CASPOFUNGIN OLIKLA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KASPOFUNGIN-DIACETÁT (CASPOFUNGINI DIACETAS)
Dostupné s:
CZ Pharma s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy
ATC kód:
J02AX04
INN (Mezinárodní Name):
CASPOFUNGIN-DIACETATE (CASPOFUNGINI DIACETAS)
Dávkování:
50MG
Léková forma:
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KASPOFUNGIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 301/17-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls172895/2017 a sukls172899/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Caspofungin Olikla 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Caspofungin Olikla 7

0 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

caspofunginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude

tento přípravek podáván,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Caspofungin Olikla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Caspofungin Olikla podáván

Jak se přípravek Caspofungin Olikla podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Caspofungin Olikla uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Caspofungin Olikla

a k čemu se používá

Přípravek Caspofungin Olikla obsahuje obsahuje kaspofungin, který patří do skupiny léků nazývaných

antimykotika (léčiva k léčbě plísňových onemocnění).

K

čemu se přípravek Caspofungin Olikla používá

Přípravek Caspofungin Olikla se používá k léčbě následujících infekcí u dětí, dospívajících a dospělých:

Závažné plísňové infekce (nazývané invazivní kandidóza) postihující tkáně nebo orgány. Tuto

infekci způsobují houbové (kvasinkové) buňky nazývané Candida.

Tento typ infekce může

postihnout osoby, které právě podstoupily operaci, nebo osoby s oslabeným imunitním systémem.

Nejčastějšími projevy tohoto typu infekce jsou horečka a zimnice, které nereagují na antibiotika.

Plísňové infekce v nose, nosních dutinách nebo plicích (nazývané ‘invazivní aspergilóza’), pokud

jiné antimykotické léčby nefungovaly nebo měly nežádoucí účinky. Tuto infekci způsobuje plíseň

nazývaná Aspergillus. Tento typ infekce může postihnout osoby podstupující chemoterapii, osoby

s transplantovaným orgánem a osoby s oslabenou imunitou.

Při podezření na plísňové infekce, pokud máte horečku a nízké počty bílých krvinek, a nedošlo ke

zlepšení po léčbě antibiotikem. Plísňovou infekcí jsou ohroženy osoby, které právě podstoupily

operaci, nebo osoby s oslabenou imunitou.

Jak

přípravek

Caspofungin Olikla funguje

Přípravek Caspofungin Olikla oslabuje buňky hub a zastavuje správný růst houby. To brání rozšiřování

infekce a dává příležitost přirozené obranyschopnosti těla zcela se infekce zbavit.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude

přípravek

Caspofungin Olikla

podán

Nepo

užívejte přípravek

Caspofungin Olikla:

jestliže jste alergický(á) na kaspofungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem,

zdravotní sestrou nebo s lékárníkem.

Upozorn

ění a opatření

Předtím než Vám bude přípravek Caspofungin Olikla podán, se poraďte se svým lékařem, zdravotní

sestrou nebo s lékárníkem, jestliže:

jste alergický(á) na jakékoli jiné léky;

jste kdykoli v minulosti měl(a) problémy s játry – můžete potřebovat jinou dávku tohoto léku;

již užíváte cyklosporin (používá se k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo k

utlumení imunitního systému) – protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další

vyšetření krve;

jste kdykoli v minulosti měl(a) jakýkoli jiný zdravotní problém.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si tím nejste jistý(á), poraďte se předtím, než Vám

bude přípravek Caspofungin Olikla podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo s lékárníkem.

Kaspofungin může také způsobit závažné kožní nežádoucí účinky, jako jsou Stevens-Johnsonův

syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN).

Další léčivé přípravky a přípravek Caspofungin

Olikla

Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. To platí i pro léky, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu, včetně rostlinných přípravků. To proto, že přípravek Caspofungin Olikla může mít

vliv na to, jak fungují některé jiné léky. Stejně tak jiné léky mohou mít vliv na účinek kaspofunginu.

Svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

cyklosporin nebo takrolimus (používají se k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo k

potlačení imunity), protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další vyšetření krve;

některé léky proti HIV, jako je efavirenz nebo nevirapin;

fenytoin nebo karbamazepin (používají se k léčbě záchvatů křečí);

dexamethason (kortikosteroid);

rifampicin (antibiotikum).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si tím nejste jistý(á), poraďte se předtím, než Vám

bude přípravek Caspofungin Olikla podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo s lékárníkem.

T

ěhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kaspofungin nebyl u těhotných žen studován. Během těhotenství se nemá používat, pokud

případný léčebný zisk nepřevýší možné riziko pro nenarozené dítě.

Ženy, jimž se podává kaspofungin, nemají kojit.

Řízení dopravních prostř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Nejsou k dispozici žádné informace, které by naznačovaly, že přípravek Caspofungin Olikla ovlivňuje

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se

přípravek

Caspofungin Olikla

užívá

Přípravek Caspofungin Olikla bude vždy připravovat a Vám podávat zdravotnický pracovník.

Přípravek Caspofungin Olikla bude podáván:

jednou denně

pomalou injekcí do žíly (nitrožilní infuzí);

po dobu přibližně jedné hodiny.

Váš lékař rozhodne o délce léčby i o tom, jaká dávka kaspofunginu Vám bude denně podávána. Váš

lékař bude sledovat, jak na Vás lék působí. Pokud vážíte více než 80 kg, může vzniknout potřeba podat

jinou dávku.

D

ěti a dospívající

Dávka u dětí a dospívajících se může od dávky používané u dospělých pacientů lišit.

Jestliže Vám byla podána větší dávka přípravku Caspofungin Olikla, než mě

la

Váš lékař každý den rozhodne, kolik přípravku Caspofungin Olikla potřebujete a jak dlouho Vám bude

podáván. Pokud se však obáváte, že Vám možná byla podána větší dávka přípravku Caspofungin Olikla,

okamžitě to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní

sestry nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Svého lékaře nebo zdravotní sestru ihned informujte, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících

nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, pocit tepla, otok obličeje, rtů nebo hrdla nebo potíže s dýcháním – může jít o

histaminovou reakci na lék;

dýchací potíže se sípáním nebo vyrážka, která se zhoršuje – může jít o alergickou reakci na lék;

kašel, závažné dýchací potíže – pokud jste dospělý(á) a máte invazivní aspergilózu, může jít o

závažný dýchací problém, který by mohl vést k selhání dechových funkcí;

vyrážka, olupování kůže, slizniční vředy, kopřivka, olupování velké plochy pokožky.

Jako u všech léků na předpis, mohou být některé nežádoucí účinky závažné. O více informací požádejte

svého lékaře.

Další nežádoucí účinky u dospělých zahrnují:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

pokles hladiny hemoglobinu (snížení obsahu látky přenášející kyslík v krvi), snížení počtu bílých

krvinek

pokles hladiny krevního albuminu (typ bílkoviny) v krvi, pokles hladiny draslíku nebo nízké

hladiny draslíku v krvi

bolest hlavy

zánět žil

dušnost

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny hodnot některých laboratorních krevních testů (včetně zvýšení hodnot některých jaterních

testů)

svědění, vyrážka, zarudnutí kůže nebo silnější pocení, než je obvyklé

bolest kloubů

zimnice, horečka

svědění v místě injekce

Méně

časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

změny hodnot některých laboratorních krevních testů (včetně narušení srážení krve, poklesu počtu

krevních

destiček, červených krvinek a bílých krvinek)

ztráta chuti k jídlu, zvýšení množství tělesných tekutin, nerovnováha soli v těle, vysoké hladiny

cukru v krvi, nízké hladiny vápníku v krvi, nízké hladiny hořčíku v krvi, zvýšené hladiny kyselin

v krvi, zvýšené hladiny vápníku v krvi

dezorientace, pocit nervozity, nespavost

pocit závrati, snížená citlivost (zejména v kůži), třes, ospalost, změna vnímání chutí, mravenčení

nebo necitlivost

rozmazané vidění, zvýšené slzení, otok víček, zežloutnutí očního bělma

bušení

srdce

nebo

pocit

nepravidelného

srdečního

tepu,

zrychlený

tep,

nepravidelný

tep,

abnormální tep, srdeční selhání

zarudnutí, návaly horka, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, zarudnutí podél žíly, která je velmi

citlivá na dotek

křeč svalstva průdušek vedoucí k sípání nebo kašli, zrychlený dech, dušnost, která Vás budí ze

spánku, nedostatek kyslíku v krvi, abnormální zvuky při dýchání, praskavé zvuky v plicích, sípání,

ucpaný nos, kašel, bolest v hrdle

bolest břicha, bolest v horní části břicha, nadýmání, zácpa, potíže s polykáním, sucho v ústech,

poruchy

trávení,

plynatost,

nepříjemné

pocity

břiše,

zvětšení

objemu

břicha

důsledku

hromadění tekutin v oblasti břicha

snížený odtok žluči, zvětšení jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí, poškození jater způsobené

léčivem nebo chemikálií, porucha funkce jater

abnormální kožní tkáň, svědění celého těla, kopřivka, vyrážka proměnlivého vzhledu, abnormální

kůže, červené, často svědivé skvrny na pažích a nohou a někdy v obličeji a na zbytku těla

bolest zad, bolest paží nebo nohou, bolest kostí, bolest svalů, svalová slabost

ztráta funkce ledvin, náhlá ztráta funkce ledvin

bolest v místě katétru, potíže v místě injekce (zarudnutí, tvrdé zduření, bolest, otok, podráždění,

vyrážka, kopřivka, únik tekutiny z katétru do tkáně), zánět žíly v místě injekce

zvýšený krevní tlak a změny hodnot některých laboratorních krevních testů (včetně testů ledvin,

elektrolytů a testů srážlivosti krve), zvýšené hladiny léčiv, která užíváte a která oslabují imunitní

systém

nepříjemný pocit na hrudi, bolest na hrudi, pocit změny tělesné teploty, celkový pocit nepohody,

celková bolest, otok obličeje, otok kotníků, rukou nebo nohou, otok, citlivost, pocit únavy

Nežádoucí úč

inky u d

ětí a dospívajících

Velmi

časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

horečka

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

bolest hlavy

zrychlený tep

zarudnutí, nízký krevní tlak

změny hodnot některých laboratorních krevních testů (zvýšené hodnoty některých jaterních testů)

svědění, vyrážka

bolest v místě katétru

zimnice

Hlášení nežádoucích úč

ink

ů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Caspofungin Olikla

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce za

{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Jakmile je přípravek Caspofungin Olikla připraven, má být okamžitě použit. Je to proto, že neobsahuje

žádné látky, které by bránily růstu bakterií. Tento přípravek

smí připravovat pouze vyškolený

zdravotnický personál, který si přečetl veškeré pokyny (viz níže Pokyny k rekonstituci a zředění

přípravku Caspofungin Olikla).

Rekonstituovaný koncentrát: je nutno jej použít okamžitě. Údaje o stabilitě ukazují, že koncentrát pro

přípravu infuzního roztoku lze uchovávat po dobu maximálně 24 hodin, pokud se injekční lahvička

uchovává při teplotě do 25 °C a rekonstituuje se vodou pro injekci.

Naředěný infuzní roztok pro pacienta: je nutno jej použít okamžitě. Údaje o stabilitě ukazují, že

přípravek lze použít během 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C, nebo během 48 hodin,

pokud se i.v. infuzní vak (lahev) uchovává v chladničce (2 °C - 8 °C) a obsah se rozpouští v roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) nebo 2,25 mg/ml (0,225 %) pro infuzi nebo

Ringerově laktátovém roztoku.

Přípravek Caspofungin Olikla neobsahuje žádné konzervační látky. Z mikrobiologického hlediska má

být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po

otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin

při 2 °C - 8 °C, pokud rekonstituce a naředění neproběhly za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

Nepoužívejte roztok, pokud zjistíte jakékoli známky změny barvy nebo suspendovaných částic.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Caspofungin Olikla obsahuje

Léčivou látkou je caspofunginum.

Caspofungin Olikla 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna

injekční

lahvička

přípravku

Caspofungin

Olikla

obsahuje

caspofunginum

(jako

caspofungini diacetas).

Caspofungin Olikla 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna

injekční

lahvička

přípravku

Caspofungin

Olikla

obsahuje

caspofunginum

(jako

caspofungini diacetas).

Pomocnými látkami jsou sacharóza, mannitol, koncentrovaná kyselina chlorovodíková (pro úpravu

pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH), oxid uhličitý (pro úpravu pH).

Jak přípravek

Caspofungin Olikla

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Caspofungin Olikla je bílý až téměř bílý kompaktní prášek. Rekonstituovaný roztok je čirý.

Přípravek Caspofungin Olikla je dostupný v 10ml skleněných injekčních lahvičkách s brombutylovou

zátkou a hliníkovým uzávěrem s červeným (50 mg) a oranžovým (70 mg) plastovým odtrhovacím

víčkem.

Každé balení obsahuje jednu injekční lahvičku s práškem.

Držitel rozhodnutí o registraci

CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare, Ltd., Paola KW20A, PLA 3000 Malta

SAG Manufacturing S.L.U, Crta. N-I, Km 36 San Augustin de Guadalix, 28750 Madrid, Španělsko

Galenicum Health S.L, Avda. Cornellá 144, 08950 Barcelona, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11. 6. 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny k rekonstituci a ředění přípravku Caspofungin Olikla:

Rekonstituce p

řípravku Caspofungin Olikla

NEPOUŽÍVEJTE

ŽÁDNÁ

ROZPOUŠTĚDLA

OBSAHUJÍCÍ

GLUKÓZU,

protože

přípravek

Caspofungin Olikla není v rozpouštědlech obsahujících glukózu stabilní. Přípravek Caspofungin Olikla

NESMÍCHÁVEJTE ANI

NEPODÁVEJTE V INFUZI SOUČASNĚ

S JINÝMI

LÉKY, protože

nejsou

k dispozici žádné údaje o kompatibilitě přípravku Caspofungin Olikla s jinými intravenózními

látkami, aditivy nebo léčivými přípravky. Infuzní roztok zkontrolujte zrakem, zda neobsahuje částice

nebo zda nedošlo ke změně jeho zbarvení.

Caspofungin Olikla 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

NÁVOD K POUŽITÍ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

(50 mg injekční lahvička)

Krok 1 Rekonstituce

klasických injekčních lahviček

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku nechat ohřát na teplotu místnosti a za aseptických

podmínek přidat vodu pro injekci v objemu 10,5 ml. Koncentrace rekonstituovaného obsahu injekční

lahvičky bude 5,2 mg/ml.

Bílý až téměř bílý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí. Opatrně míchejte, dokud nezískáte

čirý roztok. Rekonstituované roztoky je nutno vizuálně zkontrolovat na případnou přítomnost částic

nebo na změnu zabarvení. Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až 24 hodin při teplotě

do 25 °C.

Krok 2 P

řidání rekonstituovaného přípravku Caspofungin

Olikla

k infuznímu roztoku pac

ienta

Rozpouštědly pro konečný infuzní roztok jsou: roztok chloridu sodného pro injekci (koncentrace 0,9%,

0,45% a 0,225%) nebo Ringerův laktátový roztok. Infuzní roztok se připravuje přidáním odpovídajícího

množství rekonstituovaného koncentrátu (jak ukazuje tabulka níže) do 250ml infuzního vaku nebo lahve

za aseptických podmínek. Je-li to z lékařského hlediska nutné, lze použít zmenšené infuzní objemy ve

100 ml pro denní dávky 50 mg nebo 35 mg. Roztok nepoužívejte, je-li zakalený nebo pokud se vysrážel.

50 mg INJEKČNÍ LAHVIČKA:

P

ŘÍPRAVA INFUZNÍHO ROZTOKU PRO DOSPĚLÉ

DÁVKA*

Objem

rekonstituovaného

p

řípravku

Caspofungin Olikla

k přenesení do vaku

nebo lahve pro

intravenózní infuzi

Standardní příprava

konečná koncentrace

rekonstituovaného

přípravku

Caspofungin Olikla

přidaného do 250 ml

Zmenšený infuzní

objem

konečná koncentrace

rekonstituovaného

přípravku

Caspofungin Olikla

přidaného do 100 ml

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg při zmenšeném

objemu

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg při středně těžké

poruše funkce jater

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg při středně těžké

poruše funkce jater

jedné 50mg lahvičky) při

zmenšeném objemu

7 ml

0,34 mg/ml

*Při rekonstituci obsahu všech injekčních lahviček je nutno používat množství 10,5 ml.

NÁVOD K POUŽITÍ U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ

(50 mg injekční lahvička)

Výpoč

et plochy povrchu t

ěla (BSA) pro pediatrické dávkování

Před přípravou infuze vypočítejte plochu povrchu těla pacienta za pomoci následujícího vzorce

(Mostellerův vzorec)

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)

P

říprava infuze pro dávku 70 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve vě

ku > 3 m

ěsíce (za využití 50mg

injek

ční lahvič

ky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) x 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla

pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Olikla vyjmutou z chladničky nechte ohřát na teplotu

místnosti.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody pro injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C.

Tím se získá konečná koncentrace kaspofunginu v

injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla asepticky přeneste do

i.v. vaku (nebo lahve) obsahujícího 250 ml 0,9%; 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu sodného

na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla přidat do zmenšeného objemu 0,9%; 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo nižší, nebo do 48 hodin, pokud

se uchovává v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

P

říprava infuze pro dávku 50 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve vě

ku > 3 m

ěsíce (za využití 50mg

injek

ční lahvič

ky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) x 50 mg/m

= denní udržovací dávka. Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70

mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Olikla vyjmutou z chladničky nechte ohřát na

pokojovou teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody pro injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací dávce

(krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo lahve) obsahujícího 250 ml 0,9%; 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla přidat do zmenšeného objemu 0,9%; 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se

musí použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo nižší, nebo do 48 hodin,

pokud se uchovává v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

Poznámky k přípravě

:

a.

Bílý až bělavý prášek se zcela rozpustí. Mírně promíchávejte, dokud nezískáte čirý roztok.

b.

Rekonstituovaný roztok během rekonstituce a před podáním infuze vizuálně zkontrolujte na

přítomnost pevných částic nebo změnu barvy. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalen nebo

došlo ke vzniku sraženiny.

c.

Přípravek Caspofungin Olikla je formulován tak, aby poskytoval plnou dávku uvedenou na

štítku injekční lahvičky (50 mg), pokud se z injekční lahvičky odebere 10 ml.

Caspof

ungin Olikla 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

NÁVOD K POUŽITÍ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

(70 mg injekční lahvička)

Krok 1 Rekonstituce klasických injekčních lahviček

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku nechat ohřát na teplotu místnosti a za aseptických

podmínek přidat vodu pro injekci v objemu 10,5 ml. Koncentrace rekonstituovaného obsahu injekční

lahvičky bude 7,2 mg/ml.

Bílý až téměř bílý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí. Opatrně míchejte, dokud nezískáte

čirý roztok. Rekonstituované roztoky je nutno vizuálně zkontrolovat na případnou přítomnost částic

nebo na změnu zabarvení. Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až 24 hodin při teplotě

do 25 °C.

Krok 2 P

řidání rekonstituovaného přípravku Caspofungin

Olikla

k infuznímu roztoku pacienta

Rozpouštědly pro konečný infuzní roztok jsou: roztok chloridu sodného pro injekci (koncentrace 0,9%,

0,45% a 0,225%) nebo Ringerův laktátový roztok. Infuzní roztok se připravuje přidáním odpovídajícího

množství rekonstituovaného koncentrátu (jak ukazuje tabulka níže) do 250ml infuzního vaku nebo lahve

za aseptických podmínek. Je-li to z lékařského hlediska nutné, lze použít zmenšené infuzní objemy ve

100 ml pro denní dávky 50 mg nebo 35 mg. Roztok nepoužívejte, je-li zakalený nebo pokud se vysrážel.

7

0 mg INJEKČNÍ LAHVIČKA:

P

ŘÍPRAVA INFUZNÍHO ROZTOKU PRO DOSPĚLÉ

DÁVKA*

Objem rekonstituovaného

p

řípravku Caspofungin

Olikla k přenesení do vaku

nebo lahve pro

intravenózní infuzi

Standardní příprava

konečná koncentrace

rekonstituovaného

přípravku

Caspofungin Olikla

přidaného do 250 ml

Zmenšený infuzní

objem

konečná koncentrace

rekonstituovaného

přípravku

Caspofungin Olikla

přidaného do 100 ml

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Nedoporučuje se

70 mg (ze dvou

50mg injekčních

lahviček)**

14 ml

0,28 mg/ml

Nedoporučuje se

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 70mg

lahvičky)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

Při rekonstituci obsahu všech injekčních lahviček je nutno používat množství 10,5 ml.

** Jestliže není k dispozice 70 mg injekční lahvička, může být 70 mg dávka připravena ze dvou 50 mg injekčních

lahviček.

NÁVOD K POUŽITÍ U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ

(70 mg injekční lahvička)

Výpoč

et plochy povrchu t

ěla (BSA) pro pediatrické dávkování

Před přípravou infuze vypočítejte plochu povrchu těla pacienta za pomoci následujícího vzorce

(Mostellerův vzorec)

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)

P

říprava infuze pro dávku 70 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve vě

ku > 3 m

ěsíce (za využití

70mg

injek

ční lahvič

ky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) x 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla

pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Olikla vyjmutou z chladničky nechte ohřát na teplotu

místnosti.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody pro injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C.

Tím se získá konečná koncentrace kaspofunginu v

injekční lahvičce 7,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla asepticky přeneste do

i.v. vaku (nebo lahve) obsahujícího 250 ml 0,9%; 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu sodného

na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla přidat do zmenšeného objemu 0,9%; 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo nižší, nebo do 48 hodin, pokud

se uchovává v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

P

říprava infuze pro dávku 50 mg/m

2

pro pediatrické paci

enty ve v

ku > 3 m

ěsíce (za využití

70mg

injek

ční lahvič

ky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) x 50 mg/m

= denní udržovací dávka. Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70

mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Caspofungin Olikla vyjmutou z chladničky nechte ohřát na

pokojovou teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody pro injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 7,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací dávce

(krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo lahve) obsahujícího 250 ml 0,9%; 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Caspofungin Olikla přidat do zmenšeného objemu 0,9%; 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se

musí použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo nižší, nebo do 48 hodin,

pokud se uchovává v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

Poznámky k přípravě

:

a.

Bílý až bělavý prášek se zcela rozpustí. Mírně promíchávejte, dokud nezískáte čirý roztok.

b.

Rekonstituovaný roztok během rekonstituce a před podáním infuze vizuálně zkontrolujte na

přítomnost pevných částic nebo změnu barvy. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalen nebo

došlo ke vzniku sraženiny.

c.

Přípravek Caspofungin Olikla je formulován tak, aby poskytoval plnou dávku uvedenou na

štítku injekční lahvičky (70 mg), pokud se z injekční lahvičky odebere 10 ml.

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls172895/2017 a sukls172899/2017

SOUHRN Ú

DAJ

Ů

O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Caspofungin Olikla 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Caspofungin Olikla 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Caspofungin Olikla 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje caspofunginum 50 mg (ve formě caspofungini diacetas).

Po rekonstituci 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje caspofunginum 5,2 mg.

Caspofungin Olikla 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje caspofunginum 70 mg (ve formě caspofungini diacetas).

Po rekonstituci 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje caspofunginum 7,2 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Bílý až bělavý kompaktní prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba invazivní kandidózy u dospělých nebo pediatrických pacientů.

Léčba invazivní aspergilózy u dospělých nebo pediatrických pacientů, kteří jsou refrakterní vůči

amfotericinu B, lipidovým lékovým formám amfotericinu B a/nebo itrakonazolu nebo nesnášejí

uvedené látky. Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo absence zlepšení po

minimálně 7 dnech předcházejících terapeutických dávek účinné antimykotické terapie.

Empirická terapie předpokládané mykotické infekce (jako jsou Candida nebo Aspergillus)

u dospělých pacientů s febrilní neutropenií nebo pediatrických pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu kaspofunginem musí zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou invazivních mykotických infekcí.

Dávkování

Dosp

ělí pacienti

První den je nutno podat jednu 70mg nárazovou dávku, poté následují dávky 50 mg denně. U pacientů

s tělesnou hmotností nad 80 kg se doporučuje po úvodní nárazové dávce 70 mg pokračovat dávkou 70

mg kaspofunginu denně (viz bod 5.2). S ohledem na pohlaví nebo rasu není žádná úprava dávky nutná

(viz bod 5.2).

Pediatri

čtí pacienti (12 měsíců

až 17 let)

U pediatrických pacientů (ve věku 12 měsíců až 17 let) musí být dávkování odvozeno od plochy povrchu

těla pacienta (viz Návod k použití u pediatrických pacientů, Mostellerův

vzorec). Ve všech indikacích

se musí první den podat jedna nárazová dávka 70 mg/m

(nesmí se přesáhnout skutečná dávka 70 mg),

poté následuje dávka 50 mg/m

denně (nesmí přesáhnout skutečnou dávku 70 mg denně). Pokud je

dávka 50 mg/m

denně dobře snášena, ale nevede k odpovídající klinické odpovědi, lze denní dávku

zvýšit na 70 mg/m

kaspofunginu denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka 70 mg).

Bezpečnost a účinnost kaspofunginu nebyly v klinických hodnoceních s novorozenci a dětmi mladšími

12 měsíců věku dostatečně studovány. Při léčbě této věkové skupiny se doporučuje opatrnost. Omezené

údaje naznačují, že se může zvážit podávání kaspofunginu v dávce 25 mg/m

denně u novorozenců a

kojenců (ve věku do 3 měsíců) a v dávce 50 mg/m

denně u kojenců (ve věku 3 až 11 měsíců) (viz bod

5.2).

Trvání léčby

Délka empirické léčby má vycházet z klinické odpovědi pacienta. Léčba by měla pokračovat po dobu

až 72 hodin po úpravě neutropenie (ANC ≥ 500). Pacienty, u nichž se zjistí mykotická infekce, je nutno

léčit minimálně po dobu 14 dní a léčba má pokračovat po dobu alespoň 7 dní po úpravě neutropenie i

klinických symptomů.

Délka léčby invazivní kandidózy má vycházet z klinické a mikrobiologické odpovědi pacienta. Po

zmírnění známek a příznaků invazivní kandidózy a poté, co se výsledky kultivace staly negativními, lze

uvažovat o převedení na perorální antimykotickou léčbu. Obecně platí, že antimykotická terapie má

pokračovat minimálně po dobu dalších 14 dní od poslední kultivace s pozitivním výsledkem.

Délka léčby invazivní aspergilózy se určuje individuálně a vychází ze závažnosti základního pacientova

onemocnění, zotavení z imunosuprese a z klinické odpovědi. Obecně lze říci, že léčba musí pokračovat

minimálně po dobu 7 dní po ústupu symptomů.

Informace o bezpečnosti trvání léčby delším než 4 týdny jsou omezené. Dostupné údaje nicméně

naznačují, že kaspofungin je při delších léčebných kúrách (až 162 dní u dospělých pacientů a až 87 dní

u pediatrických pacientů) nadále dobře snášen.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

U starších pacientů (65 let a starších) se plocha pod křivkou (area under the curve, AUC) zvyšuje

přibližně o 30 %. Není však nutno systematicky dávku upravovat. Jsou pouze omezené zkušenosti s

léčbou u pacientů ve věku 65 let a starších (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Při lehké poruše funkce jater (Child-Pughovo skóre 5–6) není u dospělých pacientů zapotřebí žádné

úpravy dávky. U dospělých pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 7–

9) se na základě farmakokinetických údajů doporučuje podávat kaspofungin v dávce 35 mg denně. První

den je nutno podat počáteční 70mg nárazovou dávku. U dospělých pacientů s těžkou poruchou funkce

jater (Child-Pughovo skóre vyšší než 9) a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy funkce

jater nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti (viz bod 4.4).

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Současné podávání s induktory metabolických enzymů

Omezené množství údajů naznačuje, že zvýšení denní dávky kaspofunginu na 70 mg po podání 70mg

nárazové dávky je při současném podávání kaspofunginu dospělým pacientům s některými induktory

metabolických

enzymů

třeba zvážit

(viz

4.5).

Pokud se kaspofungin

podává

pediatrickým

pacientům (ve věku 12 měsíců až 17 let) spolu s týmiž induktory metabolických enzymů (viz bod 4.5),

je nutno zvážit podávání kaspofunginu v dávce 70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní

dávka 70 mg).

Způsob podání

Po rekonstituci a naředění je nutno roztok aplikovat pomalou intravenózní infuzí po dobu přibližně 1

hodiny. Pokyny k rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.6.

Dodávají se injekční lahvičky o obsahu 70 mg i 50 mg.

Kaspofungin se má podávat jako jedna infuze denně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V průběhu podávání kaspofunginu byla hlášena anafylaxe. Pokud se tak stane, musí být terapie

kaspofunginem ukončena a musí být poskytnuta odpovídající léčba. Byly hlášeny pravděpodobně

histaminem zprostředkované nežádoucí účinky zahrnující vyrážku, otok obličeje, angioedém, svědění,

pocit tepla nebo bronchospasmus, které mohou vyžadovat přerušení podávání kaspofunginu a/nebo

poskytnutí odpovídající léčby.

Z omezeného množství dat lze usuzovat, že méně běžné non-Candida kvasinky a non-Aspergillus plísně

nejsou na kaspofungin citlivé. Účinnost kaspofunginu na tyto mykotické patogeny nebyla stanovena.

Současné podávání kaspofunginu s cyklosporinem bylo hodnoceno u zdravých dospělých dobrovolníků

i u dospělých nemocných. Několik zdravých dospělých dobrovolníků, jimž byly podány dvě dávky

cyklosporinu 3 mg/kg s kaspofunginem, vykázalo přechodné zvýšení alaninaminotransferázy (ALT) a

aspartátaminotransferázy (AST) ve výši menší nebo rovnající se trojnásobku horní hranice normálu

(ULN),

které

vymizelo

při

ukončení

léčby.

retrospektivní

studii

pacienty

léčenými

kaspofunginem (po uvedení na trh) a cyklosporinem po dobu 1 až 290 dní (medián 17,5 dne) nebyly

pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky na játra. Tyto údaje naznačují, že kaspofungin lze podávat

pacientům užívajícím cyklosporin v případech, kdy případný léčebný přínos převáží možné riziko. Při

současném podávání kaspofunginu a cyklosporinu je třeba zvážit nutnost pečlivého monitorování hladin

jaterních enzymů.

U dospělých pacientů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater se hodnota AUC zvýšila o 20 %,

resp. 75 %. Při středně těžké poruše funkce jater se u dospělých doporučuje snížení denní dávky na 35

mg. U dospělých s těžkou poruchou funkce jater a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm

poruchy funkce jater nejsou žádné klinické zkušenosti. Předpokládá se vyšší expozice než při středně

těžké poruše funkce jater a u těchto pacientů je nutno kaspofungin užívat opatrně (viz body 4.2 a 5.2).

U zdravých dobrovolníků a u dospělých a pediatrických pacientů léčených kaspofunginem byly

pozorovány laboratorní abnormality v testech jaterních funkcí. U některých dospělých a pediatrických

pacientů se závažným základním onemocněním, kteří dostávali souběžně s kaspofunginem více léků,

byly hlášeny případy klinicky signifikantních jaterních dysfunkcí, hepatitidy a jaterního selhání;

příčinná souvislost s kaspofunginem nebyla prokázána. Pacienti, u kterých se objevily abnormální testy

jaterních funkcí v průběhu léčby kaspofunginem, musí být monitorováni kvůli známkám zhoršení

jaterních funkcí a poměr rizika a přínosů při pokračování v léčbě kaspofunginem musí být znova

zhodnocen.

Po uvedení kaspofunginu na trh byly hlášeny případy Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické

epidermální nekrolýzy (TEN). U pacientů s alergickou kožní reakcí v anamnéze je třeba dbát opatrnosti

(viz bod 4.8).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie in vitro ukazují, že kaspofungin není inhibitorem žádného enzymu systému cytochromu P450

(CYP).

klinických

studiích

kaspofungin

neindukoval

metabolismus

CYP3A4

jiných

látek.

Kaspofungin není substrátem P-glykoproteinu a je špatným substrátem enzymů cytochromu P450. Ve

farmakologických a klinických studiích však bylo zjištěno, že dochází k interakci kaspofunginu s jinými

léčivými přípravky (viz dále).

Ve dvou klinických studiích provedených u zdravých dospělých jedinců zvyšoval cyklosporin A (jedna

dávka 4 mg/kg nebo dvě dávky 3 mg/kg v odstupu 12 hodin) AUC kaspofunginu přibližně o 35 %. Tato

zvýšení AUC jsou pravděpodobně výsledkem sníženého vychytávání kaspofunginu játry.

Kaspofungin nezvyšoval plazmatické hladiny cyklosporinu. Při současném podání kaspofunginu a

cyklosporinu došlo k přechodnému zvýšení hodnot jaterních ALT a AST ve výši menší nebo rovnající

se trojnásobku horní hranice normálu (ULN), které vymizelo po ukončení léčby. V retrospektivní studii

se 40 pacienty léčenými kaspofunginem (po uvedení na trh) a cyklosporinem po dobu 1 až 290 dní

(medián 17,5 dne) nebyly pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky na játra (viz bod 4.4). Při

současném podávání obou léků je třeba zvážit nutnost pečlivého sledování hodnot jaterních enzymů.

Kaspofungin u zdravých dospělých dobrovolníků snižoval minimální koncentrace takrolimu o 26 %. U

pacientů léčených oběma léky je povinné standardní monitorování koncentrací takrolimu v krvi a

příslušná úprava dávky takrolimu.

Klinické studie u zdravých dospělých dobrovolníků ukazují, že farmakokinetika kaspofunginu není v

klinicky

významné

míře

narušena

itrakonazolem,

amfotericinem

mofetil-mykofenolátem,

nelfinavirem ani takrolimem. Kaspofungin neměl vliv na farmakokinetiku amfotericinu B, itrakonazolu,

rifampicinu ani mofetil-mykofenolátu. I když údaje o bezpečnosti jsou omezené, zdá se, že při

současném podávání amfotericinu B, itrakonazolu, nelfinaviru a mofetil-mykofenolátu s kaspofunginem

nejsou žádná zvláštní opatření nutná.

Rifampicin vedl u zdravých dospělých dobrovolníků k 60% zvýšení AUC a 170% zvýšení minimálních

koncentrací kaspofunginu první den současného podávání, pokud bylo podávání obou léků zahájeno

současně. Minimální koncentrace kaspofunginu se při opakovaném podávání postupně snižovaly. Po

dvoutýdenním podávání měl rifampicin omezený účinek na AUC, ale minimální hladiny byly o 30 %

nižší než u dospělých jedinců, kteří dostávali kaspofungin samostatně. Mechanismus interakce by mohl

snad být výsledkem počáteční inhibice a následné indukce transportních proteinů. Podobný účinek lze

očekávat u jiných léčivých přípravků indukujících metabolické enzymy. Omezené množství údajů z

populačních farmakokinetických studií ukazuje, že současné podávání kaspofunginu s induktory

efavirenzem, nevirapinem, rifampicinem, dexamethasonem, fenytoinem nebo karbamazepinem by

mohlo vést ke snížení AUC kaspofunginu. Při současném podávání induktorů metabolických enzymů

je u dospělých pacientů třeba zvýšení denní dávky kaspofunginu na 70 mg po podání 70mg nárazové

dávky zvážit (viz bod 4.2).

Všechny výše popsané studie lékových interakcí u dospělých byly provedeny s denní dávkou 50 mg

nebo 70 mg kaspofunginu. Interakce vyšších dávek kaspofunginu s jinými léčivými přípravky nebyly

formálně hodnoceny.

U pediatrických pacientů výsledky regresních analýz farmakokinetických údajů naznačují, že současné

podávání dexamethasonu s kaspofunginem může vést ke klinicky významným snížením minimálních

koncentrací kaspofunginu. Toto zjištění může ukazovat na to, že u pediatrických pacientů dojde k

podobným snížením navozeným induktory jako u dospělých. Pokud se kaspofungin pediatrickým

pacientům (ve věku 12 měsíců až 17 let) podává společně s induktory metabolismu léčiv, jako je

rifampicin, efavirenz, nevirapin, fenytoin, dexamethason nebo karbamazepin, je nutno podávání

kaspofunginu v dávce 70 mg/m

denně zvážit (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka 70 mg).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O používání kaspofunginu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné nebo existují jen omezené údaje.

Kaspofungin se nemá během těhotenství používat, pokud to není jednoznačně nutné. Studie na zvířatech

prokázaly vývojovou toxicitu (viz bod 5.3). Ve studiích se zvířaty bylo zjištěno, že kaspofungin prochází

placentární bariérou.

Kojení

Není

známo,

kaspofungin

vylučuje

lidského

mateřského

mléka.

Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat ukázaly, že se kaspofungin vylučuje do mléka. Ženy

užívající kaspofungin nesmějí kojit.

Fertilita

Ohledně kaspofunginu nebyly ve studiích na samcích a samicích potkanů žádné účinky na fertilitu

pozorovány (viz bod 5.3). K vyhodnocení vlivu na fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických

studií.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Byly

hlášeny

hypersenzitivní

reakce

(anafylaxe

pravděpodobně

histaminem

zprostředkované

nežádoucí účinky (viz bod 4.4).

U pacientů s invazivní aspergilózou byl rovněž hlášen plicní edém, syndrom respirační tísně dospělých

(adult respiratory distress syndrome, ARDS) a radiograficky zjištěné infiltráty.

Dosp

ělí pacienti

klinických

studiích

dostalo

dospělých

jedinců

jednorázové

nebo

opakované

dávky

kaspofunginu: 564 pacientů s febrilní neutropenií (studie empirické terapie), 382 pacientů

s invazivní

kandidózou, 228 pacientů s invazivní aspergilózou, 297 pacientů s lokalizovanými kandidózami a 394

jedinců zařazených do studií I. fáze. Ve studii empirické terapie byli pacienti léčeni chemoterapií pro

malignitu a podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk (včetně 39 alogenních

transplantací). Většina pacientů s invazivními kandidózami měla ve studiích zahrnujících pacienty s

prokázanou kandidovou infekcí závažné základní onemocnění či stav

(např. hematologickou nebo jinou

malignitu, velký chirurgický výkon v nedávné době, HIV) vyžadující současné podávání několika léků.

Pacienti v nesrovnávací studii s patogenem Aspergillus měli často závažné predisponující postižení nebo

stav (např. transplantaci kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk, hematologickou malignitu,

solidní nádor nebo orgánové transplantace) vyžadující současné podávání několika léků.

Flebitida byla často uváděným lokálním nežádoucím účinkem v místě vpichu injekce ve všech

pacientských populacích. Mezi další místní reakce patřily erytém, bolest/bolestivost, svědění, výtoky a

pocity pálení.

Uváděné klinické a laboratorní abnormality u všech dospělých léčených kaspofunginem (celkem 1 780)

byly typicky mírné a vzácně vedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu klinických studií s kaspofunginem a po jeho

uvedení na trh:

T

řída

orgánového

systému

Časté (

1/100

1/10)

Méně

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Není známo

(z dostupných

údajů

nelze ur

it)

Poruchy krve

a lymfatického

systému

snížená koncentrace

hemoglobinu,

snížená hodnota

hematokritu, snížený

počet leukocytů

anémie, trombocytopenie,

koagulopatie, leukopenie, zvýšený

počet eozinofilů, snížený počet

trombocytů, zvýšený počet

trombocytů, snížený počet

lymfocytů, zvýšený počet

leukocytů, snížený počet

neutrofilů

Poruchy

metabolismu

a výživy

hypokalemie

hyperhydratace, hypomagnesemie,

anorexie, elektrolytová

dysbalance, hyperglykemie,

hypokalcemie, metabolická

acidóza

Psychiatrické

poruchy

úzkost, dezorientace, insomnie

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy

závrať, dysgeuzie, parestezie,

somnolence, tremor, hypestezie

Poruchy oka

oční ikterus, rozmazané vidění,

edém očních víček, zvýšená

tvorba slz

Srde

ční

poruchy

palpitace, tachykardie, arytmie,

atriální fibrilace, městnavé srdeční

selhání

Cévní poruchy

flebitida

tromboflebitida, zrudnutí, návaly

horka, hypertenze, hypotenze

Respira

ční,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe

nazální kongesce,

faryngolaryngeální bolest,

tachypnoe, bronchospasmus,

kašel, paroxysmální noční

dušnost, hypoxie, chropy, sípot

Gastrointesti-

nální poruchy

nauzea, průjem,

zvracení

bolest břicha, bolest horní

poloviny břicha, sucho v ústech,

dyspepsie, žaludeční diskomfort,

břišní distenze, ascites, zácpa,

dysfagie, flatulence

Poruchy jater

a žlučových

cest

zvýšené hodnoty

jaterních testů (ALT,

AST, alkalické

fosfatázy v krvi,

konjugovaného

bilirubinu, sérového

bilirubinu)

cholestáza, hepatomegalie,

hyperbilirubinemie, ikterus,

abnormální funkce jater,

hepatotoxicita, jaterní porucha,

zvýšení hodnot gama-

glutamyltransferázy

Poruchy k

ůže

a podkožní

tkáně

vyrážka, pruritus,

erytém,

hyperhidróza

erythema multiforme, makulární

exantém, makulopapulární

exantém, svědivý exantém,

kopřivka, alergická dermatitida,

generalizovaný pruritus,

erytematózní exantém,

generalizovaný exantém,

morbiliformní exantém, kožní léze

toxická epidermální

nekrolýza a

Stevens-Johnsonův

syndrom (viz bod

4.4)

Poruchy

svalové

a kosterní

soustavy

a pojivové

tkáně

artralgie

bolest zad, bolest v končetinách,

bolest kostí, svalová slabost,

myalgie

Poruchy ledvin

a mo

čových

cest

renální selhání, akutní renální

selhání

Celkové

poruchy

a reakce

v místě

aplikace

pyrexie, zimnice,

pruritus v místě

infuze

bolest, bolest v místě katétru,

únava, pocit chladu, pocit horka,

erytém v místě infuze, indurace

místě infuze, bolest v místě infuze,

otok v místě infuze, flebitida v

místě injekce, periferní edém,

citlivost, hrudní diskomfort, bolest

na hrudi, otok obličeje, pocit

změny tělesné teploty, indurace,

extravazace v místě infuze,

podráždění v místě infuze,

flebitida v místě infuze, vyrážka v

místě infuze, kopřivka v místě

infuze, erytém v místě injekce,

edém v místě injekce, bolest v

místě injekce, otok v místě

injekce, malátnost, edém

Vyšetření

snížená hladina

draslíku v krvi,

zvýšená hladina kreatininu v krvi,

pozitivní nález erytrocytů v moči,

snížená hladina

albuminu v krvi

snížení hladiny celkové bílkoviny,

přítomnost bílkoviny v moči,

prodloužený protrombinový čas,

zkrácený protrombinový čas,

snížená hladina sodíku v krvi,

zvýšená hladina sodíku v krvi,

snížená hladina vápníku v krvi,

zvýšená hladina vápníku v krvi,

snížené hladiny chloridů v krvi,

zvýšená hladina glukózy v krvi,

snížená hladina hořčíku v krvi,

snížená hladina fosforu v krvi,

zvýšená hladina fosforu v krvi,

zvýšená hladina močoviny v krvi,

prodloužený aktivovaný parciální

tromboplastinový čas, snížená

hladina bikarbonátu v krvi,

zvýšená hladina chloridů v krvi,

zvýšená hladina draslíku v krvi,

zvýšený krevní tlak, snížená

hladina kyseliny močové v krvi,

přítomná krev v moči, abnormální

dýchací šelesty, snížený parciální

tlak oxidu uhličitého, zvýšená

hladina imunosupresiv, zvýšení

INR, nález močových válců v

moči, pozitivní nález leukocytů v

moči a zvýšené pH moči

Kaspofungin byl rovněž hodnocen v dávce 150 mg denně (po dobu až 51 dní) u 100 dospělých pacientů

(viz bod 5.1). Studie porovnávala kaspofungin v dávce 50 mg denně (po 70mg nárazové dávce 1. den)

oproti 150 mg

denně

při léčbě

invazivní kandidózy.

V této

skupině

pacientů byla

bezpečnost

kaspofunginu podávaného ve vyšší dávce celkově podobná jako u pacientů, kteří dostávali 50mg denní

dávky. Podíl pacientů se závažnými nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčivem nebo s nežádoucími

reakcemi souvisejícími s léčivem, které vedly k ukončení léčby kaspofunginem, byl v obou léčených

skupinách srovnatelný.

Pediatri

čtí pacienti

Údaje z 5 klinických studií dokončených u 171 pediatrických pacientů naznačují, že celková incidence

klinických nežádoucích účinků (26,3 %; 95% CI –19,9, 33,6) není horší než celková incidence hlášená

u dospělých léčených kaspofunginem (43,1 %; 95% CI – 40,0, 46,2). V porovnání s dospělými pacienty

mají však pediatričtí pacienti pravděpodobně jiný profil nežádoucích účinků. Nejčastějšími klinickými

nežádoucími

účinky

souvisejícími

léčivem

hlášenými

pediatrických

pacientů

léčených

kaspofunginem byla pyrexie (11,7 %), vyrážka (4,7 %) a bolest hlavy (2,9 %).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

T

řída orgánového systému

Velmi

časté

(≥

1/10)

Časté (≥

1/100 až

1/10)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

zvýšený počet eozinofilů

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

Srde

ční poruchy

tachykardie

Cévní poruchy

zrudnutí, hypotenze

Poruchy jater a žlučových cest

zvýšená hladina jaterních enzymů (AST, ALT)

Poruchy k

ůže a podkožní

tkáně

vyrážka, pruritus

Celkové poruchy a reakce

v místě

aplikace

horečka

zimnice, bolest v místě katétru

Vyšetření

Snížení hladiny draslíku, hypomagnesemie,

zvýšení hladiny glukózy, snížení hladiny fosforu a

zvýšení hladiny fosforu

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno neúmyslné podání kaspofunginu v dávce až 400 mg v jednom dni. Tato situace nevedla k

žádným klinicky významným nežádoucím účinkům. Kaspofungin nelze z organismu odstranit dialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, ATC kód: J02AX04.

Mechanismus účinku

Kaspofungin-acetát

polosyntetická

lipopeptidová

(echinokandin)

sloučenina

syntetizovaná

produktu fermentace Glarea lozoyensis. Kaspofungin-acetát inhibuje syntézu beta (1,3)-D-glukanu,

který je základní složkou buněčné stěny mnoha vláknitých hub a kvasinek. Beta (1,3)-D-glukan není v

buňkách savců přítomen.

Byl prokázán fungicidní účinek kaspofunginu proti kvasinkám Candida. Studie in vitro a in vivo

prokázaly, že expozice plísně Aspergillus kaspofunginu vede k lýze a odumření špiček hrotů a bodů

větvení hyf, kde dochází k růstu a dělení buněk.

Farmakodynamické účinky

Kaspofungin má in vitro účinek proti druhům Aspergillus (Aspergillus fumigatus [n = 75], Aspergillus

flavus [n = 111], Aspergillus niger [n = 31], Aspergillus nidulans [n = 8], Aspergillus terreus [n = 52] a

Aspergillus candidus [n = 3]). Kaspofungin rovněž vykazuje in vitro aktivitu vůči druhům Candida

(Candida albicans [n = 1 032], Candida dubliniensis [n = 100], Candida glabrata [n = 151], Candida

guilliermondii [n = 67], Candida kefyr [n = 62], Candida krusei [n = 147], Candida lipolytica [n = 20],

Candida lusitaniae [n = 80], Candida parapsilosis [n = 215], Candida rugosa [n = 1] a Candida

tropicalis [n = 258]), včetně izolátů s mutacemi v transportních mechanismech vícečetné rezistence a

izolátů se získanou nebo přirozenou rezistencí na flukonazol, amfotericin B a 5-flucytosin. Testování

citlivosti se provádělo podle modifikace metody M38-A2 (pro rod Aspergillus) a metody M27-A3 (pro

rod Candida) Institutu pro klinické a laboratorní standardy (Clinical and Laboratory Standards Institute

– CLSI, dříve znám pod názvem Národní výbor pro klinické laboratorní standardy, NCCLS).

EUCAST stanovila standardizované techniky testování citlivosti kvasinek. Hraniční koncentrace pro

kaspofungin nebyly EUCAST dosud stanoveny, a to v důsledku významného mezilaboratorního

kolísání hodnot MIC pro kaspofungin. V rámci hraničních koncentrací mají být izoláty rodu Candida,

které jsou citlivé na anidulafungin stejně jako na mikafungin, považovány za citlivé i ke kaspofunginu.

Podobně izoláty C. parapsilosis, středně citlivé k anidulafunginu a mikafunginu, lze považovat za

středně citlivé i ke kaspofunginu.

Mechanismus rezistence

U malého počtu pacientů byly během léčby zjištěny izoláty kandidy se sníženou vnímavostí

kaspofungin (za použití standardizovaných testovacích technik schválených CLSI byly hlášeny MIC

kaspofunginu > 2 mg/l tj. 4–30násobný vzestup MIC). Zjištěný mechanismus rezistence spočíval v

mutacích genů FKS1 a/nebo FKS2 (pro C. glabrata). Tyto případy byly spojeny se špatnými klinickými

výsledky.

Byl zjištěn rozvoj rezistence in vitro na kaspofungin u rodu Aspergillus. Při omezených klinických

zkušenostech

byla

pozorována

rezistence

kaspofungin

pacientů

invazivní

aspergilózou.

Mechanismus rezistence není znám. Incidence rezistence na kaspofungin u různých klinických izolátů

Aspergillus je vzácná. U Candida byla rezistence na kaspofungin pozorována, ale výskyt se může lišit

podle druhů nebo regionu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Invazivní kandidóza u dospělých pacientů

: do zahajovací srovnávající studie kaspofungin a amfotericin

B při léčbě invazivní kandidózy bylo zařazeno 239 pacientů. Dvacet čtyři pacienti mělo neutropenii.

Nejčastějšími diagnózami byly infekce krevního oběhu (kandidemie) 77 %, n = 186) a peritonitida

vyvolaná druhy Candida (8 %, n = 19); pacienti s endokarditidou, osteomyelitidou nebo meningitidou,

vyvolanými druhy Candida, byli z této studie vyloučeni. Kaspofungin byl po 70mg nárazové dávce

podáván v dávce 50 mg jednou denně, zatímco amfotericin B byl podáván v dávkách 0,6–0,7 mg/kg/den

pacientům bez neutropenie nebo v dávkách 0,7–1,0 mg/kg/den pacientům s neutropenií. Průměrná délka

intravenózní terapie byla 11,9 dne, s rozmezím 1 až 28 dní. Příznivá odpověď byla definována jako

ústup symptomů i mikrobiologické vyléčení kandidózy. Do primární analýzy účinnosti (analýza MITT),

hodnotící odpověď na konci studie s i.v. terapií, bylo zařazeno 224 pacientů; poměr příznivé odpovědi

na léčbu invazivní kandidózy byl u kaspofunginu (73 % [80/109]) a u amfotericinu B (62 % [71/115])

srovnatelný [% rozdíl 12,7 (95,6% interval spolehlivosti –0,7, 26,0)]. U pacientů s kandidemií byl poměr

příznivé odpovědi na konci studie s i.v. terapií v primární analýze účinnosti (analýza MITT) u

kaspofunginu (72 % [66/92] a u amfotericinu B (63 % [59/94] srovnatelný [% rozdíl 10,0 (95,0%

interval spolehlivosti – 4,5, 24,5)]. Údaje u pacientů s místy infekce mimo krevní řečiště byly

omezenější. Poměr

příznivé

odpovědi

u pacientů s

neutropenií byl

7/14

(50 %) ve skupině

kaspofunginem a 4/10 (40 %) ve skupině s amfotericinem B. Tyto omezené údaje jsou podpořeny

výstupy studie empirické terapie.

Ve druhé studii dostávali pacienti s invazivní kandidózou denní dávky kaspofunginu 50 mg/den (po

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace