Carprieve 20 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Carprieve 20 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 20mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Carprieve 20 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9901073 - 2 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/052/11-C
 • Datum autorizace:
 • 20-07-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Carprieve 20 mg ochucené tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Norbrook Laboratories Limited

Newry, Co Down

Severní Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Carprieve 20 mg ochucené tablety pro psy

Carprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá světle hnědá tableta obsahuje

Carprofenum 20 mg

Tablety lze dělit na stejné části.

4.

INDIKACE

Analgezie a tlumení chronických zánětů, například při degenerativním onemocnění

kloubů u psů.

Přípravek se též používá k tlumení pooperačních bolestí.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepřekračovat stanovenou dávku.

Nepoužívat u koček.

Nepoužívat u psů s onemocněním srdce, jater a ledvin, u nichž je možný výskyt

gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, a kde byl také prokázaný výskyt krevní

dyskrazie nebo přecitlivělosti na tento lék.

Nepoužívat u štěňat mladších než 4 měsíců.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných

látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Byly popsány obvyklé nežádoucí účinky související s podáváním NSAID, jako je

zvracení, měkká stolice/průjem, okultní krváceni ve stolici, ztráta chuti a letargie.

Tyto nežádoucí účinky se obecně vyskytuji během prvního týdne léčby a ve většině

případů jsou přechodné a vymizí po ukončení léčby. Avšak ve velmi vzácných

případech mohou být vážné nebo fatální.

Podobně jako je tomu v případě jiných NSAID, existuje určité riziko vzácných

renálních nebo idiosynkratických hepatických nežádoucích účinků.

Pokud zpozorujete jakékoliv vedlejší účinky nebo účinky, které nebyly popsané v této

příbalové informaci, informujte o této skutečnosti svého veterinárního lékaře.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Perorální podání. Tablety jsou ochucené a ve většině případů je zvířata ochotně

přijímají.

Tablety lze rozdělit na dvě poloviny.

2-4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den

Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den je doporučena jako jedna dávka

nebo rozdělena na dvě stejné dávky. Podle klinické odpovědi může být denní dávka

snížena po 7 dnech na 2 mg karprofenu na kg ž.hm. a den, podávaná jako jedna

dávka. Délka léčby závisí na klinické odpovědi. Dlouhodobá léčba musí být vedena

pod dohledem veterinárního lékaře.

K prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku po pooperačním parenterálním

podání je možné pokračovat podáváním tablet v denní dávce 4 mg karprofenu na kg

ž.hm. a den po dobu 5 dní.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Délka léčby závisí na klinické odpovědi. Dlouhodobá léčba musí být vedena pod

dohledem veterinárního lékaře. Nepřekračujte doporučené dávkování.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti

uvedené na obalu po EXP.

Zbylé nepoužité části tablet uchovávejte v blistru.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 24 hodin.

Zbylé nepoužité části tablet po 24 hodinách zlikvidujte.

S ohledem na ochucení tablet je uchovávejte na bezpečné místě. Po požití většího

množství tablet vaším psem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Pokud se

domníváte, že váš pes požil přípravek v množství větším než je doporučená dávka,

kontaktujte vašeho veterinárního lékáře.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití přípravku u starších psů může představovat určité riziko. Jestliže se nelze

takovému použití vyhnout, vyžaduje se u takových psů snížení dávky a pečlivý

dohled ošetřujícího lékaře.

Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických a hypotenzních psů, protože je u nich

potenciální riziko zvýšeně renální toxicity.

NSAIDs mohou způsobovat inhibici fagocytózy, a proto by při léčbě zánětlivých

stavů spojených s bakteriální infekcí měla být zvážena vhodná souběžná

antimikrobiální léčba.

Studie na laboratorních zvířatech (potkan, králík) prokázaly fetotoxické účinky

karprofenu v dávkách blízkých terapeutické dávce.

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla během březosti a laktace

stanovena. Nepoužívejte u fen v období březosti a laktace. U chovných jedinců

nepoužívejte v období reprodukce.

Karprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a soutěží s jinými silně vazebnými

léky vázajícími se na plazmatické proteiny, což může zvyšovat jeho toxicitu.

Současně nebo během 24 hod. po podání tohoto přípravku nepodávejte jiné NSAID

a glukokortikoidy. Je třeba se vyhnout současnému podávání potenciálně

nefrotoxických léků.

Nepodávat současně s antikoagulanty.

Neexistuje specifické antidotum při předávkování karprofenem. Používá se všeobecná

podpůrná terapie podle klinických příznaků při předávkování NSAIDs.

Žvýkací tablety jsou ochucené. Aby sa zabránilo jakémukoliv náhodnému požití,

skladujte tablety mimo dosahu zvířat.

Nebyly pozorovány příznaky toxicity při podávání přípravku v dávkách do 6 mg/kg

dvakrát denně po dobu 8 dní (trojnásobek maximální doporučené dávky 4 mg/kg/den)

a 6 mg/kg jedenkrát denně po dobu dalších 7 dní (1,5 násobek maximální doporučené

dávky 4 mg/kg/den).

Po požití většího množství přípravku se mohou objevit některé nežádoucí účinky.

Pokud se domníváte, že váš pes požil tablety ve větším množství než je doporučená

dávka, kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Upozornění pro uživatele

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Výrobce:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co.Down, BT35 6 JP

Severní Irsko.

Velikost balení:

Balení po 20, 100, 200 a 500 tabletách.

Ne trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum výroby:

{měsíc/rok}

EXP:

{měsíc/rok}

Č.šarže: {číslo}

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

POUZE PRO ZVÍŘATA.

Pokud potřebujete informaci o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

LOGO