Ceftiosan 50 mg/ml Injekční suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ceftiofur
Dostupné s:
Alfasan International, B.V.
ATC kód:
QJ01DD
INN (Mezinárodní Name):
Ceftiofur (Ceftiofurum)
Dávkování:
50mg/ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
prasata, skot
Terapeutické oblasti:
Cefalosporiny třetí generace
Přehled produktů:
Kódy balení: 9900706 - 1 x 100 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/085/11-C
Datum autorizace:
2011-10-05

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Ceftiosan, 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot

Ceftiofurum (ut hydrochloridum)

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA

UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE (uvolnění šarže pro EU)

Alfasan Nederland BV

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

Nizozemsko

Tel. : ++31348416945

Fax: ++31348483676

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftiosan, 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot

Ceftiofurum (ut hydrochloridum)

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml bílé až krémově zbarvené suspenze obsahuje:

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg

4.

INDIKACE

Infekce vyvolané baktériemi citlivými na ceftiofur:

U prasat:

- Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných druhy

Pasteurella

multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis.

Tento přípravek nesmí být používán u prasat o hmotnosti vyšší než 125 kg.

U skotu:

- Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných druhy

Mannheimia

haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.

- Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaricium, degenerace prstů skotu)

vyvolané druhy

Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus

(Porphyromonas asaccharolytica).

- Léčba bakteriální složky akutní poporodní (puerperální) metritidy do 10 dnů po

otelení vyvolané

druhy

Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a

Fusobacterium necrophorum, které jsou citlivé na ceftiofur.

Indikace je omezena na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobní látkou

selhala.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat intravenózně.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na ceftiofur a další

-laktamová antibiotika

nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívejte u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření rezistence na

antimikrobika na člověka.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu

veterinárnímu lékaři.

Mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti nezávislé na velikosti dávky.

Příležitostně se mohou objevit alergické reakce (např. kožní reakce, anafylaktická

reakce). V případě výskytu alergické reakce je třeba léčbu přerušit.

U prasat byly u některých kusů pozorovány mírné reakce v místě vpichu, například

změna zbarvení fascie nebo tuku, které se objevovaly nejdéle 20 dní po aplikaci

injekce.

U skotu je možno pozorovat mírné zánětlivé reakce v místě vpichu, například

tkáňový otok a změnu zbarvení podkožní tkáně a/nebo povrchové svalové fascie.

Klinické projevy se u většiny zvířat objevují do 10 dnů po aplikaci injekce,

přestože mírná změna zabarvení tkáně může přetrvávat 28 dnů nebo i déle.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata o hmotnosti do 125 kg

Skot

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata:

Bakteriální respirační onemocnění: 3 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po

dobu 3 dnů intramuskulárně, tj. 1 ml přípravku na 16 kg živé hmotnosti v každé

injekci.

Maximální objem podávaný injekčně do jednoho místa nesmí překročit 4 ml.

Každá injekce musí být podána do jiného místa, při opakovaném podání se místa

aplikace injekce nesmí překrývat. Tento přípravek nesmí být používán u prasat o

hmotnosti vyšší než 125 kg.

Skot:

Bakteriální respirační onemocnění: 1 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po

dobu 3 až 5 dnů subkutánně, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti v každé

injekci.

Akutní interdigitální nekrobacilóza: 1 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po

dobu 3 dnů subkutánně, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti v každé injekci.

Akutní poporodní metritida do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru na kg živé

hmotnosti a den po dobu 5 po sobě následujících dnů subkutánně, tj. 1 ml

přípravku na 50 kg živé hmotnosti v každé injekci.

V některých případech akutní poporodní metritidy může být zapotřebí doplňující

podpůrná léčba.

Každá injekce musí být podána do jiného místa, při opakovaném podání se místa

aplikace injekce nesmí překrývat.

Aby bylo dávkování správné, je nutno co nejpřesněji stanovit živou hmotnost,

aby se zabránilo poddávkování.

Uživatel musí zvolit vhodnou velikost lahvičky, protože zátku lahničky nelze

propíchnout více než 40krát.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím lahvičku řádně protřepejte, aby přípravek znovu vytvořil suspenzi.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata:

Maso: 8 dnů

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: bez ochranných lhůt

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním vnitřního otevření obalu: 28 dnů

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě/krabičce po

EXP:

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepoužívejte v případě známé rezistence k léčivé látce.

Může být přítomna zkřížená rezistence k jiným betalaktamovým antibiotikům.

Nepoužívejte v případě, že je známa přítomnost takové zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření pro použití

Před použitím lahvičku řádně protřepejte, aby přípravek znovu vytvořil suspenzi.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě výskytu alergické reakce je třeba léčbu přerušit.

Použití Ceftiosanu může představovat riziko pro veřejné zdraví vzhledem k

šíření antimikrobiální rezistence.

Ceftiosan by měl být vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou

odezvu nebo u nichž se očekává slabá odezva na léčbu první volby. Při použití

přípravku je třeba vzít v úvahu oficiální, vnitrostátní a regionální pravidla

antibiotické

politiky.

Zvýšené

používání

včetně

použití

přípravku,

které

neodpovídá daným pokynům, může zvýšit prevalenci takové rezistence.

Ceftiosan by se měl, vždy když je to možné, používat pouze na základě výsledků

testů citlivosti.

Varování pro uživatele

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním

kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může

vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být

alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Manipulujte s přípravkem

obezřetně, tak abyste se vyhnuli expozici přípravkem a dodržujte veškerá

bezpečnostní opatření.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je

doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace

I když studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenezi, fetotoxické nebo

maternotoxické účinky, nebyla u cílových druhů zvířat bezpečnost přípravku

v průběhu březosti a laktace stanovena.

Používejte pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek

nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní vlastnosti cefalosporinů jsou antagonizovány souběžným užíváním

bakteriostatických antibiotik (makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nízká toxicita ceftiofuru byla prokázána u prasat při osminásobném překročení

doporučených denních dávek ceftiofuru sodného podaného

intramuskulárně

po dobu 15 po sobě jdoucích dnů.

U skotu nebyly po významném parenterálním předávkování pozorovány žádné

známky systémové toxicity.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

1 skleněná injekční lahvička typu II o objemu 50 ml uzavřená bromobutylovou

gumovou zátkou a hliníkovou pertlí v kartónové krabičce.

15 skleněných injekčních lahviček typu II o objemu 50 ml uzavřených

brombutylovými gumovými zátkami a hliníkovými pertlemi v polystyrénové

krabičce.

1 skleněná injekční lahvička typu II o objemu 100 ml uzavřená bromobutylovou

gumovou zátkou a hliníkovou pertlí v kartónové krabičce.

12 skleněných injekčních lahviček typu II o objemu 100 ml uzavřených

bromobutylovými gumovými zátkami a hliníkovými pertlemi v polystyrénové

krabičce.

1 skleněná injekční lahvička typu II o objemu 250 ml uzavřená bromobutylovou

gumovou zátkou a hliníkovou pertlí v kartónové krabičce.

6 skleněných injekčních lahviček typu II o objemu 250 ml uzavřených

bromobutylovými gumovými zátkami a hliníkovými pertlemi v polystyrénové

krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftiosan, 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot

Přípravek s indikačním omezením

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

Bílá až krémově zbarvená suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata o hmotnosti do 125 kg

Skot

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekce vyvolané baktériemi citlivými na ceftiofur:

U prasat:

Léčba

bakteriálních

respiračních

onemocnění

vyvolaných

druhy

Pasteurella

multocida,

Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis.

Tento přípravek nesmí být používán u prasat o hmotnosti vyšší než 125 kg.

U skotu:

- Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných druhy Mannheimia haemolytica,

Pasteurella multocida a Histophilus somni.

- Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaricium, degenerace prstů skotu) vyvolané druhy

Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

- Léčba bakteriální složky akutní poporodní (puerperální) metritidy do 10 dnů po otelení vyvolané

druhy Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum, které jsou citlivé

na ceftiofur. Indikace je omezena na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobní látkou selhala.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat intravenózně.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na ceftiofur a další -laktamová antibiotika nebo na některou

z pomocných látek.

Nepoužívejte u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření rezistence na antimikrobika na

člověka.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepoužívejte v případě známé rezistence k léčivé látce.

Může být přítomna zkřížená rezistence k jiným laktamovým antibiotikům. Nepoužívejte v případě,

že je známa přítomnost takové zkřížené rezistence.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Před použitím lahvičku řádně protřepejte, aby přípravek znovu vytvořil suspenzi.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě výskytu alergické reakce je třeba léčbu přerušit.

Ceftiosan selektuje rezistentní kmeny, jako jsou bakterie produkující širokospektré beta-laktamázy

(ESBL), které mohou představovat riziko pro lidské zdraví, pokud dojde k jejich rozšíření na lidskou

populaci, např. prostřednictvím potravin. Z toho důvodu by měl být Ceftiosan vyhrazen pro léčbu

klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo u nichž se očekává slabá odezva na léčbu první

volby (týká se velmi akutních stavů, kde musí být léčba zahájena bez bakteriologické diagnózy).

Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální, národní a místní pravidla antibiotické politiky.

Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům uvedeným

v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence.

Ceftiosan by se měl vždy, když je to možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.

Ceftiosan je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence onemocnění nebo

jako součást programů kontroly zdraví na úrovni stáda. Léčba skupin zvířat musí být přísně omezena

na případy probíhajících onemocnění v souladu se schválenými podmínkami použití.

Nepoužívejte jako profylaxi v případě zadržené placenty.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Manipulujte s přípravkem obezřetně, tak abyste se vyhnuli

expozici přípravkem a dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti nezávislé na velikosti dávky. Příležitostně se mohou

objevit alergické reakce (např. kožní reakce, anafylaktická reakce). V případě výskytu alergické reakce

je třeba léčbu přerušit.

U prasat byly u některých kusů pozorovány mírné reakce v místě injekčního podání, například změna

zbarvení fascie nebo tuku, které se objevovaly nejdéle 20 dní po aplikaci injekce.

U skotu je možno pozorovat mírné zánětlivé reakce v místě injekčního podání, například tkáňový otok

a změnu zbarvení podkožní tkáně a/nebo povrchové svalové fascie. Klinické projevy se u většiny

zvířat objevují do 10 dnů po aplikaci injekce, přestože mírná změna zabarvení tkáně může přetrvávat

28 dnů nebo i déle.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

I když studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenezi, fetotoxické nebo maternotoxické

účinky, nebyla u cílových druhů zvířat bezpečnost přípravku v průběhu březosti a laktace stanovena.

Používejte pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní vlastnosti cefalosporinů jsou antagonizovány souběžným užíváním bakteriostatických

antibiotik (makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny).

4.9

Podávané množství a způsob podání

Prasata:

Bakteriální respirační onemocnění: 3 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po dobu 3 dnů

intramuskulárně, tj. 1 ml přípravku na 16 kg živé hmotnosti v každé injekci.

Maximální objem podávaný injekčně do jednoho místa nesmí překročit 4 ml. Každá injekce musí být

podána do jiného místa, při opakovaném podání se místa aplikace injekce nesmí překrývat.

Tento přípravek nesmí být používán u prasat o hmotnosti vyšší než 125 kg.

Skot:

Bakteriální respirační onemocnění: 1 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po dobu 3 až 5 dnů

subkutánně, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti v každé injekci.

Akutní interdigitální nekrobacilóza: 1 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po dobu 3 dnů

subkutánně, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti v každé injekci.

Akutní poporodní metritida do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po dobu

5 po sobě následujících dnů subkutánně, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti v každé injekci.

V některých případech akutní poporodní metritidy může být zapotřebí doplňující podpůrná léčba.

Každá injekce musí být podána do jiného místa, při opakovaném podání se místa aplikace injekce

nesmí překrývat.

Aby bylo dávkování správné, je nutno co nejpřesněji stanovit živou hmotnost, aby se zabránilo

poddávkování. Před použitím protřepávejte lahvičku po dobu 15 sekund nebo do vytvoření

homogenní suspenze přípravku.

Uživatel musí zvolit vhodnou velikost lahvičky, protože zátku lahvičky nelze propíchnout více než

40krát.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nízká toxicita ceftiofuru byla prokázána u prasat při osminásobném překročení doporučených denních

dávek ceftiofuru sodného podaného intramuskulárně po dobu 15 po sobě jdoucích dnů.

U skotu nebyly po významném parenterálním předávkování pozorovány žádné známky systémové

toxicity.

4.11

Ochranné lhůty

Prasata:

Maso: 8 dnů

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: bez ochranných lhůt

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální látky pro systémové použití,

ATCvet kód: QJ01DD90

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Ceftiofur je cefalosporin vyšší generace, který je účinný proti mnoha grampozitivním a

gramnegativním baktériím. Ceftiofur inhibuje syntézu bakteriální buněčné stěny, má tedy baktericidní

vlastnosti.

Beta-laktamová antibiotika interferují se syntézou bakteriální buněčné stěny. Syntéza buněčné stěny je

závislá na enzymech, které se nazývají penicilin vázající proteiny (PBP, penicillin-binding proteins). U

bakterií se může vyvinout rezistence k cefalosporinům čtyřmi základními mechanismy: 1) změnou

peniciliny vázajících proteinů nebo dosažením jejich necitlivosti vůči jinak účinnému -laktamu; 2)

změnou propustnosti buňky vůči laktamům; 3) produkcí -laktamáz, které štěpí -laktamové jádro

molekuly nebo 4) aktivním efluxem.

Některé -laktamázy, které byly zaznamenány u gramnegativních enterálních mikroorganizmů, mohou

v kolísavém rozsahu zvyšovat MIC u třetí a čtvrté generace cefalosporinů, dále u penicilinů,

ampicilinů, kombinací inhibitorů -laktamáz a u první a druhé generace cefalosporinů.

Ceftiofur je účinný vůči následujícím mikroorganizmům, které vyvolávají respirační onemocnění u

prasat: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis. Bordetella

bronchiseptica je k ceftiofuru přirozeně rezistentní.

Ceftiofur je účinný rovněž vůči bakteriálním původcům respiračních onemocnění u skotu: Pasteurella

multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni; bakteriálním původcům akutní degenerace

prstů skotu (interdigitální nekrobacilózy): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus

(Porphyromonas asaccharolytica); a bakteriálním původcům akutní poporodní (puerperální) metritidy

u skotu: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum.

U evropských izolátù cílových baktérií, které byly získány z nemocných zvířat, byly pro ceftiofur

stanoveny následující minimální inhibiční koncentrace (MIC):

Prasata

Mikroorganizmus

(počet izolátů)

Rozsah MIC (µg/ml)

MIC

90

(µg/ml)

A.

pleuropneumoniae

(28)

0,03

0,03

Pasteurella

multocida

(37)

0,03 – 0,13

0,03

Streptococcus suis (495)

0,03 – 0,25

0,03

Skot

Mikroorganizmus

(počet izolátů)

Rozsah MIC (µg/ml)

MIC

90

(µg/ml)

Mannheimia haemolytica

(87)

0,03

0,03

P. multocida (42)

0,03 – 0,12

0,03

H. somni (24)

0,03

0,03

Arcanobacterium

pyogenes (123)

0,03 – 0,5

0,25

Escherichia coli (188)

0,13 - > 32,0

Fusobacterium

necrophorum (67)

(izoláty

případů

degenerace prstů skotu)

0,06 – 0,13

Fusobacterium

necrophorum (2)

(izoláty z případů akutní

metritidy)

0,03 – 0,06

Bez rozmezí; u všech izolátů byla detekována stejná hodnota. NS: Hodnota nebyla stanovena.

NCCLS doporučuje následující hraniční hodnoty (neboli break - pointy) pro respirační patogeny

u prasat a skotu:

Průměr zóny (mm)

MIC (μg/ml)

Interpretace

≥ 21

≤ 2,0

(S) Citlivé

18 - 20

(I) Středně citlivé

≤ 17

≥ 8,0

(R) Rezistentní

Pro patogeny spojené s interdigitální nekrobacilózou a akutní poporodní metritidou u krav doposud

nebyly stanoveny žádné hraniční hodnoty.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po podání se ceftiofur rychle metabolizuje na desfuroylceftiofur, hlavní účinný metabolit.

Desfuroylceftiofur má proti bakteriálním původcům respiračních onemocnění u zvířat totožnou

antimikrobiální aktivitu jako ceftiofur. Účinný metabolit se reverzibilně váže na plazmatické proteiny.

Díky transportu těmito proteiny se metabolit koncentruje v místě infekce, je tam účinný a zůstává

účinný i v přítomnosti nekrotické tkáně a tkáňového detritu.

U prasat, kterým byla podána jediná intramuskulární dávka 3 mg na kg živé hmotnosti, bylo

maximálních plazmatických koncentrací 7,34 µg/ml dosahováno po 1,33 hodiny; konečný poločas

eliminace (t½) desfuroylceftiofuru byl 10,9 hodiny. Po dávce 3 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti

za den podávané denně po dobu 3 dnů nebyla pozorována akumulace desfuroylceftiofuru.

Eliminace probíhá především močí a částečně stolicí. Ceftiofur je po intramuskulárním podání plně

biologicky dostupný.

Po jediné dávce 1 mg/kg podané subkutánně skotu bylo maximálních plazmatických koncentrací 2,87

µg/ml dosahováno za 4 hodiny po podání. Konečný poločas eliminace (t½) desfuroylceftiofuru u skotu

je 10,0 hodin. Po každodenní léčbě po dobu 5 dnů nebyla pozorována žádná akumulace. Eliminace

probíhá především močí a částečně stolicí.

Ceftiofur je po subkutánním podání zcela biologicky dostupný.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenovaný sójový lecithin

Sorbitan-oleát

Bavlníkový olej

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před chladem nebo mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 skleněná injekční lahvička typu II o objemu 50 ml uzavřená bromobutylovou gumovou zátkou

a hliníkovou pertlí v kartónové krabičce.

15 skleněných injekčních lahviček typu II o objemu 50 ml uzavřených brombutylovými gumovými

zátkami a hliníkovými pertlemi v polystyrénové krabičce.

1 skleněná injekční lahvička typu II o objemu 100 ml uzavřená bromobutylovou gumovou zátkou

a hliníkovou pertlí v kartónové krabičce.

12 skleněných injekčních lahviček typu II o objemu 100 ml uzavřených bromobutylovými gumovými

zátkami a hliníkovými pertlemi v polystyrénové krabičce.

1 skleněná injekční lahvička typu II o objemu 250 ml uzavřená bromobutylovou gumovou zátkou

a hliníkovou pertlí v kartónové krabičce.

6 skleněných injekčních lahviček typu II o objemu 250 ml uzavřených bromobutylovými gumovými

zátkami a hliníkovými pertlemi v polystyrénové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alfasan Nederland BV

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

Nizozemsko

Tel. : ++31348416945

Fax: ++31348483676

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/085/11-C

9.

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5. 10. 2011

10

DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace