Chemisole 200 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Chemisole 200 mg/ ml Perorální roztok
 • Dávkování:
 • 200mg/ ml
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Chemisole 200 mg/ml Perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři, krůty
 • Terapeutické oblasti:
 • Imidazothiazoles
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935338 - 1 x 1 l - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/090/01-C
 • Datum autorizace:
 • 21-12-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (=text na etiketě)

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Chemifarma SpA,

Via Don E.Servadei 16,47122 Forlí – Itálie

NÁZEV VLP

Chemisole 200 mg/ml perorální roztok

Levamisolum

OBSAH LÉČIVÝCH a OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého až světle žlutého roztoku obsahuje:

Léčivá látka : Levamisolum (ut hydrochloridum) 200 mg

Pomocné látky Disiřičitan sodný 2 mg

INDIKACE

Infestace brojlerů kura domácího a krůt způsobené druhy Heterakis gallinarum, Capillaria

spp., Syngamus trachea a Ascaridis galli.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat ptákům trpícím vážnými potížemi jater. Nepoužívat u nosnic,jejichž vejce jsou

určena pro lidský konzum.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek nemusí některým jedincům chutnat.U ptáků trpících těžkou infestací hlísticemi se

může po podání objevovat chroptění nebo kašel způsobené vypuzováním červů z plic. Tyto

potíže mohou trvat několik hodin.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři) a krůty.

DÁVKOVÁNÍ a ZPůSOB PODÁNÍ

1 ml přípravku na 8-10 kg ž.hm. (20-25 mg úč.látky na kg ž.hm.) nebo 50,0-100,0 ml na 100 l

pitné vody.

Doba podávání : 1 den (během 12 hodin).

Doporučuje se kúru opakovat po 14-21 dnech, aby byly zasaženy i raná vývojová stádia

parazitů, která nebyla zasažena při prvním podání.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálně, v pitné vodě. Před aplikací je vhodné omezit zvířatům na několik hodin příjem

vody.

K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost

dávkovacího zařízení je by měla být ověřena.

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny

dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.

10. OCHRANNÉ LHŮTY

Maso kura domácího a krůt: 9 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

11. OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce

Doba použitelnosti po zamíchání do pitné vody: 12 hodin

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Pokud dojde ke kontaktu přípravku s kůží nebo očima, zasažená místa vypláchněte velkým

množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv.

V případě zdravotních potíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek by se

měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Levamisol může způsobit u velmi malého počtu lidí idiosynkratické reakce a změny krevního

obrazu. Pokud se rozvinou příznaky jako závrať, nevolnost, zvracení, horečka nebo bolesti

břicha a krku v souvislosti s manipulací přípravku, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice a další osobní ochranné

prostředky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE

Leden 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je třeba vyhnout se následujícím postupům, poněvadž zvyšují riziko vzniku

rezistence a mohly by v konečném důsledku vést k neúčinné terapii:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš

dlouhé době podávání

poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání

přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je

použito)

Nepodávat současně s anthelmintiky,která působí podobně jako nikotin (např.pyrantel tartrát).

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

-------------------------------------

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení : 100 ml, 1 l, 5 l

Reg.č. 96/090/01-C

Číslo šarže : Č.š.:{číslo}

Exspirace : EXP {měsíc/rok}

Zastoupení v ČR:

BIOPHARM spol. s r.o.

679 02, Žďár 156

Tel.: +420 516 435 100

E-mail: info@biopharm.cz