Cermix 0.15 mg/g Perorální prášek

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ivermectin
Dostupné s:
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
ATC kód:
QP54AA
INN (Mezinárodní Name):
Ivermectin (Ivermectinum)
Léková forma:
Perorální prášek
Terapeutické skupiny:
dančí zvěř, divoká prasata, jelení zvěř, kamzičí zvěř, mufloní zvěř, srnčí zvěř
Terapeutické oblasti:
Avermektiny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935098 - 1 x 5 kg - pytel
Registrační číslo:
96/132/04-C
Datum autorizace:
2004-08-19

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU

Cermix 0,15 mg/g perorální prášek pro spárkatou zvěř

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g obsahuje:

Léčivá látka:

Ivermectinum 0,150 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol

2,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální prášek.

Světlehnědý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Cílové druhy zvířat

Jeleni, daňci, mufloni, kamzíci, srnci a divoká prasata.

4.2.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Preventivní a léčebná dehelmintizace spárkaté zvěře při výskytu larválních stádií i dospělců

oblých červů trávícího traktu (Ostertagia spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Trichuris spp.,

Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Strongyloides spp., Bunostomum

spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp. aj.; u divokých prasat Ascaris suum) a plic

(Capreocaulus capreoli, Müllerius spp., Dictyocaulus spp., Bicaulus spp., Metastrongylus

spp.). Působí na larvální stádia při nosohltanové (Cephenemyia spp., Pharyngomyia spp.) a

podkožní střečkovitosti (Hypoderma spp.), proti zákožkám a vším.

4.3.

Kontraindikace

Nejsou.

4.4.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

V případě, že zvěř nedostávala jadrné krmivo, musí předložení léčiva předcházet návyková

fáze (nejméně 7 – 10 dnů) na krmivo, do něhož bude přípravek zamíchán.

4.5.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nezkrmovat přímo.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím přípravek

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží. Při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující alespoň gumové či

latexové rukavice. Po aplikaci přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody.

Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Volný ivermektin je toxický pro vodní organizmy. Obaly a zbylý obsah přípravku je nutno

bezpečně likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové vody či vodních zdrojů.

4.6.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly zjištěny.

4.7.

Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

4.8.

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou známy.

4.9. Podávané množství a způsob podávání

Perorální podání.

Aplikaci musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez přípravku Cermix,

viz bod 4.4.

Spárkatá přežvýkavá zvěř:

Obecná terapeutická dávka: 0,2 mg léčivé látky/kg ž.hm./den se podává dva po sobě

následující dny.

Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9

(5 kg přípravku Cermix smísíme s 45 kg jadrného krmiva). Takto připravené krmivo se

podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním

stavu zvěře u krmelců.

Druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka krmiva s přípravkem

jelení 120 kg 1600 g

jelen Dybowského 80 kg 1060 g

daňčí 65 kg 860 g

mufloní 40 kg 530 g

kamzičí 20 kg 320 g

srnčí 15 kg 200 g

prase divoké

60 kg 3000 g

Divoká prasata:

Obecná terapeutická dávka: 0,1 mg léčivé látky/kg ž. hm./den se podává pět po sobě

následujících dnů.

Doporučené míchání:

I. fáze – přípravek se rozmíchá v sypkém krmivu v poměru 1:9.

II. fáze – tato zniklá směs se dále zamíchá se sypkým krmivem v poměru 1:6,5.

Takto připravené krmivo se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg / 10 kg ž. hm. a den.

4.10.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek má dostatečnou terapeutickou šíři. Při podávání krmné směsi s přípravkem Cermix

není z hlediska objemu možné předávkování.

4.11.

Ochranné lhůty

Maso jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře: 28 dnů.

Maso divokých prasat: 14 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Avermektiny

ATCvetkód: QP54AA01

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Ivermektin, fermentační produkt půdní aktinomycéty Streptomyces avermitilis, se vyznačuje

širokospektrým

antiparazitárním

účinkem

proti

dospělým

vývojovým

stádiím

nejdůležitějších endoparazitů i ektoparazitů.

5.2. Farmakokinetické údaje

Z hlediska fyzikálně-chemických vlastností se vyznačuje vysokou lipofilitou, ta je z

farmakokinetického hlediska výhodná pro prostupnost biologickými bariérami a proniká tedy

i do míst, kam se méně lipofilní léčiva dostávají obtížně. V pokusech na ovcích

s ivermektinem podávaným v tekutém vehikulu per os stanovili FINK a PORRAS (in

Campbell, 1989, s. 113 – 130) hodnotu t

= 3 – 5 dní. DOWNING (in Campbell, 1989, s.

144 – 148) uvádí, že maxima v plazmě bylo dosaženo za 6 hodin a t

perorálně podaného

ivermektinu činil 0,7 – 2,5 dne. Největší podíl na eliminaci ivermektinu má jeho exkrece

v trusu (CHIV a LU in Campbell, 1989, s. 131 – 143).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol

Propyl-gallát

Monohydrát kyseliny citronové

Propylenglykol

Kukuřičná mouka

Aromex Pro

Krmný vápenec jemně mletý

Krmná mouka pšeničná

6.2. Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: ihned spotřebujte.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu

Třívrstevný papírový pytel s polyethylenovým nástřikem.

Velikost balení:

1 x 5 kg.

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může

být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků

přípravkem.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.,

Pohoří-Chotouň 90,

254 49 Jílové u Prahy, ČR.

Tel.: +420 241 950 383-5

e-mail: prodej@bri.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/132/04-C

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.08.2004, 30.01.2012

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Listopad 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace