CEVAC GUMBO L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CEVAC GUMBO L Lyofilizát pro suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CEVAC GUMBO L Lyofilizát pro suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936727 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/077/03-C
 • Datum autorizace:
 • 06-10-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEVAC GUMBO L, lyofilizát pro přípravu suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAC GUMBO L, lyofilizát pro přípravu suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, kmen LIBDV: min. 10

TICD

- max. 10

TCID

Pomocné látky:

Sušené odtučněné mléko, Monohydrát laktozy, Patentová modrá V

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti infekční burzitidě (chorobě Gumboro).

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

CEVAC GUMBO L se podává v pitné vodě. Brojleři se vakcinují vakcínou CEVAC GUMBO

L ve stáří 14 až 21 dní v závislosti na hladině mateřských protilátek. V případě vysoké

variability hladin mateřských protilátek u jednotlivých kuřat nebo v případě brojlerů

pocházejících z neimunizovaných rodičovských linií se doporučuje první vakcinace ve stáří 7

až 10 dní. Kuřice se vakcinují dvakrát mezi 20. a 28. dnem stáří se šestidenním intervalem

mezi vakcinacemi. V případě vysoké variability hladin mateřských protilátek u jednotlivých

kuřic nebo v případě kuřic pocházejících z neimunizovaných rodičovských linií se

doporučuje první vakcinace ve stáří 14 až 16 dní.

Metoda aplikace do pitné vody

V čase 48 hodin před a 24 hodin po vakcinaci nepoužívejte dezinfekční prostředky do pitné

vody pro vakcinované ptáky. Používáte-li automatické chlórovací zařízení, během této

periody ho vypněte.

Napáječky by měly být před vakcinací důkladně vyčištěné. Při čištění nepoužívejte

dezinfekční prostředky.

Uzavřete systém distribuce vody, zvedněte a vyprázdněte napájecí trubky nebo vyprázdněte

napáječky.

Potřebná doba odstavení od napájení se mění v závislosti na věku ptáků a klimatických

podmínkách (v průměru 1 hodina 30 minut). Připravte si vakcínu jenom v dávce pro okamžité

použití. Na přípravu a aplikaci vakcíny používejte jenom plastový materiál a nástroje.

Připravte si objem vody, který ptáci spotřebují do dvou hodin. Tento objem se může měnit

v závislosti na klimatických podmínkách a podmínkách prostředí.

Stáří

7-12 dní

13-18 dní

19-26 dní

Minimální množství vody

pro 1000 ptáků

10 litrů

15-20 litrů

25-30 litrů

Pro zachování aktivity viru neutralizujte chlór ve vodě přidáním 2,5 g sušeného odtučněného

mléka na 1 l vody, nebo 15 mg thiosíranu sodného na 1 l vody. Na přípravu vakcíny

nepoužívejte vodu s vysokým obsahem iontů kovů. Vakcínu rozpusťte v čisté, chladné,

nechlórované vodě tím způsobem, že lahvičku s vakcínou otevřete přímo pod vodou a necháte

ji tam 10 minut. Když se změní zbarvení vody v nádržce (modré barvivo ve vakcíně), otevřete

přívody a zkontrolujte průchodnost rozvodu v chovných prostorech. Po vyprázdnění nádrže ji

naplňte suspenzí sušeného odtučněného mléka, nechte stát 10 minut, pak otevřete přívod vody

a vypláchněte zbytky vakcíny do rozvodného systému. Vakcína může být distribuována také

obsluhujícím personálem manuálně v plastových konvích.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dostatečný stupeň imunity po vakcinaci je možné dosáhnout jenom u zdravých ptáků. Počet

dávek zaokrouhlete směrem nahoru (např. 20 000 dávek pro 19 450 ptáků), nesnažte se

dávkou pokrýt větší počet kuřat než je určeno. Všechny ptáky v hejnu je nutno vakcinovat

najednou. Vakcínu aplikujte během nejchladnější části dne. Všechny otevřené nádobky

s vakcínou po použití zlikvidujte dle platných právních předpisů. Nevhodné skladování nebo

nesprávná manipulace s vakcínou může způsobit snížení její aktivity.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C), chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Imunita se vyvíjí po dobu 10-14 dní po vakcinaci a poskytuje ochranu na období minimálně

6-7 týdnů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.