Cefaseptin P 75 mg 75 mg Tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Cefalexin
Dostupné s:
Vetoquinol s.r.o. (2)
ATC kód:
QJ01DB
INN (Mezinárodní Name):
Cefalexin (Cefalexinum)
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
První generace cefalosporinů
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905189 - 1 x 10 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/058/16-C
Datum autorizace:
2016-07-27

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Cefaseptin 75 mg tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vétoquinol s.r.o., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vétoquinol, Magny-Vernois, F-70200 Lure, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cefaseptin 75 mg tablety pro psy a kočky

Cefalexinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Cefalexinum (jako cefalexinum monohydricum) ....................................... 75 mg

Béžová podlouhlá tableta.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Kočky:

Léčba kožních a podkožních infekcí (ran a abscesů) vyvolaných Staphylococcus

spp.,

Streptococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., citlivými k cefalexinu.

Psi:

Léčba bakteriálních kožních infekcí (včetně hluboké a povrchové pyodermie) vyvolaných

mikroorganismy, včetně Staphylococcus spp., citlivými k cefalexinu.

Léčba infekcí močových cest (včetně nefritidy a cystitidy), vyvolaných mikroorganismy,

včetně Escherichia coli, citlivými k cefalexinu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případech známé přecitlivělosti na léčivou látku, jiné cefalosporiny, na jiné látky ze

skupiny beta-laktamů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Nepoužívat v případě rezistence na cefalosporiny nebo peniciliny.Nepoužívejte u králíků, morčat,

křečků a pískomilů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly po podání některých psů pozorovány nevolnost, zvracení a / nebo

průjem.

Mírné a přechodné zvracení a / nebo průjem byly pozorovány v klinických studiích u koček. Většina

těchto nežádoucích účinků byla pozorována u jednotlivých případů. Byly reverzibilní bez

symptomatické léčby a bez přerušení léčby cefalexinem.

Ve vzácných případech může dojít k přecitlivělosti.

V případě hypersenzitivních reakcí musí být léčba ukončena.

Frekvence nežádoucích účinků je definována pomocí následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

15 mg cefalexinu na kg živé hmotnosti dvakrát denně (odpovídá 30 mg / kg živé hmotnosti / den)

odpovídající jedné tabletě na 5 kg živé hmotnosti dvakrát denně po dobu:

Psi:

Infekce močových cest: 14 dnů

Povrchové bakteriální infekce kůže: nejméně 15 dnů.

Hluboké bakteriální infekce kůže: nejméně 28 dnů.

Kočky:

Kožní a subkutánní infekce (rány a abscesy): 5 dnů

Přípravek může být v případě potřeby rozdrcen nebo přidán do potravy.

U těžkých či akutních stavů, s výjimkou případů známé renální insuficience (viz bod Zvláštní opatření

pro použití u zvířat), může být dávka zdvojnásobena.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování by měla být určena živá hmotnost co možná nejpřesněji, aby se

předešlo poddávkování.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 16 hodin.

Jakékoliv zbylé části použitých tablet vraťte zpět do otevřeného blistru.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při léčbě povrchových pyodermií je třeba pečlivě zvážit příslušným veterinárním lékařem potřebu

systémového použití antibiotik ve srovnání s jinou alternativou léčby bez použití antibiotik.

Stejně jako u jiných antibiotik, která jsou vylučována převážně ledvinami, může v organismu dojít při

poruše funkce ledvin k systémové akumulaci. V případě známé renální insuficience by měla být dávka

snížena a antimikrobiální látky s nefrotoxickými účinky by neměly být podávány současně.

Tento přípravek by neměl být používán k léčbě štěňat a koťat s hmotností nižší než 1 kg a koťat

mladších deseti týdnů.

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

Není-li to možné, měla by být léčba založena na místní epidemiologické situaci.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v této příbalové informaci může zvýšit prevalenci

bakterií rezistentních na cefalexin a může snížit účinnost léčby jinými cefalosporiny a peniciliny, z

důvodu možné zkřížené rezistence.

V případě použití přípravku by měla být brána v úvahu oficiální, národní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Tablety jsou ochuceny (obsahují prášek z vepřových jater). Aby se zabránilo náhodnému požití,

uchovávejte tablety mimo dosah zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží vyvolat

přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a

naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

1. Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo

doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

2. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte

maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu. Po použití si umyjte ruce.

3. Pokud se objeví příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky

a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u fen a koček během březosti a laktace.

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní účinky u myší (až do 400 mg cefalexinu / kg živé

hmotnosti / den) a potkanů (až do 1200 mg cefalexinu / kg živé hmotnosti / den). U myší byly

zaznamenány účinky na matku a fetotoxicita od nejnižší testované dávky (100 mg cefalexinu / kg živé

hmotnosti / den). U potkanů byla prokázána fetotoxicita při 500 mg cefalexinu / kg živé hmotnosti /

den a účinky na matku při nejnižší testované dávce (300 mg cefalexinu / kg živé hmotnosti / den).

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu / rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

V zájmu zajištění účinnosti by veterinární léčivý přípravek neměl být používán v kombinaci s

bakteriostatickými

antibiotiky

(makrolidy,

sulfonamidy

tetracykliny).

Současné

užívání

cefalosporinů první generace s aminoglykosidovými antibiotiky nebo některými diuretiky, například

furosemidem, mohou zvýšit riziko nefrotoxicity.

Je třeba se vyvarovat současného podávání s těchto léčivých látek.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Testy prováděné na zvířatech s podáním až 5-ti násobné doporučené dávky (15 mg/kg dvakrát denně)

prokázaly, že přípravek byl dobře snášen.

Nežádoucí účinky mohou nastat při doporučeném dávkování (nevolnost, zvracení a / nebo průjem) lze

je předpokládat v případě předávkování. V případě předávkování by měla být léčba symptomatická.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Blistr skládající se z PVC/hliník/OPA-PVC

Papírová krabička s 1 blistrem po 10 tabletách

Papírová krabička s 10 blistry po 10 tabletách

Papírová krabička s 25 blistry po 10 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cefaseptin 75 mg tablety pro psy a kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Cefalexinum (jako cefalexinum monohydricum) 75 mg

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Béžová podlouhlá tableta.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi a kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kočky:

Léčba kožních a podkožních infekcí (ran a abscesů) vyvolaných Staphylococcus spp., Streptococcus

spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., citlivými ik cefalexinu.

Psi:

Léčba bakteriálních kožních infekcí (včetně hluboké a povrchové pyodermie) vyvolaných

mikroorganismy, včetně Staphylococcus spp., citlivými k cefalexinu.

Léčba infekcí močových cest (včetně nefritidy a cystitidy), vyvolaných mikroorganismy, včetně

Escherichia coli, citlivými k cefalexinu.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívejte v případech známé přecitlivělosti na léčivou látku, jiné cefalosporiny, na jiné látky ze

skupiny beta-laktamů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Nepoužívat v případě rezistence na cefalosporiny nebo peniciliny.

Nepoužívejte u králíků, morčat, křečků a pískomilů.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při léčbě povrchových pyodermií je třeba pečlivě zvážit příslušným veterinárním lékařem potřebu

systémového použití antibiotik ve srovnání s jinou alternativou léčby bez použití antibiotik.

Stejně jako u jiných antibiotik, která jsou vylučována převážně ledvinami, může v organismu dojít při

poruše funkce ledvin k systémové akumulaci. V případě známé renální insuficience by měla být dávka

snížena a antimikrobiální látky s nefrotoxickými účinky by neměly být podávány současně.

Tento přípravek by neměl být používán k léčbě štěňat a koťat s hmotností nižší než 1 kg a koťat

mladších deseti týdnů.

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

Není-li to možné, měla by být léčba založena na místní epidemiologické situaci.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních

na cefalexin a může snížit účinnost léčby jinými cefalosporiny a peniciliny, z důvodu možné zkřížené

rezistence.

V případě použití přípravku by měla být brána v úvahu oficiální, národní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Tablety jsou ochuceny (obsahují prášek z vepřových jater). Aby se zabránilo náhodnému požití,

uchovávejte tablety mimo dosah zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží vyvolat

přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a

naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

1. Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s

přípravky tohoto typu nepracovat.

2. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte

maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu. Po použití si umyjte ruce.

3. Pokud se objeví příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto

upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité

lékařské ošetření.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech byly po podání u některých psů pozorovány nevolnost, zvracení a / nebo

průjem.

Mírné a přechodné zvracení a / nebo průjem byly pozorovány v klinických studiích u koček. Většina

těchto nežádoucích účinků byla pozorována u jednotlivých případů. Byly reverzibilní bez

symptomatické léčby a bez přerušení léčby cefalexinem.

Ve vzácných případech může dojít k přecitlivělosti.

V případě hypersenzitivních reakcí musí být léčba ukončena.

Frekvence nežádoucích účinků je definována pomocí následujících pravidel:

- velmi časté (více než 1 z 10 léčených zvířat vykazuje nežádoucí účinky)

- časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 léčených zvířat)

- méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 léčených zvířat)

- vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000 léčených zvířat)

- velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10 000 léčených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u fen a koček během březosti a laktace.

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní účinky u myší (až do 400 mg cefalexinu / kg živživé

hmotnosti / den) a potkanů (až do 1200 mg cefalexinu / kg živživé hmotnosti / den). U myší byly

zaznamenány účinky na matku a fetotoxicita od nejnižší testované dávky (100 mg cefalexinu / kg živé

hmotnosti / den). U potkanů byla prokázána fetotoxicita při 500 mg cefalexinu / kg živé hmotnosti /

den a účinky na matku při nejnižší testované dávce (300 mg cefalexinu / kg živé hmotnosti / den).

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu / rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V zájmu zajištění účinnosti by veterinární léčivý přípravek neměl být používán v kombinaci s

bakteriostatickými

antibiotiky

(makrolidy,

sulfonamidy

tetracykliny).

Současné

užívání

cefalosporinů první generace s aminoglykosidovými antibiotiky nebo některými diuretiky, například

furosemidem, mohou zvýšit riziko nefrotoxicity.

Je třeba se vyvarovat současného podávání s těchto léčivých látek.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

15 mg cefalexinu na kg živé hmotnosti dvakrát denně (odpovídá 30 mg / kg živé hmotnosti / den)

odpovídající jedné tabletě na 5 kg živé hmotnosti dvakrát denně po dobu:

Psi:

Infekce močových cest: 14 dnů

Povrchové bakteriální infekce kůže: nejméně 15 dnů

Hluboké bakteriální infekce kůže: nejméně 28 dnů

Kočky:

Kožní a subkutánní infekce (rány a abscesy): 5 dnů

K zajištění správného dávkování by měla být určena živá hmotnost co možná nejpřesněji, aby se

předešlo poddávkování.

Přípravek může být v případě potřeby rozdrcen nebo přidán do potravy.

U těžkých či akutních stavů, s výjimkou případů známé renální insuficience (viz bod 4.5), může být

dávka zdvojnásobena.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Testy prováděné na zvířatech s podáním až 5-ti násobné doporučené dávky (15 mg cefalexinu/kg

dvakrát denně) prokázaly, že přípravek byl dobře snášen.

Nežádoucí účinky mohou nastat při doporučeném dávkování (nevolnost, zvracení a / nebo průjem) a

lze je předpokládat v případě předávkování. V případě předávkování by měla být léčba

symptomatická.

4.11 Ochranné lhůty (y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, cefalosporiny I.

generace.

ATCvet kód: QJ01DB01.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Cefalexin je časově závislé baktericidní antibiotikum, které působí inhibici syntézy nukleopeptidů

bakteriální buněčné stěny. Cefalosporiny interferují s enzymy transpeptidace, takže nemůže dojít k

zesíťování peptidoglykanů, které je nezbytné pro vytvoření buněčné stěny. Inhibice této biosyntézy

způsobuje oslabení buněčné stěny a díky osmotickému tlaku k její prasknutí. Kombinovaná reakce

vede k lýze buňky a tvorbě filament.

Cefalexin je účinný proti širokému spektru grampozitivních (například Staphylococcus

spp.) a

gramnegativních (např. Escherichia coli) aerobních bakterií.

CLSI jsou doporučeny následující hraniční hodnoty u psů pro E. coli

a Staphylococcus

spp.

izolovaných:

MIC (ug / ml)

Interpretace

≤ 2

Citlivé

Intermediární

≥ 8

Rezistentní

Druh bakterií

Rozmezí MIC

(mg/l)

MIC

50

(mg/l)

MIC

90

(mg/l)

ECOFFs #

(mg/l)

Staphylococcus

spp.*

0.25-512

0.993

12.435

≤ 8

Staphylococcus

aureus**

1-512

2.160

153.987

≤ 8

Koaguláza

negativní

staphylococcus

$

0.25-64

0.989

14.123

≤ 2

Staphylococcus

pseudintermedius**

0.5-512

0.768

5.959

≤ 2

Streptococcus spp.

0.06-0.5

0.155

0.234

≤ 0.5

Streptococcus

canis

0.06-0.5

0.146

0.226

≤ 0.5

Streptococcus

dysgalactiae

0.25-0.5

0.185

0.354

≤ 0.5

Escherichia coli**

4-512

5.481

11.314

≤ 16

Pasteurella

multocida**

0.12-4

1.373

1.877

≤ 4

* období 2011-2017; ** období 2011-2015;

období 2016-2017;

období 2012-2015.

# epidemiologické hraniční hodnoty

Mezi antibiotiky beta-laktamové skupiny existuje v důsledku jejich strukturální podobnosti zkřížená

rezistence (zahrnující výše uvedené mechanizmy rezistence). Objevuje se v případě tvorby beta-

laktamáz, strukturálních změn porinů nebo změn v efluxních pumpách. Ko-rezistence (kdy se

současně vyskytují různé mechanizmy rezistence) byla popsána u E.coli v důsledku kódování různých

genů rezistence na plazmidech.

Pseudomonas aeruginosa je známá svou rezistencí k cefalexinu.

5.2

Farmakokinetické údaje

Biologická dostupnost léčivé látky byla vyšší než 90 %. Cefalexin byl detekován do 24 hodin po

podání. První vzorky moči byly odebírány během 2 až 12-ti hodin po podání a maximální koncentrace

cefalexinu během dvanácti hodin odpovídaly rozmezí 430 až 2758 g/ml.

Po opakovaném perorálním podání stejné dávky dvakrát denně po dobu 7 dnů bylo maximální

plazmatické koncentrace 20 g/ml dosaženo o dvě hodiny později. V průběhu léčebného období se

koncentrace pohybovaly nad 1 g/ml. Průměrný poločas eliminace je 2 hodiny. Dvě hodiny po podání

byly detekovány hladiny v kůži mezi 5,8 až 6,6 g/g.

U koček vedlo jednorázové perorální podání doporučené dávky 15 mg cefalexinu na kg živé hmotnosti

k průměrným maximálním plazmatickým koncentracím 19,7 až 23,0 μg / ml přibližně 1,3 až 1,6

hodiny po podání. Absolutní perorální biologická dostupnost byla přibližně 52 %.

Průměrný distribuční objem odpovídal 0,33 l / kg a průměrná celková clearance odpovídala 0,14 l /

h.kg.

Střední harmonický terminální poločas se pohyboval mezi 2,0 a 5,4 hodinami. Průměrné AUClast byla

pozorována mezi 92,4 až 128,9 μg.h /ml.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Povidon K30

Sodná sůl kroskarmelosy

Mikrokrystalická celulosa

Prášek z prasečích jater

Kvasnice

Krospovidon

Natrium-stearyl-fumarát

6.2 Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 16 hodin.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu.

Jakékoliv zbylé části použitých tablet vraťte zpět do otevřeného blistru.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Blistr skládající se z PVC/hliník/OPA-PVC

Papírová krabička s 1 blistrem po 10 tabletách

Papírová krabička s 10 blistry po 10 tabletách

Papírová krabička s 25 blistry po 10 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vétoquinol s.r.o., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

96/058/16/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27. 7. 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace