CEPRAVIN DRY COW 250 mg Intramamární suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Cefalonium
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QJ51DB
INN (Mezinárodní Name):
Cefalonium (Cefalonium)
Dávkování:
250mg
Léková forma:
Intramamární suspenze
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
První generace cefalosporinů
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938563 - 1 x 20 aplikátor - -
Registrační číslo:
96/037/98-C
Datum autorizace:
1998-05-13

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

TriRx Segré

La Grindoliére

Zone Artisanale

Segré

49500 Segré-en-Anjou BleuFrancie

Francie

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

857 16 Unterschleissheim

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze

(cefalonium)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (3 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Cefalonium (ut dihydricum)

250 mg

Přípravek je bílá až žlutohnědá suspenze

4.

INDIKACE

Léčba subklinických infekcí a profylaxe nových infekcí u krav v období zaprahnutí způsobených

následujícími druhy mikroorganizmů v případě jejich citlivosti k cefaloniu:

Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli, Klebsiella

spp. a Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u krav v laktaci.

Nepoužívat u krav se známou přecitlivělostí k cefalosporinovým a jiným beta-laktamovým

antibiotikům.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice v období stání na sucho.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

Obsah jednoho aplikátoru se použije do strukového kanálku každé čtvrtě bezprostředně po posledním

dojení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před aplikací struk očistěte a dezinfikujte.

Možnost 1: Použití s krátkou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte vrchní

část kloboučku po dělící značku (spodní část kloboučku zůstává na trysce).

Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Možnost 2: Použití s dlouhou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte celý

klobouček. Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Vsuňte trysku do strukového kanálku a aplikujte rovnoměrným tlakem na píst, dokud celá dávka není

vytlačena. Držte konec struku v jedné ruce, druhou rukou jej jemně masírujte směrem vzhůru, aby se

podpořilo rozptýlení antibiotika ve čtvrti.

Nakonec ponořte struky do přípravku na ošetření struků.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: 96 hodin po otelení, v případě zaprahlosti 54 dnů a delší.

Mléko: 54 dnů plus 96 hodin po ukončení léčby, pokud je délka zaprahlosti kratší než 54 dnů.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neohýbat trysku a nekontaminovat ji.

Přípravek by měl být použit na základě výsledků testů citlivosti bakterií izolovaných ze vzorků mléka

zvířat. Není-li to možné, terapie musí vycházet z místních (na úrovní regionu, farmy)

epizootologických informací o citlivosti cílových bakterií. Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu

oficiální a místní antibiotickou politiku.

Použití přípravku v rozporu s pokyny v příbalové informaci k přípravku může zvýšit prevalenci

bakterií rezistentních k cefaloniu a může snížit účinnost léčby jinými beta-laktamy.

Při použití přípravku, v rámci postupu pro zaprahování pravidelně revidovaném veterinárním lékařem,

je nutno vzít v úvahu oficiální a místní antibiotickou politiku.

Až do konce ochranné lhůty pro mléko, s výjimkou kolostrální fáze, je nutno se vyhnout krmení telat

mlékem obsahujícím rezidua cefalonia, protože může selektovat bakterie rezistentní k antimikrobikům

(např. produkující beta-laktamázy).

Účinnost přípravku byla stanovena pouze proti indikovaným patogenům citlivým k léčivé látce.

Po zasušení se proto mohou objevit vážné akutní mastitidy (potencionálně fatální), způsobené jinými

druhy patogenů, především Pseudomonas aeruginosa. Riziko jejich vzniku může být sníženo

důkladným respektováním postupů správné hygienické praxe.

Mléko od léčených krav je možno použít k lidskému konzumu po uplynutí 54 dnů plus 96 hodin po

aplikaci v případě délky zaprahlosti kratší než 54 dnů. V případě zaprahlosti 54 dnů a delší lze mléko

použít po 96 hodinách. U krav, které trpí hypokalcemií by mělo být mléko vyřazeno po delší dobu.

Jestliže je přípravek použit u jalovic během jejich první gravidity, platí stejná opatření jako u krav;

infuze nemají být podány později než 54 dní před otelením a mléko musí být vyřazeno 96 hodin po

otelení.

Je nepravděpodobné, že by antibiotická léčba sama o sobě mohla být zárukou potlačení letních

mastitid a proto je nutno realizovat další opatření jako součást běžné praxe:

praktikovat některý ze způsobů potlačení výskytu much

vyhnout se pasení skotu na mokrých nebo zalesněných oblastech, o kterých je známo, že jsou

spojeny s výskytem letních mastitid

postinfuzní ošetření struků krav a jalovic

včasné ošetření poranění nebo ran, neboť tyto přitahují hmyz

farmy s nezvladatelnými problémy by měly uvážit změnu programu telení, aby se vyhnuly

riziku během letních měsíců

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou vyvolat senzibilizaci po injekci, inhalaci, pozření či kontaktu s kůží.

Senzibilita na penicilin může vést ke zkřížené senzitivitě na cefalosporiny a naopak. Jen zřídka mohou

být tyto alergické reakce vážné. Lidé se známou přecitlivělostí by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Jestliže se u vás objeví postkontaminační symptomy, vyrážky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

lékaři toto varování. Pocení v obličeji, na rtech a v oblasti očí nebo problémy s dýcháním jsou

určujícími symptomy a vyžadují urychlené lékařské ošetření.

Po použití si opláchněte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek Cepravin DC je určen pro užití během posledního trimestru gravidity u krav v zaprahnutí.

Přípravek nemá nežádoucí účinek na plod.

Cepravin DC nesmí být použit u krav v laktaci.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 aplikátor (3 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Cefalonium (ut dihydricum)

250 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intramammární suspenze

Bílá až žlutohnědá suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Dojnice v období stání na sucho

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba subklinických infekcí a profylaxe nových infekcí u krav v období zaprahnutí způsobených

následujícími druhy mikroorganizmů v případě jejich citlivosti k cefaloniu:

Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli,

Klebsiella spp. a Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u krav v laktaci.

Nepoužívat u krav se známou přecitlivělostí k cefalosporinovým a jiným beta-laktamovým

antibiotikům.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neohýbat trysku a nekontaminovat ji.

Přípravek by měl být použit na základě výsledků testů citlivosti bakterií izolovaných ze vzorků mléka

zvířat.

Není-li

možné,

terapie

musí

vycházet

z místních

úrovní

regionu,

farmy)

epizootologických informací o citlivosti cílových bakterií.

Použití přípravku v rozporu s pokyny v souhrnu údajů o přípravku může zvýšit prevalenci bakterií

rezistentních k cefaloniu a může snížit účinnost léčby jinými beta-laktamy.

Při použití přípravku, v rámci postupu pro zaprahování pravidelně revidovaném veterinárním lékařem,

je nutno vzít v úvahu oficiální a místní antibiotickou politiku.

Až do konce ochranné lhůty pro mléko, s výjimkou kolostrální fáze, je nutno se vyhnout krmení telat

mlékem obsahujícím rezidua cefalonia, protože může selektovat bakterie rezistentní k antimikrobikům

(např. produkující beta-laktamázy).

Účinnost přípravku byla stanovena pouze proti patogenům citlivým k léčivé látce (viz bod 4.2). Po

zasušení se proto mohou objevit vážné akutní mastitidy (potencionálně fatální), způsobené jinými

druhy patogenů, především Pseudomonas aeruginosa. Riziko jejich vzniku může být sníženo

důkladným respektováním postupů správné hygienické praxe.

Mléko od léčených krav je možno použít k lidskému konzumu po uplynutí 54 dnů plus 96 hodin po

aplikaci v případě délky zaprahlosti kratší než 54 dnů. V případě zaprahlosti 54 dnů a delší, lze mléko

použít po 96 hodinách. U krav, které trpí hypokalcemií by mělo být mléko vyřazeno po delší dobu.

Jestliže je přípravek použit u jalovic během jejich první gravidity, platí stejná opatření jako u krav;

infuze nemají být podány později než 54 dnů před otelením a mléko musí být vyřazeno 96 hodin po

otelení.

Je nepravděpodobné, že by antibiotická léčba sama o sobě mohla být zárukou potlačení letních

mastitid a proto je nutno realizovat další opatření jako součást běžné praxe:

praktikovat některý ze způsobů potlačení výskytu much

vyhnout se pasení skotu na mokrých nebo zalesněných oblastech, o kterých je známo, že jsou

spojeny s výskytem letních mastitid

postinfuzní ošetření struků krav a jalovic

včasné ošetření poranění nebo ran, neboť tyto přitahují hmyz

farmy s nezvladatelnými problémy by měly uvážit změnu programu telení, aby se vyhnuly

riziku během letních měsíců

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou vyvolat senzibilizaci po injekci, inhalaci, pozření či kontaktu s kůží.

Senzitivita na penicilin může vést ke zkřížené senzitivitě na cefalosporiny a naopak. Jen zřídka

mohou být tyto alergické reakce vážné. Lidé se známou přecitlivělostí by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Jestliže se u vás objeví postkontaminační symptomy, vyrážky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

lékaři toto varování. Pocení v obličeji, na rtech a v oblasti očí nebo problémy s dýcháním jsou

určujícími symptomy a vyžadují urychlené lékařské ošetření.

Po použití si opláchněte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek Cepravin DC je určen pro užití během posledního trimestru gravidity u krav v zaprahnutí.

Přípravek nemá nežádoucí účinek na plod.

Cepravin DC nesmí být použit u krav v laktaci.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Intramamární podání.

Obsah jednoho aplikátoru se použije do strukového kanálku každé čtvrtě bezprostředně po posledním

dojení. Před aplikací struk očistěte a dezinfikujte.

Možnost 1: Použití s krátkou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte vrchní

část kloboučku po dělící značku (spodní část kloboučku zůstává na trysce).

Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Možnost 2: Použití s dlouhou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte celý

klobouček. Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Vsuňte trysku do strukového kanálku a aplikujte rovnoměrným tlakem na píst, dokud celá dávka není

vytlačena. Držte konec struku v jedné ruce, druhou rukou jej jemně masírujte směrem vzhůru, aby se

podpořilo rozptýlení antibiotika ve čtvrti.

Nakonec ponořte struky do přípravku na ošetření struků.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Opakované podání u skotu po 3 následující dny nevyvolalo žádné nežádoucí účinky.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: 96 hodin po otelení, v případě zaprahlosti 54 dnů a delší.

Mléko: 54 dnů plus 96 hodin po ukončení léčby, pokud je délka zaprahlosti kratší než 54 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Beta-laktamová antibiotika pro intramamární použití,

ATCvet kód: QJ51DB90

Cepravin DC je intramammární, dlouhodobě působící suspenze obsahující cefalonium dihydrát,

semisyntetické cefalosporinové antibiotikum. Svým složením zajistí dlouhodobou přítomnost

účinných hladin antibiotika v zaprahlém vemeni.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Cefalosporiny jsou skupina látek, které jsou podobné svou chemickou strukturou penicilinům.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že peniciliny tvoří základní beta-laktamový kruh sloučený

s dihydrothiazinovým kruhem a cefalosporiny beta-laktamový kruh sloučený s thiazolidonovým

kruhem. Obě tyto skupiny antibiotik jsou společně označovány jako beta-laktamy. Jak cefalosporiny,

tak peniciliny usmrcují citlivé bakterie a způsob účinku jednotlivých antibiotik obou skupin je stejný,

zasahují do syntézy buněčné stěny bakterií.

Buněčná stěna je nezbytná pro normální růst a vývoj bakterií. Peptidoglykan je heteropolymerická

složka buněčné stěny, které dodává pevnost. Peptidoglykan je složen z řetězců, které jsou lineárními

strukturami dvou alternativních amino cukrů (N – acetylglukosaminové a N – acetylmuramové

kyseliny), které jsou spojeny peptidovými řetězci. Cefalonium a další beta-laktamy způsobují inhibici

enzymu transpeptidázy, která obvykle následuje po interakci s penicilin vázajícím proteinem (PBP).

Výše uvedený enzym se uplatňuje v konečném stupni syntézy peptidoglykanů. Tato inhibice syntézy

buněčné stěny má za následek vznik nestabilních forem bakterií během jejich reprodukce a zánik

těchto forem. Proto jsou tato antibiotika svým způsobem účinku baktericidní. Beta-laktamová

antibiotika nemohou zabíjet nebo dokonce inhibovat všechny bakterie, protože existují různé způsoby,

kterými se bakterie stávají rezistentní. Tyto mechanismy rezistence zahrnují necitlivé penicilin

vázající proteiny (PBP

), nedostatečnou penetraci antibiotik do místa účinku a produkci beta-laktamáz

(zejména cefalosporináz a beta-laktamáz s rozšířeným spektrem účinku (ESBL)). beta-laktamázy

hydrolyzují beta-laktamový kruh za vzniku inaktivního derivátu. Cefalosporiny jsou obecně necitlivé

k účinku penicilináz, zejména ve srovnání s peniciliny, ampiciliny nebo amoxicilinem.

Peniciliny a cefalosporiny mají vysoký terapeutický index u zvířat i lidí. Příčina tohoto

pravděpodobně spočívá v jejich vysoce specifickém účinku při napadnutí buněčné stěny bakterie.

Protože savčí buňky nemají vnější buněčnou stěnu jako bakterie, nemají beta-laktamy vliv na dělení

savčích buněk. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem cefalosporinů je hypersenzitivní

reakce, která se ve většině případů manifestuje jako makulopapulózní kožní vyrážky po několika

dnech léčby. Tyto mohou být provázeny eosinofilií a horečkou. Cefalosporiny způsobují zřídka

anafylaktickou reakci. Nejsou dostupná specifická data o vlivu cefalonia u lidí. Cefalonium je

širokospektrální cefalosporinové antibiotikum, které má baktericidní účinky vůči většině organizmů

spojovaných s bovinními mastitidami. Antibakteriální aktivita není oslabena v přítomnosti mléka.

Cefalonium je účinné vůči beta-laktamáza negativním a vybraným beta-laktamáza pozitivním

organizmům (vyjma kmenů tvořících cefalosporinázy a beta-laktamázy s rozšířeným spektrem účinku

(ESBL)):

Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes

Citrobacter spp.

Corynebacterium ulcerans

Enterobacter spp.

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Proteus spp.

Streptococcus dysgalactiae

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Penicilin resistentní kmeny Staphylococcus aureus

Účinné hladiny cefalonia jsou udržovány ve většině čtvrtí po dobu 10 týdnů po infuzi Cepravin DC.

U skotu léčeného přípravkem Cepravin DC je nižší výskyt infekcí Streptococcus uberis v období

zaprahnutí a bezprostředně po otelení, doprovázený nižším počtem somatických buněk.

5.2

Farmakokinetické údaje

Nebyly provedeny studie farmakokinetiky cefalonia v séru, není tedy znám poločas eliminace.

Některé práce u psů ukázaly, že látka je absorbována po perorální aplikaci.

Farmakokinetika cefalonia u cílových druhů zvířat byla sledována pouze po intramammární aplikaci.

Studie byly původně prováděny s přípravkem Cepravin DC obsahujícím radioaktivně neznačené

cefalonium. Přítomnost cefalonia popř. jeho biologicky aktivních metabolitů byla detekována v moči

nebo séru pomocí mikrobiologické zkoušky.

Tyto originální studie byly doplněny o novou studii užívající cefalonium značené radioaktivním C 14

zapracované do složení přípravku Cepravin DC.

Sérum, moč, trus, tkáně a mléko byly zkoušeny na přítomnost radiochemického obsahu. Závěr ukázal,

že cefalonium bylo ve velkém rozsahu, ale pomalu absorbováno z vemene a vyloučeno primárně

močí. 7-13% radioaktivní látky bylo vyloučeno močí každé první 3 dny po aplikaci, zatím co denní

exkrece ve feces byla ve stejné době <1%.

Průměrné koncentrace látky značené radioizotopem v krvi zůstává neměnná 10 dnů po aplikaci, což se

shoduje s nízkou, ale prolongovanou absorpcí cefalonia z vemene. Plazmatické hladiny radioaktivní

látky byly celkově vyšší než hladiny zjištěné v krvi, indikujíce tak omezený vstup cefalonia a jeho

metabolitů do krvinek.

Závěr práce s radioaktivní látkou potvrzuje výsledky předchozí práce. V těchto 2 studiích byl

aplikován přípravek Cepravin DC jako 1 infuze 4 a 2 kravám. V jedné ze studií byly podávány 2

dalším kravám opakovaně infuze přípravku po 3 dny. Účinnost antibiotik byla detekována v moči

v koncentracích, které indikovaly rychlou signifikantní absorpci z vemene. Absorpce a eliminace

cefalonia a jeho metabolitů byla nicméně rychlejší ve starších studiích.

Údaje o farmakokinetice cefalonia u lidí nejsou. Nicméně, cefalonium je strukturálně příbuzné

cefaloridinu, rozdíl je pouze v přítomnosti karbamoylové skupiny v para-poloze pyridinového kruhu.

Cefaloridin je používán u lidí a je podáván parenterální cestou. Poločas eliminace je asi 1-1,5 hod. a

jen přibližně 20% je vázáno na plazmatické bílkoviny. Je uváděna nízká absorpce po perorální

aplikaci.

Díky podobné struktuře má cefalonium pravděpodobně obdobné vlastnosti.

Většina cefalosporinů je u lidí i laboratorních zvířat eliminována v nezměněné podobě močí. Proto je

velmi pravděpodobné, že většina radioaktivní látky v moči brzy po podání bude přítomna v podobě

nezměněného cefalonia. Nicméně závěry z nových studií u krav ukazují, že výše uvedené skutečnosti

se netýkají mléka. U časného dojení po otelení představuje koncentrace cefalonia v mléce pouze malý

podíl celkového radioaktivního rezidua. Toto ukazuje, že jakýkoliv metabolizmus/degradace se

odehrává ve vemeni. Byly analyzovány koncentrace cefalonia ve vzorcích mléka, které byly

vyšetřovány také na mikrobiologická rezidua za využití validované metody. Bylo zjištěno, že

metabolity/degradační produkty nemají antibiotickou účinnost.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Aluminium distearát

Tekutý parafin

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

PE aplikátor s červeným ochranným kloboučkem s možností použití krátké nebo dlouhé trysky,

baleno po 20 kusech do papírové skládačky.

Velikost balení: 20 x 3 g

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/037/98-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.5.1998, 11. 11. 2005, 9.5.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace