CAZITEL Plus

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CAZITEL Plus Tableta
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CAZITEL Plus Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939090 - 1 x 2 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/020/10-C
 • Datum autorizace:
 • 29-04-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cazitel Plus tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cazitel Plus tablety pro psy

Praziquantelum, Febantelum, Pyrantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 50 mg Praziquantelum, 50 mg Pyrantelum (odpovídá 144 mg Pyranteli

embonas) a 150 mg Febantelum.

Cazitel Plus tablety jsou světle žluté tablety s dělící rýhou ve tvaru kříže na jedné straně. Tablety lze

rozdělit na stejné poloviny nebo čtvrtiny.

4. INDIKACE

U psů: Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů

Hlístice:

Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti)

Měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)

Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci)

Tasemnice:

Tasemnice: Echinococcus spp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp.,

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (dospělci a vývojové formy)

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte zároveň se sloučeninami piperazinu,

protože anthelmintický účinek pyrantelu a

piperazinu

může být antagonizován.

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na účinné látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly pozorovány gastrointestinální poruchy (průjem, zvracení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna dávka: Perorální podání.

Doporučené dávkování: 15 mg/kg ž.hm. febantelu, 5 mg/kg pyrantelu (ekvivalentní 14,4 mg/kg

pyrantel-embonátu) a 5 mg/kg praziquantelu

1 tableta přípravku Cazitel Plus na 10 kg ž.hm. Tablety lze podat přímo nebo zamíchané do

jídla. Hladovka není před léčbou ani po ní nutna.

Tablety lze rozdělit na poloviny nebo čtvrtiny.

Dávkování:

živá hmotnost (kg)

Tablety

½–2,5

2,6-5,0

5,1-10,0

10,1-15,0

15,1-20,0

20,1-25,0

25,1-30,0

30,1-35,0

35,1-40,0

> 40,1

1 tableta na 10 kg

Obraťte se na veterinárního lékaře ohledně potřeby a frekvence opakovaného podání přípravku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby bylo zaručeno podání správné dávky, určete co nejpřesněji živou hmotnost.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Všechny nespotřebované poloviny nebo čtvrtiny tablet ihned zlikvidujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu,

protože anthelmintický účinek pyrantelu a

piperazinu

může být antagonistický.

Souběžné použití s dalšími cholinergickými sloučeninami (např. foxim) může být toxické.

Pokud si nejste jisti, a váš pes používá jiný veterinární léčivý přípravek, poraďte se s veterinárním

lékařem nebo lékárníkem.

Blechy jsou mezihostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic – Dipylidium caninum.

Opětovné zamoření tasemnicemi je zaručené, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou

blechy, myši atd.

Zamoření tasemnicemi je nepravděpodobné u štěňat mladších 6 týdnů.

U ovcí a potkanů byl prokázán teratogenní účinek přisuzovaný vysokým dávkám febantelu. U fen

v rané fázi březosti nebyly provedeny žádné studie. Použití tohoto přípravku během březosti by mělo

následovat až po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Použití tohoto

přípravku není doporučeno u fen během prvních 4 týdnů březosti. Nepřekračujte stanovenou dávku při

léčbě březích fen.

Po častém a opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence parazitů

na danou skupinu anthelmintik.

Zvláštní opatření pro uživatele:

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

praktickému lékaři. V zájmu dobré hygieny by si měly osoby podávající tablety přímo psům nebo

přidávající je do krmiva pro psy po podání umýt ruce.

Pouze pro zvířata

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným

hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), je třeba získat od kompetentního orgánu

specifické pokyny týkající se léčby a následného ošetření, a na ochranu a bezpečnost osob.

Předávkování:

Kombinace praziquantelu, pyrantel-embonátu a febantelu je u psů velmi dobře snášena. Ve studiích

bezpečnosti bylo prokázáno příležitostné zvracení po jednorázovém podání dávky přesahující 5

násobně nebo více doporučené dávkování.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98,

100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 a 1000 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com