CELASKON 500 MG MANDARINKA, POR TBL EFF 10X500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KYSELINA ASKORBOVÁ (ACIDUM ASCORBICUM)
Dostupné s:
Zentiva a.s., Hlohovec
ATC kód:
A11GA01
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Šumivá tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10, Tuba
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
86/ 270/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8584005017178

Příbalováinformace–Vp

CELASKON500MGMANDARINKA

(acidumascorbicum)

šumivétablety

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformaci,obsahujeproVásdůležitéúdaje.Tentopřípravekjedostupnýbez

lékařskéhopředpisu.

Přípravekužívejtepečlivěpodlenávodu.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Požádejtesvéholékařenebolékárníka,pokudpotřebujetedalšíinformaceneboradu.

CojepřípravekCELASKON500MGMANDARINKAakčemusepoužívá?

PřípravekCELASKON500MGMANDARINKAseužívánaposíleníodolnostiorganizmupřiinfekčních

onemocněníchjakojechřipkaanachlazení.

UžívaníCELASKON500MGMANDARINKAzmírňujeazkracujepříznakychřipkyanachlazení..

CELASKON500MGMANDARINKAposilujeimunitnísystém,snižujemožnostonemocněnínachlazením

CELASKON500MGMANDARINKApokrývázvýšenoupotřebuvitamínuCvorganismuvestresových

situacích.

PřípravekCELASKON500MGMANDARINKAobsahujevitaminC,kterýjedůležitýprorůstaudržování

zdravýchkostí,zubů,dásní,vazivaacév,protvorbulátekúčastnícíchsepřenosunervovýchvzruchů,protvorbu

hormonů,provstřebáváníželezazpotravy,pronormálníimunitníodpověďnainfekciaprohojeníran.

LidskýorganismussivitamínCneumísámvytvořit,protojenezbytnéjejdoorganismudodávat.

CELASKON500MGMANDARINKAsedáleužívápřistavechzvýšenépotřebyvitamínuC,vtěhotenství,při

kojení,vdoběintenzivníhorůstu,ustaršíchosob,usportovců,přinadměrnéfyzickéaduševnípráci,potěžkých

úrazech,připopáleninácharozsáhlýchoperacích.Zvýšenápotřebajetéžukuřáků.Užívásejakodoplňkováléčba

infekcí,zvláštědýchacíhoústrojí,dálejakopodpůrnýprostředekpřizdlouhavémhojeníranazlomenin.

CoobsahujepřípravekCELASKON500MGMANDARINKA?

Přípravekobsahujeléčivoulátku–acidumascorbicum(kyselinuaskorbovou)500mgv1šumivétabletě.

Dáleobsahujepomocnélátky:kyselinucitronovou,sorbitol,hydrogenuhličitansodný,laktosu,draselnousůl

acesulfamu,kyselinufumarovou,mandarínkovéaromavprášku.

JaksepřípravekCELASKON500MGMANDARINKApoužívá?

Obvyklesepodávájednatabletadenně.

PřiléčběhypovitaminózyC(nedostatekvitaminuC)sepoužívajídávkyvyššíaž2000mgdenně,podledoporučení

lékaře.

Tabletunechterozpustitasive150mlvody,vypijte.

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepoužívatpřípravekCELASKON500MGMANDARINKA?

NeužívejtepřípravekCELASKON500MGMANDARINKA:

- pokudjstepřecitlivělý(á)nakyselinuaskorbovounebokteroukolivsložkupřípravku.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuCELASKON500MGMANDARINKAjezapotřebí:

Přípravekpoužívejtepoporaděslékařem,pokud:

- trpíteporuchoumetabolismuželeza(hemosideroza,hemochromatoza),

- máteoxalátovéledvinovékameny,

- trpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů

Přidodrženídoporučenéhodávkováníjepřípravek

vhodnýprodiabetiky.

Tentopřípraveknenívzhledemkobsahuhydrogenuhličitanusodnéhovhodnýprodětido3let.

VitaminCmůževevyššíchdávkáchovlivnitsprávnostvýsledkůněkterýchlaboratorníchtestů,zejménastanovení

glukózyvmočiatestnaokultníkrvácenívestolici.Protobudete-lipodstupovatněkterýzuvedenýchtestů,

informujtelékaře,žeužíváteCELASKON500MGMANDARINKA.

Jstetěhotnánebokojícížena?

Lékařbymělbýtinformovánokojeníatěhotenství(ipředpokládaném).

VobdobítěhotenstvíakojeníjezvýšenápotřebavitaminuC,protomohoutěhotnéakojícíženypřípravek

používat,obvyklejednutabletudenně.Léčiválátkapřecházíplacentárníbarierouadomateřskéhomléka.

Řídíteneboobsluhujetestroje?

Přípravekneovlivňujepozornost.

Užívátejinéléčivépřípravky?

Přisoučasnémpodávánízvyšujekyselinaaskorbovávstřebáváníželeza,V-penicilinuaethinylestradiolu(ženského

pohlavníhohormonu,kterýbýváčastosoučástípřípravkůprohormonálníantikoncepci).Kyselinaacetylsalicylová

můžesnižovathladinuvitaminuCvkrviavitaminCmůžezvyšovatzpětnévstřebávánísalicylátůvledvinách.Při

vysokýchdávkáchmůžeovlivnitúčinnostlékůprotisrážlivostikrve,ovlivňujeresorpcivitamínuB12.

Jestližeužíváteněkterýzvýšeuvedenýchléků,poraďteseoužívánípřípravkuCELASKON500MG

MANDARINKAslékařem.

UžilijstevíceneždoporučenoudávkupřípravkuCELASKON500MGMANDARINKAnežjsteměli?

Příjemvyššíchneždoporučenýchdávekmůžezvýšitpravděpodobnostvýskytunežádoucíchúčinků.Specifická

terapieneníznáma,lzeléčitpouzepříznaky.

ZapomnělijsteužítdoporučenoudávkupřípravkuCELASKON500MGMANDARINKAnežjsteměli?

Užijtedalšídávkupřípravkujakmilesivzpomenete.

Neužívejtedvojnásobnoudávku.

JakéjsoumožnénežádoucíúčinkypřípravkuCELASKON500MGMANDARINKA?

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekCELASKON500MGMANDARINKAnežádoucíúčinky.

Přidoporučenémdávkováníjepřípravekvelmidobřesnášen.Kméněčastýmnežádoucímúčinkůmpatříalergické

příznaky(ekzém,kopřivka).Přivyššíchdávkách(několikgramůdenně)semohouobjevitzažívacípotíže-nutkaní

nazvracenía,zvracení,průjemavzácněpocitslabosti..Přivelmivysokýchdávkách,zcelavzácněsemůže

vyskytnoutoxalátovémočovékamenyavelmivzácněhemolytickáanémie(chudokrevnostzpůsobenázvýšeným

rozpademčervenýchkrvinek),selháníledvin.Jestližezaznamenátetytonebojinénežádoucíúčinky,kterýnejsou

uvedenyvtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosímsvémulékařinebolékárníkovi.

JakdoporučujemeuchovávatpřípravekCELASKON500MGMANDARINKA?

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Uchovávejtemimodosahadohleddětí!

Neužívejtepřípravekpouplynutídobypoužitelnosti(údaj„exspirace“jeobsažennaobalepřípravku).

Baleníobsahuje10,20nebo30šumivýchtablet.

Tatopříbalováinformacebylanaposledyschválena:26.7.2006

(logoZentiva)

Názevaadresadržitelerozhodnutíoregistraci/výrobce:

Zentivaa.s.,Hlohovec,Slovenskárepublika

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1.NÁZEVPŘÍPRAVKU

CELASKON500mgMANDARINKA

2.KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Léčiválátka:Acidumascorbicum500mgv1šumivétabletě.

Pomocnélátky:laktosa,sorbitol.Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3.LÉKOVÁFORMA

Šumivétablety.

Popispřípravku:bíléažtéměřbílé,mramorované,kulaté,hladké,hygroskopickétabletymandarínkovéchuti;

Vzhledroztoku:bezbarvý,téměřčirýroztokmandarínkovéchuti.

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1.Terapeutickéindikace

PřípravekjeurčenkprevencialéčběnedostatkuvitaminuCvorganismu.Užívásenaposíleníodolnosti

organizmupřiinfekčníchonemocněníchjakochřipkaanachlazení,kdyužívanívitamínuzmírňujeazkracuje

symptomychřipkyanachlazení.

DáleseužívápřistavechzvýšenépotřebyvitamínuC-gravidita,laktace,vdoběintenzivníhorůstu,ustaršíchosob,

usportovců,přinadměrnéfyzickéaduševnípráci,stavypotěžkýchúrazech,popáleninácharozsáhlýchoperacích.

Zvýšenápotřebajetéžukuřáků.Užívásejakodoplňkováléčbainfekcí,zvláštěrespiračních,dálejakopodpůrný

prostředekpřizdlouhavémhojeníranazlomenin,přidekubitálníchatrofickýchdefektech.

4.2.Dávkováníazpůsobpodávání

Obvyklejednatabletadenně.Vterapiihypovitaminózysepoužívajídávkyvyšší,až2000mgdenně.

Přípravekjeurčenprodospělé,dospívajícíadětiod3let.

4.3.Kontraindikace

Přípraveknesmějíužívatosobyspřecitlivělostínakyselinuaskorbovounebokteroukolivsložkupřípravku.

Zvýšenéopatrnostijetřebaupacientůsporuchoumetabolismuželeza(hemosideroza,hemochromatoza)au

pacientůsoxalátovýmiledvinnýmikameny.

4.4.Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípropoužití

VitaminCmůževevyššíchdávkáchovlivnitsprávnostvýsledkůněkterýchlaboratorníchtestů,zejménastanovení

glukózyvmočiatestnaokultníkrvácenívestolici.

Pacientisevzácnoudědičníporuchousnášenlivostigalaktózy-deficiencieLapplaktázy,malabsorpciglukózy-

galaktózynebosevzácnoudědičníporuchousnášenlivostifruktózybyneměliužívattentopřípravek.

Tatolékováformanenívhodnáprodětido3let(vzhledemkobsahuhydrogenuhličitanusodného).

4.5.Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

Přisoučasnémpodávánízvyšujekyselinaaskorbováresorpciželeza,Vpenicilinuaetinylestradiolu.Kyselina

acetylsalicylovámůžesnižovathladinuvitaminuCvkrviavitaminCmůžezvyšovatrenálníreabsorpcisalicylátů.

Přivysokýchdávkáchmůžeovlivnitúčinnostantikoagulačníterapie,ovlivňujeresorpcivitamínuB12.

Zvyšujevylučováníoxalátůmočíatímrizikovznikuoxalátovýchkamenůvmoči.

4.6.Těhotenstvíakojení

VobdobítěhotenstvíalaktacejezvýšenápotřebavitaminuC,protomohoutěhotnéakojícíženypřípravek

používat,obvyklejednutabletudenně.Léčiválátkapřecházíplacentárníbarierouadomateřskéhomléka.Při

podávánívysokýchdávekkyselinyaskorbovéběhemgraviditybylyparadoxněpozoroványpříznakyavitaminózy

uněkterýchnovorozenců.Jeprotonutnédodržovatdoporučenédávkování.

4.7.Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

Nejsou.

4.8.Nežádoucíúčinky

Přidoporučenémdávkováníjepřípravekvelmidobřesnášen.Nežádoucíúčinkyrozdělenédotříddleorgánových

systémůMedDRAsuvedenímfrekvencejejichvýskytu(velmivzácné:méněnež0,01%;vzácné0,01-0,1%,méně

časté0,1-1%)jsouuvedenyvnásledujícímpřehledu:

OrgánovýsystémdleMedDRA Frekvence výskytu

nežádoucíchúčinku Nežádoucíúčinek

Poruchyimunitníhosystému méněčasté -ekzém

-urtikárie

Poruchygastrointestinálníhosystému* méněčasté -nauzea

-zvracení

-průjem

Celkovéajindenezařazenéporuchy* vzácné -pocitslabosti

Poruchykrvealymfatickéhosystému** velmivzácné -hemolytickáanemie

Poruchyledvinamočovýchcest** vzácné -oxalátové močové

kameny

velmivzácné -selháníledvin

*přivyššíchdávkách(několikgramůdenně)

**přivelmivysokýchdávkách

4.9.Předávkování

Přípravekjevelmidobřetolerován.Příjemvelmivysokých(gramových)dávekvitamínuCdenně,způsobí

nespecifickégastrointestinálníobtíže(nauzea,zvracení,průjem).Velmivzácně(připožitímegadávek)semůže

vyskytnouthemolytickáanemie,oxalátovémočovékamenyaselháníledvin.Specifickáterapieneníznáma.Léčba

jesymptomatická.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:vitaminy,kyselinaaskorbová

ATCkód:A11GA01

MechanismusúčinkuvitaminuCvorganismusneníještědostatečněznám.Jdeolátkusvelmimocnými

redukčnímivlastnostmi.Významnězasahujedometabolismupojivovétkáně,zvláštěpřisyntézekolagenu.Hraje

velmidůležitourolivodpovědiorganismunastresavprevenciprotiinfekci(jedůležitýpronormálnífunkciT-

lymfocytů,profagocytárníaktivituleukocytů,ochraňujeendotelovébuňkyprotiapoptózeindukovanécytokinya

mediátoryzánětu).Jenezbytnýpropřeměnudopaminunanoradrenalin,jekofaktoremenzymucholesterol-7–alfa

hydroxylázy(nutnýprometabolismuscholesterolu),zvyšujeresorpciželezazgastrointestinálníhotraktu,podílíse

nasyntézekarnitinuaneuroendokrinníchpeptidů.

5.2.Farmakokinetickévlastnosti

Kyselinaaskorbovásepoperorálnímpodánídobřevstřebáváztrávicíhotraktuapronikádovšechtkání.

Gastrointestinálníresorpcejerychláapředpokládáse,žejdeoaktivníproces,vstřebanémnožstvízávisínadávce.

Maximálníchkoncentracívsérujedosaženuběhem2-3hodin.Kyselinaaskorbovásevorganismuoxidujena

kyselinudehydroaskorbovou.Vylučovánímetabolitůkyselinyaskorbovésedějepřevážněledvinami.Přivysokých

dávkáchsezgastrointestinálníhotraktuvstřebávápouzeurčitémnožstvíkyselinyaskorbovéazbyteksevylučuje

nemetabolizovánstolicí.Kyselinaaskorbováprocházíplacentárnímembránouadistribuujesedomateřského

mléka.

5.3.Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Žádnézvláštníúdaje.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1.Seznampomocnýchlátek

Kyselinacitronová,sorbitol,hydrogenuhličitansodný,laktosa,draselnásůlacesulfamu,kyselinafumarová,

mandarinkovéaromavprášku.

6.2.Inkompatibility

Nejsouznámé.

6.3.Dobapoužitelnosti

2roky.

6.4.Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

6.5.Druhobaluavelikostbalení

Polypropylénovátrubička,polyetylénovýuzávěrsvysušovadlemabezpečnostnímproužkem,krabička.

Velikostbalení:

10portbleff

20portbleff

30portbleff(3tubypo10portbleff)

6.6.Návodkpoužitípřípravku,zacházenísním(akjeholikvidaci)

Kperorálnímupodání.

Tabletynechatrozpustitasive150mlvody,vypít.

7.DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

ZENTIVA,a.s.,Hlohovec,Slovenskárepublika

8.REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

86/270/06-C

9.DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

26.7.2006

10.DATUMREVIZETEXTU

26.7.2006

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace