CICLOSPORIN SANDOZ 100MG Měkká tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CYKLOSPORIN (CICLOSPORINUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L04AD01
INN (Mezinárodní Name):
CYCLOSPORINE (CICLOSPORINUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Měkká tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
300; 250; 100; 90; 60X1; 60; 55; 50X1; 50; 30; 20
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CYKLOSPORIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 540/17-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls8870/2020

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Ciclosporin Sandoz 25 mg měkké tobolky

Ciclosporin Sandoz 50 mg měkké tobolky

Ciclosporin Sandoz 100 mg měkké tobolky

ciclosporinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ciclosporin Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat

Jak se přípravek Ciclosporin Sandoz užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ciclosporin Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ciclosporin Sandoz a k čemu se používá

Název Vašeho léku je Ciclosporin Sandoz. Obsahuje léčivou látku cyklosporin. Patří do skupiny léků

známých jako imunosupresiva. Tyto léky se používají ke snížení imunitních reakcí v organismu.

K čemu se Ciclosporin Sandoz používá a jak Ciclosporin Sandoz účinkuje

Pokud jste podstoupil(a) transplantaci orgánu, kostní dřeně a transplantaci kmenových

buněk

, účinek přípravku Ciclosporin Sandoz spočívá v kontrole Vašeho imunitního systému.

Přípravek Ciclosporin Sandoz se užívá k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu tak, že

blokuje tvorbu určitých buněk, které by normálně napadaly transplantovanou tkáň.

Jestliže máte autoimunitní onemocnění

, kdy imunitní systém napadá Vaše vlastní buňky,

přípravek Ciclosporin Sandoz zastaví tuto imunitní reakci. Tato onemocnění zahrnují oční

choroby, které ohrožují Váš zrak (endogenní uveitida, včetně Behçetovy uveitidy), závažné

kožní choroby (atopická dermatitida nebo ekzém a lupénka), závažnou revmatoidní artritidu a

onemocnění ledvin nazývané nefrotický syndrom.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat

Pokud užíváte Ciclosporin Sandoz po transplantaci, musí být přípravek předepsán pouze lékařem,

který má zkušenosti s transplantacemi a/nebo s autoimunitními onemocněními.

Doporučení v této příbalové informaci se mohou lišit v závislosti na tom, zda užíváte lék z důvodu

transplantace nebo autoimunitního onemocnění.

Pečlivě dodržujte instrukce svého lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této

příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Ciclosporin Sandoz:

jestliže jste alergický(á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

s přípravky obsahujícími

Hypericum perforatum

(třezalku tečkovanou).

s přípravky obsahujícími dabigatran-etexilát (užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin po

operacích) nebo bosentan a aliskiren (užívány ke snížení vysokého krevního tlaku).

Neužívejte přípravek Ciclosporin Sandoz a informujte svého lékaře, pokud se Vás týká cokoli z výše

uvedeného. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Ciclosporin

Sandoz užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ciclosporin Sandoz se poraďte se svým lékařem.

Před a během léčby přípravkem Ciclosporin Sandoz informujte ihned svého lékaře:

máte-li jakékoli známky infekce, jako je horečka nebo bolest v krku. Přípravek Ciclosporin

Sandoz tlumí imunitní systém a může ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím;

pokud máte problémy s játry;

pokud máte problémy s ledvinami. Lékař bude pravidelně provádět krevní testy a může

měnit Vaši dávku dle potřeby;

pokud se u Vás objeví vysoký krevní tlak. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krevní tlak a

může Vám dát lék na snížení krevního tlaku, bude-li to třeba;

pokud máte nízkou hladinu hořčíku v těle. Lékař Vám může doporučit užívání doplňků

s hořčíkem, zvláště pokud jste po transplantaci;

pokud máte vysokou hladinu draslíku v krvi;

pokud máte dnu;

pokud musíte být očkováni;

pokud máte zánět jater (hepatitidu C). Funkce jater se mohou při léčbě hepatitidy C změnit, což

může ovlivnit hladinu cyklosporinu v krvi. Lékař bude muset v takovém případě pečlivě

sledovat hladinu cyklosporinu v krvi a upravit dávku po zahájení léčby hepatitidy C.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného před nebo během léčby přípravkem Ciclosporin Sandoz,

informujte ihned svého lékaře.

Sluneční záření a ochrana před sluncem

Přípravek Ciclosporin Sandoz tlumí imunitní systém. To zvyšuje riziko vzniku rakoviny, zejména

kůže a lymfatického systému. Omezte vystavování se přímému slunečnímu a UV záření tím, že:

budete nosit vhodný ochranný oděv;

budete často používat opalovací krém s vysokým ochranným faktorem.

Poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat

pokud máte epilepsii;

pokud máte jakékoli problémy s játry;

pokud jste těhotná;

pokud kojíte;

pokud je tento lék předepsán dítěti.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo pokud si nejste jistý(á)), informujte svého

lékaře dříve, než začnete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat. To proto, že tento přípravek obsahuje

alkohol (viz odstavec níže „Přípravek Ciclosporin Sandoz obsahuje ethanol”).

Sledování během léčby přípravkem Ciclosporin Sandoz

Lékař u Vás bude kontrolovat:

hladinu cyklosporinu v krvi, zvláště pokud jste podstoupil(a) transplantaci;

krevní tlak před zahájením léčby a pravidelně během léčby;

funkci jater a ledvin;

hladinu krevních lipidů (tuků).

Pokud máte jakékoli otázky, jak přípravek Ciclosporin Sandoz působí nebo proč Vám byl tento lék

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

Navíc, pokud užíváte přípravek Ciclosporin Sandoz z jiného důvodu, než jsou transplantace

(střední nebo zadní uveitida a Behçetova uveitida, atopická dermatitida, těžká revmatoidní artritida

nebo nefrotický syndrom), neužívejte přípravek Ciclosporin Sandoz:

pokud máte problémy s ledvinami (vyjma nefrotického syndromu);

pokud máte infekci, která není kontrolována léky;

pokud máte jakýkoli typ rakoviny;

pokud máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), který není kontrolován léky. Jestliže během léčby

dojde ke zvýšení krevního tlaku, který nelze kontrolovat, Váš lékař má léčbu přípravkem

Ciclosporin Sandoz ukončit.

Neužívejte přípravek Ciclosporin Sandoz, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat.

Pokud se léčíte pro Behçetovu uveitidu, Váš lékař bude pečlivě sledovat neurologické příznaky

(například: zvýšená zapomnětlivost, změny osobnosti v průběhu času, psychiatrické poruchy nebo

poruchy nálady, pocit pálení v končetinách, snížení citu v končetinách, pocit mravenčení/brnění v

končetinách, slabost končetin, poruchy chůze, bolest hlavy s nebo bez pocitu na zvracení a zvracení,

poruchy vidění včetně omezeného pohybu oka).

Lékař Vás bude pečlivě sledovat, pokud jste starší pacient(ka) a jste léčen(a) pro psoriázu (lupénku)

nebo atopickou dermatitidu. Při léčbě psoriázy nebo atopické dermatitidy přípravkem Ciclosporin

Sandoz nesmíte být současně léčen(a) UVB ozařováním nebo fototerapií.

Děti a dospívající

Přípravek Ciclosporin Sandoz nemá být podáván dětem z jiného důvodu, než jsou transplantace, s

výjimkou léčby nefrotického syndromu.

Starší pacienti (65 let a více)

U starších pacientů jsou zkušenosti s přípravkem Ciclosporin Sandoz pouze omezené. Váš lékař bude

sledovat funkci ledvin. Pokud je Vám více než 65 let a trpíte psoriázou nebo atopickou dermatitidou,

budete léčen(a) přípravkem Ciclosporin Sandoz pouze v obzvláště těžkých případech.

Další léčivé přípravky a přípravek Ciclosporin Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Především upozorněte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků před

zahájením nebo během léčby přípravkem Ciclosporin Sandoz:

Léky, které mohou mít vliv na hladinu draslíku. Jsou to léky, které obsahují draslík, přípravky

doplňující draslík, odvodňující léky (diuretika) nazývané kalium (draslík) šetřící diuretika a

některé léky, které snižují krevní tlak.

Methotrexát. Tento lék se užívá k léčbě nádorů, těžké psoriázy a těžké revmatoidní artritidy.

Léky, které mohou zvýšit nebo snížit hladinu cyklosporinu v krvi (léčivá látka přípravku

Ciclosporin Sandoz). Lékař Vám může kontrolovat hladinu cyklosporinu v krvi při zahájení

nebo ukončení léčby jinými léky.

Léky, které mohou zvýšit hladinu cyklosporinu v krvi: antibiotika (jako je erythromycin

nebo azithromycin), léky s účinkem proti plísním (vorikonazol, itrakonazol), léky užívané

k léčbě srdečních potíží nebo vysokého krevního tlaku (diltiazem, nikardipin, verapamil,

amiodaron), metoklopramid (k zastavení nevolnosti), perorální antikoncepce, danazol

(používá se k léčbě menstruačních potíží), léky používané k léčbě dny (alopurinol),

kyselina cholová a její deriváty (používá se k léčbě žlučových kamenů), inhibitory

proteázy používané k léčbě HIV, imatinib (používaný k léčbě leukémie a nádorů),

kolchicin, telaprevir (používaný k léčbě hepatitidy C).

Léky, které mohou snížit hladinu cyklosporinu v krvi: barbituráty (léky usnadňující

usínání), některé léky k léčbě křečí (jako je karbamazepin nebo fenytoin), oktreotid

(používaný

léčbě

akromegalie

nebo

neuroendokrinních

nádorů

střevě),

antibakteriální léky používané k léčbě tuberkulózy, orlistat (používá se k hubnutí),

rostlinné

léky

obsahující

třezalku

tečkovanou,

tiklopidin

(používaný

mozkové

mrtvici), některé léky snižující krevní tlak (bosentan) a terbinafin (k léčbě plísňových

onemocnění používaný k léčbě infekcí prstů a nehtů).

Léky, které mohou ovlivnit ledviny. Mezi ně patří: antibakteriální léky (gentamicin, tobramycin,

ciprofloxacin), léky k léčbě plísňových onemocnění obsahujících amfotericin B, léky užívané

při infekcích močových cest, které obsahují trimethoprim, léky k léčbě rakoviny, které obsahují

melfalan, léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny (přípravky typu antagonistů H2 receptorů),

takrolimus, léky proti bolesti (nesteroidní protizánětlivé léky jako diklofenak), fibráty (užívají

se ke snížení množství tuků v krvi).

Nifedipin. Tento lék se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a bolesti na hrudi. Pokud užíváte

nifedipin během léčby cyklosporinem, může se u Vás vyskytnout otok dásní, který by mohl

přerůst přes zuby.

Digoxin (používá se k léčbě srdečních obtíží), léky na snížení cholesterolu (inhibitory HMG-

CoA reduktázy nazývané statiny), prednisolon, etoposid (k léčbě rakoviny), repaglinid (k léčbě

cukrovky), imunosupresiva (everolimus, sirolimus), ambrisentan a specifické léky k léčbě

rakoviny nazývané antracykliny (jako je doxorubicin).

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo pokud si nejste jistý(á)), informujte svého lékaře

nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat.

Přípravek Ciclosporin Sandoz s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Ciclosporin Sandoz spolu s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem, protože

tím může být ovlivněn účinek přípravku Ciclosporin Sandoz.

Těhotenství a kojení

Poraďte se

se svým lékařem nebo

lékárníkem, než začnete přípravek používat.

Lékař s Vámi

prodiskutuje potenciální rizika užívání přípravku Ciclosporin Sandoz během těhotenství.

Informujte

svého

lékaře,

pokud

jste

těhotná

nebo

plánujete

otěhotnět

Zkušenosti

přípravkem

Ciclosporin

Sandoz

během

těhotenství

jsou

omezené.

Obecně,

přípravek

Ciclosporin Sandoz nemá být užíván v těhotenství. Pokud je nezbytné užívat tento lék během

těhotenství, lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika spojená s užíváním v těhotenství.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte.

Kojení se nedoporučuje během léčby přípravkem

Ciclosporin Sandoz, protože cyklosporin přechází do mateřského mléka. To může poškodit

Vaše dítě.

Přípravek Ciclosporin Sandoz 50 mg měkké tobolky

Přípravek Ciclosporin Sandoz 100 mg měkké tobolky

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám to nedoporučí lékař.

Během užívání tohoto léčivého přípravku Vám lékař může provádět mimořádná vyšetření.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ciclosporin Sandoz obsahuje alkohol.

Přípravek Ciclosporin Sandoz obsahuje ethanol, propylenglykol, glyceromakrogol-

hydroxystearát a sodík

25 mg tobolky, měkké:

Tento léčivý přípravek obsahuje 25 mg ethanolu v jedné měkké tobolce. Množství v každé měkké

tobolce je ekvivalentní množství menšímu než jsou 1 ml piva nebo 1 ml vína.

Tento léčivý přípravek obsahuje 46,42 mg propylenglykolu v jedné měkké tobolce.

50 mg tobolky, měkké:

Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg ethanolu v jedné měkké tobolce. Množství v každé měkké

tobolce je ekvivalentní množství menšímu než jsou 2 ml piva nebo 1 ml vína.

Tento léčivý přípravek obsahuje 90,36 mg propylenglykolu v jedné měkké tobolce.

100 mg tobolky, měkké:

Tento léčivý přípravek obsahuje 100 mg ethanolu v jedné měkké tobolce. Množství v každé měkké

tobolce je ekvivalentní množství menšímu než jsou 3 ml piva nebo 1 ml vína.

Tento léčivý přípravek obsahuje 148,31 mg propylenglykolu v jedné měkké tobolce.

Malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nebude mít žádné znatelné účinky.

Tento léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobit podráždění

žaludku a průjem.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné měkké tobolce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Ciclosporin Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Neužívejte více než doporučenou dávku.

Dávkování určí vždy lékař podle Vašich individuálních potřeb. Příliš vysoká dávka může

ovlivnit Vaše ledviny. Zvláště po transplantaci Vám budou prováděny pravidelné krevní testy a

kontroly v nemocnici. To Vám dá možnost se se svým lékařem poradit o léčbě a mluvit o

případných problémech, které můžete mít.

Jaké množství přípravku Ciclosporin Sandoz užívat

Lékař pro Vás určí přesnou dávku přípravku Ciclosporin Sandoz. Ta závisí na Vaší tělesné hmotnosti

a typu onemocnění, pro které lék užíváte. Lékař Vám také řekne, jak často máte lék užívat.

U dospělých

Po transplantaci orgánů, kostní dřeně nebo po transplantaci kmenových buněk

Celková denní dávka je obvykle mezi 2-15 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do

dvou dílčích dávek.

Vyšší dávky se obvykle užívají před a těsně po Vaší transplantaci. Nižší dávky se užívají,

jakmile se transplantovaný orgán nebo kostní dřeň stabilizovali.

Aby Vám lékař mohl upravit dávku, která pro Vás bude vhodná, musí provést krevní testy.

Endogenní uveitida

Celková denní dávka je obvykle mezi 5-7 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do

dvou dílčích dávek.

Nefrotický syndrom

Celková denní dávka pro dospělou osobu je obvykle 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se

rozdělená do dvou dílčích dávek. U pacientů s poruchou funkce ledvin by první dávka v

každém dni neměla být vyšší než 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Těžká revmatoidní artritida

Celková denní dávka je obvykle 3-5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou

dílčích dávek.

Psoriáza a atopická dermatitida

Celková denní dávka je obvykle 2,5-5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou

dílčích dávek.

U dětí

Nefrotický syndrom

Celková denní dávka u dětí je obvykle 6 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Užívá se rozdělená do

dvou dílčích dávek. U pacientů s poruchou funkce ledvin první dávka v každém dni nemá být

vyšší než 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Dodržujte přesně pokyny lékaře a nikdy neměňte dávku sami, i když se cítíte dobře.

Pokud Vám lékař změní jednu perorální (ústy podávanou) lékovou formu cyklosporinu na jinou

Po přechodu z jedné perorální lékové formy cyklosporinu na jinou:

Po krátkou dobu Vás lékař bude důkladněji sledovat.

Mohou se u Vás objevit některé nežádoucí účinky. Pokud k tomu dojde, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Může být potřeba upravit dávkování. Nikdy neupravujte dávku sami, pokud

Vám to lékař sám neřekne.

Kdy se přípravek Ciclosporin Sandoz užívá

Užívejte

přípravek

Ciclosporin Sandoz

ve stejnou dobu každý den

. Je to velmi důležité, pokud jste

po transplantaci.

Jak se přípravek Ciclosporin Sandoz užívá

Vaše denní dávka se vždy podává ve dvou dílčích dávkách.

Vyjměte tobolku z blistru. Celou tobolku spolkněte a zapijte ji vodou.

Jak dlouho se přípravek Ciclosporin Sandoz užívá

Lékař Vám řekne, jak dlouho budete přípravek Ciclosporin Sandoz užívat. Délka léčby závisí na tom,

zda přípravek užíváte po transplantaci nebo při těžkém kožním onemocnění, revmatoidní artritidě,

uveitidě nebo nefrotickém syndromu. Léčba těžké vyrážky obvykle trvá 8 týdnů.

Pokračujte v užívání přípravku Ciclosporin Sandoz tak dlouho, jak Vám řekl lékař.

Pokud máte otázky, jak dlouho se přípravek Ciclosporin Sandoz má užívat, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ciclosporin Sandoz, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil(a) více přípravku, než jste měl(a) užít, ihned to sdělte svému lékaři nebo

jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ciclosporin Sandoz

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ciclosporin Sandoz v obvyklou dobu, vezměte si ho, jakmile si

vzpomenete. Ale pokud je téměř čas, kdy byste měl(a) užít další dávku, přeskočte vynechanou

dávku. Poté pokračujte jako doposud.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Ciclosporin Sandoz

Nepřerušujte léčbu přípravkem Ciclosporin Sandoz, dokud Vám lékař neřekne.

Pokračujte v užívání přípravku Ciclosporin Sandoz, i když se cítíte dobře. Přerušení léčby přípravkem

Ciclosporin Sandoz může zvýšit riziko odmítnutí transplantovaného orgánu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Sdělte ihned svému lékaři

, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných nežádoucích

účinků:

Stejně jako jiné léky, které působí na imunitní systém, může cyklosporin ovlivnit schopnost těla

bojovat proti infekci a může způsobit nádory a jiné druhy rakoviny zejména kůže. Známkami

infekce mohou být horečka nebo bolest v krku.

Poruchy

vidění,

ztráta

poruchy

koordinace,

ztráta

paměti,

obtíže

mluvením

nebo

pochopením přijímaných informací a svalová slabost. Toto mohou být příznaky zánětlivého

onemocnění mozku nazývaného progresivní multifokální leukoencefalopatie.

Poruchy

mozku

známkami

jako

jsou

záchvaty

křečí,

zmatenost,

dezorientace,

snížená

schopnost reakcí, změna osobnosti, pocit neklidu, nespavost, poruchy zraku, slepota, kóma,

částečné nebo úplné ochrnutí, ztuhnutí šíje, ztráta koordinace s nebo bez neobvyklého slovního

projevu nebo očních pohybů.

Otok zadní části oka, který může být spojen s rozmazaným viděním. Poruchy zraku mohou být

také vyvolány zvýšením tlaku v hlavě (benigní intrakraniální hypertenze).

Poruchy jater a poškození s nebo bez zežloutnutí kůže a očí, pocit na zvracení, ztráta chuti k

jídlu a tmavá moč.

Poruchy ledvin, které mohou výrazně snížit množství moči.

Nízká hladina červených krvinek a krevních destiček. Známky zahrnující bledou kůži, pocit

únavy, dušnost, tmavou moč (způsobeno rozpadem červených krvinek), tvorbu modřin nebo

krvácení bez zjevných důvodů, pocit zmatenosti, dezorientovanost, snížená pozornost a poruchy

ledvin.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky:

Mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

Poruchy ledvin.

Vysoký krevní tlak.

Bolest hlavy.

Třes těla, který nelze ovládnout.

Nadměrný růst ochlupení a vousů.

Vysoké hladiny tuků v krvi.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Časté nežádoucí účinky:

Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů.

Křeče (záchvaty křečí).

Poruchy jater.

Vysoká hladina cukrů v krvi.

Únava.

Ztráta chuti k jídlu.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, zácpa, průjem.

Nadměrný růst ochlupení.

Akné, návaly horka.

Horečka.

Nízká hladina bílých krvinek.

Pocit znecitlivění nebo brnění/mravenčení.

Bolest nebo slabost svalů, svalové křeče.

Žaludeční vřed.

Přerůstání dásní přes zuby.

Vysoká hladina kyseliny močové a draslíku v krvi, nízká hladina hořčíku v krvi.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře

, sdělte to svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

Příznaky poruchy mozku zahrnující náhlé křeče, zmatenost, nespavost, dezorientaci, poruchy

vidění, bezvědomí, pocit slabosti v nohou a rukou, poruchy hybnosti.

Vyrážka.

Celkové otoky.

Nárůst tělesné hmotnosti.

Snížení hladiny červených krvinek, snížení hladiny krevních destiček, což může zvýšit riziko

krvácení.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů.

Nervové poruchy s pocitem necitlivosti nebo mravenčení/brnění prstů na rukou a nohou.

Zánět slinivky břišní se silnou bolestí v horní části břicha.

Svalová slabost, ztráta svalové síly, bolest svalů nohou nebo rukou nebo na různých místech

těla.

Rozpad červených krvinek zahrnující poruchy ledvin s příznaky jako jsou otoky obličeje,

břicha, rukou a/nebo nohou, snížení množství moči, ztížené dýchání, bolest na hrudi, křeče,

bezvědomí.

Poruchy menstruačního cyklu, zvětšení prsou u mužů.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému

lékaři.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

Otok zadní části oka, který může být spojen se zvýšením tlaku uvnitř hlavy a poruchami zraku.

Pokud se tento nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Další nežádoucí účinky s frekvencí není známo

Frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Závažná porucha jater s nebo bez zežloutnutí očí nebo kůže, pocit na zvracení, ztráta chuti k

jídlu, tmavá moč, otok obličeje, nohou, rukou a/nebo celého těla.

Krvácení pod kůží nebo petechie (drobné tečkovité krvácení do kůže nebo sliznic), náhlé

krvácení bez zjevné příčiny.

Migréna nebo těžká bolest hlavy často s pocitem nevolnosti (pocit na zvracení, zvracení) a

citlivostí na světlo.

Bolest nohou a chodidel.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících se neočekávají žádné další nežádoucí účinky než ty, které se vyskytují u

dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ciclosporin Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Ponechte tobolky v blistru. Vyjměte je pouze tehdy, když se je zrovna chystáte užít.

Po otevření blistru je patrný charakteristický zápach. Ten je normální a neznamená snížení kvality

přípravku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ciclosporin Sandoz obsahuje

Ciclosporin Sandoz 25 mg měkké tobolky

Léčivou látkou je ciclosporinum. Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 25 mg.

Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 50 mg.

Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 100 mg.

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: Tokoferol-alfa, bezvodý ethanol, propylenglykol, čištěný kukuřičný olej,

glyceromakrogol-hydroxystearát.

Tobolka:

25 mg měkké tobolky:

Černý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), glycerol 85%, propylenglykol,

želatina.

50 mg měkké tobolky:

Oxid titaničitý (E 171), glycerol 85%, propylenglykol, želatina.

100 mg měkké tobolky:

Černý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), glycerol 85%, propylenglykol,

želatina.

Potisk:

Kyselina

karmínová

120),

hexahydrát

chloridu

hlinitého,

hydroxid

sodný,

propylenglykol a hypromelosa 2910.

Jak přípravek Ciclosporin Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg tobolky, měkké:

Modrošedé oválné měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 25mg”.

Délka: max. 14,0 mm

Průměr: max. 8,2 mm

50 mg tobolky, měkké:

Žlutobílé podlouhlé měkké želatinové

tobolky s červeným označením „NVR 50mg”.

Délka: max. 21,9 mm

Průměr: max. 8,5 mm

100 mg tobolky, měkké:

Modrošedé podlouhlé měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 100mg”.

Délka: max. 27,7 mm

Průměr: max. 9,5 mm

Ciclosporin Sandoz je dostupný v PA/Al/PVC-Al blistrech a v perforovaných jednodávkových

blistrech z oboustranného hliníku skládajících se z hliníkové fólie na spodní i vrchní straně blistru.

Velikosti balení:

Balení v blistrech: 20, 30, 50, 55, 60, 90, 100, 250, 300 tobolek, měkkých

Balení v jednodávkových blistrech: 50x1, 60x1 tobolka, měkká

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8, 90429 Nürnberg, Německo

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Ciclosporin Sandoz

Nizozemsko

Ciclosporine Sandoz 10 mg, zachte capsules

Ciclosporine Sandoz 50 mg, zachte capsules

Ciclosporine Sandoz 100 mg, zachte capsules

Belgie

Ciclosporin Sandoz 25 mg zachte capsules

Ciclosporin Sandoz 50 mg zachte capsules

Ciclosporin Sandoz 100 mg zachte capsules

Německo

Dánsko

Ciclosporin HEXAL 25 mg Weichkapseln

Ciclosporin HEXAL 50 mg Weichkapseln

Ciclosporin HEXAL 100 mg Weichkapseln

MENELRI

Estonsko

Ciclosporin Sandoz

Francie

MENELRI 25 mg, capsule molle

MENELRI 50 mg, capsule molle

MENELRI 100 mg, capsule molle

Litva

Ciclosporin Sandoz 25 mg minkštosios kapsulės

Ciclosporin Sandoz 50 mg minkštosios kapsulės

Ciclosporin Sandoz 100 mg minkštosios kapsulės

Lotyšsko

Ciclosporin Sandoz 25 mg mīkstās kapsulas

Ciclosporin Sandoz 50 mg mīkstās kapsulas

Ciclosporin Sandoz 100 mg mīkstās kapsulas

Rumunsko

Švédsko

Slovenská

republika

Velká Británie

Ciclosporină Sandoz 25 mg capsule moi

Ciclosporină Sandoz 50 mg capsule moi

Ciclosporină Sandoz 100 mg capsule moi

Menelri

Ciclosporin Sandoz 25 mg

Ciclosporin Sandoz 50 mg

Ciclosporin Sandoz 100 mg

Menelri 25 mg Soft Gelatin Capsules

Menelri 50 mg Soft Gelatin Capsules

Menelri 100 mg Soft Gelatin Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 3. 2020

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls8870/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ciclosporin Sandoz 25 mg měkké tobolky

Ciclosporin Sandoz 50 mg měkké tobolky

Ciclosporin Sandoz 100 mg měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 25 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna

měkká

tobolka

obsahuje

ethanolu,

46,42

propylenglykolu

101,25

glyceromakrogol-hydroxystearátu.

Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna

měkká

tobolka

obsahuje

ethanolu,

90,36

propylenglykolu

202,5

glyceromakrogol-hydroxystearátu.

Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna

měkká

tobolka

obsahuje

ethanolu,

148.31

propylenglykolu

405.0

glyceromakrogol-hydroxystearátu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.

25 mg tobolky, měkké:

Modrošedé oválné měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 25mg”.

Délka: max. 14,0 mm

Průměr: max. 8,2 mm

50 mg tobolky, měkké:

Žlutobílé

podlouhlé měkké želatinové

tobolky s červeným označením „NVR 50mg”.

Délka: max. 21,9 mm

Průměr: max. 8,5 mm

100 mg tobolky, měkké:

Modrošedé podlouhlé měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 100mg”.

Délka: max. 27,7 mm

Průměr: max. 9,5 mm

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Transplantace

Transplantace parenchymatózních orgánů

Prevence odmítnutí transplantátů parenchymatózních orgánů.

Léčba buněčné rejekce transplantátu u nemocných léčených dříve jinými imunosupresivy.

Transplantace kostní dřeně

Prevence odmítnutí transplantátů po alogenní transplantaci kostní dřeně a transplantaci kmenových

buněk.

Prevence nebo léčba reakce štěpu proti hostiteli (GVHD).

Jiné indikace než transplantace

Endogenní uveitida

Léčba ohrožení zraku způsobeného střední nebo zadní uveitidou neinfekční etiologie u pacientů, u

kterých konvenční léčba selhala nebo měla nepřijatelné nežádoucí účinky.

Léčba Behçetovy uveitidy s opakovanými zánětlivými atakami postihujícími sítnici u pacientů bez

neurologických manifestací.

Nefrotický syndrom

Steroid-dependentní

steroid-rezistentní

nefrotický

syndrom

vzniklý

důsledku

primárního

poškození glomerulů jako je glomerulonefritida s minimálními změnami, ložisková a segmentální

glomeruloskleróza nebo membranózní glomerulonefritida.

Přípravek Ciclosporin Sandoz lze použít k navození a udržení remise a také k udržení remise dosažené

steroidy, což dovoluje i jejich vysazení.

Revmatoidní artritida

Léčba těžké aktivní revmatoidní artritidy.

Psoriáza

Léčba těžké psoriázy u pacientů, u nichž je konvenční léčba nevhodná nebo neúčinná.

Atopická dermatitida

Přípravek Ciclosporin Sandoz je indikován k léčbě pacientů s těžkou atopickou dermatitidou, kteří

vyžadují systémovou terapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkovací rozmezí pro perorální podání slouží pouze jako doporučení.

Denní dávka přípravku Ciclosporin Sandoz má být rozdělena do dvou dávek rovnoměrně podaných

během dne. Doporučuje se, aby byl přípravek Ciclosporin Sandoz podáván v pevném režimu s

ohledem na denní dobu a vztah k jídlu.

Přípravek Ciclosporin Sandoz může být předepsán pouze lékařem se zkušeností s imunosupresivní

terapií a/nebo transplantací orgánů, nebo v úzké spolupráci s ním.

Transplantace

Transplantace parenchymatózních orgánů

Léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz musí být zahájena v průběhu 12 hodin před operací dávkou 10-

15 mg/kg/den rozdělenou do dvou dílčích dávek. Tato dávka se podává denně po dobu 1-2 týdnů po

operaci a dále se dávka postupně snižuje podle hladin cyklosporinu v krvi a v souladu s místním

imunosupresivním protokolem až na doporučenou udržovací dávku přibližně 2-6 mg/kg rozdělenou do

dvou dílčích dávek.

Pokud je přípravek Ciclosporin Sandoz podáván s jinými imunosupresivy (např. kortikosteroidy nebo

jako součást troj- nebo čtyřkombinace), mohou být použity nižší dávky (např. 3 až 6 mg/kg/den

podávané rozdělené do 2 dílčích dávek pro zahajovací léčbu).

Transplantace kostní dřeně

Počáteční dávka se podává den před transplantací. Ve většině případů se dává přednost cyklosporinu

formě

koncentrátu

infuzní

roztok.

Doporučená

intravenózní

dávka

cyklosporinu

mg/kg/den. V této dávce se pokračuje formou infuzí během bezprostředního období po transplantaci

po dobu až dvou týdnů, než se přejde na perorální udržovací léčbu přípravkem Ciclosporin Sandoz v

denní dávce asi 12,5 mg/kg rozdělené do dvou dílčích dávek.

V udržovací léčbě se pokračuje po dobu alespoň 3 měsíců (nejlépe 6 měsíců), než se dávka postupně

sníží během jednoho roku po transplantaci na nulu.

Jestliže

zahájení

terapie

použije

přípravek

Ciclosporin

Sandoz,

doporučuje

před

transplantací podat denní dávku 12,5-15 mg/kg rozdělenou do dvou dílčích dávek.

Při gastrointestinálních obtížích, které mohou snížit vstřebávání, může být nutné podávat vyšší

perorální dávky přípravku Ciclosporin Sandoz nebo použít intravenózní léčbu cyklosporinem.

U některých nemocných dojde po vysazení léčby cyklosporinem k rozvoji reakce štěpu proti hostiteli

(GVHD), ale odpověď na opětovné zavedení léčby je obvykle příznivá. V takových případech je

zahajovací perorální dávka 10-12,5 mg/kg/den s následným denním podáváním udržovací perorální

dávky, která prokázala při předchozím podání dostatečnou účinnost. K léčbě mírné chronické GVHD

je možné podávat nízké dávky přípravku Ciclosporin Sandoz.

Dávkování u jiných indikací než transplantací

Pokud se přípravek Ciclosporin Sandoz používá u jiných indikací než jsou transplantace, je nutné

dodržovat následující obecná pravidla:

Před zahájením léčby je nutné stanovit výchozí hodnotu renálních funkcí, a to pomocí minimálně dvou

měření. Pro odhad glomerulární filtrace (eGFR) u dospělých pacientů se může použít rovnice MDRD

(Modification of Diet in Renal Disease), vhodný vzorec má být použit k odhadu eGFR u pediatrických

pacientů. Vzhledem k tomu, že přípravek Ciclosporin Sandoz může zhoršit renální funkce, je třeba

tyto funkce často kontrolovat. Pokud eGFR klesne o více než 25 % pod výchozí hodnotu při více než

jednom měření, musí se dávka přípravku Ciclosporin Sandoz snížit o 25-50 %. Pokud eGFR klesne

pod výchozí hodnotu o více než 35 %, je nutné zvážit další redukci dávky přípravku Ciclosporin

Sandoz. Tato doporučení platí i tehdy, jsou-li hodnoty u pacienta ještě v normálním laboratorním

rozmezí. Pokud snížení dávky není dostačující pro zlepšení eGFR během jednoho měsíce, léčba

přípravkem Ciclosporin Sandoz má být přerušena (viz bod 4.4).

Je nutné pravidelné sledování krevního tlaku.

Před zahájením terapie je nutné stanovit sérový bilirubin a parametry, které určují funkci jater, a

během léčby se doporučuje jejich pečlivé sledování. Před zahájením léčby se rovněž doporučuje

stanovit hladiny sérových lipidů, draslíku, hořčíku a kyseliny močové a dále tyto parametry během

léčby pravidelně sledovat.

U jiných indikací než transplantací je vhodné občas sledovat hladinu cyklosporinu v krvi, např. pokud

je přípravek Ciclosporin Sandoz podáván současně s látkami, které mohou ovlivnit farmakokinetiku

cyklosporinu,

nebo

případě

neobvyklé

klinické

odpovědi

(např.

nízká

účinnost

nebo

vyšší

intolerance léku při renální dysfunkci).

Obvyklý způsob podání je ústy. Pokud je používán koncentrát pro infuzní roztok, je třeba věnovat

velkou pozornost podání adekvátní intravenózní dávky odpovídající perorální dávce. Doporučuje se

konzultovat lékaře se zkušenostmi s podáváním cyklosporinu.

Celková denní dávka nesmí nikdy přesáhnout 5 mg/kg, s výjimkou pacientů se zrak ohrožující

endogenní uveitidou a dětí s nefrotickým syndromem.

Pro udržovací léčbu musí být individuálně stanovena nejnižší účinná a zároveň dobře tolerovaná

dávka.

U pacientů, u kterých není během stanovené doby (bližší informace viz níže) dosaženo adekvátní

odpovědi nebo účinná dávka není v souladu se stanovenými bezpečnostními doporučeními, má být

léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz přerušena.

Endogenní uveitida

K navození remise se doporučuje podávat perorálně počáteční dávku 5 mg/kg/den rozdělenou do dvou

dílčích dávek, a to až do dosažení remise aktivního uveálního zánětu a zlepšení ostrosti zraku. U

refrakterních případů může být dávka po omezenou dobu zvýšena až na 7 mg/kg/den.

Jestliže se onemocnění nepodařilo dostatečně zvládnout samotným přípravkem Ciclosporin Sandoz,

lze k dosažení počáteční remise nebo k překonání zánětlivých očních příhod přidat systémovou léčbu

kortikosteroidy v denních dávkách 0,2-0,6 mg/kg prednisonu nebo jeho ekvivalentu. Po třech měsících

může být dávka kortikosteroidů snížena na nejnižší účinnou dávku.

Při udržovací léčbě musí být dávky postupně sníženy na nejnižší účinné množství, které v období

remise nesmí přesáhnout 5 mg/kg/den.

Před použitím imunosupresiv musí být vyloučena infekční příčina uveitidy.

Nefrotický syndrom

K navození remise se doporučuje denní dávku rozdělit do dvou dílčích perorálních dávek.

Jsou-li (s výjimkou proteinurie) renální funkce v normě, doporučená denní dávka je:

dospělí: 5 mg/kg,

děti: 6 mg/kg.

U pacientů s poruchou renální funkce nesmí počáteční dávka přesáhnout 2,5 mg/kg/den.

Není-li účinek samotného přípravku Ciclosporin Sandoz dostatečný, zejména u steroid-rezistentních

pacientů, doporučuje se kombinace přípravku Ciclosporin Sandoz s nízkými perorálními dávkami

kortikosteroidů.

Doba do zlepšení se pohybuje od 3 do 6 měsíců v závislosti na typu glomerulopatie. Není-li po této

době pozorováno zlepšení, musí být léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz ukončena.

Dávkování je nutné individuálně upravit dle účinnosti (proteinurie) a bezpečnosti. Dávky však nesmí u

dospělých překročit 5 mg/kg za den, u dětí 6 mg/kg za den.

Pro udržovací léčbu musí být dávka pozvolna snižována až na nejnižší účinnou dávku.

Revmatoidní artritida

Po dobu prvních 6 týdnů léčby se doporučuje dávka 3 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek.

Pokud není během této doby účinek léčby dostatečný, je možné denní dávku postupně zvyšovat podle

individuální tolerance nemocného, nesmí však přesáhnout 5 mg/kg. K dosažení plné účinnosti může

být vyžadována léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz po dobu až 12 týdnů.

Pro udržovací léčbu musí být dávka individuálně titrována podle snášenlivosti až na nejnižší účinnou

dávku.

Přípravek Ciclosporin Sandoz lze podávat v kombinaci s nízkou dávkou kortikosteroidů a/nebo

nesteroidních antiflogistik (NSAID; viz bod 4.4). Přípravek Ciclosporin Sandoz je také možné podávat

v kombinaci s nízkou týdenní dávkou methotrexátu pacientům, jejichž terapeutická odpověď na

samotný methotrexát není dostatečná. V takových případech se podává počáteční dávka přípravku

Ciclosporin

Sandoz

mg/kg/den

rozdělená

dvou

dílčích

dávek.

Tuto

dávku

podle

snášenlivosti zvýšit.

Psoriáza

Léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz má být zahájena pouze lékařem se zkušeností v diagnostice a

léčbě psoriázy. Vzhledem k variabilitě tohoto onemocnění musí být léčba individualizována . K

navození remise se doporučuje počáteční dávka 2,5 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek.

Nedojde-li po jednom měsíci léčby ke zlepšení, je možné denní dávku postupně zvyšovat, ale nesmí

překročit 5 mg/kg/den. U nemocných, u nichž nebylo v průběhu 6 týdnů při dávce 5 mg/kg/den

dosaženo uspokojivého zlepšení psoriatických lézí, nebo u těch pacientů, u kterých není účinná dávka

v souladu s bezpečnostními doporučeními, má být léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz přerušena

(viz bod 4.4).

U nemocných, jejichž stav vyžaduje rychlé zlepšení, je opodstatněné podávání počáteční dávky 5

mg/kg/den. Jakmile je dosaženo uspokojivé odpovědi, je možné léčbu přípravkem Ciclosporin Sandoz

přerušit a v případě následného relapsu je možné léčbu přípravkem Ciclosporin Sandoz znovu zahájit

předchozí účinnou dávkou. U některých pacientů může být nezbytná kontinuální udržovací terapie.

Pro udržovací léčbu je nutné dávky individuálně titrovat na nejnižší účinnou dávku. Dávky nesmí

přesáhnout 5 mg/kg/den.

Atopická dermatitida

Léčba přípravkem Ciclosporin Sandoz má být zahájena pouze lékařem se zkušeností v diagnostice a

léčbě

atopické

dermatitidy.

Vzhledem

variabilitě

tohoto

onemocnění

musí

být

léčba

individualizována. Doporučované denní dávky se pohybují v rozmezí 2,5 -5 mg/kg/den a podávají se

rozdělené do dvou dílčích perorálních dávek. Pokud není počáteční dávkou 2,5 mg/kg/den dosaženo

během dvou týdnů uspokojivé odpovědi, je možné denní dávku rychle zvýšit na maximální dávku 5

mg/kg/den.

zvlášť

závažných

případů

pravděpodobnější

dosažení

rychlého

adekvátního

terapeutického účinku, pokud je terapie zahájena dávkou 5 mg/kg/den. Po dosažení

uspokojivé

odpovědi má být dávka postupně snižována, a pokud to stav onemocnění dovoluje, má být přípravek

Ciclosporin

Sandoz

úplně

vysazen.

Případný

relaps

možné

zvládnout

další

léčebnou

kúrou

přípravkem Ciclosporin Sandoz.

Ačkoli pro dosažení uspokojivého terapeutického účinku může být dostačující léčba po dobu 8 týdnů,

účinná a dobře tolerovaná byla i léčba trvající až jeden rok, za předpokladu dodržení doporučení pro

sledování.

Přechod z přípravku Sandimmun na přípravek Ciclosporin Sandoz

Dostupná data ukazují, že po převedení pacienta z přípravku Sandimmun na přípravek Ciclosporin

Sandoz v poměru 1:1 jsou minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném stavu v plné krvi

srovnatelné. Přesto se mohou u mnoha pacientů vyskytnout vyšší vrcholové koncentrace (C

) i

zvýšená expozice léčivé látce (AUC). U malého procenta pacientů jsou tyto rozdíly výraznější a

mohou mít klinický význam. Navíc, ve srovnání s přípravkem Sandimmun, je absorpce cyklosporinu z

přípravku Ciclosporin Sandoz méně variabilní a korelace mezi minimální hladinou cyklosporinu v krvi

v ustáleném stavu a expozicí (vyjádřeno v AUC) je mnohem větší.

Protože přechod z přípravku Sandimmun na přípravek Ciclosporin Sandoz může vyvolat zvýšenou

expozici cyklosporinu, musí být dodržována následující pravidla:

U pacientů po transplantaci musí být počáteční denní dávka přípravku Ciclosporin Sandoz stejná, jako

byla dávka přípravku Sandimmun. Minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném stavu v plné krvi

musí být sledovány během 4-7 dnů od převedení na přípravek Ciclosporin Sandoz. Navíc musí být v

prvních 2 měsících po převedení na přípravek Ciclosporin Sandoz sledovány klinické bezpečnostní

parametry

(renální

funkce

krevní

tlak).

Jestliže

jsou

minimální

koncentrace

cyklosporinu

ustáleném stavu v krvi mimo terapeutické rozmezí a/nebo se zhorší klinické bezpečnostní parametry,

je nutné odpovídajícím způsobem upravit dávku.

U pacientů léčených pro jiné indikace, než jsou transplantace musí být počáteční dávka přípravku

Ciclosporin Sandoz stejná, jako byla dávka přípravku Sandimmun. Druhý, čtvrtý a osmý týden po

převedení na přípravek Ciclosporin Sandoz musí být sledovány renální funkce a krevní tlak. Jestliže

krevní tlak výrazně překračuje hodnoty naměřené před převedením, nebo jestliže eGFR klesne o více

než 25 % pod hodnotu naměřenou před zahájením léčby přípravkem Sandimmun při opakovaném

měření, musí být dávka snížena (viz bod 4.4). V případě neočekávané toxicity nebo neúčinnosti

cyklosporinu musí být také monitorovány minimální hladiny cyklosporinu v krvi v ustáleném stavu.

Přechod mezi perorálními formami cyklosporinu

Přechod z jedné perorální formy cyklosporinu na jinou musí být proveden za dohledu lékaře, včetně

monitorování hladiny cyklosporinu v krvi u transplantovaných pacientů.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Všechny indikace

Cyklosporin podléhá minimální renální eliminaci a jeho farmakokinetika není významně ovlivněna

poruchou funkce ledvin (viz bod 5.2). Avšak vzhledem k jeho nefrotoxickému potenciálu (viz bod

4.8), se doporučuje pečlivé monitorování renálních funkcí (viz bod 4.4).

Jiné indikace než transplantace

Pacienti s poruchou funkce ledvin (vyjma nefrotického syndromu) nemají dostávat cyklosporin (viz

odstavec

Upozornění

jiné

indikace

než

transplantace,

4.4).

pacientů

nefrotickým

syndromem a poruchou funkce ledvin nesmí počáteční dávka překročit 2,5 mg/kg/den.

Pacienti s poruchou funkce jater

Cyklosporin je extenzivně metabolizován v játrech. U pacientů s poruchou funkce jater může být

pozorováno přibližně 2-3násobné zvýšení expozice cyklosporinu. U pacientů s těžkou poruchou

funkce jater může být nutné snížení dávky k udržení hladin cyklosporinu v krvi v doporučeném

cílovém rozmezí (viz body 4.4 a 5.2) a doporučuje se hladiny cyklosporinu v krvi sledovat až do

dosažení stabilních hodnot.

Pediatrická populace

Klinických studií se účastnily děti starší 1 roku. V několika studiích vyžadovala léčba pediatrických

pacientů vyšší dávky na kg tělesné hmotnosti, než se používají u dospělých. Tyto dávky byly dobře

tolerovány.

Použití přípravku Ciclosporin Sandoz u dětí pro netransplantační indikace jiné, než je nefrotický

syndrom, se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Starší pacienti (65 let a více)

U starších pacientů jsou s léčbou přípravkem Ciclosporin Sandoz omezené zkušenosti.

V klinických studiích revmatoidní artritidy s použitím perorálního cyklosporinu byla u pacientů ve

věku 65 let a starších větší pravděpodobnost, že se během léčby objeví systolická hypertenze, a po 3

až 4 měsících léčby bylo častěji pozorováno zvýšení sérového kreatininu o ≥50 % proti výchozí

hodnotě.

Dávka pro starší pacienty musí být stanovena s opatrností, obvyklá počáteční dávka by měla být na

spodní hranici dávkového rozmezí, vzhledem k vyššímu výskytu snížení jaterních, renálních nebo

srdečních funkcí, souběžných onemocnění, nebo podávání jiných léků a zvýšené náchylnosti k

infekcím.

Způsob podání

Perorální podání

Tobolky přípravku Ciclosporin Sandoz musí být užívány vcelku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kombinace s přípravky obsahujícími

Hypericum perforatum

(třezalku tečkovanou) (viz bod 4.5).

Kombinace s látkami, jež jsou substráty efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků

nebo transportních proteinů organických aniontů (OATP), a u kterých zvýšené plazmatické

koncentrace mohou způsobit závažné a/nebo život ohrožující stavy, jako je bosentan, dabigatran-

etexilát a aliskiren (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Lékařský dohled

Přípravek Ciclosporin Sandoz mohou předepisovat pouze lékaři se zkušeností s imunosupresivní

léčbou,

kteří

mohou

náležitě

sledovat

nemocného,

včetně

pravidelného

celkového

fyzikálního

vyšetření, měření krevního tlaku a kontroly laboratorních bezpečnostních parametrů. Pacienti po

transplantaci,

kteří

dostávají

tento

léčivý

přípravek,

mají

být

léčeni

zařízeních

náležitým

laboratorním

vybavením

dalším

pomocným

zdravotnickým

vybavením.

Lékař

odpovědný

udržovací léčbu musí dostat úplné informace potřebné pro sledování nemocného.

Lymfomy a jiné malignity

Podobně jako jiná imunosupresiva zvyšuje cyklosporin riziko vzniku lymfomů a jiných malignit,

zejména kůže. Zdá se, že zvýšené riziko souvisí spíše s mírou a délkou imunosuprese než s určitým

použitým přípravkem.

Z tohoto důvodu je nutné používat s opatrností léčebný režim s kombinací více imunosupresiv (včetně

cyklosporinu), protože může vést ke vzniku lymfoproliferativních onemocnění nebo nádorových

onemocnění solidních orgánů, z nichž některé, jak bylo zaznamenáno, skončily fatálně.

S ohledem na potenciální riziko malignit kůže musí být pacienti léčení přípravkem Ciclosporin

Sandoz, zejména pro psoriázu nebo atopickou dermatitidu, upozorněni, že se nemají

nadměrně

vystavovat přímému slunečnímu záření a nesmí být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA

fotochemoterapií.

Infekce

Podobně jako u jiných imunosupresiv predisponuje léčba cyklosporinem pacienty k rozvoji různých

bakteriálních, mykotických, parazitárních a virových infekcí, často oportunními patogeny. U pacientů

užívajících cyklosporin byla zjištěna aktivace latentních polyomavirových infekcí, které mohou vést k

nefropatii související s polyomavirem (PVAN), zejména nefropatii související s BK virem (BKVN)

nebo progresivní multifokální leukoencefalopatii související s JC virem (PML). Tyto stavy jsou často

spojené s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a měly by být brány v potaz při diferenciální

diagnostice

imunosuprimovaných

pacientů

zhoršující

funkcí

ledvin

nebo

neurologickými

příznaky. Byly hlášené závažné a/nebo fatální následky. Proto musí být, zejména u nemocných

dlouhodobě užívajících kombinovanou imunosupresivní léčbu, učiněna efektivní preventivní a léčebná

opatření.

Renální toxicita

Jako častá a potenciálně závažná komplikace se může během léčby přípravkem Ciclosporin Sandoz

vyskytnout zvýšení sérového kreatininu a močoviny. Tyto funkční změny jsou závislé na dávce a jsou

zpočátku reverzibilní, obvykle reagují na snížení dávky. Během dlouhodobé léčby se mohou u

některých nemocných rozvinout strukturální změny ledvin (např. intersticiální fibróza), které musí být

u nemocných po transplantaci ledvin odlišeny od změn vzniklých v důsledku chronických rejekcí. Je

proto nutné v této souvislosti pravidelně kontrolovat renální funkce v souladu s místními předpisy (viz

body 4.2 a 4.8).

Hepatotoxicita

Přípravek Ciclosporin Sandoz může také v závislosti na dávce způsobit reverzibilní zvýšení sérového

bilirubinu a jaterních enzymů (viz bod 4.8). U pacientů léčených cyklosporinem došlo k vyžádaným a

spontánním hlášením hepatotoxicity a poškození jater, které zahrnovaly cholestázu, ikterus, hepatitidu

a selhání jater. Nejvíce případů

zahrnovalo pacienty s významnými komorbiditami, základními

onemocněními a dalšími ovlivňujícími faktory včetně komplikací infekcemi a současné léčby léky s

hepatotoxickým potenciálem. V některých případech, především u transplantovaných pacientů, byly

hlášeny fatální následky (viz bod 4.8). Je třeba pečlivě sledovat hodnoty vyšetření funkčních jaterních

testů. Při abnormálních hodnotách může být nutné snížit dávkování (viz body 4.2 a 5.2).

Starší pacienti (65 let a více)

U starších pacientů je nutno zvlášť pečlivě monitorovat funkci ledvin.

Monitorování hladin cyklosporinu (viz bod 4.2)

U pacientů po transplantaci, kteří užívají přípravek Ciclosporin Sandoz, je rutinní monitorování hladin

cyklosporinu v krvi důležitým bezpečnostním opatřením. K monitorování hladin cyklosporinu v plné

krvi se dává přednost metodám používajícím specifické monoklonální protilátky (měření hladiny

původní látky). Ke stejnému účelu (měření hladiny původní látky) lze použít i metody vysokoúčinné

kapalinové chromatografie (HPLC). Při použití plazmy nebo séra je nezbytné dodržovat standardní

protokol separace (čas a teplotu). Počáteční monitorování pacientů po transplantaci jater je možné

provádět

buď

specifickými

monoklonálními

protilátkami

nebo

současným

hodnocením

specifickými, tak i nespecifickými monoklonálními protilátkami, aby bylo stanoveno dávkování

zajišťující adekvátní imunosupresi.

U jiných indikací než jsou transplantace se doporučuje občasné sledování hladin cyklosporinu v krvi,

např. pokud je přípravek Ciclosporin Sandoz podáván současně s látkami, které mohou ovlivnit

farmakokinetiku cyklosporinu, nebo v případě neobvyklé klinické odpovědi (např. nízká účinnost

nebo vyšší intolerance při renální dysfunkci).

Je nutné pamatovat na to, že koncentrace cyklosporinu v krvi, plazmě a séru je pouze jedním z mnoha

faktorů určujících klinický stav nemocného. Výsledky tak mají sloužit pouze jako vodítko pro úpravu

dávkování ve vztahu k dalším klinickým a laboratorním parametrům.

Hypertenze

Při léčbě přípravkem Ciclosporin Sandoz je nutné pravidelné sledování krevního tlaku; pokud se

vyvine

hypertenze,

musí

být

zahájena

vhodná

antihypertenzní

léčba.

Přednost

měla

mít

antihypertenziva, která nenarušují farmakokinetiku cyklosporinu, např. isradipin (viz bod 4.5).

Zvýšené krevní lipidy

Vzhledem k tomu, že bylo hlášeno, že přípravek Ciclosporin Sandoz působí nepatrné reverzibilní

zvýšení krevních lipidů, doporučuje se před léčbou a po prvním měsíci léčby stanovit hladinu lipidů v

krvi. Dojde-li k jejich zvýšení, je třeba zvážit zahájení diety s omezením tuků, a pokud je to vhodné,

redukci dávky cyklosporinu.

Hyperkalémie

Cyklosporin

zvyšuje

riziko

hyperkalémie,

zejména

nemocných

renální

dysfunkcí.

Zvýšená

opatrnost je rovněž nutná při současném podávání cyklosporinu a kalium šetřících léků (např. kalium

šetřících diuretik, inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), blokátorů receptoru pro

angiotenzin II), léků obsahujících kalium, jakož i u pacientů, kteří jsou na dietě s vysokým obsahem

kalia.

V těchto případech se doporučuje kontrolovat kalémii.

Hypomagnezémie

Cyklosporin zvyšuje vylučování hořčíku. To může vést k symptomatické hypomagnezémii, zejména v

období kolem transplantace. Doporučuje se proto v období kolem transplantace kontrolovat sérové

hladiny hořčíku, zejména u nemocných s přítomností neurologických

příznaků/známek. Je-li to

považováno za nutné, má být podáván hořčík jako doplňková léčba.

Hyperurikémie

Zvýšená opatrnost je nutná při léčbě nemocných s hyperurikémií.

Živé atenuované vakcíny

Během léčby cyklosporinem může být vakcinace méně účinná; je nutné se vyvarovat očkování živou

atenuovanou vakcínou (viz bod 4.5).

Interakce

Pozornost je třeba věnovat současnému podávání cyklosporinu s léky, které významně zvyšují nebo

snižují hladiny cyklosporinu v plazmě inhibicí nebo indukcí CYP3A4 a/nebo P-glykoproteinu (viz bod

4.5).

Při zahájení souběžného užívání cyklosporinu s léčivými látkami, které zvyšují hladiny cyklosporinu,

nebo s látkami se synergickým nefrotoxickým účinkem, je nutno monitorovat renální toxicitu (viz bod

4.5).

Cyklosporin a takrolimus nemají být užívány současně (viz bod 4.5).

Cyklosporin je inhibitor CYP3A4, efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků a

transportních proteinů organických aniontů (OATP) a může zvýšit plazmatické hladiny současně

podávaných látek, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportéru. Při současném podávání

cyklosporinu s takovými léky je třeba opatrnosti nebo je třeba se vyvarovat současného užívání (viz

bod 4.5). Cyklosporin zvyšuje expozici inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statiny). Pokud jsou statiny

souběžně

podávány

cyklosporinem,

být

jejich

dávka

snížena

nebo

třeba

vyhnout

současnému užívání s určitými statiny podle doporučení uvedených v jejich informacích o přípravku.

pacientů

známkami

nebo

příznaky

myopatie,

nebo

pacientů

rizikovými

faktory

predisponujících

závažnému

poškození

ledvin,

včetně

renálního

selhání

způsobeného

rhabdomyolýzou, je nutné léčbu statiny dočasně vysadit nebo přerušit (viz bod 4.5).

Při současném užívání cyklosporinu a lerkandipinu došlo k 3násobnému zvýšení AUC lerkandipinu a

cyklosporinu

zvýšila

Proto

cyklosporin

nemá

užívat

stejnou

dobu

lerkandipinem. Podání cyklosporinu 3 hodiny po lerkandipinu nezpůsobilo změnu AUC lerkandipinu,

ale AUC cyklosporinu vzrostla o 27 %. Tuto kombinaci je proto třeba podávat opatrně a s intervalem

mezi podáním lerkandipinu a cyklosporinu minimálně 3 hodiny.

Další upozornění pro jiné indikace než transplantace

Pacienti s poruchou funkce ledvin (vyjma nefrotického syndromu s přijatelným stupněm poškození

ledvin), nekontrolovanou hypertenzí, nekontrolovanými infekcemi nebo jakýmikoli zhoubnými nádory

nesmí dostávat cyklosporin.

Před zahájením léčby je nutné spolehlivě stanovit výchozí hodnotu renálních funkcí, a to pomocí

minimálně dvou měření eGFR. Renální funkce musí být kontrolovány opakovaně během léčby, aby

bylo možné upravovat dávku (viz bod 4.2).

Další upozornění při léčbě endogenní uveitidy

Přípravek Ciclosporin Sandoz má být podáván s opatrností u pacientů s neurologickou manifestací

Behçetova syndromu. Neurologický stav těchto pacientů musí být pečlivě sledován.

použitím

přípravku

Ciclosporin

Sandoz

dětí

endogenní

uveitidou

jsou

pouze

omezené

zkušenosti.

Další upozornění při léčbě nefrotického syndromu

U pacientů s abnormální výchozí hodnotou renálních funkcí musí být léčba zahájena dávkou 2,5

mg/kg/den. Tito pacienti musejí být velmi pečlivě monitorováni.

U některých pacientů může být obtížné odlišit renální dysfunkci vyvolanou přípravkem Ciclosporin

Sandoz od změn souvisejících se samotným nefrotickým syndromem. To vysvětluje, proč byly ve

vzácných případech popsány při léčbě přípravkem Ciclosporin Sandoz strukturální změny v ledvinách,

při

nichž

nedošlo

zvýšení

sérového

kreatininu.

pacientů

steroid-dependentní

glomerulonefritidou s minimálními změnami, kteří užívají přípravek Ciclosporin Sandoz déle než

jeden rok, je nutné zvážit biopsii ledvin.

U pacientů s nefrotickým syndromem léčených imunosupresivy (včetně cyklosporinu) byl ojediněle

popsán výskyt malignit (včetně Hodgkinova lymfomu).

Další upozornění při léčbě revmatoidní artritidy

Po 6 měsících léčby je třeba kontrolovat renální funkce v intervalu 4-8 týdnů, v závislosti na stabilitě

onemocnění, dalších souběžných onemocněních a souběžně užívaných lécích. Častější kontroly jsou

nezbytné, pokud se zvýší dávka přípravku Ciclosporin Sandoz nebo při zahájení souběžného podávání

nesteroidních antiflogistik či zvýšení jejich dávky. Přerušení léčby může být také nezbytné, pokud

hypertenzi

vzniklou

během

léčby

přípravkem

Ciclosporin

Sandoz

nelze

upravit

vhodnou

antihypertenzní léčbou.

Stejně jako při dlouhodobé léčbě jinými imunosupresivy je nutno mít na paměti zvýšené riziko

lymfoproliferativních

poruch.

Zvýšenou

opatrnost

třeba

dodržovat

při

kombinované

léčbě

přípravkem Ciclosporin Sandoz a methotrexátem, a to z důvodu synergického nefrotoxického účinku.

Další upozornění při léčbě psoriázy

Doporučuje se přerušení léčby, pokud hypertenzi vzniklou během léčby přípravkem Ciclosporin

Sandoz nelze upravit vhodnou léčbou.

Starší pacienti mají být léčeni pouze při invalidizující psoriáze a renální funkce u nich mají být

kontrolovány zvlášť pečlivě.

S použitím přípravku Ciclosporin Sandoz u dětí s psoriázou jsou pouze omezené zkušenosti.

Při

léčbě

cyklosporinem,

stejně

jako

při konvenční

léčbě

imunosupresivy,

nemocných

psoriázou hlášen výskyt malignit (zejména kožních). Při kožních lézích netypických pro psoriázu, u

kterých je podezření na malignitu nebo premalignitu, je nezbytné před zahájením léčby přípravkem

Ciclosporin Sandoz provést jejich bioptické vyšetření. Nemocní s maligními nebo premaligními

změnami kůže mohou být léčeni přípravkem Ciclosporin Sandoz pouze po odpovídající léčbě těchto

lézí a pokud pro úspěšnou léčbu psoriázy neexistuje jiná možnost.

několika

pacientů

psoriázou

léčených

přípravkem

Ciclosporin

Sandoz

vyskytly

lymfoproliferativní poruchy. Reagovaly však příznivě na okamžité přerušení léčby.

Pacienti užívající přípravek Ciclosporin Sandoz nesmí být současně léčeni UVB ozařováním nebo

PUVA fotochemoterapií.

Další upozornění při léčbě atopické dermatitidy

Doporučuje se přerušení léčby, pokud hypertenzi vzniklou během léčby přípravkem Ciclosporin

Sandoz nelze upravit vhodnou léčbou.

Zkušenosti s cyklosporinem u dětí s atopickou dermatitidou jsou omezené.

Starší pacienti mají být léčeni pouze při invalidizující atopické dermatitidě a renální funkce u nich

mají být kontrolovány zvlášť pečlivě.

Exacerbace atopické dermatitidy jsou obvykle doprovázeny benigní lymfadenopatií, která vždy vymizí

spontánně nebo při celkovém zlepšení onemocnění.

Lymfadenopatie zjištěná při léčbě cyklosporinem má být pravidelně kontrolována.

Lymfadenopatie perzistující i při ústupu aktivity onemocnění má být preventivně biopticky vyšetřena,

aby bylo možné vyloučit lymfom.

Aktivní infekce Herpes simplex je vhodné nechat před zahájením léčby přípravkem Ciclosporin

Sandoz odeznít. Objeví-li se však během podávání přípravku Ciclosporin Sandoz a pokud nejde o

závažnou infekci, není to nezbytný důvod k přerušení léčby.

Kožní infekce kmenem

Staphylococcus aureus

nejsou absolutní kontraindikací pro léčbu přípravkem

Ciclosporin Sandoz, ale musí být léčeny vhodným antibiotikem. Je třeba se vyhnout perorálnímu

podávání erythromycinu, protože může vyvolat zvýšení koncentrace cyklosporinu v krvi (viz bod 4.5).

Pokud není jiná alternativa léčby, doporučuje se pečlivě monitorovat hladinu cyklosporinu v krvi,

renální funkce a nežádoucí účinky cyklosporinu.

Pacienti užívající přípravek Ciclosporin Sandoz nesmí být současně léčeni UVB ozařováním nebo

PUVA fotochemoterapií.

Pediatrické užití při jiných indikacích, než jsou transplantace

Odpovídající zkušenosti s použitím cyklosporinu nejsou s výjimkou léčby nefrotického syndromu

dostupné;

proto

jeho

použití

dětí

mladších

netransplantační

indikace

výjimkou

nefrotického syndromu nelze doporučit.

Přípravek Ciclosporin Sandoz obsahuje ethanol, propylenglykol, glyceromakrogol-hydroxystearát a

sodík.

25 mg tobolky, měkké:

Tento léčivý přípravek obsahuje 25 mg ethanolu v jedné měkké tobolce.

Množství v každé měkké tobolce je ekvivalentní množství menšímu než jsou 1 ml piva nebo 1 ml

vína.

Tento léčivý přípravek obsahuje 46,42 mg propylenglykolu v jedné měkké tobolce.

50 mg tobolky, měkké:

Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg ethanolu v jedné měkké tobolce.

Množství v každé měkké tobolce je ekvivalentní množství menšímu než jsou 2 ml piva nebo 1 ml

vína.

Tento léčivý přípravek obsahuje 90,36 mg propylenglykolu v jedné měkké tobolce.

100 mg tobolky, měkké

Tento léčivý přípravek obsahuje 100 mg ethanolu v jedné měkké tobolce.

Množství v každé měkké tobolce je ekvivalentní množství menšímu než jsou 3 ml piva nebo 1 ml

vína.

Tento léčivý přípravek obsahuje 148,31 mg propylenglykolu v jedné měkké tobolce.

Tento léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobit podráždění

žaludku a průjem.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné měkké tobolce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lékové interakce

Z množství léků se zaznamenanou interakcí s cyklosporinem, jsou v následujícím výčtu uvedeny ty, u

nichž je interakce řádně doložena a má klinický význam.

U různých přípravků je známo, že zvyšují nebo snižují hladinu cyklosporinu v plazmě nebo krvi,

obvykle inhibicí nebo indukcí enzymů zapojených do metabolismu cyklosporinu, zejména CYP3A4.

Cyklosporin je také inhibitor CYP3A4, efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků

a transportních proteinů organických aniontů (OATP) a může zvýšit plazmatické hladiny současně

podávaných látek, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportérů.

Léky, o nichž je známo, že snižují nebo zvyšují biologickou dostupnost cyklosporinu: u pacientů po

transplantaci se vyžaduje časté stanovování hladin cyklosporinu a v nezbytných případech úprava

dávky cyklosporinu, zejména při zahájení nebo vysazení současně podávaného léku. U pacientů, kteří

transplantaci nepodstoupili, není vztah mezi hladinou cyklosporinu v krvi a klinickým účinkem jasně

stanoven. U léků, které zvyšují hladinu cyklosporinu a jsou podávány současně, je vhodnější často

sledovat funkci ledvin a pečlivě monitorovat možné nežádoucí účinky cyklosporinu, než monitorovat

hladiny cyklosporinu v krvi.

Léky snižující hladinu cyklosporinu

Předpokládá se, že všechny induktory CYP3A4 a/nebo P-glykoproteinu snižují hladiny cyklosporinu.

Příkladem léků, které snižují hladinu cyklosporinu, jsou:

Barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin; nafcilin, sulfadimidin i.v., probukol, orlistat,

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), tiklopidin, sulfinpyrazon, terbinafin, bosentan.

Přípravky obsahující

Hypericum perforatum

(třezalku tečkovanou) nesmí být užívány současně s

přípravkem Ciclosporin Sandoz kvůli riziku snížení hladin cyklosporinu v krvi a tím sníženému

účinku cyklosporinu (viz bod 4.3).

Rifampicin

indukuje metabolismus cyklosporinu ve střevě a v játrech. Při současném podávání může

být nutné zvýšit dávky cyklosporinu 3-5násobně.

Oktreotid

snižuje absorpci cyklosporinu po perorálním podání, a proto může být nutné 50% zvýšení

dávky cyklosporinu nebo přechod na intravenózní podávání cyklosporinu.

Léky zvyšující hladinu cyklosporinu:

Všechny inhibitory CYP3A4 a/nebo P-glykoproteinu mohou vést ke zvýšení hladin cyklosporinu.

Příkladem jsou:

Nikardipin,

metoklopramid,

perorální

kontraceptiva,

methylprednisolon

(ve

vysokých

dávkách),

alopurinol, kyselina cholová a její deriváty, inhibitory proteázy, imatinib; kolchicin, nefazodon.

Makrolidová antibiotika: erythromycin

může zvýšit expozici cyklosporinu 4-7násobně, což někdy

vede k nefrotoxicitě. Bylo zaznamenáno, že

klarithromycin

zdvojnásobuje expozici cyklosporinu.

Azithromycin

zvyšuje hladiny cyklosporinu o přibližně 20 %.

Azolová antibiotika: ketokonazol, flukonazol, itrakonazol a vorikonazol

mohou více než zdvojnásobit

expozici cyklosporinu.

Verapamil

zvyšuje koncentraci cyklosporinu v krvi 2-3násobně.

Současné podávání s

telaprevirem

vede k přibližně 4,64násobnému zvýšení normalizované expozice

cyklosporinu (AUC).

Amiodaron

významně zvyšuje koncentraci cyklosporinu v plazmě souběžně se zvýšením sérového

kreatininu. Tato interakce se může objevit dlouhou dobu po vysazení amiodaronu, což je způsobeno

jeho velmi dlouhým biologickým poločasem (asi 50 dní).

Bylo zaznamenáno, že

danazol

zvyšuje koncentraci cyklosporinu v krvi o přibližně 50 %.

Diltiazem

(v dávce 90 mg/den) může zvýšit koncentraci cyklosporinu v plazmě až o 50 %.

Imatinib

může zvýšit expozici cyklosporinu a C

o přibližně 20 %.

Dopad léčby přímo působícími antivirotiky (DAA)

Farmakokinetika cyklosporinu může být během DAA léčby ovlivněna změnami jaterních funkcí v

souvislosti s clearance viru hepatitidy C (HCV). Pro zajištění trvalé účinnosti je nutné pečlivé

sledování a případná úprava dávky cyklosporinu.

Interakce s jídlem

Při současné konzumaci grapefruitu nebo grapefruitové šťávy bylo zaznamenáno zvýšení biologické

dostupnosti cyklosporinu.

Kombinace se zvýšeným rizikem nefrotoxicity

Při užívání cyklosporinu s jinými léky je třeba věnovat zvýšenou pozornost lékům, které mají

synergický

nefrotoxický

účinek,

jako

jsou

aminoglykosidy

(vč.

gentamicinu,

tobramycinu),

amfotericin B, ciprofloxacin, vankomycin, trimethoprim (+ sulfamethoxazol); fibráty (např. bezafibrát,

fenofibrát);

nesteroidní

antiflogistika

(včetně

diklofenaku,

naproxenu,

sulindaku);

melfalan,

antagonisté H

2

receptorů (např. cimetidin, ranitidin); methotrexát (viz bod 4.4).

Během

současného

podávání

léků

možným

synergickým

nefrotoxickým

účinkem

musí

být

prováděno pečlivé monitorování renálních funkcí. Při významném zhoršení renálních funkcí je nutné

snížit dávku současně podávaného léku anebo zvážit alternativní způsob léčby.

Vzhledem ke zvýšenému riziku nefrotoxicity a farmakokinetické interakci přes CYP3A4 a/nebo P-gp

je třeba se vyvarovat současného podávání cyklosporinu a takrolimu (viz bod 4.4).

Účinek cyklosporinu na jiné léky

Cyklosporin je inhibitor CYP3A4, efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků (P-

gp) a transportních proteinů

organických aniontů (OATP). Současné podávání léků, které jsou

substráty CYP3A4, P-gp a OATP, s cyklosporinem může vést ke zvýšení plazmatických hladin

současně podávaných léků, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportéru.

Některé příklady jsou uvedeny níže:

Cyklosporin může snižovat clearance

digoxinu, kolchicinu, inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statinů) a

etoposidu

. Pokud je některý z těchto léků podáván současně s cyklosporinem, vyžaduje se pečlivé

sledování klinického stavu, aby se včas odhalily toxické projevy léku, s následným snížením jeho

dávky nebo jeho vysazení. Pokud jsou statiny souběžně podávány s cyklosporinem, má být jejich

dávka snížena a současnému užití s určitými statiny se má zabránit podle doporučení uvedených v

jejich informacích o přípravku. Změny v expozici běžně užívaných statinů při současném užívání s

cyklosporinem

jsou

shrnuty

tabulce

pacientů

známkami

nebo

příznaky

myopatie,

rizikovými

faktory

predisponujícími

závažnému

poškození

ledvin,

včetně

renálního

selhání

způsobeného rhabdomyolýzou, je nutné léčbu statiny dočasně vysadit nebo přerušit.

Tabulka 1

Souhrn změn v expozici běžně užívaných statinů při současném užívání s cyklosporinem

Statin

Dávkovací rozmezí

Násobek

změny

v

expozici při současném

užívání s cyklosporinem

Atorvastatin

10-80 mg

8-10

Simvastatin

10-80 mg

Fluvastatin

20-80 mg

Lovastatin

20-40 mg

Pravastatin

20-80 mg

5-10

Rosuvastatin

5-40 mg

5-10

Pitavastatin

1-4 mg

Při současném podávání cyklosporinu a lerkanidipinu se doporučuje opatrnost (viz bod 4.4).

Při současném podávání cyklosporinu a P-gp substrátu aliskirenu se C

aliskirenu zvýšila přibližně

2,5násobně a AUC přibližně 5násobně. Farmakokinetický profil cylosporinu však nebyl významně

změněn. Současné podání cyklosporinu a aliskirenu se nedoporučuje (viz bod 4.3).

Současné

podávání

dabigatran-etexilátem

nedoporučuje

vzhledem

inhibičnímu

účinku

cyklosporinu na P-gp (viz bod 4.3).

Současné podávání

nifedipinu

s cyklosporinem může vést ke zvýšenému výskytu hyperplazie dásní v

porovnání s jejím výskytem pozorovaným při podávání samotného cyklosporinu.

Bylo zjištěno, že při současném podávání

diklofenaku

a cyklosporinu dochází k významnému zvýšení

biologické dostupnosti diklofenaku, což může vést ke vzniku reverzibilní poruchy renálních funkcí.

Zvýšení biologické dostupnosti diklofenaku je nejspíše způsobeno snížením jeho vysokého first-pass

efektu.

Při

současném

podávání

cyklosporinu

s nesteroidními

antiflogistiky s

nízkým

first-pass

efektem

(např.

kyselina

acetylsalicylová)

očekávat,

jejich

biologická

dostupnost

nebude

zvýšena.

Zvýšené hladiny kreatininu v séru byly pozorovány ve studiích, kdy byl užíván

everolimus

nebo

sirolimus

v kombinaci s plnou dávkou cyklosporinu v mikroemulzi. Při snížení dávky cyklosporinu je

tento účinek často reverzibilní. Everolimus a sirolimus mají pouze minimální vliv na farmakokinetiku

cyklosporinu. Souběžné podání cyklosporinu signifikantně zvyšuje hladiny everolimu a sirolimu v

krvi.

Opatrnost je nutná při současném podávání

kalium šetřících léčivých přípravků (např. kalium šetřící

diuretika, ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotensin II) nebo přípravků obsahujících

kalium

, protože po jejich podání může dojít k významnému vzestupu hladiny kalia v séru (viz bod

4.4).

Cyklosporin může zvyšovat plazmatické koncentrace

repaglinidu

a tím zvyšovat riziko hypoglykémie.

Při

současném

podávání

bosentanu

cyklosporinu

zdravým

dobrovolníkům

došlo

několikanásobnému zvýšení expozice bosentanu a expozice cyklosporinu se snížila o 35 %. Současné

podávání cyklosporinu a bosentanu se nedoporučuje (viz část “Léky snižující hladinu cyklosporinu” a

bod 4.3).

Podání opakovaných dávek

ambrisentanu

a cyklosporinu u zdravých dobrovolníků mělo za následek

přibližně 2násobné zvýšení expozice ambrisentanu, zatímco expozice cyklosporinu byla zvýšena

nepatrně (přibližně o 10 %).

Při souběžném podání antracyklinových antibiotik intravenózně a velmi vysokých dávek cyklosporinu

u onkologických pacientů bylo pozorováno výrazné zvýšení expozice

antracyklinových antibiotik

(např. doxorubicin, mitoxantron, daunorubicin

Během léčby cyklosporinem může být vakcinace méně účinná a je nutné se vyvarovat očkování živou

atenuovanou vakcínou.

Pediatrická populace

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu u potkanů a králíků.

Zkušenosti

cyklosporinem

těhotných

žen

jsou

omezené.

těhotných

pacientek

léčených

imunosupresivy po transplantaci, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, existuje

zvýšené riziko předčasného porodu (<37 týdnů).

O dětech vystavených cyklosporinu

in utero

a až do věku cca 7 let je omezený počet údajů. Renální

funkce a krevní tlak u těchto dětí byly normální. Nicméně neexistují adekvátní kontrolované klinické

studie u těhotných žen, proto se přípravek Ciclosporin Sandoz nesmí užívat v těhotenství, pokud

potenciální přínos pro matku neodůvodní potenciální riziko pro plod. U těhotných žen je také třeba

vzít v úvahu obsah ethanolu v přípravku Ciclosporin Sandoz (viz bod 4.4).

Kojení

Cyklosporin přechází do mateřského mléka. U žen, které kojí, je taktéž třeba vzít v úvahu obsah

ethanolu v přípravku Ciclosporin Sandoz (viz bod 4.4). Matky užívající přípravek Ciclosporin Sandoz

nemají kojit, protože přípravek Ciclosporin Sandoz může způsobit závažné nežádoucí účinky u

kojeného

novorozence/kojence.

základě

posouzení

prospěšnosti

léčby

matku

nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání léčivého přípravku.

Fertilita

Existují pouze omezená data o vlivu cyklosporinu na lidskou plodnost (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

O vlivu cyklosporinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje neexistují žádná data.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Hlavní nežádoucí účinky související s podáváním cyklosporinu v klinických studiích zahrnují renální

dysfunkci, tremor, hirsutismus, hypertenzi, průjem, anorexii, nauzeu a zvracení.

Mnoho nežádoucích účinků spojených s podáváním cyklosporinu je závislých na dávce a reagují

příznivě na její snížení. V různých indikacích je celkové spektrum nežádoucích účinků v podstatě

stejné. Jsou zde však rozdíly v jejich incidenci a závažnosti. Důsledkem vyšších počátečních dávek a

delší udržovací léčby u pacientů po transplantaci jsou nežádoucí účinky častější a obvykle závažnější

než u pacientů léčených pro jiné indikace.

Po intravenózním podání byly pozorovány anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

Infekce a infestace

Pacienti s imunosupresivní léčbou, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, mají

zvýšené riziko infekcí (virových, bakteriálních, mykotických, parazitárních) (viz bod 4.4). Vyskytují

se infekce celkové i lokální. Mohou se zhoršit i již probíhající infekce a reaktivace polyomavirových

infekcí může vést k nefropatii související s polyomavirem (PVAN) nebo kprogresivní multifokální

leukoencefalopatii (PML) související s JC virem. Byly hlášeny i závažné a/nebo fatální případy.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Pacienti s imunosupresivní léčbou, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, mají

zvýšené riziko rozvoje lymfomů nebo lymfoproliferativních onemocnění a dalších zhoubných nádorů,

zvláště kožních. Četnost malignit se zvyšuje s intenzitou a trváním léčby (viz bod 4.4). Některé

malignity mohou být fatální.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků v klinických hodnoceních

Nežádoucí účinky v klinických studiích (tabulka 1) jsou řazeny podle tříd orgánových systémů

MedDRA. Nežádoucí účinky v každé třídě orgánových systémů jsou řazeny podle frekvence výskytu,

s nejčastějšími účinky jako prvními. Nežádoucí účinky jsou řazeny podle klesající závažnosti. Pro

frekvenci výskytu nežádoucích účinků byla použita následující konvence (CIOMS III): velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1,000, <1/100); vzácné (≥1/10,000, <1/1,000) velmi

vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky z klinických studií

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Leukopenie

Méně časté

Trombocytopenie, anémie

Vzácné

Hemolyticko-uremický syndrom, mikroangiopatická hemolytická anémie

Není známo*

Trombotická mikroangiopatie, trombotická trombocytopenická purpura

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hyperlipidemie

Časté

Hyperglykemie, anorexie, hyperurikemie, hyperkalemie, hypomagnesemie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Tremor, bolest hlavy

Časté

Křeče, parestezie

Méně časté*

Reverzibiliní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES), známky a symptomy jako

jsou

křeče,

zmatenost,

dezorientace,

snížená

schopnost

reakcí,

agitovanost,

insomnie, poruchy vidění, kortikální slepota, kóma, paréza, cerebelární ataxie

Vzácné

Motorická polyneuropatie

Velmi vzácné

Edém optického disku včetně edému papily zrakového nervu s možným zhoršením

zraku sekundárně k benigní intrakraniální hypertenzi

Není známo*

Migréna

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypertenze

Časté

Zrudnutí

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, bolest břicha, břišní diskomfort, průjem, hyperplazie dásní,

peptický vřed

Vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormální funkce jater (viz bod 4.4)

Není známo*

Hepatotoxicita a poškození jater včetně cholestázy, ikteru, hepatitidy a jaterního

selhání s možným fatálním koncem (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Hirsutismus

Časté

Akné, hypertrichóza

Méně časté

Alergická vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie, svalové křeče

Vzácné

Svalová slabost, myopatie

Není známo*

Bolest dolních končetin

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Renální dysfunkce (viz bod 4.4)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Vzácné

Poruchy menstruace, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Pyrexie, únava

Méně časté

Edém, zvýšení tělesné hmotnosti

* Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh, kde frekvence nežádoucích účinků není známa z

důvodů nedostatku skutečného jmenovatele.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh

U pacientů léčených cyklosporinem došlo k vyžádaným a spontánním hlášením hepatotoxicity a

poškození jater, které zahrnovaly cholestázu, ikterus, hepatitidu a selhání jater. Nejvíce případů bylo u

pacientů s významnými komorbiditami, základními onemocněními a dalšími ovlivňujícími faktory

včetně komplikací infekcemi a současné léčby léky s hepatotoxickým potenciálem. V některých

případech, především u transplantovaných pacientů, byly hlášeny fatální následky (viz bod 4.4).

Akutní a chronická nefrotoxicita

Pacienti

užívající

inhibitory

kalcineurinu

(CNI),

včetně

cyklosporinu

léčebných

režimů

cyklosporinem, mají zvýšené riziko akutní nebo chronické nefrotoxicity. Z klinických studií a po

uvedení na trh se vyskytla hlášení související s užíváním přípravku Ciclosporin Sandoz. Případy

hlášení

akutní

nefrotoxicity

zahrnovaly

poruchy

iontové

homeostázy,

jako

hyperkalémie,

hypomagnezémie a hyperurikémie. Případy hlášení chronických morfologických změn zahrnovaly

arteriolární hyalinózu, tubulární atrofii a intersticiální fibrózu (viz bod 4.4).

Bolest dolních končetin

V souvislosti s cyklosporinem byly hlášeny ojedinělé případy bolesti dolních končetin. Bolest dolních

končetin byla také pozorována jako součást syndromu bolesti vyvolané inhibitorem kalcineurinu

(CIPS, Calcineurin-Inhibitor Induced Pain Syndrome).

Pediatrická populace

Klinické studie zahrnovaly děti od 1 roku věku užívající standardní dávkování cyklosporinu se

srovnatelným bezpečnostním profilem jako u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Perorální LD

cyklosporinu je 2 329 mg/kg u myší, 1 480 mg/kg u potkanů a > 1 000 mg/kg u

králíků.

Po intravenózním podání je LD

cyklosporinu 148 mg/kg u myší, 104 mg/kg u potkanů a 46 mg/kg u

králíků.

Příznaky

S akutním předávkováním cyklosporinem je jen málo zkušeností. Po perorálním podávání byly dávky

až do 10 g (přibližně 150 mg/kg) poměrně dobře snášeny, s relativně minimálními klinickými

následky, jako je zvracení, ospalost, bolest hlavy, tachykardie a u několika pacientů se objevila středně

těžká,

reverzibilní

porucha

funkce

ledvin.

Avšak

závažné

příznaky

intoxikace

byly

hlášeny

nezralých novorozenců po náhodném parenterálním předávkování cyklosporinem.

Léčba

U všech případů předávkování musí být podána celková podpůrná a symptomatická léčba. Do

několika hodin po perorálním požití může být účinný výplach žaludku a vyvolání zvracení.

Cyklosporin není významnou měrou dialyzovatelný ani odstranitelný z těla hemoperfuzí s použitím

aktivního uhlí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu; ATC kód: L04ADA01.

Cyklosporin (známý také jako cyklosporin A) je cyklický polypeptid složený z 11 aminokyselin. Je to

silné imunosupresivum prodlužující u zvířat přežívání alogenních transplantátů kůže, srdce, ledvin,

pankreatu, kostní dřeně, tenkého střeva a plic. Studie ukazují, že cyklosporin inhibuje rozvoj reakce

zprostředkované buňkami, včetně imunity vůči alotransplantátu, dále opožděnou kožní přecitlivělost,

experimentální alergickou encefalomyelitidu, Freundovu adjuvantní artritidu, reakce štěpu proti

hostiteli (GVHD) a také tvorbu protilátek závislou na T lymfocytech. Na buněčné úrovni inhibuje

tvorbu a uvolňování lymfokinů včetně interleukinu-2 (růstového faktoru T lymfocytů - TCGF). Zdá

se, že cyklosporin blokuje klidové lymfocyty ve fázi G0 nebo G1 buněčného cyklu a tlumí antigenem

vyvolané uvolňování lymfokinů z aktivovaných T lymfocytů.

Všechny dostupné důkazy naznačují, že cyklosporin působí na lymfocyty specificky a reverzibilně. Na

rozdíl od cytostatik nesnižuje cyklosporin hematopoézu a neovlivňuje funkci fagocytů.

U člověka byly provedeny úspěšné transplantace parenchymatózních orgánů a kostní dřeně s použitím

cyklosporinu k prevenci a léčbě rejekce a GVHD. Cyklosporin byl úspěšně použit u hepatitidy C

(HCV) pozitivních a HCV negativních příjemců transplantátů jater. Léčebné účinky cyklosporinu byly

prokázány také u různých stavů, o nichž se ví nebo předpokládá, že jsou autoimunního původu.

Pediatrická populace: Byla prokázána účinnost cyklosporinu u steroid-dependentního nefrotického

syndromu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek Ciclosporin Sandoz je mikroemulzní forma cyklosporinu.

Absorpce

Po perorálním podání přípravku Ciclosporin Sandoz je vrcholových koncentrací cyklosporinu

dosaženo během 1-2 hodin po podání. Absolutní biologická dostupnost cyklosporinu po perorálním

podání přípravku Ciclosporin Sandoz je 20-50 %. Jestliže byl přípravek Ciclosporin Sandoz podán

spolu s jídlem s vysokým obsahem tuku, byl pozorován pokles AUC přibližně o 13 % a pokles C

přibližně o 33 %. Vztah mezi podanou dávkou a expozicí cyklosporinu (AUC) je v terapeutickém

rozmezí lineární. Interindividuální a intraindividuální variabilita v AUC a C

je přibližně 10-20 %.

Perorální roztok cyklosporinu a měkké tobolky jsou bioekvivalentní.

Přípravek Sandimmun Neoral (mikroemulzní forma) vykazuje o 59 % vyšší C

a přibližně o 29 %

vyšší biologickou dostupnost než přípravek Sandimmun (cyklosporin na olejové bázi). Dostupná data

ukazují, že po konverzi z přípravku Sandimmun měkké tobolky (cyklosporin na olejové bázi) na

Sandimmun Neoral měkké tobolky (mikroemulzní forma) v poměru 1:1 jsou minimální koncentrace v

plné krvi srovnatelné a zůstávají v požadovaném terapeutickém rozmezí. Po podání přípravku

Sandimmun Neoral (mikroemulzní forma) došlo ke zlepšení linearity vztahu dávky a expozice

cyklosporinu (AUC), více konzistentnímu profilu absorpce, a menšímu ovlivnění současným příjmem

potravy nebo denním rytmem, než u přípravku Sandimmun (cyklosporin na olejové bázi). Celkově,

tyto vlastnosti vedou k nižší variabilitě u pacienta ve vztahu k farmakokinetice cyklosporinu a silnější

korelaci mezi nejnižší úrovní koncentrace a celkovou expozicí. Následkem těchto dalších výhod

mohou být přípravky Sandimmun Neoral (mikroemulzní forma) a Ciclosporin Sandoz užívány

nezávisle na jídle. Navíc, přípravek Sandimmun Neoral (mikroemulzní forma) způsobuje

rovnoměrnější expozici cyklosporinu v průběhu dne i ze dne na den při udržovací léčbě.

Distribuce

Cyklosporin se distribuuje hlavně mimo krevní objem, s průměrným zdánlivým distribučním objemem

3,5 l/kg. V krvi je 33-47 % cyklosporinu obsaženo v plazmě, 4-9 % v lymfocytech, 5-12 % v

granulocytech a 41-58 % v erytrocytech. Přibližně 90 % cyklosporinu se v plazmě váže na proteiny,

především na lipoproteiny.

Biotransformace

Cyklosporin je extenzivně metabolizován na přibližně 15 metabolitů. Metabolismus probíhá převážně

v játrech prostřednictvím cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) a hlavní cestou metabolismu je mono- a

dihydroxylace a N-demetylace na různých místech molekuly. Doposud všechny známé metabolity

obsahují intaktní peptidovou strukturu mateřské látky. Některé mají slabou imunosupresivní aktivitu

(až 1/10 aktivity nezměněné látky).

Eliminace

Vylučován je především žlučí, pouze 6 % podané perorální dávky je vylučováno močí, a pouze 0,1 %

je vylučováno močí v nezměněné mateřské formě.

Údaje o terminálním poločase cyklosporinu se velmi liší, záleží na použité metodě stanovení a vzorku

populace. Terminální poločas se pohybuje v rozmezí mezi 6,3 hodin u zdravých pacientů až po 20,4

hodin u pacientů se závažným poškozením jater (viz body 4.2 a 4.4). Eliminační poločas u pacientů po

transplantaci ledvin byl přibližně 11 hodin s rozmezím mezi 4-25 hodinami.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Ve studii u pacientů s terminálním renálním selháním byla systémová clearance přibližně dvě třetiny

průměrné systémové clearance u pacientů s normální funkcí ledvin. Méně než 1 % dávky je

odstraněno dialýzou.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater může být pozorováno přibližně 2-3násobné zvýšení expozice

cyklosporinu. Ve studii prováděné u pacientů s těžkým onemocněním jater s biopticky prokázanou

jaterní cirhózou byl terminální poločas 20,4 hodin (rozmezí mezi 10,8-48,0 hodinami) ve srovnání s

7,4-11,0 hodinami u zdravých jedinců.

Pediatrická populace

Farmakokinetické údaje od pediatrických pacientů, kterým byl podáván cyklosporin, jsou velmi

omezené. U 15 pacientů po transplantaci ledvin ve věku 3-16 let byla po intravenózní aplikaci

přípravku Sandimmun clearance cyklosporinu z plné krve 10,6 ± 3,7 ml/min/kg (metoda: Cyclo-trac

specific RIA). Ve studii se 7 pacienty po transplantaci ledvin ve věku 2-16 let byla clearance

cyklosporinu v rozmezí 9,8-15,5 ml/min/kg. U 9 pacientů po transplantaci jater ve věku 0,65-6 let byla

clearance cyklosporinu 9,3 ± 5,4 ml/min/kg (metoda: HPLC). V porovnání s dospělými pacienty po

transplantaci jsou u dětí rozdíly v biologické dostupnosti mezi cyklosporinem a přípravkem

Sandimmun srovnatelné s rozdíly pozorovanými u dospělých.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Mutagenní

nebo

teratogenní

účinky

cyklosporinu

nebyly

potvrzeny

žádném

standardních

testovacích systémů při perorálním podání (potkani až 17 mg/kg/den a králíci až 30 mg/kg/den

perorálně). Při toxických perorálních dávkách (30 mg/kg/den u potkanů a 100 mg/kg/den u králíků

perorálně) byl cyklosporin embryo- a fetotoxický, pro což svědčí zvýšená prenatální a postnatální

mortalita, jakož i snížená hmotnost plodu spolu s opožděným vývojem kostry.

Ve dvou publikovaných výzkumných studiích se u králíků vystavených cyklosporinu

in utero

mg/kg/den subkutánně) vyskytoval snížený počet nefronů, renální hypertrofie, systémová hypertenze a

progresivní

renální

insuficience

týdnů

věku.

Březí

samice

potkanů,

které

dostávaly

cyklosporin 12 mg/kg/den intravenózně (dvojnásobek doporučené intravenózní dávky u lidí), měly

plody se zvýšenou incidenci defektu komorového septa. Tyto nálezy se neprojevily u jiných druhů a

jejich význam pro člověka není znám. Ve studiích nebyly zjištěny poruchy fertility u samců ani samic

potkanů.

Cyklosporin byl testován v mnoha

in vitro

in vivo

testech na genotoxicitu a klinicky relevantní

mutagenní potenciál nebyl prokázán.

Studie kancerogenity byly prováděny u samců i samic potkanů i myší. V 78týdenní studii na myších

byl při dávkách 1, 4 a 16 mg/kg/den zaznamenán statisticky významný sklon k lymfocytárním

lymfomům u samic, a incidence hepatocelulárního karcinomu u samců při středních dávkách byla

významně zvýšená v porovnání s kontrolami. Ve 24měsíční studii na potkanech byl, v porovnání s

kontrolami, při dávkách 0,5, 2 a 8 mg/kg/den zaznamenán významně zvýšený výskyt pankreatického

adenomu při nízkých dávkách. Výskyt hepatocelulárního karcinomu a pankreatického adenomu nebyl

závislý na dávce.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

Tokoferol-alfa

Bezvodý ethanol

Propylenglykol

Čištěný kukuřičný olej

Glyceromakrogol-hydroxystearát

Tobolka

25 mg tobolky, měkké:

Černý oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

Glycerol 85%

Propylenglykol

Želatina

50 mg tobolky, měkké:

Oxid titaničitý (E 171)

Glycerol 85%

Propylenglykol

Želatina

100 mg tobolky, měkké:

Černý oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

Glycerol 85%

Propylenglykol

Želatina

Potisk

Kyselina karmínová (E 120)

Hexahydrát chloridu hlinitého

Hydroxid sodný

Propylenglykol

Hypromelosa 2910

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Vzestup teploty až na 30 °C po dobu nepřevyšující 3 měsíce

neovlivní kvalitu přípravku. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek Ciclosporin Sandoz uchovávejte až do doby užití v uzavřeném blistru. Po otevření blistru je

patrný charakteristický zápach, který je normální a neznamená snížení kvality tobolek.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Přípravek Ciclosporin Sandoz je dostupný v PA/Al/PVC-Al blistrech a v perforovaných

jednodávkových blistrech z oboustranného hliníku skládajících se z hliníkové fólie na spodní i vrchní

straně blistru.

Velikosti balení:

Balení v blistrech: 20, 30, 50, 55, 60, 90, 100, 250, 300 tobolek, měkkých

Balení v jednodávkových blistrech: 50x1, 60x1 tobolka, měkká

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ciclosporin Sandoz 25 mg měkké tobolky: 59/538/17-C

Ciclosporin Sandoz 50 mg měkké tobolky: 59/539/17-C

Ciclosporin Sandoz 100 mg měkké tobolky: 59/540/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15. 5. 2019

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19. 3. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace