CEFOBID 1 G Prášek pro injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SODNÁ SŮL CEFOPERAZONU (CEFOPERAZONUM NATRICUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
J01DD12
INN (Mezinárodní Name):
THE SODIUM SALT CEFOPERAZONU (CEFOPERAZONUM NATRICUM)
Dávkování:
1G
Léková forma:
Prášek pro injekční roztok
Podání:
Intramuskulární/intravenózní podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CEFOPERAZON
Přehled produktů:
CEFOBID
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 118/83-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595060903313

sp.zn.sukls44372/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cefobid 1g

Prášek pro injekční roztok

cefoperazonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cefobid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefobid používat

Jak se přípravek Cefobid užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cefobid uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cefobid a k čemu se používá

Přípravek Cefobid obsahuje léčivou látku cefoperazon, patří mezi tzv. cefalosporinová antibiotika se

širokospektrým účinkem. Přípravek Cefobid se podává u infekcí vyvolaných citlivými

mikroorganizmy, nejčastěji se jedná o:

infekce dýchacích cest (horních a dolních)

infekce močových cest (horních a dolních)

zánět pobřišnice, zánět žlučníku a žlučových cest a jiné břišní infekce

otravu krve (septikemie/sepse)

zánět mozkomíšních blan (meningitida)

infekce kůže a měkkých tkání

infekce kostí a kloubů

zánětlivá

onemocnění

malé

pánve,

zánět

děložní

sliznice

(endometritida)

jiné

infekce

pohlavního ústrojí včetně kapavky

Cefoperazon lze rovněž podávat ke snížení rizika infekce u pacientů po břišních, gynekologických,

kardiovaskulárních a ortopedických operacích.

Přípravek Cefobid lze v případě potřeby podávat v kombinaci s jiným širokospektrým antibiotikem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Cefobid užívat

Neužívejte přípravek Cefobid:

jestliže jste alergický(á) na cefoperazon nebo jiné cefalosporiny

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cefobid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na cefalosporiny, peniciliny nebo jiné léky

jestliže máte závažné onemocnění žlučníku, jater a/nebo ledvin

jestliže jste v minulosti měl(a) zánětlivé onemocnění střeva

Cefoperazon – léčivá látka přípravku Cefobid – může bránit srážení krve. U přípravku Cefobid bylo

hlášeno závažné krvácení včetně smrtelných případů. Pokud zaznamenáte jakékoli známky krvácení,

ihned kontaktujte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce během užívání přípravku Cefobid, okamžitě kontaktujte

svého lékaře.

Pokud se u Vás během léčby objeví zvýšený sklon ke krvácení, lékař bude sledovat srážlivost Vaší

krve a v případě potřeby předepíše pravidelné užívání vitaminu K. Mezi rizikové faktory vzniku

krvácení obecně patří rakovina, poruchy jater a ledvin, vyšší věk, snížená hladina krevních destiček

(trombocytopenie), hemofilie, gastrointestinální (žaludeční a střevní) vředy a prodloužená antibiotická

léčba.

Pokud během léčby nebo do 2 měsíců po jejím ukončení zaznamenáte závažné přetrvávající průjmy,

ihned kontaktujte svého lékaře.

Při dlouhodobé léčbě přípravkem Cefobid Vám bude lékař provádět pravidelná vyšetření krve.

Pokud u Vás během léčby dojde k rozmnožení necitlivých (rezistentních) mikroorganizmů, Váš lékař

přijme vhodná opatření.

Děti a dospívající

Přípravek Cefobid mohou užívat děti i dospívající. Dávka přípravku u dětí je snížena.

U nezralých novorozenců a kojenců nebyl přípravek testován, a proto se jeho podání u novorozenců a

kojenců do 1 měsíce věku nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Cefobid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání vysokých dávek léků snižujících srážlivost krve (např. heparinu, perorálních

antikoagulancií) a látek, které mohou způsobit poruchy funkce krevních destiček, bude lékař

pravidelně kontrolovat srážlivost Vaší krve.

Při současném podávání aminoglykosidů (jiná skupina antibiotik) a cefalosporinů bude lékař sledovat

funkci Vašich ledvin.

Může se objevit falešně pozitivní nález glukózy v moči, pokud je ke stanovení použito Benedictovo

nebo Fehlingovo činidlo.

Přípravek Cefobid s alkoholem

Během léčby přípravkem Cefobid a 5 dní po jejím ukončení nesmíte užívat alkohol. Po podání

alkoholu bylo pozorováno zrudnutí kůže, pocení, bolest hlavy a srdeční arytmie.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek by měl být během těhotenství používán pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Cefoperazon je v malých množstvích vylučován do mateřského mléka. Použití během kojení se

nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Cefobid obsahuje sodík (34,4 mg v jedné lahvičce (1,5 mmol).

Tato skutečnost se musí

brát v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek

Cefobid užívá

Přípravek Cefobid bude vždy připravován a podáván lékařem nebo profesionálním zdravotníkem.

Doplňující informace pro lékaře a zdravotníky týkající se přípravy pro podání je uvedena na konci této

příbalové informace.

Přesné dávkování určí vždy lékař. Cefoperazon Vám bude podán formou krátké infuze (trvající

15 minut až 1 hodinu) nebo kontinuální infuzí do žíly nebo jako injekce do svalu.

Dospělí

U dospělých je obvyklá dávka 2–4 g denně rozdělená do dvou stejných dávek po dvanácti hodinách. V

případě závažných infekcí je možné denní dávku zvýšit až na 8 g podávanou ve dvou stejných

dávkách každých 12 hodin. Vyšší denní dávku (od 12 g do 16 g) je vhodné podávat rozdělenou do 3

odpovídajících dílčích dávek po osmi hodinách.

Doporučená dávka pro léčbu nekomplikované gonokokové uretritidy je 500 mg v jednorázové dávce.

Při antibiotické profylaxi chirurgických výkonů se podávají 1–2 g intravenózně 30–90 minut před

začátkem výkonu. Dávku lze opakovat každých 12 hodin. Profylaktické podávání se má omezit na

maximálně 72 hodin.

Dávkování u dětí

U kojenců a dětí je doporučená denní dávka 50–200 mg/kg/den rozdělená do odpovídajících dávek a

podávána po 8–12 hodinách. Maximální denní dávka nesmí překročit 12 g.

Doba podávání

Doba léčby závisí na průběhu onemocnění. Léčba má pokračovat ještě nejméně 3 dny poté, co odezní

horečka.

Jestliže jste užil(a) více

přípravku

Cefobid, než jste měl(a)

Je velmi nepravděpodobné, že od lékaře nebo zdravotní sestry dostanete víc léku, než máte dostat. Váš

lékař nebo zdravotní sestra bude sledovat Vaši léčbu a kontrolovat přípravek, který dostáváte. Pokud

jste znepokojen(a), že možná dostáváte příliš vysokou dávku přípravku, sdělte to okamžitě svému

lékaři nebo jinému zdravotníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cefobid

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek Vám bude podáván pod přísným lékařským dohledem, je

nepravděpodobné, že by byla Vaše dávka vynechána. Avšak informujte svého lékaře nebo lékárníka,

jestliže si myslíte, že Vaše dávka byla zapomenuta.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytnou některé z níže uvedených nežádoucích účinků při podávání přípravku,

řekněte to ihned lékaři nebo zdravotní sestře, protože by se mohlo jednat o závažné nežádoucí účinky:

zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu injekce

alergická reakce, projevy zahrnují otok obličeje a obtíže s dýcháním, kožní vyrážku

Další nežádoucí účinky přípravku Cefobid mohou zahrnovat:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

snížení počtu červených krvinek (hemoglobinu, hematokritu)

Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů)

poruchy krve jako je neutropenie (snížení počtu bílých krvinek), pozitivní přímý Coombův

test (test stanovení protilátek na červené krvinky), trombocytopenie (snížený počet krevních

destiček), eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek)

zánět žilní stěny v místě vpichu

průjem

zvýšení hladiny jaterních enzymů (ALT, AST a alkalické fosfatázy)

žloutenka

svědění, kopřivka, vyrážka podobná spalničkám

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů)

zvracení

bolestivost v místě vpichu

léková horečka

Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů)

hypoprotrombinemie (snížená hladina protrombinu v krvi)

krvácení

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

koagulopatieanafylaktický šok, anafylaktická reakce, přecitlivělost, alergická reakce

(anafylaktoidní reakce), včetně šoku

pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva)

závažné kožní reakce známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická dermální nekrolýza a

exfoliativní dermatitida

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Cefobid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

(Po uplynutí časového limitu mají být nepoužité roztoky zlikvidovány).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cefobid obsahuje

Léčivou látkou je cefoperazonum. Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g (jako

cefoperazonum natricum).

Tento lék neobsahuje žádné pomocné látky.

Jak přípravek Cefobid vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cefobid se dodává v krabičce obsahující 1 injekční lahvičku z čirého bezbarvého skla třídy

III,

uzavřenou

zátkou

chlorobutylové

pryže

potažené

teflonem

nebo

ETFE

hliníkovým

odtrhovacím víčkem.

Prášek pro injekční roztok je bílé až nejvýše krémové barvy.

Lahvička (typ penicilinka) se zapertlovanou pryžovou zátkou, krabička.

Velikost balení: 1x1 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

ýrobce

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Strada Statale 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 5. 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Intravenózní podávání u dětí a dospělých

Pro intermitentní intravenózní podávání má být každá lahvička cefoperazonu 1 g naředěna do 20 až

100 ml některého z kompatibilních sterilních roztoků a aplikována v infuzi během 15 minut až

1 hodiny. Jestliže přednostně používáme jako rozpouštědlo sterilní vodu na injekci, nemá být do

lahvičky přidáno více než 20 ml.

Pro přípravu kontinuální intravenózní infuze by měl být každý gram cefoperazonu rozpuštěn v 5 ml

sterilní vody na injekci a tento roztok by měl být přidán do požadovaného množství odpovídajícího

intravenózního rozpouštědla.

Maximální dávka pro přímé podání ve formě intravenózní injekce by měla být pro dospělého 2 gramy

cefoperazonu a 50 mg/kg pro děti. Přípravek by měl být rozpuštěn v odpovídajícím rozpouštědle na

výslednou koncentraci 100 mg/ml a měl by být podáván nejméně po dobu 3 - 5 minut.

Při antibiotické profylaxi chirurgických výkonů se podávají 1-2 gramy intravenózně 30 - 90 minut

před začátkem výkonu. Dávku lze opakovat každých 12 hodin, ve většině případů obvykle ne déle než

hodin.

případě

chirurgických

výkonů,

známa

vyšší

incidence

infekcí

(například

kolorektální chirurgie) nebo kde vznik infekce může mít zvláště devastující následky (např. operace na

otevřeném srdci nebo arthroplastiky s použitím umělých materiálů), může profylaktické podávání

Cefobidu pokračovat ještě 72 hodin po ukončení operačního výkonu.

Intravenózní podání

Sterilní prášek cefoperazonu v lahvičce může být rozpuštěn pomocí minimálně 2,8 ml jakéhokoli

kompatibilního ředicího roztoku uvedeného níže v tabulce 1 na 1 g cefoperazonu. Pro jednodušší

přípravu je doporučeno použít 5 ml kompatibilního ředidla na 1 g cefoperazonu.

Chemická a fyzikální stabilita roztoků cefoperazonu připravených v následujících rozpouštědlech pro

parenterální použití byla prokázána při dodržení přibližných koncentrací a následujících podmínek:

(Po uplynutí časového limitu mají být nepoužité roztoky zlikvidovány).

Tabulka 1. Roztoky pro počáteční ředění

5% roztok glukózy na inj.

5% glukóza v 0,9% roztoku chloridu sodného na inj.

5% glukóza v 0,2% roztoku chloridu sodného na inj.

10% roztok glukózy na inj.

0,9% roztok chloridu sodného na inj.

Normosol M v 5% roztoku glukózy na inj.

Normosol R

Voda na injekci

Celkové

množství

výsledného

roztoku

být

následně

před

podáním

ředěno

jakýmkoli

následujících roztoků pro intravenózní infuze:

Tabulka 2. Roztoky pro intravenózní infuze

5% roztok glukózy na inj.

5% roztok glukózy v roztoku Ringer-laktát

5% glukózy v 0,9% roztoku chloridu sodného

5% roztok glukózy v 0,2% roztoku chloridu sodného

10% roztok glukózy na inj.

roztok Ringer-laktát

0,9% roztok chloridu sodného na inj.

Normosol M v 5% roztoku glukózy na inj.

Normosol R

Aminoglykosidy

Nelze přímo míchat roztoky cefoperazonu a aminoglykosidových antibiotik, neboť mezi nimi existuje

fyzikální inkompatibilita. Pokud je nutná kombinovaná terapie cefoperazonem a aminoglykosidy (viz

bod 4.1 Terapeutické indikace), lze ji zajistit další intravenózní infuzí za předpokladu užití druhé

intravenózní kanylace a adekvátního proplachování intravenózní kanyly v době mezi podáváním

jednotlivých dávek. Doporučuje se rovněž aplikovat nejdříve dávky cefoperazonu před podáním

aminoglykosidů.

Intramuskulární podání

Pro přípravu cefoperazonu k intramuskulární aplikaci by měla být použita voda na injekci. V případě,

že podáváme roztok o koncentraci 250 mg/ml nebo vyšší, má být použit k ředění roztok lidokainu.

Tento roztok připravíme kombinací vody na injekci a 2% roztoku lidokain-hydrochloridu, aby byla

výsledná koncentrace lidokainu přibližně 0,5%.

Pro přípravu je doporučen následující dvoufázový postup přípravy. V první fázi k prášku cefoperazonu

přidáme doporučené množství vody na injekci a protřepeme, dokud není prášek dokonale rozpuštěn.

druhé

fázi

takto

připravenému

roztoku

přidáme

doporučené

množství

lidokainu

promícháme třepáním.

Výsledná koncentrace

cefoperazonu

Fáze 1

Objem vody na

injekci

Fáze 2

Objem 2 %

lidokainu

Odebratelný

objem*

1,0 g lahvička 250 mg/ml

2,6 ml

0,9 ml

4,0 ml

333 mg/ml

1,8 ml

0,6 ml

3,0 ml

* Jsou uvedeny dostatečné nadbytky umožňující odebrání a podání uvedených množství.

sp.zn.sukls44372/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cefobid 1g

Prášek pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g (jako cefoperazonum natricum).

Pomocné látky se známým účinkem: obsahuje 34 mg sodíku (1,5 mmol) v jedné injekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok

Popis přípravku: bílý, až nejvýše krémové barvy, krystalický prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Cefobid

polosyntetické

širokospektré

cefalosporinové

antibiotikum

určené

výhradně

parenterální podání.

Monoterapie

Cefoperazon je indikován pro léčbu následujících infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy:

infekce dýchacích cest (horních a dolních)

infekce močových cest (horních a dolních)

peritonitida, cholecystitida, cholangoitida a jiné intraabdominální infekce

septikemie

meningitida

infekce kůže a měkkých tkání

infekce kostí a kloubů

zánětlivá onemocnění malé pánve, endometritida, gonorea a jiné infekce pohlavního ústrojí

Profylaxe

Cefoperazon

může

být

indikován

profylaxi

pooperačních

infekcí

pacientů

břišních,

gynekologických, kardiovaskulárních a ortopedických operacích.

Kombinovaná terapie

Vzhledem k širokému spektru účinku cefoperazonu může být většina infekcí adekvátně léčena tímto

antibiotikem v monoterapii. Přesto je možné cefoperazon podávat současně s jinými antibiotiky,

pokud je taková kombinace vhodná. Pokud jsou současně podávány aminoglykosidy, mají být během

terapie sledovány ledvinné funkce (viz bod 4.2 a bod 6.2).

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení k používání antibiotik.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek je určen k intravenóznímu a intramuskulárnímu podání.

Dávkování u dospělých

Obvyklá dávka cefoperazonu pro dospělého je 2 až 4 g denně rozdělená do stejných dávek po dvanácti

hodinách. V případě závažných infekcí je možné denní dávku zvýšit až na 8 g podávanou ve dvou

stejných

dávkách

každých

hodin.

Denní

dávku

12 g

vhodné

podávat

rozdělenou

odpovídajících dílčích dávek po osmi hodinách. Bez komplikací bylo popsáno i podávání denní dávky

do 16 g v několika dílčích dávkách. S léčbou je možné začít ještě před obdržením výsledku testů

citlivosti.

Doporučená dávka pro léčbu nekomplikované gonokokové uretritidy je 500 mg intramuskulárně v

jednorázové dávce.

Přípravek má být podáván metodou hluboké intramuskulární injekce do velké svalové hmoty horního

zevního kvadrantu m. glutei max. nebo přední části stehna.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater

Může být nutná úprava dávky v případech závažné obstrukce žlučových cest, závažného jaterního

onemocnění nebo současné renální dysfunkce. V těchto případech nemá dávka překročit 2 gramy

denně bez bedlivého sledování sérových koncentrací.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin

Jelikož renální vylučování není hlavní cestou eliminace cefoperazonu, pacienti s renálním selháním

nevyžadují úpravu dávkovacího schématu, pokud jsou podávány obvyklé dávky (2-4 gramy denně). U

pacientů s glomerulární filtrací nižší než 18 ml/min. nebo s kreatininemií nad 300

mol/l má být

maximální dávka cefoperazonu 4 gramy denně.

Plazmatický poločas cefoperazonu je mírně snížen během hemodialýzy. Proto se dávkovací schéma

má řídit hemodialyzačními intervaly.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater a současně s poruchou funkce ledvin

Pokud se u pacienta současně vyskytují porucha funkce jater a ledvin, mají být monitorovány

plazmatické hladiny cefoperazonu. V případě potřeby má být upraveno dávkovací schéma. V těchto

případech nemá být bez monitorování plazmatických hladin překročena dávka 2 g cefoperazonu

denně.

Použití u dětí

U kojenců a dětí má být použita denní dávka 50-200 mg/kg/den rozdělená do odpovídajících dávek a

podávána po 8-12 hodinách. Maximální dávka nemá překročit 12 gramů denně (viz bod 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití).

K terapii závažných infekcí kojenců a dětí včetně bakteriální meningitidy může být použito dávky do

300 mg/kg/den bez komplikací.

Použití u novorozenců

Pro novorozence do stáří 8 dnů má být přípravek podáván v dvanáctihodinových intervalech.

Intravenózní podávání u dětí a dospělých

Pro intermitentní intravenózní podávání má být každá lahvička cefoperazonu 1 g naředěna do 20 až

100 ml některého z kompatibilních sterilních roztoků a aplikována v infuzi během 15 minut až 1

hodiny. Jestliže přednostně používáme jako rozpouštědlo sterilní vodu na injekci, nemělo by být do

lahvičky přidáno více než 20 ml.

Pro přípravu kontinuální intravenózní infuze má být každý gram cefoperazonu rekonstituován v 5 ml

sterilní vody na injekci a tento roztok má být přidán do požadovaného množství odpovídajícího

intravenózního rozpouštědla.

Maximální dávka pro přímé podání ve formě intravenózní injekce by měla být pro dospělého 2 gramy

cefoperazonu a 50 mg/kg pro děti. Přípravek by měl být rozpuštěn v odpovídajícím rozpouštědle na

výslednou koncentraci 100 mg/ml a měl by být podáván nejméně po dobu 3 - 5 minut.

Při antibiotické profylaxi chirurgických výkonů se podávají 1-2 gramy intravenózně 30 - 90 minut

před začátkem výkonu. Dávku lze opakovat každých 12 hodin, ve většině případů obvykle ne déle než

hodin.

případě

chirurgických

výkonů,

známa

vyšší

incidence

infekcí

(například

kolorektální chirurgie) nebo kde vznik infekce může mít zvláště devastující následky (např. operace na

otevřeném srdci nebo arthroplastiky s použitím umělých materiálů), může profylaktické podávání

přípravku Cefobid pokračovat ještě 72 hodin po ukončení operačního výkonu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na cefoperazon nebo na jakékoliv cefalosporinové antibiotikum.

4.4

Zvláštní upozornění a í opatření pro použití

Hypersenzitivita

U pacientů dostávajících beta-laktamová nebo cefalosporinová antibiotika včetně cefoperazonu byly

hlášeny závažné a někdy i fatální (anafylaktické) hypersenzitivní reakce. K těmto reakcím byli více

náchylní jedinci, u kterých se již dříve objevily hypersenzitivní reakce na rozmanité alergeny.

Před

zahájením

léčby

cefoperazonem

být

pečlivě

zjištěno,

pacienta

minulosti

neprojevila alergická reakce na cefalosporiny, peniciliny nebo jiné léky. Tento lék má být podáván

opatrně u pacientů s hypersenzitivitou na peniciliny. Antibiotika mají být podávána opatrně všem

pacientům, u kterých se objevil jakýkoli typ alergické reakce, zejména pak alergie na léky.

Pokud

objeví

alergická

reakce,

nutno

lék

vysadit

zahájit

odpovídající

léčbu.

Závažné

anafylaktické reakce vyžadují okamžitou léčbu adrenalinem. V indikovaných případech má být podán

kyslík, intravenózní kortikoidy a zajištěny dýchací cesty včetně intubace.

U pacientů léčených cefoperazonem byly hlášeny závažné a v ojedinělých případech dokonce fatální

kožní reakce, jako jsou toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a

exfoliativní dermatitida. Vyskytne-li se závažná kožní reakce, je třeba užívání přípravku přerušit a

zahájit příslušná léčebná opatření (viz bod 4.8).

Použití u pacientů s poruchou funkce jater

Cefoperazon je ve zvýšené míře vylučován žlučí. U pacientů s jaterním onemocněním anebo obstrukcí

žlučových cest se prodlužuje plazmatický poločas cefoperazonu

a zvyšuje se vylučování ledvinami.

Dokonce i při těžké poruše funkce jater jsou ve žluči dosaženy terapeutické hladiny cefoperazonu a

jeho poločas se prodlužuje pouze dvoj- až čtyřnásobně (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podávání).

Obecné

U cefoperazonu byly hlášeny případy závažného krvácení, včetně fatálních případů.

Toto riziko zahrnuje pacienty s nevyhovující dietou, malabsorpčními stavy a pacienty dlouhodobě

závislé

parenterální

výživě.

Tyto

pacienty

třeba

sledovat,

nejeví

známky

krvácení,

trombocytopenie a hypoprotrombinemie. Pokud krvácení přetrvává a nelze najít žádné jiné vysvětlení,

je třeba podávání cefoperazonu přerušit.

Během dlouhodobé terapie cefoperazonem se stejně jako při použití jiných antibiotik může objevit

nežádoucí kolonizace necitlivými kmeny. Pacient má být během léčby pečlivě sledován. Stejně jako u

kteréhokoliv

silného

přípravku

systémového

podání

doporučuje

při

dlouhodobém

používání

pravidelná kontrola případného/možného vzniku dysfunkcí orgánového systému, zahrnující renální,

hepatický a hematopoetický systém. Toto je důležité především u novorozenců, zejména předčasně

narozených i u ostatních dětí.

Téměř u všech antibiotik, včetně cefoperazonu, byly hlášeny případy výskytu průjmu vyvolaného

Clostridium difficile (CDAD - Clostridium difficile associated diarrhea). Závažnost průjmu může

kolísat

v rozmezí

mírného

průjmu

k fatální

kolitidě.

Léčba

antibiotiky

vyvolává

změny

mikrobiální flory tlustého střeva, které umožní přerůstání

C difficile

C. difficile

produkuje toxiny A a B, které se podílejí na rozvoji CDAD. Hypertoxin produkující kmeny

C. difficile

způsobují zvýšenou morbiditu a mortalitu, protože tyto infekce mohou být odolné vůči

antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAD se musí vzít v úvahu u všech pacientů

s průjmy vzniklými po podávání antibakterálních přípravků. Pečlivá lékařská anamnéza je nutná

vzhledem k tomu, že byly hlášeny případy, kdy se průjem objevil až/více než dva měsíce po podání

antibiotik.

Pediatrická populace

Cefoperazon byl s úspěchem používán

v dětském věku. Nebyl podrobně testován u nezralých

novorozenců a kojenců. Vzhledem k tomu je nutné před zahájením terapie u kojenců a novorozenců

zvážit předpokládaný přínos léčby proti jejím možným rizikům (viz bod 5.3).

U novorozenců s jádrovým ikterem nedokáže cefoperazon vytěsnit bilirubin z jeho vazebných míst na

plazmatických proteinech.

Přípravek Cefobid obsahuje 34 mg sodíku (1,5 mmol) v jedné lahvičce. Nutno vzít v úvahu u pacientů

na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Alkohol

Byly popsány disulfiram-like reakce charakterizované tachykardií, zrudnutím, pocením a bolestmi

hlavy při požití alkoholu během léčby cefoperazonem nebo během pěti dnů po jejím ukončení. Stejná

reakce byla zaznamenána i u jiných cefalosporinů. Pacient má být poučen o nebezpečí požívání

alkoholických nápojů během léčby cefoperazonem. U pacientů, kteří vyžadují umělou perorální či

parenterální výživu, je nutno po dobu léčby vysadit roztoky obsahující ethanol.

Interakce s laboratorními testy

Může se objevit falešně pozitivní nález glukózy v moči, pokud je ke stanovení použito Benedictovo

nebo Fehlingovo činidlo.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Reprodukční studie prováděné na myších, potkanech a opicích neprokázaly vliv na fertilitu ani

teratogenitu

při

použití až desetinásobně

vyšších dávek

než

dávek

člověka.

Dosud

nebyly

provedeny odpovídající a dostatečně kontrolované studie u těhotných žen. Tento přípravek má být

během těhotenství používán pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné, jelikož výsledky reprodukčních

studií na zvířatech nemusejí být shodné s výsledky u lidí.

Kojení

Cefoperazon je vylučován do mateřského mléka pouze v malých množstvích. Přestože cefoperazon

přechází do mateřského mléka špatně, má být cefoperazon kojícím matkám podáván s opatrností.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Klinické zkušenosti s cefoperazonem naznačují, že je nepravděpodobné, že by ovlivňoval pacientovu

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Tabulka nežádoucích účinků

Třída

orgánového

systému

Velmi

časté

1/10

Časté

1/100 až

<1/10

Méně časté

1/1000 až

<1/100

Vzácné

1/10000 až

<1/1000

Není známo (z

dostupných údajů

nelze určit)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Pokles

hemoglobi

Pokles

hematokrit

Neutropenie,

pozitivita

Přímého

Coombsova

testu

Trombocytopeni

Eozinofilie

Hypo-

protrombinemie

Koagulopatie*

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktický šok*

Anafylaktická

reakce*

Anafylaktoidní

reakce (včetně

šoku)*

Hypersenzitivita*

Cévní poruchy

Flebitida v

místě infuze

Krvácení*

Gastrointestinál

ní poruchy

Průjem

Zvracení*

Pseudomembranózní

kolitida*

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení

aspartátaminotra

nsferázy

Zvýšení

alaninaminotran

sferázy

Zvýšení

alkalické

fosfatázy v krvi

Žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Pruritus*

Kopřivka

Makulopapulóz

ní vyrážka

Toxická epidermální

nekrolýza*

Stevens- Johnsonův

syndrome*

Exfoliativní

dermatitida*

Celkové

poruchy a

reakce v místě

vpichu

Bolestivost

v místě

vpichu

Pyrexie

CIOMS III kategorie: velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až

1/10), méně časté (

1/1000 až

1/100),

vzácné (

1/10000 až <1/1000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

* Nežádoucí účinky identifikované po uvedení přípravku na trh.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

O akutní toxicitě cefoperazonu

je málo informací. Po předávkování cefoperazonem je možné očekávat

projevy, které jsou hlavně prodloužením nežádoucích účinků. Má být vzata v úvahu skutečnost, že

vysoké koncentrace beta-laktamových antibiotik v mozkomíšním moku

mohou mít neurologické

účinky a zvýšit riziko vzniku záchvatů. Cefoperazon je odstraňován z krevního oběhu hemodialýzou,

proto při předávkování pacientů s poruchou funkce ledvin může tento postup zvýšit jeho vylučování

z těla.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cefalosporiny III. generace

ATC kód: J01DD12

Baktericidní účinky cefoperazonu jsou dány jeho inhibicí syntézy bakteriální buněčné stěny.

Cefobid je

in vitro

účinný proti velkému počtu klinicky významných mikroorganismů a je rezistentní k

degradaci mnoha beta-laktamázami. Mezi citlivé organismy patří:

Grampozitivní

Staphylococcus aureus

, kmeny produkující i neprodukující penicilinázu

Staphyloccus epidermidis

Streptococcus pneumoniae (

dříve

Diplococcus pneumoniae)

Streptococcus pyogenes

(skupina A beta-hemolytických streptokoků)

Streptococcus agalactiae

(skupina B beta-hemolytických streptokoků)

Streptococcus faecalis

enterokoky

beta-hemolytické streptokoky

Gramnegativní

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Enterobacter species

Citrobacter species

Haemophillus influenzae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Morganella morgani(

dříve

Proteus morganii)

Providentia rettgeri (

dříve

Proteus rettgeri)

Providentia species

Serratia species

(včetně

Serratia marcescens

rody

Salmonella

Shigella

Pseudomonas aerruginosa

a některé další kmeny rodu

Pseudomonas

Acinobacter calcoaceticus

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Bordetella pertusis

Yersinia enterocolitica

Anaerobní organismy

grampozitivní a gramnegativní koky (včetně

Peptococcus

Peptostreptoccus

Veillonella

species);

Grampozitivní bacily (včetně rodů

Clostridium, Eubacterium

Lactobacillus species

Gramnegativní bacily (včetně

Fusobacterium species

, mnoho kmenů

Bacteroides fragilis

a jiné

kmeny rodu

Bacteroides

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorázovém podání cefoperazon dosahuje vysokých koncentrací v séru, žluči i moči. Tabulka 1

ukazuje hodnoty sérových koncentrací cefoperazonu u zdravých dobrovolníků po patnáctiminutové

jednorázové intravenózní infuzi 1 g, 2 g, 3 g a 4 g léku a po jednorázovém intramuskulárním podání 1

g a 2 g. Probenecid nemá vliv na hodnoty sérových koncentrací cefoperazonu.

Tabulka 1

Sérové koncentrace cefoperazonu

Střední sérové koncentrace (

g/ml)

Dávka/způsob

podání

0,5 h

12 h

1 g i.v.

2 g i.v.

3 g i.v.

4 g i.v.

1 g i.m.

32**

2 g i.m.

40**

* Hodiny po podání, jako čas 0 je počítán okamžik ukončení infuze.

** Hodnoty zjištěné 15 min. po injekční aplikaci.

Střední plazmatický poločas cefoperazonu je přibližně 2 hodiny, bez závislosti na způsobu podání.

Cefoperazon dosáhl terapeutických hladin ve všech testovaných tělesných tekutinách a tkáních.

Hladiny byly testovány v následujících tekutinách a tkáních: ascites, mozkomíšní mok (u pacientů se

zánětem mozkových blan), moč, žluč a stěna žlučníku, sputum a plicní tkáň, tonzily, sliznice nosních

dutin, srdeční síně, ledviny, močovod, prostata, varlata, děloha, vejcovod, kost, amniální tekutina a

pupečníková krev.

Cefoperazon je vylučován jak žlučí, tak močí. Maximální koncentrace ve žluči je dosaženo mezi

jednou až třemi hodinami po podání léku. Koncentrace ve žluči přesahují až stonásobně hladiny v

plazmě. Udávané koncentrace cefoperazonu ve žluči u pacientů bez biliární obstrukce se pohybují od

g/ml za 30 minut do 6 000

g/ml za 3 hodiny po jednorázové intravenózní dávce 2 g.

Po různých dávkách a způsobech podání se množství cefoperazonu vyloučeného močí u jedinců s

normálními renálními funkcemi během dvanáctihodinového intervalu pohybuje průměrně mezi 20-

30 % podané dávky. Po patnáctiminutové infuzi 2 gramů byly zjištěny koncentrace v moči nad

2 200

g/ml.

intramuskulárním

podání

2 gramů

byly

zjištěny

koncentrace

v moči

přibližně

1 000

g/ml.

Po opakovaném podávání cefoperazonu nedochází u zdravých jedinců ke kumulaci léku.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater je plazmatický poločas prodloužený a vylučování ledvinami je

zvýšeno. U pacientů s kombinovanou poruchou funkce jater a ledvin se může cefoperazon hromadit

v séru.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvinMaximální sérové koncentrace, AUC a plazmatický

poločas jsou podobné u normálních jedinců a u pacientů s poruchou renálních funkcí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cefoperazon měl nežádoucí účinky na varlata prepubertálních potkanů ve všech testovaných dávkách.

Podkožní podávání dávky 1000 mg/kg/den (přibližně šestnáctinásobek průměrné dávky pro člověka)

mělo za následek snížení hmotnosti varlat, přerušení spermatogeneze, snížení počtu germinálních

buněk a vakuolizaci cytoplazmy Sertoliho buněk. Závažnost těchto účinků byla závislá na dávce v

rozmezí od 100 do 1 000 mg/kg/den. Nízké dávky způsobily mírné snížení spermatocytů. Tento

účinek nebyl pozorován u dospělých potkanů. Histologicky byly zjištěné změny reverzibilní u všech

dávek, s výjimkou nejvyšších. Tyto studie nehodnotí následný vývoj reprodukčních funkcí u potkanů.

Význam těchto nálezů pro člověka není jasný.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2

Inkompatibility

Aminoglykosidy

Nelze přímo míchat roztoky cefoperazonu a aminoglykosidových antibiotik, neboť mezi nimi existuje

fyzikální inkompatibilita. Pokud je nutná kombinovaná terapie cefoperazonem a aminoglykosidy (viz

bod 4.1 Terapeutické indikace), lze ji zajistit další intravenózní infuzí za předpokladu užití druhé

intravenózní kanylace a adekvátního proplachování intravenózní kanyly v době mezi podáváním

jednotlivých dávek. Doporučuje se rovněž aplikovat nejdříve dávky cefoperazonu před podáním

aminoglykosidů.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Chemická a fyzikální stabilita roztoků cefoperazonu připravených v následujících rozpouštědlech pro

parenterální použití byla prokázána při dodržení přibližných koncentrací a následujících podmínek. Po

uplynutí časového limitu mají být nepoužité roztoky zlikvidovány.

Uchovávání při pokojové teplotě (15

C – 25

C) 24 hodin

Rozpouštědlo

Přibližné koncentrace cefoperazonu

Bakteriostatická voda na injekci

300 mg/ml

5% glukóza pro inj.

2-50 mg/ml

5% glukóza v roztoku Ringer-laktát

2-50 mg/ml

5% glukóza v 0,9% roztoku NaCl na inj.

2-50 mg/ml

5% glukóza v 0,2% roztoku NaCl na inj.

2-50 mg/ml

10% glukóza pro inj.

2-50 mg/ml

roztok Ringer-laktát pro inj.

2 mg/ml

0,5% roztok Lidocaini hydrochloridum

300 mg/ml

0,9% roztok NaCl

2-300 mg/ml

Normosol M v 5% glukóze na inj.

2-50 mg/ml

Normosol R

2-50 mg/ml

Voda na injekci

300 mg/ml

Naředěný roztok cefoperazonu má být uchováván v plastových nebo skleněných stříkačkách či v

plastových nebo skleněných lahvích pro parenterální roztoky.

Uchovávání v chladničce ( 2

C 8

C) 5 dnů

Rozpouštědlo

Přibližné koncentrace cefoperazonu

Bakteriostatická voda na injekci

300 mg/ml

5% glukóza pro inj.

2-50 mg/ml

5% glukóza v 0,9% roztoku NaCl na inj.

2-50 mg/ml

5% glukóza v 0,2% roztoku NaCl na inj.

2-50 mg/ml

Ringer-laktátový roztok na inj.

2 mg/ml

0,5% roztok Lidocaini hydrochloridum

300 mg/ml

0,9% roztok NaCl

2-300 mg/ml

Normosol M v 5% glukóze na inj.

2-50 mg/ml

Normosol R

2-50 mg/ml

Voda na injekci

300 mg/ml

Naředěný roztok cefoperazonu má být uchováván v plastových nebo skleněných stříkačkách či v

plastových nebo skleněných lahvích pro parenterální roztoky.

Uchovávání v mrazicím boxu (-20

C až –10

C) 3 týdny

Rozpouštědlo

Přibližné koncentrace cefoperazonu

5% roztok glukózy

50 mg/ml

5% roztok glukózy v 0,9% roztoku NaCl

2 mg/ml

5% roztok glukózy v 0,2 roztoku NaCl

2 mg/ml

Uchovávání v mrazicím boxu (-20

C až –10

C) 5 týdnů

Rozpouštědlo

Přibližné koncentrace cefoperazonu

0,9% roztok NaCl

300 mg/ml

Voda na injekci

300 mg/ml

Naředěný roztok cefoperazonu má být uchováván v plastových stříkačkách či v plastových lahvích pro

parenterální roztoky.

Zmrazené vzorky mají být rozmrazeny před použitím při pokojové teplotě. Po rozmrazení má být

nepoužitá část roztoku zlikvidována. Znovu nezmrazujte.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvička z čirého bezbarvého skla třídy III, uzavřená zátkou z chlorbutylové pryže potažené

teflonem nebo ETFE, hliníkové odtrhovací víčko, krabička.Velikost balení: 1x1 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Intravenózní podání

Sterilní prášek cefoperazonu v lahvičce může být rozpuštěn pomocí minimálně 2,8 ml jakéhokoli

kompatibilního ředicího roztoku uvedeného níže v tabulce 1 na 1 g cefoperazonu. Pro jednodušší

přípravu je doporučeno použít 5 ml kompatibilního ředidla na 1 g cefoperazonu.

Roztoky pro počáteční ředění

5% roztok glukózy na inj.

5% glukóza v 0,9% roztoku chloridu sodného na inj.

5% glukóza v 0,2% roztoku chloridu sodného na inj.

10% roztok glukózy na inj.

0,9% roztok chloridu sodného na inj.

Normosol M v 5% roztoku glukózy na inj.

Normosol R

Voda na injekci

Celkové

množství

výsledného

roztoku

být

následně

před

podáním

ředěno

jakýmkoli

následujících roztoků pro intravenózní infuze:

Roztoky pro intravenózní infuze

5% roztok glukózy na inj.

5% roztok glukózy v roztoku Ringer-laktát

5% glukózy v 0,9% roztoku chloridu sodného

5% roztok glukózy v 0,2% roztoku chloridu sodného

10% roztok glukózy na inj.

roztok Ringer-laktát

0,9% roztok chloridu sodného na inj.

Normosol M v 5% roztoku glukózy na inj.

Normosol R

Intramuskulární podání

Pro přípravu cefoperazonu k intramuskulární aplikaci by měla být použita voda na injekci. V případě,

že podáváme roztok o koncentraci 250 mg/ml nebo vyšší, měl by být použit k ředění roztok lidokainu.

Tento roztok připravíme kombinací vody na injekci a 2% roztoku lidokain-hydrochloridu, aby byla

výsledná koncentrace lidokainu přibližně 0,5%.

Pro přípravu je doporučen následující dvoufázový postup přípravy. V první fázi k prášku cefoperazonu

přidáme doporučené množství vody na injekci a protřepeme, dokud není prášek dokonale rozpuštěn.

druhé

fázi

takto

připravenému

roztoku

přidáme

doporučené

množství

lidokainu

promícháme třepáním.

Výsledná koncentrace

cefoperazonu

Fáze 1

Objem vody na

injekci

Fáze 2

Objem 2 %

lidokainu

Odebratelný

objem*

1,0 g lahvička 250 mg/ml

2,6 ml

0,9 ml

4,0 ml

333 mg/ml

1,8 ml

0,6 ml

3,0 ml

* Jsou uvedeny dostatečné nadbytky umožňující odebrání a podání uvedých množství.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/118/83-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Darum první registrace: 27. 4. 1983

Datum posledního prodloužení registrace: 26.11.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace