Carprieve 50 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Carprieve 50 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 50mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Carprieve 50 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9901077 - 4 x 5 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/053/11-C
 • Datum autorizace:
 • 20-07-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Carprieve 50 mg ochucené tablety pro psy

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd., Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Carprieve 50 mg ochucené tablety pro psy

Carprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá světle hnědá tableta obsahuje

Carprofenum

50 mg

Tablety lze dělit na stejné části.

4.

INDIKACE

Analgezie a tlumení chronických zánětů, například při degenerativním onemocnění kloubů u

psů.

Přípravek se též používá k tlumení pooperačních bolestí

5.

KONTRAINDIKACE

Nepřekračovat stanovenou dávku.

Nepoužívat u koček.

Nepoužívat u psů s onemocněním srdce, jater a ledvin, u nichž je možný výskyt

gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, a kde byl také prokázaný výskyt krevní dyskrazie

nebo přecitlivělosti na tento lék.

Nepoužívat u štěňat mladších než 4 měsíců.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Byly popsány obvyklé nežádoucí účinky související s podáváním NSAID, jako je zvracení,

měkká stolice/průjem, okultní krvácení ve stolice, ztráta chuti a letargie. Tyto nežádoucí

účinky se obecné vyskytují během prvního týdne léčby a ve většině případů jsou přechodné a

vymizí po ukončení léčby. Avšak ve velmi vzácných případech mohou být závažné nebo

fatální.

Podobné jako je tomu v případě jiných NSAID, existuje určité riziko vzácných renálních nebo

idiosynkratických hepatických nežádoucích účinků.

Pokud zpozorujete jakékoliv vedlejší účinky nebo účinky, které nebyly popsané v této

příbalové informaci, informujte o této skutečnosti svého veterinárního lékaře.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Perorální podání. Tablety jsou ochucené a ve většině případů je zvířata ochotně přijímají.

Tablety lze rozdělit na dvě poloviny.

2-4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den

Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den je doporučena jako jedna dávka nebo

rozdělena na dvě stejné dávky. Podle klinické odpovědi může být denní dávka snížena po 7

dnech na 2 mg karprofenu na kg ž.hm. a den, podávaná jako jedna dávka. Délka léčby závisí

na klinické odpovědi. Dlouhodobá léčba musí být vedena pod dohledem veterinárního lékaře.

K prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku po pooperačním parenterálním podání

je možné pokračovat podáváním tablet v denní dávce 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den po

dobu 5 dní.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Délka léčby závisí na klinické odpovědi. Dlouhodobá léčba musí být vedena pod dohledem

veterinárního lékaře. Nepřekračujte doporučené dávkování.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu po EXP.

Zbylé nepoužité části tablet uchovávejte v blistru.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 24 hodin.

Zbylé nepoužité části tablet po 24 hodinách zlikvidujte.

S ohledem na ochucení tablet je uchovávejte na bezpečném místě. Po požití většího množství

tablet vaším psem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Pokud se domníváte, že váš pes

požil přípravek v množství větším než je doporučená dávka, kontaktujte vašeho veterinárního

lékaře.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití přípravku u starších psů může představovat určité riziko. Jestliže se nelze takovému

použití vyhnout, vyžaduje se u takových psů snížení dávky a pečlivý dohled ošetřujícího

lékaře.

Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických a hypotenzních psů, protože je u nich

potenciální riziko zvýšené renální toxicity.

NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto by při léčbě zánětlivých stavů

spojených s bakteriální infekcí měla být zvážena vhodná souběžná antimikrobiální léčba.

Studie na laboratorních zvířatech (potkan, králík) prokázaly fetotoxické účinky karprofenu

v dávkách blízkých terapeutické dávce. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla

během březosti a laktace stanovena. Nepoužívat u fen v období březosti a laktace.

U chovných jedinců nepoužívejte v období reprodukce.

Karprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a soutěží s jinými silně vazebnými léky

vázajícími se na plazmatické proteiny, což může zvyšovat jeho toxicitu. Současně nebo

během 24 hod. Po podání tohoto přípravku nepodávejte jiné NSAID a glukokortikoidy. Je

třeba se vyhnout současnému podávání potenciálně nefrotoxických léků.

Nepodávat současně s antikoagulanty.

Neexistuje specifické antidotum při předávkování karprofenem. Používá se všeobecná

podpůrná terapie podle klinických příznaků při předávkování NSAIDs.

Žvýkací tablety jsou ochucené. Aby se zabránilo jakémukoliv náhodnému požití, skladujte

tablety mimo dosahu zvířat.

Nebyly pozorovány příznaky toxicity při podávání přípravku v dávkách do 6 mg/kg dvakrát

denně po dobu 8 dní (trojnásobek maximální doporučené dávky 4 mg/kg/den) a 6 mg/kg

jedenkrát denně po dobu dalších 7 dní (1,5 násobek maximální doporučené dávky 4

mg/kg/den).

Po požití většího množství přípravku se mohou objevit některé nežádoucí účinky. Pokud se

domníváte, že váš pes požil tablety ve větším množství než je doporučená dávka, kontaktujte

svého veterinárního lékaře.

Upozornění pro uživatele

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Výrobce:

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irsko

Velikost balení:

Balení po 20, 100, 200 a 500 tabletách.

Ne trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum výroby: {mésic/rok}

EXP: {mésic/rok}

Č. šarže: {číslo}

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

POUZE PRO ZVÍŘATA.

Pokud potřebujete informaci o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele

rozh

odnutí o registraci.

LOGO