených mláďat na vrh a zvýšená časná

resorpce na vrh. Ve studiích perinatálního a postnatálního vývoje, ve kterých samice potkanů dostávaly

subkutánní injekce cidofoviru jednou denně v dávkách až 1,0 mg/kg/den od 7. dne gestace až do 21. dne

po vrhu (přibližně 5 týdnů) nebyly pozorovány žádné účinky na životaschopnost, růst, chování, pohlavní

zralost nebo reprodukční kapacitu potomků. Denní intravenózní podávání cidofoviru březím samicím

potkanů v dávkách 1,5 mg/kg/den a březím samicím králíků v dávkách 1,0 mg/kg/den v období

organogeneze vedlo ke snížení tělesné hmotnosti plodů. U králíků došlo v dávkách 1 mg/kg/den k

významnému zvýšení incidence vnějších anomálií, anomálií měkkých tkání a kosterních anomálií. Tyto

dávky byly rovněž toxické pro matku. Dávky, u kterých nebyl pozorován embryotoxický vliv, byly u

potkanů 0,5 mg/kg/den a u králíků 0,25 mg/kg/den.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Voda na injekce

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny

v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu až 24 hodin při 2-8 ºC, když se ředění

probíhá za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Skladování po 24 hodinách nebo

zmrazení se nedoporučuje. Roztoky uchovávané v lednici se před použitím mají ponechat při pokojové

teplotě ohřát.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ° C. Chraňte před mrazem nebo mrazem.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

5 ml injekční lahvička z čirého skla s 5 ml nominálním plnícím objemem. Složky obalu/uzávěru jsou:

injekční lahvičky z borosilikátového skla typu I, šedé butylové zastrkovací zátky s teflonovým

povrchem a hliníkové prohýbané uzávěry s odklapávacím plastikovým krytem. Jedno balení obsahuje

jednu 5 ml injekční lahvičku.

Cidofovir 75 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se dodává v injekčních lahvičkách na jedno použití.

Částečně použité lahvičky se musí zlikvidovat.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Způsob přípravy a podávání

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace