CHANTICO 0,5MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FINGOLIMOD-HYDROCHLORID (FINGOLIMODI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
L04AA27
INN (Mezinárodní Name):
FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE (FINGOLIMODI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
0,5MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
7X1; 28X1; 98X1; 7; 100; 28; 30; 56; 60; 98
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FINGOLIMOD
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 102/19-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls245727/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Chantico

0,5 mg tvrdé tobolky

fingolimodum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co

naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Chantico a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chantico užívat

Jak se přípravek Chantico užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Chantico uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Chantico

a k čemu se používá

Co je přípravek

Chantico

Přípravek Chantico obsahuje léčivou látku fingolimod.

K čemu se přípravek

Chantico

používá

Přípravek Chantico se používá k léčbě relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy (RS) u

dospělých pacientů a dětí a dospívajících (ve věku 10 let a starších), přesněji:

U pacientů, kteří neodpovídají na jinou léčbu RS.

nebo

U pacientů, u kterých se rychle rozvine těžká forma RS.

Přípravek Chantico RS nevyléčí, ale pomáhá snížit počet relapsů a zpomalit postup

pohybového omezení způsobeného RS.

Co je roztroušená skleróza

RS je chronické onemocnění, které postihuje centrální nervový systém (CNS), sestávající z mozku a

míchy. Při RS zánět ničí ochranné obaly (zvané myelin) okolo nervů v CNS a brání tak nervům

správně pracovat. Tomu se říká demyelinizace.

Relabující-remitentní RS je charakterizována opakovanými záchvaty (relapsy) příznaků nervového

systému, které odráží zánět v CNS. Příznaky se liší mezi pacienty, ale typicky zahrnují potíže s chůzí,

necitlivost, problémy se zrakem nebo poruchu rovnováhy. Příznaky relapsu mohou vymizet úplně,

když relaps skončí, ale některé potíže mohou přetrvat.

Jak přípravek

Chantico

účinkuje

Přípravek Chantico pomáhá chránit proti útokům imunitního systému na CNS snižováním schopnosti

některých bílých krvinek (lymfocytů) volně se pohybovat v těle a zabráněním jejich průniku do mozku

a míchy. Tím se omezuje poškození nervů způsobené RS. Přípravek Chantico rovněž tlumí některé

imunitní reakce Vašeho těla.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Chantico

užívat

Neužívejte přípravek

Chantico

jestliže máte sníženou imunitní odpověď (v důsledku syndromu imunitní nedostatečnosti,

onemocnění nebo užívání léků, které tlumí imunitní systém).

jestliže máte těžkou aktivní infekci nebo aktivní chronickou infekci jako je například

hepatitida (zánět jater) nebo tuberkulóza.

jestliže máte aktivní nádorové onemocnění.

jestliže máte těžkou poruchu funkce jater.

jestliže jste měl(a) během posledních 6 měsíců srdeční příhodu, anginu pectoris (projevující se

bolestí na hrudi), mozkovou mrtvici nebo varovné příznaky mozkové mrtvice nebo určitý typ

srdečního selhání.

jestliže trpíte určitým typem nepravidelné nebo abnormální srdeční činnosti (arytmie), včetně

pacientů, u nichž se před zahájením léčby přípravkem Chantico objeví na elektrokardiogramu

(EKG) prodloužení QT intervalu.

jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) léky na nepravidelnou srdeční činnost, jako jsou

chinidin, disopyramid, amiodaron nebo sotalol.

jestliže jste těhotná nebo můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci.

jestliže jste alergický(á) na fingolimod nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud se Vás tyto případy týkají, nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem předtím, než

začnete přípravek Chantico užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Chantico se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte závažné problémy s dýcháním během spánku (těžká spánková apnoe).

jestliže Vám bylo řečeno, že máte abnormální elektrokardiogram.

jestliže trpíte příznaky nízké srdeční frekvence (jako jsou závratě, pocit na zvracení nebo

bušení srdce).

jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) léky, které zpomalují srdeční frekvenci (jako

betablokátory, verapamil, diltiazem nebo ivabradin, digoxin, anticholinesterázy nebo

pilokarpin).

jestliže jste v minulosti někdy náhle ztratil(a) vědomí nebo jste se cítil(a) na omdlení

(synkopa).

jestliže plánujete nechat se očkovat.

jestliže jste nikdy neměl(a) plané neštovice.

jestliže máte nebo jste měl(a) poruchy zraku nebo jiné známky otoku centrální zrakové oblasti

(žlutá skvrna) na očním pozadí (stav zvaný makulární otok, viz níže), zánět nebo infekci oka

(uveitida) nebo jestliže máte diabetes - cukrovku (která může způsobovat zrakové potíže).

jestliže trpíte jaterními problémy.

jestliže máte vysoký krevní tlak, který nemůže být kontrolován léky.

jestliže máte závažné plicní problémy nebo kuřácký kašel.

Pokud se Vás tyto případy týkají, nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem předtím, než

začnete přípravek Chantico užívat.

Pomalá srdeční činnost (bradykardie) a nepravidelná srdeční činnost

Při zahájení léčby nebo po podání první dávky 0,5 mg po převedení z dávky 0,25 mg způsobuje

přípravek Chantico zpomalení srdeční činnosti. V důsledku toho můžete cítit závratě nebo se cítit

unavený(á), můžete vnímat svou srdeční činnost nebo u Vás může dojít k poklesu krevního tlaku.

Pokud jsou tyto účinky vážné, informujte svého lékaře, protože může být nutná okamžitá léčba.

Přípravek Chantico může také způsobit nepravidelnou srdeční činnost, především po první dávce.

Nepravidelná srdeční činnost se většinou vrací k normálu do jednoho dne. Pomalá srdeční frekvence

se vrací k normálním hodnotám do jednoho měsíce. Během tohoto období se obvykle neočekávají

žádné klinicky významné účinky na srdeční frekvenci.

Váš lékař Vás může požádat, abyste zůstal(a) v jeho ordinaci nebo na klinice po dobu nejméně 6 hodin

od užití první dávky přípravku Chantico nebo po podání první dávky 0,5 mg po převedení z dávky

0,25 mg, s měřením srdečního rytmu a krevního tlaku každou hodinu, aby Vám mohla být poskytnuta

potřebná léčba v případě nežádoucích účinků, které se vyskytují na počátku léčby. Musí Vám být

provedeno elektrokardiografické vyšetření před užitím první dávky přípravku Chantico a po 6 hodinách

monitorování. Váš lékař může během této doby kontrolovat Váš elektrokardiogram nepřetržitě. Pokud

budete mít po 6 hodinách velmi nízkou nebo zpomalenou srdeční frekvenci nebo pokud Váš

elektrokardiogram vykáže abnormality, může být nutné monitorovat Vás delší dobu (nejméně další

hodiny a možná též přes noc) do vymizení těchto projevů. Totéž může platit, pokud znovu zahajujete

léčbu přípravkem Chantico po jejím přerušení, v závislosti na tom, jak dlouhé bylo přerušení a jak

dlouho jste užíval(a) přípravek Chantico před přerušením léčby.

Pokud u Vás existuje riziko nebo již máte nepravidelnou nebo abnormální srdeční činnost, Váš

elektrokardiogram vykazuje abnormality nebo pokud máte srdeční chorobu nebo srdeční

selhání, nemusí být přípravek Chantico pro Vás vhodný.

Pokud jste v minulosti náhle ztratil(a) vědomí nebo měl(a) zpomalenou srdeční frekvenci, nemusí

být přípravek Chantico pro Vás vhodný. Budete vyšetřen(a) kardiologem (specialista na srdce), který

poradí, jak zahájit léčbu přípravkem Chantico, včetně možného prodloužení monitorování přes noc.

Pokud užíváte jiné přípravky, které mohou Vaši srdeční frekvenci snižovat, nemusí být přípravek

Chantico pro Vás vhodný. V takovém případě bude nutné vyšetření u kardiologa, který zjistí, zda

můžete užívat jiné léky, které nesnižují srdeční frekvenci a tím umožnit léčbu přípravkem Chantico,

Pokud taková změna není možná, kardiolog Vám poradí, jak zahájit léčbu přípravkem Chantico,

včetně možného prodloužení monitorování přes noc.

Jestliže jste nikdy neměl(a) plané neštovice

Jestliže jste nikdy neměl(a) plané neštovice, Váš lékař zkontroluje Vaši obranyschopnost proti viru,

který je způsobuje (virus varicella zoster). Pokud nejste proti tomuto viru chráněn(a), může být potřeba,

abyste před zahájením léčby přípravkem Chantico byl(a) očkován(a). Pokud tomu tak bude, Váš lékař

odloží zahájení léčby přípravkem Chantico až o jeden měsíc od dokončení očkování.

Infekce

Přípravek Chantico snižuje počet bílých krvinek (především počet lymfocytů). Bílé krvinky bojují s

infekcí. Během léčby přípravkem Chantico (a až dva měsíce poté, co jej přestanete užívat) můžete být

náchylnější k infekcím. Případná infekce, kterou již máte, se může zhoršit. Infekce mohou být závažné

a život ohrožující. Pokud se domníváte, že máte infekci, máte horečku, cítíte se, jako když máte

chřipku, máte pásový opar, nebo máte bolesti hlavy doprovázené ztuhlou šíjí, citlivostí na světlo,

pocitem na zvracení, vyrážkou a/nebo zmateností nebo záchvaty (křečemi) (mohou to být příznaky

meningitidy a/nebo encefalitidy způsobené plísňovou nebo herpes virovou infekcí), kontaktujte ihned

svého lékaře, protože může jít o závažné a život ohrožující stavy.

Pokud se domníváte, že se MS zhoršuje (např. slabost nebo změny zraku) nebo pozorujete jakékoli

nové příznaky, poraďte se ihned s lékařem, protože se může jednat o příznaky vzácné mozkové

poruchy vyvolané infekcí nazývané progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). PML je

závažný stav, který může vést k těžké invaliditě nebo ke smrti. Lékař zváží provedení vyšetření

magnetickou rezonancí (MRI), aby tento stav vyhodnotil, a rozhodne, zda musíte přestat užívat

přípravek Chantico.

U pacientů léčených přípravkem Chantico byly hlášeny infekce lidským papilomavirem (HPV), včetně

papilomu, dysplazie, bradavic a nádoru souvisejícího s HPV. Váš lékař zváží, zda je před zahájením léčby

nutné očkování proti HPV. Pokud jste žena, může Vám lékař též doporučit HPV screening.

Makulární otok

Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) poruchou zraku nebo jinými známkami otoku centrální

zrakové oblasti (makula, žlutá skvrna) na očním pozadí, zánětem nebo infekcí oka (uveitida) nebo

jestliže trpíte diabetem, může Váš lékař před zahájením léčby přípravkem Chantico rozhodnout, že

podstoupíte oční vyšetření.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) oční vyšetření 3 až 4 měsíce po zahájení léčby

přípravkem Chantico.

Žlutá skvrna je malá oblast sítnice vzadu v oku, která nám umožňuje jasně a ostře vidět obrysy,

barvy a detaily. Přípravek Chantico může vést k otoku žluté skvrny, což je stav nazývaný makulární

otok. Tento otok se většinou objeví během prvních 4 měsíců léčby přípravkem Chantico.

Riziko rozvoje makulárního otoku je zvýšené, pokud máte diabetes (cukrovku) nebo jste v minulosti

měl(a) zánět oka zvaný uveitida. V těchto případech po Vás bude lékař chtít, abyste podstoupil(a)

pravidelná oční vyšetření za účelem odhalení makulárního otoku.

Pokud jste měl(a) makulární otok, sdělte to svému lékaři předtím, než se rozhodnete pokračovat

v léčbě přípravkem Chantico.

Makulární otok může způsobit stejné zrakové příznaky jako ataka RS (optická neuritida, zánět očního

nervu). Zpočátku nemusí být přítomny žádné příznaky. Informujte svého lékaře o jakýchkoliv

změnách zraku. Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) oční vyšetření, především pokud:

se střed Vašeho zrakového pole rozmaže nebo jsou v něm stíny;

se uprostřed Vašeho zrakového pole objeví slepá skvrna;

máte problémy s viděním barev a jemných detailů.

Jaterní funkční testy

Pokud máte těžkou poruchu funkce jater, nesmíte přípravek Chantico užívat. Přípravek Chantico může

ovlivnit funkci jater. Pravděpodobně nezpozorujete žádné příznaky, ale pokud si všimnete zežloutnutí

kůže nebo bělma očí, abnormálně tmavé moči (hnědé barvy), bolesti vpravo v oblasti žaludku (břicha),

únavy, cítíte se méně hladový(á) než obvykle nebo nevysvětleného pocitu na zvracení a zvracení,

okamžitě informujte svého lékaře.

Pokud se u Vás kterýkoliv z těchto příznaků objeví po zahájení léčby přípravkem Chantico,

okamžitě informujte svého lékaře.

Před zahájením, během a po ukončení léčby si může Váš lékař vyžádat krevní testy ke sledování

jaterních funkcí. Pokud výsledky testů ukazují na jaterní potíže, může být nutné přerušení léčby

přípravkem Chantico.

Vysoký krevní tlak

Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krevní tlak, neboť přípravek Chantico může způsobovat

jeho zvýšení.

Plicní problémy

Přípravek Chantico má mírný účinek na funkci plic. Pacienti se závažnými plicními problémy

nebo kuřáckým kašlem mohou mít vyšší riziko rozvoje nežádoucích účinků.

Krevní obraz

Žádoucím účinkem léčby přípravkem Chantico je snížení počtu bílých krvinek v krvi. Toto se

obvykle vrací k normálu během 2 měsíců od ukončení léčby. Pokud potřebujete vyšetření krevního

obrazu, upozorněte lékaře, že užíváte přípravek Chantico. Jinak nebude lékař schopen správně

rozumět výsledkům vyšetření a pro určitá vyšetření může být také nutné odebrat větší množství krve

než obvykle.

Než začnete užívat přípravek Chantico, Váš lékař ověří, zda máte dostatečný počet bílých krvinek a

tento test Vám bude pravidelně opakovat. V případě, že nemáte dostatečný počet bílých krvinek, může

být nutné přerušení léčby přípravkem Chantico.

Posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom

U pacientů s roztroušenou sklerózou léčených přípravkem Chantico byly hlášeny vzácné případy

posteriorního reverzibilního encefalopatického syndromu (PRES). Příznaky mohou zahrnovat náhlý

nástup silných bolestí hlavy, zmatenost, křeče a poruchy zraku. Pokud se u Vás během léčby

přípravkem Chantico objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to ihned lékaři, protože by mohl být

závažný.

Nádory

U pacientů s roztroušenou sklerózou léčených přípravkem Chantico byly hlášeny kožní nádory.

Poraďte se ihned s lékařem, pokud objevíte na pokožce jakékoli uzlíky (např. uzlíky s perleťově

lesklým povrchem), skvrny nebo týdny se nehojící rány. Příznaky kožních nádorů mohou zahrnovat

abnormální růst nebo změny kožní tkáně (např. neobvyklé mateřské znaménko) se změnou barvy,

tvaru nebo velikosti v průběhu času. Předtím, než začnete užívat přípravek Chantico, je nutné

vyšetření pokožky, zda nejsou přítomny kožní uzlíky. Během léčby přípravkem Chantico bude Váš

lékař pokožku pravidelně vyšetřovat. Pokud se objeví jakýkoli kožní problém, může Vás lékař odeslat

k dermatologovi, který po konzultaci může rozhodnout, že je pro Vás důležité podrobit se kontrole

pravidelně.

U pacientů s roztroušenou sklerózou léčených přípravkem Chantico byl hlášen typ nádoru

lymfatického systému (lymfom).

Expozice slunečnímu záření a ochrana před sluncem

Fingolimod oslabuje Váš imunitní systém. To zvyšuje riziko vzniku nádorů, zejména kožních. Musíte

omezit expozici slunečnímu a UV záření prostřednictvím:

- nošení vhodného ochranného oděvu.

- pravidelné aplikace opalovacích krémů s vysokým stupněm ochrany proti UV záření.

Neobvyklé mozkové léze spojené s relapsem roztroušené sklerózy

U pacientů léčených přípravkem Chantico byly vzácně hlášeny neobvykle velké mozkové léze (ložiska

poškozené tkáně) spojené s relapsem roztroušené sklerózy. V případě těžkého relapsu zváží lékař kvůli

vyhodnocení tohoto stavu MRI vyšetření a rozhodne, zda musíte přestat užívat přípravek Chantico.

Převedení z jiných léků na přípravek Chantico

Lékař může rozhodnout o přímé změně z léčby interferonem beta, glatiramer-acetátem nebo

dimetylfumarátem na přípravek Chantico, pokud nejsou zjištěny žádné abnormality (neobvyklé změny)

způsobené předchozí léčbou. Lékař může chtít udělat krevní test, aby tyto abnormality vyloučil. Po

skončení užívání natalizumabu možná budete muset vyčkat 2-3 měsíce před zahájením užívání přípravku

Chantico. Kvůli změně z léčby teriflunomidem Vám může lékař doporučit určitou dobu vyčkat nebo se

podrobit zrychlené eliminační proceduře (podání přípravků pro rychlejší vyloučení teriflunomidu z

organismu). Pokud jste byl(a) léčen(a) alemtuzumabem, je před rozhodnutím, zda je pro Vás léčba

přípravkem Chantico vhodná, nutné důkladné vyhodnocení a pohovor s lékařem.

Ženy, které mohou otěhotnět

Pokud je přípravek Chantico užit v těhotenství, může poškodit nenarozené dítě. Před zahájením

léčby přípravkem Chantico Vám lékař vysvětlí riziko a požádá Vás o provedení těhotenského testu,

aby se ujistil, že nejste těhotná. Váš lékař Vám předá kartu, která vysvětluje, proč nesmíte během

užívání přípravku Chantico otěhotnět. Rovněž Vám vysvětlí, co byste měla dělat, abyste během

užívání přípravku Chantico neotěhotněla. Během léčby a 2 měsíce po jejím ukončení budete muset

používat účinnou antikoncepci (viz bod “Těhotenství a kojení”).

Zhoršení RS po přerušení léčby přípravkem Chantico

Nepřestávejte užívat přípravek Chantico ani si neměňte dávku, aniž byste se předtím poradil(a) se

svým lékařem.

Neprodleně informujte lékaře, pokud se domníváte, že se Vaše RS zhoršuje po vysazení přípravku

Chantico. Může jít o závažný stav (viz “ Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Chantico ” v bodě 3 a

též bod 4, “Možné nežádoucí účinky”).

Starší pacienti

Zkušenosti s použitím přípravku Chantico u starších pacientů (přes 65 let) jsou omezené. Poraďte

se se svým lékařem, pokud máte jakékoliv otázky.

Děti a dospívající

Přípravek Chantico není určen pro děti do 10 let, protože nebyl u pacientů s RS v této věkové

skupině studován.

Shora uvedená upozornění a opatření pro použití se týkají též dětí a dospívajících.

Následující informace jsou zvláště důležité pro děti a dospívající a jejich opatrovníky:

Než začnete užívat přípravek Chantico, zjistí Váš lékař stav očkování. Pokud jste

neabsolvoval(a) některá očkování, může být nezbytné je podstoupit předtím, než bude možné

zahájit léčbu přípravkem Chantico.

Po prvním užití přípravku Chantico nebo po převedení z dávky 0,25 mg denně na dávku 0,5

mg denně bude Váš lékař sledovat srdeční puls a rytmus (viz výše “ Pomalá srdeční činnost

(bradykardie) a nepravidelná srdeční činnost ”).

Pokud se u Vás objeví křeče nebo záchvaty křečí před nebo během užívání přípravku

Chantico, informujte Vašeho lékaře.

Pokud trpíte depresemi nebo úzkostí nebo pokud se u Vás deprese a úzkost objeví během

užívání přípravku Chantico, informujte Vašeho lékaře. Může být nezbytné podrobnější

sledování.

Další léčivé příp

ravky

a přípravek

Chantico

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoliv z

následujících léků:

- Léky, které tlumí nebo ovlivňují imunitní systém, včetně ostatních léků užívaných k léčbě RS, jako

jsou interferon beta, glatiramer-acetát, natalizumab, mitoxantron, teriflunomid, dimetyl-fumarát nebo

alemtuzumab. Nesmíte užívat přípravek Chantico spolu s těmito léky vzhledem k tomu, že by to

mohlo zesílit účinky na imunitní systém (viz také „Neužívejte přípravek Chantico“).

- Kortikosteroidy, kvůli zesílenému účinku na imunitní systém.

- Očkování. Pokud je nutné očkování, poraďte se nejprve s lékařem. Během léčby přípravkem

Chantico a až dva měsíce po jejím skončení nemáte být očkován(a) určitými typy očkovacích látek

(živé oslabené vakcíny), protože by mohly vyvolat infekci, které mají předcházet. Jiné očkovací

látky mohou mít slabší účinek, pokud jsou podány během tohoto období.

- Léky, které zpomalují srdeční rytmus (například betablokátory jako je atenolol). Užití

přípravku Chantico spolu s těmito léky by mohlo během prvních dní po zahájení léčby

přípravkem Chantico zesílit účinky na srdeční činnost.

- Léky na nepravidelnou srdeční činnost, jako jsou chinidin, disopyramid, amiodaron nebo sotalol.

Nesmíte užívat přípravek Chantico, pokud užíváte některý z těchto léků, protože by mohl zesílit jejich

účinek na nepravidelný srdeční rytmus (viz též „Neužívejte přípravek Chantico“).

Ostatní léky:

inhibitory proteázy, léky k

potlačení infekcí jako je ketokonazol, azolová antimykotika,

klarithromycin nebo telithromycin.

karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, efavirenz nebo

třezalka tečkovaná

(možné riziko snížení účinnosti přípravku Chantico).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Chantico během těhotenství, pokud se snažíte otěhotnět nebo jste žena, která

může přijít do jiného stavu a nepoužívá účinnou antikoncepci. Pokud je přípravek Chantico užit

během těhotenství, existuje riziko poškození nenarozeného dítěte. Počet vrozených vad pozorovaných

u dětí vystavených přípravku Chantico během těhotenství je přibližně dvojnásobný v porovnání s

počtem pozorovaným u běžné populace (u níž je výskyt vrozených vad přibližně 2-3%). Mezi

nejčastěji hlášené vady patřily srdeční, renální a muskuloskeletální vady.

Proto, pokud jste žena, která může otěhotnět:

před zahájením léčby přípravkem Chantico Vám lékař vysvětlí riziko pro nenarozené dítě

a požádá Vás o provedení těhotenského testu k vyloučení těhotenství,

během léčby přípravkem Chantico a dva měsíce po jejím ukončení budete muset používat

účinnou antikoncepci, abyste neotěhotněla. Poraďte se se svým lékařem ohledně

spolehlivých metod antikoncepce.

Váš lékař Vám předá kartu, která vysvětluje, proč nesmíte během užívání přípravku Chantico

otěhotnět.

Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Chantico, okamžitě informujte svého lékaře. Váš lékař

rozhodne o přerušení léčby (viz “ Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Chantico” v bodě 3 a též bod

4, “Možné nežádoucí účinky”). Bude provedeno zvláštní prenatální vyšetření.

Kojení

Během léčby přípravkem Chantico nemáte kojit. Přípravek Chantico může přecházet do mateřského

mléka a existuje riziko závažných nežádoucích účinků na dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Váš lékař Vám řekne, zda Vaše onemocnění umožňuje, abyste mohl(a) bezpečně řídit dopravní

prostředky, včetně jízdního kola, a obsluhovat stroje. Neočekává se, že by přípravek Chantico

ovlivnil Vaše schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Na počátku léčby může být třeba, abyste zůstal(a) v ordinaci lékaře nebo na klinice po dobu 6 hodin

poté, co jste užil(a) první dávku přípravku Chantico. Vaše schopnost řídit dopravní prostředky a

obsluhovat stroje může být během této doby a potenciálně i po ní zhoršena.

3.

Jak se přípravek

Chantico

užívá

Léčba přípravkem Chantico musí být sledována lékařem, který má zkušenosti s léčbou

roztroušené sklerózy.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Doporučená dávka je:

Dospělí:

Dávka je 0,5 mg tobolka denně.

Děti a dospívající (10 let věku a starší):

Dávka závisí na tělesné hmotnosti:

- Děti a dospívající s tělesnou hmotností rovnou nebo nižší než 40 kg: jedna 0,25mg

tobolka denně. Pro nižší síly jsou k dispozici jiné léčivé přípravky obsahující fingolimod

(jako 0,25 mg tobolky).

- Děti a dospívající s tělesnou hmotností nad 40 kg: jedna 0,5mg tobolka denně.

Děti a dospívající, kteří začínají s dávkou jedna 0,25mg tobolka denně a později dosáhnou

stabilní tělesné hmotnosti nad 40 kg, budou instruováni lékařem, aby začali užívat jednu

0,5mg tobolku denně. V tomto případě se doporučuje opakovat sledování jako po první

dávce.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Přípravek Chantico je určen k perorálnímu podání (podání ústy.)

Užívejte přípravek Chantico jednou denně a zapijte ho sklenicí vody. Tobolky přípravku Chantico

je nutné vždy polykat neporušené, bez otevření. Přípravek Chantico může být užíván s jídlem

nebo nalačno.

Pokud budete přípravek Chantico užívat každý den ve stejnou dobu, bude snazší si zapamatovat, kdy

jej užít.

Máte-li otázky týkající se toho, jak dlouho přípravek Chantico užívat, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Chantico

, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš velkou dávku přípravku Chantico, okamžitě informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Chantico

Pokud jste užíval(a) přípravek Chantico kratší dobu než 1 měsíc a zapomněl(a) jste užít 1 dávku

déle než den, poraďte se s lékařem před užitím následující dávky. Váš lékař může rozhodnout, že

bude nutné Vás v době užití následující dávky sledovat.

Pokud jste užíval(a) přípravek Chantico nejméně 1 měsíc a zapoměl(a) jste užít přípravek po dobu

delší než 2 týdny, poraďte se s lékařem před užitím následující dávky. Váš lékař může rozhodnout, že

bude nutné Vás v době užití následující dávky sledovat. Pokud jste však zapomněl(a) užít přípravek po

dobu kratší než 2 týdny, můžete užít následující dávku podle plánu.

Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Chantico

Nepřestávejte užívat přípravek Chantico ani si neměňte dávku, aniž byste se předtím poradil(a) se

svým lékařem.

Přípravek Chantico zůstane ve Vašem těle až dva měsíce poté, co jej přestanete užívat. Počet bílých

krvinek (počet lymfocytů) může během této doby také zůstat nízký a nežádoucí účinky popsané v této

příbalové informaci se mohou stále objevit. Po skončení užívání přípravku Chantico je doporučeno

vyčkat 6-8 týdnů před zahájením nové léčby RS.

Pokud musíte začít znovu užívat přípravek Chantico po více než dvou týdnech od toho, kdy jste jej

přestal(a) užívat, účinky na srdeční činnost normálně pozorované při zahájení léčby se mohou znovu

objevit a Vy budete muset být při znovuzahájení léčby monitorován v lékařské ordinaci nebo na

klinice. Bez porady s lékařem nezahajujte užívání přípravku Chantico poté, co jste přerušil(a) léčbu

na dobu delší než dva týdny.

Váš lékař rozhodne, zda a jak bude nutné Vás sledovat po ukončení léčby přípravkem Chantico.

Neprodleně informujte lékaře, pokud se domníváte, že se Vaše RS zhoršuje po vysazení přípravku

Chantico. Může jít o závažný stav.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné nebo se mohou závažnými stát

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Vlhký kašel, nepříjemné pocity na hrudi, horečka (příznaky onemocnění plic).

Infekce herpetickým virem (pásový opar neboli herpes zoster) s příznaky, jako jsou puchýře,

pálení, svědění či bolest kůže, typicky v horní části těla nebo obličeje. Jiné příznaky mohou

být horečka a slabost v časných fázích infekce, následované necitlivostí, svěděním nebo silně

bolestivými zarudlými skvrnami.

Pomalá srdeční činnost (bradykardie), nepravidelný srdeční rytmus.

Typ kožního nádoru nazývaný bazaliom (BCC), který se často projevuje jako perleťové uzlíky,

ačkoliv může mít i jinou formu.

Je známo, že v populaci s RS se častěji objevují deprese a úzkost, tyto stavy byly též hlášeny u

pediatrických pacientů léčených fingolimodem.

Úbytek tělesné hmotnosti.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Zápal plic s příznaky, jako je horečka, kašel, potíže s dechem

Makulární otok (otok žluté skvrny ve střední části sítnice vzadu v oku) s příznaky, jako jsou

stíny nebo slepá skvrna v centru zrakového pole, rozmazané vidění, problémy s viděním barev

nebo detailů

Snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin

Maligní melanom (typ kožního nádoru, který se obvykle vyvíjí z atypického mateřského

znaménka). Možné příznaky melanomu zahrnují mateřská znaménka, která mohou měnit

velikost, tvar, výšku nebo barvu v průběhu času nebo se mohou objevit nová. Znaménka mohou

svědit, krvácet nebo hnisat

Křeče, záchvaty křečí (častější u dětí a dospívajících než u dospělých pacientů)

Vz

ácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

Stav nazývaný syndrom zadní reverzibilní encefalopatie (PRES). Příznaky mohou zahrnovat

náhlý nástup silných bolestí hlavy, zmatenost, křeče a/nebo poruchy vidění

Lymfom (typ nádoru postihujícího lymfatický systém)

Skvamózní buněčný karcinom: typ kožního nádoru, který se může projevit jako pevné červené

uzlíky, boláky potažené krustou nebo jako nové boláky v existující jizvě

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Anomálie na elektrokardiogramu (inverze T vlny)

Nádor se vztahem k infekci lidským herpes virem 8 (Kaposiho sarkom)

Není známo

(frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

Alergické reakce, včetně příznaků vyrážky nebo svědivé vyrážky, otok rtů, jazyka nebo tváře,

které jsou pravděpodobnější v den zahájení léčby přípravkem Chantico

Známky onemocnění jater (včetně selhání jater), jako je zežloutnutí kůže nebo očního bělma

(žloutenka), nevolnost nebo zvracení, bolest vpravo v oblasti žaludku (břicho), tmavá moč

(hnědá), cítíte se méně hladový(á) než obvykle, únava a abnormální výsledky jaterních testů.

Ve velmi malém počtu případů může selhání jater vést k transplantaci jater

Riziko vzácné mozkové infekce nazývané progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Známky PML mohou být podobné relapsu RS. Mohou se též objevit příznaky, kterých si

sám/sama nemusíte být vědom(a), jako například změny nálady nebo chování, výpadky paměti,

poruchy řeči nebo komunikace, které Váš lékař může potřebovat podrobněji prověřit, aby

vyloučil PML. Proto pokud se domníváte, že se RS zhoršuje nebo pokud Vy sám/sama nebo

Vaši blízcí zpozorujete jakýkoli nový nebo neobvyklý příznak, je velmi důležité se co nejdříve

poradit se svým lékařem

Kryptokokové infekce (druh houbových infekcí), včetně kryptokokové meningitidy s příznaky

jako bolest hlavy doprovázená ztuhlou šíjí, citlivostí na světlo, pocitem na zvracení a/nebo

zmateností

Karcinom z Merkelových buněk (typ kožního nádoru). Možné příznaky karcinomu

z Merkelových buněk zahrnují masově zabarvené nebo modravě červené, nebolestivé uzlíky,

často na tváři, hlavě nebo krku. Karcinom z Merkelových buněk se může též projevit jako pevné

nebolestivé uzlíky nebo masa. Dlouhotrvající expozice slunečnímu záření a slabý imunitní

systém může ovlivnit riziko rozvoje karcinomu z Merkelových buněk.

Po přerušení léčby přípravkem Chantico se příznaky RS mohou vrátit a mohou být horší

než předtím nebo během léčby.

Autoimunitní forma anemie (snížení počtu červených krvinek), při které dochází k rozpadu

červených krvinek (autoimunitní hemolytická anemie).

Pokud se u Vás kterýkoliv z těchto příznaků objeví, okamžitě informujte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Infekce chřipkovým virem s příznaky, jako jsou únava, zimnice, bolest v krku, bolesti kloubů

nebo svalů, horečka

Pocit tlaku nebo bolesti na tvářích a čele (sinusitida – zánět dutin)

Bolest hlavy

Průjem

Bolest zad

Krevní testy s vyšší hladinou jaterních enzymů

Kašel

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Mykotická (plísňová) infekce postihující kůži (tinea versicolor)

Závrať

Silná bolest hlavy často doprovázená pocitem na zvracení, zvracením a citlivostí na světlo

(migréna)

Nízká hladina bílých krevních buněk (lymfocytů, leukocytů)

Slabost

Svědivá zarudlá pálící vyrážka (ekzém)

Svědění

Zvýšení hladiny krevních tuků (triacylglycerolů)

Vypadávání vlasů

Dušnost

Deprese

Rozmazané vidění (viz také část o makulárním otoku pod „Některé nežádoucí účinky mohou

být závažné nebo se mohou závažnými stát“)

Hypertenze (přípravek Chantico může způsobit mírný vzestup krevního tlaku)

Bolest svalů

Bolest kloubů

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls245727/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Chantico 0,5 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje fingolimodi hydrochloridum odpovídající fingolimodum 0,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Tvrdá želatinová tobolka velikosti 16 mm (velikost 3) s bílým neprůhledným tělem a žlutým

neprůhledným víčkem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.

1 Terapeutické indikace

Přípravek Chantico je indikován v monoterapii jako léčba modifikující průběh onemocnění u

vysoce aktivní relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy u následujících skupin dospělých a

pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších:

U pacientů, kteří mají vysoce aktivní formu onemocnění i přes úplnou a odpovídající terapii

nejméně jedním chorobu modifikujícím lékem (výjimky a informace o washout periodě viz

body 4.4 a 5.1).

nebo

U pacientů

rychle

progredující

závažnou relabující-remitentní formou roztroušené

sklerózy definovanou 2 nebo více těžkými relapsy během jednoho roku a s 1 nebo více

gadolinium enhancující lézí na MRI mozku nebo s významně zvýšeným výskytem T2 lézí

ve srovnání s předchozím vyšetřením MRI.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit a sledovat lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy.

Dávkování

U dospělých je doporučená dávka přípravku Chantico jedna 0,5mg tobolka podávaná perorálně

jednou denně.

U pediatrických pacientů (ve věku 10 let a starších) závisí doporučená dávka na tělesné hmotnosti:

- Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností ≤40 kg: jedna 0,25mg tobolka podávaná

perorálně jednou denně. K dispozici jsou jiné léčivé přípravky jiných farmaceutických

společností obsahující fingolimod v nižší dávce (ve formě 0,25mg tobolek).

- Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností >40 kg: jedna 0,5mg tobolka podávaná

perorálně jednou denně.

Pediatričtí pacienti, kteří zahájili léčbu 0,25mg tobolkami a následně dosáhli stabilní tělesné

hmotnosti nad 40 kg mají být převedeni na 0,5mg tobolky.

Při převádění z denní dávky 0,25 mg na dávku 0,5 mg je doporučeno totéž monitorování jako

po podání první dávky při zahájení léčby.

Je doporučeno totéž monitorování jako po podání první dávky při zahájení léčby, pokud je

léčba přerušena:

- na 1 den nebo více během prvních 2 týdnů léčby.

- na více než 7 dní během 3. a 4. týdne léčby.

- na více než 2 týdny po jednom měsíci léčby.

Pokud je přerušení léčby kratší, než je uvedeno výše, může léčba pokračovat následující dávkou

podle plánu (viz bod 4.4).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Přípravek Chantico má být u pacientů ve věku 65 let a starších používán s opatrností vzhledem

k nedostatku dat týkajících se bezpečnosti a účinnosti léku v této skupině pacientů (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Fingolimod nebyl v pivotních studiích léčby roztroušené sklerózy hodnocen u pacientů s poruchou

funkce ledvin. Na základě klinicko-farmakologických studií není třeba u pacientů s lehkou až

těžkou poruchou funkce ledvin upravovat dávky.

Porucha funkce jater

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C) nesmí být přípravek Chantico používán

(viz bod 4.3). Přestože u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater není potřeba úprava

dávky, je třeba dbát opatrnosti při zahájení léčby u těchto pacientů (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fingolimodu u dětí ve věku do 10 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Dostupné jsou velmi omezené údaje u dětí ve věku 10-12 let (viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

Způsob podání

Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Přípravek Chantico může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 5.2).

Tobolky je nutné polykat neporušené, bez otevírání.

4.3

Kontraindikace

- Syndrom imunodeficience.

- Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních infekcí, včetně pacientů se sníženou imunitou

(včetně těch, kteří jsou v současné době na imunosupresivní léčbě nebo pacientů s

imunitou oslabenou předchozími terapiemi).

- Závažné aktivní infekce, aktivní chronické infekce (hepatitida, tuberkulóza).

- Aktivní maligní onemocnění.

- Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh třída C).

- Pacienti, kteří měli během předchozích 6 měsíců infarkt myokardu (IM), nestabilní

anginu pectoris, cévní mozkovou příhodu/tranzitorní ischemickou ataku (TIA),

dekompenzované srdeční selhání (vyžadující hospitalizaci), nebo srdeční selhání třídy

III/IV dle New York Heart Association (NYHA) (viz bod 4.4).

- Pacienti se závažnou srdeční arytmií vyžadující léčbu antiarytmiky třídy Ia nebo III

(viz bod 4.4).

- Pacienti s atrioventrikulárním (AV) blokem druhého stupně typu Mobitz II nebo AV

blokem třetího stupně, sick-sinus syndromem, pokud nemají zavedený kardiostimulátor (viz

bod 4.4).

- Pacienti s výchozí hodnotou QTc intervalu ≥500 ms (viz bod 4.4).

- Během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci

(viz body 4.4 a 4.6).

- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bradyarytmie

Zahájení léčby vede k přechodnému poklesu srdeční frekvence a může být také spojeno se

zpomalením atrioventrikulárního převodu, včetně výskytu izolovaných hlášení o přechodném

spontánně se upravujícím kompletním AV bloku (viz body 4.8 a 5.1).

Pokles srdeční frekvence po první dávce začíná během jedné hodiny a je nejvyšší během 6 hodin.

Tento efekt po podání dávky přetrvává v následujících dnech, i když je obvykle mírnější a obvykle

odezní během následujících týdnů. Při pokračujícím podávání se průměrná srdeční frekvence vrací

výchozím hodnotám do jednoho měsíce. Nicméně u některých pacientů se srdeční frekvence

nemusí do konce prvního měsíce vrátit k výchozím hodnotám. Abnormality převodního systému

byly typicky přechodné a asymptomatické. Většinou nevyžadovaly léčbu a upravily se během

prvních 24 hodin léčby. Pokud je to nezbytné, lze pokles srdeční frekvence indukovaný

fingolimodem zvrátit atropinem nebo isoprenalinem podaným parenterálně.

Všichni pacienti musí mít provedeno EKG vyšetření a mít změřen krevní tlak před a 6 hodin po

podání první dávky přípravku Chantico. U všech pacientů se musí po dobu 6 hodin monitorovat

známky a

příznaky bradykardie, s měřením srdeční frekvence a krevního tlaku každou hodinu.

Během těchto 6 hodin je doporučeno kontinuální monitorování EKG (v reálném čase).

Stejné preventivní opatření jako při podání první dávky je doporučeno, pokud se pacient

převádí z denní dávky 0,25 mg na dávku 0,5 mg.

Pokud se objeví příznaky bradyarytmie po podání dávky, má být zahájena odpovídající léčba dle

potřeby a pacient má být monitorován do doby, než příznaky odezní. Pokud by pacient během

monitorování po první dávce vyžadoval farmakologickou intervenci, je nutné zajistit

monitorování přes noc ve zdravotnickém zařízení a je nutno po podání druhé dávky přípravku

Chantico opakovat monitorování jako po podání první dávky.

Pokud je po 6 hodinách srdeční frekvence nejnižší od podání první dávky (což naznačuje, že se

maximální farmakodynamický efekt na srdce nemusel dosud projevit), monitorování je nutné

prodloužit nejméně o 2 hodiny a do doby, dokud se srdeční frekvence opět nezvýší. Navíc, pokud je

po 6 hodinách srdeční frekvence nižší než 45 tepů za minutu u dospělých pacientů, nižší než 55 tepů

za minutu u pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších, nebo nižší než 60 tepů za minutu u

pediatrických pacientů ve věku 10-12 let, nebo pokud EKG ukazuje nový výskyt AV bloku druhého

nebo vyššího stupně nebo pokud je QTc interval ≥500 ms, je nutné prodloužené monitorování

(nejméně monitoring přes noc) do úpravy nálezu. Prodloužené monitorování (nejméně monitoring

přes noc) je rovněž nezbytné, pokud se v kteroukoliv dobu objeví AV blok třetího stupně.

Účinky na srdeční frekvenci a atrioventrikulární vedení se mohou znovu objevit při znovuzahájení

léčby fingolimodem v závislosti na délce přerušení a době od zahájení léčby fingolimodem. Je

doporučeno totéž monitorování jako po podání první dávky při zahájení léčby, pokud je léčba

přerušena (viz bod 4.2).

U dospělých pacientů léčených fingolimodem byly hlášeny velmi vzácné případy inverze vlny T.

V případě inverze vlny T se musí předepisující lékař ujistit, že pacient nemá současně známky

nebo příznaky ischemie myokardu. Pokud je podezření na ischemii myokardu, doporučuje se

konzultace s kardiologem.

S ohledem na riziko závažných poruch rytmu nebo významnou bradykardii nesmí přípravek Chantico

užívat pacienti se sino-atriálním srdečním blokem, se symptomatickou bradykardií, rekurentní

synkopou nebo srdeční zástavou v anamnéze nebo pacienti s významným prodloužením QT intervalu

(QTc >470 ms [dospělé ženy], >460 ms [děti ženského pohlaví] nebo >450 ms [dospělí a děti

mužského pohlaví]), dekompenzovanou hypertenzí nebo závažnou spánkovou apnoe (viz též bod

4.3). U těchto pacientů lze uvažovat o léčbě přípravkem Chantico pouze tehdy, pokud předpokládaný

prospěch vyváží možná rizika a je před zahájením léčby vyžádána konzultace s kardiologem kvůli

určení nejvhodnějšího způsobu monitorování. Při zahájení léčby se doporučuje přinejmenším

prodloužené monitorování přes noc (viz též bod 4.5).

Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s arytmiemi vyžadujícími léčbu antiarytmiky třídy Ia (např.

chinidin, disopyramid) nebo třídy III (např. amiodaron, sotalol). Antiarytmika tříd Ia a III jsou

spojena s případy torsade de pointes u pacientů s bradykardií (viz bod 4.3).

Existují pouze omezené zkušenosti s podáváním fingolimodu u pacientů současně léčených

betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, snižujícími srdeční frekvenci (např. verapamil nebo

diltiazem) nebo jinými látkami, které mohou snižovat srdeční frekvenci (např. ivabradin, digoxin,

anticholinesterázy nebo pilokarpin). Protože je zahájení léčby fingolimodemtéž spojováno se

zpomalením srdeční akce (viz též bod 4.8 Bradyarytmie), současné podání těchto látek při zahájení

léčby může být spojeno se závažnou bradykardií a srdečním blokem. Kvůli možným aditivním

účinkům na srdeční frekvenci nesmí být léčba přípravkem Chantico zahájena u pacientů, kteří jsou již

léčeni těmito látkami (viz též bod 4.5). U těchto pacientů lze uvažovat o léčbě přípravkem Chantico

pouze tehdy, pokud předpokládaný prospěch vyváží možná rizika. Pokud se uvažuje o léčbě

přípravkem Chantico, je před zahájením léčby nutná konzultace s kardiologem ohledně převedení na

přípravky nezpomalující srdeční akci. Pokud léčbu zpomalující srdeční akci nelze vysadit, je nezbytná

konzultace s kardiologem kvůli určení vhodného způsobu monitorování po podání první dávky,

doporučuje se přinejmenším prodloužené monitorování přes noc (viz také bod 4.5).

QT interval

V podrobné studii ovlivnění QT intervalu fingolimodem v dávkách 1,25 mg nebo 2,5 mg

v rovnovážném stavu, kdy byl stále přítomen negativně chronotropní účinek fingolimodu, vedla léčba

fingolimodem k prodloužení QTc intervalu, s horním limitem 90 % CI ≤13,0 ms. Neexistuje žádný

vztah mezi dávkou či expozicí fingolimodu a prodloužením QTc intervalu. Není přítomen

konzistentní signál zvýšené incidence dlouhého QTc intervalu při léčbě fingolimodem, ať už

absolutně nebo jako změna od výchozích hodnot.

Klinický význam tohoto nálezu není znám. Ve studiích roztroušené sklerózy nebyly pozorovány

klinicky významné účinky na prodloužení QTc intervalu, ale pacienti s rizikem prodloužení QT

intervalu nebyli do klinických studií zahrnuti.

U pacientů s relevantními rizikovými faktory, např. hypokalemie nebo vrozené prodloužení QT

intervalu, se doporučuje vyhnout se podávání léčivých přípravků, které mohou prodlužovat QTc

interval.

Imunosupresivní účinky

Fingolimod vykazuje imunosupresivní účinek, který činí pacienty náchylnými k riziku infekcí, včetně

oportunních infekcí, které mohou být fatální, a zvyšuje riziko rozvoje lymfomů a jiných malignit,

zejména kožních. Lékaři musí pacienty pečlivě sledovat, zejména ty se stávajícími projevy nebo

známými faktory jako je předchozí imunosupresivní léčba. V případech očekávaného rizika musí

lékař individuálně zvážit přerušení léčby (viz též bod 4.4 “Infekce” a “Kožní neoplazmata” a bod 4.8

“Lymfomy”).

Infekce

Klíčovým farmakodynamickým účinkem fingolimodu je na dávce závislé snížení počtu

periferních lymfocytů na 20 - 30 % výchozích hodnot. To je způsobeno reverzibilní

sekvestrací lymfocytů v lymfoidních tkáních (viz bod 5.1).

Před zahájením léčby přípravkem Chantico má být k dispozici současný kompletní krevní obraz

(provedený v průběhu posledních 6 měsíců nebo po přerušení předchozí léčby). Během léčby je

doporučeno pravidelně kontrolovat krevní obraz, po třech měsících a poté nejméně jedenkrát ročně,

a provést kontrolu krevního obrazu v případě výskytu známek infekce. Je-li absolutní počet

lymfocytů <0,2x10

/l, je třeba léčbu až do zotavení přerušit, protože v klinických studiích byla léčba

fingolimodem u pacientů s absolutním počtem lymfocytů <0,2x10

/l přerušena.

Zahájení léčby přípravkem Chantico je třeba u pacientů se závažnou aktivní infekcí odložit až do

jejího vyřešení.

Účinky fingolimodu na imunitní systém mohou zvýšit riziko infekcí, včetně oportunních (viz bod

4.8). U pacientů s příznaky infekce během léčby je třeba používat účinné diagnostické a léčebné

postupy. Při hodnocení stavu pacienta s podezřením na infekci, která může být závažná, je nutné

zvážit konzultaci s lékařem se zkušenostmi v léčbě infekcí. Pacienti mají být poučeni, aby během

léčby hlásili neprodleně příznaky infekce svému lékaři.

Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Chantico

a před jejím opětovným zahájením má být provedena rozvaha mezi přínosem a rizikem další

léčby.

Eliminace fingolimodu po přerušení terapie může trvat až dva měsíce, sledování možných příznaků

infekce má tedy pokračovat i v tomto období. Pacienti mají být poučeni o hlášení příznaků infekce až

2 měsíce po ukončení léčby fingolimodem.

Herpetické virové infekce

Během léčby fingolimodem se vyskytly závažné, život ohrožující a někdy i smrtelné případy

encefalitidy, meningitidy nebo meningoencefalitidy způsobené viry herpes simplex a varicella zoster.

Pokud se objeví herpetická encefalitida, meningitida nebo meningoencefalitida, je třeba léčbu

přípravkem Chantico přerušit a zahájit vhodnou léčbu příslušné infekce.

Před zahájením léčby přípravkem Chantico je nutné vyhodnotit imunitu pacientů vůči varicelle (plané

neštovice). Pacienti bez lékařem potvrzené anamnézy planých neštovic nebo zdokumentované úplné

vakcinace varicellovou vakcínou mají být vyšetřeni před zahájením terapie fingolimodem na

přítomnost protilátek proti viru varicella zoster (VZV). U pacientů bez protilátek je doporučena před

zahájením léčby fingolimodem úplná vakcinace varicellovou vakcínou (viz bod 4.8). Zahájení léčby

fingolimodem má být odloženo o 1 měsíc, aby se mohl vyvinout plný účinek vakcinace.

Kryptokoková meningitida

Po uvedení na trh byly hlášeny případy kryptokokové meningitidy (houbová infekce), v některých

případech fatální, přibližně po 2-3 letech léčby, ačkoliv jasná souvislost s trváním léčby není známa

(viz bod 4.8). Pacienti se známkami a příznaky odpovídajícími kryptokokové meningitidě (tj. bolest

hlavy doprovázená mentálními změnami jako zmatenost, halucinace a/nebo změny osobnosti) mají

být neprodleně diagnosticky vyšetřeni. Pokud se potvrdí diagnóza kryptokokové meningitidy,

fingolimod má být vysazen a má být zahájena vhodná léčba. Pokud je odůvodněno znovuzahájení

léčby fingolimodem, je nutná multidisciplinární konzultace (tj. se specialistou na infekční choroby).

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) byla hlášena při léčbě fingolimodem po uvedení

na trh (viz bod 4.8). PML je oportunní infekce působená John-Cunningham virem (JCV), která může

být fatální nebo vést k těžké invaliditě. Případy PML se objevily přibližně po 2-3 letech léčby v

monoterapii bez přechozí expozice natalizumabem. Ačkoliv se zdá, že se odhadované riziko zvyšuje s

kumulativní expozicí v čase, jasná souvislost s trváním léčby není známa. Další případy PML byly

pozorovány u pacientů s předchozí léčbou natalizumabem, u něhož byla souvislost s PML prokázána.

PML se může objevit pouze za přítomnosti JCV infekce. Pokud je proveden test na JCV, je nutné vzít

v úvahu, že vliv lymfopenie na přesnost testování anti-JCV protilátek nebyl u pacientů léčených

fingolimodem studován. Je též nutné zmínit, že negativní test anti-JCV protilátek nevylučuje možnost

následné infekce JCV. Před zahájením léčby fingolimodem je nutné mít k dispozici MRI sken (ne

starší 3 měsíců) jako referenci. MRI nálezy mohou být zřejmé před klinickými známkami nebo

příznaky. Během rutinního MRI (v souladu s národními a místními doporučeními), musí lékař

věnovat pozornost lézím svědčícím o možném výskytu PML. MRI se dá považovat za součást

opatření zvýšeného dohledu u pacientů s uvažovaným zvýšeným rizikem PML.

U pacientů léčených fingolimodem byly hlášeny případy asymptomatického PML založené na

nálezech MRI a pozitivní JCV DNA v mozkomíšním moku. Pokud je podezření na PML, musí být

MRI provedeno neprodleně k diagnostickým účelům a léčba fingolimodem musí být přerušena do

vyloučení diagnózy PML.

Infekce humánním papilomavirem

Po uvedení na trh byly v souvislosti s léčbou fingolimodem hlášeny infekce humánním

papilomavirem (HPV), včetně papilomu, dysplazie, tvorby bradavic a karcinomu souvisejícího

s HPV (viz bod 4.8). Vzhledem k imunosupresivním vlastnostem fingolimodu je při zohlednění

očkovacích doporučení vhodné před zahájením léčby fingolimodem zvážit vakcinaci proti HPV.

Jako standardní opatření se doporučuje pravidelné vyšetření, včetně PAP testu.

Makulární edém

Makulární edém se zrakovými příznaky nebo bez nich byl hlášen u 0,5 % pacientů léčených

fingolimodem 0,5 mg, objevoval se především v prvních 3 - 4 měsících léčby (viz bod 4.8).

3 - 4 měsících od zahájení léčby se proto doporučuje oční vyšetření. Pokud pacient udává

zrakové potíže kdykoliv v průběhu léčby, má být provedeno vyšetření očního pozadí

včetně makuly.

Pacienti s anamnézou uveitidy a pacienti s diabetem mellitem mají zvýšené riziko makulárního

edému (viz bod 4.8). Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s roztroušenou sklerózou a současným

diabetem mellitem. Doporučuje se, aby pacienti s roztroušenou sklerózou a diabetem mellitem nebo

anamnézou uveitidy podstoupili oční vyšetření před zahájením léčby a následná kontrolní vyšetření

během léčby.

Pokračování léčby fingolimodem u pacientů s makulárním edémem nebylo hodnoceno. Pokud se u

pacienta objeví makulární edém, doporučuje se léčbu přípravkem Chantico přerušit. Při rozhodnutí,

zda léčba fingolimodem má nebo nemá být znovu zahájena po vyřešení makulárního edému, je třeba

vzít do úvahy možné přínosy a rizika pro každého jednotlivého pacienta.

Poškození jater

U pacientů s roztroušenou sklerózou léčených fingolimodem byly hlášeny zvýšené hladiny jaterních

enzymů, zejména alaninaminotransferázy (ALT), ale též gamaglutamyltranspeptidázy (GGT) a

aspartátaminotransferázy (AST). Byly rovněž hlášeny případy akutního selhání jater vyžadující

transplantaci jater a klinicky významné poškození jater. Známky poškození jater, včetně výrazně

zvýšených jaterních enzymů v séru a zvýšeného celkového bilirubinu, se objevily již deset dní po první

dávce a byly hlášeny také po dlouhodobém užívání. V klinických studiích se objevilo zvýšení hodnot ALT

na 3násobek horní hranice normálu (ULN) nebo vyšší u 8,0 % dospělých pacientů léčených fingolimodem

0,5 mg ve srovnání s 1,9 % pacientů užívajících placebo. Zvýšení na 5násobek ULN se objevila u 1,8 %

pacientů léčených fingolimodem a 0,9 % pacientů užívajících placebo. V klinických studiích bylo

podávání fingolimodu ukončeno, pokud zvýšení přesáhlo 5násobek ULN. Recidiva zvýšení jaterních

aminotransrefáz se objevila u některých pacientů po opětovném nasazení léku, což podporuje souvislost s

fingolimodem. V klinických studiích se zvýšení jaterních aminotransferáz objevilo kdykoliv během léčby,

ačkoliv většinou k tomu došlo během prvních 12 měsíců. Hladiny sérových aminotransferáz se vrátily k

normálu přibližně během 2 měsíců po přerušení léčby fingolimodem.

Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s již přítomnou poruchou funkce jater (třída Child-Pugh

C) a nesmí se u těchto pacientů používat (viz bod 4.3).

Kvůli imunosupresivním vlastnostem fingolimodu má být zahájení léčby odloženo u pacientů s

aktivní virovou hepatitidou až do jejího vyřešení.

Před zahájením léčby fingolimodem mají být k dispozici současné (tj. během posledních 6 měsíců)

hodnoty aminotransferáz a bilirubinu. Pokud se neobjeví klinické příznaky, je doporučeno

monitorovat sérové hladiny jaterních aminotransferáz a bilirubinu v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci terapie

a pravidelně poté až do uplynutí 2 měsíců od ukončení léčby přípravkem Chantico. Pokud

neexistují klinické příznaky a pokud jsou jaterní transaminázy vyšší než 3krát, ale méně než 5krát

ULN bez zvýšení sérového bilirubinu, má být zahájeno častější sledování včetně měření sérového

bilirubinu a alkalické fosfatázy (ALP), aby se zjistilo, zda dojde k dalšímu zvýšení a za účelem

zjištění, zda neexistuje alternativní etiologie jaterní dysfunkce. Pokud jsou jaterní transaminázy

alespoň 5krát vyšší než ULN nebo alespoň 3krát vyšší než ULN spojené s jakýmkoli zvýšením

sérového bilirubinu, je třeba léčbu přípravkem Chantico přerušit. Monitorování jater má pokračovat.

Pokud se sérové hladiny vrátí k normálu (včetně případů, kdy se objeví alternativní příčina jaterní

dysfunkce), může být léčba přípravkem Chantico znovu zahájena na základě pečlivého posouzení

přínosu a rizika pacienta.

U pacientů, u kterých se rozvinou příznaky ukazující na jaterní poškození, jako například

nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolesti břicha, únava, nechutenství nebo žloutenka a/nebo tmavá

moč, mají být zkontrolovány hladiny jaterních enzymů a bilirubinu a léčba vysazena, pokud se potvrdí

významné poškození jater. Léčba nemá být obnovena, pokud nebude stanovena věrohodná

alternativní etiologie známek a příznaků poškození jater.

I když nejsou dostupné žádné údaje, které by potvrzovaly, že pacienti s již dříve

existujícím

onemocněním jater mají zvýšené riziko vývoje zvýšených jaterních funkčních testů při užívání

fingolimodu, je třeba dbát opatrnosti při užívání přípravku Chantico u pacientů

anamnézou významného

onemocnění jater.

Účinky na krevní tlak

Pacienti s hypertenzí, která není kontrolována léčbou, byli vyloučeni z účasti v premarketingových

klinických studiích, a pokud jsou pacienti s nekontrolovanou hypertenzí léčeni přípravkem Chantico,

je třeba jim věnovat zvláštní pozornost.

V klinických studiích RS měli pacienti léčení fingolimodem 0,5 mg průměrné zvýšení systolického

tlaku přibližně o 3 mmHg, a diastolického tlaku přibližně o 1 mmHg, to bylo poprvé zjištěno

přibližně 1 měsíc po zahájení léčby, a zvýšení přetrvávalo s pokračující léčbou. Ve dvouleté

placebem kontrolované studii byla hypertenze hlášena jako nežádoucí účinek u 6,5 % pacientů

užívajících fingolimod 0,5 mg a u 3,3 % pacientů, užívajících placebo. Proto má být krevní tlak

během léčby pravidelně monitorován.

Respirační účinky

Po zahájení léčby fingolimodem bylo pozorováno v 1. měsíci menší, na dávce závislé, snížení

hodnot usilovného výdechu za 1 sekundu (FEV

) a difúzní plicní kapacity pro oxid uhelnatý

(DLCO), a tyto hodnoty zůstaly dále stabilní. Přípravek Chantico má být užíván s opatrností u

pacientů se závažným respiračním onemocněním, plicní fibrózou a chronickou obstrukční plicní

nemocí (viz bod 4.8).

Posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom

Vzácné případy posteriorního reverzibilního encefalopatického syndromu (PRES) byly hlášeny u

dávky 0,5 mg v klinických studiích i během postmarketingového sledování (viz bod 4.8). Hlášené

symptomy zahrnovaly náhlý nástup silných bolestí hlavy, nauzeu, zvracení, alterovanou psychiku

poruchy zraku a křeče. Příznaky PRES jsou obvykle reverzibilní, ale mohou přejít do ischemické

cévní mozkové příhody nebo hemoragické cévní mozkové příhody. Opožděná diagnóza a léčba

může vést k trvalým neurologickým následkům. Pokud existuje podezření na PRES, je nutné přerušit

léčbu přípravkem Chantico.

Předchozí léčba imunosupresivy nebo imunomodulačními přípravky

Studie vyhodnocující účinnost a bezpečnost fingolimodu po převedení pacientů z teriflunomidu,

dimetyl-fumarátu nebo alemtuzumabu na fingolimod nebyly provedeny. Při převádění z jiných

chorobu modifikujících léků na fingolimod je nutné zvážit eliminační poločas a mechanismus

působení těchto látek, aby se zabránilo aditivním účinkům na imunitu za současné minimalizace rizika

reaktivace choroby. Před zahájením léčby přípravkem Chantico se doporučuje kontrola krevního

obrazu kvůli ujištění se, že vliv předchozí léčby na imunitu (tj. cytopenie) odezněl.

Léčbu přípravkem Chantico lze většinou zahájit bezprostředně po vysazení interferonu nebo

glatiramer-acetátu.

U dimethyl-fumarátu je před zahájením léčby přípravkem Chantico nutná dostatečně dlouhá washout

perioda k normalizaci krevního obrazu.

Kvůli dlouhému eliminačnímu poločasu natalizumabu trvá obvykle jeho eliminace 2 – 3 měsíce od

ukončení léčby. Eliminace teriflunomidu z plazmy je rovněž pomalá. Bez zrychlené eliminační

procedury může eliminace teriflunomidu z plazmy trvat několik měsíců až 2 roky. Doporučuje se

zrychlená eliminační procedura popsaná v souhrnu informací o přípravku teriflunomidu nebo by

případná washout perioda neměla být kratší než 3,5 měsíce. Kvůli možným souběžným účinkům na

imunitu je při převádění pacientů z natalizumabu nebo teriflunomidu na přípravek Chantico nutná

obezřetnost.

Alemtuzumab má výrazné a dlouhodobé imunosupresivní účinky. Protože skutečná doba trvání

těchto účinků není známa, zahájení léčby přípravkem Chantico po převedení z alemtuzumabu se

nedoporučuje, pokud prospěch z této léčby jasně nevyváží riziko pro konkrétního pacienta.

Rozhodnutí o déletrvající současné léčbě kortikosteroidy je nutné důkladně zvážit.

Současné podávání se silnými induktory CYP450

Při současném podávání fingolimodu se silnými induktory CYP450 je nutná obezřetnost.

Současné podávání s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Malignity

Kožní

malignity

U pacientů léčených fingolimodem byly hlášeny karcinom bazálních buněk (bazaliom, BCC) a jiná

kožní neoplazmata, včetně maligního melanomu, skvamózního buněčného karcinomu, Kaposiho

sarkomu a karcinomu z Merkelových buněk (viz bod 4.8). Pozornost vůči kožním lézím je zcela

namístě a při zahájení léčby a poté každých 6 až 12 měsíců se doporučuje vyhodnocení stavu

pokožky ošetřujícím lékařem s ohledem na klinický stav. Pokud jsou zjištěny podezřelé kožní léze, je

nutné pacienta odeslat na kontrolu k dermatologovi.

Vzhledem k možnému riziku maligního růstu pokožky je nutné varovat pacienty léčené finglimodem

před expozicí slunečnímu světlu bez ochranných prostředků. Tito pacienti nesmí být současně léčení

fototerapií UV-B světlem nebo PUVA-fotochemoterapií.

Lymfomy

V klinických studiích a po uvedení přípravku na trh se vyskytly případy lymfomu (viz bod 4.8).

Hlášené případy byly heterogenní povahy, zejména non-Hodgkinův lymfom, včetně B-buněčných a

T-buněčných lymfomů. Byly pozorovány případy kožního T-buněčného lymfomu (mycosis

fungoides). Byl také pozorován fatální případ B-buněčného lymfomu pozitivního na virus Epsteina-

Barrové (EBV). V případě podezření na lymfom má být léčba přerušena.

Ženy ve fertilním věku

Vzhledem k riziku pro plod je fingolimod kontraindikován během těhotenství a u žen ve fertilním

věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Před zahájením léčby musí být ženy ve fertilním

věku informovány o riziku pro plod, musí mít negativní těhotenský test a musí používat účinnou

antikoncepci během léčby a po dobu 2 měsíců po ukončení léčby (viz body 4.3 a 4.6 a informace

obsažené v balíčku informací pro lékaře).

Tumoriformní léze

Po uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy tumoriformních lézí se vztahem k relapsu RS.

V případě těžkých relapsů musí být provedeno MRI vyšetření k vyloučení tumoriformních lézí.

Lékař musí případ od případu zvážit přerušení léčby při zohlednění individuálního prospěchu a

rizika.

Návrat aktivity onemocnění (rebound fenomén) po přerušení léčby fingolimodem

Po uvedení na trh byly po přerušení léčby fingolimodem u některých pacientů vzácně pozorovány

závažné exacerbace onemocnění. To bylo obvykle pozorováno během 12 týdnů po ukončení léčby

fingolimodem, bylo však též hlášeno až 24 týdnů po ukončení léčby fingolimodem. Při ukončování

léčby fingolimodem je proto nutná obezřetnost. Pokud je ukončení léčby fingolimodem

považováno za nezbytné, má být zvážena možnost opětného vzplanutí výjimečně vysoké aktivity

onemocnění a pacienti mají být sledováni kvůli odpovídajícím známkám a příznakům a v případě

potřeby má být zahájena vhodná léčba (viz “Ukončení léčby” níže).

Ukončení léčby

Pokud je rozhodnuto ukončit léčbu přípravkem Chantico, je nutno dodržet 6týdenní interval bez

terapie, aby, podle poločasu fingolimodu, mohlo dojít k jeho vyloučení z oběhu (viz bod 5.2). Počet

lymfocytů se u většiny pacientů postupně vrací k normálu během 1 - 2 měsíců od vysazení terapie (viz

bod 5.1), ačkoli kompletní zotavení může u některých pacientů trvat významně déle. Zahájení jiné

léčby během tohoto období povede k současné expozici fingolimodu. Použití imunosupresiv krátce po

ukončení léčby přípravkem Chantico může vést k aditivnímu účinku na imunitní systém, a proto je na

místě opatrnost.

Opatrnosti je též zapotřebí při ukončení léčby fingolimodem kvůli riziku rebound fenoménu (viz

“Návrat aktivity onemocnění (rebound fenomén) po přerušení léčby fingolimodem“ výše). Pokud

je přerušení léčby přípravkem Chantico považováno za nezbytné, je nutné pacienty během této

doby sledovat kvůli odpovídajícím příznakům možného výskytu rebound fenoménu.

Interference se serologickými vyšetřeními

Protože fingolimod snižuje počet periferních lymfocytů v krvi prostřednictvím redistribuce do

sekundárních lymfoidních orgánů, počty periferních lymfocytů nelze u pacientů léčených

fingolimodem použít k hodnocení populace lymfocytů. Laboratorní vyšetření zahrnující použití

cirkulujících mononukleárů vyžadují větší objem krve vzhledem ke sníženému počtu cirkulujících

lymfocytů.

Pediatrická populace

Bezpečnostní profil u pediatrické populace je podobný jako u dospělých, a proto se

zvláštní upozornění a opatření pro použití týkají i pediatrických pacientů.

Při předepisování přípravku Chantico pediatrickým pacientům je nutné mít na paměti zejména:

- Při podání první dávky jsou nutná preventivní opatření (viz oddíl “Bradyarytmie” výše). Stejná

opatření jako u první dávky jsou doporučena, pokud jsou pacienti převádění z denní dávky 0,25 mg

na dávku 0,5 mg.

- V kontrolované pediatrické studii D2311 byly hlášeny u pacientů léčených fingolimodem s vyšší

incidencí případy křečí, úzkosti, depresivních nálad a depresí než u pacientů léčených interferonem

beta-1a. U této podskupiny populace je nutná obezřetnost (viz část “Pediatrická populace” v bodě

4.8).

- U pediatrických pacientů léčených fingolimodem byly pozorovány izolované případy mírného

zvýšení bilirubinu.

- Před zahájením léčby přípravkem Chantico je u pediatrických pacientů doporučeno dokončit

kompletní imunizaci v souladu s platnými imunizačními směrnicemi (viz část “Infekce” výše).

- Dostupné jsou velmi omezené údaje u dětí ve věku 10 a 12 let, s tělesnou hmotností do 40 kg nebo

ve stadiu <2 Tannerovy stupnice (viz body 4.8 a 5.1). V těchto podskupinách je nutná obezřetnost

kvůli velmi omezeným znalostem z klinického hodnocení.

- Dlouhodobé údaje o bezpečnosti v pediatrické populaci nejsou k dispozici.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antineoplastika, imunomodulační nebo imunosupresivní přípravky

Antineoplastické, imunomodulační nebo imunosupresivní přípravky nemají být podávány

současně s přípravkem Chantico vzhledem k riziku aditivních účinků na imunitní systém (viz body

4.3 a 4.4).

Opatrnost je nutná i v případě, že pacient přechází z dlouhodobě působící léčby s účinky na

imunitní systém, jako je například natalizumab, teriflunomid nebo mitoxantron (viz bod 4.4). V

klinických studiích léčby roztroušené sklerózy nebyla současná léčba relapsů krátkým pulzem

kortikosteroidů spojena se zvýšenou incidencí infekcí.

Vakcinace

Během léčby přípravkem Chantico a až dva měsíce po ní může být vakcinace méně účinná.

Použití živých oslabených vakcín může vést k riziku infekcí a je třeba se mu vyhnout (viz body

4.4 a 4.8).

Látky vyvolávající bradykardii

Fingolimod byl studován v kombinaci s atenololem a diltiazemem. Pokud byl fingolimod

v interaktivní studii na zdravých doborovolnících užíván s atenololem, bylo přítomno přídatné 15%

snížení srdeční frekvence při zahájení léčby fingolimodem, tento účinek není pozorován u diltiazemu.

Léčba přípravkem Chantico nesmí být zahájena u pacientů léčených betablokátory nebo jinými

látkami, které mohou snižovat srdeční frekvenci, jako například antiarytmika třídy Ia a III, blokátory

kalciových kanálů (jako verapamil nebo diltiazem), ivabradin, digoxin, inhibitory cholinesterázy nebo

pilokarpin kvůli možným aditivním účinkům na srdeční frekvenci (viz body 4.4 a 4.8). Pokud se u

těchto pacientů uvažuje o léčbě přípravkem Chantico, je nutná konzultace s kardiologem ohledně

převedení na přípravky nezpomalující srdeční akci nebo ohledně vhodného monitoringu pacienta při

zahájení léčby, pokud léky zpomalující srdeční akci nelze vysadit, doporučuje se přinejmenším

monitorování přes noc.

Farmakokinetické interakce ostatních látek s fingolimodem

Fingolimod je metabolizován převážně CYP4F2. Ostatní enzymy jako CYP3A4 se mohou také

podílet na jeho metabolismu, zejména v případech silné indukce CYP3A4. Neočekává se, že by silné

inhibitory transportních proteinů ovlivňovaly dispozici fingolimodu. Současné podávání fingolimodu

a ketokonazolu vedlo k 1,7násobnému vzestupu expozice (AUC) fingolimodu a fingolimod-fosfátu

díky inhibici CYP4F2. Je třeba dbát opatrnosti u látek, které mohou inhibovat CYP3A4 (inhibitory

proteáz, azolová antimykotika, některé makrolidy jako například klarithromycin nebo telithromycin).

Současné podání karbamazepinu 600 mg dvakrát denně v ustáleném stavu a jedné dávky

fingolimodu 2 mg snížilo AUC fingolimodu a jeho metabolitů přibližně o 40 %. Jiné silné induktory

CYP3A4, například rifampicin, fenobarbital, fenytoin, efavirenz a třezalka tečkovaná, mohou

snižovat AUC fingolimodu a jeho metabolitů v nejméně stejném rozsahu. Protože by to mohlo

případně ovlivnit jejich účinnost, je při jejich současném podání nutná obezřetnost. Současné

podávání s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou se však nedoporučuje (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce fingolimodu s ostatními látkami

Není pravděpodobné, že by fingolimod interagoval s látkami, které jsou eliminovány

především pomocí enzymů CYP450 nebo substráty hlavních transportních proteinů.

Současné podávání fingolimodu s cyklosporinem nevedlo ke změnám expozice cyklosporinu nebo

fingolimodu. Proto se neočekává, že by fingolimod měnil farmakokinetiku léčivých přípravků,

které jsou substráty CYP3A4.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace