CASTOREX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CASTOREX Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CASTOREX Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • králíci
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936890 - 1 x 10 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/030/00-C
 • Datum autorizace:
 • 07-04-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CASTOREX

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

:

Pharmagal Bio, spol. s r. o.

Murgašova 5

949 01 Nitra

Slovenská republika

Výrobce pro uvolnění šarže:

Pharmagal Bio, spol. s r. o.

Murgašova 5

949 01 Nitra

Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CASTOREX

Injekční suspenze pro králíky

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka vakcíny 0,5 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků kmen RHDV PHB 98

min. 1 PD

Adjuvans:

Gel hydroxidu hlinitého

1,3 mg

Pomocné látky:

Formaldehyd

0,55 mg

Thiomersal

0,05 mg

*ochranná dávka pro minimálně 90% vakcinovaných králíků

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace proti hemoragickému onemocnění králíků.

K aktivní imunizaci králíků za účelem prevence mortality způsobené virem RHD.

Nástup imunity: 7 dnů

Délka trvání imunity: 1 rok na základě terénních dat bez kontrolované čelenže.

5.

KONTRAINDIKACE

Žádné

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Žádné.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH

Králík

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcinační dávka pro všechny věkové kategorie je 0,5 ml.

1 dávka 0,5 ml na králíka se aplikuje subkutánně, přičemž se doporučuje lokalizovat místo vpichu na

laterální stranu hrudníku.

Primovakcinace: 1 injekce králíkům od věku 10 týdnů

Revakcinace: 1 injekce každých 12 měsíců.

Pokud to epizootologická situace vyžaduje, je možné vakcinovat králíky mladší než 10 týdnů (ne však

dříve než v šesti týdnech) s následnou revakcinací za 4 týdny po první vakcinaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dobře protřepat před a v průběhu používání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce ( 2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.

Po otevření skladujte při teplotě nižší než 25°C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh: Není dostupná žádná informace o použití této vakcíny u

séropozitivních zvířat včetně zvířat s mateřskými protilátkami; proto v situacích, kdy se očekávají

vysoké titry protilátek, je potřebné podle toho navrhnout vakcinační schéma.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Nevakcinovat nemocná zvířata.

S cílem vyhnout se stresu a manipulaci s gravidními ramlicemi se vakcinace v pozdních stadiích

gravidity nedoporučuje.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: V případě

náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití během březosti , laktace nebo snášky: Vakcína může být používána během gravidity a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o

bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním

léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota): V laboratorních studiích při podání dvojnásobku

vakcinační dávky byl u zakrslých králíků pozorován malý otok o průměru přibližně 5 mm, který

spontánně vymizel v průběhu 3 dnů.

Účinky podání dvojnásobné dávky na gravidní ramlice nebyly sledovány.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Inkompatibility: Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2015

15.

Další informace

Velikost balení

Papírová krabička obsahující lékovku s obsahem 10 dávek (5 ml), 20 dávek (10 ml), 40 dávek (20 ml),

10 x 1 dávka ( 10x 0,5 ml)

Uchovávejte v původním obalu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.